נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

מספר פנימי: 2025278

הכנסת העשרים

 

יוזם:           חבר הכנסת  רועי פולקמן

______________________________________________                                            פ/5831/20

הצעת חוק הגבלת כהונה (תיקוני חקיקה), התשע"ט–2018

תיקון חוק-יסוד: הממשלה

1.              

בחוק-יסוד: הממשלה[1], אחרי סעיף 13 יבוא:

 

 

"הגבלת תקופת כהונה של ראש ממשלה

13א.

לא יכהן ראש ממשלה יותר משתי תקופות כהונה או יותר משמונה שנים במצטבר; לא תופסק כהונת ראש ממשלה שמלאו לתקופת כהונתו המצטברת שמונה שנים במהלך כהונה."

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

2.

בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),  התשל"ה–1975[2], בסעיף 4 –

 

 

(1)        בסעיף קטן (ב), במקום "בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד)" יבוא "בסעיפים קטנים (ג) עד (ה)";

 

 

(2)        אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

 

 

 

"(ה)      מי שכיהן כראש רשות מקומית מסוימת שתי תקופות כהונה רצופות, לא יהיה זכאי להיבחר כראש רשות בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית אלא בחלוף ארבע שנים לפחות מתום תקופת כהונתו השנייה."

תיקון חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה)

3.

בחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח–1988[3], בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 

 

"(ד)      על אף האמור בסעיף קטן (ב), מי שכיהן כראש מועצה מסוימת שתי תקופות כהונה רצופות, לא יהיה זכאי להיבחר כראש מועצה בבחירות שייערכו באותה מועצה אזורית אלא בחלוף ארבע שנים לפחות מתום תקופת כהונתו השנייה."

הוראת מעבר

4.

מי שמכהן כראש רשות מקומית ערב תחילתו של חוק זה, יראו אותו כאילו מכהן בתקופת כהונה ראשונה; לעניין זה, "רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית.

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לקצוב את כהונתם של בעלי תפקידים ציבוריים בכירים – ראש ממשלה וראש רשות מקומית, מתוך תפיסה כי תקופת כהונה ארוכה עלולה לגרום ל"הסתיידות" שלטונית ולהשפעת שיקולי הישרדות על קבלת ההחלטות בידי נושא התפקיד.

לעניין תיקון החקיקה הראשון בהצעה זו, ראש ממשלה מחויב לפעול באופן מקצועי וללא לחצים פוליטיים או מפלגתיים למען רווחתם של כל אזרחי המדינה, לשמור על כלכלה יציבה ולהביא להסדר מדיני צודק. כך נהוג לגבי נשיא ארצות הברית, המכהן רק שתי קדנציות. גם נשיא המדינה מוגבל במשך כהונתו. הגבלת כהונת ראש ממשלה תביא ליציבות השלטון הדמוקרטי ותמנע מצב של קיפאון בראשות הממשלה. מוצע כי ראש ממשלה לא יכהן יותר משתי תקופות כהונה או יותר משמונה שנים במצטבר (אם מתקיימות בחירות מוקדמות). יודגש כי לא תיפסק כהונתו של ראש ממשלה מכהן אם הגיעה תקופת כהונתו המצטברת לשמונה שנים, אך הוא לא יוכל להיבחר לכהונה נוספת.

לעניין תיקון החקיקה השני, חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975, וחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח–1988, מאפשרים כיום לעומדים בראשן של הרשויות כאמור להיבחר לכהונות נוספות ללא הגבלה. המציאות מלמדת כי כאשר מספר הכהונות בשלטון המקומי איננו מוגבל, רבים מראשי השלטון המקומי מכהנים תקופות ממושכות נוכח העובדה כי הבחירות נערכות אחת לחמש שנים.

המצב הקיים כיום נוגד את הרעיון הבסיסי העומד מאחורי עקרון המשטר הדמוקרטי, שנועד מחד גיסא, לאפשר תחלופה המביאה עמה חדשנות, משב רוח מרענן וביטוי לפלורליזם ומאידך גיסא, למנוע אחיזה ברסן השלטון, את ריכוז העוצמה ותרבות שלטונית מושחתת. מוצע כי ראש עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית, שכיהן במשך שתי כהונות רצופות, לא יהיה זכאי להתמודד שוב על התפקיד אלא רק לאחר תקופת צינון בת ארבע שנים לפחות מתום תקופת כהונתו השנייה.

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ד' בכסלו התשע"ט – 12.11.18  [1] ס"ח התשס"א, עמ' 158.

[2] ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

[3] ס"ח התשמ"ח, עמ' 213.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות