נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת התעבורה [נוסח חדש]

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: מבוא

Go

12

סעיף 1

הגדרות

Go

12

 

פרק שני: רישוי ורישום

Go

14

 

סימן א': רשיון רכב ורישום רכב

Go

14

סעיף 2

רשיון רכב

Go

14

סעיף 3

תקופת תקפו של רשיון רכב

Go

14

סעיף 4

סמכות להסדיר רישוי רכב

Go

14

סעיף 5

בעל רכב בלי רשיון חייב באגרה

Go

15

סעיף 6

רישום רכב

Go

15

סעיף 7

תו רישום

Go

15

סעיף 8

אגרת רישום

Go

15

סעיף 9

תו סוחר

Go

15

סעיף 9א

רכב של מערכת הביטחון   הוראות לעניין רישום ורישוי

Go

15

 

סימן ב': רשיון נהיגה

Go

15

סעיף 10

איסור לנהוג בלי רשיון נהיגה

Go

15

סעיף 11

כשירות לרשיון נהיגה

Go

15

סעיף 11א

סייג למתן רישיון

Go

15

סעיף 12

רשיון נהיגה לקטין

Go

16

סעיף 12א

נהג חדש

Go

16

סעיף 12א1

נהג חדש צעיר

Go

16

סעיף 12א2

הגבלת מספר נוסעים לנהג חדש

Go

17

סעיף 12ב

דיווח על מחלות מסויימות של נוהגי רכב

Go

17

סעיף 12ד

רישום תאריך הלידה ברישיון נהיגה

Go

17

סעיף 13

סמכות להסדיר רישוי נהגים

Go

18

 

סימן ג': רשיון להפעלת מונית

Go

18

סעיף 13א

רישיון להפעלת מונית

Go

18

סעיף 14

זכאות לקבלת רשיון להפעלת מונית

Go

18

סעיף 14א

ועדת מוניות

Go

18

סעיף 14ב

הסדרים להגשת בקשות

Go

18

סעיף 14ג

הוצאת רשיון להפעלת מונית

Go

18

סעיף 14ד

העברת רשיון להפעלת מונית

Go

18

סעיף 14ה

אגרות

Go

19

סעיף 14ו

ערעור על החלטת ועדת המוניות

Go

19

 

סימן ג'1: רישיון להפעלת מונית בקו שירות ורישיון לנסיעת שירות

Go

19

סעיף 14ז

הגדרות

Go

19

סעיף 14ח

רישיון להפעלת קו שירות למוניות

Go

19

סעיף 14י

פרטים ותנאים ברישיון קו שירות

Go

21

סעיף 14יא

רישיון לנסיעת שירות

Go

21

סעיף 14יב

סייג להעברת רישיונות

Go

21

סעיף 14יג

ביטול רישיונות וחילוט ערבויות ושלילת זכאות לרישיון קו שירות

Go

21

סעיף 14יד

עדכון סכומי ערבות

Go

22

סעיף 14טו

תוקף רישיון קו שירות ורישיון לנסיעת שירות

Go

22

סעיף 14טז

פרסום רשימות קווי שירות למוניות והגבלת מספר הרישיונות

Go

22

סעיף 14יח

תקנות לענין רישיונות

Go

22

 

סימן ג'2: נסיעה שיתופית במונית

Go

23

סעיף 14יט

הגדרות

Go

23

סעיף 14כ

נסיעה שיתופית

Go

23

סעיף 14כא

הזמנת נסיעה שיתופית

Go

23

סעיף 14כב

מחיר נסיעה שיתופית

Go

23

סעיף 14כג

תקנות לענין רישיונות

Go

23

 

סימן ד': רשיון הוראה

Go

23

סעיף 15

בתי ספר לנהיגה

Go

23

סעיף 16

מורים לנהיגה

Go

24

 

סימן ה': רשיון למיתקן תחבורתי

Go

24

סעיף 16א

מיתקן תחבורתי

Go

24

סעיף 16ב

שימוש במיתקן תחבורתי

Go

24

 

פרק שלישי: פטור

Go

24

סעיף 17

פטורים על פי דין

Go

24

סעיף 18

סמכות לפטור

Go

24

סעיף 19

פטור באישור ועדת הכספים

Go

24

סעיף 20

רכב של צה"ל ושל משטרת ישראל ונהגיהם

Go

25

סעיף 21

מתלמד

Go

25

סעיף 22

אופניים ותלת אופן

Go

25

 

פרק רביעי: שפיטה וסדרי דין

Go

25

סעיף 25

סמכותו של שופט תעבורה

Go

25

סעיף 26

מינוי שופטי תעבורה

Go

26

סעיף 27

הודעה בכתב ודו"ח בוחן

Go

26

סעיף 27א

צילום רכב ראיה קבילה

Go

26

סעיף 27א1

אכיפת עבירות תעבורה בידי רשויות מקומיות באמצעות מצלמות

Go

27

סעיף 27ב

אחריות בעל הרכב

Go

28

סעיף 27ב1

אחריות בעלים של בעל חיים או של מחזיק בו

Go

28

סעיף 27ג

טכוגרף

Go

28

סעיף 27ד

רשומה אלקטרונית   ראיה קבילה

Go

29

 

פרק חמישי: מעצר ועבירות קנס

Go

29

סעיף 28

סמכות לעצור בלי צו

Go

29

סעיף 29

עבירת קנס בנסיבות מחמירות

Go

29

סעיף 30

עבירת קנס

Go

29

סעיף 34

סמכות שוטר בעבירות באופנים

Go

29

 

פרק שישי: פסילת רשיון ואיסור שימוש ברכב

Go

30

סעיף 35

סמכות בית המשפט לפסול רשיון נהיגה

Go

30

סעיף 36

פסילה על תנאי

Go

30

סעיף 36א

פסילה לכל דרגות הרשיון

Go

30

סעיף 36ב

הנוהג ברכב ללא רשות בעלו

Go

30

סעיף 37

פסילת מינימום שני חדשים

Go

31

סעיף 38

פסילת מינימום שלושה חדשים

Go

31

סעיף 39

פסילת מינימום שנה אחת

Go

31

סעיף 39א

פסילת מינימום בשל נהיגה בשכרות

Go

31

סעיף 40

פסילת מינימום שלוש שנים

Go

31

סעיף 40א

פסילה בשל הרשעות חוזרות

Go

31

סעיף 41

שינויים בתוספות

Go

32

סעיף 41א

סייגים לגבי רשיון נהיגה צבאי

Go

32

סעיף 42

פסילה וחישוב תקופתה

Go

32

סעיף 43

המסתייע ברכבו לעוון או לפשע

Go

33

סעיף 44

המסתייע ברכבו לביצוע עבירת מין

Go

33

סעיף 44א

פסילה מהחזיק רשיון רכב

Go

33

סעיף 45

פסילת נאשם בעוון או בפשע מהחזיק ברשיון

Go

33

סעיף 45א

פסילת רישיון נהיגה בשל פסילת רישיון לנהיגת רכבת מקומית

Go

33

סעיף 46

פסילה עד גמר הדין

Go

33

סעיף 46א

דחיית הפסילה

Go

33

סעיף 46ב

פסילה בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם

Go

33

סעיף 47

פסילה בידי קצין משטרה

Go

34

סעיף 48

ביטול פסילה

Go

35

סעיף 49

עיון חוזר וערר

Go

35

סעיף 50

בטילת הפסילה

Go

35

סעיף 51

פסילה מטעמי כושר

Go

35

סעיף 51א

פסילת רישיון לנהוג באוטובוס בשל פסילת רישיון לנהיגת רכבת מקומית

Go

35

סעיף 52

התליית רשיון מטעמי בטיחות

Go

35

סעיף 52א

מבחן חוזר

Go

35

סעיף 53

התניית תנאים מטעמי כושר

Go

35

סעיף 54

חיוב בהדרכה

Go

35

סעיף 55

ערעור מינהלי

Go

35

סעיף 55א

ערר וערעור לענין אישור רפואי לנהיגה

Go

36

סעיף 56

סמכות הרשות לפסול נהגים מסוכנים

Go

36

סעיף 57

ביטול הפסילה, פקיעתה ואישורה

Go

36

סעיף 57א

איסור מנהלי על שימוש ברכב

Go

36

סעיף 57ב

פניה לבית המשפט

Go

37

סעיף 57ג

איסור שיפוטי על שימוש ברכב

Go

37

סעיף 57ד

הוצאות בשל שינוע רכב למגרש והעמדתו בו

Go

38

סעיף 57ה

ערעור

Go

38

סעיף 57ו

איסור שימוש ברכב   ביצוע ופיקוח

Go

38

סעיף 57ז

החזרת רשיון הרכב

Go

38

סעיף 58

סדרי דין

Go

38

סעיף 59

הפסקת הפסילה

Go

38

סעיף 60

ערעור לפני בית המשפט המחוזי

Go

38

סעיף 61

חובה להמציא רשיון נהיגה

Go

38

סעיף 61א

מאגר מידע   נהגים שנפסלו מלהחזיק רישיון נהיגה

Go

38

סעיף 61א1

העברת מידע למנהל לעניין מסילת ברזל מקומית, בנוגע לרישיונות נהיגה שנפסלו

Go

39

 

פרק שישי1: סדרי הסעה באוטובוס

Go

39

סעיף 61ב

כרטיסים

Go

39

סעיף 61ג

חובת הזדהות

Go

40

סעיף 61ד

זיהוי נציג בעל רישיון

Go

40

סעיף 61ה

הנוסע בלא כרטיס

Go

40

סעיף 61ו

עונשין

Go

40

 

פרק שביעי: עבירות ועונשין

Go

40

סעיף 62

עבירות

Go

40

סעיף 62א

מאסר בפועל

Go

41

סעיף 62ב

עבודה בבית חולים

Go

41

סעיף 63

הדין כשיש עבירות קודמות

Go

41

סעיף 64

גרימת מוות בנהיגה רשלנית

Go

41

סעיף 64א

הפקרה אחרי פגיעה

Go

41

סעיף 64א1

חובת נוסע להתקשר לגופי הצלה

Go

42

סעיף 64ב

בדיקת שכרות

Go

42

סעיף 64ג

דין וחשבון על בדיקת שכרות

Go

44

סעיף 64ד

סירוב לבדיקת שכרות

Go

44

סעיף 65

עצירת רכב לפני מסילת ברזל

Go

44

סעיף 65א

מיתקן מגביל מהירות

Go

44

סעיף 65ב

אפוד זוהר   חובת החזקה ושימוש

Go

45

סעיף 65ג

חובת חבישת קסדת מגן

Go

45

סעיף 65ד

רכב של תאגיד   מערכת לדיווח ומעקב

Go

45

סעיף 66

קבלת רשיון בהעלמת הפסילה או התנאים

Go

46

סעיף 67

נהיגה בזמן הפסילה או בניגוד לתנאים

Go

46

סעיף 68

העונש לעבירה על התקנות

Go

46

סעיף 68א

חובת פיקוח של בעל רכב

Go

46

סעיף 69

אחריות פלילית ואזרחית שמורה

Go

47

סעיף 69א

ניקוד בעבירות תעבורה

Go

47

סעיף 69ג

סייג לתשלום קנס שהוטל על הזולת

Go

47

 

פרק שמיני: תקנות וחוקי עזר

Go

47

סעיף 70

תקנות כלליות

Go

47

סעיף 70א

אחריות לחניה וסמכותו של שוטר

Go

49

סעיף 70א1

חניה בתחנת אוטובוס בימי מנוחה

Go

50

סעיף 70א2

סייגים להגבלת שעות חניה של נכים

Go

50

סעיף 70ב

הסדר חניה ארצי אחיד

Go

50

סעיף 70ב1

דמי חניה בחניון

Go

51

סעיף 70ב2

הצבת תמרור במקום חניה לנכה

Go

51

סעיף 70ב3

סמכויות פיקוח לעניין מקום חניה לנכה

Go

51

סעיף 70ג

הסדר חניה רכב להסעת למידים

Go

52

סעיף 70ד

בטיחות בקרבת בתי ספר

Go

52

סעיף 70ה

הסדרי בטיחות ברכב להסעת תלמידים

Go

52

סעיף 71

תקנות מיוחדות בדבר רכב מנועי ציבורי

Go

52

סעיף 71א

תמלוגים ותשלומים אחרים

Go

53

סעיף 71א1

נסיעת נכים בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית

Go

53

סעיף 71ב

מרכז מידע ארצי לתחבורה ציבורית

Go

53

סעיף 71ג

שילוט ומידע בתחנות אוטובוס ובתחנות מונית בקו שירות

Go

54

סעיף 71ד

שילוט אלקטרוני בתחנות אוטובוס

Go

54

סעיף 71ה

מסירת מידע על שירותי תחבורה ציבורית   ללא תשלום

Go

55

סעיף 71ו

אי חידוש רישיון להפעלת קו שירות או למיתקן תחבורתי

Go

55

סעיף 71ז

מידע על שירותי תחבורה ציבורית  שמירת דינים

Go

55

סעיף 72

תקנות בדבר ביטוח או ערובה

Go

55

סעיף 73

קיום תקפן של הוראות אחרות

Go

55

סעיף 74

סמכות להחיל את ההוראות או לפטור מהן

Go

55

סעיף 75

מתן תוקף לאמנות בין לאומיות

Go

55

סעיף 76

סמכות להקים רשויות

Go

56

סעיף 76א

ועדות בירור לחקירת תאונות דרכים

Go

56

סעיף 77

סמכות רשות מקומית להתקין חוקי עזר

Go

56

סעיף 77א

תכנית תחבורתית לצמצום זיהום האוויר

Go

57

סעיף 77ב

חוקי עזר והסדרי תנועה של רשויות מקומיות לצמצום זיהום האוויר

Go

58

סעיף 77ג

קרן לצמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה

Go

59

סעיף 77ד

מינוי פקחים וסמכויותיהם

Go

60

סעיף 77ה

ייחוד סמכויות ותפקידים

Go

60

 

פרק תשיעי: שונות

Go

60

סעיף 79

חלקה של רשות מקומית באגרות

Go

60

סעיף 80

הסכם עם ממשלות שכנות

Go

60

סעיף 81

תחולה על שירות המדינה

Go

60

סעיף 82

מסירת מידע ממאגר מידע

Go

60

סעיף 83

מסירת מידע לגבי תאונות דרכים

Go

61

סעיף 84

תוספת לאגרה עבור תאגיד השידור הישראלי

Go

61

 

תוספת ראשונה

Go

61

 

תוספת שניה

Go

62

 

תוספת שלישית

Go

62

 

תוספת רביעית

Go

62

 

תוספת חמישית

Go

63

 

תוספת שישית

Go

64

 

תוספת שביעית

Go

65

 

תוספת שמינית

Go

66

 

תוספת תשיעית

Go

66

 

תוספת עשירית

Go

66

 

תוספת אחת עשרה

Go

66

 

תוספת שתים עשרה

Go

66

 


פקודת התעבורה [נוסח חדש]*

פרק ראשון: מבוא

הגדרות

1.    בפקודה זו –

(תיקון מס' 47)  תשנ"ח-1998

           "בוחן נהיגה" ו"בוחן רכב" – מי שרשות הרישוי הסמיכה להיות בוחן נהיגה או בוחן רכב, לפי הענין;

מיום 30.7.1998

תיקון מס' 47

ס"ח תשנ"ח מס' 1679 מיום 30.7.1998 עמ' 301 (ה"ח 2677)

הוספת הגדרת "בוחן נהיגה" ו"בוחן רכב"

(תיקון מס' 24)  תשנ"א-1990

           "בעל" – אחד מאלה:

(1)   הבעל הרשום ברשיון הרכב;

(תיקון מס' 40)  תשנ"ו-1996

(2)   לענין רכב שיש עליו הסכם שכירות או הסכם של מקח-אגב-שכירות או הסכם מכר – האדם המחזיק ברכב מכוח ההסכם;

(3)   לענין רכב הרשום על שם חבר בני אדם – מנהל פעיל, שותף או עובד מינהלי בכיר בחבר, האחראים לאותו רכב;

(תיקון מס' 114) תשע"ו-2016

(4)   לענין רכב הרשום על שם קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס – הורו או מי שמונה אפוטרופסו, לפי הענין.

מיום 15.11.1990

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"א מס' 1331 מיום 15.11.1990 עמ' 12 (ה"ח 1908)

החלפת הגדרת "בעל"

הנוסח הקודם:

"בעל" – לענין רכב שיש עליו הסכם שכירות או הסכם של מקח-אגב-שכירות- האדם המחזיק ברכב מכוח ההסכם;

 

מיום 21.8.1996

תיקון מס' 40

ס"ח תשנ"ו מס' 1599 מיום 21.8.1996 עמ' 379 (ה"ח 2480)

(2) לענין רכב שיש עליו הסכם שכירות או הסכם של מקח-אגב-שכירות או הסכם מכר – האדם המחזיק ברכב מכוח ההסכם;

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 114

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 832 (ה"ח 890)

(4) לענין רכב הרשום על שם קטין או חסוי כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 אדם שמונה לו אפוטרופוס – הורו או מי שמונה אפוטרופסו, לפי הענין.

           "דרך" - לרבות כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, ככר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם;

(תיקון מס' 104) תשע"ב-2012

           "היתר נהיגה" – רישיון נהיגה הניתן לנהג חדש צעיר;

מיום 1.7.2013

תיקון מס' 104

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 274 (ה"ח 575)

צו תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7198 מיום 30.12.2012 עמ' 391

הוספת הגדרת "היתר נהיגה"

(תיקון מס' 87) תשס"ח-2008

           "התליה", של רישיון נהיגה – פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה עד להתקיימותו של תנאי שציינה רשות הרישוי בהחלטת ההתליה;

מיום 10.4.2008

תיקון מס' 87

ס"ח תשס"ח מס' 2148 מיום 10.4.2008 עמ' 466 (ה"ח 362)

הוספת הגדרת "התליה", של רישיון נהיגה

(תיקון מס' 48) תשנ"ט-1999

           "אוטובוס" - רכב מנועי המיועד להסיע שמונה אנשים או יותר מלבד הנהג ואשר צוין ברשיון הרכב כאוטובוס;

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 48

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 97 (ה"ח 2785)

הוספת הגדרת "אוטובוס"

(תיקון מס' 48) תשנ"ט-1999

           "אוטובוס ציבורי" - רכב ציבורי שהוא אוטובוס;

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 48

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 97 (ה"ח 2785)

הוספת הגדרת "אוטובוס ציבורי"

(תיקון מס' 49)  תש"ס-2000

"מסוף לתחבורה ציבורית" - מתחם המשמש כתחנת מוצא ויעד לקו שירות או המשמש כמקום מעבר לנוסעים בין קו שירות אחד לאחר;

מיום 1.4.2000

תיקון מס' 49

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 73 (ה"ח 2824)

הוספת הגדרת "מסוף לתחבורה ציבורית"

(תיקון מס' 121) תשע"ח-2018

           "חוק נתיבים מהירים" – חוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000;

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 121

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 493 (ה"ח 1196)

הוספת הגדרת "חוק נתיבים מהירים"

(תיקון מס' 49)  תש"ס-2000

           "חניה תפעולית" - חניה לאוטובוסים לפני כניסתם לרציפי הנוסעים;

מיום 1.4.2000

תיקון מס' 49

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 73 (ה"ח 2824)

הוספת הגדרת "חניה תפעולית"

(תיקון מס' 49)  תש"ס-2000

           "תחנה מרכזית" - מסוף לתחבורה ציבורית ובו חניה תפעולית, המאפשר לנוסע קישור, בין קווי שירות בין-עירוניים או בין קווי שירות עירוניים, בינם לבין עצמם, או בין קווי שירות בין-עירוניים לבין קווי שירות עירוניים, והוא תחנת מוצא בעבור קו שירות בין-עירוני אחד או יותר, ועשויים להימצא בו מיתקני שירות להפעלת קווי השירות כגון חניה, תדלוק, קופות, משרדים וכדומה;

מיום 1.4.2000

תיקון מס' 49

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 73 (ה"ח 2824)

הוספת הגדרת "תחנה מרכזית"

(תיקון מס' 49)  תש"ס-2000

           "מיתקן תחבורתי" - מסוף לתחבורה ציבורית או תחנה מרכזית;

מיום 1.4.2000

תיקון מס' 49

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 73 (ה"ח 2824)

הוספת הגדרת "מיתקן תחבורתי"

(תיקון מס' 48) תשנ"ט-1999

           "קו שירות" - מסלול ההסעה של אוטובוס ציבורי או מונית, שקבועות בו תחנות להעלאת נוסעים ולהורדתם, כפי שנקבע ברשיון קו השירות;

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 48

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 98 (ה"ח 2785)

הוספת הגדרת "קו שירות"

(תיקון מס' 47)  תשנ"ח-1998

           "טכוגרף" - מכשיר המותקן ברכב לפי הוראות פקודה זו, המיועד לסמן או לרשום את היות הרכב במצב נסיעה או עצירה, וכן את מרחק הנסיעה, את מהירות הנסיעה ואת זמן הנהיגה של הנוהג ברכב;

מיום 30.7.1998

תיקון מס' 47

ס"ח תשנ"ח מס' 1679 מיום 30.7.1998 עמ' 301 (ה"ח 2677)

הוספת הגדרת "טכוגרף"

(תיקון מס' 19) תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 31) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 45) תשנ"ח-1998

           "מונית" - רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד עשרה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית;

מיום 30.7.1986

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ו מס' 1188 מיום 30.7.1986 עמ' 198 (ה"ח 1757)

הוספת הגדרת "מונית"

 

מיום 3.3.1993

תיקון מס' 31

ס"ח תשנ"ג מס' 1415 מיום 3.3.1993 עמ' 86 (ה"ח 2112)

"מונית" – רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד שבעה אנשים שמונה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית;

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 54 (ה"ח 2650)

"מונית" — רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד שמונה עשרה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית;

 

(תיקון מס' 62) תשס"ד-2004

           "מיתקן מגביל מהירות" – מכשיר מסוג שקבע השר, המגביל את מהירות הרכב והמותקן ברכב כפי שקבע השר;

מיום 10.8.2004

תיקון מס' 62

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 504 (ה"ח 43)

הוספת הגדרת "מיתקן מגביל מהירות"

(תיקון מס' 104) תשע"ב-2012

           "נהג חדש" – כמשמעותו בסעיף 12א;

מיום 19.11.2006

תיקון מס' 77

ס"ח תשס"ז מס' 2070 מיום 19.11.2006 עמ' 13 (ה"ח 262)

הוספת הגדרת "נוהג חדש"

 

מיום 1.1.2013

תיקון מס' 104

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 274 (ה"ח 575)

החלפת הגדרת "נוהג חדש" בהגדרת "נהג חדש"

הנוסח הקודם:

"נוהג חדש" – מי שקיבל רישיון נהיגה לפי סעיף 11 ולא היה בידו, קודם לכן, רישיון נהיגה, וכן מי שהיה בידו רישיון לנהיגת רכב מנועי שהוא אופנוע, תלת אופנוע, קטנוע, טרקטור או מכונה ניידת, ולא היה בידו קודם לכן רישיון לנהיגת רכב מנועי אחר;

(תיקון מס' 104) תשע"ב-2012

           "נהג חדש צעיר" – נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים;

מיום 1.7.2013

תיקון מס' 104

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 274 (ה"ח 575)

צו תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7198 מיום 30.12.2012 עמ' 391

הוספת הגדרת "נהג חדש צעיר"

           "רכב" - רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת-אופן, ולמעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו כולן או מקצתן;

(תיקון מס' 31)  תשנ"ג-1993

           "רכב מנועי" - רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא, ולרבות תלת אופנוע ואופנוע עם רכב צדי או עם גרור או בלעדיהם ולמעט רכב הנגרר על ידי רכב מנועי;

מיום 3.3.1993

תיקון מס' 31

ס"ח תשנ"ג מס' 1415 מיום 3.3.1993 עמ' 86 (ה"ח 2112)

החלפת הגדרת "רכב מנועי"

הנוסח הקודם:

"רכב מנועי" — רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא, ולרבות אופנוע עם רכב צדי או עם גרור או בלעדיהם, תלת אופנוע וכן אופניים או תלת-אופן עם מנוע-עזר, אך למעט רכב הנגרר על ידי רכב מנועי;

           "רכב מסחרי" - רכב המשמש, או המיועד לשמש, להובלת משא, בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב;

           "רכב עבודה" - רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים;

           "רכב ציבורי" - רכב המשמש, או המיועד לשמש, להסעת נוסעים בשכר;

           "רכב פרטי" - רכב שאיננו רכב ציבורי ולא רכב מסחרי;

(תיקון מס' 100) תשע"א-2011

           "רכבת מקומית" – כהגדרתה בסעיף 46 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (בפקודה זו – פקודת מסילות הברזל);

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 100

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1203 (ה"ח 563)

הוספת הגדרת "רכבת מקומית"

(תיקון מס' 87) תשס"ח-2008

           "עבירת קנס" – עבירת תעבורה שהוכרזה כעבירת קנס לפי סעיף 30(א);

מיום 29.1.1976

תיקון מס' 13

ס"ח תשל"ו מס' 794 מיום 29.1.1976 עמ' 90 (ה"ח 1204)

"עבירת קנס" – עבירה על פקודה זו או על תקנה, לרבות חוק עזר, שהותקנה לפיה ואשר שר התחבורה, בהסכמת שר המשפטים, הכריז עליה בצו שפורסם ברשומות, שהיא עבירת קנס וכן עבירה על חוק חגורות בטיחות ברכב, תשל"ג-1973, והתקנות לפיו;

 

מיום 3.3.1993

תיקון מס' 31

ס"ח תשנ"ג מס' 1415 מיום 3.3.1993 עמ' 86 (ה"ח 2112)

"עבירת קנס" – עבירה על פקודה זו או על תקנה, לרבות חוק עזר, שהותקנה לפיה ואשר שר התחבורה, בהסכמת שר המשפטים, הכריז עליה בצו שפורסם ברשומות, שהיא עבירת קנס וכן עבירה על חוק חגורות בטיחות ברכב, תשל"ג-1973, והתקנות לפיו;

 

מיום 20.1.2008

תיקון מס' 82

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 145 (ה"ח 180)

"עבירת קנס" - עבירה על פקודה זו או על תקנה, לרבות חוק עזר, שהותקנה לפיה ואשר שר התחבורה, בהסכמת שר המשפטים, הכריז עליה בצו שפורסם ברשומות, שהיא עבירת קנס דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע;

 

מיום 10.4.2008

תיקון מס' 87

ס"ח תשס"ח מס' 2148 מיום 10.4.2008 עמ' 466 (ה"ח 362)

החלפת הגדרת "עבירת קנס"

הנוסח הקודם:

"עבירת קנס" - עבירה על פקודה זו או על תקנה, לרבות חוק עזר, שהותקנה לפיה ואשר שר התחבורה, בהסכמת שר המשפטים, הכריז עליה בצו שפורסם ברשומות, שהיא עבירת קנס דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע;

(תיקון מס' 31)  תשנ"ג-1993

           "עבירת תעבורה" - עבירה על פקודה זו ועל התקנות, לרבות חוקי העזר שהותקנו לפיה;

מיום 29.1.1976

תיקון מס' 13

ס"ח תשל"ו מס' 794 מיום 29.1.1976 עמ' 90 (ה"ח 1204)

"עבירת תעבורה" – עבירה על פקודה זו ועל התקנות, לרבות חוקי העזר שהותקנו לפיה וכן עבירה על חוק חגורות בטיחות ברכב, תשל"ג-1973, והתקנות לפיו;

 

מיום 3.3.1993

תיקון מס' 31

ס"ח תשנ"ג מס' 1415 מיום 3.3.1993 עמ' 86 (ה"ח 2112)

"עבירת תעבורה" – עבירה על פקודה זו ועל התקנות, לרבות חוקי העזר שהותקנו לפיה וכן עבירה על חוק חגורות בטיחות ברכב, תשל"ג-1973, והתקנות לפיו;

           "עגלה" - רכב הנגרר על ידי בהמה;

(תיקון מס' 15) תש"ם-1979

           "ערובה" - ערובה לביטוח סיכוני צד שלישי הנובעים מן השימוש ברכב מנועי כשהיא עשויה לפי כל הדרישות של פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970;

מיום 6.12.1979

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ם מס' 949 מיום 6.12.1979 עמ' 18 (ה"ח 1396)

"ערובה" – ערובה לביטוח סיכוני צד שלישי הנובעים מן השימוש ברכב מנועי כשהיא עשויה לפי כל הדרישות של פקודת ביטוח כלי רכב מנועיים (סיכוני צד שלישי), 1947 פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל–1970;

(תיקון מס' 15) תש"ם-1979

           "פוליסה" -  פוליסה לביטוח סיכוני צד שלישי הנובעים מן השימוש ברכב מנועי כשהיא עשויה לפי כל הדרישות של פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970, ולרבות הודעת כיסוי;

מיום 6.12.1979

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ם מס' 949 מיום 6.12.1979 עמ' 18 (ה"ח 1396)

  "פוליסה" -  פוליסה לביטוח סיכוני צד שלישי הנובעים מן השימוש ברכב מנועי כשהיא עשויה לפי כל הדרישות של פקודת ביטוח כלי רכב מנועיים (סיכוני צד שלישי), 1947 פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל- 1970, ולרבות הודעת כיסוי;

(תיקון מס' 11) תשל"א-1971

           "מפקח על התעבורה" -  מי ששר התחבורה מינה אותו, בהודעה ברשומות, מפקח על התעבורה לכל שטח המדינה (להלן - המפקח הארצי על התעבורה) או לחלק ממנו, לרבות מי שהמפקח הארצי על התעבורה אצל לו, בהודעה ברשומות, מסמכותו לכל שטח המדינה או לחלק ממנו, לענין פלוני או לסוגי ענינים;

מיום 2.4.1971

תיקון מס' 11

ס"ח תשל"א מס' 619 מיום 2.4.1971 עמ' 83 (ה"ח 911)

הוספת הגדרת "מפקח על התעבורה"

(תיקון מס' 47)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 58) תשס"ג-2003

           "רשות הרישוי" - עובד משרד התחבורה שמונה כדין להיות סגן מנהל כללי לתנועה במשרד התחבורה, לרבות עובד ציבור אחר, שהוא אצל לו מסמכותו כרשות הרישוי לשטח המדינה כולה או לחלק ממנו, לענין פלוני או לסוג של ענינים; בהגדרה זו, "עובד ציבור" – עובד בשירות המדינה, קצין בצבא הגנה לישראל או מי שממלא תפקיד של קצין כאמור, או קצין במשטרת ישראל;

מיום 2.4.1971

תיקון מס' 11

ס"ח תשל"א מס' 619 מיום 2.4.1971 עמ' 83 (ה"ח 911)

החלפת הגדרת "רשות הרישוי"

הנוסח הקודם:

"רשות הרישוי" — המפקח על התעבורה או אדם שהמפקח אצל לו, בהודעה ברשומות, מסמכויותיו כרשות הרישוי, לכל שטח המדינה או לחלק ממנו;

 

מיום 3.3.1993

תיקון מס' 31

ס"ח תשנ"ג מס' 1415 מיום 3.3.1993 עמ' 86 (ה"ח 2112)

החלפת הגדרת "רשות הרישוי"

הנוסח הקודם:

"רשות הרישוי" — מי ששר התחבורה מינה אותו, בהודעה ברשומות, מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה, לרבות מי שמנהל אגף הרישוי אצל לו, בהודעה ברשומות, סמכותו כרשות הרישוי, לכל שטח המדינה או לחלק ממנו, לעניין פלוני או לסוג ענינים;

 

מיום 30.7.1998

תיקון מס' 47

ס"ח תשנ"ח מס' 1679 מיום 30.7.1998 עמ' 302 (ה"ח 2677)

החלפת הגדרת "רשות הרישוי"

הנוסח הקודם:

"רשות הרישוי" — מי ששר התחבורה מינה אותו להיות מנהל אגף הרישוי או מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה, לרבות מי שאחד מאלה אצל לו מסמכותו כרשות רישוי לשטח המדינה כולה או לחלק ממנו, לענין פלוני או לסוג של עניינים;

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 58

ס"ח תשס"ג מס' 1900 מיום 6.8.2003 עמ' 538 (ה"ח 3033)

"רשות הרישוי" — עובד משרד התחבורה שמונה כדין להיות סגן מנהל כללי לתנועה במשרד התחבורה, לרבות עובד מדינה עובד ציבור אחר, שהוא אצל לו מסמכותו כרשות הרישוי לשטח המדינה כולה או לחלק ממנו, לענין פלוני או לסוג של ענינים; בהגדרה זו, "עובד ציבור"- עובד בשירות המדינה, קצין בצבא הגנה לישראל או מי שממלא תפקיד של קצין כאמור, או קצין במשטרת ישראל.

(תיקון מס' 113) תשע"ה-2015

           "רשות תימרור מרכזית", "רשות תימרור מקומית" ו"תמרור" – כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

מיום 9.10.2016

תיקון מס' 113

ס"ח תשע"ה מס' 2499 מיום 5.8.2015 עמ' 238 (ה"ח 771)

הוספת הגדרת ""רשות תימרור מרכזית", "רשות תימרור מקומית" ו"תמרור""

(תיקון מס' 19)  תשמ"ו-1986

           "רשיון להפעלת מונית" - רשיון המקנה לבעלו זכות להסיע נוסעים במונית לפי רשיון הסעה שניתן לפי התקנות;

מיום 30.7.1986

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ו מס' 1188 מיום 30.7.1986 עמ' 198 (ה"ח 1757)

הוספת הגדרת "רשיון להפעלת מונית"

(תיקון מס' 104) תשע"ב-2012

           "רישיון נהיגה" – רישיון שניתן לפי סעיף 11;

מיום 1.1.2013

תיקון מס' 104

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 274 (ה"ח 575)

הוספת הגדרת "רישיון נהיגה"

(תיקון מס' 15) תש"ם-1979

           "תעודת ביטוח" ו"תעודת ערובה" - כמשמעותן בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970.

מיום 6.12.1979

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ם מס' 949 מיום 6.12.1979 עמ' 18 (ה"ח 1396)

"תעודת ביטוח" ו"תעודת ערובה" - כמשמעותן בפקודת ביטוח כלי רכב מנועיים (סיכוני צד שלישי), 1947 בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970.

פרק שני: רישוי ורישום

סימן א': רשיון רכב ורישום רכב

רשיון רכב

2.    לא ינהג אדם רכב ולא ירשה לאחר לנהוג רכב שברשותו, אלא אם נרשם הרכב בהתאם להוראות פקודה זו ויש עליו רשיון רכב תקף שניתן לפי הפקודה; ובלבד שלא יהיה בעל רכב אחראי לפי סעיף זה על נהיגת רכבו על ידי אדם אחר, אם הוכיח שנקט כל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

תקופת תקפו של רשיון רכב (תיקון מס' 47)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 66) תשס"ה-2005

3.    (א)  רשיון רכב או חידושו יהיה לתקופה שנקבעה בתקנות ובלבד שלא תעלה על שנה אחת; לרכב עבודה, לטרקטור או לרכב שלפי מבנהו אין מהירותו עולה על ארבעים וחמישה קילומטר לשעה, מותר ליתן או לחדש את הרשיון לתקופה שנקבעה בתקנות ושלא תעלה על שתי שנים.

(תיקון מס' 66) תשס"ה-2005

           (א1) שר התחבורה רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך, בצו[1], את התקופות האמורות בסעיף קטן (א), דרך כלל או לענין רישיונות רכב מסוימים, לתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על 90 ימים, ורשאי הוא להתנות את ההארכה בתנאים.

(תיקון מס' 66) תשס"ה-2005

           (ב)  בחידוש רשיון רכב יתחיל תקפו של הרשיון המחודש מהיום האחרון לתקופת תקפו הקודמת, ולענין זה לא תבוא בחשבון כל תקופת הארכה לפי סעיף קטן (א1).

           (ג)   בעד רשיון רכב או חידושו תשולם האגרה שנקבעה בתקנות.

מיום 30.7.1998

תיקון מס' 47

ס"ח תשנ"ח מס' 1679 מיום 30.7.1998 עמ' 302 (ה"ח 2677)

(א) רשיון רכב או חידושו יהיה לתקופה שנקבעה בתקנות ובלבד שלא תעלה על שנה אחת; לרכב עבודה, לטרקטור, לאופניים עם מנוע-עזר או לרכב שלפי מבנהו אין מהירותו עולה על ארבעים וחמישה קילומטר לשעה, מותר ליתן או לחדש את הרשיון לתקופה שנקבעה בתקנות ושלא תעלה על שתי שנים.

 

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 456 (ה"ח 144)

(א1) שר התחבורה רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך, בצו, את התקופות האמורות בסעיף קטן (א), דרך כלל או לענין רישיונות רכב מסוימים, לתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על 90 ימים, ורשאי הוא להתנות את ההארכה בתנאים.

(ב) בחידוש רשיון רכב יתחיל תקפו של הרשיון המחודש מהיום האחרון לתקופת תקפו הקודמת, ולענין זה לא תבוא בחשבון כל תקופת הארכה לפי סעיף קטן (א1).

סמכות להסדיר רישוי רכב (תיקון מס' 102) תשע"ב-2011

4.       (א)  שר התחבורה רשאי, בתקנות, לקבוע הוראות המסדירות מתן רשיון רכב, חידושו, העברתו, צורתו, כללי החזקתו ותנאיו, לרבות תנאים בדבר הגבלת השימוש ברכב.

(תיקון מס' 102) תשע"ב-2011

           (ב)  בתקנות לפי סעיף קטן (א) המסדירות העברת רישיון רכב יקבע השר הוראות לעניין בדיקות שתבצע רשות הרישוי כדי לוודא כי שולמו כל האגרות והמסים החלים על הרכב, ובדיקות נוספות שתבצע כדי לברר, בין השאר, קיום עיקול על הרכב או הגבלה אחרת שבשלה נקבע כי אין להעביר רישיון רכב, וכן – בהתייעצות עם שר המשפטים – כדי לברר רישום משכון על הרכב לפי חוק המשכון, התשכ"ז-1967.

מיום 8.12.2011

תיקון מס' 102

ס"ח תשע"ב מס' 2325 מיום 8.12.2011 עמ' 57 (ה"ח 389)

4. (א) שר התחבורה רשאי, בתקנות, לקבוע הוראות המסדירות מתן רשיון רכב, חידושו, העברתו, צורתו, כללי החזקתו ותנאיו, לרבות תנאים בדבר הגבלת השימוש ברכב.

(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) המסדירות העברת רישיון רכב יקבע השר הוראות לעניין בדיקות שתבצע רשות הרישוי כדי לוודא כי שולמו כל האגרות והמסים החלים על הרכב, ובדיקות נוספות שתבצע כדי לברר, בין השאר, קיום עיקול על הרכב או הגבלה אחרת שבשלה נקבע כי אין להעביר רישיון רכב, וכן – בהתייעצות עם שר המשפטים – כדי לברר רישום משכון על הרכב לפי חוק המשכון, התשכ"ז-1967.

בעל רכב בלי רשיון חייב באגרה (תיקון מס' 24) תשנ"א-1990

5.    על אף האמור בסעיף 2, בעל רכב שאיננו פטור מחובת רשיון רכב או מאגרת רשיון, ולא קיבל רשיון רכב לתקופה פלונית, ישלם תשלום חובה לרשות הרישוי בשיעור האגרה שהיה עליו לשלם בעד הרשיון או חידושו, לאותה תקופה.

מיום 15.11.1990

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"א מס' 1331 מיום 15.11.1990 עמ' 12 (ה"ח 1908)

מחזיק בעל רכב בלי רשיון חייב באגרה

5. על אף האמור בסעיף 2, בעל רכב או מחזיקו שאיננו פטור מחובת רשיון רכב או מאגרת רשיון, ולא קיבל רשיון רכב לתקופה פלונית, ישלם תשלום חובה לרשות הרישוי בשיעור האגרה שהיה עליו לשלם בעד הרשיון או חידושו, לאותה תקופה.

רישום רכב (תיקון מס' 18) תשמ"ה-1985

6.    בעל רכב המבקש רשיון רכב, חייב עם הגשת הבקשה, לרשום את הרכב בלשכת רשות הרישוי, זולת אם פוטר מהוראות פקודה זו בדבר רישוי ורישום.

מיום 19.3.1985

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ה מס' 1138 מיום 19.3.1985 עמ' 56 (ה"ח 1663)

6. בעל רכב המבקש רשיון רכב, חייב עם הגשת הבקשה, לרשום את הרכב בלשכת רשות הרישוי שבמחוז מושבו או שבמקום עסקו, זולת אם פוטר מהוראות פקודה זו בדבר רישוי ורישום.

תו רישום (תיקון מס' 18) תשמ"ה-1985

7.    (א)  רשות הרישוי תייחד לכלי רכב הרשום אצלה מספר ותו המציינים את מספר הרישום.

           (ב)  תו הרישום יודבק אל הרכב, או אל כל רכב אחר הנגרר על ידיו, או אל זה ואל זה, הכל כפי שנקבע.

מיום 19.3.1985

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ה מס' 1138 מיום 19.3.1985 עמ' 56 (ה"ח 1663)

(א) רשות הרישוי תייחד לכל רכב הרשום אצלה מספר ותו המציינים את מספר הרישום ואת המחוז שבו נרשם.

אגרת רישום

8.    בעד רישום רכב תשולם האגרה שנקבעה.

תו-סוחר (תיקון מס' 15) תש"ם-1979 (תיקון מס' 18) תשמ"ה-1985

9.       על אף האמור בסעיף 7(א) רשאית רשות הרישוי, לאחר ששולמה האגרה שנקבעה, לייחד ליצרן או ליבואן של רכב, לבעל מוסך שיש לו רשיון כדין, לסוחר של רכב או למעבדה לבדיקת רכב שאישרה רשות הרישוי, תו-סוחר כללי שמותר להשתמש בו, בדרך שנקבעה, לכל רכב הנמצא במבחן לאחר ייצורו או לאחר ייבואו או במבחן על ידי המתעתד לקנותו או אחרי תיקונו.

מיום 6.12.1979

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ם מס' 949 מיום 6.12.1979 עמ' 18 (ה"ח 1396)

9. על אף האמור בסעיף 7(א) רשאית רשות הרישוי, לאחר ששולמה האגרה שנקבעה, לייחד ליצרן או לסוחר של כלי רכב מנועיים ליצרן או ליבואן של רכב מנועי, לבעל מוסך שיש לו רשיון כדין או לסוחר של רכב מנועי; תו-סוחר כללי שמותר להשתמש בו, בדרך שנקבעה, לכל רכב הנמצא במבחן לאחר ייצורו או לאחר ייבואו או במבחן על ידי המתעתד לקנותו או אחרי תיקונו.

 

מיום 19.3.1985

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ה מס' 1138 מיום 19.3.1985 עמ' 56 (ה"ח 1663)

9. על אף האמור בסעיף 7(א) רשאית רשות הרישוי, לאחר ששולמה האגרה שנקבעה, לייחד ליצרן או ליבואן של רכב מנועי רכב, לבעל מוסך שיש לו רשיון כדין או לסוחר של רכב מנועי לבעל מוסך שיש לו רשיון כדין, לסוחר של רכב או למעבדה לבדיקת רכב שאישרה רשות הרישוי; תו-סוחר כללי שמותר להשתמש בו, בדרך שנקבעה, לכל רכב הנמצא במבחן לאחר ייצורו או לאחר ייבואו או במבחן על ידי המתעתד לקנותו או אחרי תיקונו.

רכב של מערכת הביטחון – הוראות לעניין רישום ורישוי (תיקון מס' 115) תשע"ו-2016

9א.     (א)  על אף ההוראות לפי פקודה זו, רשות הרישוי רשאית לרשום רכב שמערכת הביטחון ייבאה לישראל לפי הוראות סעיף 224 לחוק הרישוי, וכן לתת לו רישיון רכב לפי פקודה זו, אף אם הרכב אינו עומד בתנאים לרישום ורישוי לפי פקודה זו, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1)   הרכב הוא בשימוש מערכת הביטחון;

(2)   מעבדה מוסמכת לרכב אישרה כי הרכב עומד בתנאים שהורתה רשות הרישוי למבקש הרישום והרישוי.

           (ב)  בסעיף זה –

           "חוק הרישוי" – חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016;

           "מעבדה מוסמכת לרכב" ו"מערכת הביטחון" – כמשמעותן בחוק הרישוי.";

מיום 18.10.2016

תיקון מס' 115

ס"ח תשע"ו מס' 2562 מיום 18.7.2016 עמ' 1046 (ה"ח 769)

הוספת סעיף 9א

סימן ב': רשיון נהיגה

איסור לנהוג בלי רשיון נהיגה

10.   (א)  לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון זולת אם פוטר מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר.

           (ב)  בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

           (ג)   לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ-לארץ.

כשירות לרשיון נהיגה (תיקון מס' 104) תשע"ב-2012

11.   רשות הרישוי רשאית ליתן רשיון לפי סימן זה, ואם המבקש הוא נהג חדש צעיר – היתר נהיגה, אם שוכנעה שמבקש הרשיון כשיר לנהוג ברכב שעליו הוגשה הבקשה ואיננו פסול לפי הוראות פקודה זו ושילם את האגרה שנקבעה.

מיום 1.7.2013

תיקון מס' 104

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 274 (ה"ח 575)

צו תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7198 מיום 30.12.2012 עמ' 391

11. רשות הרישוי רשאית ליתן רשיון לפי סימן זה, ואם המבקש הוא נהג חדש צעיר – היתר נהיגה, אם שוכנעה שמבקש הרשיון כשיר לנהוג ברכב שעליו הוגשה הבקשה ואיננו פסול לפי הוראות פקודה זו ושילם את האגרה שנקבעה.

סייג למתן רישיון (תיקון מס' 74) תשס"ו-2005

11א.   (א)  רשות הרישוי לא תיתן רישיון נהיגה לאדם שהורשע, בפסק דין סופי, בעבירה לפי פקודת הסמים, כל עוד לא חלפה שנה ממועד הרשעתו כאמור; ואולם בית המשפט המוסמך לדון בעבירה כאמור, רשאי, לבקשתו של אותו אדם, להורות אחרת, בנסיבות מיוחדות שיפרט.

