נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שוויון ההזדמנויות בעבודה (מועצה ציבורית), תשנ"ט-1999

עבודה – שוויון בעבודה

דיני חוקה  – שוויון – הזדמנויות בעבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

תקופת כהונה

Go

2

סעיף 3

מספר נציגים חברי המועצה

Go

2

סעיף 4

סדרי עבודת המועצה

Go

2


תקנות שוויון ההזדמנויות בעבודה (מועצה ציבורית), תשנ"ט-1999*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19 ו-26 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה, "המועצה" - המועצה הציבורית שמונתה לפי סעיף 19 לחוק.

תקופת כהונה

2.    (א)  תקופת כהונתם של חברי המועצה תהיה ארבע שנים מיום מינוים; חבר מועצה שתמה תקופת כהונתו יכול להתמנות מחדש.

           (ב)  חבר המועצה שכהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר או עד למינויו מחדש, לפי הענין.

מספר נציגים חברי המועצה

3.    (א)  במועצה יהיו עשרים חברים ובהם שישה נציגי עובדים, שישה נציגי מעבידים, שישה נציגים של משרדי הממשלה ושני נציגי ציבור, שימונו כאמור בפסקאות (1) עד (4) בסעיף 19(א) לחוק.

           (ב)  הנציגים של משרדי הממשלה במועצה יהיו:

(1)   שני נציגים של משרד העבודה והרווחה;

(2)   נציג משרד החינוך, התרבות והספורט;

(3)   נציג נציבות שירות המדינה;

(4)   נציג משרד ראש הממשלה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(5)   נציג משרד אחר שקבע השר בהסכמת השר הממונה על אותו משרד.

סדרי עבודת המועצה

4.    (א)  יושב ראש המועצה יכנס את המועצה אחת לארבעה חודשים לפחות, אולם רשאי הוא לכנס אותה נוסף על כך לפי הצורך.

           (ב)  הודעה על כינוס המועצה כאמור בתקנת משנה (א) תינתן לכל חברי המועצה, בכתב, שלושים ימים לפחות מראש; בהודעה כאמור יפורטו הנושאים שעל סדר היום.

           (ג)   לכל ישיבה של המועצה ייערך פרוטוקול בידי מי שקבע היושב ראש.

           (ד)  החלטות המועצה יהיו ברוב קולות החברים הנוכחים וחבר המועצה לא יורשה להצביע באמצעות חבר אחר.

כ"ט בשבט תשנ"ט (15 בפברואר 1999)                   אליהו ישי

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"ט מס' 5959 מיום 11.3.1999 עמ' 502.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות