נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה  2014

  

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה*

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

 

            בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן – ההסכם) שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, ביום כ"א בסיוון התשע"ד (19 ביוני 2014) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7026/2014, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו מיום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט –

 

(1)  עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

(2)  עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

 

(3)  עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

תוספת

ההוראות המורחבות

 

מס' הסעיף

בהסכם

 

2. מחיר יום הבראה יהיה 378 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

 

3. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך[1], ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

כ' באלול התשע"ד (15 בספטמבר 2014)                         נפתלי בנט

                                                                             שר הכלכלה* פורסם י"פ תשע"ה מס' 6891 מיום 5.10.2014 עמ' 48.

[1]  י"פ תשס"ח מס' 5843 מיום 26.8.2008 עמ' 4494.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות