נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק שריון שלילת זכות השיבה, תשס"א-2001

דיני חוקה  – אזרחות ושבות – זכות השיבה – שריון שלילת זכות השיבה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

איסור החזרת  פליטים

סעיף 2

2

Go

סייג לאיסור

סעיף 3

2

Go

עליונות החוק

סעיף 4

2

Go

סייג לתחולה

סעיף 5


חוק שריון שלילת זכות השיבה, תשס"א-2001*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "שטח מדינת ישראל" - שטח הנמצא בתחום שליטתה הריבונית של מדינת ישראל;

           "פליט" - מי שיצא מגבולות מדינת ישראל בעטיה של מלחמה והוא אינו אזרח מדינת ישראל, לרבות עקורי 1967 ופליטי 1948 או בן משפחתו.

איסור החזרת פליטים

2.    פליטים לא יוחזרו לשטח מדינת ישראל אלא באישור של רוב חברי הכנסת.

סייג לאיסור

3.    על אף הוראות סעיף 2, רשאי שר הפנים בהסכמת שר הביטחון ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לקבוע כללים למתן אישורי כניסה לשטח מדינת ישראל לשם מגורים בה, לפליטים, מטעמים הומניטריים בלבד.

עליונות החוק

4.    ממשלת ישראל לא תתחייב ולא תתקשר בהסכם העומד בסתירה להוראותיו של חוק זה.

סייג לתחולה

5.    חוק זה לא יחול על מי שחל עליו חוק השבות, תש"י-1950.

                                         אהוד ברק

                                                   ראש הממשלה

        משה קצב                                                   אברהם בורג

        נשיא המדינה                                                              יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 116 (ה"ח תשס"א מס' 2918 עמ' 2).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות