נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

מספר פנימי: 2166720

הכנסת העשרים וארבע

 

יוזמים: חברי הכנסת  מיכל רוזין
                                                 מוסי רז
                                                 עידית סילמן
                                                 איתן גינזבורג
                                                 גבי לסקי
                                                 נעמה לזימי
                                                 יוראי להב הרצנו
                                                 אמילי חיה מואטי
                                                 גלעד קריב
                                                 ענבר בזק               

______________________________________________                                           

                                                   פ/3120/24

 

הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון – היטל על שקית נשיאה חד-פעמית), התשפ"ב–2022

תיקון סעיף 2

1.              

בחוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו–2016[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, בהגדרת "שקית נשיאה חד-פעמית", במקום "בין 20 ל- 50 מיקרון" יבוא "מעל 20 מיקרון".

תיקון סעיף 4

2.              

בסעיף 4 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "קמעונאי גדול" יבוא "עוסק".

תיקון סעיף 5

3.              

בסעיף 5(ג) לחוק העיקרי, במקום "יקבע" יבוא "רשאי לקבוע".

תיקון סעיף 6

4.              

בסעיף 6(ב)(1) לחוק העיקרי, המילים "שקיות מהים ומחופיו" ימחקו.

תיקון סעיף 8

5.              

בסעיף 8(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וכן על מספר שקיות הנשיאה החד-פעמיות שרכש במהלך התקופה שלגביה מוגש הדוח בהתבסס על תנועות המלאי כפי שיש לרשמן בספרי החשבונות שלו לפי כל דין".

תיקון סעיף 13

6.              

בסעיף 13 לחוק העיקרי, בסעיפים קטנים (א)(1), (ב) ו-(ד), בכל מקום, במקום "קמעונאי גדול" יבוא "עוסק".

ביטול סעיף 40

7.              

סעיף 40 לחוק העיקרי – בטל.

תחילה

8.              

(א)        תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 1 ו-5, מיום פרסומו.

 

 

(ב)        תחילתם של סעיפים 1 ו-5 לחוק זה, שישה חודשים מפרסומו.

דברי הסבר

כיום, החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות, התשע"ו–2016 (להלן – החוק), קובע כי קמעונאי גדול משלם היטל לקרן לשמירת הניקיון בגין כל שקית שהוא מוכר, לטובת חשבון ייעודי נפרד שנקבע בסעיף 6 לחוק. קמעונאים אלה הם למעשה קמעונאי המזון ורשתות שיווק המזון הגדולים. כבר בשנה הראשונה לכניסת החוק לתוקף, נצפתה הפחתה בכ-80% בצריכת השקיות בקמעונאים הגדולים (כ-378 מיליון שקיות נשיאה חד פעמיות). מדובר בשיעור הפחתה של 55% בקירוב בכלל המשק, וזאת בהשוואה לשנת 2016.

ואולם, יש להמשיך ולצמצם את צריכת השקיות הגורמות לנזק רב לסביבה. לפיכך מוצע לחייב את כלל העוסקים הקמעונאיים בגביית תשלום עבור שקיות אלה, גם ללא צורך בתשלום היטל לקרן. זאת במטרה להשפיע על התנהגות הצרכנים, באופן בו ההתערבות בניהול העסקי היא הקטנה ביותר.

יובהר כי כבר לפי החוק הקיים חלות חובות שונות על כלל העוסקים בממכר קמעונאי, כגון האיסור למסור ללקוח שקית נשיאה דקה בעובי של פחות מ-20 מיקרון. על פי הצעת החוק, תורחב החובה לגבות תשלום על שקית נשיאה לכלל העוסקים, אך החובה לשלם היטל, למסור דיווח למנהל וכיו"ב – תיוותר לגבי הקמעונאים הגדולים בלבד.

סעיף 1 - מוצע לתקן את הגדרת "שקית נשיאה חד פעמית", כך שכל שקית המיועדת לנשיאת מוצרים הנרכשים מעוסק תיחשב לשקית חד פעמית. על פי ההגדרה הקיימת, שקיות שעוביין מעל 50 מיקרון אינן נחשבות חד פעמיות. כתוצאה מכך, אנו עדים לתופעה מדאיגה של שימוש בשקיות עבות על מנת לחמוק מתחולת החוק.

השימוש בשקיות עבות הוא בעל השלכות סביבתיות מזיקות ביותר, הן על ידי הגדלת השימוש בחומרי גלם באופן בזבזני, והן על ידי הגדלת משקל הפסולת הנוצרת משימוש בשקיות שהשימוש בהן מוגבל ביותר. על מנת להניע תהליך של מעבר לשימוש בשקיות רב פעמיות, מוצע כי גם שקיות עבות שכל תכליתן נשיאת מוצרים שנרכשו מקמעונאי, יחייבו בתשלום.

סעיפים 2 ו-6 - מוצע לתקן את סעיף 4 לחוק, באופן שהחובות הקבועות בו לגבי קמעונאים גדולים יחולו על כלל העוסקים הקמעונאיים. חובות אלה כוללות חובת גביית תשלום בסכום שלא יפחת מגובה ההיטל הקבוע בסעיף 5; לגבי שקיות הבאות במגע ישיר עם מזון – איסור למסור שקיות בעלות ידיות; חובה להציב מודעה ליד הקופה בדבר גביית התשלום; דרישה להסכמת הלקוח לעניין מספר שקיות בעסקת מכר מרחוק; חובה לציין את גביית התשלום בחשבונית.

לפיכך מוצע בסעיף 2 לחוק המוצע, לתקן את סעיף 4 לחוק, כך שבכל מקום בו נכתב "קמעונאי גדול" ייכתב "עוסק". בהתאמה לכך, נוכח התיקון של סעיף 4 לחוק, נדרש גם לתקן את סעיף 13 לחוק. סעיף זה קובע עיצומים כספיים בגין הפרת הוראות לפי החוק. ההפרות שנקבעו לעניין סעיף 4 אשר חלות על קמעונאי גדול יחולו בהתאמה על עוסק. התיקון של סעיף 13 מוצע במסגרת סעיף 6 לחוק המוצע.

סעיפים 3 ו-7 - בסעיף 3 לחוק המוצע, מוצע לתקן את סעיף 5 לחוק, אשר קובע את חובת תשלום ההיטל. סעיף קטן 5(ג) קובע כי על השר לקבוע יעדים לצמצום השימוש בשקיות נשיאה, ובהמשך סעיף 40 לחוק קובע כי השר יקבע את היעדים עד יום 30 ביוני 2018.

אלא שאין הכרח בקביעת יעדים בחקיקה לצורך השגת מטרות החוק, וכי הכלי האפקטיבי להשגת המטרות הוא בקביעת אמצעים אופרטיביים וחובות מכוחו. לפיכך מוצע בסעיף 3 לתקן את סעיף 5(ג) כך שהשר יהיה רשאי לקבוע את היעדים לצמצום השימוש, וכן מוצע בסעיף 7 לבטל את סעיף 40 לחוק, אשר קבע לוחות זמנים להתקנת התקנות.

סעיף 4 - בסעיף 4 לחוק המוצע, מוצע לתקן את סעיף 6 לחוק, באופן שירחיב את המטרות בגינן ניתן להשתמש בכספי החשבון הנפרד שהוקם בחוק. לפי סעיף 6(ב)(1) לחוק, מטרות החשבון הנפרד כוללות עידוד השימוש באמצעי נשיאה חלופיים שפגיעתם בסביבה פחותה, חינוך והסברה וביצוע פעולות ניקיון לסילוק פסולת שקיות מהים ומחופיו, וכן ניתן להשתמש בהם למתן סיוע ליצרנים של שקיות נשיאה.

כאמור, סעיף 6(ב)(1) לחוק קובע כי כספי ההיטל יועברו לחשבון ייעודי בקרן לשמירת הניקיון, וכן קובע את השימושים שיעשו בכספי ההיטל. לאחר מספר שנים מכניסת החוק לתוקף, התברר כי עבודות ניקיון לפינוי פסולת אינן יכולות לכלול באופן מעשי רק ניקיון של פסולת שקיות, ולא יהיה זה נכון להגבילן לים ולחופיו, אלא בכלל רחבי הארץ, לרבות בשטחים פתוחים ובשטחים עירוניים.

שימוש בכספים למטרה זו תואמת את האמור בסעיף המטרה של החוק: "להביא לצמצום השימוש בשקיות נשיאה כדי להפחית את כמות הפסולת הנוצרת בעקבות השימוש בהן ואת ההשפעות הסביבתיות השליליות של פסולת זו... לשם הבטחת קיומה של סביבה נאותה, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, להגנה על המגוון הביולוגי, למניעה ולצמצום של מפגעים סביבתיים ובריאותיים, לשיפור איכות החיים והסביבה, למען הציבור ולמען הדורות הבאים".

סעיף 5 - מוצע לתקן את סעיף 8 לחוק, באופן שחובת הדיווח של קמעונאי גדול לגבי מכירת שקיות נשיאה חד פעמיות תכלול גם דיווח על שקיות הנשיאה שרכש בתקופה הרלוונטית. מידע זה הוא חיוני על מנת להעריך את הנתונים המדווחים על מכירת השקיות, והדיווח האמור נדרש במפורש בסעיף 39(ב) לחוק במסגרת הוראות המעבר עם כניסתו לתוקף מלכתחילה. למען הסר ספק, מוצע לכלול הוראה זו במסגרת חובת הדיווח לפי סעיף 8.

יובהר כי סעיף 8 לחוק מחייב את הדיווח לגבי שקיות בגינן משולם היטל, אך בהעדר מידע לגבי רכישת השקיות לא ניתן לוודא כי הדיווח כולל גם שקיות שנעשה בהן שימוש על ידי הקמעונאי הגדול מבלי לגבות בגינן תשלום, ומנגנון הבקרה לפי החוק נפגע ביותר עקב כך. בשנים האחרונות נדרש המידע האמור על ידי המנהל במסגרת דרישת מידע נוסף, אך ראוי להבהיר כי על הדיווח לכלול את המידע מלכתחילה.

סעיף 8 - בסעיף 8 לחוק, מוצע כי התיקונים לחוק ייכנסו לתוקפם עם פרסומו של החוק, למעט החובות המהותיות הנוגעות להרחבת החובה על מכירת שקיות לכלל העוסקים. לצורך היערכות ליישום חובות העוסקים, נדרשת תקופת היערכות סבירה, ועל כן מוצע כי החובה תיכנס לתוקפה בתוך 6 חודשים. לוח הזמנים המוצע עולה בקנה אחד עם תקופת ההיערכות שניתנה עם כניסתו של החוק לתוקפו בעבר.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי הכנסת (פ/3010/24).

 

--------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ט בשבט התשפ"ב (31.01.2022)

 [1] ס"ח תשע"ו, עמ' 698.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות