נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – אמצעי תשלום – שיקים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

הגבלת חשבון והגבלת לקוח

Go

3

סעיף 2א

חשבון מעוקל

Go

4

סעיף 3

לקוח מוגבל חמור

Go

4

סעיף 3א

הודעה על הגבלה

Go

4

סעיף 3א1

הודעה לאדם המבקש להצטרף לחשבון

Go

4

סעיף 3ב

תקופת ההגבלה ותחילתה

Go

4

סעיף 3ג

לקוח מוגבל מיוחד

Go

4

סעיף 4

מהות ההגבלה

Go

5

סעיף 5

חובות הבנק בחשבון מוגבל

Go

5

סעיף 6

סייגים

Go

5

סעיף 7

סימון שיק

Go

5

סעיף 7א

הודעה בדבר הצורך בהפקדת כספים בחשבון

Go

5

סעיף 8

הגבלת חשבון בידי המפקח

Go

5

סעיף 9

תיקון טעויות

Go

5

סעיף 10

ערעור

Go

5

סעיף 10א

סעד זמני

Go

6

סעיף 11

פרטי זיהוי

Go

6

סעיף 11א

הטבעת פרטים אישיים

Go

6

סעיף 11ב

איסור הנפקה ללא אישור

Go

6

סעיף 12

גילוי זהות המושך

Go

6

סעיף 13

דיווח

Go

7

סעיף 14

פרסום

Go

7

סעיף 14א

פרסום מוטעה

Go

7

סעיף 15

סמכות גילוי

Go

7

סעיף 15א

העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים

Go

7

סעיף 16

עונשין

Go

8

סעיף 17

פטור מאחריות פלילית

Go

8

סעיף 18

פגם

Go

8

סעיף 19

הגבלה כעונש נוסף

Go

8

סעיף 19א

הודעה לבנק ישראל

Go

8

סעיף 20

סמכויות המפקח

Go

8

סעיף 20א

בנק הדואר

Go

8

סעיף 21

ביצוע ותקנות

Go

9

סעיף 22

תחילה

Go

9

 


חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

           "בנק" – תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, המקבל פקדונות כספיים בחשבונות עובר ושב על מנת לשלם מהם בשיק לפי דרישה;

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 74 (ה"ח 2060)

החלפת הגדרת "בנק"

הנוסח הקודם:

"בנק" – מוסד בנקאי כמשמעותו בפקודת הבנקאות, 1941;

(תיקון מס' 15) תשפ"א-2021

           "בנק נמשך" – כהגדרתו בחוק סליקת שיקים, התשע"ו-2016;

מיום 22.9.2021

תיקון מס' 15

ס"ח תשפ"א מס' 2902 מיום 9.2.2021 עמ' 311 (ה"ח 1388)

הוספת הגדרת "בנק נמשך"

           "שיק" – כהגדרתו בסעיף 73 לפקודת השטרות;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

            "שיק שסורב" – שיק שהוצג לפרעון בתאריך הנקוב בו או אחריו, והבנק סירב לפרעו מחמת שלא היתה יתרה מספקת בחשבון והוא לא היה חייב לפרעו מכוח הסכם עם המושך, ואין נפקא מינה אם היתה סיבה נוספת לסירוב או אם ניתנה הוראת ביטול;

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 74 (ה"ח 2060)

"שיק שסורב" – שיק שהוצג לפרעון בתאריך הנקוב בו או אחריו, והבנק סירב לפרעו מחמת שלא היתה יתרה מספקת בחשבון והוא לא היה חייב לפרעו מכוח הסכם עם המושך, אף אם זו לא היתה הסיבה היחידה לסירוב ואין נפקא מינה אם היתה סיבה נוספת לסירוב או אם ניתנה הוראת ביטול;

           "חשבון" – חשבון במטבע ישראלי שמושכים עליו בשיק;

           "בעל חשבון" – מי שרשום בבנק כבעל חשבון;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

           "מיופה כוח" – מי שבעל החשבון ייפה את כוחו למשוך שיקים על החשבון והוא אינו בעל החשבון;

מיום 1.7.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 74 (ה"ח 2060)

הוספת הגדרת "מיופה כוח"

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

           "מורשה חתימה" – מיופה כוח בחשבון של תאגיד;

מיום 1.7.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 74 (ה"ח 2060)

הוספת הגדרת "מורשה חתימה"

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

"פתיחת חשבון" – לרבות רישום בחשבון של מיופה כוח או של מורשה חתימה, לענין משיכת שיקים מהחשבון;

מיום 1.7.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 74 (ה"ח 2060)

הוספת הגדרת "פתיחת חשבון"

           "חשבון משותף" – חשבון שלגביו רשומים בבנק יותר מבעל אחד;

(תיקון מס' 7)  תשס"ח-2008

"הכרזה על שעת חירום" – כל אחת מאלה:

(1)   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

(2)   הכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(3)   קריאה לשירות מילואים בנסיבות חירום או קריאה לשירות מילואים במצב מיוחד לפי סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;

(הוראת שעה)  תש"ף-2020

(4)   (פקעה);

מיום 16.6.2008

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ח מס' 2157 מיום 16.6.2008 עמ' 569 (ה"ח 218)

הוספת הגדרת "הכרזה על שעת חירום"

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ח מס' 2701 מיום 12.3.2018 עמ' 252 (ה"ח 1169)

(2) הכרזה על אירוע אסון המוני אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

 

מיום 22.3.2020 עד יום 22.6.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8409 מיום 22.3.2020 עמ' 856

הוספת פסקה (4) להגדרת "הכרזה על שעת חירום"

הנוסח:

(4) הכרזה על מחלה מידבקת מסוכנת לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940;

           "המפקח" – המפקח על הבנקים לפי פקודת הבנקאות, 1941;

           "השר" – שר המשפטים.

הגבלת חשבון והגבלת לקוח (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

2.    (א)  חשבון יהיה מוגבל (להלן – חשבון מוגבל) ובעליו יהיה מוגבל (להלן – לקוח מוגבל) אם סורבו במשך שנים עשר חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון[1].

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

           (א1)        סורבו שיקים בחשבון במספר שנקבע בתקנות, ישלח הבנק התראה לכל אחד מבעלי החשבון, ממיופי הכוח או ממורשי החתימה, הכל כפי שנקבע בתקנות.

(תיקון מס' 7) תשס"ח-2008 (הוראת שעה) תש"ף-2020

           (א2)        על אף האמור בסעיף קטן (א), הוכרזה שעת חירום וסבר המפקח כי יש להשעות בהקדם האפשרי הגבלה של חשבון ובעליו כאמור בסעיף זה, רשאי הוא לקבוע, לגבי המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל שיקים שסורבו בתקופה שיקבע, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 90 ימים; המפקח רשאי לקבוע כאמור מיום ההכרזה על שעת חירום ולא יאוחר משלושים ימים לאחר שהסתיימה.

           (ב)  השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות את מספר השיקים והתקופות הקבועים בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

           (ג) (נמחק).

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

           (ד) (נמחק).

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 74 (ה"ח 2060)

2. (א) חשבון יהיה מוגבל (להלן – חשבון מוגבל) ובעלו יהיה מוגבל (להלן – לקוח מוגבל) אם סורבו במשך שלושה חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו חמישה עשר ימים לפ]חות בין הסירוב הראשון והאחרון ושנשלחה לבעל החשבון התראה כפי שנקבע בתקנות חשבון יהיה מוגבל (להלן – חשבון מוגבל) ובעליו יהיה מוגבל (להלן – לקוח מוגבל) אם סורבו במשך שנים עשר חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.

(א1) סורבו שיקים בחשבון במספר שנקבע בתקנות, ישלח הבנק התראה לכל אחד מבעלי החשבון, ממיופי הכוח או ממורשי החתימה, הכל כפי שנקבע בתקנות.

(ב) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות את מספר השיקים והתקופות הקבועים בסעיף קטן (א).

(ג) בנק יודיע בכתב על הגבלה לפי סעיף זה לבעל החשבון ולמי שרשום בבנק כמיופה כוח לענין החשבון; תקופת ההגבלה תהיה שנה אחת.

(ד) תחילת ההגבלה תהיה ביום שצויין בהודעה, והוא יהיה חמישה עשר ימים לפחות אחרי יום שליחתה.

 

מיום 16.6.2008

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ח מס' 2157 מיום 16.6.2008 עמ' 569 (ה"ח 218)

הוספת סעיף קטן 2(א2)

 

מיום 22.3.2020 עד יום 22.6.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8409 מיום 22.3.2020 עמ' 856

(א2) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוכרזה שעת חירום וסבר המפקח כי יש להשעות בהקדם האפשרי הגבלה של חשבון ובעליו כאמור בסעיף זה, רשאי הוא לקבוע, לגבי המדינה כולה או לגבי שטח מסוים או לגבי סוגי לקוחות או סוגי חשבונות שיקבע, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל שיקים שסורבו בתקופה שיקבע, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 90 ימים 110 ימים ותסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף-2020; המפקח רשאי לקבוע כאמור מיום ההכרזה על שעת חירום ולא יאוחר משלושים ימים לאחר שהסתיימה.

חשבון מעוקל (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

2א.     סירב הבנק לפרוע שיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון, לא ייחשב השיק כמסורב אם הוצג תוך ששים ימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.

מיום 1.7.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 74 (ה"ח 2060)

הוספת סעיף 2א

לקוח מוגבל חמור (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

3.    (א)  מי שהתקיים בו אחת מאלה הוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות (להלן – לקוח מוגבל חמור):

(1)   לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל;

(2)   מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.

           (ב)  מי שהוא לקוח מוגבל חמור, יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה.

           (ג)   שותפיו לחשבון של לקוח מוגבל חמור ובעלי החשבון שבו הוא מיופה כוח כאמור בסעיף קטן (ב), יוגבלו רק במשיכת שיקים מהחשבון, אך הם יהיו רשאים לפתוח חשבון אחר.

ת"ט תשנ"ב-1992

           (ד)  הוגבל חשבון בגלל היותו של לקוח מוגבל חמור מיופה כוח באותו חשבון, והודיע בעל החשבון על ביטול יפוי הכוח של הלקוח האמור, תבוטל הגבלת החשבון.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 74 (ה"ח 2060)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

הגבלה בנסיבות מחמירות

3. (א) הוגבל לקוח מוגבל בחשבון נוסף או הוגבל בעל חשבון שנית תוך שנתיים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל, יתן המפקח הודעה על כך לכל הבנקים, ומיום שצויים בהודעה –

(1) יוגבלו למשך שנה כל חשבונותיו של הלקוח שאינם חשבונות משותפים, וכן חשבון משותף לו ולאחרים אם גם אחד האחרים לקוח מוגבל;

(2) בנק לא יפתח לו חשבון תוך שנתיים.

(ב) המפקח יודיע על ההגבלה לבעל החשבון ולמי שרשום בבנק כמיופב כוח לענין החשבון.

(ג) תחילת ההגבלה תהיום ביום שצויין בהודעה, והוא יהיה חמישה עשר ימים לפחות אחרי יום שליחתה.

 

מיום 7.4.1992

ת"ט תשנ"ב-1992

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 187

(ד) הוגבל חשבון בגלל היותו של לקוח מוגבל חמור מיופה כוח באותו חשבון, והודיע בעל החשבון על ביטול יפוי הכוח של הלקוח האמור, תבוטל להגבלת הגבלת החשבון.

הודעה על הגבלה (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

3א.     (א)  הבנק יודיע בכתב על חשבון מוגבל או על לקוח מוגבל לכל אחד מאלה: למפקח, לבעל החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.

           (ב)  המפקח יודיע על לקוח מוגבל חמור לבעל החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.

           (ג)   המפקח יודיע לכל הבנקים על חשבון מוגבל, על לקוח מוגבל או על לקוח מוגבל חמור.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 75 (ה"ח 2060)

הוספת סעיף 3א

הודעה לאדם המבקש להצטרף לחשבון (תיקון מס' 9)  תשע"ב-2012

3א1.   (א)  בסעיף זה –

           "חשבון" – חשבון שסורבו בו שיקים במספר שנקבע לפי סעיף 2(א1), חשבון מוגבל או חשבון שאחד מבעליו הוא לקוח מוגבל;

           "הגבלה מיוחדת" – הגבלה של אדם כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בסעיף 3ג.

           (ב)  בנק לא יצרף אדם לחשבון כבעל חשבון או כמיופה כוח אלא לאחר שמסר לו הודעה על כל אלה:

(1)   מספר השיקים שסורבו בחשבון בשנים עשר החודשים שקדמו למועד הצירוף;

(2)   הגבלה, שאינה הגבלה מיוחדת, שהוטלה על החשבון או על בעליו, כולם או מקצתם, בשלוש השנים שקדמו למועד הצירוף, וסוג ההגבלה שהוטלה, לפי העניין;

(3)   הגבלה מיוחדת המוטלת על בעלי החשבון, כולם או מקצתם, במועד הצירוף.

מיום 14.9.2012

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 376 (ה"ח 446)

הוספת סעיף 3א1

תקופת ההגבלה ותחילתה (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

3ב.     (א)  תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל או של לקוח מוגבל היא שנה אחת.

           (ב)  תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור ושל חשבונותיו, כאמור בסעיף 3, היא שנתיים.

ת"ט תשנ"ב-1992

           (ג)   תחילת ההגבלה ביום שצוין בהודעה של הבנק או של המפקח, לפי הענין, שיהיה לפחות חמישה עשר ימים מיום שההודעה נשלחה ללקוח.

           (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), בנק שהודיע על הגבלה ובנק שקיבל הודעה על הגבלה, לא יפתח חשבון למי שלגביו נמסרה ההודעה מיום שהודיע או מיום שקיבל את ההודעה, לפי הענין.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 75 (ה"ח 2060)

הוספת סעיף 3ב

 

מיום 7.4.1992

ת"ט תשנ"ב-1992

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 187

(ג) תחילת ההגבלה ביום שצוין בהודעה של הבנק או של המפקח, לפי הענין, שיהיה לפחות חמישה עשר שנים ימים מיום שההודעה נשלחה ללקוח.

לקוח מוגבל מיוחד (תיקון מס' 3)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 8)  תשס"ט-2008 (תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

3ג.      (א)  (1)   חייב שרשם ההוצאה לפועל הטיל עליו הגבלה לפי סעיפים 66א(3) או 69ד(א)(2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, יהיה לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות (להלן – לקוח מוגבל מיוחד);

 

(תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

(2)   חייב שרשם לענייני המרכז כמשמעותו בסעיף 6א(א) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (בסעיף זה – רשם לענייני המרכז), הטיל עליו הגבלה לפי סעיף 7א(ג)(3) לחוק האמור, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

(תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996

           (א1)        חייב שבית משפט הכריז שהוא פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

(תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996

           (א2)        אדם שבית דין רבני נתן נגדו צו הגבלה לפי סעיף 2(6) לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (הוראת שעה), התשנ"ה-1995, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

(תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

           (ב)  דינו של לקוח מוגבל מיוחד כדין לקוח מוגבל חמור, למעט לענין סעיף 14(ב), ולענין סעיף 3(א)(2) לא יראוהו כלקוח מוגבל, ואולם המפקח לא יידרש למסור לבעל חשבון שהוא לקוח מוגבל מיוחד לפי סעיף קטן (א) הודעה לפי סעיף 3א(ב).

(תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

           (ג)   תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל מיוחד ושל חשבונותיו תהיה כפי שקבעה הרשות המוסמכת, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים; לא קבעה הרשות המוסמכת תקופה כאמור, תהיה התקופה בת שנה אחת. בסעיף קטן זה, "הרשות המוסמכת" – רשם ההוצאה לפועל, רשם לענייני המרכז, בית משפט או בית דין רבני.

מיום 15.11.1994

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 297 (ה"ח 2251)

הוספת סעיף 3ג

 

מיום 25.3.1996

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ו מס' 1560 מיום 8.2.1996 עמ' 69 (ה"ח 2282)

3ג. (א) חייב שראש ההוצאה לפועל הטיל עליו הגבלה לפי סעיף 69ד(א)(2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, יהיה לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות (להלן – לקוח מוגבל מיוחד).

(א1) חייב שבית משפט הכריז שהוא פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

(א2) אדם שבית דין רבני נתן נגדו צו הגבלה לפי סעיף 2(6) לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין)(הוראת שעה), התשנ"ה-1995, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

(ב) דינו של לקוח מוגבל מיוחד כדין לקוח מוגבל חמור, למעט לענין סעיף 14(ב), ולענין סעיף 3(א)(2) לא יראוהו כלקוח מוגבל.

(ג) תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל מיוחד ושל חשבונותיו תהיה כפי שקבע ראש ההוצאה לפועל, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים; לא קבע ראש ההוצאה לפועל את תקופת ההגבלה, היא תהיה לתקופה של שנה.

(ג) תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל מיוחד ושל חשבונותיו תהיה כפי שקבעה הרשות המוסמכת, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים; לא קבעה הרשות המוסמכת תקופה כאמור, תהיה התקופה בת שנה אחת. בסעיף קטן זה, "הרשות המוסמכת" – ראש ההוצאה לפועל, בית משפט או בית דין רבני.

 

מיום 16.5.2009

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ט מס' 2188 מיום 16.11.2008 עמ' 65 (ה"ח 260)

(א) חייב שראש ההוצאה לפועל הטיל עליו הגבלה לפי סעיף 69ד(א)(2) סעיפים 66א(3) או 69ד(א)(2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, יהיה לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות (להלן – לקוח מוגבל מיוחד).

 

מיום 7.8.2014

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ד מס' 2467 מיום 7.8.2014 עמ' 736 (ה"ח 771)

3ג. (א) (1) חייב שראש ההוצאה לפועל שרשם ההוצאה לפועל הטיל עליו הגבלה לפי סעיפים 66א(3) או 69ד(א)(2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, יהיה לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות (להלן – לקוח מוגבל מיוחד);

(2) חייב שרשם לענייני המרכז כמשמעותו בסעיף 6א(א) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (בסעיף זה – רשם לענייני המרכז), הטיל עליו הגבלה לפי סעיף 7א(ג)(3) לחוק האמור, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

(א1) חייב שבית משפט הכריז שהוא פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

(א2) אדם שבית דין רבני נתן נגדו צו הגבלה לפי סעיף 2(6) לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין)(הוראת שעה), התשנ"ה-1995, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

(ב) דינו של לקוח מוגבל מיוחד כדין לקוח מוגבל חמור, למעט לענין סעיף 14(ב), ולענין סעיף 3(א)(2) לא יראוהו כלקוח מוגבל, ואולם המפקח לא יידרש למסור לבעל חשבון שהוא לקוח מוגבל מיוחד לפי סעיף קטן (א) הודעה לפי סעיף 3א(ב).

(ג) תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל מיוחד ושל חשבונותיו תהיה כפי שקבעה הרשות המוסמכת, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים; לא קבעה הרשות המוסמכת תקופה כאמור, תהיה התקופה בת שנה אחת. בסעיף קטן זה, "הרשות המוסמכת" – ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל, רשם לענייני המרכז, בית משפט או בית דין רבני.

מהות ההגבלה

4.    (א)  לקוח מוגבל לא יפתח חשבון.

           (ב)  לא ימשוך אדם שיק על חשבון מוגבל.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

           (ג)   לקוח מוגבל חמור לא ימשוך שיק על שום חשבון.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 75 (ה"ח 2060)

(ג) מי שהוגבל בנסיבות מחמירות כאמור בסעיף 3 לקוח מוגבל חמור לא ימשון שיק על שום חשבון.

חובות הבנק בחשבון מוגבל

5.    (א)  לא יפרע בנק שיק שנמשך על חשבון מוגבל.

           (ב)  לא יספק בנק טופסי שיקים למשיכה מחשבון מוגבל.

           (ג)   לא יפתח בנק חשבון ללקוח מוגבל.

סייגים

6.    (א)  על אף האמור בסעיף 5(א) רשאי בנק לפרוע שיק במשך חמישה עשר ימים מתחילת ההגבלה ובלבד שהתאריך הנקוב בו הוא מוקדם מתאריך תחילת ההגבלה.

           (ב)  אי פרעון שיק מחמת הוראות חוק זה אינו גורע מכל זכות של אוחז לתבוע על פי השיק.

סימון שיק (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

7.    שיק שהוצג לפרעון ולא נפרע מחמת הוראת סעיף 5(א), וכן שיק שסורב, יסמנו הבנק הנמשך, לפי העניין.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 75 (ה"ח 2060)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

סימון

7. שיק שהוצג לפרעון ולא נפרע מחמת הוראת סעיף 5(א), יסמנו הבנק הנמשך.

הודעה בדבר הצורך בהפקדת כספים בחשבון (תיקון מס' 14)  תש"ף-2020

7א.     (א)  הוצג שיק לפירעון ולא הייתה יתרה מספקת בחשבון שתאפשר את פירעונו, ישלח הבנק הודעה לבעל החשבון שעליו משוך השיק כדי ליידע אותו בדבר הצורך להפקיד כספים בחשבונו כדי למנוע את סירוב השיק עד שעתיים וחצי לפני תום יום העסקים (להלן – המועד האחרון); ההודעה תישלח מוקדם ככל האפשר כדי לאפשר לבעל החשבון להפקיד בו כספים עד למועד האחרון.

           (ב)  לא הופקדו בחשבון כספים המאפשרים את פירעון השיק עד המועד האחרון, יראו את השיק כשיק שסורב.

           (ג)   המפקח רשאי לקבוע שהמועד להפקדת כספים בחשבון יהיה מאוחר יותר מהמועד האחרון, ובלבד שלא יהיה מאוחר מתום יום העסקים.

מיום 18.8.2021

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ף מס' 2843 מיום 18.8.2020 עמ' 398 (ה"ח 845)

הוספת סעיף 7א

הגבלת חשבון בידי המפקח

8.    ראה המפקח שבנק לא הגביל בעל חשבון או חשבון שלפי הוראות חוק זה היה עליו להגבילו, רשאי הוא, במקום הבנק, לנקוט כל פעולה הדרושה לביצוע ההגבלה.

תיקון טעויות

9.    הודיע בנק בטעות על הגבלה, יתקן את הטעות ויודיע על כך לבנק ישראל, וההגבלה תהיה בטלה.

ערעור (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

10.   (א)  לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, רשאים לבקש מבית משפט השלום שיבטל הבאת שיק במנין השיקים שסורבו בהתקיים אחת מאלה:

(1)   הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות;

(2)   הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו שנים אלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך ששים הימים האמורים בסעיף 2א;

(3)   ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם בשל כך שהיתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו;

(תיקון מס' 7) תשס"ח-2008

(4)   נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל כך סורב השיק;

(תיקון מס' 7) תשס"ח-2008 (הוראת שעה) תש"ף-2020

(5)   הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "הכרזה על שעת חירום", ובין המועד שבו נמשך השיק ובין המועד שבו הוצג לפירעון חלה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח עקב שעת החירום, ובשל כך סורב השיק;

(תיקון מס' 14) תש"ף-2020

(6)   הבנק לא שלח הודעה ללקוח על הצורך בהפקדת כספים בחשבון לפי סעיף 7א (בפסקה זו – הודעה), הבנק שלח הודעה לפרטי התקשרות שאינם תואמים את הפרטים שהלקוח מסר לו או שהמועד האחרון טרם חלף, ובשל כך סורב השיק.

(תיקון מס' 14) תש"ף-2020

           (א1)        בית המשפט לא יקבל בקשה כאמור בסעיף קטן (א)(6), אלא אם כן התרשם שהלקוח היה יכול להפקיד בחשבון כספים שיאפשרו את פירעון השיק.

           (ב)  לא יהוו עילה לערעור או לביטול הבאת שיק במנין השיקים שסורבו –

(1)   פגם שנפל בהתראה;

(2)   אי קבלת התראה, ובלבד שהבנק שלח התראה.

מיום 1.7.1992

פסקה 10(א)(2) מיום 1.7.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 75 (ה"ח 2060)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. מי שקיבל הודעה לפי סעיפים 2(ג) או 3(ב) והוא טוען כי הובא במנין השיקים שסורבו שיק שמחמת טעות סירב הבנק לפרעו או שלגביו היה לו יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרעו, רשאי לבקש מבית משפט שלום שיבטל את הבאת השיק במנין השיקים שסורבו.

 

מיום 16.6.2008

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ח מס' 2157 מיום 16.6.2008 עמ' 569 (ה"ח 218)

הוספת פסקאות 10(א)(4), 10(א)(5)

 

מיום 22.3.2020 עד יום 22.6.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8409 מיום 22.3.2020 עמ' 856

(5) הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "הכרזה על שעת חירום" או שניתנה הכרזה כאמור בפסקה (4) לאותה הגדרה, ובין המועד שבו נמשך השיק ובין המועד שבו הוצג לפירעון חלה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח עקב שעת החירום, ובשל כך סורב השיק.

 

מיום 18.8.2021

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ף מס' 2843 מיום 18.8.2020 עמ' 398 (ה"ח 845)

(א) לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, רשאים לבקש מבית משפט השלום שיבטל הבאת שיק במנין השיקים שסורבו בהתקיים אחת מאלה:

(1) הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות;

(2) הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו שנים אלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך ששים הימים האמורים בסעיף 2א;

(3) ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם בשל כך שהיתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו;

(4) נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל כך סורב השיק;

(5) הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "הכרזה על שעת חירום", ובין המועד שבו נמשך השיק ובין המועד שבו הוצג לפירעון חלה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח עקב שעת החירום, ובשל כך סורב השיק;

(6) הבנק לא שלח הודעה ללקוח על הצורך בהפקדת כספים בחשבון לפי סעיף 7א (בפסקה זו – הודעה), הבנק שלח הודעה לפרטי התקשרות שאינם תואמים את הפרטים שהלקוח מסר לו או שהמועד האחרון טרם חלף, ובשל כך סורב השיק.

(א1) בית המשפט לא יקבל בקשה כאמור בסעיף קטן (א)(6), אלא אם כן התרשם שהלקוח היה יכול להפקיד בחשבון כספים שיאפשרו את פירעון השיק.

סעד זמני (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

10א.   (א)  בית המשפט רשאי, לבקשת מי שהגיש ערעור, לתת צו שימנע את תחילת ההגבלה; משניתן הצו יחולו הוראות אלה:

(1)   המבקש לא יהיה רשאי לפתוח חשבון ובנק לא יפתח לו חשבון בתקופה שהצו עומד בתקפו;

(2)   התקופה שבה הצו עמד בתקפו לא תובא בחשבון תקופות ההגבלה שנקבעו בסעיף 3ב;

           (ב)  שיקים שסורבו בתקופה שבה עמד הצו בתקפו, ייכללו במנין השיקים לענין סעיף 10.

           (ג)   הוגש ערעור על החלטת בית משפט השלום שניתנה על פי סעיפים 10 או 10א, רשאי בית משפט שלערעור, אם ראה זאת לנכון, לקבוע כי הוראת פסקה (1) לסעיף קטן (א) לא תחול, או כי על אף האמור בפסקה (2) לסעיף קטן (א), תובא התקופה שבה עמד הצו בתקפו, כולה או מקצתה, בחשבון תקופת ההגבלה.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 76 (ה"ח 2060)

הוספת סעיף 10א

פרטי זיהוי

11.   (א)  לא יפתח בנק חשבון בלי לרשום פרטי זיהוי של בעל החשבון כפי שקבע השר בתקנות.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

           (א1)        לא ירשום בנק מיופה כוח או מורשה חתימה בחשבון בלי לרשום את פרטי הזיהוי שלהם, כפי שקבע השר בתקנות.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

           (ב)  ראה המפקח שבנק לא רשם את פרטי הזיהוי של בעל חשבון, של מיופה כוח או של מורשה חתימה, מחמת שסירבו למוסרם או מחמת שלא מסרו אותם, רשאי הוא להורות לבנק שלא לספק טפסי שיקים לאותו חשבון.

מיום 1.7.1993

סעיף קטן 11(א1) מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 76 (ה"ח 2060)

11. (א) לא יפתח בנק חשבון בלי לרשום פרטי זיהוי של בעל החשבון כפי שקבע השר בתקנות.

(א1) לא ירשום בנק מיופה כוח או מורשה חתימה בחשבון בלי לרשום את פרטי הזיהוי שלהם, כפי שקבע השר בתקנות.

(ב) מי שהיה בעל חשבון ערב תחילתו של חוק זה ימסור לבנק, תוך תקופה שקבע המפקח, את פרטי הזיהוי שנקבעו לפי סעיף קטן (א).

(ג) ראה המפקח שבנק לא רשם פרטי זיהוי של בעל חשבון מחמת שבעל החשבון סירב למסור או לא מסר אותם, רשאי המפקח להורות לבנק לא לספק טופסי שיקים למשיכה מהחשבון.

(ב) ראה המפקח שבנק לא רשם את פרטי הזיהוי של בעל חשבון, של מיופה כוח או של מורשה חתימה, מחמת שסירבו למוסרם או מחמת שלא מסרו אותם, רשאי הוא להורות לבנק שלא לספק טפסי שיקים לאותו חשבון.

הטבעת פרטים אישיים (תיקון מס' 1) תש"ן-1990 (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

11א.   לא ימסור בנק טפסי שיקים, אלא אם כן מוטבעים עליהם פרטי זיהוי של בעל החשבון כפי שקבע המפקח בכללים (להלן - פרטים אישיים).

מיום 5.7.1990

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ן מס' 1314 מיום 6.4.1990 עמ' 128 (ה"ח1967)

הוספת סעיף 11א

 

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 76 (ה"ח 2060)

11א. לא ימסור בנק טפסי שיקים, אלא אם כן מוטבעים עליהם פרטי זיהוי של בעל החשבון כפי שקבע השר בתקנות המפקח בכללים (להלן – פרטים אישיים).

 

איסור הנפקה ללא אישור (תיקון מס' 1) תש"ן-1990

11ב.   (א)  לא ינפיק אדם טפסי שיקים, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:

(1)   הוא קיבל את אישור הבנק שבו מתנהל החשבון שעליו מיועדים להימשך שיקים בטפסים האמורים;

(2)   על גבי טפסי השיקים מוטבעים הפרטים האישיים שאישר הבנק האמור למנפיק.

           (ב)  לא יסרב בנק סירוב בלתי סביר לתת אישור כאמור.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

           (ג)   בנק שאישר למנפיק להנפיק טפסי שיקים, ימסור לו את הפרטים האישיים.

מיום 5.7.1990

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ן מס' 1314 מיום 6.4.1990 עמ' 128 (ה"ח1967)

הוספת סעיף 11ב

 

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 76 (ה"ח 2060)

(ג) בנק שאישר למנפיק להנפיק טפסי שיקים, ימסור לו את הפרטים האישיים שקבע השר בתקנות.

גילוי זהות המושך (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

12.   אוחז בשיק שלא נפרע מכל סיבה שהיא, ימסור לו הבנק הנמשך, לפי בקשתו, פרטי זיהוי של המושך או של בעל החשבון כפי שקבע השר בתקנות.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 76 (ה"ח 2060)

12. אוחז בשיק שלא נפרע מכל סיבה שהיא, ימסור לו הבנק הנמשך, לפי בקשתו, פרטי זיהוי של המושך או של בעל החשבון כפי שקבע השר בתקנות.

דיווח

13.   בנק שהגביל בעל חשבון ידווח על כך לבנק ישראל, ובנק ישראל יעביר לכל בנק את הפרטים בדבר ההגבלות, הכל כפי שקבע המפקח.

פרסום (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

14.   (א)  בנק ישראל רשאי לפרסם את מספרי החשבונות המוגבלים, עם ציון שם הבנק שבו מתנהל כל חשבון ותאריך סיום ההגבלה.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992 צו תשנ"ח-1997

           (ב)[2] בנק ישראל רשאי לפרסם את שמות הלקוחות המוגבלים החמורים, בציון פרטי הזיהוי כפי שנקבעו בתקנות ואת תאריך סיום ההגבלה, בהתקיים אחת מאלה:

(1)   עברו ששים ימים מיום משלוח ההודעה לפי סעיף 3א(ב) ובתקופה זו לא הודיע בעל החשבון לבנק ישראל בדואר רשום על הגשת ערעור בצירוף העתק ממנו;

(2)   הערעור בוטל, נמחק או נדחה.

מיום 1.7.1992

סעיף קטן 14(ב) מיום 1.1.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 77 (ה"ח 2060)

צו תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5862 מיום 25.11.1997 עמ' 83

מסירת מידע פרסום

14. (א) בנק ישראל רשאי לפרסם את מספרי החשבונות המוגבלים, עם ציון שם הבנק שבו מתנהל כל חשבון ותאריך סיום ההגבלה.

(ב) בנק ישראל רשאי לפרסם את שמות האנשים שהוגבלו בנסיבות מחמירות כאמור בסעיף 3, לאחר שעברה תקופת הערעור או שהסתיימו הליכי הערעור, עם ציון פרטי הזיהוי ותאריך סיום ההגבלה. בנק ישראל רשאי לפרסם את שמות הלקוחות המוגבלים החמורים, בציון פרטי הזיהוי כפי שנקבעו בתקנות ואת תאריך סיום ההגבלה, בהתקיים אחת מאלה:

(1) עברו ששים ימים מיום משלוח ההודעה לפי סעיף 3א(ב) ובתקופה זו לא הודיע בעל החשבון לבנק ישראל בדואר רשום על הגשת ערעור בצירוף העתק ממנו;

(2) הערעור בוטל, נמחק או נדחה.

פרסום מוטעה (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

14א.   (א)  היה הפרסום כאמור בסעיף 14(ב) מוטעה, יפרסם בנק ישראל תיקון טעות באופן שבו נעשה הפרסום.

           (ב)  נתבע בנק בשל פרסום מוטעה, יודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה.

           (ג)   חוייב בנק לפצות את מי ששמו פורסם בשל פרסום מוטעה שנעשה בתום לב, ישפה אותו אוצר המדינה; שיפוי לפי סעיף זה יהיה בשיעור של שמונים אחוזים מהסכום שבו חוייב הבנק.

           (ד)  חוייב בנק בפיצוי על פי הסדר על דרך של פשרה, בוררות או הסדר אחר, לא יהיה זכאי לשיפוי על פי סעיף קטן (ג), אלא אם כן קיבל את הסכמת היועץ המשפטי לממשלה להסדר האמור.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 77 (ה"ח 2060)

הוספת סעיף 14א

סמכות גילוי (תיקון מס' 5) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 12) תשע"ו-2016

15.   בנק ובנק ישראל רשאים לגלות שלקוח או חשבון שלו הוגבלו, אם הגילוי דרוש לצורך ניהול חקירה פלילית על פי דין או לצורך ביצוע חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016.

מיום 1.2.2003

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ב מס' 1825 מיום 29.1.2002 עמ' 116 (ה"ח2658)

15. בנק ובנק ישראל רשאים לגלות שלקוח או חשבון שלו הוגבלו, אם הגילוי דרוש לצורך ניהול חקירה פלילית על פי דין או לצורך ביצוע חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002.

 

מיום 12.4.2019

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ו מס' 2551 מיום 12.4.2016 עמ' 868 (ה"ח 954)

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8074 מיום 20.9.2018 עמ' 54

15. בנק ובנק ישראל רשאים לגלות שלקוח או חשבון שלו הוגבלו, אם הגילוי דרוש לצורך ניהול חקירה פלילית על פי דין או לצורך ביצוע חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 ביצוע חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016.

 

העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים (תיקון מס' 15) תשפ"א-2021

15א.   (א)  הועברה פעילות פיננסית של לקוח מבנק מקורי לבנק קולט לפי הוראות סעיף 5ב1 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), יחולו לגבי ההעברה ההוראות שלהלן, עד תום התקופה שקבע הנגיד לעניין פעילות בשיק ובשיק ממוחשב לפי סעיף 5ב1(ג) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח):

(1)   אם סורבו בחשבון הבנק הקולט שיקים שסורבו קודם לכן בחשבון הבנק המקורי, לא יימנו שיקים אלה בידי הבנק הקולט לעניין סעיפים 2(א) ו-(א1) ו-3א1(ב)(1);

(2)   הבנק הקולט ימסור לבנק ישראל, בעצמו או באמצעות גורם אחר שאישר המפקח, את פרטי החשבון של הלקוח בבנק המקורי ובבנק הקולט;

(3)   על אף האמור בסעיף 14(א) –

(א)   הוגבל החשבון בבנק המקורי ולא הוגבל החשבון בבנק הקולט, לא יפרסם בנק ישראל את פרטי החשבון בבנק המקורי כחשבון מוגבל לפי סעיף 14(א);

(ב)   הוגבל חשבון בבנק הקולט, יפרסם בנק ישראל את פרטי החשבון בבנק המקורי כחשבון מוגבל לפי סעיף 14(א), גם אם לא הוגבל החשבון בבנק המקורי, בציון תאריך סיום ההגבלה בחשבון בבנק הקולט.

           (ב)  ההוראות לפי סעיף זה יחולו נוסף על הוראות סעיף 5ב(א)(1) לחוק סליקת שיקים, התשע"ו-2016, שלפיהן רואים בנק קולט כבנק נמשך, ממועד העברת הפעילות כאמור בסעיף קטן (א) רישה.

           (ג)   בסעיף זה –

           "בנק מקורי" – בנק שהוא בנק מקורי כמשמעותו בסעיף 5ב1(ב) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח);

           "בנק קולט" – בנק שהוא בנק קולט כמשמעותו בסעיף 5ב1(ב) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח);

           "חוק הבנקאות (שירות ללקוח)" – חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981.

מיום 22.9.2021

תיקון מס' 15

ס"ח תשפ"א מס' 2902 מיום 9.2.2021 עמ' 311 (ה"ח 1388)

הוספת סעיף 15א

עונשין (תיקון מס' 1)  תש"ן-1990 (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 3) תשנ"ד-1994

16.   (א)  המושך שיק מחשבון מוגבל בתקופה שהוא לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור או לקוח מוגבל מיוחד, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או פי ארבעה מסכום השיק, לפי הסכום הגדול יותר.

 

(תיקון מס' 1)  תש"ן-1990

           (ב)  העובר על הוראות סעיף 11ב(א), דינו – מאסר שלוש שנים.

מיום 5.7.1990

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ן מס' 1314 מיום 6.4.1990 עמ' 128 (ה"ח1967)

16. (א) המושך ביודעין שיק בתקופה שהוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות כאמור בסעיף 3, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או פי ארבעה מסכום השיק, לפי הגדול שבהם.

(ב) העובר על הוראות סעיף 11ב(א), דינו – מאסר שלוש שנים.

 

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 77 (ה"ח 2060)

(א) המושך ביודעין שיק בתקופה שהוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות כאמור בסעיף 3, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או פי ארבעה מסכום השיק, לפי הגדול שבהם. המושך שיק מחשבון מוגבל בתקופה שהוא לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או פי ארבעה מסכום השיק, לפי הסכום הגדול יותר.

 

מיום 15.11.1994

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 297 (ה"ח 2251)

(א) המושך שיק מחשבון מוגבל בתקופה שהוא לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור או לקוח מוגבל מיוחד, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או פי ארבעה מסכום השיק, לפי הסכום הגדול יותר.

פטור מאחריות פלילית (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 6)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

17.   לא ישאו בנק, בנק ישראל, החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי הוראת סעיף 88א לחוק האמור ועובדיהם באחריות פלילית בשל מעשה או מחדל שעשו בתום לב לביצוע חוק זה.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 77 (ה"ח 2060)

17. לא ישאו בנק, בנק ישראל, רשות הדואר ועובדיהם באחריות פלילית בשל מעשה או מחדל שעשו בתום לב לביצוע חוק זה.

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 91 (ה"ח 64)

17. לא ישאו בנק, בנק ישראל, רשות הדואר החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי הוראות סעיף 88א לחוק האמור ועובדיהם באחריות פלילית בשל מעשה או מחדל שעשו בתום לב לביצוע חוק זה.

 

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 582 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 10 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

17. לא ישאו בנק, בנק ישראל, החברה החברה הבת, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי הוראות סעיף 88א לחוק האמור ועובדיהם באחריות פלילית בשל מעשה או מחדל שעשו בתום לב לביצוע חוק זה.

 

 

פגם

18.     בנק שלא מילא הוראה מהוראות חוק זה, רשאי המפקח לראות בכך פגם לענין סעיפים 8א ו-8ג לפקודת הבנקאות, 1941.

הגבלה כעונש נוסף

19.   (א)  בית משפט בדונו בעבירה לפי סימן ו' של פרק י"א לחוק העונשין, תשל"ז-1977, שכרוכים בה שיקים, רשאי, בנוסף לכל עונש אחר, להורות שהנאשם או חשבונו או כל חשבונותיו, לרבות חשבון משותף והשותפים בו, יהיו מוגבלים לפי חוק זה, מתאריך שקבע.

           (ב)  בית המשפט רשאי להטיל תקופת הגבלה ארוכה מזו הקבועה בחוק זה, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

           (ג)   בית המשפט רשאי לקבוע כי לענין סעיף 14(ב) יראו את הנאשם כלקוח מוגבל חמור.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

           (ד)  (בוטל).

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 77 (ה"ח 2060)

(ג) בית המשפט רשאי לקבוע כי לענין סעיף 14(ב) יראו את הנאשם כמי שהוגבל בנסיבות מחמירות כאמור בסעיף 3 כלקוח מוגבל חמור.

(ד) בית המשפט יודיע לבנק ישראל עלכל עונש שהטיל לפי סעיף זה.

הודעה לבנק ישראל (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

19א.   בית המשפט ימציא לבנק ישראל הודעה –

(1)   על כל עונש שהטיל לפי סעיף 19 או סעיף 436 לחוק העונשין, תשל"ז-1977;

(2)   על החלטות שניתנו בערעורים לפי סעיף 10.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 77 (ה"ח 2060)

הוספת סעיף 19א

סמכויות המפקח

20.   (א)  המפקח רשאי לקבוע בכללים –

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

(1)   לענין סעיף 7 – דרכי סימון שיק;

(תיקון מס' 7) תשס"ח-2008

(1א) הוראות ביצוע לעניין הפעלת סמכותו לפי סעיף 2(א2);

(תיקון מס' 14) תש"ף-2020

(1ב) פרטי ההודעה בדבר הצורך בהפקדת כספים בחשבון לפי סעיף 7א, הגורמים שאליהם תישלח ההודעה והמועד שבו תישלח, וכן דרכי מסירתה ללקוח, ובלבד שדרכי המסירה יהיו אוטומטיות ויתאימו למגוון סוגי הלקוחות;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

(2)   פרטים אישיים של בעל החשבון לפי סעיפים 11א ו-11ב;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 15) תשפ"א-2021

(3)   פרטי דיווחים לענין סעיף 13;

 

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

(4)   דרכי המסירה וההצגה של פרסומים לפי סעיף 14.

(תיקון מס' 7) תשס"ח-2008

           (ב)  המפקח רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד בנק ישראל, למעט סמכויותיו לפי סעיפים 2(א2), 18 ו-20(א).

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 78 (ה"ח 2060)

20. (א) המפקח רשאי לקבוע בכללים –

(1) לענין סעיף 7 – דרכי סימון שיק שסורב;

(2) פרטים אישיים של בעל החשבון לפי סעיפים 11א ו-11ב;

(2) (3) פרטי דיווחים לענין סעיף 13;

(3) (4) דרכי המסירה וההצגה של פרסומים לפי סעיף 14.

(ב) המפקח רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד בנק ישראל, למעט סמכויותיו לפי סעיפים 18
ו-20(א).

 

מיום 16.6.2008

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ח מס' 2157 מיום 16.6.2008 עמ' 570 (ה"ח 218)

20. (א) המפקח רשאי לקבוע בכללים –

(1) לענין סעיף 7 – דרכי סימון שיק;

(1א) הוראות ביצוע לעניין הפעלת סמכותו לפי סעיף 2(א2);

(2) פרטים אישיים של בעל החשבון לפי סעיפים 11א ו-11ב;

(3) פרטי דיווחים לענין סעיף 13;

(4) דרכי המסירה וההצגה של פרסומים לפי סעיף 14.

(ב) המפקח רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד בנק ישראל, למעט סמכויותיו לפי סעיפים 2(א2), 18 ו-20(א).

 

מיום 18.8.2021

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ף מס' 2843 מיום 18.8.2020 עמ' 398 (ה"ח 845)

הוספת פסקה 20(א)(1ב)

 

מיום 22.9.2021

תיקון מס' 15

ס"ח תשפ"א מס' 2902 מיום 9.2.2021 עמ' 312 (ה"ח 1388)

(3) פרטי דיווחים לענין סעיף 13 סעיפים 13 ו-15א(א)(2);

בנק הדואר (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

20א.   (א)  הוראות חוק זה יחולו על בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק הדואר, תשי"א-1951; לענין חוק זה, הוראת תשלום של בנק הדואר תיחשב כשיק.

           (ב)  לצורך ביצוע חוק זה יהיו נתונות למפקח הסמכויות הנתונות לו בסעיף 5(א) לפקודת הבנקאות, 1941, גם לגבי בנק הדואר.

           (ג)   הפעיל המפקח סמכויותיו לפי חוק זה לגבי בנק הדואר, יודיע על כך למנהל בנק הדואר.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 78 (ה"ח 2060)

הוספת סעיף 20א

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 7) תשס"ח-2008

21.   (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר, להתקין תקנות לביצועו, ובין השאר, לקבוע –

(1)   באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת – סייגים לתחולת חוק זה;

(2)   את מי ירשום בנק כבעל החשבון לענין חוק זה בנסיבות מיוחדות;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

(3)   פרטי הודעות לפי סעיף 3א, דרכי קביעת המועד לתחילת ההגבלה ודרכי המצאת ההודעות;

(תיקון מס' 9)  תשע"ב-2012

(3א) פרטי הודעה לפי סעיף 3א1 ודרכי מסירתה;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

(4)   את התנאים למשלוח התראות למושך שיקים שסורבו, מספרן, פרטיהן והמועדים והדרכים לשליחתן;

(5)   לענין ערעור לפי סעיף 10 – מועד להגשתו וסדרי דין ודיני ראיות מיוחדים לו.

(תיקון מס' 7)  תשס"ח-2008

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), רשאי השר לקבוע סייגים לתחולת חוק זה, שיחולו בעתות חירום, לרבות בתקופת הכרזה על שעת חירום, אם סבר כי בשל דחיפות העניין לא ניתן לקבוע את הסייגים בדרך הקבועה בסעיף קטן (א)(1); תקנות לפי סעיף קטן זה טעונות את אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ואולם לא החליטה הוועדה בדבר אישור התקנות או דחייתן בתוך 21 ימים מן היום שהתקנות נמסרו לה, יראו את התקנות כאילו אושרו.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 78 (ה"ח 2060)

(3) את פרטי ההודעות לפי סעיפים 2(ג) ו-3(ב), את דרכי קביעת המועד לתחילת ההגבלה, ואת דרכי המצאת ההודעות; פרטי הודעות לפי סעיף 3א, דרכי קביעת המועד לתחילת ההגבלה ודרכי המצאת ההודעות;

(4) את פרטי ההתראות למושך שיקים שסורבו והמועדים והדרכים לשליחתן; את התנאים למשלוח התראות למושך שיקים שסורבו, מספרן, פרטיהן והמועדים והדרכים לשליחתן;

 

מיום 16.6.2008

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ח מס' 2157 מיום 16.6.2008 עמ' 570 (ה"ח 218)

21. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר, להתקין תקנות לביצועו, ובין השאר, לקבוע –

(1) באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת – סייגים לתחולת חוק זה;

(2) את מי ירשום בנק כבעל החשבון לענין חוק זה בנסיבות מיוחדות;

(3) פרטי הודעות לפי סעיף 3א, דרכי קביעת המועד לתחילת ההגבלה ודרכי המצאת ההודעות;

(4) את התנאים למשלוח התראות למושך שיקים שסורבו, מספרן, פרטיהן והמועדים והדרכים לשליחתן;

(5) לענין ערעור לפי סעיף 10 – מועד להגשתו וסדרי דין ודיני ראיות מיוחדים לו.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), רשאי השר לקבוע סייגים לתחולת חוק זה, שיחולו בעתות חירום, לרבות בתקופת הכרזה על שעת חירום, אם סבר כי בשל דחיפות העניין לא ניתן לקבוע את הסייגים בדרך הקבועה בסעיף קטן (א)(1); תקנות לפי סעיף קטן זה טעונות את אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ואולם לא החליטה הוועדה בדבר אישור התקנות או דחייתן בתוך 21 ימים מן היום שהתקנות נמסרו לה, יראו את התקנות כאילו אושרו.

 

מיום 14.9.2012

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 377 (ה"ח 446)

הוספת פסקה 21(א)(3א)

תחילה

22.   תחילתו של חוק זה תשעה חדשים מיום קבלתו בכנסת, אולם –

(1)   סעיף 11 תחילתו עם פרסום החוק;

(2)   סעיף 14(ב) תחילתו ביום שיקבע השר בצו, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 

 

       יצחק נבון                   מנחם בגין                   משה נסים

         נשיא המדינה                      ראש הממשלה                     שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"א מס' 1012 מיום 12.3.1981 עמ' 136 (ה"ח תש"ם מס' 1458 עמ' 250).

תוקן ס"ח תש"ן מס' 1314 מיום 6.4.1990 עמ' 128 (ה"ח תש"ן מס' 1967 עמ' 52) – תיקון מס' 1 בסעיף 11 לחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 9), תש"ן-1990; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 74 (ה"ח תשנ"א מס' 2060 עמ' 239) – תיקון מס' 2; ר' סעיפים 25, 26 לענין תחילה והוראת מעבר. ת"ט ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 187.

ס"ח תשנ"ד מס' 1479 מיום 15.8.1994 עמ' 297 (ה"ח תשנ"ד מס' 2251 עמ' 292, ה"ח תשנ"ד מס' 2278 עמ' 486) – תיקון מס' 3 בסעיף 29 לחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 15), תשנ"ד-1994; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ו מס' 1560 מיום 8.2.1996 עמ' 69 (ה"ח תשנ"ד מס' 2282 עמ' 298) – תיקון מס' 4 בסעיף 32 לחוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 3), תשנ"ו-1996; תחילתו 45 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשנ"ח מס' 5862 מיום 25.11.1997 עמ' 83 – צו תשנ"ח-1987.

ס"ח תשס"ב מס' 1825 מיום 29.1.2002 עמ' 116 (ה"ח תשנ"ח מס' 2658 עמ' 100) – תיקון מס' 5 בסעיף 57 לחוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002; תחילתו ביום 1.2.2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 91 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 6 בסעיף 11 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.3.2006.

ס"ח תשס"ח מס' 2157 מיום 16.6.2008 עמ' 569 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 218 עמ' 240) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשס"ט מס' 2188 מיום 16.11.2008 עמ' 65 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16, 90) – תיקון מס' 8 בסעיף 49 לחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29), תשס"ט-2008; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 376 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 446 עמ' 118) – תיקון מס' 9; תחילתו ארבעה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 4 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 582 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 664 עמ' 402) – תיקון מס' 10 בסעיף 48 לחוק הדואר (תיקון מס' 11), תשע"ב-2012; תחילתו ביום 31.7.2022. תוקן ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564 – צו תשע"ג-2013 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585 – צו תשע"ד-2014 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1570 – צו (מס' 2) תשע"ד-2014 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832 – צו תשע"ה-2015 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683 – צו תשע"ו-2016 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704 – צו (מס' 2) תשע"ו-2016 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643 – צו תשע"ז-2017 (דחיית המועד הקובע). ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386 – צו (מס' 2) תשע"ז-2017 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898 – צו תשע"ח-2018 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584 – צו (מס' 2) תשע"ח-2018 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912 – צו תשע"ט-2019 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520 – צו (מס' 2) תשע"ט-2019 (דחיית היום הקובע). ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454 – צו תש"ף-2020 (דחיית היום הקובע). ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822 – צו (מס' 2) תש"ף-2020 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764 – צו תשפ"א-2021 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830 – צו (מס' 2) תשפ"א-2021 (דחיית היום הקובע). ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864 – צו תשפ"ב-2022 (דחיית היום הקובע). ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1448 עמ' 2) – תיקון מס' 10 (תיקון) תשפ"ב-2022 בסעיף 59(7) לחוק הדואר (תיקון מס' 13), תשפ"ב-2022; תחילתו חודש מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ד מס' 2467 מיום 7.8.2014 עמ' 736 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 771 עמ' 911) – תיקון מס' 11 בסעיף 7 לחוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ו מס' 2551 מיום 12.4.2016 עמ' 868 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 954 עמ' 2) – תיקון מס' 12 בסעיף 120 לחוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016; תחילתו ביום 12.4.2019. תוקן ק"ת תשע"ט מס' 8074 מיום 20.9.2018 עמ' 54 – צו תשע"ט-2018 (דחיית יום התחילה).

ס"ח תשע"ח מס' 2701 מיום 12.3.2018 עמ' 252 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1169 עמ' 94) – תיקון מס' 13 בסעיף 7 לחוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 34), תשע"ח-2018.

ק"ת תש"ף מס' 8409 מיום 22.3.2020 עמ' 856 – הוראת שעה תש"ף-2020 בתקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), תש"ף-2020.

ס"ח תש"ף מס' 2843 מיום 18.8.2020 עמ' 398 (ה"ח הכנסת תש"ף מס' 845 עמ' 48) – תיקון מס' 14; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ס"ח תשפ"א מס' 2902 מיום 9.2.2021 עמ' 311 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1388 עמ' 192) – תיקון מס' 15 בסעיף 2 לחוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי (תיקוני חקיקה), תשפ"א-2021; ר' סעיף 4 לענין תחילה.

4. תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של פרק ב' לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018, כאמור בסעיף 3 לאותו חוק. [22.9.2021]

[1] ר' תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), תשס"ז-2006.

[2] הסעיף נכנס לתוקפו לראשונה ביום 1.1.1998: ר' סעיף 22(2) וצו תשנ"ח-1997.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות