נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), תשס"ב-2001

דיני חוקה  – שוויון – אנשים עם מוגבלויות

עבודה – שוויון בעבודה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הקצאת חניות לעובדים עם מוגבלות

סעיף 2

2

Go

נקיטת אמצעים על ידי מעביד

סעיף 3

2

Go

אי תלות הזכאות במעמד העובד

סעיף 4

2

Go

שמירת דינים

סעיף 5

2

Go

תחילה

סעיף 6


תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), תשס"ב-2001*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) ו-(ג) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הפנים, עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, עם ארגוני עובדים יציגים וארגוני מעבידים יציגים שלדעתי נוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "מעביד" - מעבידו של עובד עם מוגבלות בניידות ולגבי עובד כאמור המועסק באמצעות קבלן כוח אדם - מעסיקו בפועל והכל אם מועסקים באותו מקום עבודה 6 עובדים או יותר;

           "מעסיק בפועל" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996;

           "עובד" - לרבות עובד המועסק על ידי קבלן כוח אדם;

           "עובד עם מוגבלות בניידות" - עובד שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק, שניתן לו תג נכה כמשמעותו בסעיפים 1, 1א ו-1ב לחוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993;

           "קבלן כוח אדם" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996.

הקצאת חניות לעובדים עם מוגבלות

2.    (א)  מעביד שהעמיד לרשות שלושה או יותר מן העובדים אצלו במקום העבודה, מקומות חניה, בין במקרקעין שבחזקתו ובין בהסדר עם צד שלישי, יקצה לכל עובד עם מוגבלות בניידות המועסק באותו מקום עבודה, מקם חניה נגיש לשימושו הבלעדי בזמן עבודתו.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), מעביד שהעמיד לרשות העובדים אצלו מקומות חניה שאינם נגישים לעובד עם מוגבלות בניידות, יקצה במקום אחר מקום חניה נגיש לשימושו הבלעדי של אותו עובד בזמן עבודתו, ובלבד שהדבר לא יטיל על המעביד נטל כבד מדי כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק, בשינויים המחויבים.

           (ג)   לענין תקנה זו, "מקום חניה נגיש" - מקום חניה שמותאם לצרכיו של העובד עם מוגבלות, הממוקם קרוב, ככל האפשר, לכניסה הנגישה למקום העבודה ואשר מיקומו מאפשר לעובד עם מוגבלות בניידות להגיע באופן עצמאי, מכובד ובטיחותי למקום העבודה ולחזור ממנו בהתחשב במוגבלותו.

נקיטת אמצעים על ידי מעביד

3.    מעביד ינקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח את שימושם הבלעדי של עובדים עם מוגבלות בניידות במקומות החנייה שהם זכאים להם על פי תקנות אלה, לרבות על ידי סימון או שילוט מתאים בהם וכן יפנה לרשות התמרור המקומית בבקשה להציב בהם תמרור ג-43 כמשמעו בהודעת התעבורה (קביעת תמרורים), תש"ל-1970.

אי-תלות הזכאות במעמד העובד

4.    זכותו של עובד עם מוגבלות בניידות לפי תקנות אלה אינה תלויה במעמדו או בתפקידו במקום העבודה, אף אם הקצה המעביד מקומות חניה לחלק מעובדיו לפי מעמדם או תפקידם.

שמירת דינים

5.    אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראת כל דין בענין הקצאת מקומות חניה לנכים או לאנשים עם מוגבלות.

תחילה

6.    תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

כ"ז בתשרי תשס"ב (14 באוקטובר 2001)               שלמה בניזרי

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 52.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות