נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

מספר פנימי: 2162440

הכנסת העשרים וארבע

 

יוזמת:         חברת הכנסת            נעמה לזימי

______________________________________________                                           

                                                             פ/2279/24

הצעת חוק דמי מחלה (תיקון – חישוב היעדרות לחולים במחלה קשה), התשפ"ב–2021

 

תיקון סעיף 2

1.

בחוק דמי מחלה, התשל''ו–1976[1], בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 

 

"(א1)   על אף האמור בסעיף קטן (א), עובד שעקב מחלה קשה שחלה בה נעדר מעבודתו לצורך טיפול תקופתי, לרבות בדיקות תקופתיות, יהיה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרו, ובכלל זה מחלקו, בכפיפות לתקופת הזכאות המקסימלית כאמור בסעיף 4; לעניין סעיף קטן זה, "מחלה קשה" – מחלה ממארת או מחלה אחרת המחייבת טיפול תקופתי, לרבות בדיקות תקופתיות, שקבע שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בצו, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת."

דברי הסבר

בסעיף 2(א) לחוק דמי מחלה, התשל''ו–1976 (להלן – החוק), נקבע כי עובד שנעדר מעבודתו בשל מחלה יהיה זכאי החל מהיום הרביעי ואילך לדמי מחלה מלאים ואילו ביום השני והשלישי – למחצית דמי המחלה. משמע, שביום הראשון להיעדרו, לא יהיה זכאי לדמי מחלה.

כיום חיים בישראל למעלה מ-200,000 חולי סרטן וכאלו שהחלימו ממחלת הסרטן. כמו כן, מדי שנה מתגלים בישראל כ-28,000 מקרים נוספים. בשנים האחרונות, הודות לשיפור בשיעורי הגילוי המוקדם ודרכי הטיפול במחלות הסרטן, חולים רבים מחלימים ממחלתם וחוזרים לשגרת חיים פעילה ולעבודה במשרה מלאה. ואולם, גם לאחר ההחלמה המטופלים מחויבים בביקורות הכרוכות באשפוז יום, או בטיפול יומי, בהתאם לסוג המחלה ולחומרתה. עובד שהוא חולה כאמור אינו זכאי לדמי מחלה בעד היעדרות ככל שאינה מתמשכת יותר מיום אחד. גם בעת גילוי המחלה צפוי עובד להיעדר לצורך בדיקה חד-יומית בשל המחלה, ולא יהיה זכאי לדמי מחלה בעד היעדרויות אלה. 

לפיכך, מוצע לקבוע כי עובד שחלה במחלה קשה ומוכרח להחסיר יום עבודה או להיעדר מחלקו בשל בדיקות ביקורות תקופתיות או בשל טיפול תקופתי, יהיה זכאי לדמי מחלה מהיום הראשון להיעדרות. כמו כן, מוצע להסמיך לקבוע בצו מחלות קשות נוספות שמחייבות היעדרות לצורכי בדיקות וטיפול שהוראה זו תחול לגביהן. 

הצעת החוק נכתבה בסיוע  עמותת ''חלאס-סרטן'' העוסקת בליווי צעירים שחלו בסרטן.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ1606/24).

--------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ה' בחשוון התשפ"ב (11.10.2021)[1] ס''ח התשל''ו, עמ' 206.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות