מספר פנימי: 2160998

הכנסת העשרים וארבע

 

יוזמים:      חברי הכנסת  אורי מקלב
                                                 משה גפני
                                                 יעקב אשר
                                                 יצחק פינדרוס

______________________________________________                                           

                                             פ/1976/24

הצעת חוק החומרים המסוכנים (תיקון – פרטי התקשרות למרכז רעלים), התשפ"א–2021 

תיקון סעיף 6 

1.              

בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג–1993[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6(ב), במקום "החומר והמלה "רעל"" יבוא "החומר, המלה "רעל" ופרטי התקשרות עם המכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות", ובסופו יבוא "פרטי התקשרות כאמור יהיו בנוסח שקבע השר, ככל שקבע."

תחילה והוראות מעבר 

2.

תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו והוא יחול על מכלים וצרורות שיוצרו או שיובאו אחרי תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג–1993, קובע בסעיף 6(ב) כי על מכלים וצרורות המכילים רעלים יותוו ברורות שמו של החומר והמילה "רעל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

רבים הם המקרים שבהם נפגעים, בעיקר קטינים, מחשיפה או בליעה של חומרים מסוכנים המצויים בביתם או בסביבתם. מדובר בחומרים המיועדים לשימוש ביתי ומצויים בכל בית ומשמשים לניקיון. בכשמונים אחוזים ממקרי חשיפות ילדים לרעלים בבית, נמצא שאין הכרח לפנות לחדר מיון, אלא אפשר להסתפק בהשגחה וטיפול בבית.

המכון הארצי למידע בהרעלות שבקריה הרפואית רמב"ם הוא גוף מרכזי של משרד הבריאות והיחידי בארץ המייעץ בנושא הרעלות בבני אדם למערכת הבריאות ולציבור הרחב. הייעוץ ניתן טלפונית, 24 שעות ביממה, בנושא הרעלות, מידע תרופתי ועוד.

הצעת חוק זו נועדה להוסיף לאזהרות המופיעות על אריזות המכלים והצרורות המכילים רעלים, את מספר הטלפון של המכון הארצי למידע בהרעלות, וזאת על מנת לאפשר קבלת מידע מידי אודות הטיפול המומלץ או לחילופין להימנע מפניה מיותרת לבית חולים.

כדי לא לגרום למשווקים הוצאה כספית גדולה בהדפסת תוויות חדשות למוצרים, תחילתו של חוק זה היא בתום ארבעה חודשים מיום פרסומו והוראת סעיף 1 לחוק תחול על מכלים וצרורות שיוצרו או שיובאו אחרי כניסתו לתוקף של חוק זה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/992/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב (פ/825/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/833/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1270/23).

הצעת החוק זהה לפ/1270/23 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

 

 

--------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד באב התשפ"א (02.08.2021)

 [1] ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.