נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

.צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש  2017

  

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש*

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

 

            בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה לאמור, כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7031/2016) מיום ד' בתמוז התשע"ו (10 ביולי 2016) בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, שעניינו תיקון תקופת ההתיישנות שתהיה כדין ולא בת שנתיים, כך שיתוקן צו הרחבה מיום ב' באלול התשנ"ח (13 בספטמבר 1998) להסכם הקיבוצי הבסיסי 7038/1998 (להלן – צו ההרחבה הבסיסי), וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים למעט:

 

(1)  עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

(2)  עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

 

(3)  עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

תוספת

ההוראות המורחבות

 

מס' סעיף

בהסכם

 

1.     (לא הורחב)

2.    (א)    גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש של עובדו לכל יום הבראה הוא – 378 שקלים חדשים.

 

(ב)   לא הורחב

(ג)    מדד הבסיס לצורך עדכון תעריף יום ההבראה בשנת 2017 הוא מדד חודש מאי 2014.

3.    עובד לא יידרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה כאמור בצו זה.

4.     צו זה אינו חל על מעבידים ועובדיהם, שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בדבר השתתפות בדמי הבראה או השתתפות אחרת בקצובת הבראה או במסגרת קופת גמל (ענף הבראה) על פי הסכם עבודה קיבוצי.

5.     (א)   קצובת ההבראה תינתן בשיעורים האלה, אלא אם כן נקבעה הוראה עדיפה בהסכמים הקיבוציים שבתוקף מזמן לזמן לעובדים במשרה מלאה:

עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה במפעל – 5 ימי הבראה;

מהשנה השנייה ועד השנה השלישית לעבודה במפעל – 6 ימי הבאה;

מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה במפעל – 7 ימי הבראה;

מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה במפעל – 8 ימי הבראה;

מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה במפעל – 9 ימי הבראה;

מהשנה העשרים ואילך לעבודה במפעל – 10 ימי הבראה.

(ב)   עובד יהיה זכאי לדמי הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו; עובד כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי בעבור חלק מהשנה.

(ג)    לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

(ד)   קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם כן הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

6.     לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה בלא תשלום וכל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד. לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה על פי חוק.

7.     (א)   סעיף 7(א) לצו ההרחבה הבסיסי – יימחק.

(ב)   אין באמור בצו זה כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

8.     (לא הורחב).

9.     (לא הורחב).

י"ט בכסלו התשע"ז (19 בדצמבר 2016)                             חיים כץ

                                                           שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים* פורסם י"פ תשע"ז מס' 7417 מיום 8.1.2017 עמ' 1434.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות