נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק השימוש בתאריך העברי, תשנ"ח-1998

דיני חוקה  – תאריך עברי – שימוש בתאריך העברי

רשויות ומשפט מנהלי – גופים ציבוריים – שימוש בתאריך העברי

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ציון התאריך העברי

סעיף 2

2

Go

ציון התאריך הלועזי

סעיף 3

2

Go

הנחיות מינהליות

סעיף 4

2

Go

תחולה

סעיף 5

2

Go

תחילה

סעיף 6


חוק השימוש בתאריך העברי, תשנ"ח-1998*

הגדרות

1.    בחוק זה, "רשות ציבורית" - המדינה ומוסדותיה, רשות מקומית, מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, מוסד מוכר להשכלה גבוהה, תאגיד שהוקם בחוק וחברה ממשלתית.

ציון התאריך העברי

2.    התאריך העברי יצוין בכל מכתב רשמי בשפה העברית הנשלח על ידי רשות ציבורית, ובכל הודעה רשמית לציבור בשפה העברית המתפרסמת מטעמה.

ציון התאריך הלועזי

3.    התאריך הלועזי יצוין נוסף על התאריך העברי.

הנחיות מינהליות

4.    רשות ציבורית תקבע הוראות בדבר השימוש בתאריך העברי בהודעות ובמסמכים רשמיים המוצאים על ידה, בהנחיות מינהליות.

תחולה

5.    הוראות חוק זה לא יחולו על רשות מקומית שמרבית תושביה אינם יהודים, ועל מוסד חינוך רשמי ומוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בהם אינה עברית.

תחילה

6.    תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

                                      בנימין נתניהו

                                                   ראש הממשלה

       עזר וייצמן                                                     דן תיכון

        נשיא המדינה                                                              יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ח מס' 1682 מיום 4.8.1998 עמ' 312 (ה"ח תשנ"ח מס' 2726 עמ' 420).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות