חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, תשס"א-2001

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – רשות השידור – שידורים 

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – שידורי טלוויזיה – שידורים מזיקים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות   – רשות השידור

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובת סימון

סעיף 2

2

Go

סימני יסוד

סעיף 3

2

Go

אחריות לביצוע הסימון ופיקוח על הביצוע

סעיף 4

3

Go

שידורי פרסומת וקדימונים אסורים

סעיף 4א

3

Go

עונשין

סעיף 5

3

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 6

3

Go

שמירת סמכויות

סעיף 6א

3

Go

תיקון חוק  הרשות השניה    מס 13

סעיף 7

3

Go

תיקון חוק הבזק   מס 24

סעיף 8

3

Go

תחילה

סעיף 9


חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, תשס"א-2001*

מיום 12.8.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1829 מיום 12.2.2002 בעמ' 133 (ה"ח 3046)

חוק סיווג וסימון שידורים סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

           "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;

מיום 12.8.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1829 מיום 12.2.2002 בעמ' 133 (ה"ח 3046)

"חוק הבזק" – חוק הבזק, התשמ"ב-1982 חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;

(תיקון מס' 6) תשע"ז-2016

           "חוק הפצת שידורים" – חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 123 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "חוק הפצת שידורים"

           "חוק הרשות השניה" - חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990;

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

           "ילד" - מי שטרם מלאו לו 12 שנים;

מיום 12.8.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1829 מיום 12.2.2002 בעמ' 133 (ה"ח 3046)

הוספת הגדרת "ילד"

           "מישדר טלוויזיה" - מישדר שהופק לשם שידור בטלוויזיה, למעט מישדר חדשות, קדימון או פרסומת;

           "מישדר", "פרסומת" או "מישדר פרסומת", "קדימון" - כהגדרתם לפי חוק הבזק, ולענין מישדרים לפי חוק הרשות השניה - כהגדרתם לפי החוק האמור;

           "הועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;

           "השר" - שר התקשורת.

חובת סימון

2.    (א)  מישדר טלוויזיה המשודר בישראל, הכולל ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים של אלימות, של מין או של אכזריות, או שקיים חשש סביר כי הוא עלול לעודד עבריינות או שימוש בסמים מסוכנים, יישא סימן כאמור בסעיף 3 המצביע כי המישדר אינו ראוי לצפיה לבני גיל מסוים ומטה; קדימון למישדר שיש לסמנו לפי סעיף קטן זה יכלול מידע שייקבע בתקנות ולפיו המישדר אינו ראוי לצפיה לבני גיל מסוים ומטה.

           (ב)  השר רשאי לקבוע כללים שעל פיהם -

(1)   סוגי מישדרים, או מישדרים המשודרים בשעות שיקבע, יהיו פטורים מחובת הסימון;

(2)   סוגי קדימונים למישדרים שיש לסמנם לפי סעיף זה, או קדימונים המשודרים בשעות שיקבע, יהיו פטורים מהחובה לכלול מידע כאמור בסעיף קטן (א).

סימני יסוד

3.    (א)  סימן לפי חוק זה יתייחס למישדר טלוויזיה שאינו ראוי לצפיה לבני גיל מסוים ומטה, ויכול שיתייחס גם לאחד ממאפיינים אלה אם הם מהווים יסוד בולט במישדר:

(1)   אלימות;

(2)   מין;

(3)   אכזריות;

(4)   פורנוגרפיה;

(5)   עידוד לעבריינות;

(6)   עידוד לשימוש בסמים מסוכנים.

           (ב)  השר יקבע את צורת הסימנים כאמור בסעיף קטן (א), מיקומם, משך זמן הופעתם, תדירותם ואופן הצגתם.

           (ג)   השר, בהתייעצות עם שר החינוך, רשאי לקבוע סימנים נוספים לצורך השגת תכלית חוק זה.

