נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת                      אופיר פינס-פז                                      

                                                           פ/1031/18                                

הצעת חוק העונשין (הגנת המשטר הדמוקרטי), התשס"ט–2009

הגדרות

1.

בחוק זה –

"אלימות" – שימוש בכוח ואיום לשימוש בכוח כלפי אדם;

"אמצעים פסולים" – אלימות ומעשים שיש בהם לפגוע בתשתיות או בשירותים חיוניים לציבור;

"התארגנות מהפכנית נגד המשטר" – חבירה יחדיו של שלושה אנשים או יותר שאחת ממטרותיה המוצהרות או הנסתרות היא:

(1)       למוטט את המשטר הדמוקרטי, להחליפו במשטר אחר או לפגוע בדרך אחרת בשיטת המשטר הדמוקרטית והכל באמצעים פסולים;

(2)       למוטט מוסד שלטוני או לפגוע ביכולת התפקוד שלו, לרבות מניעת פעולתו או הנעתו להפעיל את סמכותו בדרך מסוימת ומתוך אילוץ, והכול באמצעים פסולים;

(3)       להשתמש באמצעים פסולים נגד חברי מוסד שלטוני במטרה למנוע מהם או לגרום להם להפעיל את סמכויותיהם השלטוניות;

"מוסד שלטוני" – הכנסת, ועדותיה והממשלה.

אלימות נגד המשטר מתוך מטרה המהפכנית

2.

(א)      המשתמש או המנסה להשתמש באמצעי פסול כדי לקדם אחת המטרות המפורטות בהגדרה "התארגנות מהפכנית נגד המשטר", דינו ­– מאסר עשרים שנה.

(ב)       חבר התארגנות מהפכנית נגד המשטר, העושה מעשה הכנה לביצוע עבירה לפי סעיף (א) לעיל במטרה לעשותה, דינו – מאסר עשר שנים.

הסתה לאלימות נגד המשטר מתוך מטרה מהפכנית

3.

(א)      המפרסם דבר הסתה למימוש אחת מהמטרות המפורטות בהגדרה "התארגנות מהפכנית נגד המשטר", דינו – מאסר חמש שנים.

(ב)       בסעיף זה, "הסתה­" – לרבות קריאה למימוש המטרות האמורות בהגדרה "התארגנות מהפכנית נגד המשטר", פרסום דברי שבח למימושן וכן פרסום דברי אהדה או עידוד, תמיכה או הזדהות, ובלבד שנעשו כדי להביא למימוש המטרות האמורות.

התארגנות מהפכנית נגד המשטר

4.

(א)      המייסד התארגנות מהפכנית נגד המשטר, ממלא בה תפקיד הנהגתי או עושה פעולה למען קיום המבנה הארגוני שלה או למען חיזוקו, דינו – מאסר חמש שנים; תפקיד הנהגתי ממלא מי שמכהן בתפקיד בכיר בהתארגנות כגון העומד בראש הארגון, סגנו, ממלא מקומו, ראשי הסניפים, וכן מי שאינם ממלאים תפקיד ארגוני אך יש להם השפעה מיוחדת על חברי ההתארגנות, כגון מנהיג רוחני.

(ב)       המקיים חברות פעילה בהתארגנות מהפכנית נגד המשטר, דינו – מאסר שלוש שנים.

(ג)       המפרסם דברי תמיכה והזדהות בזכות התארגנות מהפכנית נגד המשטר, מטרותיה או מעשיה האסורים, והעושה מעשה שיש בו כדי לסייע לה כגון הדפסה, ייבוא ואחסנה של חומר וסמלים התומכים בה, העמדה של מקום שבשליטתו לרשותה, או גיוס תרומות עבור הארגון, דינו – מאסר שלוש שנים.

מפלגה בלתי חוקתית

5.

(א)      הוראות סעיף 4 יחולו בשינויים המתחייבים גם על מפלגה בלתי חוקתית.

(ב)       מפלגה בלתי חוקתית היא מפלגה שפסק דין חלוט קבע את היותה התארגנות מהפכנית נגד המשטר על יסוד מטרותיה שהוכחו, וכן סניפיה, נגזרותיה ומפלגה חליפית.

(ג)       הסמכות להכריז על מפלגה כבלתי חוקתית כאמור נתונה לבית המשפט העליון לפי בקשה מאת היועץ המשפטי לממשלה; לא יכריז בית המשפט על מפלגה כבלתי חוקתית במעמד צד אחד.

סחיטת המוסדות השלטוניים- דמוקרטיים והאורגנים שלהם

6.

(א)      המשתמש באמצעים פסולים שיש בהם כדי להניע את נשיא המדינה, את הכנסת או ועדותיה, או את הממשלה להפעיל את סמכותם השלטונית בצורה מסוימת או להימנע מהפעלתה, ומתוך מטרה של התארגנות מהפכנית נגד המשטר, דינו – מאסר עשר שנים.

(ב)       המשתמש באמצעים פסולים שיש בהם כדי להניע את החברים בגופים המנויים בסעיף קטן (א) להפעיל את סמכותם השלטונית בצורה מסוימת או להימנע מהפעלתה, ומתוך מטרה של התארגנות מהפכנית נגד המשטר, דינו – מאסר חמש שנים.

פטור

7.

(א)      בית המשפט רשאי לפטור כליל את העושה מאחריות פלילית לעבירות קבועות בסעיף 2 אם תרם למניעת ביצועה של העבירה, למניעת השלמתה או לסיכול מטרתה; אין באמור כדי לגרוע מאחריות פלילית בשל עבירה מושלמת אחרת שביצע העושה.

(ב)       בית המשפט רשאי להקל בעונשו של העושה בגין העבירות הקבועות בחוק זה אם העושה תרם להפחתה ניכרת של הסכנה שנשקפה למשטר הדמוקרטי או למוסדותיו.

סייגים לאישום ולהרשעה

8.

(א)      לא יורשע אדם בעבירות לפי חוק זה על פי הודאתו בלבד.

(ב)       לא יוגש כתב אישום על עבירות לפי חוק זה אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

 

דברי הסבר

אחת התופעות החמורות והמסוכנות ביותר למדינת ישראל, לשיטת המשטר הדמוקרטית ולמוסדות המדינה והחברה, היא עשיית מעשים הפוגעים או המסכנים את המבנה הארגוני והתפקודי של המשטר הדמוקרטי, מתוך מטרה למוטט את המשטר או את מוסדותיו. המעשה המובהק ביותר הוא הפיכה, קרי: החלפת המשטר הדמוקרטי במשטר אחר, או לפחות גרימה להתמוטטות ושלילת יכולת הפעולה שלו. בגדר העבירה נופלים גם מניעה של מוסדות המשטר ממילוי תפקידם החוקתי, למשל: נטרול הכנסת או הממשלה ממילוי תפקידן באמצעות מניעתן מהתכנסות וקבלת החלטות.

כיום מוגדרות העבירות נגד המשטר בחוק העונשין וכן בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945. ההסדר הקיים היום הינו מיושן ומבטא תפיסה משטרית אוטוריטרית בלתי דמוקרטית וסעיפיו אינם רלוונטיים במציאות של היום.

הצעת חוק זו מגדירה אלימות והסתה לאלימות נגד המשטר, מתוך מטרה מהפכנית, כאסורים על פי החוק ודינם נע בין חמש לעשרים שנות מאסר. הצעת החוק גם מגדירה מעשי ניסיון ומעשי הכנה להפיכה כחלק מעבירת ההפיכה.

הצעת החוק קובעת כי יש לאסור על הקמה, הנהגה וחברות בארגון שאחת ממטרותיו היא שימוש בכוח (או איומים לשימוש בכוח) לביטול ולשינוי השיטה השלטונית, לחיסול או לפגיעה במוסד שלטוני ולפגיעה אסורה בתפקודם החוקתי התקין של מוסדות המשטר.

מפלגה שהוצאה מחוץ לחוק בשל הטעם האמור, סניפיה ונגזרותיה נופלים בגדר התארגנות אסורה. מפלגה בלתי חוקתית היא מפלגה שהוכרזה כך בהחלטה חלוטה. בהקשר זה מוצע כי החלטה של ועדת הבחירות המרכזית בדבר אי חוקיות של מפלגה תהיה טעונה את אישורו של בית המשפט העליון. המעשים האסורים הכרוכים בהתארגנות בלתי חוקית כוללים כאמור הנהגה, שמירה או חיזוק המבנה הארגוני של הארגון, חברות פעילה וכן מעשים אחרים של סיוע לארגון.

הצעת החוק מכירה בשימוש בכוח או איומים לשימוש בכוח כלפי מוסד משטרי, במטרה להשפיע על מילוי תפקידם, כצורה מיוחדת וחמורה יותר של סחיטה. מתוך ראייה זו קובעת הצעת החוק שסחיטה או ניסיון לסחיטת מוסד משטרי וסחיטת בעלי תפקידיו הן עבירות שעונשן נע בין חמש לעשר שנות מאסר.

הצעת החוק קובעת, כי בית המשפט יהיה רשאי לפטור אדם מאחריות פלילית בגין עבירת ההפיכה או להקל על עונשו אם פעל למניעת ביצוע העברה, למניעת השלמתה או לסיכול מטרתה.

הצעת חוק זו נכתבה בסיוע המכון הישראלי לדמוקרטיה ובעזרת החוקרים ד"ר חאלד גנאים ופרופסור מרדכי קרמניצר.

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ז באייר התשס"ט – 11.5.09

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות