מספר פנימי: 2159109

הכנסת העשרים וארבע

 

יוזם:     חבר הכנסת  יריב לוין               

______________________________________________                                           

פ/2596/24

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – אי מתן אשרה ורישיון ישיבה בישראל), התשפ"ב–2021

תיקון  סעיף 2

1.

בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952[1], בסעיף 2, במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

 

 

"(ד)      לא יינתנו אשרה ורישיון מכל סוג שהוא, לאדם שאינו אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע במדינת ישראל, אם הוא, הארגון או הגוף שהוא פועל בעבורם פרסם ביודעין אחד מאלה –

 

 

 

(1)        קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל, כהגדרתו בחוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע"א-2011, או התחייב להשתתף בחרם כאמור;

 

 

 

(2)        דברי הכחשת שואה כמשמעותה בחוק איסור הכחשת שואה, התשמ"ו­–1986;

 

 

 

(3)        תמיכה בהעמדה לדין בינלאומי של אזרחים ישראלים בשל פעולות שעשו במסגרת תפקידם בצבא ההגנה לישראל או באחת מזרועות הביטחון של מדינת ישראל."

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לחזק את הכלים העומדים בידי המדינה להתמודד עם פעילותם של גורמים עוינים, הפועלים מתוך השטח שבשליטת מדינת ישראל ומחוצה לה, אשר מנסים לפגוע במדינה, באזרחיה, בנושאי תפקידים מטעמה, בביטחונה, ביחסי החוץ שלה, ובקשרי המסחר שלה.

המצב החוקי הקיים היום מאפשר למנוע קבלת אשרה ורישיון ישיבה מכל סוג שהוא לאדם שפרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל. עם זאת, כלים אלה הינם מוגבלים ואינם מספיקים לשם התמודדות עם שתי פעולות נוספות שמבצעים גורמים עוינים. 

לפיכך, מוצע לקבוע בחוק כי לא יינתנו אשרה ורישיון ישיבה בישראל גם במקרי דברי הכחשת שואה כמשמעותה בחוק איסור הכחשת שואה וכן במקרי תמיכה בהעמדה לדין בינלאומי של אזרחים ישראלים בשל פעולות שעשו במסגרת תפקידם בצה"ל או באחת מזרועות הביטחון של מדינת ישראל.

מימרה ידועה היא ממקורותינו העתיקים, כי "בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו" (מתוך ההגדה של פסח), וכמדינת ישראל – מדינתו של העם היהודי, מוטל עלינו לפעול ולעשות ככל אשר לאל ידינו כדי למנוע ולמגר תופעות אלו בארץ ובעולם.

 

 

--------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ב (29.11.2021)

 [1] ס"ח התשי"ב, עמ' 354.