אחריות לביצוע הסימון ופיקוח על הביצוע

4.    (א)  אלה האחראים לביצוע הסימון לפי חוק זה:

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(1)   לענין שידור על פי חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 – תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו בחוק האמור;

(תיקון מס' 4)  תשע"א-2011 (תיקון מס' 7) תשע"ח-2018

(2)   לענין שידור על פי חוק הרשות השניה - בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם בחוק האמור;

(תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

(3)   (א)   לענין שידור על פי פרק ב'1 לחוק הבזק - בעל רישיון לשידורי כבלים כהגדרתו בסעיף 6א ובעל זיכיון כהגדרתו בסעיף 6יב1, בחוק האמור;

(ב)   לענין שידור על פי פרק ב'2 לחוק הבזק - בעל רישיון לשידורי לוויין כהגדרתו בסעיף 6מג בחוק האמור;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(4)   (נמחקה);

(תיקון מס' 4)  תשע"א-2011 (תיקון מס' 6) תשע"ז-2016

(5)   לעניין שידורי משדר ערוץ נושאי לפי חוק הפצת שידורים – משדר ערוץ נושאי כהגדרתו בחוק האמור;

(תיקון מס' 6) תשע"ז-2016

(6)   לעניין שידורי בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כהגדרתו בחוק הפצת שידורים, בהתאם לרישיונו כאמור – בעל הרישיון.

           (ב)  אלה הגופים האחראים לפיקוח על ביצוע הסימון בהתאם להוראות סעיף קטן (א):

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(1)   על ביצוע לפי פסקה (1) – שר התקשורת;

(תיקון מס' 7) תשע"ח-2018

(2)   על ביצוע לפי פסקה (2) - הרשות, בהתאם להוראות סעיף 5(ב)(5) לחוק הרשות השניה;

(תיקון מס' 6) תשע"ז-2016

(3)   על ביצוע לפי פסקאות (3), (5) ו-(6) - המועצה בהתאם להוראות סעיף 6ה(1)(ד) לחוק הבזק;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(4)   (נמחקה).

           (ג)   לענין שידור שלא כאמור בסעיף קטן (א) - רשאי השר לקבוע את האחראי לביצוע סימונו ואת האחראי לפיקוח על ביצוע הסימון האמור; נקבע אחראי לביצוע סימון כאמור, ימסור לו השר הודעה על כך; על מסירת הודעה לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב- 1982, בשינויים המחויבים.

מיום 12.8.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1829 מיום 12.2.2002 בעמ' 133 (ה"ח 3046)

החלפת פסקה 4(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) לענין שידור על פי פרקים ב'1 ו-ב'2 לחוק הבזק – בעל זיכיון או בעל רישיון כהגדרתו בחוק האמור;

מיום 17.2.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2276 מיום 17.2.2011 עמ' 338 (ה"ח 532)

(א) אלה האחראים לביצוע הסימון לפי חוק זה:

(1) לענין שידור על פי חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 - הרשות כהגדרתה בחוק האמור;

(2) לענין שידור על פי חוק הרשות השניה - בעל זיכיון כהגדרתו בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם בחוק האמור, ולענין שידורי הרשות בהתאם לסעיף 48 לחוק האמור - הרשות כהגדרתה בחוק האמור;

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ב מס' 2350 מיום 1.4.2012 עמ' 294 (ה"ח 608)

הוספת פסקה 4(א)(5)

מיום 1.11.2015

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2276 מיום 17.2.2011 עמ' 346 (ה"ח 532)

(א) אלה האחראים לביצוע הסימון לפי חוק זה:

(1) לענין שידור על פי חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 - הרשות כהגדרתה בחוק האמור;

(2) לענין שידור על פי חוק הרשות השניה - בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם כהגדרתו בחוק האמור, ולענין שידורי הרשות בהתאם לסעיף 48 לחוק האמור - הרשות כהגדרתה בחוק האמור;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 123 (ה"ח 1083)

(א) אלה האחראים לביצוע הסימון לפי חוק זה:

(1) לענין שידור על פי חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 - הרשות כהגדרתה בחוק האמור;

(2) לענין שידור על פי חוק הרשות השניה - בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם בחוק האמור, ולענין שידורי הרשות בהתאם לסעיף 48 לחוק האמור - הרשות כהגדרתה בחוק האמור;

(3) (א) לענין שידור על פי פרק ב'1 לחוק הבזק - בעל רישיון לשידורי כבלים כהגדרתו בסעיף 6א ובעל זיכיון כהגדרתו בסעיף 6יב1, בחוק האמור;

(ב) לענין שידור על פי פרק ב'2 לחוק הבזק - בעל רישיון לשידורי לוויין כהגדרתו בסעיף 6מג בחוק האמור;

(4) לענין שידורי הטלוויזיה הלימודית - הטלוויזיה הלימודית;

(5) לעניין שידורי משדר ערוץ נושאי לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012 – משדר ערוץ נושאי כהגדרתו בחוק האמור;

(6) לעניין שידורי בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כהגדרתו בחוק הפצת שידורים, בהתאם לרישיונו כאמור – בעל הרישיון.