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אדם שהיה בידו רישיון נהיגה ומבקש לחדשו, או על אדם, שבית משפט החליט לפסול אותו מלקבל רישיון נהיגה בהתאם להוראות סעיף 37א לפקודת הסמים.

           (ג)   בסעיף זה –

           "פסק דין סופי" – פסק דין שאין עליו ערעור עוד;

           "פקודת הסמים" – פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.

מיום 26.12.2005

תיקון מס' 74

ס"ח תשס"ו מס' 2042 מיום 26.12.2005 עמ' 108 (ה"ח 79)

הוספת סעיף 11א

רשיון נהיגה לקטין (תיקון מס' 104) תשע"ב-2012

12.   לא יינתן רשיון נהיגה לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנה, אלא ששר התחבורה רשאי בתקנות, להתיר, בתנאים או ללא תנאי, ליתן רשיון נהיגה בסוגים מסויימים של כלי רכב מנועיים למי שמלאו לו שש עשרה שנה, ואולם לעניין רישיון נהיגה לרכב פרטי, לא יינתן רישיון לאדם שלא מלאו לו 16 שנים ותשעה חודשים, אלא אם כן השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע גיל אחר; נתעורר ספק לגבי הגיל, רשות הרישוי היא המחליטה.

מיום 1.7.2013

תיקון מס' 104

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 274 (ה"ח 575)

צו תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7198 מיום 30.12.2012 עמ' 391

12. לא יינתן רשיון נהיגה לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנה, אלא ששר התחבורה רשאי בתקנות, להתיר, בתנאים או ללא תנאי, ליתן רשיון נהיגה בסוגים מסויימים של כלי רכב מנועיים למי שמלאו לו שש עשרה שנה, ואולם לעניין רישיון נהיגה לרכב פרטי, לא יינתן רישיון לאדם שלא מלאו לו 16 שנים ותשעה חודשים, אלא אם כן השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע גיל אחר; נתעורר ספק לגבי הגיל, רשות הרישוי היא המחליטה.

נהג חדש (תיקון מס' 104) תשע"ב-2012

12א.   (א)  מי שניתן לו רישיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רישיון נהיגה שאינו רישיון לנהוג באופנוע, בטרקטור או במכונה ניידת, יהיה נהג חדש למשך שנתיים מיום מתן הרישיון כאמור (בסימן זה – התקופה הבסיסית), או לתקופות נוספות בהתאם להוראות סעיף זה; תוקף רישיון הנהיגה שניתן לנהג חדש יהיה לשנתיים.

           (ב)  (1)   הוגש נגד נהג חדש כתב אישום בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תום ההליכים המשפטיים בעניין האישום האמור;

(2)   נמסרה לנהג חדש הודעת תשלום קנס כמשמעותה בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תשלום הקנס, ואם ביקש להישפט על העבירה – עד תום ההליכים המשפטיים בעניין אותה עבירה;

(3)   פקע תוקפו של רישיון הנהיגה של הנהג החדש לפני תום ההליכים המשפטיים או לפני תשלום הקנס, כאמור בפסקאות (1) או (2), לפי העניין, תחדש רשות הרישוי את רישיון הנהיגה שלו לתקופה נוספת של שנתיים.

           (ג)   נהג חדש שההליכים המשפטיים בעניינו, כאמור בסעיף קטן (ב), הסתיימו בלא הרשעה, יחדל להיות נהג חדש בתום התקופה הבסיסית או בתום ההליכים המשפטיים כאמור, לפי המאוחר.

           (ד)  הורשע נהג חדש בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש בשנתיים נוספות ובלבד שעמד בהצלחה בבחינות ובבדיקות כפי שקבע השר; הארכת התקופה כאמור תימנה מתום התקופה הבסיסית או ממועד ההרשעה, ואם נגזרה פסילת רישיון בהרשעה כאמור – מתום תקופת הפסילה, לפי המאוחר.

           (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות אחרת של רשות הרישוי לפי פקודה זו.

מיום 6.12.1979

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ם מס' 949 מיום 6.12.1979 עמ' 18 (ה"ח 1396)

הוספת סעיף 12א

 

מיום 25.8.1989 ועד 25.8.1991

תיקון מס' 23

ס"ח תש"ן מס' 1324 מיום 26.7.1989 עמ' 175 (ה"ח 1987)

תיקון מס' 23 (תיקון)

ס"ח תשנ"א מס' 1360 מיום 20.6.1991 עמ' 174 (ה"ח 2058)

(א) רשיון נהיגה לפי סעיף 11 שניתן למי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי תקפו יהיה מוגבל לשנה אחת, ובה מוגבל לשנתיים, ובהן יראו אותו כנוהג חדש.

 

מיום 26.8.1991

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"א מס' 1360 מיום 20.6.1991 עמ' 174 (ה"ח 2054)

הוספת סעיף קטן 12א(ד)

 

מיום 3.3.1993

תיקון מס' 31

ס"ח תשנ"ג מס' 1415 מיום 3.3.1993 עמ' 86 (ה"ח 2112)

(ד) לענין סעיף זה, מי שהיה בידו רשיון לנהיגת אופנוע, תלת-אופנוע, אפניים או תלת-אופן עם מנוע עזר, קטנוע, טרקטור או מכונה ניידת, בלבד, רואים אותו כמי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי.

 

מיום 9.6.1995

תיקון מס' 37

ס"ח תשנ"ה מס' 1526 מיום 9.6.1995 עמ' 330 (ה"ח 2373)

(א) רשיון נהיגה לפי סעיף 11 שניתן למי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי תקפו יהיה מוגבל לשנה אחת, ובה מוגבל לשנתיים, ובהן יראו אותו כנוהג חדש.

 

מיום 19.11.2006

תיקון מס' 77

ס"ח תשס"ז מס' 2070 מיום 19.11.2006 עמ' 13 (ה"ח 262)

12א. (א) רשיון נהיגה לפי סעיף 11 שניתן למי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי תקפו יהיה מוגבל לשנתיים, ובהן יראו אותו כנוהג חדש.

(א) רישיון נהיגה לנוהג חדש, יהא תוקפו מוגבל לשנתיים.

(ב) רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג חדש, אולם אם הוא הורשע באחת מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תתנה רשות הרישוי את חידוש רשיונו בבחינות ובבדיקות שתקבע, ומשחידשה כך את רשיונו אחרי קיום תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף זה כאילו ניתן הרשיון לפי סעיף קטן (א) הוא רישיון כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמכות של רשות הרישוי לפי הוראה אחרת של פקודה זו.

(ד) לענין סעיף זה, מי שהיה בידו רשיון לנהיגת אופנוע, תלת-אופנוע, קטנוע, טרקטור או מכונה ניידת, בלבד, רואים אותו כמי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי.

 

מיום 1.1.2013

תיקון מס' 104

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 274 (ה"ח 575)

החלפת סעיף 12א

הנוסח החדש:

נהג חדש

12א. (א) מי שניתן לו רישיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רישיון נהיגה שאינו רישיון לנהוג באופנוע, בטרקטור או במכונה ניידת, יהיה נהג חדש למשך שנתיים מיום מתן הרישיון כאמור (בסימן זה – התקופה הבסיסית), או לתקופות נוספות בהתאם להוראות סעיף זה; תוקף רישיון הנהיגה שניתן לנהג חדש יהיה לשנתיים.

(ב) (1) הוגש נגד נהג חדש כתב אישום בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תום ההליכים המשפטיים בעניין האישום האמור;

(2) נמסרה לנהג חדש הודעת תשלום קנס כמשמעותה בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תשלום הקנס, ואם ביקש להישפט על העבירה – עד תום ההליכים המשפטיים בעניין אותה עבירה;

(3) פקע תוקפו של רישיון הנהיגה של הנהג החדש לפני תום ההליכים המשפטיים או לפני תשלום הקנס, כאמור בפסקאות (1) או (2), לפי העניין, תחדש רשות הרישוי את רישיון הנהיגה שלו לתקופה נוספת של שנתיים.

(ג) נהג חדש שההליכים המשפטיים בעניינו, כאמור בסעיף קטן (ב), הסתיימו בלא הרשעה, יחדל להיות נהג חדש בתום התקופה הבסיסית או בתום ההליכים המשפטיים כאמור, לפי המאוחר.

(ד) הורשע נהג חדש בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש בשנתיים נוספות ובלבד שעמד בהצלחה בבחינות ובבדיקות כפי שקבע השר; הארכת התקופה כאמור תימנה מתום התקופה הבסיסית או ממועד ההרשעה, ואם נגזרה פסילת רישיון בהרשעה כאמור – מתום תקופת הפסילה, לפי המאוחר.

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות אחרת של רשות הרישוי לפי פקודה זו.

הנוסח הקודם:

רשיון נהיגה לנוהג חדש

12א. (א) רישיון נהיגה לנוהג חדש, יהא תוקפו מוגבל לשנתיים.

(ב) רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג חדש, אולם אם הוא הורשע באחת מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תתנה רשות הרישוי את חידוש רשיונו בבחינות ובבדיקות שתקבע, ומשחידשה כך את רשיונו אחרי קיום תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף זה כאילו הוא רישיון כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמכות של רשות הרישוי לפי הוראה אחרת של פקודה זו.

(ד) (בוטל).

נהג חדש צעיר (תיקון מס' 104) תשע"ב-2012

12א1. (א)  נהג חדש צעיר חייב בביצוע תכנית הליווי שנקבעה לפי סעיף קטן (ה) (בסעיף זה – תכנית הליווי) כל עוד לא מלאו לו 24 שנים.

           (ב)  על אף הוראות סעיף 12א(א), תוקפו של היתר נהיגה הניתן לנהג חדש צעיר יהיה לשישה חודשים או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם; פקע תוקפו של היתר הנהיגה יחולו הוראות אלה, לפי העניין:

(1)   הוכיח נהג חדש צעיר, בדרך שנקבעה לפי סעיף קטן (ה), כי ביצע את תכנית הליווי, תיתן לו רשות הרישוי רישיון נהיגה שתוקפו יהיה עד תום התקופה הבסיסית או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם, אף אם הוגש נגדו כתב אישום או נמסרה לו הודעת תשלום קנס, כאמור בסעיף 12א(ב);

(2)   לא הוכיח נהג חדש צעיר, כאמור בפסקה (1), כי ביצע את תכנית הליווי, תיתן לו רשות הרישוי היתר נהיגה נוסף שיהיה בתוקף עד שיוכיח כי ביצע את תכנית הליווי או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם; הוכיח כאמור, יחולו הוראות פסקה (1).

           (ג)   בעת מתן היתר נהיגה כאמור ברישה של סעיף קטן (ב), תיתן רשות הרישוי לנהג החדש הצעיר הסברים ומידע, בשפות שונות, בדבר חובת הליווי החלה עליו, תקופת הליווי ותכנית הליווי, כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה); הסברים ומידע כאמור יכול שיינתנו, לפי החלטת רשות הרישוי, גם על ידי מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 (בסעיף זה – בעל רישיון להוראת נהיגה).

           (ד)  בתקופות המפורטות להלן לא ינהג נהג חדש צעיר ברכב מנועי, למעט אופנוע, מכונה ניידת וטרקטור, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה:

(1)   בשלושת החודשים ממועד מתן היתר הנהיגה כאמור ברישה של סעיף קטן (ב);

(2)   בשעות הלילה – בשלושת החודשים שמתום התקופה האמורה בפסקה (1), ואם ניתן לו היתר נהיגה נוסף כאמור בסעיף קטן (ב)(2) – כל עוד היתר הנהיגה בתוקף; לעניין זה, "שעות הלילה" – השעות שבין 21:00 ל-6:00.

           (ה)  השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין תכנית הליווי שנהג חדש צעיר חייב בביצועה, ובכלל זה –

(1)   הוראות לעניין היקף השעות הכולל של נהיגה עם מלווה, מספר השעות מתוכן שייוחד לנהיגה בדרכים מסוגים שונים ובשעות היממה השונות, תכנית הליווי למי שהמלווה שלו הוא בעל רישיון להוראת נהיגה, הדרך להוכחת ביצועה של תכנית הליווי פטורים מביצוע תכנית הליווי, לרבות למי שעבר חונכות בנהיגה בצבא ההגנה לישראל; בתקנות כאמור לא תיקבע הגבלה על מספר המלווים לשם ביצוע תכנית הליווי או חובת התייצבות של מלווה במשרדי רשות הרישוי;

(2)   כללים, תנאים ואמות מידה לקביעת זכאותו של נהג חדש צעיר למימון מאוצר המדינה של ביצוע תכנית הליווי באמצעות מלווה שהוא בעל רישיון להוראת נהיגה, אם הוכיח לרשות הרישוי כי נבצר ממנו לבצע את תכנית הליווי באמצעות מלווה;

(3)   הוראות לעניין אופן מתן הסברים ומידע, בשפות שונות, לנהג החדש הצעיר ולמלווה שלו, בדבר תכנית הליווי.

           (ו)   הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג ברכב במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רישיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולעניין זה יחולו ההוראות החלות על נהג חדש לפי פקודת הצבא ופקודות המשטרה.

           (ז)   בסימן זה, "מלווה" – כל אחד מאלה, ובלבד שלא ייחשב מלווה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב:

(1)   מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, ומלאו לו 24 שנים, ואם הוא בעל רישיון להוראת נהיגה – אף אם טרם מלאו לו 24 שנים;

(2)   מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות, ומלאו לו 30 שנים.

מיום 30.7.1998

סעיף קטן 12א1(ג) עד 30.7.1999

תיקון מס' 47

ס"ח תשנ"ח מס' 1679 מיום 30.7.1998 עמ' 302 (ה"ח 2677)

הוספת סעיף 12א1

נוסח סעיף קטן 12א1(ג) שפקע:

(ג) התיר שר התחבורה, בתקנות לפי סעיף 12, מתן רשיון נהיגה לקטין שמלאו לו 17 שנים וטרם מלאו לו ½17 שנים ברכב, כאמור בסעיף קטן (ב), לא ינהג אותו נוהג חדש ברכב, כל עוד לא מלאו לו ½17 שנים, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה; הוראות סעיף קטן זה יחולו נוסף על הוראות סעיף קטן (ב).

 

מיום 27.1.2000 ועד 1.3.2001

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2822)

הוספת סעיף קטן 12א1(ג)

נוסח הסעיף שפקע:

(ג) התיר שר התחבורה, בתקנות לפי סעיף 12, מתן רשיון נהיגה לקטין שמלאו לו 17 שנים וטרם מלאו לו ½17 שנים ברכב, כאמור בסעיף קטן (ב), לא ינהג אותו נוהג חדש ברכב, כל עוד לא מלאו לו ½17 שנים, אלא אם כן יושב, במושב לצדו, מלווה; הוראות סעיף קטן זה יחולו נוסף על הוראות סעיף קטן (ב).

 

מיום 10.8.2004

תיקון מס' 63

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 504 (ה"ח 98)

12א1.     (א) בסעיף זה, "מלווה" – מי שבידו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, ו-3 שנים לפחות – אם מלאו לו 30 שנים ואולם אדם לא ייחשב מלווה לעניין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב.

(ב) לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בחודשיים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.

(ג) (פקע).

(ד) רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התנאי שלפיו תוקפו של הרשיון מותנה בליווי בעת הנהיגה ואת התקופה  שבה חלה חובת הליווי את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב).

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

 

מיום 1.11.2004 ועד 31.10.2006

הוראת שעה תשס"ד-2004

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 504 (ה"ח 98)

12א1.     (א) בסעיף זה, "מלווה" – מי שבידו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, ו-3 שנים לפחות – אם מלאו לו 30 שנים ואולם אדם לא ייחשב מלווה לעניין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב.

(ב) לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בחודשיים הראשונים בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.

(ג) (פקע).

(ד) רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב).

(ה) הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

 

מיום 19.11.2006

תיקון מס' 77

ס"ח תשס"ז מס' 2070 מיום 19.11.2006 עמ' 14 (ה"ח 262)

12א1.     (א) בסעיף זה, "מלווה" – מי שבידו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, ו-3 שנים לפחות – אם מלאו לו 30 שנים מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות ואולם אדם לא ייחשב מלווה לעניין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב.

(ב) לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בחודשיים הראשונים בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.

(ג) (פקע).

(ד) רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב).

(ה) הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

 

מיום 1.7.2013

תיקון מס' 104

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 275 (ה"ח 575)

צו תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7198 מיום 30.12.2012 עמ' 391

החלפת סעיף 12א1

הנוסח הקודם:

חובת ליווי

12א1. (א) בסעיף זה, "מלווה" – מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות, ואולם אדם לא ייחשב מלווה לענין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב.

(ב) לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.

(ג) (פקע).

(ד) רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב).

(ה) הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

הגבלת מספר נוסעים לנהג חדש (תיקון מס' 77) תשס"ז-2006 (תיקון מס' 104) תשע"ב-2012

12א2. נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12א1, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.

מיום 1.11.2004 ועד 31.10.2006

הוראת שעה תשס"ד-2004

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 504 (ה"ח 98)

הוספת סעיף 12א2

 

מיום 19.11.2006

תיקון מס' 77

ס"ח תשס"ז מס' 2070 מיום 19.11.2006 עמ' 14 (ה"ח 262)

הוספת סעיף 12א2

 

מיום 1.4.2012

תיקון מס' 104

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 277 (ה"ח 575)

12א2. נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12א1, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה יושב, במושב שלצדו, מלווה.

 

מיום 1.1.2013

תיקון מס' 104

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 277 (ה"ח 575)

הגבלת מספר נוסעים לנוהג חדש לנהג חדש

12א2. נוהג חדש נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12א1, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.

דיווח על מחלות מסויימות של נוהגי רכב (תיקון מס' 15) תש"ם-1979 (תיקון מס' 18) תשמ"ה-1985

12ב.   (א)  רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות (להלן בסעיף זה - הרשות הרפואית).

           (ב)  הרשות הרפואית רשאית להשתמש בידיעות על מחלה כאמור בסעיף קטן (א) המצויות במשרד הבריאות או במערכת הבטחון על שלוחותיה, וכל הוראה שבדין האוסרת מסירת ידיעה כאמור לא תחול על מסירת ידיעה לפי הוראות סעיף זה.

           (ג)   קיבלה הרשות הרפואית דיווח כאמור בסעיף קטן (א) או מידע כאמור בסעיף קטן (ב), תודיע לרשות הרישוי המלצתה לענין מתן רשיון נהיגה, התלייתו או ביטולו.

           (ד)  מידע שהגיע לאדם מכוח סעיף זה, לא ימסרנו אלא למי שהוסמך לכך על פי דין או לפי רשות מאת בית המשפט או בתשובה על שאלה שהציג לו מי שהוסמך לערוך חקירות על ביצוע עבירות.

(תיקון מס' 18) תשמ"ה-1985

           (ה)  העובר על הוראות סעיף (א) - ייאשם בעבירה.

מיום 6.12.1979

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ם מס' 949 מיום 6.12.1979 עמ' 18 (ה"ח 1396)

הוספת סעיף 12ב

 

מיום 19.3.1985

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ה מס' 1138 מיום 19.3.1985 עמ' 56 (ה"ח 1663)

דיווח על מחלות מסויימות של נוהגי רכב ציבורי ורכב מסחרי

(א) רופא או פסיכולוג קליני המטפל באדם הסובל ממחלת נפש או מהפרעות נפשיות או באדם הסובל ממחלה שאינה ניתנת לאיזון העלולה להביא לחוסר התמצאות, לאיבוד השליטה ברכב בשל איבוד הכרה פתאומי או אובדן שיווי משקל, והוא סבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו, ישאל את החולה אם הוא מחזיק ברשיון לנהיגת רכב ציבורי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא 4000 ק"ג או יותר; הוברר לרופא או לפסיכולוג קליני כי החולה מחזיק ברשיון נהיגה כאמור, ידווח על מחלתו לרשות שקבע שר הבריאות (להלן בסעיף זה- הרשות הרפואית), ואם לא עשה כן- יאשם בעבירה.

(א) רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות (להלן בסעיף זה- הרשות הרפואית).

(תיקון מס' 23) תש"ן-1990

12ג.   (פקע).

מיום 25.8.1989 ועד 24.8.1991

תיקון מס' 23

ס"ח תש"ן מס' 1324 מיום 26.7.1989 עמ' 175 (ה"ח 1987)

תיקון מס' 23 (תיקון)

ס"ח תשנ"א מס' 1360 מיום 20.6.1991 עמ' 174 (ה"ח 2058)

הוספת סעיף 12ג

נוסח הסעיף שפקע:

הגבלת נהיגה לנהג צעיר

12ג. על אף האמור בסעיף 10, לא ינהג אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים רכב מנועי בין השעה 01.00 לבין השעה 05.00.

רישום תאריך הלידה ברישיון נהיגה (תיקון מס' 110) תשע"ד-2014

12ד.   רשות הרישוי תרשום ברישיון נהיגה שנתנה לפי סימן זה את תאריך הלידה העברי והלועזי של מי שהרישיון ניתן לו, ואולם מי שזכאי לקבל רישיון רשאי להודיע לרשות הרישוי, באופן שתורה, כי הוא מבקש שיירשם תאריך הלידה הלועזי שלו בלבד, ואם הודיע כאמור לאחר שניתן לו הרישיון, תיתן לו רשות הרישוי כפל רישיון, שבו יירשם התאריך הלועזי בלבד.

מיום 30.4.2015

תיקון מס' 110

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 644 (ה"ח 552)

הוספת סעיף 12ד

סמכות להסדיר רישוי נהגים

13.   שר התחבורה יקבע בתקנות הוראות המסדירות מתן רשיון נהיגה, חידושו, צורתו, תנאיו ותקופת תקפו.

(תיקון מס' 45) תשנ"ח-1998

סימן ג': רשיון להפעלת מונית

מיום 30.7.1986

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ו מס' 1188 מיום 30.7.1986 עמ' 198 (ה"ח 1757)

החלפת סימן ג'

הנוסח הקודם:

סימן ג': רשיון רכב ציבורי

 

מיום 15.11.1990

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 55 (ה"ח 2650)

החלפת סימן ג'

רישיון להפעלת מונית (תיקון מס' 64) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 109) תשע"ד-2014

13א.   (א)  לא יפעיל אדם מונית אלא אם כן קיבל רישיון להפעלת מונית לפי הוראות סימן זה.

 

 

(תיקון מס' 109) תשע"ד-2014

           (ב)  ברישיון רכב הרשום כמונית יירשמו פרטי בעל הרכב וכן פרטי הרישיון להפעלת המונית, ובכלל זה מספרו, שם בעליו ומספר תעודת הזהות שלו.

(תיקון מס' 109) תשע"ד-2014

           (ג)   השר –

(1)   יקבע הוראות לעניין דרך שינוי רישום הבעלות ברכב הרשות כמונית ושינוי פרטי רישיון להפעלת מונית הרשום ברישיון הרכב;

(2)   רשאי לקבוע הוראות לעניין דרך רישום פרטי הרישיון להפעלת המונית ופרטים נוספים שיירשמו ברישיון רכב הרשום כמונית.

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 430 (ה"ח 136)

הוספת סעיף 13א

 

מיום 1.9.2014

תיקון מס' 109

ס"ח תשע"ד מס' 2444 מיום 24.3.2014 עמ' 406 (ה"ח 536)

חובת רישיון להפעלת מונית

13א. (א) לא יפעיל אדם מונית אלא אם כן קיבל רישיון להפעלת מונית לפי הוראות סימן זה.

(ב) ברישיון רכב הרשום כמונית יירשמו פרטי בעל הרכב וכן פרטי הרישיון להפעלת המונית, ובכלל זה מספרו, שם בעליו ומספר תעודת הזהות שלו.

(ג) השר –

(1) יקבע הוראות לעניין דרך שינוי רישום הבעלות ברכב הרשות כמונית ושינוי פרטי רישיון להפעלת מונית הרשום ברישיון הרכב;

(2) רשאי לקבוע הוראות לעניין דרך רישום פרטי הרישיון להפעלת המונית ופרטים נוספים שיירשמו ברישיון רכב הרשום כמונית.

זכאות לקבלת רשיון להפעלת מונית (תיקון מס' 45) תשנ"ח-1998

14.   זכאי לקבל רשיון להפעלת מונית, מי שנתקיימו בו כל אלה:

(1)  הוא תושב ישראל;

(תיקון מס' 128) תשע"ט-2019

(2)  לא הורשע בעבירה שלדעת ועדת המוניות, מפאת חומרתה או נסיבותיה, יש בה כדי למנוע מתן רשיון להפעלת מונית או שחלפה לגבי ההרשעה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981, ואם הוא תאגיד הרשום בישראל – בעלי השליטה בתאגיד או מנהליו לא הורשעו בעבירה כאמור; לענין זה, "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

(3)  לדעת ועדת המוניות אין בהפעלת מונית על ידו כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה שלא לאשר לאדם לקבל רשיון בשל האמור בפסקה זו, לא תתקבל אלא על פי פניה של משטרת ישראל;

(4)  שילם אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ה(א).

מיום 2.4.1971

תיקון מס' 11

ס"ח תשל"א מס' 619 מיום 2.4.1971 עמ' 83 (ה"ח 911)

14. רשות הרישוי המפקח על התעבורה רשאית ליתן או לחדש בכל מחוז רשיונות לכלי רכב ציבוריים או רשיונות נהיגה בהם באותו מחוז, וכל עוד לא קבע שר התחבורה הוראה אחרת בתקנות לפי סעיף 71, רשאית היא לאחר התייעצות עם העירייה או עם המועצה המקומית הנוגעת בדבר, להגביל את מספר הרשיונות הבכל מחוז למספר שהוא מתאים לפי שיקול דעתה.

 

מיום 30.7.1986

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ו מס' 1188 מיום 30.7.1986 עמ' 198 (ה"ח 1757)

החלפת סעיף 14 במסגרת החלפת הסימן

הנוסח הקודם:

רשיונות לכלי רכב ציבוריים

14. המפקח על התעבורה רשאית ליתן או לחדש בכל מחוז רשיונות לכלי רכב ציבוריים או רשיונות נהיגה בהם באותו מחוז, וכל עוד לא קבע שר התחבורה הוראה אחרת בתקנות לפי סעיף 71, רשאית היא לאחר התייעצות עם העירייה או עם המועצה המקומית הנוגעת בדבר, להגביל את מספר הרשיונות הבכל מחוז למספר שהוא מתאים לפי שיקול דעתה.

 

מיום 26.12.1990

תיקון מס' 25

ס"ח תשנ"א מס' 1336 מיום 26.12.1990 עמ' 35 (ה"ח 2019)

(א) שר התחבורה, לאחר התייעצות עם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של בעלי רשיון להפעלת מונית ועם ארגון צרכנים כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע לגבי כל שנה את מכסת הרשיונות להפעלת מונית אשר יוקצו באותה שנה למבקשים שנתקיימו בהם התנאים האמורים בסעיף 14ב (להלן – המכסה השנתית).

 

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 38

ס"ח תשנ"ה מס' 1532 מיום 9.7.1995 עמ' 346 (ה"ח 2369)

14. (א) שר התחבורה, לאחר התייעצות עם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של בעלי רשיון להפעלת מונית ועם ארגון צרכנים כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע לגבי כל שנה את מכסת הרשיונות להפעלת מונית אשר יוקצו למבקשים שנתקיימו בהם התנאים האמורים בסעיף 14ב (להלן- המכסה השנתית).

(א) (1) מכסת הרשיונות להפעלת מונית אשר יוקצו למבקשים שנתקיימו בהם הוראות סעיף 14ב, תהיה בכל שנה, 550 (להלן – המכסה השנתית);

(2) לא הוצאו במסגרת מכסה שנתית כל הרשיונות להפעלת מונית, תיווסף יתרת הרשיונות שלא הוצאו למכסה השנתית שלאחריה;

(3) שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להגדיל את המכסה השנתית לגבי שנה מסוימת; הודעה על הגדלת מכסה שנתית תפורסם ברשומות.

(ב) במסגרת המכסה השנתית ייקבע מספר רשיונות להפעלת מונית אשר יוקצו למבקשים ששר הבטחון הודיע עליהם למפקח על התעבורה, והם נכים כמשמעותם בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בני משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותם בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, ובלבד שנתקיימו בהם התנאים האמורים בסעיף 14ב. הודעה על מספר הרשיונות אשר יוקצו לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.

(ג) הודעה על מכסה השנתית, ועל אותו חלק ממנה שיוקצה לנכים או בני משפחה כאמור בסעיף קטן (ב), תפורסם ברשומות.

 

מיום 15.11.1990

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 55 (ה"ח 2650)

החלפת סעיף 14 במסגרת החלפת הסימן

הנוסח הקודם:

מכסה שנתית לרשיונות להפעלת מונית

14. (א) (1) מכסת הרשיונות להפעלת מונית אשר יוקצו למבקשים שנתקיימו בהם הוראות סעיף 14ב, תהיה בכל שנה, 550 (להלן- המכסה השנתית);

(2) לא הוצאו במסגרת מכסה שנתית כל הרשיונות להפעלת מונית, תיווסף יתרת הרשיונות שלא הוצאו למכסה השנתית שלאחריה;

(3) שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להגדיל את המכסה השנתית לגבי שנה מסוימת; הודעה על הגדלת מכסה שנתית תפורסם ברשומות.

(ב) במסגרת המכסה השנתית ייקבע מספר רשיונות להפעלת מונית אשר יוקצו למבקשים ששר הבטחון הודיע עליהם למפקח על התעבורה, והם נכים כמשמעותם בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט- 1959 [נוסח משולב], או בני משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותם בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, ובלבד שנתקיימו בהם התנאים האמורים בסעיף 14ב הודעה על מספר הרשיונות אשר יוקצו לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.

 

מיום 16.1.2022

תיקון מס' 128

ס"ח תשע"ט מס' 2783 מיום 16.1.2019 עמ' 318 (ה"ח 1071)

תיקון מס' 128 (תיקון)

ס"ח תשפ"א מס' 2899 מיום 13.1.2021 עמ' 296 (ה"ח 1384)

(2) לא הורשע בעבירה שלדעת ועדת המוניות, מפאת חומרתה או נסיבותיה, יש בה כדי למנוע מתן רשיון להפעלת מונית או שחלפה לגבי ההרשעה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981 לפי חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, ואם הוא תאגיד הרשום בישראל – בעלי השליטה בתאגיד או מנהליו לא הורשעו בעבירה כאמור; לענין זה, "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

ועדת מוניות (תיקון מס' 45) תשנ"ח-1998

14א.   (א)  שר התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות רשימה של אנשים שניתן למנותם כחברים בועדת מוניות (להלן – רשימת החברים), וימנה שופט שיציע שר המשפטים שיהיה יושב ראש הועדה.

           (ב)  ועדת המוניות תדון במותבים של שלושה שימנה יושב ראש ועדת המוניות, מתוך רשימת החברים; כיושב ראש מותב יכהן יושב ראש ועדת המוניות או מי שהוא מינה לכך מתוך רשימת החברים.

           (ג)   נבצר מאחד מחברי מותב של ועדת מוניות להשתתף בהמשך הדיון במועד שנקבע, ימנה יושב ראש ועדת המוניות חבר אחר מתוך רשימת החברים, והדיון יימשך במותב החדש מאותו שלב שאליו הגיע הדיון בפני המותב הראשון של הועדה.

מיום 6.12.1979

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ם מס' 949 מיום 6.12.1979 עמ' 19 (ה"ח 1396)

הוספת סעיף 14א

 

מיום 30.7.1986

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ו מס' 1188 מיום 30.7.1986 עמ' 198 (ה"ח 1757)

החלפת סעיף 14א במסגרת החלפת הסימן

הנוסח הקודם:

ערעור על החלטת המפקח על התעבורה או ועדת ערר בענין רשיון למונית

14א. (א) על החלטתו של המפקח על התעבורה ועל החלטתה של ועדת הערר שמינה שר התחברוה בענין מתן רשיון מונית, רשאי מבקש הרשיון לערער לפני בית המשפט המחוזי בירושלים.

(ב) בית המשפט המחוזי ידון בערעור לפי סעיף קטן (א) בשופט אחד, והוא רשאי לאשר את החלטת המפקח על התעבורה או ועדת הערר, לבטלה, לשנותה או להחזירה אליהם.

(ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת ערעור לפי סעיף קטן (א), את אופן הגשתו ואת סדרי הדין בו.

(ד) פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערעור לפני בית המשפט העליון.

 

מיום 15.11.1990

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 55 (ה"ח 2650)

החלפת סעיף 14א במסגרת החלפת הסימן

הנוסח הקודם:

14א. (א) שר התחבורה ימנה, בהודעה ברשומות רשימת אנשים שיכהנו חברים בועדת מוניות (להלן- רשימת החברים) ובהם שופט אשר יהיה יושב ראש הועדה, ונציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של בעלי רשיון להפעלת מונית.

(ב) ועדת המוניות תדון במותבים של שלושה שימנה יושב ראש ועדת המוניות, מתוך רשימת החברים; כיושב ראש מותב יכהן יושב ראש ועדת המוניות או מי שהוא מינה לכך מתוך רשימת החברים.

(ג) נבצר מאחד מחברי מותב של ועדת מוניות להשתתף בהמשך הדיון במועד שנקבע, ימנה יושב ראש ועדת המוניות חבר אחר מתוך רשימת החברים, והדיון יימשך במותב החדש מאותו שלב שאליו הגיע הדיון בפני המותב הראשון של הועדה.

הסדרים להגשת בקשות (תיקון מס' 45) תשנ"ח-1998

14ב.   (א)  בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית, תוגש למפקח על התעבורה.

           (ב)  שר התחבורה יקבע דרכים להגשת הבקשה, מועדי הגשתה והמסמכים שיצורפו לאימותה.

           (ג)   המבקש רשיון להפעלת מונית, ישלם בעד הגשת הבקשה אגרה בסכום שיקבע שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

מיום 30.7.1986

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ו מס' 1188 מיום 30.7.1986 עמ' 198 (ה"ח 1757)

הוספת סעיף 14ב במסגרת החלפת הסימן

 

מיום 26.12.1990

תיקון מס' 25

ס"ח תשנ"א מס' 1336 מיום 26.12.1990 עמ' 35 (ה"ח 2019)

החלפת פסקה 14ב(1)

הנוסח הקודם:

(1) הוא תושב ישראל;

 

מיום 15.11.1990

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 55 (ה"ח 2650)

החלפת סעיף 14ב במסגרת החלפת הסימן

הנוסח הקודם:

כשירות לקבלת רשיון להפעלת מונית

14ב. מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר לקבל רשיון להפעלת מונית:

(1) הוא תושב ישראל שמלאו לו שמונה עשרה שנים במועד שנקבע להגשת הבקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית;

(2) אין לגביו רישום במרשם הפלילי על הרשעה שלדעת ועדת המוניות יש בה כדי למנוע מתן רשיון להפעלת מונית, ואם הוא תאגיד הרשום בישראל- אין לגבי בעלי התאגיד או מנהליו רישום במרשם הפלילי על הרשעה שלדעת ועדת המוניות יש בה כדי למנוע מתן רשיון להפעלת מונית;

(3) לדעת ועדת המוניות אין בהפעלת מונית על ידו כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה שלא לאשר אדם לקבל רשיון בשל האמור בפסקה זו לא תתקבל אלא על פי פניה של משטרת ישראל.

הוצאת רשיון להפעלת מונית  (תיקון מס' 45)  תשנ"ח-1998

14ג.   (א)  המפקח על התעבורה יעביר לועדת המוניות את הבקשות שהוגשו לו על צירופיהן.

           (ב)  ועדת המוניות תבדוק את הבקשות ותחליט לגבי קיום התנאים, המנויים בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 14, במבקשים לקבל רשיון להפעלת מונית.

מיום 30.7.1986

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ו מס' 1188 מיום 30.7.1986 עמ' 198 (ה"ח 1757)

הוספת סעיף 14ג במסגרת החלפת הסימן

 

מיום 26.12.1990

תיקון מס' 25

ס"ח תשנ"א מס' 1336 מיום 26.12.1990 עמ' 35 (ה"ח 2019)

החלפת סעיף 14ג

הנוסח הקודם:

סדרי הגשת בקשות

14ג. תושב ישראל רשאי להגיש למפקח על התעבורה בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית, בדרכים ובמועדים שיקבע שר התחבורה בתקנות ובצירוף מסמכים לאימותה שיקבע.

 

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 43

ס"ח תשנ"ז מס' 1632 מיום 30.7.1997 עמ' 196 (ה"ח 2605)

הוספת סעיף קטן 14ג(ד)

 

מיום 15.11.1990

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 55 (ה"ח 2650)

החלפת סעיף 14ג במסגרת החלפת הסימן

הנוסח הקודם:

הסדרים להגשת בקשות

14ג. (א) בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית תוגש למפקח על התעבורה.

(ב) מבקש יהיה רשאי להגיש בקשה אחת בלבד.

(ג) שר התחבורה יקבע בתקנות דרכים להגשת בקשה, מועדי הגשתה והמסמכים שיצורפו לאימותה.

(ד) המבקש רשיון להפעלת מונית, ישלם בעד הגשת הבקשה אגרה בסכום שיקבע שר התחבורה באישור ועדת הכלכה של הכנסת.

העברת רשיון להפעלת מונית  (תיקון מס' 45) תשנ"ח-1998

14ד.   (א)  מי שקיבל רשיון להפעלת מונית רשאי להעבירו לאדם שמתקיימים בו התנאים המנויים בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 14 ושקיבל היתר לפי סעיף זה.

           (ב)  המבקש לקבל היתר יגיש בקשה בכתב למפקח על התעבורה, בדרכים ובצירוף מסמכים לאימותה, כפי שיקבע שר התחבורה.

           (ג)   המפקח על התעבורה יעביר לועדת המוניות את הבקשה על צירופיה, וועדת המוניות תחליט לגבי כשירותו של המבקש; החליטה ועדת המוניות כי מתקיימים במבקש התנאים האמורים בסעיף 14, יתיר המפקח על התעבורה את העברת הרשיון להפעלת מונית למבקש.

מיום 30.7.1986

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ו מס' 1188 מיום 30.7.1986 עמ' 198 (ה"ח 1757)

הוספת סעיף 14ד במסגרת החלפת הסימן

 

מיום 26.12.1990

תיקון מס' 25

ס"ח תשנ"א מס' 1336 מיום 26.12.1990 עמ' 35 (ה"ח 2019)

(ג) אושרו בקשות במספר שאינו עולה על המכסה השנתית, יוציא המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן המבקשים שאושרו כאמור.

(ג) הוגשו בקשות במספר אינו עולה על המכסה השנתית, יוציא המפקח על התעבורה, רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן המבקשים שועדת המונית החליטה כי הוא כשיר לקבל רשיון כאמור.

(ד) נותרו במסגרת המכסה השנתית רשיונות להפעלת מונית שלא הוצאו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי שר התחברוה לקבוע מועד נוסף להגשת בקשות לרשיונות להפעלת מונית והוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחוייבים.

(ה) אושרו בקשות במספר העולה על המכסה השנתית, יערוך יושב ראש ועדת המוניות הגרלה בין כל המבקשים שאושרו, והמפקח על התעבורה יוציא רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן הזוכים בהגרלה; סדרי ההגרלה ייקבעו בתקנות.

(ה) הוגשו בקשות במספר העולה על המכסה השנתית, יערוך יושב ראש ועדת המוניות הגרלה בין כל המבקשים, והמפקח על התעבורה יוציא רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן הזוכים בהגרלה שועדת המוניות החליטה כי הוא כשיר לקבל רשיון להפעלת מונית; סדרי הגרלה ייקבעו בתקנות.

(ו) מבקשים שאושרו ולא זכו בהגרלה יראו את בקשותיהם כבקשות שאושרו בשנה שלאחר מכן, אם הגישו לכך בקשה בכתב למפקח על התעבורה ולא חל לגביהם שינוי בתנאים המנויים בסעיף 14ב, והוראות סעיף זה, למעט סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יחולו לגביהם.

(ז) על אף האמור בסעיפים קטנים (ה) ו-(ו), רשיא שר התחברוה לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, דרכים אחרות לקביעת הזכאים לרשיון כאשר מספר הבקשות שאושרו עולה על המכסה השנתית.

 

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 38

ס"ח תשנ"ה מס' 1532 מיום 9.7.1995 עמ' 346 (ה"ח 2369)

ביטול סעיף קטן 14ד(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) נותרו במסגרת המכסה השנתית רשיונות להפעלת מונית שלא הוצאו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי שר התחברוה לקבוע מועד נוסף להגשת בקשות לרשיונות להפעלת מונית והוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחוייבים.

 

מיום 15.11.1990

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 56 (ה"ח 2650)

החלפת סעיף 14ד במסגרת החלפת הסימן

הנוסח הקודם:

הוצאת רשיון להפעלת מונית

14ד. (א) המפקח על התעבורה יעביר לועדת המוניות את הבקשות שהוגשו לו על צירופיהן.

(ב) ועדת המוניות תבדוק את הבקשות ותחליט לגבי כשירותם של המבקשים לקבל רשיון להפעלת מונית.

(ג) הוגשו בקשות במספר אינו עולה על המכסה השנתית, יוציא המפקח על התעבורה, רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן המבקשים שועדת המונית החליטה כי הוא כשיר לקבל רשיון כאמור.

(ה) הוגשו בקשות במספר העולה על המכסה השנתית, יערוך יושב ראש ועדת המוניות הגרלה בין כל המבקשים, והמפקח על התעבורה יוציא רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן הזוכים בהגרלה שועדת המוניות החליטה כי הוא כשיר לקבל רשיון להפעלת מונית; סדרי הגרלה ייקבעו בתקנות.

 

המסמכים באתר מוגנים בזכות יוצרים. ייתכן כי הוטמנו סימנים מזהים להגנה על הזכויות

אגרות (תיקון מס' 45) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 53) תשס"א-2001 (תיקון מס' 64) תשס"ה-2005

14ה.   (א)  (1)   בעד מתן רישיון להפעלת מונית, ישלם מקבל הרישיון אגרה בסכום של 205 אלף שקלים חדשים (להלן – אגרה רגילה), ואולם בשנים 2001 עד 2007, מי שהוא בעל רישיון בתוקף בישראל לנהיגה במונית, ונהג במונית כעיסוק עיקרי במשך תקופה של 5 שנים לפחות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, ממנה לכל הפחות שנתיים וחצי בישראל, ישלם אגרה בסכום של 110 אלף שקלים חדשים בלבד; לענין זה, "עיסוק עיקרי" – עבודה בפועל בישראל בנהיגת מונית הרשומה בישראל או עבודה בפועל בחוץ לארץ בנהיגת מונית;

(2)   החל בשנת 2000, יהיה שר התחבורה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו לענין פסקה (1) תקופה הקצרה מ-6 שנים.

(תיקון מס' 64) תשס"ה-2005

           (ב)  ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה, החל באפריל 1998, יעודכנו סכומי האגרות שבסעיף קטן (א) לפי שיעור עליית המדד הידוע באותו מועד לעומת המדד לחודש נובמבר 1997; לענין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

           (ג)   החל בשנת 2000 יהיה שר התחבורה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להפחית בצו את סכום האגרה הרגילה, אם ראה כי צורכי המשק מצדיקים זאת, ותקופת הפחתת סכומי האגרה הרגילה, כאמור בסעיף קטן (ב), תקוצר בהתאם.

           (ד)  שר התחבורה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע אגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית.

מיום 30.7.1986

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ו מס' 1188 מיום 30.7.1986 עמ' 198 (ה"ח 1757)

הוספת סעיף 14ה במסגרת החלפת הסימן

 

מיום 15.11.1990

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 56 (ה"ח 2650)

החלפת סעיף 14ה במסגרת החלפת הסימן

הנוסח הקודם:

העברת רשיון להפעלת מונית

14ה. (א) מי שקיבל רשיון להפעלת מונית רשאי להעבירו לאדם שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 14ב וקיבל היתר לכך לפי סעיף זה.

(ב) המבקש לקבל היתר כאמור יגיש בקשה בכתב למפקח על התעבורה, בדרכים שיקבע שר התחבורה בתקנות ובצירוף מסמכים לאימותה שיקבע.

(ג) המפקח על התעבורה יעביר לועדת המוניות את הבקשה על צירופיה, וועדת המוניות תחליט לגבי כשירותו של המבקש; החליטה ועדת המוניות כי מתקיימים במבקש התנאים האמורים בסעיף 14ב, יתיר המפקח על התעבורה את העברת הרשיון להפעלת מונית למבקש.

 

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 53

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 227 (ה"ח 2929)

החלפת פסקה 14ה(א)(1)

הנוסח הקודם:

14ה. (א) (1) בעד מתן רשיון להפעלת מונית, ישלם מקבל הרשיון אגרה בסכום של 205 אלף שקלים חדשים (להלן – אגרה רגילה), ואולם בשנים 1998 עד 2006, מי שהוא בעל רשיון בתוקף לנהיגה במונית ונהג בישראל במונית כעיסוק עיקרי במשך 6 שנים לפחות שקדמו למועד הגשת הבקשה, ישלם אגרה בסכום של 110 אלף שקלים חדשים בלבד; לענין זה, "עיסוק עיקרי" – עבודה בפועל בישראל בנהיגת מונית הרשומה בישראל;

 

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 430 (ה"ח 136)

(א) (1) בעד מתן רישיון להפעלת מונית, ישלם מקבל הרישיון אגרה בסכום של 185 אלף שקלים 205 אלף שקלים חדשים חדשים (להלן – אגרה רגילה), ואולם בשנים 2001 עד 2007, מי שהוא בעל רישיון בתוקף בישראל לנהיגה במונית, ונהג במונית כעיסוק עיקרי במשך תקופה של 5 שנים לפחות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, ממנה לכל הפחות שנתיים וחצי בישראל, ישלם אגרה בסכום של 110 אלף שקלים חדשים בלבד; לענין זה, "עיסוק עיקרי" – עבודה בפועל בישראל בנהיגת מונית הרשומה בישראל או עבודה בפועל בחוץ לארץ בנהיגת מונית;

(2) החל בשנת 2000, יהיה שר התחבורה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו לענין פסקה (1) תקופה הקצרה מ-6 שנים.

(ב) ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה, החל באפריל 1998, יעודכנו סכומי האגרות שבסעיף קטן (א) לפי שיעור עליית המדד הידוע באותו מועד לעומת המדד לחודש נובמבר 1997; ואולם בכל רבעון בשנים 1998 ועד ינואר 2007 יופחת מדי רבעון סכום האגרה הרגילה המעודכן כאמור, בשיעור של 1.25% מסכום האגרה הרגילה הנקוב בסעיף קטן (א) כשהוא מעודכן כאמור; לענין זה,"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ערעור על החלטת ועדת המוניות (תיקון מס' 45) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 52)  תש"ס-2000

14ו.   (א)  על החלטתה של ועדת המוניות בענין מתן רשיון להפעלת מונית או היתר להעברתו, רשאי מבקש הרשיון או ההיתר לערער לפני בית משפט לענינים מינהליים בירושלים.

 

(תיקון מס' 52)  תש"ס-2000

           (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 52)  תש"ס-2000

           (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 52)  תש"ס-2000

           (ד)  (בוטל).

מיום 30.7.1986

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ו מס' 1188 מיום 30.7.1986 עמ' 198 (ה"ח 1757)

הוספת סעיף 14ו במסגרת החלפת הסימן

 

מיום 26.12.1990

תיקון מס' 25

ס"ח תשנ"א מס' 1336 מיום 26.12.1990 עמ' 35 (ה"ח 2019)

החלפת פסקה 14ו(1)

הנוסח הקודם:

(1) אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית;

 

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 38

ס"ח תשנ"ה מס' 1532 מיום 9.7.1995 עמ' 346 (ה"ח 2369)

החלפת סעיף 14ו

הנוסח הקודם:

14ו. שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע בתקנות –

(1) אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית ומועדי תשלומה, בתשלום אחד או בשני תשלומים, האחד בעת הגשת הבקשה לרשיון להפעלת מונית והשני עם קבלת הרשיון;

(2) אגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית.

 

מיום 15.11.1990

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 56 (ה"ח 2650)

החלפת סעיף 14ו במסגרת החלפת הסימן

הנוסח הקודם:

אגרות

14ו. (א) בעד מתן רשיון להפעלת מונית, ישלם מקבל הרשיון אגרה בסכום של 135 אלף שקלים חדשים; שר התחבורה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע כללים לעדכון סכום האגרה.

(ב) הסכום המעודכן בהתאם לסעיף קטן (א) ייקבע, אחת לשנה, לא יאוחר מ-31 בדצמבר של כל שנה לגבי השנה שלאחריה; המפקח על התעבורה יפרסם ברשומות את סכום האגרה המעודכן לפי אותו סעיף קטן.

(ג) שר התחבורה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, לגבי שנת 2000 וכל שנה שלאחריה, אגרה בסכום נמוך מהסכום שנקבע לפי סעיף קטן (א).

(ד) שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע אגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית.

 

מיום 11.12.2000

תיקון מס' 52

ס"ח תש"ס מס' 1739 מיום 11.6.2000 עמ' 192 (ה"ח 2821)

14ו. (א) על החלטתה של ועדת המוניות בענין מתן רשיון להפעלת מונית או היתר להעברתו, רשאי מבקש הרשיון או ההיתר לערער לפני בית המשפט המחוזי  בית משפט לענינים מינהליים בירושלים.

(ב) בית המשפט ידון בערעור לפי סעיף קטן (א) בשופט אחד, והוא רשאי לאשר את החלטת ועדת המוניות, לבטלה, לשנותה או להחזירה אליה.

(ג) שר המשפטים רשאי לקבוע את המועד להגשת ערעור לפי סעיף קטן (א), את אופן הגשתו ואת סדרי הדין בו.

(ד) על פסק דינו של בית המשפט ניתן לערער ברשות לפני בית המשפט העליון.

(תיקון מס' 45) תשנ"ח-1998

14ז.   (בוטל).

מיום 30.7.1986

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ו מס' 1188 מיום 30.7.1986 עמ' 198 (ה"ח 1757)

הוספת סעיף 14ז במסגרת החלפת הסימן

 

מיום 15.11.1990

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 57 (ה"ח 2650)

ביטול סעיף 14ז במסגרת החלפת הסימן

הנוסח הקודם:

ערעור על החלטת ועדת המוניות בענין רשיון להפעלת מונית והיתר להעברתו

14ז. (א) על החלטתה של ועדת המוניות בענין מתן רשיון להפעלת מוניות או היתר להעברתו רשאי מבקש הרשיון או ההיתר לערער לפני בית המשפט המחוזי בירושלים.

(ב) בית המשפט המחוזי ידון בערעור לפי סעיף קטן (א) בשופט אחד, והוא רשאי לאשר את החלטת ועדת המוניות, לבטלה, לשנותה או להחזירה אליה.

(ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת ערעור לפי סעיף קטן (א), את אופן הגשתו ואת סדרי הדין בו.

(ד) פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערעור לפני בית המשפט העליון.

(תיקון מס' 64) תשס"ה-2005

סימן ג'1: רישיון להפעלת מונית בקו שירות ורישיון לנסיעת שירות

מיום 12.7.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 430 (ה"ח 136)

הוספת סימן ג'1

הגדרות (תיקון מס' 64) תשס"ה-2005

14ז.   בסימן זה –

 

(תיקון מס' 106) תשע"ב-2012

           "אמצעי שליטה", "בעל עניין" ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           "המועד הקובע" – (נמחקה);

           "נושא משרה" – כהגדרתו בסעיף 1 בחוק החברות, התשנ"ט-1999;

           "קו שירות למוניות" – מסלול הסעה קבוע של מוניות, שבו תחנת מוצא ותחנת יעד קבועות, ושכל נוסע, במונית, באותו מסלול, משלם בנפרד בעבור הנסיעה;

           "רישיון לנסיעת שירות" – כמשמעותו בסעיף 14יא;

           "רישיון קו שירות" – כמשמעותו בסעיף 14ח(א).

מיום 12.7.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 430 (ה"ח 136)

הוספת סעיף 14ז

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 106

ס"ח תשע"ב מס' 2363 מיום 12.6.2012 עמ' 454 (ה"ח 678)

"בעל ענין", "בעל שליטה" "אמצעי שליטה", "בעל עניין" ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ח מס' 2686 מיום 1.2.2018 עמ' 130 (ה"ח 1092)

מחיקת הגדרת "המועד הקובע"

הנוסח הקודם:

"המועד הקובע" – המועד שבתום שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 64), התשס"ה-2005;

רישיון להפעלת קו שירות למוניות (תיקון מס' 64) תשס"ה-2005

14ח.   (א)  לא יפעיל אדם קו שירות למוניות, אלא אם כן נתן לו המפקח על התעבורה רישיון לכך לפי סעיף זה, והוא מפעיל את קו השירות בהתאם לתנאי הרישיון ובאמצעות מוניות שניתן עליהן רישיון לנסיעת שירות, בלבד.

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (א1) המפקח על התעבורה רשאי לתת רישיון קו שירות לגבי קו שירות למוניות, אחד או כמה יחד, בהתאם לרשימה שפרסם לפי סעיף 14טז.

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ב)  המפקח על התעבורה רשאי לתת רישיון קו שירות לפי סעיף זה, למי שמתקיימים לגביו כל אלה:

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(1)   הוא תאגיד שהתאגד בישראל, ולפחות אחד מבעלי העניין בו ומנהלו הכללי הם תושבי ישראל; תאגיד כאמור יהיה תאגיד נפרד שהוקם לשם הפעלת קווי שירות למוניות;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(1א) הוא נבחר בהליך תחרותי, שוויוני ופומבי, שיובאו בו כחשבון בין השאר המחיר שהציע מבקש הרישיון וניסיונו, לרבות ניסיונו של תאגיד קשור למבקש הרישיון, וכן שיקולים של קידום התחרות בתחום התחבורה הציבורית; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מההוראות לפי חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(2)   (נמחקה);

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(3)   הוא, בעל שליטה בו או נושא משרה בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין זה ראוי לתת לתאגיד רישיון קו שירות או לא הוגש נגד מי מהם כתב אישום בעבירה כאמור שטרם ניתן לגביו פסק דין סופי;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(3א) המפקח על התעבורה אישר את תכנית ההפעלה שלו, הכוללת –

(א)   פירוט של מספר המוניות שבכוונתו להפעיל במסגרת רישיון קו השירות ולוח זמנים מתוכנן להפעלה כאמור;

(ב)   פירוט בעלי התפקידים שיעסיק לשם ההפעלה;

(ג)    אמצעים טכנולוגיים לשם גביית תשלום בעד הנסיעה במונית השירות, ניהול קווי השירות ותפעולם ומתן מידע למפקח על התעבורה ולמרכז המידע לפי סעיף 71ב;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(4)   (נמחקה);

(5)   אושרו לו, לפי הוראות הפקודה, תחנת מוצא ותחנת יעד בקו השירות למוניות שלגביו מבוקש רישיון קו השירות, ועומד לרשותו מקום מתאים לחניית המוניות סמוך לאחת התחנות האמורות;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(6)   (נמחקה);

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(7)   (נמחקה);

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(8)   הוא הפקיד בידי המפקח על התעבורה ערבות בנקאית עצמאית בסכום שלא יפחת, בכל עת, מ-225,000 שקלים חדשים, להבטחת קיום תנאי רישיון קו השירות, ואם מספר המוניות שבכוונתו להפעיל במסגרת רישיון קו השירות עולה על 35 – ייווסף לסכום הערבות הבנקאית כאמור סכום של 10,000 שקלים חדשים בעד כל חמש מוניות נוספות מעבר ל-35 או חלק מהן;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(9)   הוא עומד בתנאי ההליך התחרותי כאמור בפסקה (1א) שעניינם איתנות פיננסית.

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ה)  (1)   על אף האמור בסעיפים 14, 14ב ו-14ה, תאגיד שמתקיימים לגביו התנאים לקבלת רישיון קו שירות כאמור בסעיף קטן (ב) זכאי לקבל רישיונות להפעלת מונית במספר זהה למספר המוניות שבכוונתו להפעיל במסגרת רישיון קו השירות לפי תכנית ההפעלה שלו, בכפוף להוראות פסקה (2);

(2)   רישיונות להפעלת מונית שיינתנו לפי פסקה (1) יעמדו לרשותו של בעל רישיון קו שירות לשם הפעלת המוניות בקו השירות בלבד, כל עוד רישיון קו השירות שלו בתוקף וניתנו לגבי אותן מוניות רישיונות לנסיעת שירות; רישיונות להפעלת מונית כאמור אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, בכל דרך שהיא, ואין להשתמש בהם לשם הסעת נוסעים אלא בקו השירות שלגביו ניתנו.

מיום 12.7.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 430 (ה"ח 136)

הוספת סעיף 14ח

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 106

ס"ח תשע"ב מס' 2363 מיום 12.6.2012 עמ' 454 (ה"ח 678)

(ב) המפקח על התעבורה רשאי לתת רישיון קו שירות לפי סעיף זה, למי שהגיש בקשה בתקופה האמורה בסעיף 14יז ומתקיימים לגביו כל אלה:

(1) הוא תאגיד שהתאגד בישראל שמטרתו העיקרית, לפי מסמכי ההתאגדות שלו, היא הפעלת קו שירות למוניות;

(2) הוא התקשר עם 15 מוניות לפחות, לשם הפעלת קו שירות, אחד או יותר, ומתקיימים לגביהן כל אלה:

(א) היה עליהן, ערב המועד הקובע, רישיון תקף לנסיעת שירות, שניתן לפי הוראות פקודה זו כנוסחה ערב המועד הקובע;

(ב) הן אינן מנויות ברישיון קו שירות שניתן לתאגיד שאינו המבקש, או בבקשה לרישיון קו שירות שהוגשה על ידי מבקש אחר לפי הוראות סימן זה;

(ג) התאגיד המבקש הגיש לגביהן בקשה לרישיון לנסיעת שירות לפי סימן זה, ומי שיינתן לו הרישיון לנסיעת שירות הפקיד ערבות בנקאית עצמאית בסכום שלא יפחת, בכל עת, מ-5,000 שקלים חדשים, להבטחת קיום תנאי הרישיון לנסיעת שירות;

(3) הוא, בעל שליטה בו או נושא משרה בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין זה ראוי לתת לתאגיד רישיון קו שירות;

(4) קו השירות למוניות שלגביו הגיש התאגיד המבקש בקשה לרישיון מופיע ברשימת קווי השירות למוניות ברשימה הראשונה או ברשימה השנייה, לפי העניין, שפרסם המפקח על התעבורה לפי הוראות סעיף 14טז;

(5) אושרו לו, לפי הוראות הפקודה, תחנת מוצא ותחנת יעד בקו השירות למוניות שלגביו מבוקש רישיון קו השירות, ועומד לרשותו מקום מתאים לחניית המוניות סמוך לאחת התחנות האמורות;

(6) הוא הוכיח, להנחת דעתו של המפקח על התעבורה, קיומם של תנאים ואמצעים הדרושים להפעלתו התקינה של קו השירות למוניות, לרבות העסקת מנהל וסדרנים וקיום משרד;

(7) הוא מבוטח בביטוח לכיסוי אבדן או נזק לחפצים שיובלו במוניות שיפעלו במסגרתו;

(8) הוא הפקיד בידי המפקח על התעבורה ערבות בנקאית עצמאית בסכום שלא יפחת, בכל עת, מ-150,000 שקלים חדשים, להבטחת קיום תנאי רישיון קו השירות.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), מי שהגיש בקשה לרישיון קו שירות בתקופה האמורה בסעיף 14יז 14יז(א), וערב המועד הקובע היה בידו רישיון שירות שניתן לו לפי הוראות הפקודה כנוסחה ערב המועד האמור, ולפיו רשאי היה להפעיל את קו השירות באמצעות פחות מ-15 מוניות, רשאי המפקח על התעבורה לתת לו רישיון קו שירות לפי הוראות סעיף זה, אף אם לא התקשר עם 15 מוניות ובלבד שמתקיימים כל אלה:

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ח מס' 2686 מיום 1.2.2018 עמ' 130 (ה"ח 1092)

(א1) המפקח על התעבורה רשאי לתת רישיון קו שירות לגבי קו שירות למוניות, אחד או כמה יחד, בהתאם לרשימה שפרסם לפי סעיף 14טז.

(ב) המפקח על התעבורה רשאי לתת רישיון קו שירות לפי סעיף זה, למי שהגיש בקשה בתקופה האמורה בסעיף 14יז ומתקיימים לגביו כל אלה למי שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) הוא תאגיד שהתאגד בישראל שמטרתו העיקרית, לפי מסמכי ההתאגדות שלו, היא הפעלת קו שירות למוניות;

(1) הוא תאגיד שהתאגד בישראל, ולפחות אחד מבעלי העניין בו ומנהלו הכללי הם תושבי ישראל; תאגיד כאמור יהיה תאגיד נפרד שהוקם לשם הפעלת קווי שירות למוניות;

(1א) הוא נבחר בהליך תחרותי, שוויוני ופומבי, שיובאו בו כחשבון בין השאר המחיר שהציע מבקש הרישיון וניסיונו, לרבות ניסיונו של תאגיד קשור למבקש הרישיון, וכן שיקולים של קידום התחרות בתחום התחבורה הציבורית; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מההוראות לפי חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013;

(2) הוא התקשר עם 15 מוניות לפחות, לשם הפעלת קו שירות, אחד או יותר, ומתקיימים לגביהן כל אלה:

(א) היה עליהן, ערב המועד הקובע, רישיון תקף לנסיעת שירות, שניתן לפי הוראות פקודה זו כנוסחה ערב המועד הקובע;

(ב) הן אינן מנויות ברישיון קו שירות שניתן לתאגיד שאינו המבקש, או בבקשה לרישיון קו שירות שהוגשה על ידי מבקש אחר לפי הוראות סימן זה;

(ג) התאגיד המבקש הגיש לגביהן בקשה לרישיון לנסיעת שירות לפי סימן זה, ומי שיינתן לו הרישיון לנסיעת שירות הפקיד ערבות בנקאית עצמאית בסכום שלא יפחת, בכל עת, מ-5,000 שקלים חדשים, להבטחת קיום תנאי הרישיון לנסיעת שירות;

(3) הוא, בעל שליטה בו או נושא משרה בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין זה ראוי לתת לתאגיד רישיון קו שירות או לא הוגש נגד מי מהם כתב אישום בעבירה כאמור שטרם ניתן לגביו פסק דין סופי;

(3א) המפקח על התעבורה אישר את תכנית ההפעלה שלו, הכוללת –

(א) פירוט של מספר המוניות שבכוונתו להפעיל במסגרת רישיון קו השירות ולוח זמנים מתוכנן להפעלה כאמור;

(ב) פירוט בעלי התפקידים שיעסיק לשם ההפעלה;

(ג) אמצעים טכנולוגיים לשם גביית תשלום בעד הנסיעה במונית השירות, ניהול קווי השירות ותפעולם ומתן מידע למפקח על התעבורה ולמרכז המידע לפי סעיף 71ב;

(4) קו השירות למוניות שלגביו הגיש התאגיד המבקש בקשה לרישיון מופיע ברשימה הראשונה או ברשימה השנייה, לפי העניין, שפרסם המפקח על התעבורה לפי הוראות סעיף 14טז;

(5) אושרו לו, לפי הוראות הפקודה, תחנת מוצא ותחנת יעד בקו השירות למוניות שלגביו מבוקש רישיון קו השירות, ועומד לרשותו מקום מתאים לחניית המוניות סמוך לאחת התחנות האמורות;

(6) הוא הוכיח, להנחת דעתו של המפקח על התעבורה, קיומם של תנאים ואמצעים הדרושים להפעלתו התקינה של קו השירות למוניות, לרבות העסקת מנהל וסדרנים וקיום משרד;

(7) הוא מבוטח בביטוח לכיסוי אבדן או נזק לחפצים שיובלו במוניות שיפעלו במסגרתו;

(8) הוא הפקיד בידי המפקח על התעבורה ערבות בנקאית עצמאית בסכום שלא יפחת, בכל עת, מ-150,000 שקלים חדשים מ-225,000 שקלים חדשים, להבטחת קיום תנאי רישיון קו השירות, ואם מספר המוניות שבכוונתו להפעיל במסגרת רישיון קו השירות עולה על 35 – ייווסף לסכום הערבות הבנקאית כאמור סכום של 10,000 שקלים חדשים בעד כל חמש מוניות נוספות מעבר ל-35 או חלק מהן;

(9) הוא עומד בתנאי ההליך התחרותי כאמור בפסקה (1א) שעניינם איתנות פיננסית.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), מי שהגיש בקשה לרישיון קו שירות בתקופה האמורה בסעיף 14יז(א), וערב המועד הקובע היה בידו רישיון שירות שניתן לו לפי הוראות הפקודה כנוסחה ערב המועד האמור, ולפיו רשאי היה להפעיל את קו השירות באמצעות פחות מ-15 מוניות, רשאי המפקח על התעבורה לתת לו רישיון קו שירות לפי הוראות סעיף זה, אף אם לא התקשר עם 15 מוניות ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1) רישיון קו השירות מתבקש לשם הפעלת קו שירות למוניות שהמפקח על התעבורה קבע, בפרסום כאמור בסעיף 14טז, כי המספר המרבי של הרישיונות לנסיעת שירות שיינתנו לגביו, יהיה נמוך מ-15;

(2) התנאים המפורטים בסעיף קטן (ב)(1) ו-(3) עד (7);

(3) הוא התקשר, לשם הפעלת קו השירות, עם מספר מוניות כנדרש לפי רישיון השירות שהיה בידו ערב המועד הקובע, ומתקיים לגביהן האמור בפסקאות משנה (א) עד (ג) של סעיף קטן (ב)(2);

(4) הוא הפקיד בידי המפקח על התעבורה ערבות בנקאית עצמאית בסכום שלא יפחת, בכל עת, מ-7,000 שקלים חדשים לכל אחת מהמוניות שיפעלו במסגרתו, ולא יעלה על סכום כולל של 150,000 שקלים חדשים.

(ד) במתן רישיון קו שירות יתחשב המפקח על התעבורה בשיקולים של קידום התחרות.

(ה) (1) על אף האמור בסעיפים 14, 14ב ו-14ה, תאגיד שמתקיימים לגביו התנאים לקבלת רישיון קו שירות כאמור בסעיף קטן (ב) זכאי לקבל רישיונות להפעלת מונית במספר זהה למספר המוניות שבכוונתו להפעיל במסגרת רישיון קו השירות לפי תכנית ההפעלה שלו, בכפוף להוראות פסקה (2);

(2) רישיונות להפעלת מונית שיינתנו לפי פסקה (1) יעמדו לרשותו של בעל רישיון קו שירות לשם הפעלת המוניות בקו השירות בלבד, כל עוד רישיון קו השירות שלו בתוקף וניתנו לגבי אותן מוניות רישיונות לנסיעת שירות; רישיונות להפעלת מונית כאמור אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, בכל דרך שהיא, ואין להשתמש בהם לשם הסעת נוסעים אלא בקו השירות שלגביו ניתנו.

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

14ט.   (בוטל).

מיום 12.7.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 432 (ה"ח 136)

הוספת סעיף 14ט

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ח מס' 2686 מיום 1.2.2018 עמ' 131 (ה"ח 1092)

ביטול סעיף 14ט

הנוסח הקודם:

דמי רישיון

14ט. מתן רישיון קו שירות והארכת תוקפו של רישיון כאמור מותנים בתשלום דמי רישיון בעבור כל אחת מהמוניות הפועלות במסגרת רישיון קו השירות, בסכום השווה ל-170 שקלים חדשים כשהוא מוכפל במספר החודשים שלגביהם ניתן הרישיון או הוארך תוקפו, לפי הענין; לענין זה יראו חלק מחודש כחודש.

פרטים ותנאים ברישיון קו שירות (תיקון מס' 64) תשס"ה-2005

14י.    (א)  ברישיון קו שירות יכלול המפקח על התעבורה, בין השאר, את אלה:

 

(תיקון מס' 106) תשע"ב-2012

(1)   פרטי קו השירות למוניות שלהפעלתו ניתן הרישיון, לרבות ציון תחנת המוצא ותחנת היעד שאושרו לפי סעיף 14ח(ב)(5) ומסלול ההסעה של המוניות הפועלות בו;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(2)   המספר המזערי של מוניות שהתאגיד בעל הרישיון יפעיל בקו השירות למוניות שלגביו ניתן הרישיון;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(3)   פרטי המוניות הפועלות במסגרת התאגיד בעל הרישיון בקו השירות למוניות שלגביו ניתן הרישיון;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(4)   מחיר הנסיעה בקו השירות למוניות שלא יעלה על המחיר שנקבע לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, תקופת הפעלת קו השירות למוניות ותנאי ההפעלה.

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ב)  המפקח על התעבורה רשאי לקבוע תנאים נוספים ברישיון קו שירות, לרבות תנאים הדרושים לדעתו לשם הפעלה יעילה ומקצועית של קו השירות למוניות שלגביו ניתן הרישיון, ובין השאר בעניינים הנוגעים למספר המוניות המזערי שבאמצעותן יינתן השירות ולמספר הרישיונות להפעלת מונית שבבעלותו, ולרבות סימני היכר למונית כפי שיפורטו בתנאי הרישיון ובמפרט הטכני המופקד במשרדי המפקח על התעבורה, ורשאי הוא להוסיף, בכפוף להוראות לפי פקודה זו, תנאים ברישיון קו השירות, לגרוע מהם או לשנותם, אם נוכח כי הדבר דרוש לשם הפעלה יעילה ומקצועית כאמור.

מיום 12.7.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 432 (ה"ח 136)

הוספת סעיף 14י

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 106

ס"ח תשע"ב מס' 2363 מיום 12.6.2012 עמ' 454 (ה"ח 678)

(א) ברישיון קו שירות יכלול המפקח על התעבורה, בין השאר, את אלה:

(1) פרטי קו השירות למוניות שלהפעלתו ניתן הרישיון, לרבות ציון תחנת המוצא ותחנת היעד שאושרו לפי סעיף 14ח(ב)(5) ומסלול ההסעה של המוניות הפועלות בו;

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ח מס' 2686 מיום 1.2.2018 עמ' 131 (ה"ח 1092)

14י. (א) ברישיון קו שירות יכלול המפקח על התעבורה, בין השאר, את אלה:

(1) פרטי קו השירות למוניות שלהפעלתו ניתן הרישיון, לרבות ציון תחנת המוצא ותחנת היעד שאושרו לפי סעיף 14ח(ב)(5) ומסלול ההסעה של המוניות הפועלות בו;

(2) המספר המזערי של מוניות שהתאגיד בעל הרישיון יפעיל בקו השירות למוניות שלגביו ניתן הרישיון, והמספר המרבי של מוניות שהוא רשאי להפעיל באותו קו שירות;

(3) פרטי המוניות הפועלות במסגרת התאגיד בעל הרישיון בקו השירות למוניות שלגביו ניתן הרישיון, ובלבד שלא תיכלל ברישיון קו שירות מונית שלא מתקיימים בה התנאים המנויים בסעיף 14ח(ב)(2); ואולם רשאי המפקח על התעבורה לכלול ברישיון קו השירות מונית שלא מתקיים בה התנאי האמור בסעיף 14ח(ב)(2)(א), על פי בקשה של בעל רישיון קו השירות, אם בוטל רישיון לנסיעת שירות שניתן לגבי מונית שהיתה כלולה ברישיון קו השירות;

(4) מחיר הנסיעה בקו השירות למוניות שלא יעלה על המחיר שנקבע לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, תקופת הפעלת קו השירות למוניות ותנאי ההפעלה.

(ב) המפקח על התעבורה רשאי לקבוע תנאים נוספים ברישיון קו שירות, לרבות תנאים הדרושים לדעתו לשם הפעלה יעילה ומקצועית של קו השירות למוניות שלגביו ניתן הרישיון, ובין השאר בעניינים הנוגעים למספר המוניות המזערי שבאמצעותן יינתן השירות ולמספר הרישיונות להפעלת מונית שבבעלותו, ולרבות סימני היכר למונית כפי שיפורטו בתנאי הרישיון ובמפרט הטכני המופקד במשרדי המפקח על התעבורה, ורשאי הוא להוסיף, בכפוף להוראות לפי פקודה זו, תנאים ברישיון קו השירות, לגרוע מהם או לשנותם, אם נוכח כי הדבר דרוש לשם הפעלה יעילה ומקצועית כאמור.

רישיון לנסיעת שירות (תיקון מס' 64) תשס"ה-2005

14יא.  (א)  לא יסיע אדם נוסע, במונית, בקו שירות למוניות, בנסיעה שבעבורה משלם כל נוסע בנפרד, אלא אם כן נתן המפקח על התעבורה רישיון לכך, לגבי אותה מונית, לפי סעיף זה, ויפעילה בהתאם לתנאי הרישיון.

           (ב)  המפקח על התעבורה רשאי לתת רישיון לנסיעת שירות רק לגבי מונית הכלולה ברישיון קו שירות.

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ג)   (בוטל).

מיום 12.7.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 433 (ה"ח 136)

הוספת סעיף 14יא

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ח מס' 2686 מיום 1.2.2018 עמ' 131 (ה"ח 1092)

ביטול סעיף קטן 14יא(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) המפקח על התעבורה לא ייתן רישיונות לנסיעת שירות בקו שירות למוניות מסוים, במספר הנמוך מהמספר המזערי שקבע לגבי אותו קו שירות בפרסום כאמור בסעיף 14טז או במספר הגבוה מהמספר המרבי שקבע כאמור.

סייג להעברת רישיונות (תיקון מס' 64) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 106) תשע"ב-2012

14יב.  (א)  רישיון קו שירות ורישיון לנסיעת שירות אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא לפי היתר מאת המפקח על התעבורה ובהתאם לתנאיו.

 

(תיקון מס' 106) תשע"ב-2012

           (ב)  בעל שליטה בתאגיד שניתן לו רישיון קו שירות לא יעביר לאחר את השליטה בתאגיד האמור, אלא לפי היתר כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 106) תשע"ב-2012

           (ג)   במתן היתר לפי סעיף זה, יתחשב המפקח על התעבורה בשיקולים של קידום התחרות.

מיום 12.7.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 433 (ה"ח 136)

הוספת סעיף 14יב

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 106

ס"ח תשע"ב מס' 2363 מיום 12.6.2012 עמ' 454 (ה"ח 678)

14יב. (א) רישיון קו שירות ורישיון לנסיעת שירות אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא לפי היתר מאת המפקח על התעבורה ובהתאם לתנאיו.

(ב) בעל שליטה בתאגיד שניתן לו רישיון קו שירות לא יעביר לאחר את השליטה בתאגיד האמור, אלא לפי היתר כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) במתן היתר לפי סעיף זה, יתחשב המפקח על התעבורה בשיקולים של קידום התחרות.

ביטול רישיונות וחילוט ערבויות ושלילת זכאות לרישיון קו שירות (תיקון מס' 64) תשס"ה-2005

14יג.  (א)  המפקח על התעבורה רשאי, בכל עת, לבטל רישיון קו שירות או רישיון לנסיעת שירות, להגבילו, להתלותו או לחלט את הערבות הבנקאית שהופקדה, כולה או מקצתה, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(1)   הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או מטעה;

(2)   חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון;

(3)   בעל הרישיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(4)   בעל הרישיון הפר חובה או איסור שהוטלו עליו כבעל רישיון קו שירות או כבעל רישיון לנסיעת שירות, לפי העניין, לפי פקודה זו;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(5)   בעל הרישיון לא החל להפעיל את קו השירות למוניות במועד שנקבע לכך ברישיונו, או שחדל להפעילו בלא אישור מראש לכך מהמפקח על התעבורה; הוראות פסקה זו יחולו, בשינויים המחויבים, גם על זוכה בהליך תחרותי לפי סעיף 14ח(ב)(1א);

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(6)   ניתן לגבי בעל הרישיון צו פירוק, צו פירוק זמני, צו כינוס, צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין.

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ג)   (בוטל).

מיום 12.7.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 433 (ה"ח 136)

הוספת סעיף 14יג

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 106

ס"ח תשע"ב מס' 2363 מיום 12.6.2012 עמ' 454 (ה"ח 678)

ביטול רישיונות וחילוט ערבויות ושלילת זכאות לרישיון קו שירות

14יג. (א) המפקח על התעבורה רשאי, בכל עת, לבטל רישיון קו שירות או רישיון לנסיעת שירות, להגבילו, להתלותו או לחלט את הערבות הבנקאית שהופקדה, כולה או מקצתה, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב;

(2) חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון;

(3) בעל הרישיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון.

(ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח על התעבורה לבטל רישיון קו שירות לפי הוראות הסעיף הקטן האמור, גם בהתקיים אחד מאלה:

(1) בעל רישיון קו השירות לא החל להפעיל את קו השירות למוניות במועד שנקבע לכך ברישיונו, או שחדל להפעילו ולא הודיע על כך למפקח על התעבורה במועד שקבע השר;

(2) ניתן לגבי בעל הרישיון צו פירוק זמני, או מונה לו כונס נכסים או שבעל הרישיון החליט על פירוק מרצון;

(3) הוא מפעיל בקו השירות למוניות שלגביו ניתן הרישיון, מונית שלא ניתן לגביה רישיון לנסיעת שירות.

(ג) בתוך שלושים ימים מיום פרסומו של חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106), התשע"ב-2012 (בסימן זה – תיקון מס' 106), ימסור המפקח על התעבורה לתאגיד שלא מימש את זכותו לרישיון קו שירות, התראה, בכתב, ולפיה אם לא יממש את זכותו לרישיון כאמור ויקיים את התנאים לקבלת הרישיון לפי סימן זה, בתוך 60 ימים מיום מסירת ההתראה, תישלל זכאותו לממש את זכותו כאמור; לא פעל תאגיד בהתאם לאמור בהתראה שנמסרה לו לפי סעיף קטן זה, בתוך התקופה שנקבעה בה, רשאי המפקח לשלול את זכאותו של התאגיד למימוש זכותו לרישיון קו שירות, אלא אם כן התאגיד הוכיח שלא מימש את זכותו מטעמים שאינם תלויים בו; לעניין זה, "תאגיד שלא מימש את זכותו לרישיון קו שירות" – אחד מאלה:

(1) תאגיד שהגיש בקשה לרישיון קו שירות בהתאם להוראות לפי סימן זה והמפקח על התעבורה הורה כי יינתן לו רישיון בכפוף לעמידה בכל התנאים לקבלת הרישיון לפי סימן זה, ואותו תאגיד לא עמד בתנאים כאמור;

(2) תאגיד שקיבל רישיון להפעלת קו שירות בהתאם להוראות לפי סימן זה ולא חידשו בתוך שנה מיום פקיעת תוקפו של הרישיון.

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ח מס' 2686 מיום 1.2.2018 עמ' 131 (ה"ח 1092)

14יג. (א) המפקח על התעבורה רשאי, בכל עת, לבטל רישיון קו שירות או רישיון לנסיעת שירות, להגבילו, להתלותו או לחלט את הערבות הבנקאית שהופקדה, כולה או מקצתה, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או מטעה;

(2) חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון;

(3) בעל הרישיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון;

(4) בעל הרישיון הפר חובה או איסור שהוטלו עליו כבעל רישיון קו שירות או כבעל רישיון לנסיעת שירות, לפי העניין, לפי פקודה זו;

(5) בעל הרישיון לא החל להפעיל את קו השירות למוניות במועד שנקבע לכך ברישיונו, או שחדל להפעילו בלא אישור מראש לכך מהמפקח על התעבורה; הוראות פסקה זו יחולו, בשינויים המחויבים, גם על זוכה בהליך תחרותי לפי סעיף 14ח(ב)(1א);

(6) ניתן לגבי בעל הרישיון צו פירוק, צו פירוק זמני, צו כינוס, צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין.

(ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח על התעבורה לבטל רישיון קו שירות לפי הוראות הסעיף הקטן האמור, גם בהתקיים אחד מאלה:

(1) בעל רישיון קו השירות לא החל להפעיל את קו השירות למוניות במועד שנקבע לכך ברישיונו, או שחדל להפעילו ולא הודיע על כך למפקח על התעבורה במועד שקבע השר;

(2) ניתן לגבי בעל הרישיון צו פירוק זמני, או מונה לו כונס נכסים או שבעל הרישיון החליט על פירוק מרצון;

(3) הוא מפעיל בקו השירות למוניות שלגביו ניתן הרישיון, מונית שלא ניתן לגביה רישיון לנסיעת שירות.

(ג) בתוך שלושים ימים מיום פרסומו של חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106), התשע"ב-2012 (בסימן זה – תיקון מס' 106), ימסור המפקח על התעבורה לתאגיד שלא מימש את זכותו לרישיון קו שירות, התראה, בכתב, ולפיה אם לא יממש את זכותו לרישיון כאמור ויקיים את התנאים לקבלת הרישיון לפי סימן זה, בתוך 60 ימים מיום מסירת ההתראה, תישלל זכאותו לממש את זכותו כאמור; לא פעל תאגיד בהתאם לאמור בהתראה שנמסרה לו לפי סעיף קטן זה, בתוך התקופה שנקבעה בה, רשאי המפקח לשלול את זכאותו של התאגיד למימוש זכותו לרישיון קו שירות, אלא אם כן התאגיד הוכיח שלא מימש את זכותו מטעמים שאינם תלויים בו; לעניין זה, "תאגיד שלא מימש את זכותו לרישיון קו שירות" – אחד מאלה:

(1) תאגיד שהגיש בקשה לרישיון קו שירות בהתאם להוראות לפי סימן זה והמפקח על התעבורה הורה כי יינתן לו רישיון בכפוף לעמידה בכל התנאים לקבלת הרישיון לפי סימן זה, ואותו תאגיד לא עמד בתנאים כאמור;

(2) תאגיד שקיבל רישיון להפעלת קו שירות בהתאם להוראות לפי סימן זה ולא חידשו בתוך שנה מיום פקיעת תוקפו של הרישיון.

עדכון סכומי ערבות (תיקון מס' 64) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

14יד.  (א)  סכומי הערבות הבנקאית הנקובים בסעיף 14ח(ב)(8) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר של השנה שקדמה למועד האמור לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר של השנה שלפניה, ויעוגלו לעשרת השקלים החדשים הקרובים, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום ט"ז בשבט התשע"ח (1 בפברואר 2018); לענין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ב)  המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יפרסם את סכומי הערבות הבנקאית כפי שהשתנו לפי סעיף קטן (א), בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד.

מיום 12.7.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 433 (ה"ח 136)

הוספת סעיף 14יד

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ח מס' 2686 מיום 1.2.2018 עמ' 132 (ה"ח 1092)

עדכון סכומי ערבות ודמי רישיון

14יד. (א) סכומי הערבות הבנקאית הנקובים בסעיף 14ח(ב)(2)(ג) ו-(8) ו-14ט, ודמי הרישיון הנקובים בסעיף 14ט 14ח(ב)(8) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר של השנה שקדמה למועד האמור לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר של השנה שלפניה, ויעוגלו לעשרת השקלים החדשים הקרובים, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום ט"ז בשבט התשע"ח (1 בפברואר 2018); לענין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב) המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יפרסם את סכומי הערבות הבנקאית כפי שהשתנו לפי סעיף קטן (א), בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד.

תוקף רישיון קו שירות ורישיון לנסיעת שירות (תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

14טו. תוקפם של רישיון קו שירות ורישיון לנסיעת שירות יהיה עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתנו, וניתן לחדשם, על פי בקשת בעל הרישיון, לתקופות נוספות של שנה, בהתקיים התנאים למתן הרישיונות האמורים לפי סימן זה, ובלבד שרישיון קו שירות לא יחודש אלא עד לתום התקופה שנקבעה לגבי קו השירות בהליך התחרותי לפי סעיף 14ח(ב)(1א).

מיום 12.7.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 433 (ה"ח 136)

הוספת סעיף 14טו

 

מיום 16.11.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6940 מיום 16.11.2010 עמ' 148

(א) המפקח על התעבורה ייתן רישיונות קו שירות ורישיונות לנסיעת שירות לפי הוראות סימן זה לגבי התקופה החל במועד הקובע עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011), בלבד.

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 106

ס"ח תשע"ב מס' 2363 מיום 12.6.2012 עמ' 455 (ה"ח 678)

(א) המפקח על התעבורה ייתן רישיונות קו שירות ורישיונות לנסיעת שירות לפי הוראות סימן זה לגבי התקופה החל במועד הקובע עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011), בלבד עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), בלבד.

 

מיום 1.1.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7382 מיום 11.6.2014 עמ' 1190

(א) המפקח על התעבורה ייתן רישיונות קו שירות ורישיונות לנסיעת שירות לפי הוראות סימן זה לגבי התקופה החל במועד הקובע עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014), בלבד.

 

מיום 1.1.2015

תק' (מס' 2) תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7471 מיום 31.12.2014 עמ' 564

(א) המפקח על התעבורה ייתן רישיונות קו שירות ורישיונות לנסיעת שירות לפי הוראות סימן זה לגבי התקופה החל במועד הקובע עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015), בלבד.

 

מיום 1.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

(א) המפקח על התעבורה ייתן רישיונות קו שירות ורישיונות לנסיעת שירות לפי הוראות סימן זה לגבי התקופה החל במועד הקובע עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015) יום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016), בלבד.

 

מיום 28.6.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7677 מיום 28.6.2016 עמ' 1458

(א) המפקח על התעבורה ייתן רישיונות קו שירות ורישיונות לנסיעת שירות לפי הוראות סימן זה לגבי התקופה החל במועד הקובע עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016) יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016), בלבד.

 

מיום 29.12.2016

תיקון מס' 116

ס"ח תשע"ז מס' 2590 מיום 29.12.2016 עמ' 46 (ה"ח 1092)

(א) המפקח על התעבורה ייתן רישיונות קו שירות ורישיונות לנסיעת שירות לפי הוראות סימן זה לגבי התקופה החל במועד הקובע עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) ו' בתמוז התשע"ז (30 ביוני 2017), בלבד.

 

מיום 3.7.2017

תיקון מס' 119

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1009 (ה"ח 1092)

14טו. (א) המפקח על התעבורה ייתן רישיונות קו שירות ורישיונות לנסיעת שירות לפי הוראות סימן זה לגבי התקופה החל במועד הקובע עד יום ו' בתמוז התשע"ז (30 ביוני 2017) ט"ו בשבט התשע"ח (31 בינואר 2018), בלבד.

(ב) תוקפם של רישיון קו שירות ורישיון לנסיעת שירות יהיה עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתנו, וניתן לחדשם, על פי בקשת בעל הרישיון, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בכל פעם, בהתקיים התנאים למתן הרישיונות האמורים לפי סימן זה; ואולם רישיון קו שירות שניתן לפי הוראות סעיף 14ח(ג), ניתן לחדשו לתקופה נוספת אחת בלבד.

(ג) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שנה אחת, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה על שלוש שנים.

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ח מס' 2686 מיום 1.2.2018 עמ' 132 (ה"ח 1092)

החלפת סעיף 14טו

הנוסח הקודם:

תקופת מתן הרישיונות ותוקפם

14טו. (א) המפקח על התעבורה ייתן רישיונות קו שירות ורישיונות לנסיעת שירות לפי הוראות סימן זה לגבי התקופה החל במועד הקובע עד יום ט"ו בשבט התשע"ח (31 בינואר 2018), בלבד.

(ב) תוקפם של רישיון קו שירות ורישיון לנסיעת שירות יהיה עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתנו, וניתן לחדשם, על פי בקשת בעל הרישיון, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בכל פעם, בהתקיים התנאים למתן הרישיונות האמורים לפי סימן זה; ואולם רישיון קו שירות שניתן לפי הוראות סעיף 14ח(ג), ניתן לחדשו לתקופה נוספת אחת בלבד.

(ג) (בוטל).

פרסום רשימות קווי שירות למוניות והגבלת מספר הרישיונות (תיקון מס' 64) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 106) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

14טז. (א)  המפקח על התעבורה יפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים את רשימת קווי השירות למוניות שלגביהם יינתנו רישיונות קו שירות לפי סימן זה (בסימן זה – הרשימה), ובכלל זה קווי השירות שלגביהם יינתן רישיון קו שירות אחד, ככל שיינתן; המפקח על התעבורה רשאי לעדכן, מזמן לזמן, את הרשימה, ובלבד שחלפה שנה ממועד עדכונה האחרון.

 

 

(תיקון מס' 106) תשע"ב-2012

           (ב)  בקביעת הרשימה הראשונה יתחשב המפקח על התעבורה בשיקולים של קידום התחרות בענף, לרבות מניעת ריכוזיות והגבלות בהחזקת אמצעי שליטה בענף, וכן ישקול בין השאר, את אלה:

(1)   אמדן של כמות המוניות הדרושה בקו השירות למוניות;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(2)   (נמחקה);

(3)   שמירת התנועה הסדירה של כלי רכב בקווי השירות למוניות;

(4)   מידת ההשפעה על התחבורה הציבורית המופעלת בקווי השירות למוניות או סמוך להם;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(5)   הצורך במתן שירות באמצעות קווי שירות למוניות באזורים מסוימים, בשים לב לצרכים ציבוריים, לאמצעי תחבורה ציבורית חלופיים באזורים אלה ולקווי שירות שהופעלו לפי רישיון שניתן בהתאם לסימן זה.

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ב1)        (בוטל).

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ב1)        (בוטל).

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

           (ה)  (בוטל).

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 434 (ה"ח 136)

הוספת סעיף 14טז

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 106

ס"ח תשע"ב מס' 2363 מיום 12.6.2012 עמ' 455 (ה"ח 678)

פרסום רשימת רשימות קווי שירות למוניות והגבלת מספר הרישיונות

14טז. (א) המפקח על התעבורה יפרסם ברשומות, עד למועד הקובע, את רשימת קווי השירות למוניות שלגביהם יינתנו רישיונות קו שירות לפי סימן זה, לפי בקשה שתוגש כאמור בסעיף 14יז(א), את המספר המזערי של רישיונות לנסיעת שירות שיינתנו לגבי כל קו שירות כאמור, ואת המספר המרבי של רישיונות לנסיעת שירות שניתן לתת לגבי אותו קו שירות (בסימן זה – הרשימה הראשונה).

(ב) בקביעת רשימת קווי השירות למוניות ומספר הרישיונות לנסיעת שירות כאמור בסעיף קטן (א), בקביעת הרשימה הראשונה יתחשב המפקח על התעבורה בשיקולים של קידום התחרות בענף, לרבות מניעת ריכוזיות והגבלות בהחזקת אמצעי שליטה בענף, וכן ישקול בין השאר, את אלה:

(1) אמדן של כמות המוניות הדרושה בקו השירות למוניות;

(2) בקשות שהוגשו לקבלת רישיון שירות לפי הפקודה, בתקופה שבין כ"ד בסיון התשנ"ט (8 ביוני 1999) לי"ד בחשון התשס"ג (20 באוקטובר 2002);

(3) שמירת התנועה הסדירה של כלי רכב בקווי השירות למוניות;

(4) מידת ההשפעה על התחבורה הציבורית המופעלת בקווי השירות למוניות או סמוך להם.

(ב1) המפקח על התעבורה רשאי לפרסם ברשומות, בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של תיקון מס' 106, שינויים ברשימה הראשונה, בעניינים כמפורט להלן, בלבד, בהתחשב, בין השאר, בבקשות לשינויים כאמור שהוגשו לו עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009):

(1) איחוד כמה קווי שירות למוניות לקו שירות אחד;

(2) שינוי פרט מפרטי מסלול קו השירות למוניות, לרבות הארכת מסלול הקו.

(ב2) פרסם המפקח על התעבורה שינויים ברשימה הראשונה לפי סעיף קטן (ב1) ובשל השינויים כאמור יש לשנות תנאים ברישיון קו שירות שניתן, ישנה המפקח את תנאי הרישיון האמור, בהתאם, בתוך 60 ימים מיום פרסום השינויים, או במועד מאוחר יותר שיורה המפקח לעניין רישיון קו שירות מסוים – אם השינויים כאמור מחייבים עשיית פעולות בידי בעל הרישיון.

(ג) חלפו שישה חודשים מהמועד הקובע, רשאי השר, אם נוכח כי ראוי לעשות כן, להחליט על הוספת קווים קווים חדשים שייווספו לקווי השירות הכלולים ברשימה ברשימה הראשונה שפורסמה בהתאם להוראות סעיף קטן (א) ולהורות בענינים האמורים בו ובענין התקופה להגשת בקשה לרישיון בקו שירות שהוסיף לרשימה; החלטת השר תפורסם ברשומות.

(ד) המפקח על התעבורה רשאי לפרסם ברשומות, בתוך שנה מיום פרסומו של תיקון מס' 106, רשימה של קווי שירות למוניות שלגביהם יינתנו רישיונות קו שירות לפי סימן זה, לפי בקשה שתוגש כאמור בסעיף 14יז(ב), ובלבד שאותם קווים נכללו ברשימה הראשונה ולא ניתן לגביהם רישיון קו שירות, לרבות קווי שירות למוניות שהזכאות לרישיון לגביהם נשללה כאמור בסעיף 14יג(ג); ברשימה כאמור יפרסם המפקח על התעבורה את המספר המזערי של רישיונות לנסיעת שירות שיינתנו לגבי כל קו שירות כאמור ואת המספר המרבי של רישיונות לנסיעת שירות שניתן לתת לגבי אותו קו שירות (בסימן זה – הרשימה השנייה).

(ה) בקביעת השינויים לרשימה הראשונה ובקביעת הרשימה השנייה לפיל סעיפים קטנים (ב1) ו-(ד), ישקול המפקח על התעבורה את השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב) למעט פסקה (2) שבו.

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ח מס' 2686 מיום 1.2.2018 עמ' 132 (ה"ח 1092)

14טז. (א) המפקח על התעבורה יפרסם ברשומות, עד למועד הקובע, את רשימת קווי השירות למוניות שלגביהם יינתנו רישיונות קו שירות לפי סימן זה, לפי בקשה שתוגש כאמור בסעיף 14יז(א), את המספר המזערי של רישיונות לנסיעת שירות שיינתנו לגבי כל קו שירות כאמור, ואת המספר המרבי של רישיונות לנסיעת שירות שניתן לתת לגבי אותו קו שירות (בסימן זה – הרשימה הראשונה).

(א) המפקח על התעבורה יפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים את רשימת קווי השירות למוניות שלגביהם יינתנו רישיונות קו שירות לפי סימן זה (בסימן זה – הרשימה), ובכלל זה קווי השירות שלגביהם יינתן רישיון קו שירות אחד, ככל שיינתן; המפקח על התעבורה רשאי לעדכן, מזמן לזמן, את הרשימה, ובלבד שחלפה שנה ממועד עדכונה האחרון.

(ב) בקביעת הרשימה הראשונה בקביעת הרשימה ובעדכונה יתחשב המפקח על התעבורה בשיקולים של קידום בשיקולים של קידום השירות בענף וקידום התחרות בענף, לרבות מניעת ריכוזיות והגבלות בהחזקת אמצעי שליטה בענף, וכן ישקול בין השאר, את אלה:

(1) אמדן של כמות המוניות הדרושה בקו השירות למוניות;

(2) בקשות שהוגשו לקבלת רישיון שירות לפי הפקודה, בתקופה שבין כ"ד בסיון התשנ"ט (8 ביוני 1999) לי"ד בחשון התשס"ג (20 באוקטובר 2002);

(3) שמירת התנועה הסדירה של כלי רכב בקווי השירות למוניות;

(4) מידת ההשפעה על התחבורה הציבורית המופעלת בקווי השירות למוניות או סמוך להם;

(5) הצורך במתן שירות באמצעות קווי שירות למוניות באזורים מסוימים, בשים לב לצרכים ציבוריים, לאמצעי תחבורה ציבורית חלופיים באזורים אלה ולקווי שירות שהופעלו לפי רישיון שניתן בהתאם לסימן זה.

(ב1) המפקח על התעבורה רשאי לפרסם ברשומות, בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של תיקון מס' 106, שינויים ברשימה הראשונה, בעניינים כמפורט להלן, בלבד, בהתחשב, בין השאר, בבקשות לשינויים כאמור שהוגשו לו עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009):

(1) איחוד כמה קווי שירות למוניות לקו שירות אחד;

(2) שינוי פרט מפרטי מסלול קו השירות למוניות, לרבות הארכת מסלול הקו.

(ב2) פרסם המפקח על התעבורה שינויים ברשימה הראשונה לפי סעיף קטן (ב1) ובשל השינויים כאמור יש לשנות תנאים ברישיון קו שירות שניתן, ישנה המפקח את תנאי הרישיון האמור, בהתאם, בתוך 60 ימים מיום פרסום השינויים, או במועד מאוחר יותר שיורה המפקח לעניין רישיון קו שירות מסוים – אם השינויים כאמור מחייבים עשיית פעולות בידי בעל הרישיון.

(ג) חלפו שישה חודשים מהמועד הקובע, רשאי השר, אם נוכח כי ראוי לעשות כן, להחליט על קווים חדשים שייווספו לקווי השירות הכלולים ברשימה ברשימה הראשונה שפורסמה בהתאם להוראות סעיף קטן (א) ולהורות בענינים האמורים בו ובענין התקופה להגשת בקשה לרישיון בקו שירות שהוסיף לרשימה; החלטת השר תפורסם ברשומות.

(ד) המפקח על התעבורה רשאי לפרסם ברשומות, בתוך שנה מיום פרסומו של תיקון מס' 106, רשימה של קווי שירות למוניות שלגביהם יינתנו רישיונות קו שירות לפי סימן זה, לפי בקשה שתוגש כאמור בסעיף 14יז(ב), ובלבד שאותם קווים נכללו ברשימה הראשונה ולא ניתן לגביהם רישיון קו שירות, לרבות קווי שירות למוניות שהזכאות לרישיון לגביהם נשללה כאמור בסעיף 14יג(ג); ברשימה כאמור יפרסם המפקח על התעבורה את המספר המזערי של רישיונות לנסיעת שירות שיינתנו לגבי כל קו שירות כאמור ואת המספר המרבי של רישיונות לנסיעת שירות שניתן לתת לגבי אותו קו שירות (בסימן זה – הרשימה השנייה).

(ה) בקביעת השינויים לרשימה הראשונה ובקביעת הרשימה השנייה לפיל סעיפים קטנים (ב1) ו-(ד), ישקול המפקח על התעבורה את השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב) למעט פסקה (2) שבו.

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

14יז.  (בוטל).

מיום 12.7.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 434 (ה"ח 136)

הוספת סעיף 14יז

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 106

ס"ח תשע"ב מס' 2363 מיום 12.6.2012 עמ' 456 (ה"ח 678)

14יז. (א) בקשה לקבלת רישיון קו שירות לפי סימן זה, לגבי קו שירות הכלול ברשימה הראשונה שפורסמה לפי סעיף 14טז(א), תוגש למפקח על התעבורה, עד תום שישה חודשים מהמועד הקובע, או במהלך התקופה בהתאם להוראות סעיף טז(ג) ולגבי קו שירות שהוסיף השר לפי סעיף 14טז(ג) – במהלך התקופה בהתאם להוראות הסעיף האמור.

(ב) בקשה לקבלת רישיון קו שירות לפי סימן זה, לגבי קו שירות הכלול ברשימה השנייה שפורסמה לפי סעיף 14טז(ד), תוגש למפקח על התעבורה בתוך תקופה שיקבע השר.

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ח מס' 2686 מיום 1.2.2018 עמ' 133 (ה"ח 1092)

ביטול סעיף 14יז

הנוסח הקודם:

התקופה להגשת בקשה לרישיון קו שירות

14יז. (א) בקשה לקבלת רישיון קו שירות לפי סימן זה, לגבי קו שירות הכלול ברשימה הראשונה שפורסמה לפי סעיף 14טז(א), תוגש למפקח על התעבורה, עד תום שישה חודשים מהמועד הקובע, ולגבי קו שירות שהוסיף השר לפי סעיף 14טז(ג) – במהלך התקופה בהתאם להוראות הסעיף האמור.

(ב) בקשה לקבלת רישיון קו שירות לפי סימן זה, לגבי קו שירות הכלול ברשימה השנייה שפורסמה לפי סעיף 14טז(ד), תוגש למפקח על התעבורה בתוך תקופה שיקבע השר.

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

14יז1. (בוטל).

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 106

ס"ח תשע"ב מס' 2363 מיום 12.6.2012 עמ' 456 (ה"ח 678)

הוספת סעיף 14יז1

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ח מס' 2686 מיום 1.2.2018 עמ' 133 (ה"ח 1092)

ביטול סעיף 14יז1

הנוסח הקודם:

הליך תחרותי

14יז1. רישיון קו שירות לגבי קו שירות למוניות שהוסיף השר לפי סעיף 14טז(ג) או שנכלל ברשימה השנייה שפרסם המפקח על התעבורה לפי סעיף 14טז(ד), יינתן בהליך תחרותי שיקבע השר לפי סעיף 14יח.

תקנות לענין רישיונות (תיקון מס' 64) תשס"ה-2005

14יח.  השר יקבע הוראות בענינים אלה:

(1)  אופן הגשת בקשה לרישיון קו שירות ולרישיון לנסיעת שירות ולחידושם, לפי סימן זה, מועדי הגשתן, הפרטים שייכללו בהן והמסמכים שיצורפו להן;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(1א)        מידע ונתונים שימסור בעל רישיון קו שירות למפקח על התעבורה בעניין הפעלת קו השירות על ידו ובעניין מספר הנוסעים בקו השירות, אמצעי התשלום שבהם שילמו הנוסעים בעד הנסיעה והסדר הנסיעה ששימש לכך, וכן המועד והאופן שבו יימסרו מידע ונתונים כאמור;

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(2)  (נמחקה);

(תיקון מס' 120) תשע"ח-2018

(3)  נוסח הערבות הבנקאית שיש להפקידה לפי סעיף 14ח(ב)(8), מועדי חידושה ואופן חילוטה.

מיום 12.7.2005

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ה מס' 1999 מיום 12.4.2005 עמ' 434 (ה"ח 136)

הוספת סעיף 14יח

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 106

ס"ח תשע"ב מס' 2363 מיום 12.6.2012 עמ' 456 (ה"ח 678)

(2) דרכים למתן רישיון קו שירות בהליך תחרותי, תנאים והגבלות להשתתפות בהליך כאמור, ואמות מידה למתן הרישיון להליך כאמור;

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ח מס' 2686 מיום 1.2.2018 עמ' 133 (ה"ח 1092)

(1א) מידע ונתונים שימסור בעל רישיון קו שירות למפקח על התעבורה בעניין הפעלת קו השירות על ידו ובעניין מספר הנוסעים בקו השירות, אמצעי התשלום שבהם שילמו הנוסעים בעד הנסיעה והסדר הנסיעה ששימש לכך, וכן המועד והאופן שבו יימסרו מידע ונתונים כאמור;

(2) דרכים למתן רישיון קו שירות בהליך תחרותי, תנאים והגבלות להשתתפות בהליך כאמור, ואמות מידה למתן הרישיון להליך כאמור;

(3) נוסח הערבות הבנקאית שיש להפקידה לפי סעיף 14ח(ב)(2)(ג) ו-(8) 14ח(ב)(8), מועדי חידושה ואופן חילוטה.

(תיקון מס' 117) תשע"ז-2016

סימן ג'2: נסיעה שיתופית במונית

מיום 1.3.2017

תיקון מס' 117

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 67 (ה"ח 1083)

הוספת סימן ג'2

הגדרות (תיקון מס' 117) תשע"ז-2016

14יט.  בסימן זה –

           "מונה", "נסיעה מיוחדת" ו"רישיון לנסיעה מיוחדת" – כמשמעותם לפי הפקודה;

           "מחיר משוער לנסיעה מיוחדת" – המחיר שהיה משולם בעד נסיעה ליעד המבוקש אילו היתה מתקיימת כנסיעה מיוחדת, כפי שהוא מוערך בהתאם לכללי חישוב המפורסמים באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או בדרך אחרת שנמסרה לגביה הודעה באתר האמור;

           "נסיעה שיתופית" – נסיעה במונית של כמה נוסעים שהזמינו את נסיעתם מראש, ממקום איסוף אחד או יותר אל יעד אחד או יותר, בהתאם לבחירת כל נוסע, שכל אחד מהנוסעים משלם בעדה בנפרד.

מיום 1.3.2017

תיקון מס' 117

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 67 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 14יט

נסיעה שיתופית (תיקון מס' 117) תשע"ז-2016

14כ.   במונית שניתן לגביה רישיון לנסיעה מיוחדת מותר להסיע נוסעים בנסיעה שיתופית, בהתאם להוראות לפי סימן זה.

מיום 1.3.2017

תיקון מס' 117

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 68 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 14כ

הזמנת נסיעה שיתופית (תיקון מס' 117) תשע"ז-2016

14כא. נהג מונית יסיע בנסיעה שיתופית רק נוסע שהזמין את נסיעתו מראש באמצעות שירות מקוון או טלפוני, ובלבד שבעת ההזמנה מתקיימים כל אלה:

(1)  נמסרו למזמין הנסיעה פרטים אלה:

(א)   מחיר הנסיעה השיתופית בהתאם להוראות סעיף 14כב;

(ב)   המחיר המשוער לנסיעה מיוחדת;

(ג)    הערכת זמן משוערת לנסיעה עד ליעד המבוקש;

(ד)   מספר העצירות המרבי לשם איסוף הנוסעים והורדתם עד להורדתם ביעד המבוקש;

(2)  מזמין הנסיעה הסכים לכל אלה:

(א)   מחיר הנסיעה השיתופית, בהתאם להוראות סעיף 14כב;

(ב)   מקום האיסוף וההורדה שלו;

(ג)    מועד האיסוף המשוער שלו.

מיום 1.3.2017

תיקון מס' 117

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 68 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 14כא

מחיר נסיעה שיתופית (תיקון מס' 117) תשע"ז-2016

14כב. (א)  מחיר נסיעה שיתופית שהוסכם עליו לפי סעיף 14כא(2)(א) יהיה נמוך מהמחיר המשוער לנסיעה מיוחדת בשיעור שלא יפחת מהשיעור שקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר[2], ולא יהיה ניתן לשנותו במהלך הנסיעה.

           (ב)  בנסיעה שיתופית לא יופעל מונה.

מיום 1.3.2017

תיקון מס' 117

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 68 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 14כב

תקנות לענין רישיונות (תיקון מס' 117) תשע"ז-2016

14כג. (א)  השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה:

(1)   אופן הזמנת נסיעה שיתופית;

(2)   אופן התשלום בעד נסיעה שיתופית ומועד התשלום;

(3)   פיקוח ובקרה על הפעלת נסיעה שיתופית, לרבות חובות דיווח החלות על בעל רישיון להפעלת מונית או על נהג מונית לגבי נסיעה שיתופית.

           (ב)  תקנות לפי סעיף קטן (א)(2) ייקבעו בהסכמת שר האוצר.

מיום 1.3.2017

תיקון מס' 117

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 68 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 14כג

סימן ד': רשיון הוראה

בתי ספר לנהיגה

15.   לא יחזיק אדם ולא ינהל בית ספר לנהיגת רכב מנועי, אלא ברשיון מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאים שנקבעו.

מורים לנהיגה (תיקון מס' 81) תשס"ח-2007

16.     (א)  לא יעסוק אדם בהוראת נהיגה, אלא ברשיון מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאים שנקבעו.

(תיקון מס' 81) תשס"ח-2007

           (ב)  מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לא ישתמש, בשעת הוראת נהיגה, בטלפון קבוע או נייד, אלא באמצעות דיבורית; בסעיף זה –

           "דיבורית" – התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

           "טלפון" – מכשיר המיועד לתקשורת שיש בו לחצנים לחיוג.

מיום 27.12.2007

תיקון מס' 81

ס"ח תשס"ח מס' 2123 מיום 27.12.2007 עמ' 97 (ה"ח 150)

16. (א) לא יעסוק אדם בהוראת נהיגה, אלא ברשיון מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאים שנקבעו.

(ב) מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לא ישתמש, בשעת הוראת נהיגה, בטלפון קבוע או נייד, אלא באמצעות דיבורית; בסעיף זה –

"דיבורית" – התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

"טלפון" – מכשיר המיועד לתקשורת שיש בו לחצנים לחיוג.

(תיקון מס' 49)  תש"ס-2000

סימן ה': רשיון למיתקן תחבורתי

מיום 1.4.2000

תיקון מס' 49

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 73 (ה"ח 2824)

הוספת סימן ה'

מיתקן תחבורתי  (תיקון מס' 49) תש"ס-2000

16א.   (א)  לא יחזיק אדם ולא יפעיל מיתקן תחבורתי, אלא אם כן קיבל רשיון מאת המפקח על התעבורה לפי סעיף זה, ובהתאם לתנאיו.

           (ב)  שר התחבורה יקבע תנאים למתן רשיון למיתקן תחבורתי לרבות לענין תקופת תוקפו, מתוך מגמה להבטיח שירות תקין, סדיר והוגן לנוסעים בתחבורה הציבורית ולמשתמשים אחרים במיתקן.

           (ג)   המפקח על התעבורה רשאי לבטל רשיון שניתן לפי סעיף זה, או להתלותו, לתקופה שקבע, אם נוכח שהופר תנאי מתנאיו או מטעמים של טובת ציבור המשתמשים.

מיום 1.4.2000

תיקון מס' 49

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 74 (ה"ח 2824)

הוספת סעיף 16א

שימוש במיתקן תחבורתי (תיקון מס' 49) תש"ס-2000

16ב.   (א)  סבר המפקח על התעבורה כי תפעולו התקין של קו שירות, קיומה של תחרות או טעמים של טובת הציבור מחייבים שימוש במיתקן תחבורתי, רשאי הוא לחייב את מחזיק או מפעיל המיתקן התחבורתי לאפשר שימוש במיתקן בידי כל בעל רשיון קו שירות, וכן לקבוע את אופן השימוש בו ואת היקפו.

           (ב)  מחזיק או מפעיל מיתקן תחבורתי, שנעשה שימוש במיתקן תחבורתי שלו לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי לדרוש מחיר סביר בשל השימוש; באין הסכמה על המחיר - יקבעו שר התחבורה ושר האוצר את המחיר על בסיס העלות הכוללת של השימוש, בתוספת רווח סביר.

מיום 1.4.2000

תיקון מס' 49

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 74 (ה"ח 2824)

הוספת סעיף 16ב

פרק שלישי: פטור

פטורים על פי דין (תיקון מס' 16) תשמ"א-1981

17.   (א)  פטורים מאגרות רישום ומאגרות רשיון רכב לפי פקודה זו

(1)   אמבולנס של מגן דוד אדום;

(2)   רכב של אחד מאלה או של נציגו או פקידו שהם אזרחי חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר:

(א)   ארגון האומות המאוחדות;

(ב)   נציגות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח;

(ג)    נציגות של ארגון בינלאומי אחר - בהתאם לצו מאת שר החוץ לפי חוק מעמד ארגונים בינלאומיים, תשמ"א-1980;

(3)   רכב של נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ או של עובד או פקיד של נציגות כאמור שהם אזרחי חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר, כשאותה מדינה מעניקה לישראל פטורים מקבילים;

(4)   טרקטור שאינו משמש אלא לצרכי חקלאות.

           (ב)  כל פטור מאגרת רישום או מאגרת רשיון רכב שניתן לא מכוח פקודה זו – בטל.

מיום 15.6.1981

תיקון מס' 16

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 315 (ה"ח 1520)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

פטור על פי דין

17. (א) פטורים מאגרות רישום ומאגרות רשיון לפי הפקודה-

(1) רכב של המדינה;

(2) רכב של רשות מקומית, למעט רכב מסוג ששר התחברוה, בהתייעצות עם שר הפנים, יפרט בתקנות;

(3) רכב שאינו משמש אלא לצרכי חקלאות, או להובלת תוצרת חקלאית או להובלת דברים הדרושים לעיבוד אדמה;

(4) רכב שאינו משמש אלא להובלת חולים;

(5) רכב של חברה קדישא שבידה רשיון תקף לפי תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (חברות קדישא), תשי"ח-1957, ושאינו משמש אלא להובלת מתים;

(6) רכב שאינו משמש אלא לצרכי כיבוי או הצלה;

(7) רכב של ארגון האומות המאוחדות;

(8) רכב של נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ או של נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת-חוץ או של פקיד המועסק על ידי נציגות כאמור, שהם אזרחי חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר, והכל כשאותה מדינה מעניקה פטורים מקבילים;

(ב) הוראות סעיף זה אינן גורעות מפטור לפי כל דין אחר.

סמכות לפטור (תיקון מס' 24) תשנ"א-1990

18.   שר התחבורה רשאי, בתקנות, לפטור בנסיבות שנקבעו, בעל רכב מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 2 או מאגרת רישום או מאגרת רשיון, כולן או מקצתן, ולהורות על החזרת אגרת רשיון ששולמה, כולה או מקצתה.

מיום 15.11.1990

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"א מס' 1331 מיום 15.11.1990 עמ' 12 (ה"ח 1908)

18. שר התחבורה רשאי, בתקנות, לפטור בנסיבות שנקבעו, בעל רכב או מחזיקו מחובת רישום ומחובת רישיון רכב לפי סעיף 2 או מאגרת רישום או מאגרת רישיון, כולן או מקצתן, ולהורות על החזרת אגרת רישיון ששולמה, כולה או מקצתה.

פטור באישור ועדת הכספים

19.   שר התחבורה רשאי, בתקנות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפטור, בתנאים שיקבע –

(1)   סוגי אנשים – מאגרת רשיון נהיגה, כולה או מקצתה;

(2)   רכב השייך לסוג אנשים או לרשות פלונית או המשמש בתפקידים מסויימים – מאגרת רישום ומאגרת רשיון רכב, כולן או מקצתן.

רכב של צה"ל ושל משטרת ישראל ונהגיהם

20.   (א)  רכב של צבא-הגנה לישראל או של משטרת ישראל אינו חייב ברישום או ברשיון רכב לפי פקודה זו, ואולם חייב הוא לשאת סימן זיהוי כפי שהורתה רשות הרישוי.

           (ב)  חייל או שוטר שבידו רשיון נהיגה תקף מטעם צבא-הגנה לישראל או מטעם משטרת ישראל, אינו חייב ברשיון נהיגה לפי פקודה זו, שעה שהוא נוהג רכב של צבא-הגנה לישראל או של משטרת ישראל, הכל לפי הענין; שוטר שבידו רשיון נהיגה תקף מטעם משטרת ישראל וכן תעודת בוחן מטעם משטרת ישראל, רואים אותו כאילו היה בעל רשיון נהיגה לפי פקודה זו שעה שהוא בוחן כדין רכב מנועי מכל סוג שהוא.

(תיקון מס' 5) תשכ"ה-1965

           (ב1)        שוטר שבידו רשיון נהיגה תקף מטעם משטרת ישראל, רואים אותו כאילו היה בעל רשיון נהיגה לפי פקודה זו שעה שהוא נוהג רכב שאינו רכב של משטרת ישראל לשם ביצוע הוראות פקודה זו והתקנות, לרבות חוקי עזר שהותקנו לפיה, או לשם מילוי תפקידיו כשוטר לפי חיקוק אחר, אם הנסיבות מחייבות זאת.

           (ג)   סעיף 15 לא יחול על בית ספר לנהיגה של צבא-הגנה לישראל או של משטרת ישראל, וסעיף 16 לא יחול על העוסק בהוראת נהיגה בבית-ספר כזה.

מיום 18.7.1965

תיקון מס' 5

ס"ח תשכ"ה מס' 460 מיום 18.7.1965 עמ' 202 (ה"ח 623)

הוספת סעיף קטן 20(ב1)

מתלמד

21.   מי שנוהג רכב מנועי שעה שהוא לומד נהיגה בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות ומלווה מורה או מדריך, או שעה שהוא נבחן בחינת נהיגה ומלווה בוחן שנתמנה על ידי רשות הרישוי אינו זקוק לרשיון נהיגה.

אופניים ותלת-אופן

22.   אופניים ותלת-אופן שבעליהם אינם תושבי שטח עיריה או מועצה מקומית, פטורים מרשיון ומרישום.

פרק רביעי: שפיטה וסדרי דין

(תיקון מס' 30)  תשנ"ב-1992

23.   (בוטל).

מיום 13.2.1992

תיקון מס' 30

ס"ח תשנ"ב מס' 1383 מיום 13.2.1992 עמ' 72 (ה"ח 2070)

ביטול סעיף 23

הנוסח הקודם:

שיפוט לשופט שלום

23. נאשם אדם בעבירות תעבורה יהיה שופט בית משפט שלום מוסמך לדון בה ולהטיל כל עונש שנקבע לה על אף האמור בכל דין אחר.

(תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965

24.   (בוטל).

מיום 15.1.1966

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 458 מיום 15.7.1965 עמ' 183 (ה"ח 548)

ביטול סעיף 24

הנוסח הקודם:

אישום עובד מדינה

24. באישום בשל עבירת תעבורה לא יחול סעיף 18 לפקודת שיפוט בתי-משפט השלום, 1947.

סמכותו של שופט תעבורה

25.     (א)  מי שנתמנה שופט תעבורה לענין פקודה זו מוסמך לדון בעבירות אלה:

(1)   עבירות תעבורה;

(תיקון מס' 15) תש"ם-1979 ת"ט תש"ם-1980

(2)   עבירות לפי סעיפים 2, 17, 39, 40, 41 ו-46 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל–1970, ולפי סעיף 48 לפקודה האמורה במידה שהוא מתייחס לעבירות שפורטו בפסקה זו;

מיום 6.12.1979

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ם מס' 949 מיום 6.12.1979 עמ' 19 (ה"ח 1396)

ת"ט תש"ם-1980

ס"ח תש"ם מס' 958 מיום 31.1.1980 עמ' 58

(2) עבירות לפי סעיפים 4, 13, 20, 22 לפקודת ביטוח כלי רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי), 1947, סעיפים 2, 17, 39, 40, 41 ו-46 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970 ולפי סעיף 24 48 לפקודה האמורה במידה שהוא מתייחס לעבירות שפורטו בפסקה זו;

(תיקון מס' 15) תש"ם-1979

(3)   עבירות על חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, ועל התקנות והצווים שניתנו על פיו, הנוגעים לתעבורה ולכלי רכב;

מיום 6.12.1979

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ם מס' 949 מיום 6.12.1979 עמ' 19 (ה"ח 1396)

(3) עבירות על חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, ועל התקנות והצווים שניתנו על פיו, הנוגעים לתעבורה ולכלי רכב, הכל כמפורט בתוספת השלישית;

(תיקון מס' 2) תשכ"ד-1964

(4)   עבירות על החוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכב בלי רשות), תשכ"ד-1964;

מיום 2.4.1964

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ד מס' 423 מיום 2.4.1964 עמ' 78 (ה"ח 590)

הוספת פסקה 25(א)(4)

(תיקון מס' 5) תשכ"ה-1965

(5)   עבירות על חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961, והתקנות לפיו, אם העבירות נוגעות לכלי רכב;

מיום 18.7.1965

תיקון מס' 5

ס"ח תשכ"ה מס' 460 מיום 18.7.1965 עמ' 202 (ה"ח 623)

הוספת פסקה 25(א)(5)

(תיקון מס' 34) תשנ"ה-1995

(6)   עבירה לפי סעיף 304 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, שנעברה תוך כדי שימוש ברכב;

מיום 6.4.1995

תיקון מס' 34

ס"ח תשנ"ד מס' 1515 מיום 6.4.1995 עמ' 174 (ה"ח 2316)

הוספת פסקה 25(א)(6)

(תיקון מס' 58) תשס"ג-2003

(7)   עבירות לפי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997;

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 58

ס"ח תשס"ג מס' 1900 מיום 6.8.2003 עמ' 538 (ה"ח 3033)

הוספת פסקה 25(א)(7)

(תיקון מס' 75) תשס"ו-2005

(8)   עבירה לפי סעיף 23(ב)(5) לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005;

מיום 29.9.2006

תיקון מס' 75

ס"ח תשס"ו מס' 2043 מיום 29.12.2005 עמ' 123 (ה"ח 146, ה"ח 48)

הוספת פסקה 25(א)(8)

(תיקון מס' 90) תשס"ח-2008

(9)   עבירות לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, אם העבירות נוגעות לרכב מנועי;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 90

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 783 (ה"ח 111, ה"ח 210)

הוספת פסקה 25(א)(9)

(תיקון מס' 115) תשע"ו-2016

(10) עבירות לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016.

מיום 18.10.2016

תיקון מס' 115

ס"ח תשע"ו מס' 2562 מיום 18.7.2016 עמ' 1047 (ה"ח 769)

הוספת פסקה 25(א)(10)

(תיקון מס' 34) תשנ"ה-1995

           (ב)  (בוטל).

מיום 18.3.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 452 מיום 18.3.1965 עמ' 115 (ה"ח 633)

הוספת סעיף קטן 25(ב)

 

מיום 6.4.1995

תיקון מס' 34

ס"ח תשנ"ד מס' 1515 מיום 6.4.1995 עמ' 174 (ה"ח 2316)

ביטול סעיף קטן 25(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) שופט תעבורה שנתמנה מינוי של קבע מוסמך לדון בעבירה לפי סעיף 218 לפקודת החוק הפלילי, 1936, שנעברה תוך כדי שימוש ברכב, ויהיו לו לענין זה כל הסמכויות של בית המשפט לפי סעיף 64 לפקודה זו.

(תיקון מס' 3) תשכ"ה-1965

           (ג)   אין הוראות סעיף זה באות לגרוע מסמכות שופטים שאינם שופטי תעבורה לדון בעבירות תעבורה.

מיום 18.3.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 452 מיום 18.3.1965 עמ' 115 (ה"ח 633)

(ב) (ג) אין הוראות סעיף זה באות לגרוע מסמכות שופטים שאינם שופטי תעבורה לדון בעבירות תעבורה.

(תיקון מס' 1) תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 3) תשכ"ה-1965

           (ד)  לגבי העבירות המפורטות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ולגבי סמכויותיו האחרות לפי פקודה זו דין שופט תעבורה כדין שופט בית משפט שלום ויהיו לו כל הסמכויות המסורות לשופט בית משפט שלום.

מיום 12.4.1962

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 367 מיום 12.4.1962 עמ' 64 (ה"ח 490)

(ג) לגבי עבירות תעבורה לגבי העבירות המפורטות בסעיף קטן (א) ולגבי סמכויותיו האחרות לפי פקודה זו דין שופט תעבורה כדין שופט בית משפט שלום ויהיו לו כל הסמכויות המסורות לשופט בית משפט שלום.

 

מיום 18.3.1965

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ה מס' 452 מיום 18.3.1965 עמ' 115 (ה"ח 633)

(ג) (ד) לגבי העבירות המפורטות בסעיף קטן (א) בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ולגבי סמכויותיו האחרות לפי פקודה זו דין שופט תעבורה כדין שופט בית משפט שלום ויהיו לו כל הסמכויות המסורות לשופט בית משפט שלום.

מינוי שופטי תעבורה (תיקון מס' 34) תשנ"ה-1995

26.   (א)  מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום לפי סעיף 4 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט), כשיר להתמנות לשופט תעבורה.

(תיקון מס' 59) תשס"ד-2004

           (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 59) תשס"ד-2004

           (ג)   בבית משפט שלום, שיש בו יותר משופט תעבורה אחד, רשאי שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, למנות שופט תעבורה להיות סגן נשיא בית משפט שלום לעניני תעבורה.

(תיקון מס' 79) תשס"ז-2007

           (ד)  בכפוף להוראות סעיף זה, יחולו על מינוי שופט תעבורה ועל מינוי של סגן נשיא בית משפט שלום לעניני תעבורה, ועל כהונתם, הוראות חוק בתי המשפט החלות על מינויו ועל כהונתו של שופט בית משפט שלום או של סגן נשיא בית משפט שלום, לפי הענין.

           (ה)  רשם של בית משפט שהחל בדיון ונתמנה שופט תעבורה, יהיה מוסמך לסיים את הדיון תוך שלושה חודשים מיום שנתמנה כאמור.

מיום 12.4.1962

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 367 מיום 12.4.1962 עמ' 64 (ה"ח 490)

26. על מינוי שופטי תעבורה וכהונתם יחול חוק השופטים, תשי"ג-1953 (להלן – חוק השופטים), בכפוף להוראות אלה:

(1) מי שרשום או שזכאי להיות רשום בפנקס עורכי הדין בישראל, וועדת המינויים שלפי חוק השופטים קבעה כי ידיעותיו בעניני תעבורה מתאימות לצורך שפיטה בעבירות תעבורה- כשיר להתמנות שופט תעבורה;

(2) שופט תעבורה יתמנה לתקופה מוגבלת שלא תפחת משלוש שנים;

(2) שופט תעבורה יתמנה לתקופה מוגבלת שתקבע ועדת המינויים ושלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים; שופט תעבורה שנתמנה לתקופה פחותה משלוש שנים, מותר לחזור ולמנותו, ובלבד שכל מינוי נוסף יהיה לתקופה שלא תפחת משנה ושתקופת כהונתו הכוללת לא תעלה על שלוש שנים;

(3) משכורתו של שופט תעבורה והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי פסקה זו יפורסמו ברשומות;

(4) מספר שופטי התעבורה ייקבע על ידי שר המשפטים, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות;

(5) הוראות סעיפים 17 ו-18 לחוק השופטים לא יחולו על שופט תעבורה.

(6) שופט תעבורה שהתחיל במשפט ולא סיים אותו לפני תום תקופת כהונתו, רשאי שופט אחר להמשיך במשפט מן השלב שאליו הגיע קודמו; נגבו במשפט ראיות, רשאי השופט האחר לנהוג בהן כאילו גבה אותן בעצמו או לחזור ולגבותן, כולן או מקצתן;

(7) מי שכיהן כשופט תעבורה שלוש שנים, כשיר להתמנות שופט תעבורה מינוי של קבע; על המינוי יחולו הוראות הסעיפים 5 עד 7 לחוק השופטים;

(8) שופט תעבורה שנתמנה מינוי של קבע, יחולו עליו הוראות הסעיפים 15, 17, 18 ו-23א לחוק השופטים ולא יחולו עליו הוראות הפסקאות (2), (3) ו-(5) לסעיף זה.

 

מיום 26.3.1991

תיקון מס' 26

ס"ח תשנ"א מס' 1350 מיום 26.3.1991 עמ' 116 (ה"ח 2007)

הוספת פסקה 26(1א)

 

מיום 6.4.1995

תיקון מס' 34

ס"ח תשנ"ד מס' 1515 מיום 6.4.1995 עמ' 175 (ה"ח 2316)

החלפת סעיף 26

הנוסח הקודם:

26. על מינוי שופטי תעבורה וכהונתם יחול חוק השופטים, תשי"ג-1953 (להלן- חוק השופטים), בכפוף להוראות אלה:

(1) מי שרשום או שזכאי להיות רשום בפנקס עורכי הדין בישראל, וועדת המינויים שלפי חוק השופטים קבעה כי ידיעותיו בעניני תעבורה מתאימות לצורך שפיטה בעבירות תעבורה- כשיר להתמנות שופט תעבורה;

(1א) הועדה לא תציע מינוי של שופט תעבורה, אם המועמד הורשע בעבירה פלילית שיש בה, בנסיבות הענין, משום קלון;

(2) שופט תעבורה יתמנה לתקופה מוגבלת שתקבע ועדת המינויים ושלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים; שופט תעבורה שנתמנה לתקופה פחותה משלוש שנים, מותר לחזור ולמנותו, ובלבד שכל מינוי נוסף יהיה לתקופה שלא תפחת משנה ושתקופת כהונתו הכוללת לא תעלה על שלוש שנים;

(3) משכורתו של שופט תעבורה והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי פסקה זו יפורסמו ברשומות;

(4) מספר שופטי התעבורה ייקבע על ידי שר המשפטים, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות;

(5) הוראות סעיפים 17 ו-18 לחוק השופטים לא יחולו על שופט תעבורה.

(6) שופט תעבורה שהתחיל במשפט ולא סיים אותו לפני תום תקופת כהונתו, רשאי שופט אחר להמשיך במשפט מן השלב שאליו הגיע קודמו; נגבו במשפט ראיות, רשאי השופט האחר לנהוג בהן כאילו גבה אותן בעצמו או לחזור ולגבותן, כולן או מקצתן;

(7) מי שכיהן כשופט תעבורה שלוש שנים, כשיר להתמנות שופט תעבורה מינוי של קבע; על המינוי יחולו הוראות הסעיפים 5 עד 7 לחוק השופטים;

(8) שופט תעבורה שנתמנה מינוי של קבע, יחולו עליו הוראות הסעיפים 15, 17, 18 ו-23א לחוק השופטים ולא יחולו עליו הוראות הפסקאות (2), (3) ו-(5) לסעיף זה.

 

מיום 1.3.2004

תיקון מס' 59

ס"ח תשס"ד מס' 1928 מיום 1.3.2004 עמ' 306 (ה"ח 32)

(ב) שופט תעבורה יתמנה לתקופה של שנה שניתן להאריכה לתקופה נוספת של שנה, ובתום שנתיים לכהונתו יהיה כשיר להתמנות מינוי קבע.

(ג) בבית משפט שלום, שיש בו יותר משופט תעבורה אחד, רשאי שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, למנות שופט תעבורה, שמונה מינוי של קבע, להיות סגן נשיא בית משפט שלום לעניני תעבורה.

 

מיום 12.7.2007

תיקון מס' 79

ס"ח תשס"ז מס' 2103 מיום 12.7.2007 עמ' 383 (ה"ח 298)

(ד) בכפוף להוראות סעיף זה, יחולו על מינוי שופט תעבורה ועל כהונתו הוראות החוק החלות על מינויו וכהונתו של שופט בית משפט שלום ועל מינוי של סגן נשיא בית משפט שלום לעניני תעבורה, ועל כהונתם, הוראות חוק בתי המשפט החלות על מינויו ועל כהונתו של שופט בית משפט שלום או של סגן נשיא בית משפט שלום, לפי הענין.

הודעה בכתב ודו"ח בוחן (תיקון מס' 15) תש"ם-1979 (תיקון מס' 17) תשמ"ד-1983

27.   (א)  בית המשפט הדן בעבירת תעבורה רשאי, לענין העבירה, לקבל כראיה –

(1)   הודעה בכתב של שוטר או של מי שהוסמך כדין לערוך הודעה כאמור, או דו"ח בוחן של משטרת ישראל, אם אלה נעשו במילוי תפקידו של עורכם;

(תיקון מס' 24) תשנ"א-1990

(2)   הודעה בכתב של אדם שנכח בשעת ביצוע עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, אם ההודעה נערכה בפני שוטר או בידו ואושרה בחתימת ידו של נותן ההודעה.

ובלבד שהודעה או דו"ח בוחן כאמור נעשו סמוך ככל האפשר לאירוע העבירה.

           (ב)  הודעה ודו"ח בוחן לפי סעיף זה יצויינו בהם מועד עריכתם ומועד אירוע העבירה, וחתימת בוחן תאומת בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, הכל לפי טופס שנקבע בתקנות.

           (ג)   הודעה בכתב ודו"ח בוחן שניתנו לפי סעיף זה – דינם כדין עדות לענין סעיף 237 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

(תיקון מס' 17) תשמ"ד-1983

           (ד)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכוחו של בית המשפט לצוות, כי נותן הודעה או דו"ח בוחן ייחקר בבית המשפט, ובית המשפט ייעתר לבקשתו של בעל דין לצוות על כך; אם בעל דין לא מיוצג בידי עורך דין, יודיע בית המשפט לבעל הדין על זכותו להזמין לחקירה נותן הודעה או דו"ח בוחן; בית המשפט רשאי להטיל את הוצאות החקירה על המבקש אם נוכח שהבקשה באה לשם קנטור.

           (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין המקנה לעובד הציבור חסיון ממסירת עדות, או מכל הוראה בדבר הוכחת עובדה בתעודת עובד הציבור, או מכל דין הפוסל או מסייג קבלתה של תעודה כאמור כראיה.

מיום 6.12.1979

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ם מס' 949 מיום 6.12.1979 עמ' 19 (ה"ח 1396)

החלפת סעיף 27

הנוסח הקודם:

ראיה על פי עד אחד - מספקת

27. על אף האמור בפקודת העדות, רשאי בית המשפט להרשיע אדם על עבירה לפי פקודה זו על פי עד אחד, אף אם אין כל עדות מהותית מסייעת.

 

מיום 20.12.1983

פסקה 27(א)(2) מיום 20.12.1983 עד יום 20.12.1985

תיקון מס' 17

ס"ח תשמ"ד מס' 1100 מיום 20.12.1983 עמ' 30 (ה"ח 1570)

27. (א) בית המשפט הדן בעבירת תעבורה רשאי, לענין העבירה, לקבל כראיה הודעה בכתב של שוטר או של מי שהוסמך כדין לערוך הודעה כאמור, או דו"ח בוחן של משטרת ישראל, אם אלה נעשו במילוי תפקידו של עורכם וסמוך ככל האפשר לאירוע העבירה.

(א) בית המשפט הדן בעבירת תעבורה רשאי, לענין העבירה, לקבל כראיה –

(1) הודעה בכתב של שוטר או של מי שהוסמך כדין לערוך הודעה כאמור, או דו"ח בוחן של משטרת ישראל, אם אלה נעשו במילוי תפקידו של עורכם;

(2) הודעה בכתב של אדם שנכח בשעת ביצוע עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, אם ההודעה נערכה בפני שוטר או בידו ואושרה בחתימת ידו של נותן ההודעה, ובלבד שהודעה או דו"ח בוחן כאמור נעשו סמוך ככל האפשר לאירוע העבירה.

(ב) הודעה ודו"ח בוחן לפי סעיף זה יצויינו בהם מועד עריכתם ומועד אירוע העבירה, וחתימת בוחן תאומת בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, הכל לפי טופס שנקבע בתקנות.

(ג) הודעה בכתב ודו"ח בוחן שניתנו לפי סעיף זה- דינם כדין עדות לענין סעיף 237 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכוחו של בית המשפט לצוות, כי נותן הודעה או דו"ח בוחן ייחקר בבית המשפט, ובית המשפט ייעתר לבקשתו של בעל דין לצוות על כך אם בעל דין מיוצג בידי עורך דין, יודיע בית המשפט לבעל הדין על זכותו להזמין לחקירה נותן הודעה או דו"ח בוחן; בית המשפט רשאי להטיל את הוצאות החקירה על המבקש אם נוכח שהבקשה באה לשם קנטור.

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין המקנה לעובד הציבור חסיון ממסירת עדות, או מכל הוראה בדבר הוכחת עובדה בתעודת עובד הציבור, או מכל דין הפוסל או מסייג קבלתה של תעודה כאמור כראיה.

 

מיום 15.11.1990

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"א מס' 1331 מיום 15.11.1990 עמ' 12 (ה"ח 1908)

הוספת פסקה 27(א)(2)

צילום רכב ראיה קבילה (תיקון מס' 7) תשכ"ו-1966 (תיקון מס' 8) תשכ"ז-1967 (תיקון מס' 9) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 15) תש"ם-1979 (תיקון מס' 113) תשע"ה-2015

27א.   (א)  צילום שנעשה בדרך שנקבעה בתקנות, במצלמה המופעלת באופן אוטומטי או בידי שוטר יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי –

(1)   מספר הרישום של הרכב המצולם המופיע בלוחית הזיהוי של הרכב שבצילום;

(2)   מקום הימצא הרכב בעת הצילום;

(3)   הימצאו של הרכב במקום האמור בפסקה (2), או נסיעתו שם, בניגוד לאות "עמוד" או באופן אחר בניגוד להוראות פקודה זו או תקנות שהותקנו לפיה;

(4)   זמן הימצא הרכב המצולם במקום האמור בפסקה (2) כפי שצויין בצילום או על גביו, אם צויין, הכל כפי שייקבע בתקנות;

(תיקון מס' 15) תש"ם-1979

(5)   מהירות נסיעתו של הרכב;

(תיקון מס' 121) תשע"ח-2018

(6)   מספר הנוסעים ברכב;

ובלבד שהוכח כי הצילום המוגש הוא העתק אמין של הצילום שנשמר בסרט, וכי מרגע ביצוע הצילום עד שהוגש לבית המשפט לא נעשתה בו שום פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מפרטיו.

           (ב)  שר המשפטים יקבע בתקנות –

(1)   אופן השמירה, האחזקה והטיפול במצלמות ובסרטים;

(2)   בדיקתן וקביעת תקינותן של מצלמות;

(3)   אופן הגשתם לבית המשפט של צילומים שנעשו כאמור בסעיף זה.

(תיקון מס' 8) תשכ"ז-1967

           (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 113) תשע"ה-2015

           (ד)  בסעיף זה, "סרט" – לרבות קלטת, דיסקט, תקליטור, שבב או כל אמצעי אחר שנועד לאחסון של מידע חזותי, מידע מילולי, מידע מספרי או מידע אחר, המופק ממצלמה.

מיום 28.7.1966

תיקון מס' 7

ס"ח תשכ"ו מס' 480 מיום 28.7.1966 עמ' 58 (ה"ח 674)

תיקון מס' 7 (תיקון 1)

ס"ח תשכ"ז מס' 509 מיום 16.8.1967 עמ' 146 (ה"ח 738)

תיקון מס' 7 (תיקון 2)

ס"ח תשכ"ט מס' 570 מיום 25.7.1969 עמ' 224 (ה"ח 837)

הוספת סעיף 27א

 

מיום 27.7.1967

תיקון מס' 8

ס"ח תשכ"ז מס' 509 מיום 16.8.1967 עמ' 146 (ה"ח 738)

27א. (א) צילום שנעשה בדרך שנקבעה בתקנות, במצלמה אלקטרונית המופעלת מעל רמזור שבצומת במצלמה אלקטרונית המופעלת מעל רמזור או סמוך לרמזור, יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי –