נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970

 

 

בטחון – נפגעי פעולות איבה

ביטוח – ביטוח לאומי – תגמולים – נפגעי פעולות איבה

תוכן ענינים

סעיף 1

פרשנות

Go

4

סעיף 2

חזקת פגיעת איבה

Go

5

סעיף 3

ריפוי, החלמה ושיקום

Go

6

סעיף 4

תגמול לנכה

Go

6

סעיף 4א

ניכוי דמי חבר  לארגון יציג

Go

6

סעיף 5

קביעת דרגת נכות

Go

6

סעיף 6א

ביטוח חיים

Go

6

סעיף 7

תגמול והטבות לבני משפחה

Go

6

סעיף 7ב

מענק להוצאות קבורה

Go

8

סעיף 7ד

תשלום חודשי בעד אבדן הכנסה לאפוטרופוס של יתום משני הוריו

Go

8

סעיף 7ה

היעדרות קרוב משפחה מעבודה

Go

8

סעיף 8

דין נפגע או  בן משפחה לענין כל חיקוק אחר

Go

8

סעיף 9

סמכות שר העבודה והרווחה

Go

8

סעיף 10

מינוי רשות מאשרת

Go

9

סעיף 11

ערר

Go

9

סעיף 12

אישור פגיעת איבה

Go

9

סעיף 12א

אישור פגיעת איבה שהתרחשה מחוץ לישראל או לאזור

Go

9

סעיף 13

סמכות בית דין לעבודה

Go

9

סעיף 13א

קביעת מועדים

Go

9

סעיף 14

ייצוג בפני בית דין

Go

9

סעיף 15

תחולת חוק הביטוח

Go

10

סעיף 16

תגמול לפי חוק זה או גימלה לפי חוק הביטוח עקב מאורע אחד

Go

10

סעיף 16א

תגמול לפי חוק זה או גימלה לפי חוק הביטוח ליתום

Go

10

סעיף 17

תגמולים לפי חוק זה ותגמולים או פיצויים לפי חוקים אחרים

Go

10

סעיף 17א

תגמול לבן משפחה לפי חוק משפחות חיילים ולפי חוק זה

Go

11

סעיף 17ב

תגמול לנכה לפי חוק הנכים ולפי חוק זה

Go

11

סעיף 17ג

תגמולים לנכה ובן משפחה לפי מספר חוקים

Go

11

סעיף 17ד

טובות הנאה

Go

11

סעיף 17ה

תגמולים לפי חוק זה מכוח מספר עילות

Go

11

סעיף 17ו

הוראות לענין נפגע מפעולת איבה שמטרתה המשנית היא פגיעה בישראל

Go

11

סעיף 18

תגמולים מאוצר המדינה

Go

12

סעיף 18א

נפגע מפעולת איבה נגד העם היהודי   החלת החוק

Go

12

סעיף 19

תחולה

Go

12

סעיף 19א

נפגעי תש"ח תש"ט

Go

12

סעיף 19ב

בני משפחה

Go

12

סעיף 19ג

סייג

Go

12

סעיף 19ד

תביעה לתגמול

Go

13

סעיף 19ה

חובת עדכון פרטים

Go

13

סעיף 19ו

עונשין

Go

13

סעיף 20

תשלום שלא על ידי המוסד

Go

13

סעיף 20א

סמל ותעודה לנכים

Go

13

סעיף 21

ביצוע

Go

13

סעיף 22

תיאומים

Go

14

 

תוספת ראשונה

Go

14

 

תוספת שנייה

Go

14


חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970*

פרשנות

1.    בחוק זה –

          "פגיעת איבה" –

(תיקון מס' 24) תשס"ז-2007

(1)   פגיעה מפעולות איבה של כוחות צבאיים או צבאיים למחצה או בלתי סדירים של מדינה עוינת לישראל, מפעולות איבה של ארגון עוין לישראל או מפעולות איבה שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה, בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם מטרותיהם ובלבד שאם פעולות האיבה כאמור אירעו מחוץ לישראל או לאזור – מטרתן היתה פגיעה בישראל (לכולם ייקרא להלן – כוחות אויב);

(2)   פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר כי תבוצע פעולת איבה כאמור;

(3)   פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה מנשק שהיה מיועד נגד פעולה כאמור אף אם לא הופעל, למעט פגיעה שנפגע בה אדם בגיל 18 ומעלה כשהוא מבצע פשע או עבירה אחרת שיש בה זדון או רשלנות פושעת;

(תיקון מס' 23) תשס"ו-2006

(4)   פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי;

(תיקון מס' 23) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 33) תשע"ו-2016

(5)   פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, אשר נעשה בידי ארגון טרור שהוכרז לפי סימן א' לפרק ב' בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, למעט ארגון שהוא כוחות אויב, או שהוא נעשה בשליחותו או מטעמו של ארגון כאמור.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ו מס' 2062 מיום 24.7.2006 עמ' 387 (ה"ח 212)

הוספת פסקאות (4), (5) להגדרת "פגיעת איבה"

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 79 (ה"ח 260)

(1) פגיעה מפעולות איבה של כוחות צבאיים או צבאיים למחצה או בלתי סדירים של מדינה עוינת לישראל, מפעולות איבה של ארגון עוין לישראל או מפעולות איבה שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה, בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם מטרותיהם ובלבד שאם פעולות האיבה כאמור אירעו מחוץ לישראל או לאזור – מטרתן היתה פגיעה בישראל (לכולם ייקרא להלן – כוחות אויב);

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 925 (ה"ח 949, ה"ח 967, ה"ח 782)

(5) פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, אשר נעשה בידי ארגון טרוריסטי שעליו הכריזה הממשלה לפי סעיף 8 לפקודת מניעת טרור, התש"ח-1948 ארגון טרור שהוכרז לפי סימן א' לפרק ב' בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, למעט ארגון שהוא כוחות אויב, או שהוא נעשה בשליחותו או מטעמו של ארגון כאמור.

          "נפגע" – מי שנפגע פגיעת איבה והוא אחד מאלה:

(תיקון מס' 24) תשס"ז-2007

(1)   תושב ישראל, בין שנפגע בישראל ובין מחוצה לה;

(תיקון מס' 24) תשס"ז-2007

(1א) אזרח ישראלי, שנפגע בישראל או באזור;

(תיקון מס' 24) תשס"ז-2007

(1ב) אזרח ישראלי, שנפגע מחוץ לישראל או לאזור, בטרם חלפה שנה מהמועד שבו חדל להיות תושב ישראל;

(2)   מי שנכנס לישראל על פי אשרה או רשיון שניתנו לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, לרבות מי שנכנס לישראל והוא פטור מהצורך באשרה או ברשיון לפי סעיף 17(א) לחוק האמור, או מי שנכנס לישראל לפי אחד הצווים של שר הפנים מכוח סעיף 17 לחוק האמור שפורטו בתקנות לפי חוק זה – והכל אם הפגיעה היתה בישראל או בשטח אחר שקבע שר הבטחון בצו לענין זה לגבי כל סוגי הנכנסים לישראל או לגבי חלק מהם;

(תיקון מס' 14) תשנ"ח-1997

(3)   (פקע);

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 81 (ה"ח 2299)

(1) אזרח ישראלי או תושב ישראל, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 192א לחוק הביטוח, בין שנפגע בישראל ובין מחוצה לה;

 

מיום 11.11.1997 עד יום 30.6.1998

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ח מס' 1639 מיום 25.11.1997 עמ' 14 (ה"ח 2653)

הוספת פסקה (3) להגדרת "נפגע"

הנוסח:

(3) נוסע יוצא או נוסע נכנס כהגדרתם בחוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), תשנ"ח-1997, שנפגעו בשדה התעופה כהגדרתו בחוק האמור;

 

מיום 15.12.2005

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 94 (ה"ח 90)

(1) אזרח ישראל או תושב ישראל, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 192א בסעיף 378 לחוק הביטוח, בין שנפגע בישראל ובין מחוצה לה;

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 80 (ה"ח 260)

(1) אזרח ישראל או תושב ישראל, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 378 לחוק הביטוח, בין שנפגע בישראל ובין מחוצה לה;

(1) תושב ישראל, בין שנפגע בישראל ובין מחוצה לה;

(1א) אזרח ישראלי, שנפגע בישראל או באזור;

(1ב) אזרח ישראלי, שנפגע מחוץ לישראל או לאזור, בטרם חלפה שנה מהמועד שבו חדל להיות תושב ישראל;

(תיקון מס' 24) תשס"ז-2007

          "אזור" – כהגדרתו בסעיף 378 לחוק הביטוח;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 80 (ה"ח 260)

הוספת הגדרת "אזור"

(תיקון מס' 24) תשס"ז-2007

          "תושב ישראל" – תושב ישראל, לרבות תושב ישראל באזור, כהגדרתו בסעיף 378 לחוק הביטוח;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 80 (ה"ח 260)

הוספת הגדרת "תושב ישראל"

          "נשק" – כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

(תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997

          "חוק הביטוח" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

מיום 20.3.1997

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1997 עמ' 90 (ה"ח 2573)

"חוק הביטוח" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ה-1968 התשנ"ה-1995;

          "המוסד" - כמשמעותו בחוק הביטוח;

          "בן-משפחה", של נפגע –

(1)   בחיי הנפגע – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], (להלן – חוק הנכים), בשינויים המחוייבים, ובפסקה (4) להגדרה זו במקום "ומחסורו היה על הנכה ערב התגייסותו של הנכה לשירות" קרי "על הנפגע ערב הפגיעה"; ולענין זה, "אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו", "אח", "הכנסה מספקת למחיית אדם", "השכר הקובע", "נצרך", ו"עומד ברשות עצמו" – כמשמעותם בסעיף 1 לחוק הנכים והתקנות לפיו, בשינויים המחוייבים;

ת"ט תשל"ב-1971

(2)   במות הנפגע עקב הפגיעה – כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 (להלן – חוק משפחות חיילים), בשינויים המחוייבים; ולענין זה, "אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו", "היום הקובע", "הכנסה כדי מחיה", "השכר הקובע", "מענק", "נצרך", "עומד ברשות עצמו" – כמשמעותם בסעיף 1 לחוק משפחות החיילים והתקנות לפיו, בשינויים המחוייבים;

מיום 26.11.1971

ת"ט תשל"ב-1971

ס"ח תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 3

(2) במות הנפגע עקב הפגיעה – כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 (להלן – חוק משפחות חיילים), בשינויים המחוייבים; ולענין זה, "אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו", "היום הקובע", "הכנסה כדי מחיה", "השכר הקובע", "מענק", "נצרך", "עומד ברשות עצמו" – כמשמעותם בסעיף 1 לחוק משפחות החיילים והתקנות לפיו, בשינויים המחוייבים;

(תיקון מס' 4)  תשל"ז-1977

(3)   (בוטלה).

מיום 1.3.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 686 מיום 1.3.1973 עמ' 79 (ה"ח 1023)

הוספת פסקה (3) להגדרת "בן-משפחה" של נפגע

 

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 142 (ה"ח 1284)

ביטול פסקה (3) להגדרת "בן-משפחה" של נפגע

הנוסח הקודם:

(3) אלמן כמשמעותו לפי סעיף 74(ב)(2) לחוק הביטוח, והוא אף אם הנפגעת לא היתה מבוטחת לפי פרק ג' לחוק האמור;

(תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982

          "תגמול" - לרבות כל טובת הנאה הניתנת לאדם שחל עליו חוק הנכים או חוק משפחות חיילים, לפי הענין;

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 268 (ה"ח 1541)

החלפת הגדרת "תגמול"

הנוסח הקודם:

"תגמול" - לרבות כל טובת הנאה שאדם זכאי לה על פי חוק הנכים או חוק משפחות החיילים, לפי העניין.

(תיקון מס' 8)  תשמ"ח-1988

          "נכות" - איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה, שבאו לנפגע כתוצאה של אחת מאלה שארעה עקב פגיעת איבה:

(1)   מחלה;

(2)   החמרת מחלה;

(3)   חבלה.

מיום 23.6.1988

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ח מס' 1253 מיום 23.6.1988 עמ' 102 (ה"ח 1848)

הוספת הגדרת "נכות"

חזקת פגיעת איבה

2.    נפגע אדם בנסיבות שיש בהן יסוד סביר להניח שנפגע פגיעת איבה, יראו את הפגיעה כפגיעת איבה אם לא הוכח אחרת.

ריפוי, החלמה ושיקום ת"ט תשל"ב-1971 (תיקון מס' 8)  תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997

3.    הוראות סימן ג' לפרק ה' לחוק הביטוח והתקנות לפיהן יחולו לגבי נפגע, בשינויים המחוייבים ובכפוף לאמור בסעיף 12.

מיום 26.11.1971

ת"ט תשל"ב-1971

ס"ח תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 3

3. הוראות סימן ב' ג' לפרק ה' לחוק הביטוח והתקנות לפיהן יחולו לגבי נפגע, בשינויים המחוייבים ובכפוף לאמור בסעיף 12.

 

מיום 23.6.1988

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ח מס' 1253 מיום 23.6.1988 עמ' 102 (ה"ח 1848)

3. הוראות סימן ב' לפרק ג' לחוק הביטוח והתקנות לפיהן יחולו לגבי נפגע, בשינויים המחוייבים ובכפוף לאמור בסעיף 12.

 

מיום 20.3.1997

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1997 עמ' 90 (ה"ח 2573)

3. הוראות סימן ב' לפרק ג' לפרק ה' לחוק הביטוח והתקנות לפיהן יחולו לגבי נפגע, בשינויים המחוייבים ובכפוף לאמור בסעיף 12.

 

 

תגמול לנכה (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 8)  תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 12)  תשנ"ו-1995 (תיקון מס' 31) תשע"ד-2013

4.    נפגע שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה לו נכות ודרגת נכותו נקבעה כאמור בסעיף 5, יהיה זכאי לתגמול והוראות סעיפים 4, 4א, 4ב, 4ג, 4ד, 4ה, 4ו, 5, 6, 7, 7א, 7ב, 8, 16, 17, 18(ד) ו-(ה), 20א, 22, 35, 35ב, 25ג, 36ב, 37, 39א, 40, 42, 43(א3) ו-(א4) ו-44 לחוק הנכים יחולו עליו, בשינויים המחוייבים.

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 268 (ה"ח 1541)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

תגמולים לנכים

4. נקבעה לנפגע דרגת נכות כאמור בסעיף 5, ישלם לו המוסד תגמולים כאמור בסעיף 6.

 

מיום 23.6.1988

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ח מס' 1253 מיום 23.6.1988 עמ' 102 (ה"ח 1848)

4. נקבעה לנפגע דרגת נכות כאמור בסעיף 5 נפגע שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה לו נכות ודרגת נכותו נקבעה כאמור בסעיף 5, יהיה זכאי לתגמול והוראות סעיפים 5, 6, 7, 7א, 7ב, 8, 16, 17, 18(ד) ו-(ה), 20א, 22, 35, 35ב, 35ג, 36ב, 37, 39א, 40, 42 ו-44 לחוק הנכים יחולו עליו, בשינויים המחוייבים.

 

מיום 28.12.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ו מס' 1553 מיום 28.12.1995 עמ' 20 (ה"ח 2245, ה"ח 2352)

4. נפגע שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה לו נכות ודרגת נכותו נקבעה כאמור בסעיף 5, יהיה זכאי לתגמול והוראות סעיפים 4, 4א, 4ב, 4ג, 4ד, 4ה, 4ו, 5, 6, 7, 7א, 7ב, 8, 16, 17, 18(ד) ו-(ה), 20א, 22, 35, 35ב, 35ג, 36ב, 37, 39א, 40, 42 ו-44 לחוק הנכים יחולו עליו, בשינויים המחוייבים.

 

מיום 9.12.2013

תיקון מס' 31

ס"ח תשע"ד מס' 2417 מיום 9.12.2013 עמ' 66 (ה"ח 779)

4. נפגע שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה לו נכות ודרגת נכותו נקבעה כאמור בסעיף 5, יהיה זכאי לתגמול והוראות סעיפים 4, 4א, 4ב, 4ג, 4ד, 4ה, 4ו, 5, 6, 7, 7א, 7ב, 8, 16, 17, 18(ד) ו-(ה), 20א, 22, 35, 35ב, 35ג, 36ב, 37, 39א, 40, 42, 43(א3) ו-(א4) ו-44 לחוק הנכים יחולו עליו, בשינויים המחוייבים.

 

ניכוי דמי חבר  לארגון יציג (תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997

4א.     (א)  על אף הוראות סעיף 15 והוראות סעיף 303 לחוק הביטוח, על תגמול חודשי המשולם לנפגע ולבן משפחה, הזכאים לתגמול לפי חוק זה, יחולו הוראות סעיף 14(ב) ו-(ג) לחוק הנכים לענין ניכוי דמי חבר לארגון יציג ותשלומים כאמור בסעיף קטן (ב), בשינויים הבאים:

(1)   בסעיף קטן (ב), במקום "קצין תגמולים" יבוא "פקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 22", במקום "שר הבטחון" יבוא "שר העבודה והרווחה" ובמקום "כארגון יציג של נכים" יבוא "כארגון יציג של הזכאים לתגמול לפי חוק זה (בחוק זה - ארגון יציג)";

(2)   בסעיף קטן (ג), במקום "שר הבטחון" יבוא "שר העבודה והרווחה".

          (ב)  שר העבודה והרווחה רשאי להכריז על ארגון כארגון יציג אם נתקיימו בו כל אלה:

(1)   מטרתו הבלעדית של הארגון היא שיפור תנאיהם ורווחתם של כל הזכאים לתגמול לפי חוק זה;

(2)   הארגון מייצג את המספר הגדול ביותר של זכאים לתגמול לפי חוק זה;

(3)   הארגון מקבל כחבר בו כל נפגע וכל בן משפחה המבקש להצטרף לארגון.

          (ג)   דמי החבר האמורים בסעיף קטן (א) ינוכו מהתגמול החודשי המשולם לזכאי רק לאחר שהמוסד הודיע לו כי בכוונתו לנכות דמי חבר מהתגמול החודשי וכי זכותו להגיש התנגדות בכתב לניכוי בתוך 60 ימים מהיום שקיבל את ההודעה כאמור.

          (ד)  לא התנגד הזכאי, לתשלום דמי החבר מהתגמול החודשי, יחל הניכוי בתום החודש שלאחר החודש שבו הסתיימו 60 הימים.

          (ה)  הודיע הזכאי למוסד בכתב על התנגדותו לניכוי לאחר המועד האמור, ייפסק הניכוי בתום החודש שלאחר החודש שקיבל המוסד את ההודעה.

מיום 20.3.1997

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1997 עמ' 90 (ה"ח 2573)

הוספת סעיף 4א

קביעת דרגת נכות (תיקון מס' 1)  תשל"ג-1972 ת"ט תשל"ג-1973 (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 8)  תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 13) תשנ"ז-1997

5.    (א)  תנאי לקביעת דרגת נכותו של נפגע לפי סעיף זה הוא אישור, כאמור בסעיף 12, כי פגיעה שארעה לנפגע היא פגיעת איבה.

          (ב)  רופא או ועדה רפואית שנתמנו לענין סעיף 118 לחוק הביטוח יקבעו את דרגת הנכות לפי המבחנים והכללים שהותקנו על-פי סעיף 10(ב) לחוק הנכים, בתיאומים ובשינויים שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות.

          (ג)   הרואה עצמו נפגע בהחלטה של רופא או של ועדה רפואית רשאי לערור עליה לפני הועדה הרפואית לעררים שנתמנתה לענין סעיף 122 לחוק הביטוח.

ת"ט תשל"ג-1973 (תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997

         (ד)  ההסדרים לקביעת דרגת נכות כאמור בסעיפים 103, 104, 119, 120 ו-124 וכן תנאי הגשת ערר כאמור בסעיף 122 ותנאי הגשת ערעור כאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח, והתקנות לפי סעיפים אלה, יחולו בשינויים המחוייבים על קביעת דרגת נכות לפי חוק זה.

מיום 1.3.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 686 מיום 1.3.1973 עמ' 79 (ה"ח 1023)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

קביעת דרגת הנכות

5. ההסדרים לקביעת דרגת הנכות בסעיפים 61(א), 62, 63, 64, 64(א) ו-65 לחוק הביטוח והתקנות לפיו יחולו, בשינויים המחוייבים, על קביעת דרגת הנכות לפי חוק זה.

 

מיום 24.8.1973

ת"ט תשל"ג-1973

ס"ח תשל"ג מס' 716 מיום 24.8.1973 עמ' 361

(ג) ההסדרים לקביעת דרגת נכות כאמור בסעיפים 62, 63 ו-65 וכן תנאי הגשת ערר כאמור בסעיף 64 ותנאי הגשת ערעור כאמור בסעיף 64(א) 64א לחוק הביטוח, והתקנות לפי סעיפים אלה, יחולו בשינויים המחוייבים על קביעת דרגת נכות לפי חוק זה.

 

 

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 268 (ה"ח 1541)

(א) רופא או ועדה רפואית שנתמנו לענין סעיף 61 לחוק הביטוח יקבעו את דרגת הנכות לפי המבחנים והכללים שהותקנו על-פי סעיף 10(ב) לחוק הנכים, בתיאומים ובשינויים שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות.  

 

מיום 23.6.1988

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ח מס' 1253 מיום 23.6.1988 עמ' 102 (ה"ח 1848)

5. (א) תנאי לקביעת דרגת נכותו של נפגע לפי סעיף זה הוא אישור, כאמור בסעיף 12, כי פגיעה שאירעה לנפגע היא פגיעת איבה.

(א) (ב) רופא או ועדה רפואית שנתמנו לענין סעיף 61 לחוק הביטוח יקבעו את דרגת הנכות לפי המבחנים והכללים שהותקנו על-פי סעיף 10(ב) לחוק הנכים, בתיאומים ובשינויים שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות. 

(ב) (ג) הרואה עצמו נפגע בהחלטה של רופא או של ועדה רפואית רשאי לערור עליה לפני הועדה הרפואית לעררים שנתמנתה לענין סעיף 64 לחוק הביטוח.

(ג) (ד) ההסדרים לקביעת דרגת נכות כאמור בסעיפים 62, 63 ו-65 וכן תנאי הגשת ערר כאמור בסעיף 64 ותנאי הגשת ערעור כאמור בסעיף 64א לחוק הביטוח, והתקנות לפי סעיפים אלה, יחולו בשינויים המחוייבים על קביעת דרגת נכות לפי חוק זה.

 

מיום 20.3.1997

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1997 עמ' 91 (ה"ח 2573)

5. (א) תנאי לקביעת דרגת נכותו של נפגע לפי סעיף זה הוא אישור, כאמור בסעיף 12, כי פגיעה שאירעה לנפגע היא פגיעת איבה.

(ב) רופא או ועדה רפואית שנתמנו לענין סעיף 61 סעיף 118 לחוק הביטוח יקבעו את דרגת הנכות לפי המבחנים והכללים שהותקנו על-פי סעיף 10(ב) לחוק הנכים. בתיאומים ובשינויים שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות.  

(ג) הרואה עצמו נפגע בהחלטה של רופא או של ועדה רפואית רשאי לערור עליה לפני הועדה הרפואית לעררים שנתמנתה לענין סעיף 64 סעיף 122 לחוק הביטוח.

(ד) ההסדרים לקביעת דרגת נכות כאמור בסעיפים 62, 63 ו-65 בסעיפים 103, 104, 119, 120 ו-124 וכן תנאי הגשת ערר כאמור בסעיף 64 בסעיף 122 ותנאי הגשת ערעור כאמור בסעיף 64א בסעיף 123 לחוק הביטוח, והתקנות לפי סעיפים אלה, יחולו בשינויים המחוייבים על קביעת דרגת נכות לפי חוק זה.

(תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982

6.    (בוטל).

מיום 1.3.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 686 מיום 1.3.1973 עמ' 79 (ה"ח 1023)

6. סעיפים 5, 6, 7, 7א, 8, 18(ב) ו-(ג), 20(א), 22 ו-44 לחוק הנכים יחולו, בשינויים המחוייבים, על קביעת התגמול לפי חוק זה וחישובו.

 

מיום 24.8.1973

ת"ט תשל"ג-1973

ס"ח תשל"ג מס' 716 מיום 24.8.1973 עמ' 361

6. סעיפים 5, 6, 7, 7א, 8, 18(ב) ו-(ג), 20(א) 20א, 22 ו-44 לחוק הנכים יחולו, בשינויים המחוייבים, על קביעת התגמול לפי חוק זה וחישובו.

 

מיום 8.3.1979

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ט מס' 929 מיום 8.3.1979 עמ' 71 (ה"ח 1334)

6. סעיפים 5, 6, 7, 7א, 8, 18(ב) ו-(ג) 18(ד) ו-(ה), 20א, 22 ו-44 לחוק הנכים יחולו, בשינויים המחוייבים, על קביעת התגמול לפי חוק זה וחישובו.

 

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 268 (ה"ח 1541)

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

תגמולים וחישובם

6. סעיפים 5, 6, 7, 7א, 8, 18(ד) ו-(ה), 20א, 22 ו-44 לחוק הנכים יחולו, בשינויים המחוייבים, על קביעת התגמול לפי חוק זה וחישובו.

ביטוח חיים (תיקון מס' 1) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997

6א.     נפגע שביטח עצמו למקרה מוות, זכאי להשתתפות אוצר המדינה בדמי ביטוח זה בשיעור ובתנאים שייקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

מיום 1.3.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 686 מיום 1.3.1973 עמ' 79 (ה"ח 1023)

הוספת סעיף 6א

 

מיום 20.3.1997

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1997 עמ' 91 (ה"ח 2573)

6א. נפגע שביטח עצמו למקרה מוות, זכאי להשתתפות אוצר המדינה בדמי ביטוח זה בשיעור ובתנאים שייקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

 

תגמול והטבות לבני משפחה (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 8)  תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 9)  תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 18) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 20) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 21) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 26)  תש"ע-2009 (תיקון מס' 32) תשע"ד-2013

7.       (א)  גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול והוראות סעיפים 7, 8, 8א, 8ב, 8ג, 9, 10, 10א, 10ג, 11, 12, 13א, 13ב, 13ג, 14א, 14ב, 15, 17, 18, 21ב, 22, 24, 25ב, 29, 29א, 29ג, 29ד, 29ה, 32, 32א ו-33א לחוק משפחות חיילים יחולו עליהם, בשינויים המחוייבים.

 

 

 

 

 

 

 

(תיקון מס' 25) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 26)  תש"ע-2009 (תיקון מס' 30) תשע"א-2011

          (א1) יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי לתגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13ב(1) לחוק משפחות חיילים, במקום לתגמול חודשי לפי הוראות סעיף 9(א) לאותו חוק עד הגיעו לגיל 18, וכן זכאי הוא להטבות הניתנות בעד יתום לאלמנה כמשמעותה בחוק משפחות חיילים, לפי כל דין, ובלבד שלא יהא זכאי לכפל הטבות.

(תיקון מס' 30) תשע"א-2011

          (א2) יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ומלאו לו 18 שנים זכאי למשך כל ימי חייו לתגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 7 לחוק משפחות חיילים, ולהטבות הניתנות לפי כל דין לאלמנה שאין יתום סמוך על שולחנה כמשמעותה בחוק האמור, למעט סיוע במימון רכישת דירה והחלפת דירה, ובלבד שלא יהא זכאי לכפל הטבות; הטבות לעניין הנצחה יינתנו רק לאחד היתומים באותה משפחה, לגבי כל אחד מהוריו.

(תיקון מס' 35) תשע"ח-2018

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 25) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 30) תשע"א-2011

          (ג)   מי שזכאי לתגמול לפי הוראות סעיף קטן (א2) לא יהיה זכאי, בעד התקופה שבה משתלם התגמול האמור, לתשלום למחיית יתום בעת רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית, לפי חוק משפחות חיילים, ואולם יהיה זכאי לבחור בתשלום כאמור במקום התגמול האמור.

(תיקון מס' 25) תשס"ט-2008

          (ד)  יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי –

(תיקון מס' 35) תשע"ח-2018

(1)   למענק התארגנות בסכום של 83,600 שקלים חדשים, שישולם במועד שבו היה ליתום משני הוריו, או בהגיעו לגיל 18, לפי המאוחר;

(תיקון מס' 30) תשע"א-2011

(2)   (נמחקה).

(תיקון מס' 25) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 30) תשע"א-2011

          (ה)  הסכום הנקוב בסעיף קטן (ד) יעודכן במועדי עדכון התגמולים לפי חוק משפחות חיילים ולפי שיעור העדכון האמור.

(תיקון מס' 32) תשע"ד-2013

          (ה1) בני המשפחה כאמור בסעיף קטן (א) זכאים להטבה לפי חוק משפחות חיילים ויחולו עליהם הוראות לפי פרק שלישי1, לפי פרק שביעי1 ולפי סעיף 28א לחוק האמור, בשינויים המחויבים וכן בשינויים אלה:

(1)   שר הרווחה והשירותים החברתיים יקבע את הרכב ועדת החריגים להטבות ואת הרכב הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין לפי סעיפים 15ט ו-35א, וימנה את חבריהן;

(2)   בוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין יהיה חבר נציג הזכאים לתגמול לפי חוק זה, שאינו בעל תפקיד בארגון יציג שהוכרז לפי חוק זה;

(3)   על ההחלטות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 13.

(תיקון מס' 25) תשס"ט-2008

          (ו)   על אף הוראות סעיף 29א לחוק משפחות חיילים –

(תיקון מס' 35) תשע"ח-2018

(1)   (נמחקה);

(2)   יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי למענקים לפי סעיף 29א לחוק משפחות חיילים מכוחו של כל אחד מהוריו;

(תיקון מס' 35) תשע"ח-2018

(3)   יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי למענק בשיעור של 80% מהמענק לפי סעיף 29א(א) לחוק משפחות חיילים גם אם נישא לפני שנפטרו הוריו או שנפטר הורהו השני, ובלבד שלא חלפו יותר משנתיים מעת הנישואין ועד פטירת הורהו השני; נפטרו שני ההורים כאמור בתוך שנתיים מעת הנישואין, יהיה יתום כאמור זכאי למענק לפי פסקה זו מכוח כל אחד מהוריו.

(תיקון מס' 25) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 30) תשע"א-2011

          (ז)   לגבי יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ויש לו אפוטרופוס לגוף, ישולמו התגמול לפי סעיף קטן (א1) על אף הוראות סעיף 9(ד) לחוק משפחות חיילים, לאותו אפוטרופוס, אלא אם כן יורה בית משפט מוסמך אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו, וכפי שיורה.

(תיקון מס' 28) תש"ע-2010

          (ח)  יתום משני הוריו, שאחד מהם נפטר כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי לתגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13ב(1) לחוק משפחות חיילים, במקום לתגמול חודשי לפי סעיף 9(א) לאותו חוק, מיום היותו ליתום משני הוריו, אף אם מלאו לו 21 שנים, ובלבד שטרם מלאו לו 25 שנים.

מיום 1.3.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 686 מיום 1.3.1973 עמ' 79 (ה"ח 1023)

7. גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמולים, בשינויים המחוייבים, לפי האמור בסעיפים 7, 8, , 9, 9א, 10, 10א, 11, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 15, 20, 22, 24, 29, 29א, 29ב, 29ג, 30 ו-32 לחוק משפחות החיילים, ולעניין סעיף זה יחול האמור בסעיף 13 לחוק משפחות חיילים אף לגבי יתומי נפגעת שהיו סמוכים אל שולחנו של האלמן, והוא אף אם נשא אשה.

 

מיום 1.4.1973

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 712 מיום 3.8.1973 עמ' 253 (ה"ח 1082)

7. גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמולים, בשינויים המחוייבים, לפי האמור בסעיפים 7, 8, 8א, 9, 9א, 10, 10א, 11, 12, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 15, 20, 22, 24, 29, 29א, 29ב,
29ג, 30 ו-32 לחוק משפחות החיילים, ולעניין סעיף זה יחול האמור בסעיף 13 לחוק משפחות חיילים אף לגבי יתומי נפגעת שהיו סמוכים אל שולחנו של האלמן, והוא אף אם נשא אשה.

 

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 142 (ה"ח 1295)

7. גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמולים, בשינויים המחוייבים, לפי האמור בסעיפים 7, 8, 8א, 9, 9א, 10, 10א, 11, 12, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 15, 20, 22, 24, 29, 29א, 29ב,
29ג, 30 ו-32 לחוק משפחות החיילים. ולעניין סעיף זה יחול האמור בסעיף 13 לחוק משפחות חיילים אף לגבי יתומי נפגעת שהיו סמוכים אל שולחנו של האלמן, והוא אף אם נשא אשה.

 

מיום 7.8.1980

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ם מס' 981 מיום 7.8.1980 עמ' 194 (ה"ח 1427)

7. גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמולים, בשינויים המחוייבים, לפי האמור בסעיפים 7, 8, 8א, , 9, , 10, 10א, 11, 12, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 15, 20, 22, 24, 29, 29א, 29ב, 29ג, 30 ו-32 לחוק משפחות החיילים.

 

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 268 (ה"ח 1541)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

תגמולים לבני משפחה

7. גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמולים, בשינויים המחוייבים, לפי האמור בסעיפים 7, 8, 8א, 8ב, 9, 10, 10א, 11, 12, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 15, 20, 22, 24, 29, 29א, 29ג, 30 ו-32 לחוק משפחות החיילים.

 

מיום 23.6.1988

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ח מס' 1253 מיום 23.6.1988 עמ' 102 (ה"ח 1848)

7. גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול והוראות סעיפים 7, 8, 8א, 8ב, 8ג, 9, 10, 10א, 10ג, 11, 12, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 14א, 15, 17, 18, 21ב, 22, 24, 25ב, 29, 29א, 29ג, 29ד, 30 ו-32 , 32, 32א ו-33א לחוק משפחות חיילים יחולו עליהם, בשינויים המחוייבים.

 

מיום 9.11.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ה מס' 1485 מיום 9.11.1994 עמ' 8 (ה"ח 2238)

7. גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול והוראות סעיפים 7, 8, 8א, 8ב, 8ג, 8ג, 9, 10, 10א, 10ב, 10ג, 11, 12, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 14א, 14ב 15, 17, 18, 21ב, 22, 24, 25ב, 29, 29א, 29ג, 29ד, 30, 32, 32א ו - 33א לחוק משפחות חיילים יחולו עליהם, בשינויים המחוייבים.

 

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ד מס' 1931 מיום 9.11.1994 עמ' 8 (ה"ח 30)

7. גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול והוראות סעיפים 7, 8, 8א, 8ב, 8ג, 8ג, 9, 10, 10א, 10ב 10ג, 10ג, 11, 12, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 14א, 14ב 15, 17, 18, 21ב, 22, 24, 25ב, 29, 29א, 29ג, 29ד, 30, 32, 32א ו-33א לחוק משפחות חיילים יחולו עליהם, בשינויים המחוייבים.

 

מיום 1.6.2004

תיקון מס' 20

ס"ח תשס"ד מס' 1939 מיום 17.5.2004 עמ' 380 (ה"ח 89)

7. גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול והוראות סעיפים 7, 8, 8א, 8ב, 8ג, 8ג, 9, 10, 10א, 10ג, 10ג, 11, 12, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 14א, 14ב 15, 17, 18, 21ב, 22, 24, 25ב, 29, 29א, 29ג, 29ד, 29ה, 30, 32, 32א ו-33א לחוק משפחות חיילים יחולו עליהם, בשינויים המחוייבים.

 

מיום 1.9.2005

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 726 (ה"ח 86)

7. (א) גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול והוראות סעיפים 7, 8, 8א, 8ב, 8ג, 8ג, 9, 10, 10א, 10ג, 10ג, 11, 12, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 14א, 14ב 15, 17, 18, 21ב, 22, 24, 25ב, 29, 29א, 29ג, 29ד, 29ה, 30, 32, 32א ו-33א לחוק משפחות חיילים יחולו עליהם, בשינויים המחוייבים.

(ב) יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ואינו זכאי לתגמול לפי הוראות סעיף קטן (א) בשל כך שמלאו לו 21 שנים, זכאי, בעד התקופה האמורה בסעיף קטן (ג), לתגמול בשיעור של 80% מהתגמול המשתלם בעד יתום לפי הוראות סעיף 9(ג) לחוק משפחות חיילים, ובלבד שבמועד שבו היה ליתום משני הוריו טרם מלאו לו 35 שנים.

(ג) תגמול כאמור בסעיף קטן (ב) ישתלם למי שמלאו לו 21 שנים וטרם מלאו לו 35 שנים, בעד תקופה שלא תעלה על 24 החודשים הרצופים שתחילתם בחודש שבו היה הזכאי יתום משני הוריו.

(ד) על אך הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) -

(1) שולם תגמול ליתום משני הוריו, לפני הגיעו לגיל 21, במשך תקופה של 24 חודשים לפחות - לא ישולם לו תגמול לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג);

(2) שולם תגמול ליתום משני הוריו, לפני הגיעו לגיל 21, במשך תקופה פחותה מ - 24 חודשים (בפסקה זו - התקופה הקודמת), ישולם לו לאחר הגיעו לגיל 21 תגמול לתקופה שלא תעלה, יחד עם התקופה הקודמת, על 24 חודשים.

 

מיום 1.12.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ט מס' 2187 מיום 12.11.2008 עמ' 38 (ה"ח 262)

7. (א) גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול והוראות סעיפים 7, 8, 8א, 8ב, 8ג, 8ג, 9, 10, 10א, 10ג, 10ג, 11, 12, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 14א, 14ב 15, 17, 18, 21ב, 22, 24, 25ב, 29, 29א, 29ג, 29ד, 29ה, 30, 32, 32א ו-33א לחוק משפחות חיילים יחולו עליהם, בשינויים המחוייבים.

(א1) יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי לתגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13(1) לחוק משפחות חיילים, במקום לתגמול חודשי לפי הוראות סעיף 9(א) לאותו חוק.

(ב) יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ואינו זכאי לתגמול לפי הוראות סעיף קטן (א) בשל כך שמלאו לו 21 שנים, זכאי, בעד התקופה האמורה בסעיף קטן (ג), לתגמול בשיעור של 80% מהתגמול המשתלם בעד יתום לפי הוראות סעיף 9(ג) לחוק משפחות חיילים לתגמול כלהלן בעד התקופה שתחילתה בחודש שבו היה ליתום משני הוריו, ובלבד שבמועד שבו היה ליתום משני הוריו טרם מלאו לו 35 שנים. 37 שנים:

(1) תגמול בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13(1) לחוק משפחות חיילים – עד שימלאו לו 27 שנים;

(2) תגמול בשיעור 80% מהתגמול הקבוע בסעיף 13(1) לחוק משפחות חיילים – למי שמלאו לו 27 שנים ועד שימלאו לו 37 שנים.

(ג) תגמול כאמור בסעיף קטן (ב) ישתלם למי שמלאו לו 21 שנים וטרם מלאו לו 35 שנים, בעד תקופה שלא תעלה על 24 החודשים הרצופים שתחילתם בחודש שבו היה הזכאי יתום משני הוריו.

(ד) על אך הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) –

(1) שולם תגמול ליתום משני הוריו, לפני הגיעו לגיל 21, במשך תקופה של 24 חודשים לפחות - לא ישולם לו תגמול לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג);

(2) שולם תגמול ליתום משני הוריו, לפני הגיעו לגיל 21, במשך תקופה פחותה מ-24 חודשים (בפסקה זו - התקופה הקודמת), ישולם לו לאחר הגיעו לגיל 21 תגמול לתקופה שלא תעלה, יחד עם התקופה הקודמת, על 24 חודשים.

(ג) מי שזכאי לתגמול לפי הוראות סעיף קטן (ב) לא יהיה זכאי, בעד התקופה שבה משתלם התגמול האמור, לתשלום למחיית יתום בעת רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית, לפי חוק משפחות חיילים, ואולם יהיה זכאי לבחור בתשלום כאמור במקום התגמול האמור.

(ד) יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי –

(1) אם טרם מלאו לו 37 שנים, למענק התארגנות בסכום של 83,600 שקלים חדשים, שישולם במועד שבו היה ליתום משני הוריו, או בהגיעו לגיל 18, לפי המאוחר;

(2) אם טרם מלאו לו 21 שנים, למענק ניידות בסכום של 26,000 שקלים חדשים.

(ה) הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ד) יעודכנו במועדי עדכון התגמולים לפי חוק משפחות חיילים ולפי שיעור העדכון האמור.

(ו) על אף הוראות סעיף 29א לחוק משפחות חיילים –

(1) לגבי יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, תחול הזכאות למענקים לפי סעיף 29א לחוק משפחות חיילים עד שימלאו לו 37 שנים;

(2) יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי למענקים לפי סעיף 29א לחוק משפחות חיילים מכוחו של כל אחד מהוריו;

(3) יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי למענק בשיעור של 80% מהמענק לפי סעיף 29א(א) לחוק משפחות חיילים גם אם נישא לפני שנפטרו הוריו או שנפטר הורהו השני, ובלבד שטרם מלאו לו 37 שנים, ולא חלפו יותר משנתיים מעת הנישואין ועד פטירת הורהו השני; נפטרו שני ההורים כאמור בתוך שנתיים מעת הנישואין, יהיה יתום כאמור זכאי למענק לפי פסקה זו מכוח כל אחד מהוריו.

(ז) לגבי יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ויש לו אפוטרופוס לגוף, ישולמו התגמול לפי סעיף קטן (א1) על אף הוראות סעיף 9(ד) לחוק משפחות חיילים, וכן המענק לפי סעיף קטן (ד)(2) לאותו אפוטרופוס, אלא אם כן יורה בית משפט מוסמך אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו, וכפי שיורה.

 

מיום 1.3.2010

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ע מס' 2216 מיום 3.12.2009 עמ' 252 (ה"ח 261)

(א) גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול והוראות סעיפים 7, 8, 8א, 8ב, 8ג, 8ג, 9, 10, 10א, 10ג, 10ג, 11, 12, 12א, 13, 13א, 13ב, 13ג, 14, 14א, 14ב 15, 17, 18, 21ב, 22, 24, 25ב, 29, 29א, 29ג, 29ד, 29ה, 30, 32, 32א ו-33א לחוק משפחות חיילים יחולו עליהם, בשינויים המחוייבים.

(א1) יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי לתגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13(1) 13ב(1) לחוק משפחות חיילים, במקום לתגמול חודשי לפי הוראות סעיף 9(א) לאותו חוק.

(ב) יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ואינו זכאי לתגמול לפי הוראות סעיף קטן (א) בשל כך שמלאו לו 21 שנים, זכאי, לתגמול כלהלן בעד התקופה שתחילתה בחודש שבו היה ליתום משני הוריו, ובלבד שבמועד שבו היה ליתום משני הוריו טרם מלאו לו 37 שנים:

(1) תגמול בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13(1) 13ב(1) לחוק משפחות חיילים – עד שימלאו לו 27 שנים;

(2) תגמול בשיעור 80% מהתגמול הקבוע בסעיף 13(1) 13ב(1) לחוק משפחות חיילים – למי שמלאו לו 27 שנים ועד שימלאו לו 37 שנים.

 

מיום 1.4.2010

תיקון מס' 28

ס"ח תש"ע מס' 2230 מיום 25.2.2010 עמ' 399 (ה"ח 262)

הוספת סעיף קטן 7(ח)

 

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"א מס' 2307 מיום 28.7.2011 עמ' 992 (ה"ח 402)

(א1) יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי לתגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13ב(1) לחוק משפחות חיילים, במקום לתגמול חודשי לפי הוראות סעיף 9(א) לאותו חוק עד הגיעו לגיל 18, וכן זכאי הוא להטבות הניתנות בעד יתום לאלמנה כמשמעותה בחוק משפחות חיילים, לפי כל דין, ובלבד שלא יהא זכאי לכפל הטבות.

(א2) יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ומלאו לו 18 שנים זכאי למשך כל ימי חייו לתגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 7 לחוק משפחות חיילים, ולהטבות הניתנות לפי כל דין לאלמנה שאין יתום סמוך על שולחנה כמשמעותה בחוק האמור, למעט סיוע במימון רכישת דירה והחלפת דירה, ובלבד שלא יהא זכאי לכפל הטבות; הטבות לעניין הנצחה יינתנו רק לאחד היתומים באותה משפחה, לגבי כל אחד מהוריו.

(ב) יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ואינו זכאי לתגמול לפי הוראות סעיף קטן (א) בשל כך שמלאו לו 21 שנים, זכאי, לתגמול כלהלן בעד התקופה שתחילתה בחודש שבו היה ליתום משני הוריו, ובלבד הוראות סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) יחולו לגבי מי שבמועד שבו היה ליתום משני הוריו טרם מלאו לו 37 שנים:

(1) תגמול בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13ב(1) לחוק משפחות חיילים – עד שימלאו לו 27 שנים;

(2) תגמול בשיעור 80% מהתגמול הקבוע בסעיף 13ב(1) לחוק משפחות חיילים – למי שמלאו לו 27 שנים ועד שימלאו לו 37 שנים.

(ג) מי שזכאי לתגמול לפי הוראות סעיף קטן (ב) סעיף קטן (א2) לא יהיה זכאי, בעד התקופה שבה משתלם התגמול האמור, לתשלום למחיית יתום בעת רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית, לפי חוק משפחות חיילים, ואולם יהיה זכאי לבחור בתשלום כאמור במקום התגמול האמור.

(ד) יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי –

(1) אם טרם מלאו לו 37 שנים, למענק התארגנות בסכום של 83,600 שקלים חדשים, שישולם במועד שבו היה ליתום משני הוריו, או בהגיעו לגיל 18, לפי המאוחר;

(2) אם טרם מלאו לו 21 שנים, למענק ניידות בסכום של 26,000 שקלים חדשים.

(ה) הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ד) יעודכנו הסכום הנקוב בסעיף קטן (ד) יעודכן במועדי עדכון התגמולים לפי חוק משפחות חיילים ולפי שיעור העדכון האמור.

(ו) על אף הוראות סעיף 29א לחוק משפחות חיילים –

(1) לגבי יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, תחול הזכאות למענקים לפי סעיף 29א לחוק משפחות חיילים עד שימלאו לו 37 שנים;

(2) יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי למענקים לפי סעיף 29א לחוק משפחות חיילים מכוחו של כל אחד מהוריו;

(3) יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי למענק בשיעור של 80% מהמענק לפי סעיף 29א(א) לחוק משפחות חיילים גם אם נישא לפני שנפטרו הוריו או שנפטר הורהו השני, ובלבד שטרם מלאו לו 37 שנים, ולא חלפו יותר משנתיים מעת הנישואין ועד פטירת הורהו השני; נפטרו שני ההורים כאמור בתוך שנתיים מעת הנישואין, יהיה יתום כאמור זכאי למענק לפי פסקה זו מכוח כל אחד מהוריו.

(ז) לגבי יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ויש לו אפוטרופוס לגוף, ישולמו התגמול לפי סעיף קטן (א1) על אף הוראות סעיף 9(ד) לחוק משפחות חיילים, וכן המענק לפי סעיף קטן (ד)(2) לאותו אפוטרופוס, אלא אם כן יורה בית משפט מוסמך אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו, וכפי שיורה.

 

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ד מס' 2424 מיום 26.12.2013 עמ' 204 (ה"ח 693)

תגמול לבני משפחה תגמול והטבות לבני משפחה

(א) גרמה פגיעת איבה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול והוראות סעיפים 7, 8, 8א, 8ב, 8ג, 8ג, 9, 10, 10א, 10ג, 10ג, 11, 12, 13א, 13ב, 13ג, 14, 14א, 14ב 15, 17, 18, 21ב, 22, 24, 25ב, 29, 29א, 29ג, 29ד, 29ה, 30, 32 29ה, 32, 32א ו-33א לחוק משפחות חיילים יחולו עליהם, בשינויים המחוייבים.

(א1) יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי לתגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13ב(1) לחוק משפחות חיילים, במקום לתגמול חודשי לפי הוראות סעיף 9(א) לאותו חוק עד הגיעו לגיל 18, וכן זכאי הוא להטבות הניתנות בעד יתום לאלמנה כמשמעותה בחוק משפחות חיילים, לפי כל דין, ובלבד שלא יהא זכאי לכפל הטבות.

(א2) יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ומלאו לו 18 שנים זכאי למשך כל ימי חייו לתגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 7 לחוק משפחות חיילים, ולהטבות הניתנות לפי כל דין לאלמנה שאין יתום סמוך על שולחנה כמשמעותה בחוק האמור, למעט סיוע במימון רכישת דירה והחלפת דירה, ובלבד שלא יהא זכאי לכפל הטבות; הטבות לעניין הנצחה יינתנו רק לאחד היתומים באותה משפחה, לגבי כל אחד מהוריו.

(ב) הוראות סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) יחולו לגבי מי שבמועד שבו היה ליתום משני הוריו טרם מלאו לו 37 שנים.

(ג) מי שזכאי לתגמול לפי הוראות סעיף קטן (א2) לא יהיה זכאי, בעד התקופה שבה משתלם התגמול האמור, לתשלום למחיית יתום בעת רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית, לפי חוק משפחות חיילים, ואולם יהיה זכאי לבחור בתשלום כאמור במקום התגמול האמור.

(ד) יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי –

(1) אם טרם מלאו לו 37 שנים, למענק התארגנות בסכום של 83,600 שקלים חדשים, שישולם במועד שבו היה ליתום משני הוריו, או בהגיעו לגיל 18, לפי המאוחר;

(2) (נמחקה).

(ה) הסכום הנקוב בסעיף קטן (ד) יעודכן במועדי עדכון התגמולים לפי חוק משפחות חיילים ולפי שיעור העדכון האמור.

(ה1) בני המשפחה כאמור בסעיף קטן (א) זכאים להטבה לפי חוק משפחות חיילים ויחולו עליהם הוראות לפי פרק שלישי1, לפי פרק שביעי1 ולפי סעיף 28א לחוק האמור, בשינויים המחויבים וכן בשינויים אלה:

(1) שר הרווחה והשירותים החברתיים יקבע את הרכב ועדת החריגים להטבות ואת הרכב הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין לפי סעיפים 15ט ו-35א, וימנה את חבריהן;

(2) בוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין יהיה חבר נציג הזכאים לתגמול לפי חוק זה, שאינו בעל תפקיד בארגון יציג שהוכרז לפי חוק זה;

(3) על ההחלטות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 13.

 

מיום 1.8.2018

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 822 (ה"ח 802)

(ב) הוראות סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) יחולו לגבי מי שבמועד שבו היה ליתום משני הוריו טרם מלאו לו 37 שנים.

(ג) מי שזכאי לתגמול לפי הוראות סעיף קטן (א2) לא יהיה זכאי, בעד התקופה שבה משתלם התגמול האמור, לתשלום למחיית יתום בעת רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית, לפי חוק משפחות חיילים, ואולם יהיה זכאי לבחור בתשלום כאמור במקום התגמול האמור.

(ד) יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי –

(1) אם טרם מלאו לו 37 שנים, למענק התארגנות בסכום של 83,600 שקלים חדשים, שישולם במועד שבו היה ליתום משני הוריו, או בהגיעו לגיל 18, לפי המאוחר;

(2) (נמחקה).

(ה) הסכום הנקוב בסעיף קטן (ד) יעודכן במועדי עדכון התגמולים לפי חוק משפחות חיילים ולפי שיעור העדכון האמור.

(ה1) בני המשפחה כאמור בסעיף קטן (א) זכאים להטבה לפי חוק משפחות חיילים ויחולו עליהם הוראות לפי פרק שלישי1, לפי פרק שביעי1 ולפי סעיף 28א לחוק האמור, בשינויים המחויבים וכן בשינויים אלה:

(1) שר הרווחה והשירותים החברתיים יקבע את הרכב ועדת החריגים להטבות ואת הרכב הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין לפי סעיפים 15ט ו-35א, וימנה את חבריהן;

(2) בוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין יהיה חבר נציג הזכאים לתגמול לפי חוק זה, שאינו בעל תפקיד בארגון יציג שהוכרז לפי חוק זה;

(3) על ההחלטות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 13.

(ו) על אף הוראות סעיף 29א לחוק משפחות חיילים –

(1) לגבי יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, תחול הזכאות למענקים לפי סעיף 29א לחוק משפחות חיילים עד שימלאו לו 37 שנים;

(2) יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי למענקים לפי סעיף 29א לחוק משפחות חיילים מכוחו של כל אחד מהוריו;

(3) יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי למענק בשיעור של 80% מהמענק לפי סעיף 29א(א) לחוק משפחות חיילים גם אם נישא לפני שנפטרו הוריו או שנפטר הורהו השני, ובלבד שטרם מלאו לו 37 שנים, ולא ובלבד שלא חלפו יותר משנתיים מעת הנישואין ועד פטירת הורהו השני; נפטרו שני ההורים כאמור בתוך שנתיים מעת הנישואין, יהיה יתום כאמור זכאי למענק לפי פסקה זו מכוח כל אחד מהוריו.

(תיקון מס' 8)  תשמ"ח-1988

7א.     (בוטל).

מיום 1.3.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 686 מיום 1.3.1973 עמ' 79 (ה"ח 1023)

הוספת סעיף 7א

 

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 268 (ה"ח 1541)

החלפת סעיף 7א

הנוסח הקודם:

7א. על אף האמור בסעיף 7, אם היה הנפגע מתחת לגיל 14 כשנפטר – לא יהיו בני המשפחה זכאים לתגמולים לפני המועד שבו היה מגיע הנפטר לגיל 14 אילו נשאר בחיים, ואלא אם באותו מועד נתמלאו בהם תנאי הזכאות לפי סעיף 7.

 

מיום 23.6.1988

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ח מס' 1253 מיום 23.6.1988 עמ' 102 (ה"ח 1848)

ביטול סעיף 7א

הנוסח הקודם:

נפטר מתחת לגיל 14

7א. על אף האמור בסעיף 7, אם היה הנפגע מתחת לגיל 14 כשנפטר, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול לפי חוק זה רק מהמועד שבו היה הנפטר מגיע לגיל 14 אילו נשאר בחיים, לפי תנאי הזכאות שיהיו בתוקף באותו מועד; עד למועד האמור יהיו זכאים לאלו בלבד:

(1) השתתפות בהוצאות אבל, אזכרה והנצחה, לפי הכללים החלים על בני משפחה שחוק משפחות חיילים חל עליהם;

(2) השתתפות בהוצאות לטיפול רפואי ונפשי שבן המשפחה נזקק לו כתוצאה ישירה ממותו של הנפגע, לפי הכללים החלים על בני משפחה שחוק משפחות חיילים חל עליהם;

(3) השתתפות במימון הוצאות לצרכים מיוחדים של בן משפחה כתוצאה ישירה ממותו של הנפגע, לפי כללים, מבחנים ולתקופות שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות.

מקום קבורה והוראות לעניין הוצאות קבורה (תיקון מס' 1)  תשל"ג-1973 (תיקון מס' 36) תשע"ט-2018

7ב.     (א)  נפגע שנפטר יובא לקבורה בבית עלמין אשר בחר בו קרובו, ולא יישא קרובו בתשלום כלשהו בשל הקבורה; בסעיף זה –

          "בית עלמין" – לרבות בית עלמין סגור או חלקת קבר חריגה שנקבעו מכוח תקנות לפי סעיף 266 לחוק הביטוח;

          "חברה" – כהגדרתה בתקנות לפי סעיף 266 לחוק הביטוח;

          "קרוב" – הקרוב ביותר לנפגע לפי הסדר הזה:

(1)   בן זוגו;

(2)   בניו ובנותיו;

(3)   הוריו;

(4)   אחיו ואחיותיו;

(5)   אחיהם ואחיותיהם של הוריו.

(תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 17)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 36) תשע"ט-2018

          (ב)  נפגע שנפטר – ישולמו לבני המשפחה הוצאות קבורה והוצאות אחזקה של מקום הקבורה והמצבה, בשיעורים ולפי תנאים ששר העבודה והרווחה יקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; נוסף על האמור ובלי לגרוע מהוראות כל דין, ישולמו לחברה הוצאות בשל רכישת חלקת קבר לקבורת נפגע שנפטר בבית העלמין שבחר קרובו לפי סעיף קטן (א), בסכום הנהוג לגבי קבורה באותה חלקה ובאותו בית עלמין; הסכום שישולם לא יעלה על כפל התעריף הקבוע בתוספת הראשונה לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971.

מיום 1.6.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 686 מיום 1.3.1973 עמ' 79 (ה"ח 1023)

הוספת סעיף 7ב

 

מיום 20.3.1997

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1997 עמ' 91 (ה"ח 2573)

7ב. נפגע שנפטר - ישולמו לבני המשפחה הוצאות קבורה, בשיעורים ולפי תנאים ששר העבודה והרווחה יקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

 

מיום 13.1.2001

תיקון מס' 17

ס"ח תש"ס מס' 1745 מיום 13.7.2000 עמ' 224 (ה"ח 2855)

7ב. נפגע שנפטר – ישולמו לבני המשפחה הוצאות קבורה והוצאות אחזקה של מקום הקבורה והמצבה, בשיעורים ולפי תנאים ששר העבודה והרווחה יקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

 

מיום 12.12.2018

תיקון מס' 36

ס"ח תשע"ט מס' 2763 מיום 12.12.2018 עמ' 76 (ה"ח 812)

מענק להוצאות קבורה מקום קבורה והוראות לעניין הוצאות קבורה

7ב. (א) נפגע שנפטר יובא לקבורה בבית עלמין אשר בחר בו קרובו, ולא יישא קרובו בתשלום כלשהו בשל הקבורה; בסעיף זה –

"בית עלמין" – לרבות בית עלמין סגור או חלקת קבר חריגה שנקבעו מכוח תקנות לפי סעיף 266 לחוק הביטוח;

"חברה" – כהגדרתה בתקנות לפי סעיף 266 לחוק הביטוח;

"קרוב" – הקרוב ביותר לנפגע לפי הסדר הזה:

(1) בן זוגו;

(2) בניו ובנותיו;

(3) הוריו;

(4) אחיו ואחיותיו;

(5) אחיהם ואחיותיהם של הוריו.

(ב) נפגע שנפטר – ישולמו לבני המשפחה הוצאות קבורה והוצאות אחזקה של מקום הקבורה והמצבה, בשיעורים ולפי תנאים ששר העבודה והרווחה יקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; נוסף על האמור ובלי לגרוע מהוראות כל דין, ישולמו לחברה הוצאות בשל רכישת חלקת קבר לקבורת נפגע שנפטר בבית העלמין שבחר קרובו לפי סעיף קטן (א), בסכום הנהוג לגבי קבורה באותה חלקה ובאותו בית עלמין; הסכום שישולם לא יעלה על כפל התעריף הקבוע בתוספת הראשונה לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971.

(תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982

7ג.     (בוטל).

מיום 1.3.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 686 מיום 1.3.1973 עמ' 79 (ה"ח 1023)

הוספת סעיף 7ג

 

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 142 (ה"ח 1295)

7ג. הורה שכול או אלמנה, אלמנה או אלמן המקבלים תגמולים, יהיו זכאים פעם אחת בשנה לקצובת הבראה ונופש בעד שבעה ימים, בסכום הנהוג באותה שנה לגבי עובד המדינה, בתנאי שאינם זכאים לקצובת הבראה ונופש במקום עבודתם; ואם הם זכאים במקום עבודתם לקצובה כאמור בעד פחות משבעה ימים, ישולם להם בעד ההפרש שבין שבעה ימים והימים שבעדם הם זכאים במקום עבודתם, לפי השיעור הנהוג לגבי עובדי המדינה. 

 

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 269 (ה"ח 1541)

ביטול סעיף 7ג

הנוסח הקודם:

קצובת הבראה ונופש

7ג. הורה שכול, אלמנה או אלמן המקבלים תגמולים, יהיו זכאים פעם אחת בשנה לקצובת הבראה ונופש בעד שבעה ימים, בסכום הנהוג באותה שנה לגבי עובד המדינה, בתנאי שאינם זכאים לקצובת הבראה ונופש במקום עבודתם; ואם הם זכאים במקום עבודתם לקצובה כאמור בעד פחות משבעה ימים, ישולם להם בעד ההפרש שבין שבעה ימים והימים שבעדם הם זכאים במקום עבודתם, לפי השיעור הנהוג לגבי עובדי המדינה.

תשלום חודשי בעד אבדן הכנסה לאפוטרופוס של יתום משני הוריו (תיקון מס' 25) תשס"ט-2008

7ד.     (א)  אפוטרופוס לגוף שמונה ליתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי לתשלום חודשי בשל אבדן הכנסתו בתקופה שבה היתום עמו ובהחזקתו, בשיעור שיקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת; השר רשאי לקבוע את שיעור התשלום בהתחשב במספר היתומים ובגילם, התקופות שבעדן תהיה זכאות לתשלום, מטרת התשלום וסוג התשלום, וכן רשאי הוא לקבוע תשלום מענק חד-פעמי בעד תקופות שקדמו לזכאות לתשלום החודשי.

          (ב)  הורה שאימץ יתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, יהיה זכאי לזכויות שנתונות לאפוטרופוס לפי סעיף זה.

מיום 1.12.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ט מס' 2187 מיום 12.11.2008 עמ' 39 (ה"ח 262)

הוספת סעיף 7ד

היעדרות קרוב משפחה מעבודה (תיקון מס' 27)  תש"ע-2010

7ה.     (א)  קרוב משפחה של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה, רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל; לעניין זה יראו עובד שנעדו מעבודתו כאילו עבד.

          (ב)  לעניין סעיף זה, "קרוב משפחה" – הורים, הורי הורים, בן-זוג, ילדים, אחים ואחיות.

מיום 16.2.2010

תיקון מס' 27

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 389 (ה"ח 295)

הוספת סעיף 7ה

דין נפגע או  בן-משפחה לענין כל חיקוק אחר (תיקון מס' 1)  תשל"ג-1973

8.    דין נפגע או בן משפחה כדין נכה לפי חוק הנכים והתקנות לפיו או בן-משפחה כמשמעותו לפי חוק משפחות החיילים והתקנות לפיו לענין כל חיקוק אחר המעניק טובת הנאה, פטור או הנחה.

מיום 1.3.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 686 מיום 1.3.1973 עמ' 80 (ה"ח 1023)

8. דין נפגע או בן-משפחה כדין נכה כמשמעותו בחוק לפי חוק הנכים והתקנות לפיו או בן-משפחה כמשמעותו בחוק לפי חוק משפחות החיילים והתקנות לפיו לענין כל חיקוק אחר המעניק טובת הנאה, פטור או הנחה.

סמכות שר העבודה והרווחה (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997

9.    שר העבודה והרווחה רשאי –

 

 

(תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 8) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 13) תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 25) תשס"ט-2008

(1)   להתקין תקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בכל הענינים הנובעים מהאמור בסעיפים 3 עד 7, לרבות תקנות בדבר מתן מילוות וערבויות לשם יצירת מקורות פרנסה או לביסוסם או לצרכי דיור ושיכון לנפגע או לבני משפחתו ואופן סילוק המילוות האלה ובדבר תנאים לתשלום המענקים האמורים בסעיף 7(ד);

 

(תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997

(2)   לקבוע בצו, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כי סעיפים שנוספו לחוק הנכים או לחוק משפחות חיילים לאחר תחילתו של חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), תשמ"ב-1982, יחולו, בשינויים המחוייבים, על נפגעים או בני משפחותיהם;

(תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997

(3)   להחיל בצו, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, את התקנות לפי חוק הנכים לרבות ההוראות שבפרק חמישי לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954, או חוק משפחות החיילים, כולן או מקצתן, והכל בשינויים המחוייבים - על נפגעים או בני משפחותיהם.

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 269 (ה"ח 1541)

סמכות השר להתקין ולהחיל תקנות סמכות שר העבודה והרווחה

9. שר העבודה רשאי –

(1) להתקין תקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, בכל הענינים הנובעים מהאמור בסעיפים 3 עד 7
, לרבות תקנות בדבר מתן מילוות וערבויות לשם יצירות מקורות פרנסה או לביסוסם או לצרכי דיור ושיכון לנפגע או לבני משפחתו ואופן סילוק המלוות האלה;

(2) לקבוע בצו, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כי סעיפים שנוספו לחוק הנכים או לחוק משפחות חיילים לאחרת תחילתו של חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), התשמ"ב-1982, יחולו, בשינויים המחוייבים, על נפגעים או בני משפחותיהם.

(2) (3) להחיל בצו, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת, את התקנות לפי חוק הנכים לרבות ההוראות שבפרק חמישי לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954, או חוק משפחות החיילים, כולן או מקצתן, והכל בשינויים המחוייבים - על נפגעים או בני משפחותיהם.

 

מיום 23.6.1988

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ח מס' 1253 מיום 23.6.1988 עמ' 102 (ה"ח 1848)

(1) להתקין תקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, בכל הענינים הנובעים מהאמור בסעיפים 3 עד 7א עד 7, לרבות תקנות בדבר מתן מילוות וערבויות לשם יצירות מקורות פרנסה או לביסוסם או לצרכי דיור ושיכון לנפגע או לבני משפחתו ואופן סילוק המלוות האלה;

 

מיום 20.3.1997

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1997 עמ' 91 (ה"ח 2573)

9. שר העבודה והרווחה רשאי –

(1) להתקין תקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בכל הענינים הנובעים מהאמור בסעיפים 3 עד 7, לרבות תקנות בדבר מתן מילוות וערבויות לשם יצירות מקורות פרנסה או לביסוסם או לצרכי דיור ושיכון לנפגע או לבני משפחתו ואופן סילוק המלוות האלה;

 (2) לקבוע בצו, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כי סעיפים שנוספו לחוק הנכים או לחוק משפחות חיילים לאחרת תחילתו של חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), התשמ"ב-1982, יחולו, בשינויים המחוייבים, על נפגעים או בני משפחותיהם.

(3) להחיל בצו, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, את התקנות לפי חוק הנכים לרבות ההוראות שבפרק חמישי לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954, או חוק משפחות החיילים, כולן או מקצתן, והכל בשינויים המחוייבים - על נפגעים או בני משפחותיהם.

 

מיום 1.12.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ט מס' 2187 מיום 12.11.2008 עמ' 39 (ה"ח 262)

(1) להתקין תקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בכל הענינים הנובעים מהאמור בסעיפים 3 עד 7, לרבות תקנות בדבר מתן מילוות וערבויות לשם יצירות מקורות פרנסה או לביסוסם או לצרכי דיור ושיכון לנפגע או לבני משפחתו ואופן סילוק המלוות האלה ובדבר תנאים לתשלום המענקים האמורים בסעיף 7(ד);

מינוי רשות מאשרת (תיקון מס' 13) תשנ"ז-1997

10.  (א)  שר הבטחון, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ימנה רשות מאשרת שבסמכותה לאשר כי פגיעה שאירעה היא פגיעת איבה (להלן – הרשות); הודעה על מענה של הרשות תפורסם ברשומות.

          (ב)  הרשות תתן את החלטתה תוך שלושה חדשים מהיום שהתביעה הגיעה לידיה, אלא אם החליטה להאריך את התקופה מטעמים מיוחדים שנרשמו.

מיום 20.3.1997

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1997 עמ' 90 (ה"ח 2573)

  (א) שר הביטחון, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ימנה רשות מאשרת שבסמכותה לאשר כי פגיעה שאירעה היא פגיעת איבה (להלן - הרשות); הודעה על מענה של הרשות תפורסם ברשומות.

ערר

11.  (א)  הרואה עצמו נפגע בהחלטת הרשות רשאי לערור עליה לפני ועדת עררים האמורה בסעיף קטן (ב).

(תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997

          (ב)  ועדת העררים תהיה של חמישה ובראשה שופט שיתמנה על ידי שר המשפטים; יתר חברי הועדה יתמנו על ידי שר הבטחון בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה.

          (ג)   שלושה חברי הועדה, כשבהם היושב ראש, יהיו מנין חוקי.

          (ד)  הערר יוגש בכתב תוך 60 יום מהיום שבו הגיעה לידיעת העורר ההודעה על החלטת הרשות.

          (ה)  אין אחרי החלטת ועדת העררים ולא כלום.

          (ו)   הודעה על מען הועדה תפורסם ברשומות.

מיום 20.3.1997

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1997 עמ' 92 (ה"ח 2573)

(ב) ועדת העררים תהיה של חמישה ובראשה שופט שיתמנה על ידי שר המשפטים, יתר חברי הועדה יתמנו על ידי שר הבטחון בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה.

אישור פגיעת איבה

12.    אישורה של הרשות או של ועדת העררים, לפי הענין, כי פגיעה שאירעה היא פגיעת איבה, הוא תנאי מוקדם לכל תביעה לפי חוק זה בפני המוסד.

אישור פגיעת איבה שהתרחשה מחוץ לישראל או לאזור (תיקון מס' 34) תשע"ז-2017

12א.  (א)  על אף האמור בפסקה (1) להגדרה "פגיעת איבה", לרבות כפי שהוחלה בסעיף 18א, הרשות תאשר כי פגיעה שאירעה מחוץ לישראל או לאזור היא פגיעת איבה גם אם מטרתה העיקרית או המשנית לא היתה פגיעה בישראל או בעם היהודי, ובלבד שפעולת האיבה נעשתה בידי ארגון שהצהיר כי אחת ממטרותיו לפחות היא לפגוע בישראל, באזרחי ישראל או ביהודים, ובכלל זה אם פעולת האיבה נעשתה תוך סיוע לארגון כאמור, בשליחותו, מטעמו או כדי לקדם את מטרותיו.

          (ב)  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר הביטחון, רשאי לקבוע תנאים נוספים לאישור פגיעת איבה לפי סעיף זה.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יוכר אדם כנפגע לפי הוראות חוק זה אם הוא נפגע בפגיעה שאירעה מחוץ לישראל או לאזור כאמור באותו סעיף קטן, במדינה מהמדינות המנויות בסעיף 2א לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, למעט מצרים או עבר הירדן, לאחר שיצא לאותה מדינה בניגוד להוראות אותו סעיף.

          (ד)  נפגע אדם פגיעת איבה מפעולת איבה שאירעה מחוץ לישראל או לאזור והרשות אישרה לפי הוראות סעיף זה כי היא פגיעת איבה, והוא זכאי לתגמולים לפי חוק זה וגם לתשלומים לפי דין זר או ממדינת חוץ בעד אותה פגיעת איבה, יופחתו מהתגמולים לפי חוק זה התשלומים האמורים, לפי הוראות שיקבע שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

מיום 2.4.2017

תיקון מס' 34

ס"ח תשע"ז מס' 2622 מיום 30.3.2017 עמ' 558 (ה"ח 695)

הוספת סעיף 12א

סמכות בית-דין לעבודה

13.  לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, תהיה הסמכות הייחודית לדון בכל תביעה לתגמול לפי חוק זה ובכל תביעה להחזרת תגמול שניתן בטעות או שלא כדין, הכל בכפוף לאמור בסעיף 12.

קביעת מועדים (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982

13א.  שר המשפטים, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע בתקנות מועדים להגשת תובענות וערעורים לענין סעיף 13.

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 269 (ה"ח 1541)

הוספת סעיף 13א

ייצוג בפני בית-דין

14.  בכל תביעה על-פי חוק זה נגד המדינה או של המדינה ייצג אותה המוסד באמצעות מי שהורשה לכך מטעמו.

תחולת חוק הביטוח (תיקון מס' 8) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 14)  תשנ"ח-1998

15.  סעיפים 144, 265, סימנים א' ו-ב' למעט סעיף 308 לפרק י"ד, וסעיפים 383, 385 ו-386 לחוק הביטוח והתקנות לפיהם יחולו לענין חוק זה, בשינויים המחוייבים.

מיום 23.6.1988

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ח מס' 1253 מיום 23.6.1988 עמ' 102 (ה"ח 1848)

15. פרק ג1, סימנים א' ו-ב' למעט סעיף 137א לפרק ז' וסעיפים 196, 197 ו-198 לחוק הביטוח והתקנות לפיהם יחולו לענין חוק זה, בשינויים המחוייבים.

 

מיום 20.3.1998

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1998 עמ' 92 (ה"ח 2573)

15. פרק ג1, סימנים א' ו-ב' למעט סעיף 137א לפרק ז' וסעיפים 196, 197 ו-198 לחוק הביטוח סימנים א' ו-ב' למעט סעיף 308 לפרק י"ד, וסעיפים 383, 385 ו-386 לחוק הביטוח והתקנות לפיהם יחולו לענין חוק זה, בשינויים המחוייבים.

 

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 99 (ה"ח 2608)

15. סימנים א' ו-ב' סעיפים 144, 265, סימנים א' ו-ב' למעט סעיף 308 לפרק י"ד, וסעיפים 383, 385 ו-386 לחוק הביטוח והתקנות לפיהם יחולו לענין חוק זה, בשינויים המחוייבים.

 

 

תגמול לפי חוק זה או גימלה לפי חוק הביטוח עקב מאורע אחד (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982

16.    (א)  הזכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולגימלה לפי חוק הביטוח, ישולם לו תגמול לפי חוק זה, ואולם תוך ששה חדשים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על החלטת הרשות, ואם הוא נכה לפי חוק זה - גם תוך שלושה חדשים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על קביעת דרגת נכות לצמיתות, הברירה בידו לבחור בגימלה לפי חוק הביטוח.

          (ב)  בחר הזכאי תוך תקופה כאמור בגימלה לפי חוק הביטוח –

(1)   תשולם לו הגימלה בניכוי הסכומים ששולמו לו כתגמול לפי חוק זה בתקופה שבעדה מגיעה לו הגימלה;

(2)   יהיה חלק הגימלה העודף על התגמול לפי חוק זה על חשבון המוסד, ושאר הגימלה יהיה על חשבון אוצר המדינה.

(תיקון מס' 19) תשס"ד-2004

          (ג)[1] בחר הזכאי, לפי הוראות סעיף קטן (א), בקצבת תלויים לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' לחוק הביטוח, וזכותו לקצבה האמורה פקעה לפי הוראות סעיף 135 לחוק הביטוח, בשל כך שחזר ונישא, יהא זכאי מחדש לקצבה האמורה לפי הוראות סעיף 135(א) סיפה לחוק האמור, אף אם חדל להיות נשוי לאחר תום עשר שנים מהיום שבו חזר ונישא.

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 269 (ה"ח 1541)

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

תגמולים לפי חוק זה וגימלאות לפי חוק הביטוח

16. (א) הזכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולגימלה לפי חוק הביטוח - הברירה בידיו לבחור באחד מהם, אולם אם בחר בגימלה לפי חוק הביטוח, יהיה חלק הגימלה העודף על התגמול לפי חוק זה על חשבון המוסד, ושאר הגימלה יהיה על חשבון אוצר המדינה.

(ב) הזכאי לתגמול וגימלה כאמור בסעיף קטן (א), יבחר באחד מהם ת וך 6 חדשים מיום שנוצרה עילת התביעה, ועד שלא בחר כאמור, ישולם לו תגמול חודשי לפי חוק זה; בחר תוך התקופה האמורה בגימלה לפי חוק הביטוח, תשולם לו הגימלה מהיום שבו נוצרה עילת התביעה בניכוי הסכומים ששולמו לו כתגמול חדשי כאמור.

 

מיום 1.4.2004

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ד מס' 1932 מיום 21.3.2004 עמ' 331 (ה"ח 70)

הוספת סעיף 16(ג)

תגמול לפי חוק זה או גימלה לפי חוק הביטוח ליתום (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998

16א.  (א)  יתום משני הוריו שמתקיימים לגביו, עקב היותו יתום, התנאים המזכים בתגמול לפי חוק זה ובגמלה לפי חוק הביטוח, יהיה זכאי מכוחו של כל אחד מהוריו, לתגמול או לגמלה לפי בחירתו ובלבד שלא יבחר בגמלאות לפי חוק זה, מכוחם של שני ההורים.

 

(תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998

          (ב)  (1)   הבחירה בין תגמול לבין גמלה כאמור בסעיף קטן (א) מכוחו של הורה אחד, תיעשה תוך ששה חדשים מהיום שבו נמסרה ליתום ההודעה על זכאותו לגימלה או לתגמול, ועד שלא בחר כאמור ישולם לו תגמול לפי חוק זה; ואולם אם לפני קרות המאורע המזכה בתגמול לפי חוק זה שולמה לו גימלה מכוח חוק הביטוח, יימשך תשלום הגימלה מכוח חוק הביטוח עד לבחירה;

(2)   לא הודיע היתום על בחירתו תוך התקופה האמורה בפסקה (1), יראו כאילו בחר בתגמול או בגימלה ששולמו לו באותה תקופה;

(תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998

(3)   יתום שבחר בגמלה או בתגמול לפי סעיף 16 והוראות סעיף קטן (א) חלות עליו, זכאי לבחור מחדש בין גמלה לתגמול שישולמו לו מכוח כל אחד מהוריו לפי פסקה (1), בתוך שישה חודשים מיום שנתייתם מהורהו השני.

          (ג)   (1)   בחר היתום בגימלה לפי חוק הביטוח - יחולו הוראות סעיף 16(ב);

(2)   בחר היתום בתגמול לפי חוק זה, ישולם התגמול בניכוי הסכומים ששולמו לו כגימלה לפי חוק הביטוח בתקופה שבעדה מגיע לו התגמול, ואוצר המדינה יחזיר למוסד את הסכומים שנוכו כאמור.

          (ד)  יתום שהוא קטין, יראו בכל מקום בסעיף זה שבו מדובר ביתום כאילו מדובר באפוטרופוס שלו.

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 269 (ה"ח 1541)

הוספת סעיף 16א

 

מיום 1.9.1998

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 320 (ה"ח 2731)

(א) יתום משני הוריו, שמתקיימים לגביו, עקב היותו יתום, התנאים המזכים בתגמול לפי חוק זה ובגימלה לפי חוק הביטוח, זכאי לתגמול או לגימלה מכוח אחד ההורים ומכוח אחד החוקים בלבד, לפי בחירתו יהיה זכאי מכוחו של כל אחד מהוריו, לתגמול או לגמלה לפי בחירתו ובלבד שלא יבחר בגמלאות לפי חוק זה, מכוחם של שני ההורים.

(ב) (1) הבחירה בין תגמול לבין גמלה כאמור בסעיף קטן (א) מכוחו של הורה אחד תיעשה תוך ששה חודשים מהיום שבו נמסרה ליתום ההודעה על זכאותו לגימלה או לתגמול השני, ועד שלא בחר כאמור ישולם לו תגמול לפי חוק זה; ואולם אם לפני קרות המאורע המזכה בתגמול לפי חוק זה שולמה לו גימלה מכוח חוק הביטוח עד לבחירה;

(2) לא הודיע היתום על בחירתו תוך התקופה האמורה בפסקה (1), יראו כאילו בחר בתגמול או בגימלה ששולמה לו באותה תקופה.

(3) יתום שבחר בגמלה או בתגמול פי סעיף 16 והוראות סעיף קטן (א) חלות עליו, זכאי לבחור מחדש בין גמלה לתגמול שישולמו לו מכוח כל אחד מהוריו לפי פסקה (1), בתוך שישה חודשים מיום שנתייתם מהורהו השני.

תגמולים לפי חוק זה ותגמולים או פיצויים לפי חוקים אחרים (תיקון מס' 1)  תשל"ג-1973 (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 10)  תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998

17.  (א)  הזכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולפי חוק אחר שלפיו משתלם התגמול מאוצר המדינה – הברירה בידו לבחור באחד התגמולים. הוראה זו אינה גורעת מן האמור בסעיף 34 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970, ובסעיף 32 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], תשמ"ה-1985.

          (ב)  זכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולפיצויים לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], או לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, יחולו עליו בשינויים המחוייבים הוראות סעיף 36 לחוק הנכים או סעיף 21 לחוק משפחות החיילים, לפי הענין.

(תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998

          (ג)   הזכאי, שלא עקב מאורע אחד, לתגמול לפי חוק זה ולפי חוק אחר שלפיו משתלם תגמול מאוצר המדינה, זכאי לקבל את שתי הגמלאות גם יחד.

מיום 4.6.1967

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 686 מיום 1.3.1973 עמ' 80 (ה"ח 1023)

(א) הזכאי לתגמול לפי חוק זה מכוח כמה עילות, או לפי חוק זה ולפי חוק אחר שלפיו משתלם התגמול מאוצר המדינה - הברירה בידו לבחור באחד התגמולים. הוראה זו אינה גורעת מן האמור בסעיף 34(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970, ובסעיף 30(ג) לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות), תשי"ד-1954.

 

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 270 (ה"ח 1541)

(א) הזכאי לתגמול לפי חוק זה מכוח כמה עילות, או לפי חוק זה ולפי חוק אחר שלפיו משתלם התגמול מאוצר המדינה - הברירה בידו לבחור באחד התגמולים. הוראה זו אינה גורעת מן האמור בסעיף 34(ג) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970, ובסעיף 30(ג) לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות), תשי"ד-1954.

(ב) זכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולפיצויים לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] או לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, יחולו עליו בשינויים המחוייבים הוראות סעיף 36 לחוק הנכים או סעיף 21 לחוק משפחות החיילים, לפי הענין.

 

מיום 1.1.1990

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1491 מיום 8.12.1994 עמ' 34 (ה"ח 2304)

(א) הזכאי לתגמול לפי חוק זה ולפי חוק אחר שלפיו משתלם התגמול מאוצר המדינה - הברירה בידו לבחור באחד התגמולים. הוראה זו אינה גורעת מן האמור בסעיף 34(ג) בסעיף 34 לחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], תש"ל-1970, ובסעיף 30(ג) לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות), תשי"ד-1954 ובסעיף 32 לחוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985.

 

מיום 1.9.1998

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 320 (ה"ח 2731)

(א) הזכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולפי חוק אחר שלפיו משתלם התגמול מאוצר המדינה - הברירה בידו לבחור באחד התגמולים. הוראה זו אינה גורעת מן האמור בסעיף 34 לחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], תש"ל-1970, ובסעיף 32 לחוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985.

(ב) זכאי עקב מאורע אחד לתגמול לפי חוק זה ולפיצויים לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], או לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, יחולו עליו בשינויים המחוייבים הוראות סעיף 36 לחוק הנכים או סעיף 21 לחוק משפחות החיילים, לפי הענין.

(ג) הזכאי, שלא עקב מאורע אחד, לתגמול לפי חוק זה ולפי חוק אחר שלפיו משתלם תגמול מאוצר המדינה, זכאי לקבל את שתי הגמלאות גם יחד.

תגמול לבן משפחה לפי חוק משפחות חיילים ולפי חוק זה (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982   (תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998

17א.  (א)  (1)   בן משפחה, שאילולא האמור בסעיף 17(א) היה זכאי לתגמול לפי חוק משפחות חיילים ולפי חוק זה, יהיה זכאי לתגמול לפי חוק משפחות חיילים בלבד, ויראו נפגע שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה כאילו היה חייל שנספה במערכה;

 (2)  בסעיף קטן זה, "בן משפחה" – מי שהוכר כאלמן, כהורה שכול או כיתום, הן לפי חוק משפחות חיילים והן לפי חוק זה.

(תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.3.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 686 מיום 1.3.1973 עמ' 80 (ה"ח 1023)

הוספת סעיף 17א

 

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 270 (ה"ח 1541)

החלפת סעיף 17א

הנוסח הקודם:

תגמולים לפי חוק זה ולפי חוק הגמלאות

17א. (א) הגיעה ביום ו' בניסן תשל"א (1 באפריל 1971) גמלה לנפגע ספר כמשמעותו בחוק הגמלאות לנפגעי ספר, תשי"ז-1956 (להלן - חוק נפגעי ספר), זכאי הוא לבחור במקומה, לגבי התקופה מיום ו' בניסן תשל"א (1 באפריל 1971) ואילך, בתגמולים לפי חוק זה.

(ב) בחר אדם בתגמולים לפי חוק זה - לא יוכל לחזור בו; לא בחר בתגמולים כאמור, תעמוד לו הזכות לעשות כן בכל עת.

(ג) בחר אדם בתגמולים לפי חוק זה, יקוזז כנגדם כל סכום שקיבל לפי חוק נפגעי ספר בעד התקופה שלגביה נעשתה הבחירה כאמור.

 

 

מיום 1.9.1998

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 320 (ה"ח 2731)

17א. (א) (1) בן משפחה, שאילולא האמור בסעיף 17 בסעיף 17(א) יהיה זכאי לתגמול לפי חוק משפחות חיילים ולפי חוק זה, יהיה זכאי לתגמול לפי חוק משפחות חיילים בלבד, ויראו נפגע שנפטר בתוצאה מפגיעת איבה כאילו היה חייל שנספה במערכה;

(2) בסעיף קטן זה, "בן משפחה" - מי שהוכר כאלמן, כהורה שכול או כיתום, הן לפי חוק משפחות חיילים והן לפי חוק זה.

(ב) (1) בן-משפחה שהוא הורה שכול לפי חוק משפחות חיילים או לפי חוק זה והוכר כאלמן לפחות לפי החוק האחר, וכן בן משפחה שהוא אלמן לפי אחד החוקים האמורים והוכר כהורה שכול לפי החוק האחר, זכאי לתגמול לפי אחד החוקים, לפי בחירתו, ולמחצית התגמול המשתלם לבודד לפי החוק האחר;

(2) סכום התגמול המגיע לבן משפחה לפי אחד החוקים האמורים בפסקה (1) לא ייחשב להכנסה לענין קביעת סכום התגמול המגיע לו לפי החוק האחר, ואולם בן משפחה כאמור לא יהיה זכאי לתוספת תגמול כנצרך.

תגמול לנכה לפי חוק הנכים ולפי חוק זה (תיקון מס' 7)  תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998

17ב.  נכה שאילולא האמור בסעיף 17(א) היה זכאי לתגמולים כנכה לפי חוק הנכים ולפי חוק זה, יהיה זכאי, כל עוד הוא נכה הזכאי לתגמול לפי חוק הנכים, לתגמול מכוח חוק הנכים בלבד, ופגיעת האיבה תיחשב כאילו היתה חבלה שאירעה בתקופת שירותו הצבאי ועקב שירותו.

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 270 (ה"ח 1541)

הוספת סעיף 17ב

 

מיום 1.9.1998

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 320 (ה"ח 2731)

17ב. נכה שאילולא האמור בסעיף 17 בסעיף 17(א) היה זכאי לתגמולים כנכה לפי חוק הנכים ולפי חוק זה, יהיה זכאי, כל עוד הוא נכה הזכאי לתגמול לפי חוק הנכים, לתגמול מכוח חוק הנכים בלבד, ופגיעת האיבה תיחשב כאילו היתה חבלה שאירעה בתקופת שירותו הצבאי ועקב שירותו.

 

תגמולים לנכה ובן משפחה לפי מספר חוקים (תיקון מס' 7)  תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998

17ג.   (א)  מי שאילולא האמור בסעיף 17(א) היה זכאי לתגמול לפי חוק הנכים ולתגמול כבן משפחה לפי חוק זה, וכן מי שהיה זכאי לתגמול כבן משפחה לפי חוק משפחות חיילים ולתגמול כנכה לפי חוק זה, ישולם לו, בנוסף לתגמול לפי חוק הנכים או לפי חוק משפחות חיילים, לפי הענין, התגמול לפי חוק זה, ובלבד שאינו מקבל תגמול כנצרך או כמחוסר פרנסה לפי אחד החוקים האמורים.

          (ב)  סכום התגמול המגיע לזכאי לפי אחד החוקים האמורים בסעיף קטן (א) לא ייחשב כהכנסה לענין קביעת סכום התגמול המגיע לו לפי החוק האחר.

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 271 (ה"ח 1541)

הוספת סעיף 17ג

 

מיום 1.9.1998

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 320 (ה"ח 2731)

(א) מי שאילולא האמור בסעיף 17 בסעיף 17(א) היה זכאי לתגמול לפי חוק הנכים ולתגמול כבן משפחה לפי חוק זה, וכן מי שהיה זכאי לתגמול כבן משפחה לפי חוק משפחות חיילים ולתגמול כנכה לפי חוק זה, ישולם לו, בנוסף לתגמול לפי חוק הנכים או לפי חוק משפחות חיילים, לפי הענין, התגמול לפי חוק זה, ובלבד שאינו מקבל תגמול כנצרך או כמחוסר פרנסה לפי אחד החוקים האמורים.

טובות הנאה (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982

17ד.  (א)  מי שקיבל טובת הנאה לפי חוק זה ונעשה זכאי לתגמול לפי סעיפים 17א(א) או 17ב, לא יהיה זכאי פעם נוספת לאותה טובת הנאה.

          (ב)  מי שקיבל טובת הנאה לפי חוק זה או לפי חוק אחר ונעשה זכאי לתגמול לפי סעיפים 17א(ב) או 17ג, לא יהיה זכאי פעם נוספת לאותה טובת הנאה.

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 271 (ה"ח 1541)

הוספת סעיף 17ד

תגמולים לפי חוק זה מכוח מספר עילות (תיקון מס' 7)  תשמ"ב-1982

17ה.  (א)  הזכאי לתגמולים לפי חוק זה מכוח מספר עילות, הברירה בידו לבחור בתגמול מכוח אחת מהן, זולת אם נקבע אחרת באחד הסעיפים המנויים בסעיפים 4 או 7.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)   מי שהוכר כהורה שכול וכאלמן - זכאי לתגמול מכוח אחת העילות, לפי בחירתו, ולמחצית התגמול המשתלם לבודד מכוח העילה האחרת, והוראות סעיף 17א(ב)(2) יחולו, בשינויים המחוייבים;

(2)   מי שהוכר כנכה וכבן משפחה - ישולמו לו תגמולים מכוח שתי העילות, ובלבד שאינו מקבל תגמול כנצרך או כמחוסר פרנסה, והוראות סעיף 17ג(ב) יחולו, בשינויים המחוייבים;

(3)   מי שהוכר כהורה שכול, כאלמן וכנכה - ישולמו לו תגמולים כאמור בפסקה (1) ובנוסף לכך תגמול כנכה, ובלבד שאינו מקבל תגמול כנצרך או כמחוסר פרנסה, והוראות סעיף 17ג(ב) יחולו, בשינויים המחוייבים;

(4)   נכה מפגיעת איבה שנפגע בפגיעת איבה נוספת, תיקבע דרגת נכותו מחדש, ויראו את הפגימות מכל פגיעת האיבה כאילו מקורן בפגיעת איבה אחת.

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 271 (ה"ח 1541)

הוספת סעיף 17ה

הוראות לענין נפגע מפעולת איבה שמטרתה המשנית היא פגיעה בישראל (תיקון מס' 24) תשס"ז-2007

17ו.   על אף הוראות סעיפים 3, 4 ו-7, נפגע אדם פגיעת איבה מפעולת איבה שאירעה מחוץ לישראל או לאזור ושמטרתה המשנית היתה פגיעה בישראל, והוא או בן משפחתו זכאים לתגמולים לפי חוק זה וגם לתשלומים לפי דין זר או ממדינת חוץ בעד אותה פגיעת איבה, ישולמו לנפגע או לבן משפחתו תגמולים בסכום ההפרש שבין התשלומים האמורים לבין התגמולים לפי חוק זה; שר האוצר, בהסכמת שר הרווחה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות ותנאים לענין התגמולים שישולמו לפי סעיף זה, והוא רשאי להסמיך אדם או גוף אשר יחשב את שיעור התגמולים ולצורך כך יורה על אופן חישוב התגמולים.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 80 (ה"ח 260)

הוספת סעיף 17ו

תגמולים מאוצר המדינה

18.  (א)  תגמולים לפי חוק זה יינתנו מאוצר המדינה באמצעות המוסד.

          (ב)  אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן התגמול ואת החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובע מביצוע חוק זה.

נפגע מפעולת איבה נגד העם היהודי – החלת החוק (תיקון מס' 22) תשס"ו-2005 (תיקון מס' 24) תשס"ז-2007

18א.  (א)  הוראות חוק זה, בשינויים המחוייבים, יחולו גם לגבי תושב ישראל שנפגע פגיעת איבה מפעולת איבה נגד העם היהודי, ולענין זה, בהגדרה "פגיעת איבה" שבסעיף 1 יקראו את פסקה (1) כך שבכל מקום, במקום "לישראל" יבוא "לעם היהודי", אחרי "מטרותיהם" יבוא "ובלבד שמטרתה העיקרית של פעולת איבה כאמור היתה פגיעה בעם היהודי" והמילים "ובלבד שאם פעולות האיבה כאמור אירעו מחוץ לישראל או לאזור – מטרתן היתה פגיעה בישראל" – יימחקו.

          (ב)  נפגע אדם פגיעת איבה כאמור בסעיף קטן (א) מחוץ לישראל, והוא זכאי גם לתשלומים לפי דין זר או ממדינת חוץ בעד אותה פגיעת איבה, יופחתו מהתגמולים לפי חוק זה התשלומים האמורים, לפי הוראות שיקבע שר הרווחה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

סעיף קטן (א) מיום 1.1.2006

סעיף קטן (ב) מיום תחילתן של תקנות שיותקנו מכוחו

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 94 (ה"ח 90)

הוספת סעיף 18א

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 80 (ה"ח 260)

(א) הוראות חוק זה, בשינויים המחוייבים, יחולו גם לגבי תושב ישראל שנפגע פגיעת איבה מפעולת איבה נגד העם היהודי, ולענין זה, בהגדרה "פגיעת איבה" שבסעיף 1 יקראו את פסקה (1) כך שבכל מקום, במקום "לישראל" יבוא "לעם היהודי" ואחרי "לעם היהודי", אחרי "מטרותיהם" יבוא "ובלבד שמטרתה העיקרית של פעולת איבה כאמור היתה פגיעה בעם היהודי" והמילים "ובלבד שאם פעולות האיבה כאמור אירעו מחוץ לישראל או לאזור – מטרתן היתה פגיעה בישראל" – יימחקו; בסעיף קטן זה, "תושב ישראל" – תושב ישראל, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 378 לחוק הביטוח.

תחולה (תיקון מס' 1)  תשל"ג-1973 (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982

19.  (א)  חוק זה יחול על מי שנפגע בפעולת איבה אחרי יום כ"ה באייר תשכ"ז (4 ביוני 1967).

          (ב)  חוק זה לא יחול על פגיעה שנפגע אדם המשתייך לכוחות האויב, מסייע להם או פועל בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם מטרותיהם.

(תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997

          (ג)   שר העבודה והרווחה רשאי, בתנאים שקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להחיל הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, על תושב חוץ הנפגע בחוץ-לארץ בפגיעת איבה תוך כדי עבודתו אצל מעבידו שהוא תושב ישראל ועקב עבודתו כאמור; השימוש בסמכות זו לגבי נפגע המועסק בנציגות ישראלית בחוץ לארץ יהיה בהתייעצות עם שר החוץ.

מיום 1.3.1973

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 686 מיום 1.3.1973 עמ' 80 (ה"ח 1023)

הוספת סעיף קטן 19(ג)

 

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 271 (ה"ח 1541)

(א) חוק זה יחול על מי שנפגע בפעולות איבה אחרי יום כ"ה באייר תשכ"ז (4 ביוני 1967); הזכאי לפי חוק זה לא יהיה זכאי לתגמול לפי חוק הגימלאות לנפגעי ספר, תשי"ז-1956 (להלן - חוק נפגעי ספר).

 

מיום 20.3.1997

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1997 עמ' 90 (ה"ח 2573)

(ג) שר העבודה והרווחה רשאי, בתנאים שקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להחיל הוראות חוק זה, כולם או מקצתן, על תושב חוץ הנפגע בחוץ-לארץ מפגיעת איבה תוך כדי עבודתו אצל מעבידו שהוא תושב ישראל ועקב עבודתו כאמור; השימוש בסמכות זו לגבי נפגע המועסק בנציגות ישראלית בחוץ לארץ יהיה בהתייעצות עם שר החוץ.

נפגעי תש"ח-תש"ט (תיקון מס' 3) תשל"ז-1977

19א.  (א)  על אף האמור בסעיף 19(א) יחול חוק זה, למעט סעיף 2, על מי שנפגע בפעולות איבה של כוחות אויב בתקופה שמיום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) עד יום כ"ה בשבט תש"ט (24 בפברואר 1949), אם נתקיימו בו שניים אלה:

(1)   הוא נפגע במקום שהיה אותה שעה שטח ישראל או בשליטתם של צבא-הגנה לישראל או של יחידה שעל השירות בה הכריז שר הבטחון כעל שירות צבאי לצורך חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], כאמור בפסקה (2) להגדרת "שירות צבאי" שבסעיף 1 לאותו חוק, או הוא נפגע בעת מעבר ממקום כאמור אל מקום אחר כאמור;

(2)   מיום הפגיעה ועד ליום תחילתו של חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 3), תשל"ז-1977, הוא היה תושב ישראל והיה בישראל ברציפות; לענין זה לא יראו כאילו נפסקה הרציפות אם שהה הנפגע מחוץ לישראל תקופה שאינה עולה על ארבע שנים, בין בהמשך אחד ובין בכמה המשכים, וכן אם שהה תקופה ארוכה יותר לצרכי לימודים או בשליחות מטעם המדינה או מטעם גוף ציבורי בישראל.

          (ב)  לענין חוק זה, דין פגיעה מפעולות איבה של כוחות אויב כדין פגיעת איבה ודינו של מי שנפגע מפגיעה כאמור כדין נפגע, ובלבד שנתקיימו בו הוראות סעיף קטן (א).

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 153 (ה"ח 1295)

הוספת סעיף 19א

בני משפחה (תיקון מס' 3) תשל"ז-1977

19ב.  על אף האמור בחוק זה, יחולו הוראותיו, למעט סעיף 2, על בן משפחה של מי שסעיף 19א חל עליו, אם נתקיימו בבן-המשפחה הוראות פסקה (2) של סעיף 19א(א), בשינויים המחוייבים.

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 153 (ה"ח 1295)

הוספת סעיף 19ב

סייג (תיקון מס' 3)  תשל"ז-1977

19ג.   (א)  מי שקיבל מאחד הגופים המפורטים להלן תשלום או פיצוי אחר, למעט טיפול רפואי ושיקום רפואי, בשל פגיעה כאמור בסעיף 19א, לא יהיה זכאי לתגמול לפי חוק זה; ואלה הגופים:

(1)   המדינה;

(2)   הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

(3)   ההסתדרות הציונית העולמית;

(4)   הועד הלאומי לכנסת ישראל;

(5)   רשות מקומית.

          (ב)  מי שמקבל בשל פגיעה כאמור בסעיף 19א פיצוי שבועי לפי פקודת הפיצויים לעובדים, 1947, הברירה בידו לבחור בהמשך קבלת הפיצוי או בזכויות לפי חוק זה.

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 153 (ה"ח 1295)

הוספת סעיף 19ג

תביעה לתגמול (תיקון מס' 3) תשל"ז-1977

19ד.  (א)  תביעה מכוח סעיפים 19א או 19ב תוגש לא יאוחר מתום שנים-עשר חדשים מיום תחילתו של חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 3), תשל"ז-1977.

          (ב)  הטוען כי פגיעה היא מפעולות איבה של כוחות אויב וכי נכות או מוות נגרמו כתוצאה מהפגיעה כאמור, עליו הראיה.

מיום 25.3.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 153 (ה"ח 1295)

הוספת סעיף 19ד

חובת עדכון פרטים (תיקון מס' 29) תשע"א-2010

19ה.  מקבל תגמול יודיע למוסד בכתב על כל שינוי שחל במצבו המשפחתי, בהכנסותיו או בעניין אחר, שלגביהם מסר בעבר מידע למוסד או בעניין שלגביו הודיע לו המוסד כי הוא דרוש לצורך קבלת תגמול, בתוך שישים ימים ממועד השינוי, והכל אם השינוי עשוי להשפיע על זכאותו לתגמול או על שיעורו.

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"א מס' 2259 מיום 10.11.2010 עמ' 23 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 19ה

עונשין (תיקון מס' 29) תשע"א-2010

19ו.   (א)  תובע שמסר הצהרה כוזבת לגבי מידע הדרוש למוסד, לצורך קביעת זכאותו לתגמול, שיעורו או עדכונו או שהעלים מידע כאמור, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין).

          (ב)  (1)   קיבל מקבל תגמול הודעה מהמוסד בדואר רשום בדבר הפרטים האמורים בתוספת השנייה והמשפיעים על הזכאות לתגמול או על שיעורו, שעליהם הוא נדרש לדווח, וחל שינוי באחד או יותר מהפרטים האמורים בתקופה של ארבע שנים ממועד משלוח ההודעה, ומקבל התגמול לא דיווח בכתב למוסד על השינוי בתוך שישים ימים ממועד השינוי, בניגוד להוראות סעיף 19ה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין;

(2)   ההודעה כאמור בפסקה (1) תכלול אזהרה בנוסח האמור בחלק ג' שבתוספת השנייה, ותהיה בשפות עברית, ערבית, רוסית ואמהרית; ערכם של השיעורים מהסכום הבסיסי כאמור בתוספת השנייה המצוינים בהודעה, יוצג גם בשקלים חדשים; להודעה יצורף טופס לעדכון הפרטים בשפה העברית;

(3)   נשלחה למקבל התגמול הודעה לפי סעיף קטן זה בדואר רשום לכתובת שעליה הודיע למוסד לאחרונה ולכתובתו המופיעה במרשם האוכלוסין, יראו אותה כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה בתום 15 ימים מיום שנשלחה, זולת א הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן;

(4)   הוכיח מקבל תגמול כי לא קיבל את ההודעה בדואר רשום מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן, יחולו לגביו הוראות פסקה (1), ובלבד שקיבל את ההודעה כאמור מידי פקיד תביעות כמשמעותו בחוק הביטוח;

(5)   הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שנקבעה לגביו נכות רפואית לפי פרט 33, 34 או 91 שברשימת הליקויים, כמשמעותה בסעיף 208 לחוק הביטוח, ומי שנקבע לגביו כי הוא זקוק להשגחה מתמדת, כמשמעותה בסעיף 224(א)(2) לחוק הביטוח.

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"א מס' 2259 מיום 10.11.2010 עמ' 23 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 19ו

תשלום שלא על ידי המוסד (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982

20.  מי שהוכר כבן משפחה או כנכה לפי חוק זה ומתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 17א(ב) או בסעיף 17ג, ישולם לו התגמול שהוא זכאי לו לפי חוק זה על-ידי הרשות המוסמכת לשלם תגמולים לפי חוק הנכים או לפי חוק משפחות חיילים, לפי הענין; שולם התגמול על-ידי המוסד, יראוהו כמקדמה על חשבון התגמול שהוא זכאי לו.

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 271 (ה"ח 1541)

החלפת סעיף 20

הנוסח הקודם:

הוראות מעבר

20. מי שקיבל גימלה לפי חוק נפגעי ספר, בשל פגיעת ספר שנפגע אחרי כ"ה באייר תשכ"ז (4 ביוני 1967), תיזקף הגימלה על חשבון התגמול לפי חוק זה, אולם אם קיבל אדם כדין גימלה לפי חוק נפגעי ספר העולה על התגמול המגיע לפי חוק זה לא תיזקף היתרה.

סמל ותעודה לנכים (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982

20א.  (א)  נפגע הזכאי לתגמול כנכה לפי חוק זה, יעניק לו המוסד סמל ותעודה המעידים על נכותו.

          (ב)  צורת הסמל והתעודה, דרכי הענקתם והוראות בדבר ייצורו של הסמל, המסחר בו וכל שימוש אחר בו או בדמותו לצרכי מסחר או פרסומת, ייקבעו בתקנות.

מיום 1.9.1982

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 272 (ה"ח 1541)

הוספת סעיף 20א

ביצוע (תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997

21.  שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

מיום 20.3.1997

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1997 עמ' 92 (ה"ח 2573)

21. שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תיאומים (תיקון מס' 29) תשע"א-2010

22.  (א)  בחוקים המאוזכרים בתוספת הראשונה יבואו התיקונים כמפורט בה.

 

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2005

          (ב)  במקום קצין תגמולים האמור בחוק הנכים ובחוק משפחות חיילים יבוא לענין חוק זה פקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 298 לחוק הביטוח.

מיום 15.12.2005

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 94 (ה"ח 90)

(ב) במקום קצין תגמולים האמור בחוק הנכים ובחוק משפחות חיילים יבוא לענין חוק זה פקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 130 בסעיף 298 לחוק הביטוח.

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"א מס' 2259 מיום 10.11.2010 עמ' 24 (ה"ח 436)

(א) בחוקים המאוזכרים בתוספת בתוספת הראשונה יבואו התיקונים כמפורט בה.

 

(תיקון מס' 29) תשע"א-2010

תוספת ראשונה

(סעיף 22)

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"א מס' 2259 מיום 10.11.2010 עמ' 24 (ה"ח 436)

תוספת ראשונה

1.        בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א-1961, אחרי סעיף 15 יבוא:

"גימלאות לנפגעים

15א. מי שמקיים חובת שמירה מכוח חוק זה ונפגע תוך כדי השמירה ביום כ"ו באייר תשכ"ז (5 ביוני 1967) או לאחר מכן, דינו כדין נפגע לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, והוראות החוק האמור יחולו לגביו ולגבי התלויים בו".

2.        בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, בסעיף 14ב(א), בסופו יבוא:

"מי שנקרא כאמור ונפגע ביום כ"ו באייר תשכ"ז (5 ביוני 1967) או לאחר מכן תוך כדי מילוי חובתו ועקב מילויה, דינו כדין נפגע לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, והוראות החוק האמור יחולו לגביו ולגבי התלויים בו".

(תיקון מס' 13)  תשנ"ז-1997

3.        (נמחק).

מיום 20.3.1997

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1997 עמ' 92 (ה"ח 2573)

ביטול פרט 3

הנוסח הקודם:

3. בחוק הביטוח, בסעיף 168(א)(3), אחרי פסקת-משנה (ו) יבוא:

"(ז) חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל - 1970".

4.        בפקודת מס-הכנסה, בסעיף 36(א), אחרי "או מפגיעת ספר" יבוא "או מפגיעת איבה" ובסוף סעיף 36(ב) יבוא:

          ""פגיעת איבה" - כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970".

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2005

5.        (נמחק).

מיום 15.12.2005

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 94 (ה"ח 90)

ביטול פרט 5

הנוסח הקודם:

5. בחוק נפגעי ספר, האמור בסעיף 2 יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) אלמנה ויתום של נפגע ספר יהיו זכאים לגימלאות לפי פרק ג1 לחוק הביטוח הלאומי והתקנות לפיו".

 

(תיקון מס' 29) תשע"א-2010

תוספת שנייה

(סעיף 19ו(ב))

חלק א': פרטים המשפיעים על זכאות לתגמול או על שיעורו לעניין סעיף 19ו(ב)

בלוח זה, "הסכום הבסיסי" – הסכום כאמור בפסקה (3) להגדרה "הסכום הבסיסי" בחוק הביטוח;

1.        קיומה או אי-קיומה של יתרת חשבון של מקבל התגמול במוסד פיננסי, כהגדרתו בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006, בין בבעלותו ובין בבעלות משותפת עם אחר, או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד או בן זוג.

2.        קיומה או אי-קיומה של זכות בנכס מקרקעין, של מקבל התגמול או שינוי שחל בזכות כאמור.

3.        גובה ההכנסה מעבודה שמקבל התגמול עובד בה, או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד או בן זוג.

4.        הכנסה ממקורות אחרים של מקבל התגמול או שינוי שחל בה, אם השינוי כאמור עולה על 9% מהסכום הבסיסי לגבי יחיד, או 13% מהסכום הבסיסי לגבי מי שיש עמו ילד או בן זוג.

5.        כתובת המגורים של מקבל התגמול בישראל או שינוי בכתובת כאמור או מעבר לכתובת מגורים אחרת מחוץ לישראל.

6.        היות מקבל התגמול בעל אזרחות זרה או שינוי לעניין אזרחות כאמור.

7.        מועדי כניסה לישראל ויציאה ממנה של מקבל התגמול, ותקופת שהותו מחוץ לישראל.

8.        מגורים תחת קורת גג אחת, תחילתם או הפסקתם של מגורים כאמור עם אחד מאלה:

(1)  מי שנישא למקבל התגמול, לרבות מי שנישא על פי הדין במדינת חוץ;

(2)  מי שהוא הורה של אחד מילדי מקבל התגמול;

(3)  מי שיש למקבל התגמול חשבון בנק משותף עמו או שיש למקבל התגמול זכות משותפת עמו בנכס מקרקעין או ברכב;

(4)  מי שיש למקבל התגמול הסכם ממון או הסכם אחר בדבר שיתוף בהכנסות או בהוצאות עמו.

9.        קבלת כספים על ידי מקבל התגמול ישירות מהחייב או ממי מטעמו לעניין סעיף 12 לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, או אי-קבלת כספים כאמור.

10.      קיומו או אי קיומו של פסק דין מזונות לטובת מקבל התגמול המאוחר לפסק דין שמסר למוסד.

חלק ב': פרטים נדרשים

מספר הפרט בחלק א'

פרט 1

פרט 2

פרט 3

פרט 4

פרט 5

פרט 6

פרט 7

פרט 8

פרט 9

פרט 10

נדרש

לא נדרש

נדרש

נדרש

נדרש

נדרש

נדרש

לא נדרש

לא נדרש

לא נדרש

* פרטים 1, 3 ו-4 יידרשו רק לגבי מי שמשתלם לו תגמול המותנה במבחן הכנסות

 

 

 

 

 

 

חלק ג'

אזהרה

הרינו להביא לידיעתך כי אם לא תעדכן את המוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיחול באחד או יותר מהפרטים המפורטים בהודעה זו בתוך שישים ימים ממועד השינוי, במהלך ארבע שנים ממועד משלוח הודעה זו, הנך צפוי לעונשים הקבועים לפי החוק, לרבות קנס; ככל שחל שינוי בפרטים האמורים לגביך, אנא עדכן את המוסד לביטוח לאומי בטופס המצורף.

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"א מס' 2259 מיום 10.11.2010 עמ' 24 (ה"ח 436)

הוספת תוספת שנייה

 

 

  שניאור זלמן שזר             גולדה מאיר                יוסף אלמוגי

        נשיא המדינה                     ראש הממשלה                       שר העבודה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ל מס' 600 מיום 30.7.1970 עמ' 126 (ה"ח תש"ל מס' 860 עמ' 7).

ת"ט ס"ח תשל"ב מס' 638 מיום 26.11.1971 עמ' 3.

תוקן ס"ח תשל"ג מס' 686 מיום 1.3.1973 עמ' 79 (ה"ח תשל"ג מס' 1023 עמ' 48) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשל"ג מס' 712 מיום 3.8.1973 עמ' 253 (ה"ח תשל"ג מס' 1082 עמ' 430) – תיקון מס' 2 בסעיף 11 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 9), תשל"ג-1973. ת"ט ס"ח תשל"ג מס' 716 מיום 24.8.1973 עמ' 361.

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 153 (ה"ח תשל"ז מס' 1295 עמ' 203) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשל"ז מס' 856 מיום 25.3.1977 עמ' 142 (ה"ח תשל"ז מס' 1284 עמ' 136) – תיקון מס' 4 בסעיף 5 לחוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מס' 12) תשל"ז-1977; ר' סעיף 6 לענין תחולה.

ס"ח תשל"ט מס' 929 מיום 8.3.1979, עמ' 71 (ה"ח תשל"ח מס' 1334 עמ' 142) – תיקון מס' 5 בסעיף 16 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) (מס' 10) תשל"ט-1979.

ס"ח תש"ם מס' 981 מיום 7.8.1980 עמ' 194 (ה"ח תש"ם מס' 1427 עמ' 68) – תיקון מס' 6 בסעיף 20 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 13) תש"ם-1980.

ס"ח תשמ"ב מס' 1062 מיום 27.8.1982 עמ' 268 (ה"ח תשמ"א מס' 1541 עמ' 391) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשמ"ח מס' 1253 מיום 23.6.1988 עמ' 102 (ה"ח תשמ"ז מס' 1848 עמ' 322) – תיקון מס' 8; ר' סעיף 9 לענין תחולה.

ס"ח תשנ"ה מס' 1485 מיום 9.11.1994 עמ' 8 (ה"ח תשנ"ד מס' 2238 עמ' 173) – תיקון מס' 9 בסעיף 14 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 18), תשנ"ה-1994.

ס"ח תשנ"ה מס' 1491 מיום 8.12.1994 עמ' 34 (ה"ח תשנ"ה מס' 2304 עמ' 2) – תיקון מס' 10 [במקור מס' 9]; תחילתו ביום 1.1.1990.

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 81  (ה"ח תשנ"ד מס' 2299 עמ' 173)– תיקון מס' 11 [במקור מס' 10] בסעיף 42 לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994.

ס"ח תשנ"ו מס' 1553 מיום 28.12.1995 עמ' 20 (ה"ח תשנ"ד מס' 2245 עמ' 173, ה"ח תשנ"ה מס' 2352 עמ' 256) – תיקון מס' 12 בסעיף 4 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) (מס' 17) תשנ"ו-1995.

ס"ח תשנ"ז מס' 1617 מיום 20.3.1997 עמ' 90 (ה"ח תשנ"ז מס' 2573 עמ' 117) – תיקון מס' 13.

ס"ח תשנ"ח מס' 1639 מיום 25.11.1997 עמ' 14 (ה"ח תשנ"ז מס' 2653 עמ' 84) – תיקון מס' 14 בסעיף 12 לחוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), תשנ"ח-1997; ר' סעיף 14 בענין תחילה ותוקף.

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 99  (ה"ח תשנ"ז מס' 2608 עמ' 173) – תיקון מס' 15 בסעיף 12 לחוק הביטוח הלאומי (מס' 19) תשנ"ח-1998; ר' סעיף 19 בענין תחילה: 1.6.1998 וסעיף 20 בענין תחולה והוראת מעבר.

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 319 (ה"ח תשנ"ח מס' 2731 עמ' 438) – תיקון מס' 16; ר' סעיף 6 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תש"ס מס' 1745 מיום 13.7.2000 עמ' 224 (ה"ח תש"ס מס' 2855 עמ' 314) – תיקון מס' 17; תחילתו בתום 6 חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ד מס' 1931 מיום 15.3.2004 עמ' 316 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 30 עמ' 480) – תיקון מס' 18 בסעיף 2 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 26), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2003 ובלבד שלא ישולם תשלום חודשי בעד תקופה שקדמה ליום זה.

ס"ח תשס"ד מס' 1932 מיום 21.3.2004 עמ' 331 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 70 עמ' 258) – תיקון מס' 19; תחילתו ביום 1.4.2004.

ס"ח תשס"ד מס' 1939 מיום 17.5.2004 עמ' 380 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 89 עמ' 362) – תיקון מס' 20 בסעיף 2 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 27), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.6.2004 ור' סעיף 3 לענין  תחולה.

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 726 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 86 עמ' 188) – תיקון מס' 21; תחילתו ביום 1.9.2005 ור' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 94 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 90 עמ' 217) – תיקון מס' 22; ר' סעיף 5 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"ו מס' 2062 מיום 24.7.2006 עמ' 387 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 212 עמ' 138) – תיקון מס' 23 בסעיף 1 לחוק פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי (תיקוני חקיקה), תשס"ו-2006; ר' סעיף 3 לענין תחולה והוראת מעבר.

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 79 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 24 בסעיף 45 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.1.2007 ותחולתו על פגיעת איבה שאירעה מיום 11.1.2007.

ס"ח תשס"ט מס' 2187 מיום 12.11.2008 עמ' 38 (ה"ח הכנסת תשס"ט מס' 262 עמ' 38) – תיקון מס' 25; תחילתו ביום 1.12.2008 ור' סעיפים 4, 5 לענין תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תש"ע מס' 2216 מיום 3.12.2009 עמ' 252 (ה"ח הכנסת תשס"ט מס' 261 עמ' 30) – תיקון מס' 26 בסעיף 6 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30), תש"ע-2009; תחילתו ביום 1.3.2010 ור' סעיף 7 לענין תחולה.

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 389 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 295 עמ' 72) – תיקון מס' 27.

ס"ח תש"ע מס' 2230 מיום 25.2.2010 עמ' 399 (ה"ח הכנסת תשס"ט מס' 262 עמ' 38) – תיקון מס' 28; תחילתו ביום 1.4.2010 ור' סעיף 3 לענין תחולה.

ס"ח תשע"א מס' 2259 מיום 10.11.2010 עמ' 23 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 597) – תיקון מס' 29 בסעיף 7 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 122), תשע"א-2010; תחילתו ביום 1.1.2012 ור' סעיף 8 לענין תחולה.

ס"ח תשע"א מס' 2307 מיום 28.7.2011 עמ' 992 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 402 עמ' 224) – תיקון מס' 30; תחילתו ביום 1.8.2011 ור' סעיף 4 לענין תחולה והוראות מעבר. תוקן ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 252 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1566) – תיקון מס' 30 (תיקון) תשע"ו-2015 בסעיף 44 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 1.12.2015 ור' סעיף 45 לענין הוראת מעבר. ס"ח תשע"ו מס' 2573 מיום 11.8.2016 עמ' 1160 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1053 עמ' 1090) – תיקון מס' 30 (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשע"ד מס' 2417 מיום 9.12.2013 עמ' 66 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 779 עמ' 980) – תיקון מס' 31 בסעיף 2 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 27), תשע"ד-2013.

ס"ח תשע"ד מס' 2424 מיום 26.12.2013 עמ' 204 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 693 עמ' 858) – תיקון מס' 32 בסעיף 23 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 35), תשע"ד-2013; תחילתו ביום 1.1.2014 ור' סעיפים 25, 26 לענין תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 925 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 949 עמ' 1067, ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 967 עמ' 126, ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 782 עמ' 992) – תיקון מס' 33 בסעיף 79 לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.11.2016.

ס"ח תשע"ז מס' 2622 מיום 30.3.2017 עמ' 558 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 695 עמ' 132) – תיקון מס' 34; ר' סעיף 2 לענין תחילה ותחולה.

2. תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו, והוא יחול גם על פגיעת איבה שהתרחשה ביום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012) ואילך ושאושרה לפי סעיף 12א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, אולם לא ישולמו תגמולים לפי החוק העיקרי לנפגע בפגיעת איבה כאמור אלא בעד התקופה החל ביום תחילתו של חוק זה ואילך.

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 822 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 802 עמ' 266) – תיקון מס' 35; ר' סעיף 3 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

3. (א) תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה כהגדרתה בחוק העיקרי (להלן – פגיעת איבה) מיום התחילה ואילך.

 (ב) תשלומים לפי חוק זה ישולמו בתוך 60 ימים מיום התחילה, בעד התקופה שמיום התחילה ואילך.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 19 לחוק העיקרי, הוראות החוק העיקרי, למעט ההוראות לעניין מענק התארגנות ומענק נישואין, יחולו גם על יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה שאירעה לפני יום התחילה, לרבות פגיעת איבה שאירעה מיום ה' באייר התש"ח (14 במאי 1948) ועד יום כ"ה באייר התשכ"ז (4 ביוני 1967), ובמועד שבו היה ליתום משני הוריו מלאו לו 37 שנים; ואולם תגמולים והטבות כאמור ישולמו או יינתנו בעד התקופה שמיום התחילה ואילך.

 (ד) יתום משני הוריו כאמור בסעיף קטן (ג) יהיה זכאי למענק מיוחד בסכום של 500,000 שקלים חדשים.

ס"ח תשע"ט מס' 2763 מיום 12.12.2018 עמ' 76 (ה"ח הכנסת תשע"ט מס' 812 עמ' 18) – תיקון מס' 36; תחולתו על קבורה של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה מיום תחילתו.

[1] הוראה זו תחול גם על מי שחדל להיות נשוי לפני יום 1.4.2004, אולם לא תשולם קצבה לפי הוראה זו בעד התקופה שקדמה ליום 1.4.2004.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות