נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
ביטול הודעה בדבר החלת התקנות על בתי משפט השלום באשדוד, אשקלון, באר שבע וקריית גת ועל בית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד) – 1368 ביטול הודעה בדבר החלת התקנות על לשכות ההוצאה לפועל בבאר שבע, אשדוד, ואשקלון לפי התקנות האמורות – 1368 ביטול הודעה בדבר החלת התקנות על בית הדין לעבודה במחוז הדרום לפי תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד) – 1368 הודעה על הסמכה לפי צו יבוא חופשי – 1368 הודעה על שביתת עובדים במערכת ההוצאה לפועל – 1368 הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים – 1368 הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות – 1369 תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות – 1371 הודעות בדבר שינויים בתקנים וביטול תקנים – 1371 הודעה בדבר קביעת תקנים – 1372 הודעות על מינוי מנהלי ארנונה כללית (מסעדה, להבים) – 1372 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות – 1372 הודעות מאת הציבור – 1373 רשומות ילקוט הפרסומים ט״ז בחשוון התש״ף 8524 14 בנובמבר 2019 עמוד ביטול הודעה בדבר החלת התקנות על בתי משפט השלום באשדוד, אשקלון, באר שבע וקריית גת ועל בית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד) – 1368 ביטול הודעה בדבר החלת התקנות על לשכות ההוצאה לפועל בבאר שבע, אשדוד, ואשקלון לפי התקנות האמורות – 1368 ביטול הודעה בדבר החלת התקנות על בית הדין לעבודה במחוז הדרום לפי תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד) – 1368 הודעה על הסמכה לפי צו יבוא חופשי – 1368 הודעה על שביתת עובדים במערכת ההוצאה לפועל – 1368 הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים – 1368 הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות – 1369 תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות – 1371 הודעות בדבר שינויים בתקנים וביטול תקנים – 1371 הודעה בדבר קביעת תקנים – 1372 הודעות על מינוי מנהלי ארנונה כללית (מסעדה, להבים) – 1372 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות – 1372 הודעות מאת הציבור – 1373 ביטול הודעה בדבר החלת התקנות על בתי משפט השלום באשדוד, אשקלון, באר שבע וקריית גת ועל בית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד) 1368 ביטול הודעה בדבר החלת התקנות על לשכות ההוצאה לפועל בבאר שבע, אשדוד, ואשקלון לפי התקנות האמורות 1368 ביטול הודעה בדבר החלת התקנות על בית הדין לעבודה במחוז הדרום לפי תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד) 1368 עמוד הודעה על הסמכה לפי צו יבוא חופשי 1368 הודעה על שביתת עובדים במערכת ההוצאה לפועל 1368 הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים 1368 הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות 1369 תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות.... 1371 הודעות בדבר שינויים בתקנים וביטול תקנים 1371 הודעה בדבר קביעת תקנים 1372 הודעות על מינוי מנהלי ארנונה כללית (מסעדה, להבים).... 1372 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 1372 הודעות מאת הציבור 1373 ,משרד המשפט |™ MINISTRY OF JUSTICE I Ji־JI Ojljj 11 ביטול הודעה בדבר החלת התקנות על בתי משפט השלום באשדוד, אשקלון, באר שבע וקריית גת ועל בית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א- 1991 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א-11991 (להלן - התקנות), אני מודיע כי מיום חמישי, ט״ז בחשוון התש״ף (14 בנובמבר 2019), בטלה ההודעה בדבר החלת התקנות על בתי משפט השלום באשדוד, אשקלון, באר שבע וקריית גת ועל בית המשפט המחוזי בבאר שבע2. ט״ז בחשוון התש״ף (14 בנובמבר 2019) (חמ 3-2270-ה1) אמיר אוחנה שר המשפטים 1 ק״ת התשנ״א, עמי 446. 2 י״פ התש״ף, עמי 1192 ועמי 1232. ביטול הודעה בדבר החלת התקנות על לשכות ההוצאה לפועל בבאר שבע, אשדוד ואשקלון לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א- 1991 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א-11991 (להלן - התקנות), אני מודיע כי מיום חמישי, ט״ז בחשוון התש״ף (14 בנובמבר 2019) בטלה ההודעה בדבר החלת התקנות על לשכות ההוצאה לפועל בבאר שבע, אשדוד ואשקלון2. ט״ז בחשוון התש״ף (14 בנובמבר 2019) (חמ 3-2270-ה1) אמיר אוחנה שר המשפטים 1 ק״ת התשנ״א, עמי 446. 2 י״פ התש״ף, עמי 1192 ועמי 1232. ביטול הודעה בדבר החלת התקנות על בית הדין לעבודה במחוז הדרום לפי תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א- 1991 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות בתי הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א-11991 (להלן -התקנות), אני מודיע כי מיום חמישי, ט״ז בחשוון התש״ף (14 בנובמבר 2019) בטלה ההודעה בדבר החלת התקנות על בית הדין לעבודה במחוז הדרום2. ט״ז בחשוון התש״ף (14 בנובמבר 2019) (חמ 3-2271) אמיר אוחנה שר המשפטים 1 ק״ת התשנ״א, עמי 446. 2 י״פ התש״ף, עמי 1192 ועמי 1232. הודעה על הסמכה לפי צו יבוא חופשי, התשע״ד-2014 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי ההגדרה של ״רשות מוסמכת״ בסעיף 1 לצו יבוא חופשי, התשע״ד-12014, הסמכתי את עמיחי גרינולד, נציג מינהל תעשיות, על פי המלצת מנהל מינהל תעשיות, במקומה של ציפורה ברמץ, לחבר ולממלא מקום יושב הראש בוועדה לחלוקת מכסות לייבוא בדים מבנגלדש ופקיסטן הטעונים רישיון יבוא, שהוסמכה על ידי לרשות מוסמכת2 לעניין הצו האמור. הסמכתה של ציפורה ברמץ - בטלה3. י״ב בחשוון התש״ף (10 בנובמבר 2019) (חמ 3-552-ה2) אלי כהן שר הכלכלה והתעשייה 1 ק״ת-שיעורי מק״ח, התשע״ד, עמי 46. 2 י״פ התשע״ט, עמי 7471. 3 י״פ התשע״ט, עמי 7471. הודעה על שביתת עובדים במערכת ההוצאה לפועל לפי תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים), התשמ״א- 1981 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים), התשמ״א-11981 (להלן -התקנות), אני מודיע בזה כי עובדי מערכת ההוצאה לפועל שבתו מיום כ״ג בתשרי התש״ף (22 באוקטובר 2019) עד יום וי בחשוון התש״ף (4 בנובמבר 2019). לפי תקנה 5 לתקנות, תקופת השביתה לא תובא במניין הימים לגבי חישוב מועד או זמן לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג שנקבע בחיקוק או בהחלטת רשם ההוצאה לפועל. חי בחשוון התש״ף (6 בנובמבר 2019) (חמ 3-1148-ה1) תומר מוסקוביץ מנהל מערכת ההוצאה לפועל 1 ק״ת התשמ״א, עמי 1430א; התשע״א, עמי 1248. הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973 אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(א) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-11973 (להלן - החוק), החלטתי להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשה לרישום זכות מטפחים שלהלן: מספר הבקשה: 4859/19 שם המבקש: יאיר אשל, גזית שם המטפח: יאיר אשל, גזית שם הגידול: שום 1 ס״ח התשל״ג, עמי 272. 1368 ילקוט הפרסומים 8524, ט״ז בחשוון התש״ח, 14.11.2019 Ega משרד המשפטי JI Sjljj III־1-MINISTRY OF JUSTICE I J תאריך הבקשה: 6.10.2019 השם המוצע לזן: שקדי (SHKEDY) סימון הזן: שקד 18 (18 SHAKED) תיאור הזן ותכונותיו: עלווה: נטייה - זקוף עד למחצה; עלה צבע ירוק-בינוני; צמח: דמוי-גבעול: גבעול תפרחת - אין; בצל: גודל - בינוני, צורה בחתך אורכי - אליפטי מאורך עבה, צבע בסיס של קשקשים חיצוניים יבשים - לבן, שיניים חיצוניות - אין; שן: גודל - בינוני, צבע קשקשים - לבן, צבע ציפה - לבן; מועד הבשלה - בינוני; מועד סיום תרדמה של השיניים בבצל - מוקדם. המבקש להתנגד לבקשה לפי סעיף 23 לחוק, יגיש את התנגדותו לרשמת זכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת״ד 30, בית דגן 50250. לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת מסמכי ההתנגדות לפי תקנה 12 לתקנות זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ד-21974. כ״ט בתשרי התש״ף (28 באוקטובר 2019) (חמ 3-235-ה1) מורן הכהן-יבין רשמת זכויות מטפחים 2 ק״ת התשל״ד, עמי 713. הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג - 1973 אני מודיעה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק זכויות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-11973, כי רשמתי בספר הזכויות, זכות מטפחים כמפורט להלן: מסי הרישום: 3653 מסי הבקשה: 4357/11 שם המבקש: The Board of Supervisors of Louisiana State University and Agricultural and Mechanichal College, ארצות הברית (על ידי זליגסון גבריאלי ושות׳, תל אביב) שם המטפח: ,Don R. LaBonte, Arthur Q. Willordon Chri topher A. Clark, Tara Smith, ארצות הברית הגידול והזן: בטטה, BONITA מסי הרישום: 3654 מסי הבקשה: 4361/11 שם המבקש: The Board of Supervisors of Louisiana State University and Agricultural and Mechanichal College, ארצות הברית (על ידי זליגסון גבריאלי ושותי, תל אביב) שם המטפח: ,Don R. LaBonte, Arthur Q. Willordon Christopher A. Clark, ארצות הברית הגידול והזן: בטטה, 29-MURASAKI 1 ס״ח התשל״ג, עמי 272; התשנ״ו, עמי 92. מסי הרישום: 3655 מסי הבקשה: וו/4362 שם המבקש: The Board of Supervisors of Louisiana State University and Agricultural and Mechanichal College, ארצות הברית, (על ידי זליגסון גבריאלי ושותי, תל אביב) שם המטפח: .Don R. LaBonte, Arthur Q. Willordon, Chri topher A Clark, ארצות הברית הגידול והזן: בטטה, EVANGELINE מסי הרישום: 3657 מסי הבקשה: 5ו/4570 שם המבקש: Don LaBonte, ארצות הברית (על ידי זליגסון גבריאלי ושותי, תל אביב) שם המטפח: Don LaBonte, ארצות הברית הגידול והזן: בטטה, 06-52 BELLEVUE LA מסי הרישום: 3658 מסי הבקשה: 6ו/4629 שם המבקש: אורי יחיה, זרועה שם המטפח: אורי יחיה, זרועה הגידול והזן: גת, שבו (SHEVO) מסי הרישום: 3659 מסי הבקשה: 6ו/4647 שם המבקש: יוסף בן דור, יסוד המעלה שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה הגידול והזן: תפוח עץ, אבי-טל (AVI-TAL) מסי הרישום: 3660 מסי הבקשה: 6ו/4653 שם המבקש: יוסף בן דור, יסוד המעלה שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה הגידול והזן: אגס, דור עדן (DOR EDEN) מסי הרישום: ו366 מסי הבקשה: 6ו/4656 שם המבקש: מדינת ישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני), מינהל המחקר החקלאי, בית דגן (על ידי) שם המטפח: שמואל גלילי; חנה בדני, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן הגידול והזן: חימצה, 20-.B.G מסי הרישום: 3662 מסי הבקשה: 6ו/4664 שם המבקש: Grisenti Maria Maddalena, איטליה (על ידי גלעד פרוינד, מחקר ופיתוח ההר המרכזי, תקוע) שם המטפח: Grisenti Maria Maddalena, איטליה הגידול והזן: פטל אדום, BPI ילסוט הפרסומים 8524, ט״ז בחשוון התש״ת 14.11.2019 1369 En משרד המשפטים JI Sjljj III־1-MINISTRY OF JUSTICE I J מסי הרישום: 3663 מסי הבקשה: 7ו/4669 שם המבקש: מדינת ישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני), מינהל המחקר החקלאי, בית דגן (על ידי) שם המטפח: ניר דאי; זכריה תנעמי; מיכל ברזילאי; עדנה בן אריה, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן הגידול והזן: תות שדה, הדרו (HADARI) מסי הרישום: 3664 מסי הבקשה: 7ו/4670 שם המבקש: .HZPC IPR B.V, הולנד (על ידי עמוס יניב, גינתון) שם המטפח: HZPC IPR B.V., הולנד הגידול והזן: תפוח אדמה, ANIVIA מסי הרישום: 3665 מסי הבקשה: 7ו/ו467 שם המבקש: .HZPC IPR B.V, הולנד (על ידי עמוס יניב, גינתון) שם המטפח: .HZPC IPR B.V, הולנד הגידול והזן: תפוח אדמה, ALVERSTONE RUSSET מסי הרישום: 3667 מסי הבקשה: 7ו/4672 שם המבקש: HZPC IPR B.V.; H. Kingma-Krottje, הולנד (על ידי עמוס יניב, גינתון) שם המטפח: HZPC IPR B.V.; H. Kingma-Krottje, הולנד הגידול והזן: תפוח אדמה, HERMOSA מסי הרישום: 3668 מסי הבקשה: 7ו/4673 שם המבקש: HZPC IPR B.V.; C.J. Biemond, הולנד (על ידי עמוס יניב, גינתון) שם המטפח: HZPC IPR B.V.; C.J. Biemond, הולנד הגידול והזן: תפוח אדמה, JOLY מסי הרישום: 3669 מסי הבקשה: 7ו/4677 שם המבקש: .HZPC IPR B.V, הולנד (על ידי עמוס יניב, גינתון) שם המטפח: .HZPC IPR B.V, הולנד הגידול והזן: תפוח אדמה, MORGANA מסי הרישום: 3670 מסי הבקשה: 7ו/4678 שם המבקש: .HZPC IPR B.V, הולנד (על ידי עמוס יניב, גינתון) שם המטפח: .HZPC IPR B.V, הולנד הגידול והזן: תפוח אדמה, NOBLESSE מסי הרישום: ו367 מסי הבקשה: 7ו/4679 שם המבקש: HZPC IPR B.V.; P.J. & F.P. van der Zee, הולנד (על ידי עמוס יניב, גינתון) שם המטפח: HZPC IPR B.V.; P.J. & F.P. van der Zee, הולנד הגידול והזן: תפוח אדמה, PRIMABELLE מסי הרישום: 3672 מסי הבקשה: 7ו/4680 שם המבקש: .HZPC IPR B.V, הולנד (על ידי עמוס יניב, גינתון) שם המטפח: .HZPC IPR B.V, הולנד הגידול והזן: תפוח אדמה, SUNRED מסי הרישום: 3673 מסי הבקשה: 7ו/4686 שם המבקש: .Sun World International, LLC, ארצות הברית (על ידי ריינהולד כהן ושותי, תל אביב) שם המטפח: Terry A. Bacon, ארצות הברית הגידול והזן: גפן, SUGRAFIFTYONE מסי הרישום: 3674 מסי הבקשה: 7ו/4687 שם המבקש: .Sun World International, LLC, ארצות הברית (על ידי ריינהולד כהן ושותי, תל אביב) שם המטפח: Terry A. Bacon, ארצות הברית הגידול והזן: גפן, SUGRAFIFTY מסי הרישום: 3675 מסי הבקשה: 7ו/4688 שם המבקש: .Sun World International, LLC, ארצות הברית (על ידי ריינהולד כהן ושותי, תל אביב) שם המטפח: Terry A. Bacon, ארצות הברית הגידול והזן: גפן, SUGRAFORTYNINE מסי הרישום: 3676 מסי הבקשה: 7ו/4692 שם המבקש: (Plantas De Navarra, S.A. (PLANASA Sociedad Unipersonal, ספרד (על ידי שמעון לביא ו/או מיכל לביא לחיאני עו״ד, ירושלים) שם המטפח: Plantas De Navarra, S.A. (PLANASA) Sociedad Unipersonal, ספרד הגידול והזן: פטל אדום, ADELITA מסי הרישום: 3677 מסי הבקשה: 7ו/4696 שם המבקש: GERMICOPA SAS, צרפת (על ידי ריינהולד כהן ושותי, תל אביב) שם המטפח: Lairy - Joly Gise'le, צרפת הגידול והזן: תפוח אדמה, NOHA 1370 ילקוט הפרסומים 8524, ט״ז בחשוון התש״ח, 14.11.2019 pa משרד המשפטי JI Sjljj III־MINISTRY OF JUSTICE I Jju מס׳ הרישום: 3678 מס׳ הבקשה: 4697/17 שם המבקש: GERMICOPA SAS, צרפת (על ידי ריינהולד כהן ושות׳, תל אביב) שם המטפח: Lairy - Joly Gise'le, צרפת הגידול והזן: תפוח אדמה, AMANY מס׳ הרישום: 3679 מס׳ הבקשה: 4711/17 שם המבקש: מדינת ישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני), מינהל המחקר החקלאי, בית דגן שם המטפח: דורון הולנד; עירית בר יעקב; כאמל חטיב; רותם הראל-בז׳ה, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן הגידול והזן: רימון, נטע-ני (NETA-NY) מס׳ הרישום: 3680 מס׳ הבקשה: 4715/17 שם המבקש הזרע סידס בע״מ, ברורים שם המטפח: הזרע סידס בע״מ, ברורים הגידול והזן: חימצה, יניר (YANIR) מס׳ הרישום: 3681 מס׳ הבקשה: 4716/17 שם המבקש: הזרע סידס בע״מ, ברורים שם המטפח: הזרע סידס בע״מ, ברורים הגידול והזן: חימצה, פלג (PELEG) מס׳ הרישום: 3682 מס׳ הבקשה: 4724/18 שם המבקש: אוריג׳ין זרעים בע״מ, רחובות שם המטפח: ד״ר אייל ורדי, גבעת ברנר הגידול והזן: אבטיח, קרמלה (CARAMELLA) מס׳ הרישום: 3683 מס׳ הבקשה: 4759/18 שם המבקש: .Syngenta Participations A.G, שוויץ (על ידי ריינהולד כהן ושות׳, תל אביב) שם המטפח: Guillaume Menet, צרפת הגידול והזן: קישוא, KATHRINA י״ב בתשרי התש״ף (10 בנובמבר 2019) (חמ 3-361-ה1) מורן הכהן-יבין רשמת זכויות מטפחים תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973 בתוקף סמכותי לפי סעיף 98 לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-11973, אני מודיעה כי כי הוגשה בקשה ס״ח התשל״ג, עמי 272. לתיקון הרישום בספר הזכויות2 (באמור בהודעה בדבר רישום זבות מטפחים בספר הזכויות), בך שבבקשה מסי 3492/03, רישום מסי 2529, מיום ב״ז באייר התשס״ה (5 ביוני 2005), בשם המבקשת/בעלת הזכות, במקום ״הזרע סידס בע״מ, חוות ברורים, ד״נ שקמים 79837״ (לשעבר: הזרע גינטיקס בע״מ) יבוא "Gowan Seed Company, LLC", ארה״ב. המבקש להתנגד לבקשה לפי הסעיף האמור, יגיש את התנגדותו בתוך 30 ימים באמור, בתקנה 4ו(ב) לתקנות זבות מטפחים של זני צמחים, התשל״ד-974ו3, לרשמת זכויות מטפחים ביחידה לזכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת״ד 30, בית דגן 50250. זי בחשוון התש״ף (5 בנובמבר 9ו20) (חמ ו3-36-ה2) מורן הכהן-יבין רשמת זכויות מטפחים 2 י״פ 9ו45, עמי 3524. 3 ק״ת התשל״ד, עמי 3ו7. הודעה בדבר שינויים בתקנים לפי חוק התקנים, התשי״ג-953ו בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-953וו, אני מודיע, בי מבון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן: ת״י 034ו חלק 6 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - מדידת בידוד קול הולם, גיליון תיקון מסי ו, מאוקטובר 9ו20 למהדורה מדצמבר 2ו20; ת״י 034ו חלק 0ו - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - דרישות למיתקני בדיקה ולציוד בדיקה, גיליון תיקון מסי ו, מאוקטובר 9ו20 למהדורה מדצמבר 2ו20. בי בחשוון התש״ף (ו3 באוקטובר 9ו20) (חמ 3-96-ה5) יואל בר גיל חבר בצוות הניהול של מבון התקנים הישראלי ו ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״א, עמי 22. הודעה בדבר ביטול תקנים לפי חוק התקנים, התשי״ג-953ו בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-953וו, אני מודיע, בי מבון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן: ת״י 473 - בבלים, פתילים ומוליבים מבודדים למתח נומינלי עד 000,ו וולט: דרישות בלליות מנובמבר 988ו; ת״י 473 חלק 2ו - בבלים, פתילים ומוליבים מבודדים למתח נומינלי עד 000,ו וולט: בבלי ריתוך, מאוקטובר 994ו. בי בחשוון התש״ף (ו3 באוקטובר 9ו20) (חמ 3-96-ה6) יואל בר גיל חבר בצוות הניהול של מבון התקנים הישראלי ו ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״א, עמי 22. ילסוט הפרסומים 8524, ט״ז בחשוון התש״ת 14.11.2019 1371 En משרד המשפטים JI Sjljj III־1-MINISTRY OF JUSTICE I J הודעה בדבר קביעת תקנים לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-11953, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן: ת״י 60947 חלק 4.1 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מגעונים ומתנעי מנועים - מגעונים ומתנעי מנועים אלקטרומכניים, מאוקטובר 2019 בא במקום המהדורה מיוני 2010; ת״י 31000 - ניהול סיכונים - קווים מנחים, מאוקטובר 2019 בא במקום המהדורה מיולי 2012; ת״י 60900 - עבודה במיתקן חי - כלי עבודה ידניים לשימוש במתח עד 1000 וולט זרם חילופים ועד 1500 וולט זרם ישר, מאוקטובר 2019 בא במקום המהדורה מנובמבר 2015; ת״י 13476 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת־קרקעיים בלא לחץ - מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (¥0-11 ), מפוליפרופילן ( ) ומפוליאתילן (£ ): דרישות כלליות ומאפייני ביצועים, מאוקטובר 2019 בא במקום ת״י 21138 חלק 1 מספטמבר 2010; ת״י 13476 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת־קרקעיים בלא לחץ - מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (¥0-11 ), מפוליפרופילן ( ) ומפוליאתילן (£ ): דרישות לצינורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלק ודופן חיצוני חלק ולמערכת, טיפוס ^ מאוקטובר 2019 בא במקום ת״י 21138, חלק 2 מספטמבר 2010; ת״י 13476 חלק 3 - מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת־קרקעיים בלא לחץ - מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (¥0-11 ), מפוליפרופילן ( ) ומפוליאתילן (£ ): דרישות לצינורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלק ודופן חיצוני שאינו חלק ולמערכת, טיפוס 13, מאוקטובר 2019 בא במקום ת״י 21138 חלק 3 מספטמבר 2010; ת״י 1034 חלק 2 - אקוסטיקה: קביעה ויישום של מדידת אי־ ודאויות באקוסטיקה בבניין - בידוד קול, מאוקטובר 2019 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012; ת״י 1034 חלק 9 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה ומדידות באתר של העברה באיגוף של קול נישא באוויר, של קול הולם ושל קול ציוד שירות בבניין בין חדרים סמוכים - יישום בעבור אלמנטים מטיפוס 3 כאשר לחיבור יש השפעה קטנה, מאוקטובר 2019 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012. בי בחשוון התש״ף (31 באוקטובר 2019) (חמ 3-96-ה1) יואל בר גיל חבר בצוות הניהול של מכון התקנים הישראלי 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״א, עמי 22. הודעה על מינוי מנהל ארנונה לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-11976, מינתה מועצת מסעדה, בישיבתה מיום זי בתשרי התש״ף (6 באוקטובר 2019), את גזבר המועצה פיסל ספדי, למנהל הארנונה לעניין החוק האמור. י״ב בחשוון התש״ף (10 בנובמבר 2019) (חמ 3-265-ה2) פאיז חנא, רו״ח ראש המועצה המקומית מסעדה 1 ס״ח התשל״ו, עמי 252. הודעה על מינוי מנהלת ארנונה לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-11976, מינתה המועצה המקומית להבים, בישיבתה מיום גי בתשרי התש״ף (2 באוקטובר 2019), את חגית מימון מגירה, למנהלת הארנונה לעניין החוק האמור, במקום ליליאן אדרי. לי בתשרי התש״ף (29 באוקטובר 2019) (חמ 3-265-ה2) יוסי ניסן ראש המועצה המקומית להבים 1 ס״ח התשל״ו, עמי 252. הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות הודעות על רישום אגודות שיתופיות להלן נתונים בעניין האגודות: (1) שם האגודה: ייזום ופיתוח מחצבות בית אלפא, אגודה שיתופית חקלאית בע״מ. מסי האגודה: 57-006456-8. המען: ד״נ גלבוע, בית אלפא 1080200. תאריך רישום: כ״ח בתשרי התש״ף (27 באוקטובר 2019). סוג ראשי: חקלאות. סוג משני: אגודה חקלאית כללית. (2) שם האגודה: דן יזמות וניהול אחזקות, אגודה שיתופית חקלאית בע״מ. מסי האגודה: 57-006458-4. המען: ד״נ גליל עליון, דן 12245. תאריך רישום: לי בתשרי התש״ף (29 באוקטובר 2019). סוג ראשי: חקלאות. סוג משני: אגודה חקלאית כללית. לי בתשרי התש״ף (29 באוקטובר 2019) רות לירז שפירא עוזרת רשם האגודות השיתופיות 1372 ילקוט הפרסומים 8524, ט״ז בחשוון התש״ח, 14.11.2019 pa משרד המשפטי JI Sjljj III־MINISTRY OF JUSTICE I Jju צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, מינוי מפרק והודעה לנושים בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות אני מצווה בזה על פירוק האגודה חמים וטעים נתיב הל״ה -אגודה שיתופית חקלאית בע״מ, מסי האגודה: 57-004902-3. אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות השיתופיות אני ממנה למפרק את עו״ד שירה נווה, ממשרד עורכי דין אוסנת נווה ושותי, רחי דניאל פריש 3, תל־אביב-יפו 6473104, טלי 03-5100189, פקסי 03-5160960. בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ״ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מהאגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ״ל. בהתאם לסעיפים 46(2) ו־51 לפקודה, רשאי חבר אגודה שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו. לי בתשרי התש״ף (29 באוקטובר 2019) רמזי חוראני עוזר רשם האגודות השיתופיות הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן הרקום הנדסה (999ו) בע״מ (ח״פ 512840240) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שנועדה והתכנסה ביום 12/11/2019, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר הרשקוביץ, מרחי הכפר 7, קריית אונו 5552504, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לכתובת המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 12/03/2020, בשעה 10:00, אצל זיו איזנר, משרד עורכי דין, רחי גלגל הפלדה 7, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מאיר הרשקוביץ, מפרק הילה ברמת גן בע״מ (ח״פ 515646792) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12/11/2019, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אמסלם, מרחי דוד המלך 1, הרצליה 4666101, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. משה אמסלם, מפרק נדף - שדה תשתיות ופיתוח בע״מ (ח״פ 514616358) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11/11/2019, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יגאל חיים צדקוני, מרחי נחל איילון 37, תל־אביב-יפו 6777166, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. יגאל חיים צדקוני, עו״ד, מפרק יעקב מזרחי שרותי הובלה בע״מ (ח״פ 514182211) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12/11/2019, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא מזרחי, מרחי כורי 2, חיפה 3100401, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. גיא מזרחי, מפרק ריאפ פוד אורדר בע״מ (ח״פ 515566172) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 24/07/2019, ילסוט הפרסומים 8524, ט״ז בחשוון התש״ת 14.11.2019 1373 pa משרד המשפטים JI Sjljj III־MINISTRY OF JUSTICE I Jju התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סלים אסחאק, מרחי דרך יפו 19, חיפה 3326207, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. סלים אסחאק, מפרק ב.ב.ה. החזקות בע״מ (ח״פ 510187800) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 27/12/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רחי ירושלים 31, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. משה בריינין, מפרק קניתילי סחר בע״מ (ח״פ 515155455) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 29/12/2019, בשעה 18:00, אצל המפרק, רחי אביגיל 1, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מאיר אקלימי, מפרק אדווה יוזמות בע״מ (ח״פ 515517878) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 29/12/2019, בשעה 16:00, אצל המפרק, רחי קרן היסוד 36, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יגאל מירון, עו״ד, מפרק אברהם לב תעשיות מתכת (2004) בע״מ (ח״פ 513617563) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 29/12/2019, בשעה 19:30, אצל המפרק, רח׳ מצדה 7, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יהודה מועלם, עו״ד, מפרק מגידו סולאר בע״מ (ח״פ 514519636) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 29/12/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח׳ דרך בגין 48, תל-אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. איתן סבג, עו״ד, מפרק זלמן זכריה יזמות וביצוע בע״מ (ח״פ 514930759) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 29/12/2019, בשעה 10:00, אצל עו״ד בנאי עזריאל שטרן, רח׳ הרכבת 58, תל-אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אריה קידרון, מפרק הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ״ט-999ו שם הנאמן מקום כינוס האסיפה הכללית (כתובת, אצל) שעת האסיפה הכללית מועד האסיפה הכללית בדבר סיום הפירוק ח״פ שם חברה  צביקה גרוס במשרד הנאמן צביקה גרוס, רחי בגין 5/3 יהוד 5647803 14:00 01.01.2020 513470591 בוקי מרכז הנעל בע״מ  אבי חמו במשרד הנאמן אבי חמו, רחי בית הדפוס 12, אגף 3 קומה 4, ירושלים 18:00 15.12.2019 515503381 בי לובל בע״מ  1374 ילקוט הפרסומים 8524, ט״ז בחשוון התש״ח, 14.11.2019 ןשזןןד 3,24 שקלים ISSN 0334-3030 WTOB סודר במחי רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפים הממשלתי ninil ll Jl|7^ l l ,*¿3E5 16:49 1
נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
4/11/19