Nevo.co.il

תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה),
תשנ"ג-1993

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – אנרגיה – מקורות אנרגיה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובת ביצוע סקר

סעיף 2

2

Go

עדכון סקר

סעיף 3

2

Go

אישור סקר ותיקונו

סעיף 4

2

Go

ביקורת

סעיף 5

3

Go

ביטול

סעיף 6

3

Go

הוראות מעבר

סעיף 7

 


תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה),
תשנ"ג-1993
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, תש"ן-1989, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשס"ד-2004

          "המנהל" – (נמחקה);

מיום 15.2.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6292 מיום 15.2.2004 עמ' 243

מחיקת  הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" – מנהל אגף לשימור אנרגיה במשרד האנרגיה והתשתית, לרבות מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

          "המפרט" - המפרט לביצוע סקר שימור אנרגיה במפעלים ובמוסדות שעותקים שלו מופקדים לרשות הציבור במשרד הראשי של משרד האנרגיה והתשתית;

          "מפעל" - חצרים שבהם צורכים אנרגיה גוף אחד או מספר גופים שבבעלות אחת, או חצר אחת שבה צורכים אנרגיה כמה גופים שונים;

          "מפעל צרכן" - מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 2000 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל, כשצריכת החשמל מחושבת לפי 260 גרם מזוט לקילווט שעה;

          "סקר" - סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה;

          "צריכת אנרגיה סגולית" - צריכת אנרגיה ליחידת מוצר או לגורם המאפיין את פעולות הצרכן.

חובת ביצוע סקר תק' תשס"ד-2004

2.    (א)  מפעל צרכן חייב לבצע, אחת ל-5 שנים, סקר לפי תכנית שאישר הממונה, על בסיס המפרט.

תק' תשס"ד-2004

          (ב)  הסקר יושלם על ידי המפעל הצרכן תוך שנה מיום קבלת אישור בכתב לתכנית הסקר מהממונה.

מיום 15.2.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6292 מיום 15.2.2004 עמ' 243

2. (א) מפעל צרכן חייב לבצע, אחת ל-5 שנים, סקר לפי תכנית שאישר המנהל הממונה, על בסיס המפרט.

(ב) הסקר יושלם על ידי המפעל הצרכן תוך שנה מיום קבלת אישור בכתב לתכנית הסקר מהמנהל מהממונה.

עדכון סקר

3.    שנה מיום הגשת הסקר ובכל שנה שלאחריה, באותו מועד עד להגשת סקר חדש, יגיש מפעל צרכן עדכון לסקר אשר יכלול פרטים לגבי אלה:

(1)   צרכית החשמל בקילווט שעה, מקדם ההספק החשמלי ושיא הביקוש שנמדדו אצלו, צריכת סוגי הדלקים הנוזלים בליטרים וצרכית גז ופחם בקילוגרמים במשך כל אחד מחודשי השנה ובסיכום שנתי;

(2)   צריכת אנרגיה סגולית בכל אחד מחודשי השנה ובסיכום שנתי.

אישור סקר ותיקונו תק' תשס"ד-2004

4.    (א)  הסקר והעדכונים לסקר טעונים אישור בכתב של הממונה.

תק' תשס"ד-2004

          (ב)  על מפעל צרכן לתקן כל פרט בסקר או בעדכון לסקר, תוך שלושה חודשים מיום קבלת דרישתו על כך, בכתב, של הממונה.

מיום 15.2.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6292 מיום 15.2.2004 עמ' 243

4. (א) הסקר והעדכונים לסקר טעונים אישור בכתב של המנהל הממונה.

(ב) על מפעל צרכן לתקן כל פרט בסקר או בעדכון לסקר, תוך שלושה חודשים מיום קבלת דרישתו על כך, בכתב, של המנהל הממונה.

ביקורת תק' תשס"ד-2004

5.    הממונה יהיה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לחצרי מפעל צרכןו כדי לוודא את אמינות הסקר שהוגש.

מיום 15.2.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6292 מיום 15.2.2004 עמ' 243

5. המנהל הממונה יהיה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לחצרי מפעל צרכן כדי לוודא את אמינות הסקר שהוגש.

ביטול

6.    תקנות הרשות הלאומית לאנרגיה (ביצוע סקר אנרגיה), תשמ"ה-1985 (להלן - התקנות הקודמות) - בטלות.

הוראות מעבר

7.    מפעל צרכן יגיש למנהל, לשם אישור, תכנית לסקר, תוך ארבעה חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה, ואם ביצע סקר לפי התקנות הקודמות - תוך חמש שנים מיום הגשתו.

 

 

ח' באב תשנ"ג (26 ביולי 1993)                             משה שחל

                                                                                    שר האנרגיה והתשתית

 

 

 

 * פורסמו ק"ת תשנ"ג מס' 5542 מיום 2.9.1993 עמ' 1099.

תוקנו ק"ת תשס"ד מס' 6292 מיום 15.2.2004 עמ' 243 – תק' תשס"ד-2004.

בוטלו ק"ת תשע"ט מס' 8119 מיום 10.12.2018 עמ' 1476 בתקנה 8 לתקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), תשע"ט-2018; תוקף הביטול שישה חודשים מיום פרסומו.