(ב) אלה הגופים האחראים לפיקוח על ביצוע הסימון בהתאם להוראות סעיף קטן (א):

(1) על ביצוע לפי פסקה (1) - השר הממונה על רשות השידור;

(2) על ביצוע לפי פסקה (2) - הרשות, בהתאם להוראות סעיף 5(ב)(10) לחוק הרשות השניה;

(3) על ביצוע לפי פסקה (3) לפי פסקאות (3), (5) ו-(6) - המועצה בהתאם להוראות סעיף 6ה(1)(ד) לחוק הבזק;

(4) על ביצוע לפי פסקה (4) - שר החינוך.

מיום 15.5.2017

פסקאות 4(א)(4), 4(ב)(4) מיום 31.7.2018

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 816 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

(א) אלה האחראים לביצוע הסימון לפי חוק זה:

(1) לענין שידור על פי חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 - הרשות כהגדרתה חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 – תאגיד השידור הציבורי כהגדרתו בחוק האמור;

(2) לענין שידור על פי חוק הרשות השניה - בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתו בחוק האמור, ולענין שידורי הרשות בהתאם לסעיף 48 לחוק האמור - הרשות כהגדרתה בחוק האמור;

(3) (א) לענין שידור על פי פרק ב'1 לחוק הבזק - בעל רישיון לשידורי כבלים כהגדרתו בסעיף 6א ובעל זיכיון כהגדרתו בסעיף 6יב1, בחוק האמור;

(ב) לענין שידור על פי פרק ב'2 לחוק הבזק - בעל רישיון לשידורי לוויין כהגדרתו בסעיף 6מג בחוק האמור;

(4) לענין שידורי הטלוויזיה הלימודית - הטלוויזיה הלימודית;

(5) לעניין שידורי משדר ערוץ נושאי לפי חוק הפצת שידורים – משדר ערוץ נושאי כהגדרתו בחוק האמור;

(6) לעניין שידורי בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כהגדרתו בחוק הפצת שידורים, בהתאם לרישיונו כאמור – בעל הרישיון.

(ב) אלה הגופים האחראים לפיקוח על ביצוע הסימון בהתאם להוראות סעיף קטן (א):

(1) על ביצוע לפי פסקה (1) - השר הממונה על רשות השידור שר התקשורת;

(2) על ביצוע לפי פסקה (2) - הרשות, בהתאם להוראות סעיף 5(ב)(10) לחוק הרשות השניה;

(3) על ביצוע לפי פסקאות (3), (5) ו-(6) - המועצה בהתאם להוראות סעיף 6ה(1)(ד) לחוק הבזק;

(4) על ביצוע לפי פסקה (4) - שר החינוך.

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

(א) אלה האחראים לביצוע הסימון לפי חוק זה:

(1) לענין שידור על פי חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014 – תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו בחוק האמור;

מיום 14.5.2017 בוטל

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 5)

ס"ח תשע"ז מס' 2637 מיום 14.5.2017 עמ' 949 (ה"ח 1132)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 5) (תיקון)

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 910 (ה"ח 1237)

(א) אלה האחראים לביצוע הסימון לפי חוק זה:

(1) לענין שידור על פי חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014 – תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו או תאגיד החדשות כהגדרתו בחוק האמור בכל הנוגע לתוכן חדשותי או תוכן בענייני היום בחוק האמור;

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 492 (ה"ח 1196)

(א) אלה האחראים לביצוע הסימון לפי חוק זה:

(1) לענין שידור על פי חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 – תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו או תאגיד החדשות כהגדרתו בחוק האמור בכל הנוגע לתוכן חדשותי או תוכן בענייני היום בחוק האמור;

(2) לענין שידור על פי חוק הרשות השניה - בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם בחוק האמור, ולענין שידורי הרשות בהתאם לסעיף 48 לחוק האמור - הרשות כהגדרתה בחוק האמור;

(3) (א) לענין שידור על פי פרק ב'1 לחוק הבזק - בעל רישיון לשידורי כבלים כהגדרתו בסעיף 6א ובעל זיכיון כהגדרתו בסעיף 6יב1, בחוק האמור;

(ב) לענין שידור על פי פרק ב'2 לחוק הבזק - בעל רישיון לשידורי לוויין כהגדרתו בסעיף 6מג בחוק האמור;

(4) לענין שידורי הטלוויזיה הלימודית - הטלוויזיה הלימודית;

(5) לעניין שידורי משדר ערוץ נושאי לפי חוק הפצת שידורים – משדר ערוץ נושאי כהגדרתו בחוק האמור;

(6) לעניין שידורי בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כהגדרתו בחוק הפצת שידורים, בהתאם לרישיונו כאמור – בעל הרישיון.

(ב) אלה הגופים האחראים לפיקוח על ביצוע הסימון בהתאם להוראות סעיף קטן (א):

(1) על ביצוע לפי פסקה (1) – שר התקשורת;

(2) על ביצוע לפי פסקה (2) - הרשות, בהתאם להוראות סעיף 5(ב)(10) 5(ב)(5) לחוק הרשות השניה;

(3) על ביצוע לפי פסקאות (3), (5) ו-(6) - המועצה בהתאם להוראות סעיף 6ה(1)(ד) לחוק הבזק;

(4) על ביצוע לפי פסקה (4) - שר החינוך.

שידורי פרסומת וקדימונים אסורים (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

4א.     (א)  פרסומת או קדימון העלולים לעודד עבריינות או שימוש בסמים מסוכנים, לא ישודרו בטלוויזיה.

           (ב)  פרסומת או קדימון הכוללים ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים של אלימות, של מין או של אכזריות, לא ישודרו בטלוויזיה:

(1)   במהלך או בין מישדרים המיועדים לילדים, או בתכוף להם;

(2)   בין השעות 14.30 עד 21.00 בימי חול, ובין השעות 6.00 עד 21.00 בימי שבת ומועד.

           (ג)   השר רשאי לקבוע כי הוראות סעיף קטן (ב)(2) לא יחולו על ערוץ שידור או על מישדר אשר אינם מיועדים לילדים והמשודרים בשעות הנקובות באותו סעיף קטן.

           (ד)  מי שאחראי לפיקוח על ביצוע סימון בהתאם להוראות סעיף 4 (בחוק זה - הגוף המפקח):

(1)   יקבע כללים לענין סעיפים קטנים (א) ו- (ב);

(2)   יקבע כללים בדבר מתן התראות לפי סעיף 5;

(3)   רשאי לקבוע כי הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על ערוץ שידור או על שידור ישיר שמקורם מחוץ לישראל ושהפקתם לא נעשתה במיוחד בעבור הציבור בישראל.

           (ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ד), כללים והוראות לפי אותו סעיף קטן ייקבעו, לענין שידור על פי חוק הרשות השניה, בידי המועצה כהגדרתה בחוק האמור.

           (ו)   מי שאחראי, בהתאם להוראות סעיף 4 לביצוע סימון (בחוק זה - הגוף האחראי), יהיה אחראי גם למניעת שידור פרסומת או קדימון האסורים לשידור לפי הוראות סעיף זה.

           (ז)   הגוף המפקח יפקח גם על מניעת שידור פרסומת או קדימון האסורים לשידור לפי הוראות סעיף זה.

מיום 12.8.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1829 מיום 12.2.2002 בעמ' 133 (ה"ח 3046)

הוספת סעיף 4א

עונשין (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

5.    (א)  גוף אחראי העושה אחד מאלה, דינו - הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977:

(1)   משדר מישדר טלוויזיה שאינו מסומן לפי הוראות חוק זה, לאחר שקיבל התראה מהגוף המפקח כי המישדר אינו מסומן לפי הוראות חוק זה;

(2)   משדר בטלוויזיה פרסומת או קדימון, בניגוד להוראות לפי סעיף 4א, לאחר שקיבל התראה מהגוף המפקח כי הפרסומת או הקדימון שודרו בניגוד להוראות לפי אותו סעיף.

           (ב)  אין בהוראות כל חוק המסמיך את הגוף המפקח לאכוף ביצוע הוראות לפי חוק זה, לרבות הוראות המסמיכות להטיל עיצום כספי או ליטול זמני שידור, כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום לפי סעיף זה, אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת, מטעמים שיירשמו.

מיום 12.8.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1829 מיום 12.2.2002 בעמ' 133 (ה"ח 3046)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. אחראי לביצוע סימון שלא סימן מישדר טלוויזיה לפי הוראות חוק זה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

ביצוע ותקנות

6.    (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

           (ב)  תקנות לפי חוק זה, למעט תקנות לפי סעיף 3, טעונות אישור הועדה.

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

           (ג)   תקנות או כללים לפי סעיפים 2(ב), 3(ב) ו-(ג) ו-4א(ג) לענין מישדרים, קדימונים או פרסומות המשודרים לפי החוקים האמורים בסעיף 4(א), ייקבעו לאחר התייעצות עם הגוף האחראי לפיקוח על ביצוע הסימון לפי הוראות סעיף 4(ב).

מיום 12.8.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1829 מיום 12.2.2002 בעמ' 133 (ה"ח 3046)

(ג) תקנות או כללים לפי סעיפים 2(ב) ו-3(ב) ו-(ג) לענין מישדרים או קדימונים 2(ב), 3(ב) ו-(ג) ו-4א(ג) לענין מישדרים, קדימונים או פרסומות המשודרים לפי החוקים האמורים בסעיף 4(א), ייקבעו לאחר התייעצות עם הגוף האחראי לפיקוח על ביצוע הסימון לפי הוראות סעיף 4(ב).

שמירת סמכויות (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

6א.     סמכויות לפי חוק זה אינן גורעות מסמכויות שהוענקו לגוף המפקח לפי חיקוק אחר.

מיום 12.8.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1829 מיום 12.2.2002 בעמ' 133 (ה"ח 3046)

הוספת סעיף 6א

תיקון חוק הרשות השניה – מס' 13

7.    בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, תש"ן-1990, בסעיף 5(ב), בפסקה (10), בסופה יבוא "ובכלל זה לפקח על ביצוע חובת סימון ומסירת מידע על ידי בעלי זיכיון, בהתאם להוראות חוק סיווג וסימון שידורים, תשס"א-2001".

תיקון חוק הבזק – מס' 24

8.    בחוק הבזק, תשמ"ב-1982, בסעיף 6ה(1), בפסקה (ד), בסופה יבוא "ובכלל זה לפקח על ביצוע חובת סימון ומסירת מידע על ידי בעל רישיון או בעל זיכיון, בהתאם להוראות חוק סיווג וסימון שידורים, תשס"א-2001".

תחילה

9.    תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר תום שישה חודשים מיום פרסומו.

                          אהוד ברק                      בנימין (פואד) בן-אליעזר

                                ראש הממשלה                                  שר התקשורת

            משה קצב                           אברהם בורג

               נשיא המדינה                                יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 129 (ה"ח תשס"א מס' 2940 עמ' 167).

תוקן ס"ח תשס"ב מס' 1829 מיום 12.2.2002 עמ' 133 (ה"ח תשס"ב מס' 3046 עמ' 109) – תיקון מס' 1; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2276 מיום 17.2.2011 עמ' 338 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 532 עמ' 1264) – תיקון מס' 2 בסעיף 84 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2276 מיום 17.2.2011 עמ' 346 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 532 עמ' 1264) – תיקון מס' 3 בסעיף 143 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 34), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.11.2015.

ס"ח תשע"ב מס' 2350 מיום 1.4.2012 עמ' 294 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 608 עמ' 1366) – תיקון מס' 4 בסעיף 17 לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, תשע"ב-2012; תחילתו ביום 1.1.2014.

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 816 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 869 עמ' 706) – תיקון מס' 5 בסעיף 143 לחוק השידור הציבורי, תשע"ד-2014; תחילתו ביום 15.5.2017 וביום 31.7.2018. תוקן ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108 – צו תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 942 עמ' 894) – תיקון מס' 5 (תיקון) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1030 עמ' 878) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016 בסעיף 19 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 4), תשע"ו-2016; תחילתו ביום 31.3.2016. ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1078 עמ' 1502) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3) בסעיף 3 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), תשע"ו-2016. ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1131 עמ' 1080) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 4) בסעיף 2 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.4.2017. ס"ח תשע"ז מס' 2637 מיום 14.5.2017 עמ' 949 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1132 עמ' 1082) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 5) בסעיף 33 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8), תשע"ז-2017 (בוטל ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 910 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1237 עמ' 1002) בתיקון מס' 8 (תיקון) תשע"ח-2018).

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 123 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 184) – תיקון מס' 6 בסעיף 28 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 492 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1196 עמ' 420) – תיקון מס' 7 בסעיף 18 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), תשע"ח-2018.