נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

 

 

עבודה – שכר ושעות עבודה – שכר מינימום

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הזכות לשכר מינימום

Go

3

סעיף 3

חישוב השכר לענין שכר המינימום

Go

4

סעיף 4

הגדלת שכר המינימום

Go

4

סעיף 5

אי הפחתת שכר מינימום

Go

4

סעיף 6

פרסום שכר המינימום

Go

4

סעיף 6א

הזכות לשכר מינימום כלפי מעסיק בפועל

Go

4

סעיף 6ב

מודעה

Go

5

סעיף 7

זכות תביעה

Go

5

סעיף 7א

הגנה על מתלונן

Go

5

סעיף 7ב

חזקות

Go

5

סעיף 8

פיצויים מוגדלים

Go

6

סעיף 8א

צו מניעה וצו עשה

Go

6

סעיף 9

סייג לתביעה

Go

6

סעיף 10

שכר ממוצע

Go

6

סעיף 11

שמירת זכויות

Go

6

סעיף 12

איסור התניה

Go

6

סעיף 13

המדינה כמעסיק

Go

6

סעיף 14

עונשין   מעסיק

Go

6

סעיף 14א

עונשין   מעסיק בפועל

Go

6

סעיף 15

אחריות מנהלים

Go

6

סעיף 15א

התיישנות אזרחית ופלילית מעסיק בפועל

Go

6

סעיף 15ב

מפקחי עבודה

Go

6

סעיף 15ג

הפרעה למפקח עבודה

Go

7

סעיף 15ד

חובת רשות ציבורית

Go

7

סעיף 16

נוער עובד ת"ט תשמ"ז 1987

Go

7

סעיף 17

מפעלים מוגנים

Go

7

סעיף 18

ביצוע ותקנות

Go

7

סעיף 18א

סמכות שיפוט

Go

8

סעיף 19

תיקון חוק בית הדין לעבודה

Go

8

סעיף 20

תחילה

Go

8

סעיף 21

הוראת שעה

Go

8

 


חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 2)  תשנ"ז-1997

           "ארגון עובדים יציג", "הסכם קיבוצי", "הסכם קיבוצי כללי" ו"צו הרחבה" – כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957;

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 128 (ה"ח 2428)

"ארגון עובדים יציג", "הסכם קיבוצי", "הסכם קיבוצי כללי" ו"צו הרחבה" – כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957;

           "השכר הממוצע" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

           "השר" – שר העבודה והרווחה[1];

(תיקון מס' 3) תשס"ב-2002

           "חוק ההתיישנות" – חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958;

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 493 (ה"ח 3109)

הוספת הגדרת "חוק ההתיישנות"

(תיקון מס' 3) תשס"ב-2002

           "חוק הגנת השכר" - חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 493 (ה"ח 3109)

הוספת הגדרת "חוק הגנת השכר"

(תיקון מס' 3) תשס"ב-2002

           "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 493 (ה"ח 3109)

הוספת הגדרת "חוק העונשין"

(תיקון מס' 3) תשס"ב-2002

           "חוק סדר הדין הפלילי" - חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 494 (ה"ח 3109)

הוספת הגדרת "חוק סדר הדין הפלילי"

(תיקון מס' 3) תשס"ב-2002

           "חוק שעות עבודה ומנוחה" - חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 494 (ה"ח 3109)

הוספת הגדרת "חוק שעות עבודה ומנוחה"

(תיקון מס' 3) תשס"ב-2002

           "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 494 (ה"ח 3109)

הוספת הגדרת "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם"

(תיקון מס' 3) תשס"ב-2002

           "פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969;

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 494 (ה"ח 3109)

הוספת הגדרת "פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)"

(תיקון מס' 2)  תשנ"ז-1997

           "היום הקובע" – (נמחקה);

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 128 (ה"ח 2428)

מחיקת הגדרת "היום הקובע"

הנוסח הקודם:

"היום הקובע" – 1 באפריל של כל שנה שבה חל מועד חידוש ההסכמים הקיבוציים הכלליים החלים על המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ז-1997

           "המדד" – (נמחקה);

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 128 (ה"ח 2428)

מחיקת הגדרת "המדד"

הנוסח הקודם:

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"

(תיקון מס' 2)  תשנ"ז-1997 (הוראת שעה) תשע"ה-2015

           "שכר מינימום", לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   בתקופה שמיום י"ב בניסן התשע"ה (1 באפריל 2015) עד יום כ"א באדר ב' התשע"ו (31 במרס 2016) – סכום השווה ל-4,650 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 (בהגדרה זו – הסכום בתקופה הראשונה);

(2)   בתקופה שמיום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016) עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016) – הסכום בתקופה הראשונה או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016), כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם (בהגדרה זו – הסכום התקופה השנייה);

(3)   בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016) עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) – הסכום בתקופה השנייה או סכום השווה ל-4,825 שקלים חדשים, כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם;

(הוראת שעה) (תיקון) תשע"ח-2017

(4)   בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) עד יום י"ב בכסלו התשע"ח (30 בנובמבר 2017) – סכום השווה ל-5,000 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4;

(הוראת שעה) (תיקון) תשע"ח-2017

(5)   בתקופה שמיום י"ג בכסלו התשע"ח (1 בדצמבר 2017) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015 (בחוק זה – הוראת השעה) – סכום השווה ל-5,300 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4;

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 128 (ה"ח 2428)

החלפת הגדרת "שכר מינימום"

הנוסח הקודם:

"שכר מינימום", לחודש – 45 אחוזים מהשכר הממוצע ביום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987) כפי שהוא מעודכן ומוגדל על פי חוק זה;

 

מיום 1.6.2006 עד יום 31.3.2011

הוראת שעה תשס"ו-2006

ס"ח תשס"ו מס' 2058 מיום 25.6.2006 עמ' 362 (ה"ח 238)

החלפת הגדרת "שכר מינימום", לחודש

הנוסח:

"שכר מינימום", לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי הענין:

(1) בתקופה שמיום ה' בסיון התשס"ו (1 ביוני 2006) עד יום י"ב בניסן התשס"ז (31 במרס 2007) – סכום השווה ל-3,585.18 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה על פי סעיף 4;

(2) בתקופה שמיום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007) עד יום י"ד בסיון התשס"ז (31 במאי 2007) – סכום השווה ל-3,710.18 שקלים חדשים או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007), כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם;

(3) בתקופה שמיום ט"ו בסיון התשס"ז (1 ביוני 2007) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשס"ו-2006 – סכום השווה ל-3,835.18 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה על פי סעיף 4;

 

מיום 1.1.2007

הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 80 (ה"ח 260)

(2) בתקופה שמיום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007) עד יום י"ד בסיון התשס"ז (31 במאי 2007) כ' בכסלו התשס"ח (30 בנובמבר 2007) – סכום השווה ל-3,710.18 שקלים חדשים או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007), כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם;

(3) בתקופה שמיום ט"ו בסיון התשס"ז (1 ביוני 2007) כ"א בכסלו התשס"ח (1 בדצמבר 2007) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשס"ו-2006 – סכום השווה ל-3,835.18 שקלים חדשים ל-3,850.18 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה על פי סעיף 4;

 

מיום 29.11.2007

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשס"ח-2007

ס"ח תשס"ח מס' 2120 מיום 29.11.2007 עמ' 63 (ה"ח 335)

(2) בתקופה שמיום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007) עד יום כ' בכסלו התשס"ח (30 בנובמבר 2007) כ"ז בסיוון התשס"ח (30 ביוני 2008) – סכום השווה ל-3,710.18 שקלים חדשים או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007), כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם;

(3) בתקופה שמיום כ"א בכסלו התשס"ח (1 בדצמבר 2007) כ"ח בסיוון התשס"ח (1 ביולי 2008) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשס"ו-2006 – סכום השווה ל-3,850.18 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה על פי סעיף 4;

 

מיום 1.7.2011 עד "היום הקובע" כאמור בסעיף 2 להוראת השעה

הוראת שעה תשע"א-2011

ס"ח תשע"א מס' 2300 מיום 15.6.2011 עמ' 936 (ה"ח 581)

החלפת הגדרת "שכר מינימום", לחודש

הנוסח:

"שכר מינימום", לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) בתקופה שמיום כ"ט בסיוון התשע"א (1 ביולי 2011) עד יום ח' בניסן התשע"ב (31 במרס 2012) – סכום השווה ל-4,100 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 (בהגדרה זו – הסכום בתקופה הראשונה);

(2) בתקופה שמיום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012) עד יום י"ד בתשרי התשע"ג (30 בספטמבר 2012) – הסכום בתקופה הראשונה או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012), כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם;

(3) בתקופה שמיום ט"ו בתשרי התשע"ג (1 באוקטובר 2012) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"א-2011 – סכום השווה ל-4,300 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4;

 

מיום 1.4.2015 עד "היום הקובע" כאמור בסעיף 2 להוראת השעה

הוראת שעה תשע"ה-2015

ס"ח תשע"ה מס' 2489 מיום 25.1.2015 עמ' 152 (ה"ח 914)

החלפת הגדרת "שכר מינימום", לחודש

הנוסח הקודם:

"שכר מינימום", לחודש – 47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל של כל שנה וכפי שהוא מוגדל על פי חוק זה;

הנוסח:

"שכר מינימום", לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) בתקופה שמיום י"ב בניסן התשע"ה (1 באפריל 2015) עד יום כ"א באדר ב' התשע"ו (31 במרס 2016) – סכום השווה ל-4,650 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 (בהגדרה זו – הסכום בתקופה הראשונה);

(2) בתקופה שמיום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016) עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016) – הסכום בתקופה הראשונה או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016), כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם (בהגדרה זו – הסכום התקופה השנייה);

(3) בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016) עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) – הסכום בתקופה השנייה או סכום השווה ל-4,825 שקלים חדשים, כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם;

(4) בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015 (בחוק זה – הוראת השעה) – סכום השווה ל-5,000 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4;

מיום 7.11.2017

הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2665 מיום 7.11.2017 עמ' 7 (ה"ח 968)

"שכר מינימום", לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) בתקופה שמיום י"ב בניסן התשע"ה (1 באפריל 2015) עד יום כ"א באדר ב' התשע"ו (31 במרס 2016) – סכום השווה ל-4,650 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 (בהגדרה זו – הסכום בתקופה הראשונה);

(2) בתקופה שמיום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016) עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016) – הסכום בתקופה הראשונה או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016), כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם (בהגדרה זו – הסכום התקופה השנייה);

(3) בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016) עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) – הסכום בתקופה השנייה או סכום השווה ל-4,825 שקלים חדשים, כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם;

(4) בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015 (בחוק זה – הוראת השעה) יום י"ב בכסלו התשע"ח (30 בנובמבר 2017) – סכום השווה ל-5,000 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4;

(5) בתקופה שמיום י"ג בכסלו התשע"ח (1 בדצמבר 2017) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015 (בחוק זה – הוראת השעה) – סכום השווה ל-5,300 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ז-1997

           "שכר מינימום יומי" – החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן ששה ימים, והחלק ה-21 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים;

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 128 (ה"ח 2428)

החלפת הגדרת "שכר מינימום יומי"

הנוסח הקודם:

"שכר מינימום יומי" – החלק ה-25 של שכר המינימום;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ז-1997

           "שכר מינימום לשעה" – החלק ה-186 של שכר המינימום.

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 128 (ה"ח 2428)

החלפת הגדרת "שכר מינימום לשעה"

הנוסח הקודם:

"שכר מינימום לשעה" – החלק ה-8 של שכר המינימום היומי;

הזכות לשכר מינימום (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

2.    (א)  עובד שמלאו לו 18 שנים (להלן – עובד) המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום היומי או שכר המינימום לשעה, הכל לפי הענין.

           (ב)  עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי שיחושב יחסית לחלקיות משרתו.

           (ג)   נעדר עובד מעבודתו, יקטן שכר המינימום שהוא זכאי לו לפי סעיף קטן (א), בשיעור יחסי לזמן היעדרו, ואולם אם הוא זכאי לקבל תשלום בעד זמן ההיעדרות לפי דין, חוזה עבודה, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסדר קיבוצי אחר או לפי ההוראות המחייבות קופת גמל (בסעיף זה – ההסדר), יהיה התשלום לפי הוראות ההסדר.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

(א) עובד שמלאו לו 18 שנים (להלן – עובד) המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו ממעסיקו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום היומי או שכר המינימום לשעה, הכל לפי הענין.

חישוב השכר לענין שכר המינימום (תיקון מס' 5)  תשע"ד-2014

3.    (א)  השכר שיובא בחשבון לענין סעיף 2 יהיה שכר העבודה שמשלם מעסיק לעובדו, בעד יום עבודה רגיל כנהוג במקום עבודתו.

           (ב)  לענין סעיף קטן (א) יבואו בחשבון רכיבי השכר הבאים:

(1)   שכר יסוד או שכר משולב;

(2)   תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;

(3)   תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו;

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

(4)   רכיב שכר כאמור בפסקאות (1) עד (3) או לפי סעיף קטן (ד) שאינו בא בחשבון שכר המינימום מכוח חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר, קיבוצי או אישי (בסעיף זה תוספת מוחרגת);

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

(5)   הפרשי הוראת השעה; בסעיף זה –

"הפרשי הוראת השעה" – ההפרש החיובי, אם קיים, בין הסכום הבסיסי ובין הסכום המתקבל מרכיבי השכר האחרים המובאים בחשבון בחישוב שכר מינימום לפי סעיף קטן זה או סעיף קטן (ד), לפי העניין, למעט תוספת מוחרגת;

"הסכום הבסיסי" – סכום שכר המינימום אשר העובד היה זכאי לו אלמלא הוראת השעה, כפי שהוא מעודכן במועדים האמורים בסעיף 6(4)[2],

(תיקון מס' 2)  תשנ"ז-1997

           ואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ז-1997

           (ג)   (בוטל).

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           (ד)  לא היה שכרו של עובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בסעיף קטן (ב)(1) ו-(2), או לפי חלק מהם, יחושב השכר לענין סעיף קטן (א) לפי שכר העבודה הרגיל הכולל את התוספת המוחרגת בלא תוספות אחרות.

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           (ה)  עובד זכאי להפרשי הוראת השעה; דין הפרשי הוראת השעה כדין השלמת השכר אשר היתה משתלמת לעובד לפי חוק זה כתוצאה מחישוב שכר המינימום אלמלא הוראת השעה.

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           (ו)   הוראות סעיף זה אשר קובעות שתוספת מוחרגת תובא בחשבון בחישוב שכר מינימום, יחולו על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות סעיף 11, והוראות מכוח חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר, קיבוצי או אישי.

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 128 (ה"ח 2428)

(ב) לענין סעיף קטן (א) יבואו בחשבון רכיבי השכר הבאים:

(1) שכר יסוד או שכר משולב;

(2) תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;

(3) תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו,

ואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד.

(ג) לענין הבאה בחשבון של פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, כרכיב בשכר שיובא בחשבון לענין שכר המינימום, יחול האמור בהסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום י"ח באלול התשמ"ו (22 בפסטמבר 1986) בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה ובין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7044/86, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם אחר בין הצדדים האמורים.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

(א) השכר שיובא בחשבון לענין סעיף 2 יהיה שכר העבודה שמשלם מעביד מעסיק לעובדו, בעד יום עבודה רגיל כנהוג במקום עבודתו.

(ב) לענין סעיף קטן (א) יבואו בחשבון רכיבי השכר הבאים:

(1) שכר יסוד או שכר משולב;

(2) תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;

(3) תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו,

ואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד המעסיק.

 

מיום 1.4.2015 עד "היום הקובע" כאמור בסעיף 2 להוראת השעה

הוראת שעה תשע"ה-2015

ס"ח תשע"ה מס' 2489 מיום 25.1.2015 עמ' 152 (ה"ח 914)

(ב) לענין סעיף קטן (א) יבואו בחשבון רכיבי השכר הבאים:

(1) שכר יסוד או שכר משולב;

(2) תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;

(3) תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו,;

(4) רכיב שכר כאמור בפסקאות (1) עד (3) או לפי סעיף קטן (ד) שאינו בא בחשבון שכר המינימום מכוח חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר, קיבוצי או אישי (בסעיף זה תוספת מוחרגת);

(5) הפרשי הוראת השעה; בסעיף זה –

"הפרשי הוראת השעה" – ההפרש החיובי, אם קיים, בין הסכום הבסיסי ובין הסכום המתקבל מרכיבי השכר האחרים המובאים בחשבון בחישוב שכר מינימום לפי סעיף קטן זה או סעיף קטן (ד), לפי העניין, למעט תוספת מוחרגת;

"הסכום הבסיסי" – סכום שכר המינימום אשר העובד היה זכאי לו אלמלא הוראת השעה, כפי שהוא מעודכן במועדים האמורים בסעיף 6(4),

ואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.

(ג) (בוטל).

(ד) לא היה שכרו של עובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בסעיף קטן (ב)(1) ו-(2), או לפי חלק מהם, יחושב השכר לענין סעיף קטן (א) לפי שכר העבודה הרגיל ללא תוספות שכר העבודה הרגיל הכולל את התוספת המוחרגת בלא תוספות אחרות.

(ה) עובד זכאי להפרשי הוראת השעה; דין הפרשי הוראת השעה כדין השלמת השכר אשר היתה משתלמת לעובד לפי חוק זה כתוצאה מחישוב שכר המינימום אלמלא הוראת השעה.

(ו) הוראות סעיף זה אשר קובעות שתוספת מוחרגת תובא בחשבון בחישוב שכר מינימום, יחולו על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות סעיף 11, והוראות מכוח חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר, קיבוצי או אישי.

הגדלת שכר המינימום

4.    שכר המינימום יוגדל לפי שיעורי תוספת היוקר, פיצוי בעד התייקרות או תוספת שכר אחרת, שנקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשתלמים לרוב העובדים שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים; תחילת ההגדלה תהיה ביום תחילת התוספות כאמור.

אי הפחתת שכר מינימום (תיקון מס' 2) תשנ"ז-1997

5.    סכום שכר המינימום לא יפחת בשום מקרה, עקב עדכונו על פי חוק זה.

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 128 (ה"ח 2428)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

עדכון שנתי של שכר המינימום

5. שכר המינימום יעודכן -

(1) ביום הקובע – כך שיהיה שווה ל-45 אחוזים מהשכר הממוצע באותו יום;

(2) ב-1 באפריל של כל שנה שאינו היום הקובע (בפסקה זו – יום העדכון) – כך שסכומו כפי שהיה ב-1 באפריל שקדם לו יגדל בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני ה-1 באפריל שקדם לו,

ובלבד שלא יפחת בשום מקרה משיעורו ערב עדכונו.

 

פרסום שכר המינימום

6.    השר יפרסם ברשומות הודעה בדבר –

(תיקון מס' 2)  תשנ"ז-1997 (הוראת שעה) תשע"ה-2015 (הוראת שעה) (תיקון) תשע"ח-2017

(1)   שכר המינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות המנויות בפסקאות (1) עד (5) להגדרה ""שכר מינימום", לחודש";

 

(תיקון מס' 2)  תשנ"ז-1997

(2)   (נמחקה);

(3)   שכר המינימום המוגדל לפי הוראות סעיף 4 ומועד תחילתו;

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

(4)   הסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 3(ב)(5), המעודכן ליום 1 באפריל של כל שנה.

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 128 (ה"ח 2428)

(1) שכר המינימום לכל יום קובע;

(1) שכר המינימום המעודכן ליום 1 באפריל של כל שנה;

(2) שכר המינימום לכל 1 באפריל שאינו היום הקובע;

 

מיום 1.6.2006 עד יום 31.3.2011

הוראת שעה תשס"ו-2006

ס"ח תשס"ו מס' 2058 מיום 25.6.2006 עמ' 362 (ה"ח 238)

החלפת פסקה 6(1)

הנוסח:

(1) שכר המינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות המנויות בפסקאות (1), (2) ו-(3) להגדרה ""שכר מינימום", לחודש";

 

מיום 1.7.2011 עד "היום הקובע" כאמור בסעיף 2 להוראת השעה

הוראת שעה תשע"א-2011

ס"ח תשע"א מס' 2300 מיום 15.6.2011 עמ' 936 (ה"ח 581)

החלפת פסקה 6(1)

הנוסח:

(1) שכר המינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות המנויות בפסקאות (1), (2) ו-(3) להגדרה ""שכר מינימום", לחודש";

 

מיום 1.4.2015 עד "היום הקובע" כאמור בסעיף 2 להוראת השעה

הוראת שעה תשע"ה-2015

ס"ח תשע"ה מס' 2489 מיום 25.1.2015 עמ' 152 (ה"ח 914)

6. השר יפרסם ברשומות הודעה בדבר –

(1) שכר המינימום המעודכן ליום 1 באפריל של כל שנה;

(1) שכר המינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות המנויות בפסקאות (1), (2), (3) ו-(4) להגדרה ""שכר מינימום", לחודש";

(2) (נמחקה);

(3) שכר המינימום המוגדל לפי הוראות סעיף 4 ומועד תחילתו;

(4) הסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 3(ב)(5), המעודכן ליום 1 באפריל של כל שנה.

מיום 7.11.2017

הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2665 מיום 7.11.2017 עמ' 7 (ה"ח 968)

(1) שכר המינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות המנויות בפסקאות (1), (2), (3) ו-(4) בפסקאות (1) עד (5) להגדרה ""שכר מינימום", לחודש";

הזכות לשכר מינימום כלפי מעסיק בפועל (תיקון מס' 3)  תשס"ב-2002

6א.     (א)  זכות עובד של קבלן כוח אדם לתשלום שכר מינימום כאמור בסעיף 2, תחול גם כלפי המעסיק בפועל אם התקיים אחד מאלה:

(1) העובד דרש בכתב מקבלן כוח האדם את תשלום שכר המינימום, מסר למעסיק בפועל הודעה בכתב ולפיה מסר את הדרישה האמורה, ושכר המינימום לא שולם על ידי קבלן כוח האדם עד תום 21 ימים ממועד מסירת ההודעה; דרישה והודעה כאמור יכול שיימסרו גם על ידי ארגון עובדים כאמור בסעיף 7 או, אם העובד הסכים לכך, על ידי ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של עובדים;

(2) מפקח עבודה מסר למעסיק בפועל הודעה בכתב כי יש לו מידע ולפיו עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצלו לא קיבל שכר מינימום, ושכר המינימום לא שולם על ידי קבלן כוח האדם עד תום 21 ימים ממועד מסירת ההודעה;

(3) העובד הגיש תובענה בשל הפרת חוק זה נגד קבלן כוח האדם ונגד המעסיק בפועל, גם אם לא נמסרו קודם לכן הודעה או דרישה בהתאם לפסקה (1) או (2) לפי הענין, ושכר המינימום לא שולם על ידי קבלן כוח האדם עד תום 21 ימים ממועד מסירת התובענה למעסיק בפועל.

           (ב)  על אף האמור בהגדרה "היום הקובע" שבחוק הגנת השכר יהיה "היום הקובע", לענין תשלום השכר לפי סעיף זה בידי המעסיק בפועל - היום התשיעי שלאחר תום התקופה האמורה בסעיף קטן (א)(1), (2) או (3), לפי הענין.

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 494 (ה"ח 3109)

הוספת סעיף 6א

מודעה (תיקון מס' 3) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

6ב.     (א)  מעסיק יציג במקום העבודה, במקום בולט לעין, מודעה כפי שקבע השר לפי סעיף קטן (ב), ובה מפורטים עיקרי זכויות העובד לפי חוק זה.

           (ב)  השר יקבע, לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנים רוב העובדים המאורגנים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם, לדעת השר, יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, את נוסח המודעה ובה גובה שכר המינימום כתוקפו מעת לעת וכן המען ומספר הטלפון של האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד העבודה והרווחה.

           (ג)   נוסף על הוראות סעיף קטן (ב) השר רשאי, בדרך האמורה באותו סעיף קטן לקבוע –

(1)   את השפות שבהן תוצג המודעה, לגבי כלל המעסיקים או סוגים מהם;

(2) דרכים חלופיות או נוספות להצגת המודעה לגבי סוגי מעסיקים;

(3) סוגי מעסיקים אשר יהיו פטורים מחובת הצגת המודעה.

           (ד)  מעסיק שאינו מקיים את חובתו לפי סעיפים קטנים (א), (ג)(1) או (2), ואיננו פטור לפי סעיף קטן (ג)(3), דינו – הקנס האמור בסעיף 61 (א)(1) לחוק העונשין, וקנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל שבוע שבו נמשכת העבירה מיום שמפקח עבודה הודיע למעסיק בכתב כי הוא אינו מקיים את חובתו לפי סעיף זה; עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

מיום 24.1.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 494 (ה"ח 3109)

הוספת סעיף 6ב

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

6ב. (א) מעביד מעסיק יציג במקום העבודה, במקום בולט לעין, מודעה כפי שקבע השר לפי סעיף קטן (ב), ובה מפורטים עיקרי זכויות העובד לפי חוק זה.

(ב) השר יקבע, לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנים רוב העובדים המאורגנים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם, לדעת השר, יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, את נוסח המודעה ובה גובה שכר המינימום כתוקפו מעת לעת וכן המען ומספר הטלפון של האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד העבודה והרווחה.

(ג) נוסף על הוראות סעיף קטן (ב) השר רשאי, בדרך האמורה באותו סעיף קטן לקבוע –

(1) את השפות שבהן תוצג המודעה, לגבי כלל המעסיקים או סוגים מהם;

(2) דרכים חלופיות או נוספות להצגת המודעה לגבי סוגי מעבידים מעסיקים;

(3) סוגי מעבידים מעסיקים אשר יהיו פטורים מחובת הצגת המודעה.

(ד) מעביד מעסיק שאינו מקיים את חובתו לפי סעיפים קטנים (א), (ג)(1) או (2), ואיננו פטור לפי סעיף קטן (ג)(3), דינו – הקנס האמור בסעיף 61 (א)(1) לחוק העונשין, וקנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל שבוע שבו נמשכת העבירה מיום שמפקח עבודה הודיע למעביד למעסיק בכתב כי הוא אינו מקיים את חובתו לפי סעיף זה; עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

זכות תביעה

7.    תביעת עובד לתשלום שכר מינימום יכול שתוגש לבית הדין לעבודה בידי העובד או בידי ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, ובאין ארגון עובדים כאמור – בידי ארגון העובדים שהעובד חבר בו.

הגנה על מתלונן  (תיקון מס' 2) תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 5)  תשע"ד-2014

7א.     לא יפגע מעסיק בשכרו של עובד, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו ולא יפטרו מהעבודה מחמת תלונה או תביעה שהגיש העובד על הפרת הוראה מהוראות חוק זה או מחמת שסייע לעובד אחר, בקשר לתלונה או לתביעה כאמור.

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 128 (ה"ח 2428)

הוספת סעיף 7א

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

7א. לא יפגע מעביד מעסיק בשכרו של עובד, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו ולא יפטרו מהעבודה מחמת תלונה או תביעה שהגיש העובד על הפרת הוראה מהוראות חוק זה או מחמת שסייע לעובד אחר, בקשר לתלונה או לתביעה כאמור.

חזקות (תיקון מס' 3) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 5)  תשע"ד-2014

7ב.     בדיון באישום או בתובענה לפי חוק זה נגד מעסיק, חזקה היא כי בכל אחד מאלה לא שילם המעסיק שכר מינימום, אלא אם כן הוכיח אחרת:

(1)  הנאשם או הנתבע לא הציג רישום נוכחות המתייחס לעובד, אם הוא מחויב ברישום הנוכחות של אותו עובד לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, משנדרש לכך בידי העובד, מפקח עבודה, או בית משפט;

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

(2)  הנאשם או הנתבע לא נתן לעובד תלוש שכר כאמור בסעיף 24 לחוק הגנת השכר, או לא הציג פנקס שכר כאמור בסעיף 24 לאותו חוק, אם הוא מחויב במסירת תלוש שכר ובניהול פנקס שכר לפי אותו חוק, משנדרש לכך בידי העובד, מפקח עבודה או בית משפט;

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

(3)  הנאשם או הנתבע לא ציין בתלוש השכר שנתן לעובד או בפנקס השכר שניהל לפי סעיף 24 לחוק הגנת השכר, את ערך השכר המשתלם לעובד בעד שעת עבודה; החזקה לפי פסקה זו תחול רק בהתקיים שניים אלה:

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

(1)   המעסיק מחויב במתן תלוש שכר או בניהול פנקס שכר לפי חוק הגנת השכר;

(2)   על העובד חל חוק שעות עבודה ומנוחה, למעט כאשר העובד מקבל שכר כולל לפי הסכם קיבוצי שאושר בהתאם לסעיף 5 לחוק הגנת השכר.

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 495 (ה"ח 3109)

הוספת סעיף 7ב

 

מיום 1.2.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2162 מיום 6.7.2008 עמ' 617 (ה"ח 179)

(2) הנאשם או הנתבע לא נתן לעובד פירוט שכר תלוש שכר כאמור בסעיף 24 לחוק הגנת השכר, או לא הציג פנקס שכר כאמור בסעיף 24 לאותו חוק, אם הוא מחויב במסירת פירוט שכר תלוש שכר ובניהול פנקס שכר לפי אותו חוק, משנדרש לכך בידי העובד, מפקח עבודה או בית משפט;

(3) הנאשם או הנתבע לא ציין בפירוט השכר בתלוש השכר שנתן לעובד או בפנקס השכר שניהל לפי סעיף 24 לחוק הגנת השכר, את ערך השכר המשתלם לעובד בעד שעת עבודה; החזקה לפי פסקה זו תחול רק בהתקיים שניים אלה:

(1) המעביד מחויב במתן פירוט שכר תלוש שכר או בניהול פנקס שכר לפי חוק הגנת השכר;

(2) על העובד חל חוק שעות עבודה ומנוחה, למעט כאשר העובד מקבל שכר כולל לפי הסכם קיבוצי שאושר בהתאם לסעיף 5 לחוק הגנת השכר.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

7ב. בדיון באישום או בתובענה לפי חוק זה נגד מעביד מעסיק, חזקה היא כי בכל אחד מאלה לא שילם המעביד המעסיק שכר מינימום, אלא אם כן הוכיח אחרת:

(1) הנאשם או הנתבע לא הציג רישום נוכחות המתייחס לעובד, אם הוא מחויב ברישום הנוכחות של אותו עובד לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, משנדרש לכך בידי העובד, מפקח עבודה, או בית משפט;

(2) הנאשם או הנתבע לא נתן לעובד תלוש שכר כאמור בסעיף 24 לחוק הגנת השכר, או לא הציג פנקס שכר כאמור בסעיף 24 לאותו חוק, אם הוא מחויב במסירת תלוש שכר ובניהול פנקס שכר לפי אותו חוק, משנדרש לכך בידי העובד, מפקח עבודה או בית משפט;

(3) הנאשם או הנתבע לא ציין בתלוש השכר שנתן לעובד או בפנקס השכר שניהל לפי סעיף 24 לחוק הגנת השכר, את ערך השכר המשתלם לעובד בעד שעת עבודה; החזקה לפי פסקה זו תחול רק בהתקיים שניים אלה:

(1) המעביד המעסיק מחויב במתן תלוש שכר או בניהול פנקס שכר לפי חוק הגנת השכר;

(2) על העובד חל חוק שעות עבודה ומנוחה, למעט כאשר העובד מקבל שכר כולל לפי הסכם קיבוצי שאושר בהתאם לסעיף 5 לחוק הגנת השכר.

פיצויים מוגדלים (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

8.    בית הדין לעבודה רשאי לחייב מעסיק שהלין שכר מינימום, לשלם לעובד פיצויי הלנת שכר מוגדלים, ככל שייראה לו צודק בנסיבות הענין.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

8. בית הדין לעבודה רשאי לחייב מעביד מעסיק שהלין שכר מינימום, לשלם לעובד פיצויי הלנת שכר מוגדלים, ככל שייראה לו צודק בנסיבות הענין.

צו מניעה וצו עשה (תיקון מס' 2) תשנ"ז-1997

8א.     על אף הוראות בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, רשאי בית הדין לעבודה בתובענה על הפרת הוראות סעיף 7א, ליתן צו מניעה או צו עשה אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת; בבואו ליתן צו כאמור יביא בית הדין בחשבון, בין היתר, את השפעת הצו על יחסי העבודה במקום העבודה.

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 128 (ה"ח 2428)

הוספת סעיף 8א

סייג לתביעה

9.    על אף האמור בכל הסכם, קביעת שכר המינימום לפי חוק זה או עדכונו לא ישמשו כשלעצמם עילה לתביעה להעלאת שכר עבודה של עובד מעל שכר המינימום או להפרשיות כלשהי, בשל קביעת שכר המינימום או עדכונו.

שכר ממוצע (תיקון מס' 2) תשנ"ז-1997

10.   (א)  לענין חישוב שכר הצמוד לפי דין הסכם לשכר הממוצע, ולענין העלאתו, לא יבואו בחשבון שינויים בשכר הממוצע שנבעו משינוי שחל בשכר המינימום, כפי שהוא ביום ב' בניסן תשמ"ז (1 באפריל 1987), לעומת שכר המינימום ששולם לרוב העובדים ערב תחילתו של חוק זה, או שנבעו משינוי שחל בשכר המינימום עקב עדכונו.

           (ב)  השר ושר האוצר יפרסמו ברשומות הודעה בדבר שינויים בשכר הממוצע, שלא יבואו בחשבון לענין סעיף קטן (א).

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 129 (ה"ח 2428)

(א) לענין חישוב שכר הצמוד לפי דין הסכם לשכר הממוצע, ולענין העלאתו, לא יבואו בחשבון שינויים בשכר הממוצע שנבעו משינוי שחל בשכר המינימום, כפי שהוא ביום ב' בניסן תשמ"ז (1 באפריל 1987), לעומת שכר המינימום ששולם לרוב העובדים ערב תחילתו של חוק זה, או שנבעו משינוי שחל בשכר המינימום עקב עדכונו לפי סעיף 5.

שמירת זכויות

11.   חוק זה, למעט סעיפים 9 ו-10, בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או חוזה עבודה ולא לגרוע ממנה.

איסור התניה

12.   זכותו של עובד, לפי חוק זה, אינה ניתנת להתניה או לויתור.

המדינה כמעסיק (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

13.   לענין חוק זה דין המדינה כדין כל מעסיק אחר.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

המדינה כמעביד כמעסיק

13. לענין חוק זה דין המדינה כדין כל מעביד מעסיק אחר.

 

עונשין – מעסיק (תיקון מס' 3) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

14.   מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1535 מיום 3.8.1995 עמ' 378 (ה"ח 2409)

14. מעביד שלא שילם לעובדו שכר מינימום לפי חוק זה, דינו – קנס לגבי כל עובד שלגביו נעברה העבירה מאסר ששה חודשים.

 

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 495 (ה"ח 3109)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

עונשין

14. מעביד שלא שילם לעובדו שכר מינימום לפי חוק זה, דינו – מאסר ששה חודשים.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

עונשין – מעביד מעסיק

14. מעביד מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

 

עונשין – מעסיק בפועל (תיקון מס' 3) תשס"ב-2002

14א[3].(א)   הועסק עובד בידי קבלן כוח אדם, ולא שולם לו שכר מינימום, דינו של המעסיק בפועל - מאסר שישה חודשים או מחצית הקנס האמור בסעיף 14, ובלבד שהתקיים האמור באחת מהפסקאות (1), (2) או (3) בסעיף 6א(א).

           (ב)  אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מאחריות קבלן כוח אדם לפי סעיף 14.

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 129 (ה"ח 2428)

הוספת סעיף 14א

 

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 496 (ה"ח 3109)

החלפת סעיף 14א

הנוסח הקודם:

אחריות מעביד בפועל

14א. נעברה עבירה לפי חוק זה בידי קבלן כוח אדם, יואשם בעבירה גם מי שהעסיק את העובד בפועל, אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים למניעתה. בסעיף זה, "קבלן כוח אדם" – כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

אחריות מנהלים

15.   נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף – למעט שותף מוגבל – או פקיד באותו תאגיד ואחראי לענין הנדון, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

התיישנות אזרחית ופלילית – מעסיק בפועל (תיקון מס' 3) תשס"ב-2002

15א.   (א)  לענין חוק ההתיישנות, יראו את היום שבו קבלן כוח אדם הפר את חובתו לשלם את שכר המינימום, כיום שבו נולדה עילת התובענה נגד המעסיק בפועל, לפי סעיף 6א.

           (ב)  לענין סעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי, יראו את היום שבו קבלן כוח אדם ביצע עבירה לפי סעיף 14, כיום ביצוע העבירה בידי המעסיק בפועל לפי סעיף 14א.

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 496 (ה"ח 3109)

הוספת סעיף 15א

מפקחי עבודה (תיקון מס' 3) תשס"ב-2002

15ב.   (א)  השר ימנה מבין עובדי משרדו, מפקחים לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה (בחוק זה – מפקחי עבודה).

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           (ב)  לשם מילוי תפקידיו לפי חוק זה רשאי מפקח עבודה –

(1)   לדרוש ממעסיק, ממעסיק בפועל או מאדם אחר הנוגע בדבר, למסור לו מידע ומסמכים או העתקם, הנוגעים לביצוע הוראות חוק זה;

(2)   לדרוש מכל אדם כאמור בפסקה (1) למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו ושהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין;

(3)   להיכנס למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי מועסקים בו בני אדם, או שמתנהל בו עסקו של מעסיק, לרבות עסקו של קבלן כוח אדם ולערוך בו בדיקה.

           (ג)   התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי מפקח עבודה –

(1)   לחקור אדם שלדעתו יש לו מידע הקשור לביצוע העבירה;

(2) לתפוס חפץ, לרבות מסמך הקשור לביצוע העבירה.

           (ד)  על חקירה לפי סעיף קטן (ג)(1) יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)(9), ועל דבר שנתפס לפי סעיף קטן (ג)(2) יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש).

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 496 (ה"ח 3109)

הוספת סעיף 15ב

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

(ב) לשם מילוי תפקידיו לפי חוק זה רשאי מפקח עבודה –

(1) לדרוש ממעביד ממעסיק, ממעסיק בפועל או מאדם אחר הנוגע בדבר, למסור לו מידע ומסמכים או העתקם, הנוגעים לביצוע הוראות חוק זה;

(2) לדרוש מכל אדם כאמור בפסקה (1) למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו ושהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין;

(3) להיכנס למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי מועסקים בו בני אדם, או שמתנהל בו עסקו של מעביד מעסיק, לרבות עסקו של קבלן כוח אדם ולערוך בו בדיקה.

הפרעה למפקח עבודה (תיקון מס' 3) תשס"ב-2002

15ג.   (א)  המפריע למפקח עבודה במילוי תפקידו לפי חוק זה, דינו – מאסר שישה חודשים.

           (ב)  מי שאינו ממלא אחר דרישת מפקח עבודה לפי סעיף 15ב , דינו – מאסר שישה חודשים, ונוסף על כך קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי היום שקבע המפקח למילוי הדרישה.

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 496 (ה"ח 3109)

הוספת סעיף 15ג

חובת רשות ציבורית (תיקון מס' 3) תשס"ב-2002

15ד.   (א)  בסעיף זה, "רשות ציבורית" – כמשמעותה לפי סעיף 38א(א) לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953.

           (ב)  רשות ציבורית תכלול בחוזה שייכרת בינה לבין קבלן המבצע עבודה בעבורה או הנותן שירותים לפי הזמנתה (בסעיף זה – קבלן מבצע), סעיף הקובע כי הפרת הוראות חוק זה על ידי הקבלן המבצע לגבי עובד המועסק על ידו לשם ביצוע חוזה כאמור מהווה גם הפרת החוזה.

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 497 (ה"ח 3109)

הוספת סעיף 15ד

נוער עובד ת"ט תשמ"ז-1987 (תיקון מס' 5)  תשע"ד-2014

16.   (א)  השר רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר תחולתו של חוק זה לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים; תקנות כאמור יכול שיהיו דרך כלל, לפי סוגי עובדים או לפי סוגי מעסיקים.

           (ב)  בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שייקבע שכר מינימום בשיעורים נמוכים מהאמור בחוק זה ויכול שייקבעו בהן כללים לחישוב שכר המינימום השונים מן האמור בחוק זה, לרבות בדבר רכיבי השכר שיובאו בחשבון.

מיום 19.6.1987

ת"ט תשמ"ז-1987

ס"ח תשמ"ז מס' 1217 מיום 19.6.1987 עמ' 129

(א) השר רשאי, אישור השר רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר תחולתו של חוק זה לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים; תקנות כאמור יכול שיהיו דרך כלל, לפי סוגי עובדים או לפי סוגי מעבידים.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

(א) השר רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר תחולתו של חוק זה לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים; תקנות כאמור יכול שיהיו דרך כלל, לפי סוגי עובדים או לפי סוגי מעבידים מעסיקים.

מפעלים מוגנים (תיקון מס' 2) תשנ"ז-1997

17.   (א)  הוראות חוק זה יחולו לגבי עובדים שיש להם מגבלות גופניות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף בתקציבם, בין אם מלאו להם 18 שנים ובין אם לאו, אם קבע כך שר העבודה והרווחה בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, דרך כלל או לסוגים; בתקנות כאמור יכול שייקבע שכר מינימום הנמוך מהאמור בחוק זה.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ז-1997

           (ב)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר תחולתו של חוק זה על עובדים שיש להם מגבלות גופניות, נפשיות או שכליות אף שאינם מועסקים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף קטן (א), ויכול שיקבע שכר מינימום לעובדים כאמור או לסוגים מהם, בשיעורים נמוכים מהאמורים בחוק זה.

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 129 (ה"ח 2428)

17. (א) הוראות חוק זה יחולו לגבי עובדים שיש להם מגבלות גופניות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף בתקציבם, בין אם מלאו להם 18 שנים ובין אם לאו, אם קבע כך שר העבודה והרווחה בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, דרך כלל או לסוגים; בתקנות כאמור יכול שייקבע שכר מינימום הנמוך מהאמור בחוק זה.

(ב) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר תחולתו של חוק זה על עובדים שיש להם מגבלות גופניות, נפשיות או שכליות אף שאינם מועסקים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף קטן (א), ויכול שיקבע שכר מינימום לעובדים כאמור או לסוגים מהם, בשיעורים נמוכים מהאמורים בחוק זה.

ביצוע ותקנות

18.   (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

           (ב)  תקנות בענינים המפורטים להלן יקבע השר, דרך כלל או לסוגים, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

(1)   תשלום שכר מינימום לעובד ששכרו אינו משתלם על בסיס של חודש, יום או שעה, ודרכי חישובו;

(2)   תשלום שכר מינימום לעובד ששכרו משתלם בחלקו על בסיס של חודש, יום או שעה ובחלקו על בסיס אחר;

(3)   הוראות נוספות או משלימות לענין תשלום שכר המינימום וחישובו.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ז-1997

           (ג)   השר, לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנים רוב העובדים המאורגנים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם, לדעת השר, יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי ושכר מינימום לשעה, ויכול שיקבע לענין זה הוראות השונות מהאמור בחוק זה.

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 129 (ה"ח 2428)

הוספת סעיף קטן 18(ג)

סמכות שיפוט (תיקון מס' 3) תשס"ב-2002

18א.   לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות חוק זה.

מיום 22.10.2002

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 497 (ה"ח 3109)

הוספת סעיף 18א

 

תיקון חוק בית הדין לעבודה

19.   בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, בתוספת השניה, בסופה יבוא: "חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987".

תחילה

20.   תחילתו של חוק זה ביום ב' בניסן תשמ"ז (1 באפריל 1987).

הוראת שעה

21.   (א)  על אף האמור בהגדרת "שכר מינימום" שבסעיף 1 יהיה שכר המינימום –

(1)   ביום תחילתו של חוק זה – סכום של 525 שקלים חדשים;

(2)   ביום ח' בתשרי תשמ"ח (1 באוקטובר 1987) – סכום של 551 שקלים חדשים; הוראה זו אינה באה לגרוע מהוראות סעיף 4.

           (ב)  הוראות סעיף 10 יחולו גם לגבי השינוי בשכר המינימום שיחול לפי סעיף קטן (א)(2).

 

 

                                        יצחק שמיר                   משה קצב

                                                   ראש הממשלה                שר העבודה והרווחה

       חיים הרצוג

         נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ז מס' 1211 מיום 9.4.1987 עמ' 68 (ה"ח תשמ"ז מס' 1823 עמ' 206).

ת"ט ס"ח תשמ"ז מס' 1217 מיום 19.6.1987 עמ' 129.

תוקן ס"ח תשנ"ה מס' 1535 מיום 3.8.1995 עמ' 378 (ה"ח תשנ"ה מס' 2409 עמ' 500) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 128 (ה"ח תשנ"ה מס' 2428 עמ' 583) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 1.4.1997 ור' סעיף 11 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 493 (ה"ח תשס"ב מס' 3109 עמ' 469) – תיקון מס' 3; ר' סעיפים 10, 11 לענין תחילה והוראות מעבר.

י"פ תשס"ג מס' 5141 מיום 26.12.2002 עמ' 867 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.1.2003.

י"פ תשס"ו: מס' 5501 מיום 28.2.2006 עמ' 2089 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.4.2006. מס' 5561 מיום 30.7.2006 עמ' 4480 – הודעה (מס' 2) תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.6.2006.

ס"ח תשס"ו מס' 2058 מיום 25.6.2006 עמ' 362 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 238 עמ' 434) – הוראת שעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.6.2006 ותוקפה כאמור בסעיף 2. תוקנה ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 80 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – הוראת שעה (תיקון) בסעיף 47 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.1.2007. ס"ח תשס"ח מס' 2120 מיום 29.11.2007 עמ' 63 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16, 174) – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשס"ח-2007.

י"פ תשס"ז מס' 5651 מיום 18.4.2007 עמ' 2323 – הודעה תשס"ז-2007; תחילתה ביום 1.4.2007.

י"פ תשס"ח מס' 5824 מיום 26.6.2008 עמ' 3625 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2008. 

ס"ח תשס"ח מס' 2162 מיום 6.7.2008 עמ' 617 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 179 עמ' 26) – תיקון מס' 4 בסעיף 8 לחוק הגנת השכר (תיקון מס' 24), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.2.2009.

ס"ח תשע"א מס' 2300 מיום 15.6.2011 עמ' 936 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 581 עמ' 626) – הוראת שעה תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.7.2011 ותוקפה כאמור בסעיף 2.

י"פ תשע"א מס' 6257 מיום 29.6.2011 עמ' 5169 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 600 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 44) – תיקון מס' 5 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ה מס' 2489 מיום 25.1.2015 עמ' 152 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 914 עמ' 580) – הוראת שעה; ר' סעיף 2 לענין תחילה ותוקף. תוקן ס"ח תשע"ח מס' 2665 מיום 7.11.2017 עמ' 7 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 968 עמ' 130) – הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2017.

2. תחילתו של חוק זה ביום י"ב בניסן התשע"ה (1 באפריל 2015) והוא יעמוד בתוקפו עד היום הקודם ליום הקובע; לעניין זה, "היום הקובע" – היום שבו שכר המינימום לחודש שהיה משולם לפי החוק העיקרי, אלמלא הוראות סעיף 1, עולה על שכר המינימום לחודש כאמור בפסקה (4) בפסקה (5) להגדרה ""שכר מינימום", לחודש", שבסעיף 1(1).

י"פ תשע"ה מס' 7011 מיום 26.3.2015 עמ' 4382 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.4.2015.

י"פ תשע"ו מס' 7235 מיום 29.3.2016 עמ' 4640 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.4.2016.

י"פ תשע"ו מס' 7294 מיום 28.6.2016 עמ' 8250 – הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.7.2016.

י"פ תשע"ז מס' 7402 מיום 18.12.2016 עמ' 1569 – הודעה תשע"ז-2016; תחילתה ביום 1.1.2017.

י"פ תשע"ז מס' 7471 מיום 23.3.2017 עמ' 4590 – הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.4.2017.

י"פ תשע"ח מס' 7736 מיום 22.3.2018 עמ' 6348 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.4.2018.

י"פ תשע"ט מס' 8150 מיום 12.3.2019 עמ' 8616 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.4.2019.

י"פ תש"ף מס' 8799 מיום 5.4.2020 עמ' 5424 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.4.2020.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1313.

[2] הסכום הבסיסי מיום 1.4.2020 הוא 4,853.30 ש"ח: י"פ תש"ף מס' 8799 מיום 5.4.2020 עמ' 5424.

[3] מי שמעסיק בפועל עובד של קבלן כוח אדם שחל עליו הסכם למתן שירותי כוח אדם שנכרת בין קבלן כוח אדם לבין המעסיק בפועל לפני פרסום התיקון, יחולו עליו בתקופת תוקפו של ההסכם או תקופה של שנה מיום כניסת התיקון לתוקף (המוקדם שביניהם) הוראות הסעיף לפני התיקון.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות