נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – שירות המדינה – משמעת

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

7

סעיף 2

תחולה

Go

8

סעיף 3

החלת החוק

Go

8

סעיף 4

פטור מתחולת החוק

Go

8

סעיף 5

היועץ המשפטי לממשלה

Go

8

סעיף 6

נציב שירות המדינה

Go

8

סעיף 7

ועדת שירות המדינה

Go

8

סעיף 8

חילופי גברי

Go

8

סעיף 9

מילוי מקום שנתפנה

Go

8

סעיף 10

סדרי עבודת הועדה

Go

8

סעיף 11

החלטות הועדה

Go

8

סעיף 12

מנהלים כלליים

Go

9

סעיף 13

תקן

Go

9

סעיף 14

אישור תקן

Go

9

סעיף 15

מינוי למשרה

Go

9

סעיף 15א

ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה

Go

9

סעיף 16

אזרחות או תושבות קבע

Go

11

סעיף 17

דרך המינוי

Go

11

סעיף 18

כתב המינוי

Go

11

סעיף 19

מכרז

Go

11

סעיף 20

כללי המכרז

Go

11

סעיף 21

פטור ממכרז

Go

11

סעיף 22

לשכות העבודה

Go

11

סעיף 23

מינוי באישור הממשלה

Go

12

סעיף 23א

הטלת תפקיד באופן זמני

Go

12

סעיף 24

בחינות

Go

12

סעיף 25

היקף הבחינות

Go

12

סעיף 26

ניהול בחינות

Go

12

סעיף 27

תעודת השכלה או הכשרה

Go

12

סעיף 28

בחינות ללא מכרז

Go

12

סעיף 29

כושר רפואי

Go

12

סעיף 30

שמירת זכויות נכים

Go

12

סעיף 31

חיוב בבדיקה רפואית

Go

12

סעיף 31א

ויתור על סודיות המידע הנוגע למצב בריאות

Go

12

סעיף 32

מבחנים רפואיים

Go

13

סעיף 33

קירבה משפחתית

Go

13

סעיף 34

הצהרת אמונים

Go

13

סעיף 35

הצהרה על רכוש

Go

13

סעיף 35א

דין משמעתי

Go

13

סעיף 35ב

שמירת סודיות של הצהרה על רכוש

Go

13

סעיף 36

סודיות

Go

14

סעיף 37

עובדים זמניים

Go

14

סעיף 38

העסקה לשעה

Go

14

סעיף 39

סיום העסקה לשעה

Go

14

סעיף 39א

העסקה בתקופת הנסיון

Go

14

סעיף 40

חוזה מיוחד

Go

14

סעיף 41

עובדי לשכת הנשיא, הכנסת, מבקר המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת

Go

14

סעיף 42

דינים אחרים

Go

14

סעיף 43

הטלת סמכויות על פי חיקוקים

Go

15

סעיף 44

עובד שנתקבל בניגוד לחוק

Go

15

סעיף 45

קבלת משרה שלא כחוק

Go

15

סעיף 46

סמכות למנוע מינויים מסויימים

Go

15

סעיף 46א

פיטורים בשל  אי התאמה

Go

15

סעיף 47

חובת התייעצות

Go

15

סעיף 48

אצילת סמכויות

Go

15

סעיף 49

שמירת תקפו לשעה של הנוהג הקיים

Go

15

סעיף 50

אישור מינויים קיימים

Go

15

סעיף 52

הצהרת אמונים במינוי קיים

Go

15

סעיף 53

חובת האזרחות במינוי קיים

Go

16

סעיף 54

פטור עובדים זמניים

Go

16

סעיף 55

ביצוע ותקנות

Go

16

סעיף 56

תחילה

Go

16

 

תוספת ראשונה

Go

16

 

תוספת שנייה

Go

16

סעיף 8

הודעה

Go

16

סעיף 11

הודעה

Go

16

סעיף 11א

הודעה

Go

16

סעיף 19א

הודעה תשע"ח 2017

Go

17

סעיף 28

הודעה

Go

17

סעיף 33

הודעה

Go

17

סעיף 34

הודעה

Go

17

סעיף 37

הודעה

Go

17

סעיף 37א

הודעה

Go

17

סעיף 37ב

הודעה תשפ"ב 2021

Go

18

סעיף 52א

הודעה

Go

18

סעיף 52ב

הודעה

Go

18

סעיף 52ג

הודעה תשפ"א 2020

Go

18

סעיף 53א

הודעה

Go

18

סעיף 53ב

הודעה

Go

18

סעיף 57

הודעה

Go

18

סעיף 67

הודעה

Go

19

סעיף 67א

הודעה

Go

19

סעיף 68א

הודעה תשפ"ב 2021

Go

19

סעיף 73א

הודעה

Go

19

סעיף 74א

הודעה תשע"ט 2019

Go

19

סעיף 78

הודעה תש"ף 2020

Go

19

 


 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959*

הגדרות

1.    בחוק זה -

           "שר" – לרבות ראש הממשלה[1];

(תיקון מס' 16) תשע"ה-2014

           "משרד" – יחידה בשירות המדינה שבראשה עומד שר, לרבות לשכת נשיא המדינה, משרדי הכנסת, הלשכה של מבקר המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת;

מיום 17.9.2016

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 105 (ה"ח 591)

"משרד" – יחידה בשירות המדינה שבראשה עומד שר, לרבות לשכת נשיא המדינה, משרדי הכנסת והלשכה של מבקר המדינה הלשכה של מבקר המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת;

           "נציגות עובדי המדינה" – ארגון עובדי המדינה המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי המדינה.

תחולה (תיקון מס' 3)  תשכ"ג-1963

2.    חוק זה אינו חל על קבלת אדם לשירות המדינה ועל שירותו בה -

(1)   במשרה שחוק הסמיך את הכנסת או ועדה מועדותיה לקבוע לה, בהחלטה, את המשכורת הצמודה לה, או שהמשכורת הצמודה לה נקבעה בחוק;

(2)   במשרה של חבר בית דין שרעי או של בית דין דתי נוצרי;

(3)   כחייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

(4)   בחיל המשטרה או בשירות בתי הסוהר;

(5)   כעובד בשירות צבא- הגנה-לישראל;

(6)   במפעלים המשרתים את מערכת הבטחון אם תנאי עבודתו של אותו אדם נקבעו בהסכם קיבוצי החל על אותם המפעלים בלבד;

(7)   כעובד בשכר יומי, בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה.

מיום 15.7.1959

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ג מס' 398 מיום 11.7.1963 עמ' 110 (ה"ח 512)

2. חוק זה אינו חל על קבלת אדם לשירות המדינה חוק זה אינו חל על קבלת אדם לשירות המדינה ועל שירותו בה -

החלת החוק

3.    הממשלה רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות, להורות כי הוראות חוק זה או מקצתן יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על רשות מקומית.

פטור מתחולת החוק

4.    הממשלה רשאית, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת ובהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע שירותים, מפעלים או יחידות שעל עובדיהם או על סוגי עובדיהם לא יחולו הוראות חוק זה או מקצתן.

היועץ המשפטי לממשלה

5.    הממשלה רשאית לקבוע את הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה ובמידה שלא קבעתם, יחולו על מינויו הוראות חוק זה.

נציב שירות המדינה

6.    הממשלה תמנה נציב שירות המדינה (להלן - נציב השירות); על מינויו לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19 והודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

ועדת שירות המדינה (תיקון מס' 8) תשנ"ו-1996

7.    (א)  הממשלה תמנה ועדה של אחד עשר לועדת שירות המדינה (להלן - ועדת השירות); יושב ראש הועדה יהיה נציב השירות, חמישה מחבריה יהיו מנהלים כלליים של משרדים, וחמישה מחבריה יהיו אנשי ציבור שאינם עובדי המדינה. הודעה על מינוי הועדה והרכבה, תפורסם ברשומות.

(תיקון מס' 8)  תשנ"ו-1996

           (ב)  ועדת השירות רשאית לאצול מסמכויותיה לועדת משנה בת חמישה חברים או יותר, ובלבד שמספר החברים בה יהיה בלתי זוגי; יושב ראש ועדת משנה יהיה נציב השירות, ויתר חבריה יהיו – מחציתם מנהלים כלליים של משרדים ומחציתם אנשי ציבור שאינם עובדי המדינה.

מיום 17.3.1996

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ו מס' 1577 מיום 17.3.1996 עמ' 188 (ה"ח 2491)

7. (א) הממשלה תמנה ועדה של שבעה אחד עשר לועדת שירות המדינה (להלן - ועדת השירות); יושב ראש הועדה יהיה נציב השירות, שלושה חמישה מחבריה יהיו מנהלים כלליים של משרדים, ושלושה וחמישה מחבריה יהיו אנשי ציבור שאינם עובדי המדינה. הודעה על מינוי הועדה והרכבה, תפורסם ברשומות.

(ב) ועדת השירות רשאית לאצול מסמכויותיה לועדת משנה בת חמישה חברים או יותר, ובלבד שמספר החברים בה יהיה בלתי זוגי; יושב ראש ועדת משנה יהיה נציב השירות, ויתר חבריה יהיו – מחציתם מנהלים כלליים של משרדים ומחציתם אנשי ציבור שאינם עובדי המדינה.

חילופי גברי

8.    כעבור שנתיים מיום מינוי ועדת השירות יפרשו בכל שנה שנים מחבריה, מנהל כללי אחד ואיש ציבור אחד, לפי סדר שתקבע הממשלה, והיא תמנה במקומם מנהל כללי אחר ואיש ציבור אחר.

מילוי מקום שנתפנה

9.    מת אחד מחברי ועדת השירות או התפטר או נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, תמנה הממשלה חבר אחר במקומו; ואולם רשאית ועדת השירות לפעול אף אם פחת מספר חבריה, ובלבד שלא פחת ביותר משני חברים.

סדרי עבודת הועדה

10.   ועדת השירות תקבע בעצמה סדרי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות.

החלטות הועדה

11.   החלטות ועדת השירות לפי חוק זה יובאו לפני הממשלה, והיא רשאית, תוך 60 יום מיום שהובאו לפניה, לשנותן או לבטלן, ובלבד שלא ישונו ולא יבוטלו למפרע; ואולם כל עוד לא שונו או בוטלו על ידי הממשלה או על ידי ועדת השירות, יבצע אותן נציב השירות.

מנהלים כלליים (תיקון מס' 15) תשע"א-2010

12.   הממשלה תמנה, בכפוף להוראות חוק זה ובתנאים שתקבע, לכל משרד מנהל כללי על פי הצעת השר הממונה על אותו משרד, ועל המינוי לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19.

מיום 11.7.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ג מס' 398 מיום 11.7.1963 עמ' 110 (ה"ח 512)

12. הממשלה תמנה, בכפוף להוראות חוק זה ובתנאים שתקבע, לכל משרד מנהל כללי על פי הצעת השר הממונה על אותו משרד, ועל המינוי לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19.

אולם משנתפנתה משרתו של מנהל כללי, או משנבצר ממנהל כללי תקופה מסויימת להשתמש בסמכותו או למלא תפקידו משום שהוא נעדר או נטול כושר מחמת כל סיבה, רשאי השר, לאחר התייעצות עם נציב השירות, להטיל את התפקיד של מנהל כללי על עובד המדינה לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים.

 

מיום 24.10.2010

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2257 מיום 24.10.2010 עמ' 7 (ה"ח 390)

12. הממשלה תמנה, בכפוף להוראות חוק זה ובתנאים שתקבע, לכל משרד מנהל כללי על פי הצעת השר הממונה על אותו משרד, ועל המינוי לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19.

אולם משנתפנתה משרתו של מנהל כללי, או משנבצר ממנהל כללי תקופה מסויימת להשתמש בסמכותו או למלא תפקידו משום שהוא נעדר או נטול כושר מחמת כל סיבה, רשאי השר, לאחר התייעצות עם נציב השירות, להטיל את התפקיד של מנהל כללי על עובד המדינה לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים.

תקן

13.   השר או מי שהוסמך לכך על ידיו יציע לנציב השירות, בדרכים שייקבעו בתקנות, רשימת משרות בשירות המדינה ועל הדרגות הצמודות להן, רשימה לכל יחידה מיחידות משרדו (להלן – תקן).

אישור תקן (תיקון מס' 3) תשכ"ג-1963

14.     תקן טעון אישור נציב השירות; לא אישר נציב השירות תקן שהוצע כאמור בסעיף 13, יביאו אותו לפני ועדת השירות אשר תשמע את נציב השירות, את הממונה על התקציבים או את נציגיהם, את נציג השר שהציע את התקן ואת נציגות עובדי המדינה; החליטה ועדת השירות שלא לאשר את התקן כפי שהוצע, רשאי השר שהציעו להגיש ערר לממשלה.

מיום 11.7.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ג מס' 398 מיום 11.7.1963 עמ' 111 (ה"ח 512)

14. תקן טעון אישור נציב השירות; לא אישר נציב השירות תקן שהוצע כאמור בסעיף 13, יביאו אותו לפני ועדת השירות אשר תשמע את נציב השירות, את הממונה על התקציבים או את נציגיהם, את נציג השר שהציע את התקן ואת נציגות עובדי המדינה; החליטה ועדת השירות שלא לאשר את התקן כפי שהוצע, רשאי השר שהציעו להגיש ערר לממשלה.

מינוי למשרה

15.   לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא למשרה פנויה בתקן.

ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה (תיקון מס' 11) תשס"א-2000 (תיקון מס' 13) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

15א.   (א)  בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים (בחוק זה – ייצוג הולם).

 

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           (א1)        (1)    לעניין אנשים עם מוגבלות, לא יראו ייצוג הולם כאמור בסעיף קטן (א), במשרד או ביחידת סמך המעסיקים 100 עובדים לפחות (בסעיף זה – משרד גדול), אלא אם כן 5% לפחות מקרב העובדים במשרד או ביחידה הם עובדים עם מוגבלות משמעותית;

(2)   יעדים שתקבע הממשלה לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו, לעניין אנשים עם מוגבלות, בכפוף להוראות פסקה (1);

(3)   לעניין פסקה (1), הוראות סעיף 9ד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות החלות לעניין מעסיק ציבורי גדול יחול לעניין משרד גדול, ובמקום "הנציבות" יקראו "נציב שירות המדינה"; ואולם ההוראות האמורות לא יחולו לעניין משרדים ויחידות סמך שעיקר פעילותם בתחום ביטחון המדינה ומטעמים של ביטחון המדינה זהות עובדיהם חסויה או שאין למסור מידע לגבי זהותם לפי כל דין; עמידתם של גופים כאמור בהוראות פסקה (1) תיבחן בדרך אחרת שעליה יורה הנציב.

           (ב)  הממשלה תפעל לקידום ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה בהתאם ליעדים שתקבע, ולשם כך, בין השאר –

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(1)   המשרד או יחידות הסמך הנוגעים בדבר, וכן נציב שירות המדינה, כל אחד בתחומו, ינקטו אמצעים הנדרשים בנסיבות הענין, אשר יש בהם כדי לאפשר ולעודד ייצוג הולם, לרבות ביצוע התאמות כמשמעותן בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

(2)   הממשלה רשאית לייעד משרות אשר יועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים שהם כשירים לתפקיד, מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שאינה מיוצגת באופן הולם, כפי שתקבע הממשלה[2];

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(3)   הממשלה רשאית להורות, לענין משרה או קבוצת משרות או לענין דרגה או קבוצת דרגות, שיפורטו בהוראה, ולתקופה שתקבע בה, על מתן עדיפות למועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שאינה מיוצגת באופן הולם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, ולענין מתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות, רשאית הממשלה לקבוע כי הוראות לפי פסקה זו יחולו על אנשים עם מוגבלות מסוימת או בדרגת חומרה מסוימת, ובלבד שאם קבעה כן, תינתן עדיפות כאמור גם למועמדים עם מוגבלות משמעותית.

           (ג)   הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה לפי חוק זה, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל.

           (ד)  נציב שירות המדינה, לאחר התייעצות עם הרשות לקידום מעמד האישה, עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ועם ארגונים שלדעת נציב שירות המדינה עוסקים בקידום זכויותיהן של הקבוצות הזכאיות לייצוג הולם לפי סעיף קטן (א), יגיש לממשלה, אחת לשנה, המלצות בדבר היעדים שעל הממשלה לקבוע לפי סעיף קטן (ב).

           (ה)  נציב שירות המדינה רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה, ולענין מתן עדיפות למועמדים כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר הערכת הכישורים של המועמדים.

(תיקון מס' 13) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

           (ו)   כל משרד וכל יחידת סמך יגישו לנציב שירות המדינה, אחת לשנה, דין וחשבון לגבי ביצוע הוראות סעיף זה ובו יפורטו, בין השאר, נתונים באשר לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים, במשרד או ביחידת הסמך.

           (ז)   נציב שירות המדינה יגיש לממשלה ולועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון באשר לפעולות שננקטו לפי סעיף זה באותה שנה ונתונים באשר לייצוג הולם בשירות המדינה.

           (ח)  הוראות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות.

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           (ח1)        לשם הבטחת עמידה ביעדי ייצוג הולם לפי סעיף זה, רשאי נציב שירות המדינה לנקוט אמצעי אכיפה, לרבות בתחומי התקן, הגיוס וניהול כוח האדם, או להורות על אמצעים אחרים שיקבע.

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           (ח2)        לעניין יישום יעדי הייצוג ההולם לפי סעיף זה, רשאי נציב שירות המדינה להורות כי לא יובאו במניין עובדים בתפקידים מסוימים במשרד, ביחידת סמך או בדירוג, שעליהם יורה, בשל מאפיינים ייחודיים שבאופיו ומהותו של התפקיד, הנכללים בתיאור העיסוק של התפקיד; הוראות כאמור לעניין אנשים עם מוגבלות טעונות אישור של ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, למעט לעניין משרדים ויחידות סמך שעיקר פעילותם בתחום ביטחון המדינה ומטעמים של ביטחון המדינה זהות עובדיהם חסויה או שאין למסור מידע לגבי זהותם לפי כל דין.

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           (ח3)        בכל משרד ויחידת סמך ימונה ממונה על ייצוג הולם לפי סעיף זה, ויכול שימונה נוסף על תפקידים אחרים שהוא ממלא; הממונה –

(1)   יקבל פניות של עובדים ושל המשרד או יחידת הסמך בנושא ייצוג הולם;

(2)   ייזום פעולות להגברת המודעות לייצוג הולם והמידע לגביו וליישומו בקרב הממונים והעובדים, בשיתוף הגורמים הנוגעים בדבר;

(3)   ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובות המשרד או יחידת הסמך לפי סעיף זה;

(4)   ימלא כל תפקיד אחר שיטיל עליו נציב שירות המדינה בקשר ליישום סעיף זה.

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

           (ח4)        ראש הממשלה, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לעדכן את התוספת הראשונה.

           (ט)  בסעיף זה –

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           "אנשים עם מוגבלות", ו"נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

           "עובד" או "מועמד" עם מוגבלות משמעותית – כהגדרתו בסעיף 9ב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

           "הרשות לקידום מעמד האישה" – כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998;

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

           "בן האוכלוסייה החרדית" – מי שמשתייך לאוכלוסייה החרדית ושהוא, ילדו או בן זוגו לומד באחד ממוסדות החינוך החרדיים המנויים בתוספת הראשונה או למד במוסד כאמור;

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

           "עולה חדש" – מי שעלה לישראל בהיותו בגיר וטרם עברו 12 שנים מיום עלייתו.

מיום 21.9.1995

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1547 מיום 21.9.1995 עמ' 50 (ה"ח 2381)

הוספת סעיף 15א

 

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ח מס' 1658 מיום 5.3.1998 עמ' 157 (ה"ח 2525)

ייצוג הולם לבני שני המינים ייצוג הולם

15א. (א) בקרב העובדים בשירות המדינה יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגם של בני שני המינים (להלן- ייצוג הולם), וכן לייצוגם של אנשים עם מוגבלות (להלן- ייצוג הולם); בסעיף זה, "אדם עם מוגבלות", "אנשים עם מוגבלות"- כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

(ב) ראה נציב שירות המדינה כי בקרב העובדים במשרד או ביחידה במשרד, או בסוג משרות, אין ייצוג הולם כאמור, יפעל לקידום הייצוג ההולם, ככל שניתן בנסיבות הענין לרבות ביצוע התאמות כהגדרתן בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

(ג) פעולות הנציב יכול שייעשו בתכנית אשר תכלול הוראות בדבר העדפה במכרז למשרה, או לקבוצת משרות, או לדרגה או לקבוצת דרגות שיפורטו בתכנית ולתקופה שתיקבע בה ולענין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות- לרבות הוראות בדבר סוג המוגבלות או חומרתה; התכנית טעונה אישור ועדת השירות; בסעיף קטן זה, "העדפה"- מתן עדיפות במכרז לבן המין שאינו מיוצג באופן הולם, מקום שמועמדים בין שני המינים הינם בעלי כישורים דומים וכן מתן עדיפות במכרז לאדם עם מוגבלות מקום שאנשים עם מוגבלות אינם מיוצגים באופן הולם, ושהמועמד, שהוא אדם עם מוגבלות, הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של המועמדים האחרים.

(ד) נציב שירות המדינה יביא את עקרונות התכנית כאמור בסעיף קטן (ג) לידיעת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; העקרונות אינם טעונים פרסום ברשומות.  

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 78 (ה"ח 2901)

החלפת סעיף 15א

הנוסח הקודם:

ייצוג הולם

15א. (א) בקרב העובדים בשירות המדינה יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגם של בני שני המינים, וכן לייצוגם של אנשים עם מוגבלות (להלן- ייצוג הולם); בסעיף זה, "אדם עם מוגבלות", "אנשים עם מוגבלות"- כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

(ב) ראה נציב שירות המדינה כי בקרב העובדים במשרד או ביחידה במשרד, או בסוג משרות, אין ייצוג הולם כאמור, יפעל לקידום הייצוג ההולם, ככל שניתן בנסיבות הענין לרבות ביצוע התאמות כהגדרתן בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

(ג) פעולות הנציב יכול שייעשו בתכנית אשר תכלול הוראות בדבר העדפה במכרז למשרה, או לקבוצת משרות, או לדרגה או לקבוצת דרגות שיפורטו בתכנית ולתקופה שתיקבע בה ולענין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות- לרבות הוראות בדבר סוג המוגבלות או חומרתה; התכנית טעונה אישור ועדת השירות; בסעיף קטן זה, "העדפה"- מתן עדיפות במכרז לבן המין שאינו מיוצג באופן הולם, מקום שמועמדים בין שני המינים הינם בעלי כישורים דומים וכן מתן עדיפות במכרז לאדם עם מוגבלות מקום שאנשים עם מוגבלות אינם מיוצגים באופן הולם, ושהמועמד, שהוא אדם עם מוגבלות, הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של המועמדים האחרים.

(ד) נציב שירות המדינה יביא את עקרונות התכנית כאמור בסעיף קטן (ג) לידיעת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; העקרונות אינם טעונים פרסום ברשומות. 

 

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ה מס' 2017 מיום 1.8.2005 עמ' 718 (ה"ח 69)

15א. (א) בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, ושל של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית הדרוזית והצ'רקסית, ושל מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה (בחוק זה – ייצוג הולם).

(ב) הממשלה תפעל לקידום ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה בהתאם ליעדים שתקבע, ולשם כך, בין השאר –

(1) המשרד או יחידות הסמך הנוגעים בדבר, וכן נציב שירות המדינה, כל אחד בתחומו, ינקטו אמצעים הנדרשים בנסיבות הענין, אשר יש בהם כדי לאפשר ולעודד ייצוג הולם, לרבות ביצוע התאמות כמשמעותן בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

(2) הממשלה רשאית לייעד משרות אשר יועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים שהם כשירים לתפקיד, מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שאינה מיוצגת באופן הולם, כפי שתקבע הממשלה;

(3) הממשלה רשאית להורות, לענין משרה או קבוצת משרות או לענין דרגה או קבוצת דרגות, שיפורטו בהוראה, ולתקופה שתקבע בה, על מתן עדיפות למועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שאינה מיוצגת באופן הולם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, ולענין מתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות, רשאית הממשלה לקבוע כי הוראות לפי פסקה זו יחולו על אנשים עם מוגבלות מסוימת או בדרגת חומרה מסוימת.

(ג) הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה לפי חוק זה, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל.

(ד) נציב שירות המדינה, לאחר התייעצות עם הרשות לקידום מעמד האישה, עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ועם ארגונים שלדעת נציב שירות המדינה עוסקים בקידום זכויותיהן של הקבוצות הזכאיות לייצוג הולם לפי סעיף קטן (א), יגיש לממשלה, אחת לשנה, המלצות בדבר היעדים שעל הממשלה לקבוע לפי סעיף קטן (ב).

(ה) נציב שירות המדינה רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה, ולענין מתן עדיפות למועמדים כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר הערכת הכישורים של המועמדים.

(ו) כל משרד וכל יחידת סמך יגישו לנציב שירות המדינה, אחת לשנה, דין וחשבון לגבי ביצוע הוראות סעיף זה ובו יפורטו, בין השאר, נתונים באשר לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, ושל של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית הדרוזית והצ'רקסית, ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, במשרד או ביחידת הסמך.

(ז) נציב שירות המדינה יגיש לממשלה ולועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון באשר לפעולות שננקטו לפי סעיף זה באותה שנה ונתונים באשר לייצוג הולם בשירות המדינה.

(ח) הוראות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות.

(ט) בסעיף זה -

"אנשים עם מוגבלות", ו"נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" - כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998;

"הרשות לקידום מעמד האישה" - כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998.

 

מיום 22.12.2016

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2589 מיום 22.12.2016 עמ' 42 (ה"ח 634)

ת"ט תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2672 מיום 7.12.2017 עמ' 56

15א. (א) בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, ושל של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים (בחוק זה – ייצוג הולם).

(ב) הממשלה תפעל לקידום ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה בהתאם ליעדים שתקבע, ולשם כך, בין השאר –

(1) המשרד או יחידות הסמך הנוגעים בדבר, וכן נציב שירות המדינה, כל אחד בתחומו, ינקטו אמצעים הנדרשים בנסיבות הענין, אשר יש בהם כדי לאפשר ולעודד ייצוג הולם, לרבות ביצוע התאמות כמשמעותן בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

(2) הממשלה רשאית לייעד משרות אשר יועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים שהם כשירים לתפקיד, מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שאינה מיוצגת באופן הולם, כפי שתקבע הממשלה;

(3) הממשלה רשאית להורות, לענין משרה או קבוצת משרות או לענין דרגה או קבוצת דרגות, שיפורטו בהוראה, ולתקופה שתקבע בה, על מתן עדיפות למועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שאינה מיוצגת באופן הולם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, ולענין מתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות, רשאית הממשלה לקבוע כי הוראות לפי פסקה זו יחולו על אנשים עם מוגבלות מסוימת או בדרגת חומרה מסוימת.

(ג) הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה לפי חוק זה, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל.

(ד) נציב שירות המדינה, לאחר התייעצות עם הרשות לקידום מעמד האישה, עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ועם ארגונים שלדעת נציב שירות המדינה עוסקים בקידום זכויותיהן של הקבוצות הזכאיות לייצוג הולם לפי סעיף קטן (א), יגיש לממשלה, אחת לשנה, המלצות בדבר היעדים שעל הממשלה לקבוע לפי סעיף קטן (ב).

(ה) נציב שירות המדינה רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה, ולענין מתן עדיפות למועמדים כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר הערכת הכישורים של המועמדים.

(ו) כל משרד וכל יחידת סמך יגישו לנציב שירות המדינה, אחת לשנה, דין וחשבון לגבי ביצוע הוראות סעיף זה ובו יפורטו, בין השאר, נתונים באשר לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, ושל של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים, במשרד או ביחידת הסמך.

(ז) נציב שירות המדינה יגיש לממשלה ולועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון באשר לפעולות שננקטו לפי סעיף זה באותה שנה ונתונים באשר לייצוג הולם בשירות המדינה.

(ח) הוראות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות.

(ח4) ראש הממשלה, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לעדכן את התוספת הראשונה.

(ט) בסעיף זה –

"אנשים עם מוגבלות", ו"נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"הרשות לקידום מעמד האישה" – כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998;

"בן האוכלוסייה החרדית" – מי שמשתייך לאוכלוסייה החרדית ושהוא, ילדו או בן זוגו לומד באחד ממוסדות החינוך החרדיים המנויים בתוספת הראשונה או למד במוסד כאמור;

"עולה חדש" – מי שעלה לישראל בהיותו בגיר וטרם עברו 12 שנים מיום עלייתו.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1200 (ה"ח 618)

15א. (א) בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים (בחוק זה – ייצוג הולם).

(א1) (1) לעניין אנשים עם מוגבלות, לא יראו ייצוג הולם כאמור בסעיף קטן (א), במשרד או ביחידת סמך המעסיקים 100 עובדים לפחות (בסעיף זה – משרד גדול), אלא אם כן 5% לפחות מקרב העובדים במשרד או ביחידה הם עובדים עם מוגבלות משמעותית;

(2) יעדים שתקבע הממשלה לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו, לעניין אנשים עם מוגבלות, בכפוף להוראות פסקה (1);

(3) לעניין פסקה (1), הוראות סעיף 9ד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות החלות לעניין מעסיק ציבורי גדול יחול לעניין משרד גדול, ובמקום "הנציבות" יקראו "נציב שירות המדינה"; ואולם ההוראות האמורות לא יחולו לעניין משרדים ויחידות סמך שעיקר פעילותם בתחום ביטחון המדינה ומטעמים של ביטחון המדינה זהות עובדיהם חסויה או שאין למסור מידע לגבי זהותם לפי כל דין; עמידתם של גופים כאמור בהוראות פסקה (1) תיבחן בדרך אחרת שעליה יורה הנציב.

(ב) הממשלה תפעל לקידום ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה בהתאם ליעדים שתקבע, ולשם כך, בין השאר –

(1) המשרד או יחידות הסמך הנוגעים בדבר, וכן נציב שירות המדינה, כל אחד בתחומו, ינקטו אמצעים הנדרשים בנסיבות הענין, אשר יש בהם כדי לאפשר ולעודד ייצוג הולם, לרבות ביצוע התאמות כמשמעותן בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

(2) הממשלה רשאית לייעד משרות אשר יועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים שהם כשירים לתפקיד, מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שאינה מיוצגת באופן הולם, כפי שתקבע הממשלה;

(3) הממשלה רשאית להורות, לענין משרה או קבוצת משרות או לענין דרגה או קבוצת דרגות, שיפורטו בהוראה, ולתקופה שתקבע בה, על מתן עדיפות למועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שאינה מיוצגת באופן הולם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, ולענין מתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות, רשאית הממשלה לקבוע כי הוראות לפי פסקה זו יחולו על אנשים עם מוגבלות מסוימת או בדרגת חומרה מסוימת, ובלבד שאם קבעה כן, תינתן עדיפות כאמור גם למועמדים עם מוגבלות משמעותית.

(ג) הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה לפי חוק זה, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל.

(ד) נציב שירות המדינה, לאחר התייעצות עם הרשות לקידום מעמד האישה, עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ועם ארגונים שלדעת נציב שירות המדינה עוסקים בקידום זכויותיהן של הקבוצות הזכאיות לייצוג הולם לפי סעיף קטן (א), יגיש לממשלה, אחת לשנה, המלצות בדבר היעדים שעל הממשלה לקבוע לפי סעיף קטן (ב).

(ה) נציב שירות המדינה רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה, ולענין מתן עדיפות למועמדים כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר הערכת הכישורים של המועמדים.

(ו) כל משרד וכל יחידת סמך יגישו לנציב שירות המדינה, אחת לשנה, דין וחשבון לגבי ביצוע הוראות סעיף זה ובו יפורטו, בין השאר, נתונים באשר לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים, במשרד או ביחידת הסמך.

(ז) נציב שירות המדינה יגיש לממשלה ולועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון באשר לפעולות שננקטו לפי סעיף זה באותה שנה ונתונים באשר לייצוג הולם בשירות המדינה.

(ח) הוראות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות.

(ח1) לשם הבטחת עמידה ביעדי ייצוג הולם לפי סעיף זה, רשאי נציב שירות המדינה לנקוט אמצעי אכיפה, לרבות בתחומי התקן, הגיוס וניהול כוח האדם, או להורות על אמצעים אחרים שיקבע.

(ח2) לעניין יישום יעדי הייצוג ההולם לפי סעיף זה, רשאי נציב שירות המדינה להורות כי לא יובאו במניין עובדים בתפקידים מסוימים במשרד, ביחידת סמך או בדירוג, שעליהם יורה, בשל מאפיינים ייחודיים שבאופיו ומהותו של התפקיד, הנכללים בתיאור העיסוק של התפקיד; הוראות כאמור לעניין אנשים עם מוגבלות טעונות אישור של ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, למעט לעניין משרדים ויחידות סמך שעיקר פעילותם בתחום ביטחון המדינה ומטעמים של ביטחון המדינה זהות עובדיהם חסויה או שאין למסור מידע לגבי זהותם לפי כל דין.

(ח3) בכל משרד ויחידת סמך ימונה ממונה על ייצוג הולם לפי סעיף זה, ויכול שימונה נוסף על תפקידים אחרים שהוא ממלא; הממונה –

(1) יקבל פניות של עובדים ושל המשרד או יחידת הסמך בנושא ייצוג הולם;

(2) ייזום פעולות להגברת המודעות לייצוג הולם והמידע לגביו וליישומו בקרב הממונים והעובדים, בשיתוף הגורמים הנוגעים בדבר;

(3) ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובות המשרד או יחידת הסמך לפי סעיף זה;

(4) ימלא כל תפקיד אחר שיטיל עליו נציב שירות המדינה בקשר ליישום סעיף זה.

(ח4) ראש הממשלה, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לעדכן את התוספת הראשונה.

(ט) בסעיף זה –

"אנשים עם מוגבלות", ו"נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"עובד" או "מועמד" עם מוגבלות משמעותית – כהגדרתו בסעיף 9ב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

"הרשות לקידום מעמד האישה" – כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998;

"בן האוכלוסייה החרדית" – מי שמשתייך לאוכלוסייה החרדית ושהוא, ילדו או בן זוגו לומד באחד ממוסדות החינוך החרדיים המנויים בתוספת הראשונה או למד במוסד כאמור;

"עולה חדש" – מי שעלה לישראל בהיותו בגיר וטרם עברו 12 שנים מיום עלייתו.

אזרחות או תושבות קבע (תיקון מס' 12) תשס"ב-2002

16.   (א)  לא יתמנה אדם עובד המדינה אם איננו אזרח ישראל או תושב קבע בישראל; חדל עובד המדינה מהיות אזרח ישראל או תושב קבע בישראל יראוהו כמתפטר משירות המדינה; ועדת השירות רשאית, על אף האמור בכל דין אחר, לקבוע לו פיצויים או גימלה בשיעור שייראה בעיניה. בסעיף קטן זה, "תושב קבע בישראל" - מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.

(תיקון מס' 12) תשס"ב-2002

           (ב)[3] לא יתמנה אדם למשרה שהמינוי לה הוא בידי הממשלה או טעון אישור הממשלה, וכן למשרה או לסוג משרות שקבעה הממשלה על פי הצעת נציב השירות ובהודעה שפורסמה ברשומות, אלא אם כן הוא אזרח ישראל.

(תיקון מס' 12) תשס"ב-2002

           (ג)   לא יתמנה אדם עובד המדינה ברשות ביטחון אלא אם כן הוא אזרח ישראל; לענין זה, "רשות ביטחון" - שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, המועצה לביטחון לאומי, וכן גוף או יחידה אחרים שעיקר פעילותם ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה שקבעה הממשלה בהודעה שפורסמה ברשומות על פי הצעת ראש הממשלה, שר הביטחון או שר החוץ.

מיום 15.7.2002

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 96 (ה"ח 2982)

אזרחות אזרחות או תושבות קבע

16. (א) לא יתמנה אדם עובד המדינה אם איננו אזרח ישראל או תושב קבע בישראל; חדל עובד המדינה מהיות אזרח ישראל או תושב קבע בישראל יראוהו כמתפטר משירות המדינה; ועדת השירות רשאית, על אף האמור בכל דין אחר, לקבוע לו פיצויים או גימלה בשיעור שייראה בעיניה. בסעיף קטן זה, "תושב קבע בישראל" - מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.

(ב) לא יתמנה אדם למשרה שהמינוי לה הוא בידי הממשלה או טעון אישור הממשלה, וכן למשרה או לסוג משרות שקבעה הממשלה על פי הצעת נציב השירות ובהודעה שפורסמה ברשומות, אלא אם כן הוא אזרח ישראל.

(ג) לא יתמנה אדם עובד המדינה ברשות ביטחון אלא אם כן הוא אזרח ישראל; לענין זה, "רשות ביטחון" - שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, המועצה לביטחון לאומי, וכן גוף או יחידה אחרים שעיקר פעילותם ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה שקבעה הממשלה בהודעה שפורסמה ברשומות על פי הצעת ראש הממשלה, שר הביטחון או שר החוץ.

דרך המינוי

17.   מינוי עובד המדינה יהיה בכתב חתום בידי נציב השירות והוא יחתום גם על כתבי המינוי של המתמנים על ידי הממשלה לפי חוק זה; על כתב המינוי של נציב השירות יחתום ראש הממשלה.

כתב המינוי

18.   כתב המינוי לפי סעיף 17 ישמש ראיה לכך שעובד המדינה נתמנה במועד ובדרגה שפורטו בו.

מכרז

19.   לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שנציב השירות הכריז על המשרה בפומבי, על פי בקשת המנהל הכללי או מי שהוסמך לכך על ידיו, בין שנתפנתה המשרה ובין שהיא עשויה להתפנות.

כללי המכרז (תיקון מס' 3) תשכ"ג-1963

20.   ועדת השירות רשאית לקבוע כללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגים של משרות, לרבות כללים בדבר השתתפות עובדי המדינה במכרז.

מיום 11.7.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ג מס' 398 מיום 11.7.1963 עמ' 111 (ה"ח 512)

20. ועדת השירות רשאית לקבוע כללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגים של משרות, לרבות כללים בדבר השתתפות עובדי המדינה במכרז.

פטור ממכרז (תיקון מס' 3) תשכ"ג-1963

21.   הממשלה רשאית על פי הצעת ועדת השירות ובהודעה שתפורסם ברשומות[4], לקבוע משרות וסוגים של משרות שעליהם לא תחול, בתנאים שתקבע, חובת המכרז האמורה בסעיף 19, והסעיף 11 לא יחול על הצעת ועדת השירות; וועדת השירות רשאית, בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים, להתיר, בתנאים שתקבע, או ללא תנאי, מינוי למשרה בלי שהוכרז עליה כאמור, אם המועמד עובר לשירות המדינה לפי חוק זה עקב אחת מאלה:

(1)   העברת משרתו או יחידתו של המועמד ממוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 61 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955 – לשירות המדינה;

(2)   העברת משרתו או יחידתו של המועמד מארגון ציבורי כמשמעותו בפרק החמישי לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955 – לשירות המדינה, אם על העברת המועמד חל הסכם כללי או מיוחד לפי סעיף 62א לאותו חוק;

(3)   העברה ממשרה בשירות המדינה שחוק זה אינו חל עליו.

מיום 11.4.1964

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ג מס' 398 מיום 11.7.1963 עמ' 111 (ה"ח 512)

21. הממשלה רשאית על פי הצעת ועדת השירות ובהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע משרות וסוגים של משרות שעליהם לא תחול, בתנאים שתקבע, חובת המכרז האמורה בסעיף 19, והסעיף 11 לא יחול על הצעת ועדת השירות; ולגבי המתקבל למשרה בשירות המדינה בנסיבות האמורות בסעיפים 61 ו-62 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955, לא תחול חובת המכרז וועדת השירות רשאית, בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים, להתיר, בתנאים שתקבע, או ללא תנאי, מינוי למשרה בלי שהוכרז עליה כאמור, אם המועמד עובר לשירות המדינה לפי חוק זה עקב אחת מאלה:

(1) העברת משרתו או יחידתו של המועמד ממוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 61 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955 – לשירות המדינה;

(2) העברת משרתו או יחידתו של המועמד מארגון ציבורי כמשמעותו בפרק החמישי לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955 – לשירות המדינה, אם על העברת המועמד חל הסכם כללי או מיוחד לפי סעיף 62א לאותו חוק;

(3) העברה ממשרה בשירות המדינה שחוק זה אינו חל עליו.

לשכות העבודה

22.   לא תחול חובת מכרז לפי סעיף 19 על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכות עבודה לפי חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959.

מינוי באישור הממשלה (תיקון מס' 3) תשכ"ג-1963 (תיקון מס' 15) תשע"א-2010 (תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

23.   למשרה מן המשרות המפורטות בתוספת השנייה לחוק זה לא יתמנה אדם אלא באישור הממשלה ובתנאים שתקבע; הממשלה רשאית להוסיף על רשימת המשרות שבתוספת השנייה ולגרוע ממנה.

מיום 11.7.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ג מס' 398 מיום 11.7.1963 עמ' 111 (ה"ח 512)

החלפת סעיף 23

הנוסח הקודם:

23. למשרה מן המשרות המפורטות בתוספת לחוק זה לא יתמנה אדם אלא באישור הממשלה ובתנאים שתקבע; הממשלה רשאית להוסיף על רשימת המשרות שבתוספת ולגרוע ממנה.

 

מיום 24.10.2010

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2257 מיום 24.10.2010 עמ' 7 (ה"ח 390)

23. למשרה מן המשרות המפורטות בתוספת לחוק זה לא יתמנה אדם אלא באישור הממשלה ובתנאים שתקבע; אולם משנתפנתה משרה כאמור או נבצר מעובד המדינה שנתמנה כאמור, להשתמש בסמכותו או למלא את תפקידו משום שהוא נעדר או נטול יכולת מחמת כל סיבה שהיא, רשאי השר, שעם משרדו נמנית המשרה, להטיל על עובד מדינה אחר את מילוי התפקיד הנדון לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים; הממשלה רשאית להוסיף על רשימת המשרות שבתוספת ולגרוע ממנה.

 

מיום 22.12.2016

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2589 מיום 22.12.2016 עמ' 43 (ה"ח 634)

23. למשרה מן המשרות המפורטות בתוספת השנייה לחוק זה לא יתמנה אדם אלא באישור הממשלה ובתנאים שתקבע; הממשלה רשאית להוסיף על רשימת המשרות שבתוספת השנייה ולגרוע ממנה.

 

הטלת תפקיד באופן זמני (תיקון מס' 15) תשע"א-2010

23א.   (א)  בסעיף זה, "נושא משרה" – מי שנתמנה לפי סעיפים 12 או 23, או עובד מדינה שנתונה לו סמכות על פי חוק, שעליו להפעילה בעצמו.

           (ב)  נתפנתה משרתו של נושא משרה או נבצר ממנו להשתמש בסמכותו או למלא את תפקידו, רשאי השר שעם משרדו נמנית המשרה (בסעיף זה – השר), בהתייעצות עם נציב השירות, להטיל על עובד מדינה אחר למלא את התפקיד, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.

           (ג)   השר רשאי, לאחר התייעצות עם נציב השירות, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) בתקופות נוספות, ובלבד שסך כל תקופת הטלת התפקיד באופן זמני לא תעלה על שישה חודשים; ואולם רשאי השר, בהסכמת נציב השירות והיועץ המשפטי לממשלה, להודיע לממשלה על הארכת תקופת הטלת התפקיד באופן זמני מעבר לשישה חודשים כאמור, בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, וכל עוד מתקיימות נסיבות מיוחדות כאמור.

           (ד)  היה נושא משרה מנוע מלעסוק בעניין מסוים במסגרת תפקידו, רשאי השר, לאחר התייעצות עם נציב השירות, להטיל על עובד מדינה אחר למלא את התפקיד באותו עניין עד שתוסר המניעה.

מיום 24.10.2010

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2257 מיום 24.10.2010 עמ' 7 (ה"ח 390)

הוספת סעיף 23א

בחינות

24.   מועמד למשרה שהוכרז עליה כאמור בסעיף 19, חייב לעמוד בבחינות ובמבחנים להוכחת כשירותו וסגולותיו; נמצאו בבחינה כשירים למשרה, יתמנה לה הכשיר שבין הכשירים.

היקף הבחינות

25.   ועדת השירות תקבע, לאחר התייעצות עם שרים הנוגעים בדבר או עם מי שהוסמך לכך על ידיהם, את היקף הבחינות והמבחנים האמורים בסעיף 24, לכל המשרות לסוגיהן, ובמידה שלא קבעה כאמור, רשאית ועדת השירות לאצול מסמכותה זו לנציב השירות.

ניהול בחינות

26.   נציב השירות ימנה את הבוחנים בבחינות לפי סעיף 24 מתוך רשימה שאושרה מראש על ידי ועדת השירות, ויקבע את סדרי הבחינות והמבחנים במידה שלא נקבעו על ידי ועדת השירות, ובלבד שבין הבוחנים בכל בחינה יהיה לפחות נציג אחד של המשרד הנוגע בדבר.

תעודת השכלה או הכשרה  (תיקון מס' 3) תשכ"ג-1963

27.   ועדת השירות רשאית לקבוע, לענין הכשרה או השכלה פלונית, כי תעודות ממוסדות שהועדה תכיר בהם לענין זה וכן תעודות הכשרה או השכלה מסוג מסויים יפטרו, בתנאים שתקבע הועדה, את בעלי אותן התעודות מבחינות או ממבחנים, כולם או מקצתם.

מיום 11.7.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ג מס' 398 מיום 11.7.1963 עמ' 111 (ה"ח 512)

החלפת סעיף 27

הנוסח הקודם:

27. ועדת השירות רשאית לקבוע לענין השכלה או הכשרה פלונית, כי בעלי תעודות ממוסדות שהועדה תכיר בהם לעניין זה יהיו פטורים מבחינות או ממקצתן.

בחינות ללא מכרז

28.   ועדת השירות רשאית לקבוע, בדרך כלל או למקרה מסויים, בחינה ומבחן גם למועמד למשרה הפטורה מחובת המכרז לפי הסעיפים 21 ו-22, או שהופטרה מחובת המכרז לפי סעיף 37.

כושר רפואי (תיקון מס' 3) תשכ"ג-1963

29.   (א)  לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שרופא ממשלתי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940, או ועדה של רופאים, שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידיו, קבעו שהוא כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה; והמועמד למשרה כאמור חייב למסור לרופא או לועדה, לפי דרישתם, כל ידיעות או תעודות בדבר מצב בריאותו בעבר או בהווה.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ג-1963

           (ב)  ועדת השירות רשאית, בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים, לפטור, בתנאים שתקבע או ללא תנאי מקיום תנאי סעיף קטן (א) את מי שעובר לשירות המדינה בנסיבות המתוארות בפסקאות (1) ו-(2) לסעיף 21, וכן את מי שעובר לשירות לפי חוק זה משירות במדינה שחוק זה אינו חל עליו ושבו קיים הסדר המבטיח בדיקה רפואית של עובד בשעת קבלתו לשירות, אם העובד נבדק למעשה בשעת קבלתו כאמור.

מיום 11.4.1964

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ג מס' 398 מיום 11.7.1963 עמ' 111 (ה"ח 512)

29. (א) לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שרופא ממשלתי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940, או ועדה של רופאים, שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידיו, קבעו שהוא כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה; והמועמד למשרה כאמור חייב למסור לרופא או לועדה, לפי דרישתם, כל ידיעות או תעודות בדבר מצב בריאותו בעבר או בהווה; ועדת השירות רשאית לפטור מקיום תנאים אלה מי שעובר לשירות המדינה בנסיבות האמורות בסעיפים 61 או 62 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955.

(ב) ועדת השירות רשאית, בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים, לפטור, בתנאים שתקבע או ללא תנאי מקיום תנאי סעיף קטן (א) את מי שעובר לשירות המדינה בנסיבות המתוארות בפסקאות (1) ו-(2) לסעיף 21, וכן את מי שעובר לשירות לפי חוק זה משירות במדינה שחוק זה אינו חל עליו ושבו קיים הסדר המבטיח בדיקה רפואית של עובד בשעת קבלתו לשירות, אם העובד נבדק למעשה בשעת קבלתו כאמור.

שמירת זכויות נכים

30.   שום דבר האמור בסעיף 29 אינו בא לגרוע מזכויות נכים להעסקה על פי כל דין.

חיוב בבדיקה רפואית

31.   ועדת השירות רשאית להטיל, בדרך כלל או למקרה מסויים, חובת בדיקה רפואית ומסירת ידיעות ותעודות בדבר מצב הבריאות על אדם שהוראות סעיף 29 אינן חלות עליו.

ויתור על סודיות המידע הנוגע למצב בריאות (תיקון מס' 5)  תשנ"א-1991

31א.   (א)  ויתור על סודיות המידע הנוגע למצב בריאותו, שנתן מועמד לשירות המדינה, יהיה תקף רק לצורך ביצועם וקיום הוראותיהם של סעיפים 29, 31 ו-32 של חוק זה, או סעיפים 15, 94 ו-98 לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970.

           (ב)  נדרש עובד למסור ויתור על סודיות המידע הנוגע למצב בריאותו, לא יהיה תוקף לויתור אלא לענין מסויים ולגבי מידע הנוגע למועד מסירת כתב הויתור, או לתקופה שקדמה לו.

           (ג)   לא ייעשה שימוש בויתור שניתן על-פי הוראות סעיף זה אלא בידי אדם שחלה עליו על פי חוק, חובת השמירה על סודיות המידע הרפואי.

(תיקון מס' 6) תשנ"ד-1994

           (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על נושאי משרות או ממלאי תפקידים שסווגו בסיווג בטחוני ואשר הויתור על סודיות המידע הנוגע למצב בריאותם דרוש מטעמי בטחון המדינה, ועל מועמדים למשרות או לתפקידים כאמור, והכל לענין העסקתם והתאמתם למשרתם או לתפקידם, וכל עוד הם מועסקים במשרות או בתפקידים כאמור; הודעה על כך תימסר לכל נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור.

(תיקון מס' 6) תשנ"ד-1994

           (ה)  נציב שירות המדינה יביא את העקרונות של סיווג המשרות והתפקידים כאמור בסעיף קטן (ד), לידיעת ועדה משותפת לועדת החוקה חוק ומשפט ולועדת החוץ והבטחון של הכנסת; עקרונות אלה אינם טעונים פרסום ברשומות.

מיום 3.1.1991

תיקון מס' 5

ס" ח תשנ"א מס' 1338 מיום 3.1.1991 עמ' 55 (ה"ח 2018)

הוספת סעיף 31א

 

מיום 9.2.1994

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ד מס' 1450 מיום 9.2.1994 עמ' 66 (ה"ח 2117)

הוספת סעיפים קטנים 31א(ד), 31א(ה)

מבחנים רפואיים (תיקון מס' 3) תשכ"ג-1963

32.   (א)  ועדת השירות, בהתייעצות עם מי שהוסמך לכך על ידי שר הבריאות, רשאית לקבוע מבחנים לכושר רפואי לדרגותיו לענין סעיף 29, הן בדרך כלל, הן לסוגי משרות והן למשרות בודדות, וכן רשאית היא לקבוע כללים ונוהל לבדיקות רפואיות לפי חוק זה.

           (ב)  מבחנים לפי סעיף זה לא יחייבו בבדיקת כשרו הרפואי של מי שעובר ממשרה בשירות המדינה שחוק זה אינו חל עליה ושנתקבל אליה לפני יום כ"ה באלול תשט"ז (1 בספטמבר 1956) בלי שנבדק כשרו הרפואי בשעת קבלתו או בסמוך לה.

מיום 11.4.1964

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ג מס' 398 מיום 11.7.1963 עמ' 112 (ה"ח 512)

החלפת סעיף 32

הנוסח הקודם:

קביעת נוהל הבדיקות

32. ועדת השירות רשאית לקבוע כללים ונוהל לבדיקות ולמבחנים רפואיים לענין חוק זה.

קירבה משפחתית

33.   ועדת השירות תקבע סייגים למינויו של אדם למשרה ביחידה מינהלית שבמשרד כשקיימים יחסי קירבה משפחתית קרובה בינו לבין עובד באותה יחידה, והוא הדין לגבי מינויו של עובד למשרה במשרד כשקיימים יחסי קירבה כאמור בינו לבין עובד באותו משרד והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניהם; את מידת הקירבה המשפחתית תקבע ועדת השירות בכללים.

הצהרת אמונים

34.   עובד המדינה חייב לפני שיימסר לו כתב מינוי לפי סעיף 17 או כתב הרשאה לפי סעיף 37 להצהיר הצהרה זו:

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא ביושר ובאמונה כל חובה המוטלת עלי כעובד המדינה".

           ההצהרה תהיה בפני שר או עובד המדינה שהוסמך לכך בתקנות.

הצהרה על רכוש (תיקון מס' 5) תשנ"א-1991

35[5]עובד המדינה הנמנה עם נושאי משרות או בעלי דרגות שקבעה לענין זה הממשלה על-פי הצעת נציב שירות המדינה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, חייב להצהיר על נכסיו ועל חובותיו, שלו ושל בן-זוגו החי אתו ושל ילדיו הסמוכים על שולחנו, ועל מקורות הכנסתם בעבר במידה שהם עשויים להיות גם מקורות הכנסתם בעתיד; דרכי ההצהרה, טפסיה ומועדי הגשתה ייקבעו בתקנות.

מיום 3.1.1991

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"א מס' 1338 מיום 3.1.1991 עמ' 55 (ה"ח 2018)

35. עובד המדינה הנמנה עם נושאי משרות או בעלי דרגות שקבעה לענין זה הממשלה על-פי הצעת נציב שירות המדינה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, חייב להצהיר על נכסיו ועל חובותיו, שלו ושל בן-זוגו החי אתו ושל ילדיו הסמוכים על שולחנו, ועל מקורות הכנסתם בעבר במידה שהם עשויים להיות גם מקורות הכנסתם בעתיד; דרכי ההצהרה, טפסיה ומועדי הגשתה ייקבעו בתקנות.

דין משמעתי (תיקון מס' 18) תשע"ז-2016

35א.   עובד המדינה המפר את חובתו לפי סעיף 35 עובר עבירת משמעת.

מיום 2.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2584 מיום 17.11.2016 עמ' 6 (ה"ח 633)

הוספת סעיף 35א

 

שמירת סודיות של הצהרה על רכוש (תיקון מס' 18) תשע"ז-2016

35ב.   (א)  נציב שירות המדינה או מי שהוא הסמיכו לכך ישמור בסוד את ההצהרות על רכוש, לא יגלה כל פרט מהן ולא יעשה בהן כל שימוש אלא בהסכמתו או לפי בקשתו של עובד המדינה ובהסכמת מי שהמידע הוא עליו.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)   בית המשפט רשאי להורות על גילוי פרטים מתוך ההצהרה על הרכוש אם התעורר חשד לעבירה פלילית, ולאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בגילוי המידע;

(2)   אב בית הדין למשמעת לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963, רשאי להורות על גילוי פרטים מתוך ההצהרה על הרכוש, בהליך משמעתי לפי סעיף 35א ולצורך אותו הליך.

מיום 2.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2584 מיום 17.11.2016 עמ' 6 (ה"ח 633)

הוספת סעיף 35ב

סודיות

36.   מי שהגיעה אליו ידיעה שנמסרה בהצהרה לפי סעיף 35 חייב לשמרה בסוד ולא לגלותה אלא למי שהוסמך לכך כדין; העובר על הוראת סעיף זה, דינו – מאסר שנה אחת.

עובדים זמניים

37.   נציב השירות רשאי, על פי בקשת המנהל הכללי או מי שהוסמך לכך על ידיו, להרשות העסקת עובד זמני לתקופה שלא תעלה על תקופות כהונתם של עובדים זמניים לסוגיהם כפי שנקבעו בתקנות, או עד לגמר עבודה פלונית שבה הוא מועסק ושלפי טיבה אינה צמיתה, ולא יועסק עובד זמני לפי סעיף זה אלא לאחר שניתן לו כתב הרשאה של נציב השירות; ועדת השירות רשאית לקבוע כי הוראות סעיפים 15, 16, 19, 29 ו-35 לא יחולו על סוגי עובדים זמניים שיועסקו לפי סעיף זה.

העסקה לשעה

38.   ביקש אדם להתקבל לשירות המדינה וטרם נקבע כשרו הרפואי, ונציב השירות היה סבור כי מחמת דחיפות השירות הנדון אין לדחות קבלתו עד לקביעת כשרו הרפואי, רשאי נציב השירות, אם נתמלאו יתר התנאים המוקדמים למינוי לפי חוק זה, להרשות את העסקתו לשעה לתקופה שיקבע; והוא הדין כשמועמד מתקבל באמצעות לשכת עבודה וחייב לעמוד בבחינה או במבחן, ותוצאות הבחינות או המבחן טרם נודעו.

סיום העסקה לשעה

39.   תקופת שירותו של המועסק לפי סעיף 38 תסתיים לא יאוחר מאשר 30 יום לאחר יום קביעת כשרו הרפואי או קבלת תוצאות הבחינה או המבחן, אם לא ניתן לו קודם לכן כתב מינוי או כתב הרשאה לפי סעיף 37.

העסקה בתקופת הנסיון (תיקון מס' 3) תשכ"ג-1963

39א.   מי שנתמלאו בו כל התנאים להעסקתו בשירות המדינה פרט להוצאת כתב המינוי, רשאי נציב השירות להרשות את העסקתו עד לגמר תקופת הנסיון.

מיום 11.7.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ג מס' 398 מיום 11.7.1963 עמ' 112 (ה"ח 512)

הוספת סעיף 39א

 

חוזה מיוחד

40.   שום דבר האמור בחוק זה אינו בא למנוע את הממשלה לעשות חוזה מיוחד עם אדם שיועסק בשירות המדינה במקרים ולפי תנאים שייקבעו בתקנות על פי המלצת ועדת השירות ובהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת; בעשיית חוזה מיוחד כאמור תיוצג הממשלה על ידי נציב השירות; הוראות חוק זה לא יחולו על אדם המועסק לפי חוזה מיוחד אלא במידה שנקבע בחוזה.

עובדי לשכת הנשיא, הכנסת, מבקר המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת (תיקון מס' 16) תשע"ה-2014

41.     (א)  לגבי עובדי לשכת נשיא המדינה, עובדי הכנסת ועובדי לשכת מבקר המדינה נתונות הסמכויות של הממשלה ושל ועדת השירות לפי חוק זה, בידי ועדת הכספים של הכנסת, וסמכויותיהם של שר, מנהל כללי ונציב השירות לפי חוק זה נתונות –

(1)   לגבי עובדי לשכת נשיא המדינה – בידי מנהל הלשכה;

(2)   לגבי עובדי הכנסת – בידי יושב ראש הכנסת או מי שיתמנה לכך על ידיו[6];

(3)   לגבי עובדי משרד מבקר המדינה – בידי מבקר המדינה או מי שיתמנה לכך על ידיו.

(תיקון מס' 16) תשע"ה-2014

           (ב)  לגבי עובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, נתונות הסמכויות של הממשלה, של ועדת השירות, של שר, של נציב השירות ושל מנהל כללי לפי חוק זה, בידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או עובד בכיר של ועדת הבחירות המרכזית שיתמנה לכך על ידיו; ואולם –

(1)   סמכות היושב ראש לפי סעיפים 4, 20, 21, 25, 26 למעט הסמכות למנות בוחנים, 27 עד 33, 35 ו-40, טעונה גם התייעצות עם נציב השירות;

(2)   סעיף 12 לא יחול; יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ימנה מנהל כללי לוועדה, לפי המלצת ועדת איתור שימנה ועל המינוי לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19.

מיום 17.9.2016

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 105 (ה"ח 591)

עובדי לשכת הנשיא, הכנסת ומבקר המדינה מבקר המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת

41. (א) לגבי עובדי לשכת נשיא המדינה, עובדי הכנסת ועובדי לשכת מבקר המדינה נתונות הסמכויות של הממשלה ושל ועדת השירות לפי חוק זה, בידי ועדת הכספים של הכנסת, וסמכויותיהם של שר, מנהל כללי ונציב השירות לפי חוק זה נתונות –

(1) לגבי עובדי לשכת נשיא המדינה – בידי מנהל הלשכה;

(2) לגבי עובדי הכנסת – בידי יושב ראש הכנסת או מי שיתמנה לכך על ידיו;

(3) לגבי עובדי משרד מבקר המדינה – בידי מבקר המדינה או מי שיתמנה לכך על ידיו.

(ב) לגבי עובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, נתונות הסמכויות של הממשלה, של ועדת השירות, של שר, של נציב השירות ושל מנהל כללי לפי חוק זה, בידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או עובד בכיר של ועדת הבחירות המרכזית שיתמנה לכך על ידיו; ואולם –

(1) סמכות היושב ראש לפי סעיפים 4, 20, 21, 25, 26 למעט הסמכות למנות בוחנים, 27 עד 33, 35 ו-40, טעונה גם התייעצות עם נציב השירות;

(2) סעיף 12 לא יחול; יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ימנה מנהל כללי לוועדה, לפי המלצת ועדת איתור שימנה ועל המינוי לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19.

דינים אחרים

42.   לא ינהגו עוד לפי הוראות כל דין אחר בדבר קבלת אדם לשירות המדינה, פרט לחוק זה; אולם הוראות חוק זה אינן גורעות מהוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959.

הטלת סמכויות על פי חיקוקים

43.   הוענקה סמכות או תפקיד לענין חיקוק פלוני לאדם שלא נתמנה עובד המדינה לפי חוק זה, אין בהענקה זו בלבד כדי להעניק לבעל הסמכות או התפקיד זכות, או להטיל עליו חובה, כעובד המדינה.

עובד שנתקבל בניגוד לחוק

44.   שולם שכר מאוצר המדינה לאדם שנתקבל לשירות המדינה בניגוד להוראות חוק זה או לתקנות. חייב מי שקיבלו לעבודה להחזיר לאוצר המדינה כל סכום ששולם.

קבלת משרה שלא כחוק

45.   המשיג או המנסה להשיג משרה בשירות המדינה, לעצמו או לאחר, במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעות לענין, או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים, דינו – מאסר שנה אחת או קנס – 2.500 לירות.

סמכות למנוע מינויים מסויימים (תיקון מס' 4) תשמ"ג-1983 ת"ט תשמ"ג-1983

46.   (א)  על אף האמור בחוק זה, רשאי נציב השירות שלא למנות אדם עובד המדינה, בכל אחד מאלה:

(1)   האדם עבר עבירה על חוק זה כדי להשיג את המינוי או שהוא בעל עבר פלילי;

(2)   האדם פוטר על פי החלטה בהליך משמעתי שנערך לפי חיקוק.

           ואם מינה אדם כאמור, רשאי הוא לבטל את המינוי.

           (ב)  החלטת נציב השירות לפי סעיף קטן (א) טעונה אישור ועדת השירות.

מיום 11.1.1983

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ג מס' 1072 מיום 11.1.1983 עמ' 34 (ה"ח 1560)

החלפת סעיף 46

הנוסח הקודם:

מועמד בעל עבר פלילי

46. על אף האמור בחוק זה רשאי נציב השירות שלא למנות אדם עובד המדינה אם עבר האדם עבירה על חוק זה כדי להשיג את המינוי או שהוא בעל עבר פלילי, ואם מינה אדם כאמור, רשאי הוא לבטל את המינוי; החלטת נציב השירות לפי סעיף זה טעונה אישור ועדת השירות.

 

מיום 3.3.1983

ת"ט תשמ"ג-1983

ס"ח תשמ"ג מס' 1076 מיום 3.3.1983 עמ' 46

(א) על אף האמור בחוק זה, רשאי נציב השירות שלא למנות אדם עובד המדינה, בכל אחד מאלה:

(1) האדם עבר עבירה על חוק זה כדי להשיג את המינוי או שהוא בעל עבר פלילי;

(2) האדם פוטר על פי החלטה בהליך משמעתי שנערך לפי חיקוק; ואם מינה אדם כאמור, רשאי הוא לבטל את המינוי.

ואם מינה אדם כאמור, רשאי הוא לבטל את המינוי.

פיטורים בשל  אי-התאמה (תיקון מס' 14) תשס"ט-2008

46א.   (א)  מצא נציב השירות כי עובד המדינה אינו מתאים למלא את תפקידו שלא מחמת עבירת משמעת אלא מחמת אי-התאמה, רשאי הוא, לאחר שנתן לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו, לפטרו או להפסיק את עבודתו.

           (ב)  נציב השירות, באישור ועדת השירות, רשאי לאצול את סמכותו לפי סעיף קטן (א), דרך כלל או לעניינים מסוימים, לעובד המדינה, בהודעה שתפורסם ברשומות[7].

           (ג)   עובד המדינה הרואה את עצמו נפגע מהחלטה לפטרו או להפסיק את עבודתו אשר ניתנה בידי מי שנאצלה לו הסמכות לפי סעיף קטן (ב), רשאי לערור עליה לפני נציב השירות, בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה.

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 87 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 46א

חובת התייעצות

47.   על אף האמור בחוק זה ובתקנות יהיו ועדת השירות ונציב השירות חייבים בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם נציגות עובדי המדינה בכל ענין לפי חוק זה אשר בו היו חייבים או נוהגים להיוועץ עמם לפני תחילת חוק זה; חובת התייעצות כאמור תחול גם על כל הבאים במקום ועדת השירות ונציב השירות לענין סעיף 41.

אצילת סמכויות  (תיקון מס' 2) תשכ"ב-1961 (תיקון מס' 3)  תשכ"ג-1963

48.   נציב השירות רשאי, באישור ועדת השירות, לאצול לאחר מסמכותו לפי הסעיפים 17, 19, 25, 37, 38, 39א או 50 ומסמכותו למנות בוחן לפי סעיף 26, אם בדרך-כלל ואם לענינים מסויימים, וכן רשאי הוא, באישור ועדת השירות, לאצול מסמכותו לייצג את הממשלה בעשיית חוזים מיוחדים לפי סעיף 40; בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 ייקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, בתנאים שתראה.

מיום 31.12.1961

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ב מס' 358 מיום 31.12.1961 עמ' 25 (ה"ח 463)

48. נציב השירות רשאי, באישור ועדת השירות, לאצול לאחר מסמכותו לפי הסעיפים 17, 19, 25, 37, 38 או 50 ומסמכותו למנות בוחן לפי סעיף 26, אם בדרך-כלל ואם לענינים מסויימים, וכן רשאי הוא, באישור ועדת השירות, לאצול מסמכותו לייצג את הממשלה בעשיית חוזים מיוחדים לפי סעיף 40; בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 ייקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, בתנאים שתראה.

 

מיום 11.7.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ג מס' 398 מיום 11.7.1963 עמ' 112 (ה"ח 512)

48. נציב השירות רשאי, באישור ועדת השירות, לאצול לאחר מסמכותו לפי הסעיפים 17, 19, 25, 37, 38, 39א או 50 ומסמכותו למנות בוחן לפי סעיף 26, אם בדרך-כלל ואם לענינים מסויימים, וכן רשאי הוא, באישור ועדת השירות, לאצול מסמכותו לייצג את הממשלה בעשיית חוזים מיוחדים לפי סעיף 40; בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 ייקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, בתנאים שתראה.

שמירת תקפו לשעה של הנוהג הקיים

49.   כל עוד לא נעשתה תקנה לפי חוק זה בענין פלוני ינהגו בו לפי הנוהג שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה, במידה שאין סתירה בין אותו נוהג לבין כל דין. סעיף זה יעמוד בתקפו עד תום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה.

אישור מינויים קיימים

50.   העובד בשירות המדינה ביום ה-30 שלאחר תחילת חוק זה ויש בידו כתב מינוי מטעם מחלקת המנגנון או נציבות המנגנון או נציבות שירות המדינה שניתן לו לפני תחילת חוק זה, רואים אותו כאילו נתמנה לפי חוק זה; ומי שהיה עובד קבוע בשירות המדינה ביום פרסום חוק זה ברשומות ואין בידו כתב מינוי כאמור, יתן לו נציב השירות כתב מינוי, ומשנתן רואים את העובד כאילו נתמנה לפי חוק זה.

(תיקון מס' 5)  תשנ"א-1991

51.   (בוטל).

מיום 3.1.1991

תיקון מס' 5

ס" ח תשנ"א מס' 1338 מיום 3.1.1991 עמ' 55 (ה"ח 2018)

ביטול סעיף 51

הנוסח הקודם:

הצהרת רכוש במינוי קיים

51. מי שרואים אותו כאילו נתמנה עובד המדינה לפי סעיף 50, חייב להצהיר הצהרה לפי סעיף 35 במועד שייקבע לכך בתקנות, לא עשה כן יראוהו כמתפטר משירות המדינה במועד כאמור; ועדת השירות רשאית, על אף האמור בכל דין אחר, לקבוע לו פיצויים או גימלה בשיעור שייראה בעיניה.

הצהרת אמונים במינוי קיים

52.   מי שרואים אותו כאילו נתמנה עובד המדינה לפי סעיף 50, חייב להצהיר הצהרה לפי סעיף 34 במועד שייקבע לכך בתקנות; לא עשה כן יראוהו כמתפטר משירות המדינה במועד האמור, ולא תהיה לו זכות לפיצויים או לגימלה.

חובת האזרחות במינוי קיים

53.   מי שרואים אותו כאילו נתמנה עובד המדינה לפי סעיף 50 ואינו אזרח ישראל, יראוהו כמתפטר משירות המדינה כתום שנה אחת מיום תחילת חוק זה אם לא רכש בינתיים את אזרחות ישראל; ועדת השירות רשאית, על אף האמור בכל דין אחר, לקבוע לו פיצויים או גימלה בשיעור שייראה בעיניה.

פטור עובדים זמניים

54.   ועדת השירות רשאית לפטור סוגי עובדים זמניים מתחולת הוראות הסעיפים 51–53, כולן או מקצתן.

ביצוע ותקנות

55.   ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו לרבות תקנות בדבר אגרות, דמי הרשמה לבחינות ושכר לאנשי הציבור מבין חברי ועדת השירות.

תחילה

56.   תחילת חוק זה בתום שלושה חדשים לאחר פרסומו ברשומות.

 

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

תוספת ראשונה

(סעיף 15א)

מוסד חרדי שהוא אחד מאלה:

1.        מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן – חוק לימוד חובה), המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;

2.        מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;

3.        מוסד חינוך שניתנה בעניינו הוראת פטור לפי סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;

4.        מוסד חינוך תרבותי ייחודי שניתנו לו הכרה ורישיון מכוח חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים, התשס"ח-2008, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;

5.        מוסד שנקבע בצו שירות ביטחון (מוסד לימוד חרדי), התשע"ה-2014.

מיום 22.12.2016

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2589 מיום 22.12.2016 עמ' 43 (ה"ח 634)

הוספת תוספת ראשונה

 

הודעה (מס' 4) תשע"ז-2017

תוספת שנייה

(סעיף 23)

מיום 22.12.2016

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2589 מיום 22.12.2016 עמ' 43 (ה"ח 634)

תוספת שנייה

 

מיום 28.2.2017

הודעה (מס' 4) תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7459 מיום 28.2.2017 עמ' 3986

החלפת התוספת

משרד האוצר

1.        החשב הכללי

2.        הממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה

3.        הממונה על השכר והסכמי עבודה

4.        הממונה על התקציבים

5.        הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

6.        מנהל רשות המסים

7.        ציר כלכלי בוושינגטון בריסל ולונדון

הודעה (מס' 5) תש"ף-2020

8.        יושב ראש מטה תשתיות לאומיות

9.        ראש הרשות לאכיפת דיני התכנון והבנייה

10.      יושב ראש מטה הדיור

הודעה (מס' 4) תש"ף-2020

11.      (נמחקה)

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2017

11א.    מנהל שירות עיבודים ממוחשבים (שע"מ) ברשות המסים

 

משרד הביטחון

12.      מבקר מערכת הביטחון

13.      מנהל רשות החירום הלאומית (רח"ל)

14.      ראש האגף הביטחוני מדיני

15.      ראש אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב)

 

המשרד לביטחון הפנים

16.      מבקר המשרד לביטחון פנים

17.      מנהל הרשות להגנת עדים

18.      נציב כבאות והצלה

19.      מנהל מינהלת השיטור העירוני

הודעה תשע"ח-2017

19א.    מנהל הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

 

משרד הבינוי והשיכון

20.      מנהל המרכז למיפוי ישראל

21.      רשם הקבלנים

 

משרד הבריאות

22.      נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים

 

משרד החוץ

23.      שגריר, ציר וקונסול כללי, אם יכהן כראש נציגות

 

משרד החינוך

24.      יושב ראש המזכירות הפדגוגית

25.      מנהל האגף לחינוך ממלכתי-דתי

26.      מנהל המינהל הפדגוגי

27.      מנהל הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה)

הודעה (מס' 5) תשע"ח-2018

28.      (נמחק)

29.      מנהל הטלוויזיה החינוכית

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

30.      מנהל הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

31.      מנהל השירותים להגנת הצומח והביקורת

32.      ראש מינהל המחקר החקלאי

הודעה (מס' 3) תש"ף-2020

33.      (נמחק)

הודעה (מס' 4) תשפ"א-2021

34.      הממונה על זרוע העבודה

 

משרד הכלכלה והתעשייה

35.      ממונה רגולציה בתחום תעסוקה

36.      מנהל הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (הרשפ"ת)

הודעה (מס' 2) תשפ"ב-2022

37.      מנהל מינהל אזורי תעשייה

הודעה (מס' 3) תשפ"א-2021

37א.    ראש רשות הקשוב הממשלתי

הודעה תשפ"ב-2021

37ב.    ראש מערך הדיגיטל הלאומי

 

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

38.      מנהל אגף בכיר (חלל)

 

משרד המשפטים

39.      היועץ המשפטי לממשלה

40.      השמאי הממשלתי הראשי

41.      מנהל הסיוע המשפטי

42.      מנהל מערכות ההוצאה לפועל

43.      משנה ליועץ המשפטי לממשלה

44.      סגן נציב תלונות הציבור על שופטים

45.      פרקליט המדינה

46.      ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע

47.      רשם התאגידים

48.      נציב הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות

 

משרד הפנים

49.      ממונה על המחוז

50.      ראש רשות האוכלוסין וההגירה

51.      מנהל מינהל השלטון המקומי

52.      ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי

הודעה (מס' 4) תש"ף-2020

52א.    יושב ראש ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה

הודעה (מס' 4) תש"ף-2020

52ב.    מנהל מינהל התכנון

הודעה תשפ"א-2020

52ג.     ראש מטה התכנון

 

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

53.      מנהל התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון

הודעה (מס' 4) תשפ"א-2021

53א.    (נמחקה)

הודעה (מס' 2) תשפ"א-2021

53ב.    מנהל הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב

 

משרד ראש הממשלה

54.      ראש המטה לביטחון לאומי

55.      מנהל התכנית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה

56.      ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה

הודעה (מס' 3) תש"ף-2020

57.      (נמחק)

58.      חבר בית הדין המיוחד לגיור

59.      ראש הוועדה לאנרגיה אטומית

60.      ראש היחידה לרישוי ובטיחות בוועדה לאנרגיה אטומית

61.      המשנה לראש המטה לביטחון לאומי

62.      ראש לשכת הקשר "נתיב"

63.      ראש מערך ההסברה הלאומי

64.      ראש מערך הגיור

65.      מנהל מינהל הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה

הודעה (מס' 3) תשפ"ב-2022

66.      (נמחקה)

הודעה (מס' 3) תשע"ח-2018

67.      ראש מערך הסייבר הלאומי

הודעה (מס' 2) תש"ף-2020

67א.    מנהל לשכת הפרסום הממשלתית

 

המשרד לשוויון חברתי

68.      מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים

הודעה תשפ"ב-2021

68א.    מנהל הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר החרדי

 

המשרד לשירותי דת

69.      מנהל הרבנות הראשית

 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

70.      מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

71.      מנהל השירות המטאורולוגי

 

משרד התרבות והספורט

72.      מנהל מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט

73.      מנהל מינהל הספורט

הודעה (מס' 2) תש"ף-2020

73א.    (נמחק)

 

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

74.      מנהל מינהל המחקר למדעי האדמה והים

הודעה תשע"ט-2019

74א.    מנהל המכון הגיאולוגי.

 

כללי

75.      מדען ראשי במשרד ממשלתי

76.      כל משרה שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה על ידי הממשלה, כל עוד לא הועברה סמכות המינוי לאחר לפי כל דין

77.      משרת מנהל ביחידות מסווגות ומשרת עוזר שר במשרד הביטחון שלגביהן נקבע בהחלטת ממשלה שנושאן יתמנה בידי הממשלה וששמותיהן שמורים במזכירות הממשלה

הודעה תש"ף-2020

78.      מנהל הרשות לשירות אזרחי

 

 

                                                                                     דוד בן-גוריון

                                                                                                                  ראש הממשלה

                             יצחק בן-צבי

                                        נשיא המדינה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 86 (ה"ח תשי"ט מס' 365 עמ' 84).

תוקן ס"ח תש"ך מס' 317 מיום 19.8.1960 עמ' 99 (ה"ח תשי"ט מס' 364 עמ' 78) – תיקון מס' 1 בסעיף 33(2) לחוק אימוץ ילדים, תש"ך-1960.

י"פ תשכ"א מס' 807 מיום 15.12.1960 עמ' 386.

ס"ח תשכ"ב מס' 358 מיום 31.12.1961 עמ' 25 (ה"ח תשכ"א מס' 463 עמ' 211) – תיקון מס' 2.

י"פ תשכ"ג מס' 983 מיום 13.12.1962 עמ' 422.

ס"ח תשכ"ג מס' 398 מיום 11.7.1963 עמ' 110 (ה"ח תשכ"ב מס' 512 עמ' 192) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 13 לענין תחילה.

י"פ תשכ"ד: מס' 1038 מיום 26.9.1963 עמ' 2. מס' 1042 מיום 17.10.1963 עמ' 89. מס' 1096 מיום 4.6.1964 עמ' 1651.

י"פ תשכ"ה: מס' 1146 מיום 7.1.1965 עמ' 966. מס' 1213 מיום 16.9.1965 עמ' 2666.

י"פ תשכ"ו מס' 1263 מיום 10.3.1966 עמ' 1320.

י"פ תשכ"ז:  מס' 1315 מיום 3.11.1966 עמ' 290. מס' 1359 מיום 19.5.1967 עמ' 1502. מס' 1378 מיום 20.7.1967 עמ' 1890. מס' 1396 מיום 28.9.1967 עמ' 2322. 

י"פ תשכ"ח: מס' 1418 מיום 14.12.1967 עמ' 510. מס' 1437 מיום 14.3.1968 עמ' 1504. מס' 1450 מיום 16.5.1968 עמ' 1414.

י"פ תשכ"ט מס' 1514 מיום 20.3.1969 עמ' 1081.

י"פ תש"ל: מס' 1556 מיום 2.10.1969 עמ' 69. מס' 1575 מיום 13.11.1969 עמ 458 – הודעה תש"ל-1969. מס' 1602 מיום 12.2.1970 עמ' 1302. מס' 1612 מיום 26.3.1970 עמ' 1622 (בוטלה י"פ תשע"ט מס' 8082 מיום 16.1.2019 עמ' 6385). מס' 1616 מיום 9.4.1970 עמ' 1710. עמ' 1710 – הודעה (מס' 2) תש"ל-1970. מס' 1624 מיום 14.5.1970 עמ' 1950. מס' 1635 מיום 15.6.1970 עמ' 2272 – הודעה (מס' 3) תש"ל-1970. מס' 1640 מיום 2.7.1970 עמ' 2386.

י"פ תשל"א: מס' 1673 מיום 12.11.1970 עמ' 270. מס' 1727 מיום 11.6.1971 עמ' 1886.

י"פ תשל"ב: מס' 1772 מיום 4.11.1971 עמ' 206. מס' 1802 מיום 3.2.1972 עמ' 1030. מס' 1829 מיום 15.6.1972 עמ' 1806. מס' 1851 מיום 31.8.1972 עמ' 2368 – הודעה תשל"ב-1972.

י"פ תשל"ג: מס' 1875 מיום 9.11.1972 עמ' 450. מס' 1878 מיום 23.11.1972 עמ' 530. מס' 1903 מיום 15.3.1973 עמ' 1268. מס' 1916 מיום 10.5.1973 עמ' 1628 – הודעה תשל"ג-1973.

י"פ תשל"ד: מס' 1951 מיום 17.10.1973 עמ' 62.  מס' 2005 מיום 29.4.1974 עמ' 1340 – הודעה תשל"ד-1974. עמ' 1340.

י"פ תשל"ה מס' 2088 מיום 6.2.1975 עמ' 1054.

י"פ תשל"ו: מס' 2187 מיום 22.1.1976 עמ' 1056. מס' 2199 מיום 26.2.1976 עמ' 1314 – הודעה תשל"ו-1976.

י"פ תשל"ז: מס' 2267 מיום 4.11.1976 עמ' 170 – הודעה תשל"ז-1976. מס' 2272 מיום 25.11.1976 עמ' 296. מס' 2293 מיום 3.2.1977 עמ' 744 – הודעה (מס' 2) תשל"ז-1977. מס' 2310 מיום 7.4.1977 עמ' 1126. מס' 2320 מיום 12.5.1977 עמ' 1336 – הודעה (מס' 3) תשל"ז-1977. מס' 2345 מיום 14.7.1977 עמ' 1912.

י"פ תשל"ח: מס' 2395 מיום 15.12.1977 עמ' 624. מס' 2418 מיום 5.3.1978 עמ' 1320. מס' 2431 מיום 20.4.1978 עמ' 1616 – הודעה תשל"ח-1978. מס' 2453 מיום 13.7.1998 עמ' 2220.

י"פ תשל"ט מס' 2487 מיום 7.12.1978 עמ' 357 – הודעה תשל"ט-1978.

י"פ תש"ם: מס' 2623 מיום 27.4.1980 עמ' 1482. עמ' 1482 – הודעה תש"ם-1980. מס' 2634 מיום 12.6.1980 עמ' 1842 – הודעה (מס' 2) תש"ם-1980.

י"פ תשמ"ב מס' 2754 מיום 1.10.1981 עמ' 2 – הודעה תשמ"ב-1982.  מס' 2797 מיום 25.3.1982 עמ' 1398 – הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982. מס' 2814 מיום 20.5.1982 עמ' 1736 – הודעה (מס' 3) תשמ"ב-1982.

ס"ח תשמ"ג מס' 1072 מיום 11.1.1983 עמ' 34 (ה"ח תשמ"ב מס' 1560 עמ' 50) – תיקון מס' 4 בסעיף 17 לחוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 7), תשמ"ג-1983 (ת"ט ס"ח תשמ"ג מס' 1076 מיום 3.3.1983 עמ' 46).

י"פ תשמ"ד מס' 3066 מיום 24.6.1984 עמ' 2730 – הודעה תשמ"ד-1984.

י"פ תשמ"ט: מס' 3589 מיום 31.10.1988 עמ' 178 – הודעה תשמ"ט-1988. מס' 3626 מיום 5.3.1989 עמ' 1796. מס' 3655 מיום 11.5.1989 עמ' 2826. מס' 3693 מיום 27.8.1989 עמ' 4013.

י"פ תש"ן מס' 3766 מיום 13.5.1990 עמ' 2786 – הודעה תש"ן-1990.

י"פ תשנ"א: מס' 3825 מיום 13.12.1990 עמ' 814 – הודעה תשנ"א-1990. מס' 3835 מיום 17.1.1991 עמ' 1102.

ס"ח תשנ"א מס' 1338 מיום 3.1.1991 עמ' 55 (ה"ח תשנ"א מס' 2018 עמ' 12) – תיקון מס' 5; ר' סעיף 4 לענין הוראות מעבר.

י"פ תשנ"ב: מס' 3923 מיום 19.9.1991 עמ' 50. מס' 3983 מיום 12.3.1992 עמ' 2412 – הודעה תשנ"ב-1992. מס' 4011 מיום 4.6.1992 עמ' 3376 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992. מס' 4019 מיום 22.6.1992 עמ' 3696 – הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992.

י"פ תשנ"ג: מס' 4065 מיום 10.12.1992 עמ' 590 – הודעה תשנ"ג -1992. מס' 4069 מיום 24.12.1992 עמ' 807 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג -1992. מס' 4084 מיום 11.2.1993 עמ' 1690 – הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993.

ס"ח תשנ"ד מס' 1450 מיום 9.2.1994 עמ' 66 (ה"ח תשנ"ב מס' 2117 עמ' 198) – תיקון מס' 6.

י"פ תשנ"ד: מס' 4189 מיום 3.2.1994 עמ' 1994. מס' 4218 מיום 26.5.1994 עמ' 3514.

ס"ח תשנ"ה מס' 1547 מיום 21.9.1995 עמ' 500 (ה"ח תשנ"ה מס' 2381 עמ' 386) – תיקון מס' 7.

י"פ תשנ"ה: מס' 4245 מיום 16.9.1994 עמ' 2 – הודעה תשנ"ה-1994. מס' 4285 מיום 23.2.1995 עמ' 2166 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995. מס' 4315 מיום 22.6.1995 עמ' 3759 – הודעה (מס' 3) תשנ"ה-1995. עמ' 3759.

ס"ח תשנ"ו מס' 1577 מיום 17.3.1996 עמ' 188 (ה"ח תשנ"ו מס' 2491 עמ' 496) – תיקון מס' 8; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשנ"ו מס' 1579 מיום 21.3.1996 עמ' 222 (ה"ח תשנ"ו מס' 2485 עמ' 448) – תיקון מס' 9 בסעיף 66 לחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996; תחילתו ביום 4.3.1996.

י"פ תשנ"ז מס' 4563 מיום 2.9.1997 עמ' 5392 (הוחלפה י"פ תשע"ג מס' 6565 מיום 19.3.2013 עמ' 3588).

י"פ תשנ"ח: מס' 4591 מיום 25.11.1997 עמ' 716 – הודעה תשנ"ח-1997. מס' 4628 מיום 11.3.1998 עמ' 2898.

ס"ח תשנ"ח מס' 1658 מיום 5.3.1998 עמ' 157 (ה"ח תשנ"ו מס' 2525 עמ' 628) – תיקון מס' 10 בסעיף 28 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998; תחילתו ביום 1.1.1999.

י"פ תשנ"ט: מס' 4696 מיום 11.11.1998 עמ' 402. מס' 4760 מיום 1.6.1999 עמ' 3445 , 3446.

י"פ תש"ס: מס' 4826 מיום 23.11.1999 עמ' 1458, 1459. עמ' 1460 – הודעה תש"ס-1999. מס' 4847 מיום 30.1.2000 עמ' 2414. מס' 4922 מיום 20.9.2000 עמ' 4895.

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 78 (ה"ח תש"ס מס' 2901 עמ' 496) – תיקון מס' 11.

י"פ תשס"א: מס' 4955 מיום 29.1.2001 עמ' 1402. מס' 4964 מיום 21.2.2001 עמ' 1712. מס' 4968 מיום 1.3.2001 עמ' 1876. מס' 4999 מיום 5.7.2001 עמ' 3176. מס' 5003 מיום 17.7.2001 עמ' 3312. מס' 5006 מיום 24.7.2001 עמ' 3440.

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 96 (ה"ח תשס"א מס' 2982 עמ' 527) – תיקון מס' 12 בסעיף 3 לחוק חופש העיסוק (הקלה בהגבלות – גיל, תושבות ועיסוק אחר) (תיקוני חקיקה), תשס"ב-2002; תחילתו ביום 18.7.2002.

י"פ תשס"ב: מס' 5094 מיום 15.7.2002 עמ' 3284 – הודעה תשס"ב-2002. מס' 5098 מיום 30.7.2002 עמ' 3432.

י"פ תשס"ג: מס' 5126 מיום 10.11.2002 עמ' 403-400 (תוקנה י"פ תשע"א מס' 6198 מיום 10.2.2011 עמ' 2402). עמ' 403 – הודעה תשס"ג-2002. מס' 5164 מיום 6.3.2003 עמ' 1758.

י"פ תשס"ד: מס' 5256 מיום 17.12.2003 עמ' 1322 – הודעה תשס"ד-2003. עמ' 1322. מס' 5257 מיום 23.12.2003 עמ' 1354. מס' 5263 מיום 8.1.2004 עמ' 1554 – הודעה (מס' 2) תשס"ד-2004. מס' 5272 מיום 12.2.2004 עמ' 1870 – הודעה (מס' 3) תשס"ד-2004. עמ' 1870. מס' 5284 מיום 22.3.2004 עמ' 2386. מס' 5306 מיום 21.6.2004 עמ' 3168. מס' 5313 מיום 12.7.2004 עמ' 3352. מס' 5315 מיום 19.7.2004 עמ' 3432. מס' 5317 מיום 28.7.2004 עמ' 3496.

י"פ תשס"ה: מס' 5332 מיום 27.9.2004 עמ' 82 – הודעה תשס"ה-2004. מס' 5338 מיום 2.11.2004 עמ' 298. מס' 5354 מיום 29.12.2004 עמ' 915 – הודעה (מס' 2) תשס"ה-2004. עמ' 915. מס' 5359 מיום 17.1.2005 עמ' 1090. מס' 5361 מיום 27.1.2005 עמ' 1179. עמ' 1179 – הודעה (מס' 3) תשס"ה-2005. מס' 5381 מיום 22.3.2005 עמ' 2056. מס' 5394 מיום 21.4.2005 עמ' 2523. מס' 5397 מיום 18.5.2005 עמ' 2641. עמ' 2641 – הודעה (מס' 4) תשס"ה-2005. מס' 5434 מיום 7.9.2005 עמ' 4028 – הודעה (מס' 5) תשס"ה-2005. עמ' 4028.

ס"ח תשס"ה מס' 2017 מיום 1.8.2005 עמ' 718 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 69 עמ' 102) – תיקון מס' 13.

י"פ תשס"ו: מס' 5481 מיום 17.1.2006 עמ' 1238. עמ' 1238 – הודעה תשס"ו-2006. מס' 5495 מיום 16.2.2006 עמ' 1884, 1885 (תוקנה י"פ תשע"ב מס' 6456 מיום 6.8.2012 עמ' 5650). מס' 5501 מיום 28.2.2006 עמ' 2088. מס' 5518 מיום 10.4.2006 עמ' 2514.

י"פ תשס"ז: מס' 5584 מיום 27.9.2006 עמ' 134. עמ' 135 – הודעה תשס"ז-2006. מס' 5593 מיום 8.11.2006 עמ' 434. מס' 5628 מיום 13.2.2007 עמ' 1571 – הודעה (מס' 2) תשס"ז-2007. עמ' 1571. מס' 5666 מיום 21.5.2007 עמ' 2804 – הודעה (מס' 3) תשס"ז-2007. עמ' 2804, 2805. מס' 5692 מיום 18.7.207 עמ' 3552, 3553. עמ' 3553 – הודעה (מס' 4) תשס"ז-2007.

י"פ תשס"ח: מס' 5724 מיום 9.10.2007 עמ' 96 – הודעה תשס"ח-2007. עמ' 96. מס' 5759 מיום 8.1.2008 עמ' 1322. עמ' 1322 – הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008. מס' 5766 מיום 20.1.2008 עמ' 1540. מס' 5789 מיום 26.3.2008 עמ' 2508. מס' 5790 מיום 2.4.2008 עמ' 2556. עמ' 2556 – הודעה (מס' 3) תשס"ח-2008. מס' 5798 מיום 30.4.2008 עמ' 2890 – הודעה (מס' 4) תשס"ח-2008. מס' 5805 מיום 15.5.2008 עמ' 3050 – הודעה (מס' 5) תשס"ח-2008. עמ' 3050 – הודעה (מס' 6) תשס"ח-2008. מס' 5811 מיום 22.5.2008 עמ' 3186. מס' 5822 מיום 23.6.2008 עמ' 3520 – הודעה (מס' 7) תשס"ח-2008 (החלפת התוספת) (ת"ט י"פ תשע"ב מס' 6414 מיום 14.5.2012 עמ' 3925). מס' 5833 מיום 21.7.2008 עמ' 3978. עמ' 3978 – הודעה (מס' 8) תשס"ח-2008 (ת"ט מס' 5844 מיום 28.8.2008 עמ' 4532).

י"פ תשס"ט: מס' 5858 מיום 23.10.2008 עמ' 107. מס' 5897 מיום 8.1.2009 עמ' 1613. מס' 5932 מיום 19.3.2009 עמ' 2965. עמ' 2965 – הודעה תשס"ט-2009. מס' 5965 מיום 17.6.2009 עמ' 4376. מס' 5986 מיום 11.8.2009 עמ' 5254.

ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 87 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 172) – תיקון מס' 14.

י"פ תש"ע מס' 6005 מיום 15.10.2009 עמ' 128. עמ' 128 – הודעה תש"ע-2009. מס' 6057 מיום 1.2.2010 עמ' 1714. מס' 6094 מיום 6.6.2010 עמ' 3230, 3235. עמ' 3230 – הודעה (מס' 2) תש"ע-2010. מס' 6095 מיום 9.6.2010 עמ' 3254. עמ' 3254 – הודעה (מס' 3) תש"ע-2010. עמ' 3254 – הודעה (מס' 4) תש"ע-2010. מס' 6117 מיום 5.8.2010 עמ' 4270 – הודעה (מס' 5) תש"ע-2010.

ס"ח תשע"א מס' 2257 מיום 24.10.2010 עמ' 7 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 390 עמ' 622) – תיקון מס' 15.

י"פ תשע"א מס' 6153 מיום 28.10.2010 עמ' 794. מס' 6162 מיום 24.11.2010 עמ' 1158. מס' 6164 מיום 28.11.2010 עמ' 1270 – הודעה תשע"א-2010. מס' 6198 מיום 10.2.2011 עמ' 2402 – הודעה (מס' 2) תשע"א-2011. מס' 6238 מיום 19.5.2011 עמ' 4240. עמ' 4240 – הודעה (מס' 3) תשע"א-2011. מס' 6251 מיום 16.6.2011 עמ' 4832 – הודעה (מס' 4) תשע"א-2011. מס' 6256 מיום 28.6.2011 עמ' 5165 – הודעה (מס' 5) תשע"א-2011. מס' 6268 מיום 17.7.2011 עמ' 5540. מס' 6275 מיום 3.8.2011 עמ' 5804. מס' 6276 מיום 4.8.2011 עמ' 5852. עמ' 5852 – הודעה (מס' 6) תשע"א-2011. מס' 6288 מיום 31.8.2011 עמ' 6234. מס' 6289 מיום 5.9.2011 עמ' 6314 – הודעה (מס' 7) תשע"א-2011. מס' 6292 מיום 12.9.2011 עמ' 6466 – הודעה (מס' 8) תשע"א-2011. מס' 6294 מיום 15.9.2011 עמ' 6602.

י"פ תשע"ב מס' 6317 מיום 10.11.2011 עמ' 470. מס' 6361 מיום 16.1.2012 עמ' 1970. עמ' 1970 – הודעה תשע"ב-2012. מס' 6383 מיום 22.2.2012 עמ' 2810. מס' 6416 מיום 16.5.2012 עמ' 3952 – הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012. מס' 6433 מיום 19.6.2012 עמ' 4747, 4748. מס' 6456 מיום 6.8.2012 עמ' 5650 – הודעה (מס' 3) תשע"ב-2012.

י"פ תשע"ג מס' 6492 מיום 4.11.2012 עמ' 750 – הודעה תשע"ג-2012. מס' 6511 מיום 10.12.2012 עמ' 1494. מס' 6515 מיום 17.12.2012 עמ' 1594. מס' 6517 מיום 25.12.2012 עמ' 1662. מס' 6563 מיום 12.3.2013 עמ' 3456. מס' 6565 מיום 19.3.2013 עמ' 3588.

י"פ תשע"ד מס' 6676 מיום 20.10.2013 עמ' 692. י"פ תשע"ד מס' 6689 מיום 7.11.2013 עמ' 1096. י"פ תשע"ד מס' 6734 מיום 13.1.2014 עמ' 3074. י"פ תשע"ד מס' 6809 מיום 26.5.2014 עמ' 5784 – הודעה תשע"ד-2014. י"פ תשע"ד מס' 6826 מיום 26.6.2014 עמ' 6398. י"פ תשע"ד מס' 6835 מיום 14.7.2014 עמ' 6698 – הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014.

י"פ תשע"ה מס' 6887 מיום 28.9.2014 עמ' 2 – הודעה תשע"ה-2014. י"פ תשע"ה מס' 6888 מיום 30.9.2014 עמ' 26. י"פ תשע"ה מס' 6907 מיום 2.11.2014 עמ' 646 – הודעה (מס' 2) תשע"ה-2014. י"פ תשע"ה מס' 6938 מיום 10.12.2014 עמ' 1726.

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 105 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 591 עמ' 90) – תיקון מס' 16 בסעיף 2 לחוק הבחירות (תיקוני חקיקה), תשע"ה-2014; ר' סעיף 7 לענין תחילה והוראת מעבר.

7. (א) תחילתו של פרק זה, למעט סעיף 25א לחוק הבחירות כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה, 12 חודשים מיום פרסומו, או – אם בתקופה האמורה תמה תקופת כהונתה של הכנסת או הכנסת התפזרה – 18 חודשים מיום פרסום תוצאות הבחירות לכנסת הנבחרת לפי סעיף 84 לחוק הבחירות, ואולם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע יום תחילה מוקדם יותר.

 (ב) עובד ועדת הבחירות המרכזית לכנסת שעבד בה ערב תחילתו של פרק זה, יראו אותו כאילו מונה לפי הוראות חוק המינויים בנוסחו בפרק זה, והוראות פרק זה יחולו עליו מיום תחילתו ואילך.

י"פ תשע"ה מס' 6974 מיום 26.1.2015 עמ' 3042 – הודעה (מס' 3) תשע"ה-2015. י"פ תשע"ה מס' 6974 מיום 26.1.2015 עמ' 3042 – הודעה (מס' 4) תשע"ה-2015. י"פ תשע"ה מס' 7044 מיום 21.5.2015 עמ' 5988 – הודעה (מס' 5) תשע"ה-2015. י"פ תשע"ה מס' 7056 מיום 9.6.2015 עמ' 6400. י"פ תשע"ה מס' 7059 מיום 16.6.2015 עמ' 6456 – הודעה (מס' 6) תשע"ה-2015. י"פ תשע"ה מס' 7060 מיום 18.6.2015 עמ' 6484 – הודעה (מס' 7) תשע"ה-2015. י"פ תשע"ה מס' 7072 מיום 8.7.2015 עמ' 7136 – הודעה (מס' 8) תשע"ה-2015. י"פ תשע"ה מס' 7072 מיום 8.7.2015 עמ' 7136. י"פ תשע"ה מס' 7092 מיום 12.8.2015 עמ' 7940. י"פ תשע"ה מס' 7092 מיום 12.8.2015 עמ' 7940 – הודעה (מס' 9) תשע"ה-2015. י"פ תשע"ה מס' 7097 מיום 19.8.2015 עמ' 8156 – הודעה (מס' 10) תשע"ה-2015; תוקפה בתקופת כהונתה של הממשלה ה-34. י"פ תשע"ה מס' 7097 מיום 19.8.2015 עמ' 8156. י"פ תשע"ה מס' 7111 מיום 7.9.2015 עמ' 8644 – הודעה (מס' 11) תשע"ה-2015.

י"פ תשע"ו מס' 7155 מיום 29.11.2015 עמ' 1400. י"פ תשע"ו מס' 7188 מיום 18.1.2016 עמ' 2760. י"פ תשע"ו מס' 7191 מיום 19.1.2016 עמ' 2856 – הודעה תשע"ו-2016. י"פ תשע"ו מס' 7212 מיום 24.2.2016 עמ' 3764. י"פ תשע"ו מס' 7221 מיום 6.3.2016 עמ' 4012. י"פ תשע"ו מס' 7226 מיום 10.3.2016 עמ' 4333 – הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016. י"פ תשע"ו מס' 7226 מיום 10.3.2016 עמ' 4333. י"פ תשע"ו מס' 7227 מיום 13.3.2016 עמ' 4348. י"פ תשע"ו מס' 7233 מיום 23.3.2016 עמ' 4572. י"פ תשע"ו מס' 7233 מיום 23.3.2016 עמ' 4572 – הודעה (מס' 3) תשע"ו-2016. י"פ תשע"ו מס' 7282 מיום 14.6.2016 עמ' 7710 – הודעה (מס' 4) תשע"ו-2016. י"פ תשע"ו מס' 7282 מיום 14.6.2016 עמ' 7710. י"פ תשע"ו מס' 7284 מיום 16.6.2016 עמ' 7770.

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1200 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 618 עמ' 46) – תיקון מס' 17 בסעיף 8 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 15), תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

י"פ תשע"ו מס' 7349 מיום 21.9.2016 עמ' 10192. י"פ תשע"ו מס' 7353 מיום 29.9.2016 עמ' 10320 – הודעה (מס' 5) תשע"ו-2016.

ס"ח תשע"ז מס' 2584 מיום 17.11.2016 עמ' 6 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 633 עמ' 94) – תיקון מס' 18 בסעיף 11 לחוק שירות הציבור (הצהרת הון), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.4.2017 ור' סעיף 21 לענין תחילה ותחולה.

י"פ תשע"ז מס' 7402 מיום 18.12.2016 עמ' 1568, 1569.

ס"ח תשע"ז מס' 2589 מיום 22.12.2016 עמ' 42 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 634 עמ' 106) – תיקון מס' 19 בסעיף 1 לחוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2016. ת"ט ס"ח תשע"ח מס' 2672 מיום 7.12.2017 עמ' 56.

י"פ תשע"ז מס' 7416 מיום 5.1.2017 עמ' 1388. י"פ תשע"ז מס' 7423 מיום 12.1.2017 עמ' 2344, 2345. י"פ תשע"ז מס' 7426 מיום 18.1.2017 עמ' 2436 – הודעה תשע"ז-2017. י"פ תשע"ז מס' 7440 מיום 2.2.2017 עמ' 3204. י"פ תשע"ז מס' 7448 מיום 13.2.2017 עמ' 3490 – הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017. י"פ תשע"ז מס' 7448 מיום 13.2.2017 עמ' 3490 – הודעה (מס' 3) תשע"ז-2017. י"פ תשע"ז מס' 7457 מיום 26.2.2017 עמ' 3902. י"פ תשע"ז מס' 7459 מיום 28.2.2017 עמ' 3986 – הודעה (מס' 4) תשע"ז-2017 (החלפת התוספת). י"פ תשע"ז מס' 7475 מיום 28.3.2017 עמ' 4708 – הודעה (מס' 5) תשע"ז-2017 (תוקנה י"פ תשע"ז מס' 7499 מיום 9.5.2017 עמ' 5672 – הודעה (מס' 5) (תיקון) תשע"ז-2017). י"פ תשע"ז מס' 7485 מיום 18.4.2017 עמ' 5084, 5085. י"פ תשע"ז מס' 7566 מיום 13.8.2017 עמ' 8488.

י"פ תשע"ח מס' 7626 מיום 23.11.2017 עמ' 1575. י"פ תשע"ח מס' 7630 מיום 29.11.2017 עמ' 1754 – הודעה תשע"ח-2017. י"פ תשע"ח מס' 7630 מיום 29.11.2017 עמ' 1754 – הודעה (מס' 2) תשע"ח-2017. י"פ תשע"ח מס' 7630 מיום 29.11.2017 עמ' 1754. י"פ תשע"ח מס' 7633 מיום 4.12.2017 עמ' 1938. י"פ תשע"ח מס' 7675 מיום 15.1.2018 עמ' 4340 – הודעה (מס' 3) תשע"ח-2018. י"פ תשע"ח מס' 7676 מיום 16.1.2018 עמ' 4348. י"פ תשע"ח מס' 7688 מיום 31.1.2018 עמ' 4664 – הודעה (מס' 4) תשע"ח-2018. י"פ תשע"ח מס' 7688 מיום 31.1.2018 עמ' 4664. י"פ תשע"ח מס' 7726 מיום 12.3.2018 עמ' 6164 – הודעה (מס' 5) תשע"ח-2018. י"פ תשע"ח מס' 7758 מיום 11.4.2018 עמ' 6806. י"פ תשע"ח מס' 7791 מיום 8.5.2018 עמ' 7558, 7561. י"פ תשע"ח מס' 7892 מיום 26.7.2018 עמ' 10084. י"פ תשע"ח מס' 7899 מיום 1.8.2018 עמ' 10370.

י"פ תשע"ט מס' 7989 מיום 14.11.2018 2690. י"פ תשע"ט מס' 8026 מיום 4.12.2018 עמ' 4068. י"פ תשע"ט מס' 8033 מיום 9.12.2018 עמ' 4164. י"פ תשע"ט מס' 8077 מיום 14.1.2019 עמ' 6224. י"פ תשע"ט מס' 8266 מיום 30.5.2019 עמ' 11368 – הודעה תשע"ט-2019. י"פ תשע"ט מס' 8286 מיום 12.6.2019 עמ' 11796. י"פ תשע"ט מס' 8307 מיום 24.6.2019 עמ' 12192. י"פ תשע"ט מס' 8335 מיום 11.7.2019 עמ' 12670. י"פ תשע"ט מס' 8457 מיום 26.9.2019 עמ' 15126.

י"פ תש"ף מס' 8880 מיום 25.5.2020 עמ' 6136. י"פ תש"ף מס' 8909 מיום 10.6.2020 עמ' 6496 (הוארך עד יום 31.12.2021: י"פ תשפ"א מס' 9152 מיום 18.10.2020 עמ' 438). י"פ תש"ף מס' 8921 מיום 16.6.2020 עמ' 6620 – הודעה תש"ף-2020. י"פ תש"ף מס' 8921 מיום 16.6.2020 עמ' 6620 – הודעה (מס' 2) תש"ף-2020. י"פ תש"ף מס' 8934 מיום 23.6.2020 עמ' 6764 – הודעה (מס' 3) תש"ף-2020. י"פ תש"ף מס' 9025 מיום 5.8.2020 עמ' 7862 – הודעה (מס' 4) תש"ף-2020. י"פ תש"ף מס' 9074 מיום 1.9.2020 עמ' 8534. י"פ תש"ף מס' 9092 מיום 10.9.2020 עמ' 8716 – הודעה (מס' 5) תש"ף-2020. י"פ תש"ף מס' 9092 מיום 10.9.2020 עמ' 8716.

י"פ תשפ"א מס' 9157 מיום 20.10.2020 עמ' 474. י"פ תשפ"א מס' 9197 מיום 5.11.2020 עמ' 920 – הודעה תשפ"א-2020. י"פ תשפ"א מס' 9338 מיום 31.12.2020 עמ' 2650. י"פ תשפ"א מס' 9769 מיום 22.7.2021 עמ' 9794 – הודעה (מס' 2) תשפ"א-2021. י"פ תשפ"א מס' 9835 מיום 23.8.2021 עמ' 10473 – הודעה (מס' 3) תשפ"א-2021. י"פ תשפ"א מס' 9850 מיום 30.8.2021 עמ' 10716 – הודעה (מס' 4) תשפ"א-2021.

י"פ תשפ"ב מס' 9947 מיום 26.10.2021 עמ' 796.

י"פ תשפ"ב מס' 9978 מיום 9.11.2021 עמ' 1254 – הודעה תשפ"ב-2021.

י"פ תשפ"ב מס' 10188 מיום 7.2.2022 עמ' 3470 – הודעה (מס' 2) תשפ"ב-2022.

י"פ תשפ"ב מס' 10210 מיום 16.2.2022 עמ' 3660 – הודעה (מס' 3) תשפ"ב-2022.

י"פ תשפ"ב מס' 10210 מיום 16.2.2022 עמ' 3660.

י"פ תשפ"ב מס' 10283 מיום 17.3.2022 עמ' 4409.

י"פ תשפ"ב מס' 10290 מיום 21.3.2022 עמ' 4456.

[1] סמכויות ראש הממשלה הועברו לשר האוצר י"פ תשכ"ב מס' 902 מיום 11.1.1962 עמ' 695. הסמכויות הועברו לראש הממשלה י"פ תשס"ז מס' 5700 מיום 8.8.2007 עמ' 3790.

[2] הסמכות הואצלה לראש הממשלה לעניין משרות לאנשים עם מוגבלות: י"פ תשע"ה מס' 6948 מיום 21.12.2014 עמ' 2066; לעניין משרות למי שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה: י"פ תשע"ו מס' 7226 מיום 10.3.2016 עמ' 4332; לעניין משרות לנשים: י"פ תשפ"א מס' 9216 מיום 15.11.2020 עמ' 1216.

[3] הממשלה קבעה כי למשרות בכירות ברמת סמנכ"ל בכיר או מנהל אגף בכיר ומעלה בכל סולם דירוג ומקביליהם וכן לכל תפקיד דיפלומטי או קונסולורי בנציגות של מדינת ישראל בחוץ לארץ יתמנה רק מי שהוא אזרח ישראל: י"פ תשס"ה מס' 5376 מיום 6.3.2005 עמ' 1930.

[4] ר' הודעות על המשרות האמורות בילקוט הפרסומים, כמפורט בהערת השוליים הראשונה לחוק.

[5] בסעיף זה, "ילד" – לרבות מאומץ, כאמור בתיקון מס' 1 לחוק.

[6] ר' אצילת סמכויות: י"פ תשפ"ב מס' 10196 מיום 10.2.2022 עמ' 3538.

[7] ר' האצלת סמכות לנציב כבאות והצלה: י"פ תשע"ח מס' 7600 מיום 17.10.2017 עמ' 439.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות