נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שוויון ההזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד),
תשמ"ט-1988

עבודה – שוויון בעבודה

עבודה – הודעה למעביד

דיני חוקה  – שוויון – הזדמנויות בעבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

הודעת עובד

Go

2

סעיף 2

צירוף מסמכים

Go

2

סעיף 3

אי מסירת הודעה

Go

2

סעיף 4

שמירת כללים

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות שוויון ההזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד),
תשמ"ט-1988*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הודעת עובד

1.    עובד שנעדר מעבודתו מכח סעיף 4 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו ובידי בת-זוגו, ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - בידו בלבד, לפי הטופס שבתוספת.

צירוף מסמכים

2.    להודעה יצרף העובד אישור רפואי בדבר מחלת ילדו.

אי-מסירת הודעה

3.    כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-2 לא יראו בהעדרותו העדרות מהעבודה מכח סעיף 4 לחוק.

שמירת כללים

4.    אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד לענין העדרות מהעבודה בשל מחלה.

תוספת

(תקנה 1)

[הצהרה לענין העדרות מעבודה]

(תקנה 1)

י"ז באב תשמ"ח (31 ביולי 1988)                           משה קצב

                                                                                      שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ט מס' 5134 מיום 15.9.1988 עמ' 3.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות