נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
הכנסת החמש-עשרה
הצעת חוק של חבר הכנסת משה ארנס
הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון - הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ), התשס”א-2001
בחוק הבחירות לכנסת ולראש ממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 , בסעיף 116ז, בסעיף קטן (א), לפני הרישא החל במילים "בוחר שהוא עובד מדינה" יבוא "בוחר הרשום בפנקס הבוחרים שהוא בעל דרכון ישראלי בתוקף במשך עשר שנים לפחות".
1.
תיקון סעיף 116ז
דברי - הסבר
בעידן הגלובליזציה, כאשר אזרחים רבים שוהים בחו"ל לרגל עיסוקיהם ביום הבחירות, יש לאפשר להם להשתתף בבחירות באמצעות הנציגויות הישראליות בחו"ל, על פי נוהג שקיים במרבית המדינות הדמוקרטיות בעולם, כגון: בריטניה, גרמניה, ספרד, דנמרק, הולנד, נורבגיה, שוויץ, ארה"ב, קנדה, אוסטרליה וניו-זילנד. ---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באב התשס"א – 23.7.2001
נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות