נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הרחבה בענף ההובלה*

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7005/2017, אשר נחתם ביום י"ד בטבת התשע"ז (12 בינואר 2017) בין התאחדות מפעלי הובלה בישראל לבין ההסתדרות הכללית החדשה (להלן – ההסכם), וכי ההוראות המפורטות בתוספת יחולו על כל המעבידים בעלי מפעלי הובלה ועובדיהם שתפקידם הקבוע הוא נהיגת רכב משא להובלת מטענים שמשקלו עולה על 4 טון.

          תחילתו של צו זה ב-1 בחודש שלאחר מועד פרסומו.

תוספת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף

בהסכם

1.        לא הורחב.

2.        לא הורחב.

הארכת ההסכמים הקיבוציים הקיימים ותחולת הסכם זה

3.        לא הורחב.

4.        לא הורחב.

5.        לא הורחב.

6.        לא הורחב.

7.        לא הורחב.

8.        לא הורחב.

9.        במועד עדכון שכר המינימום יתעדכנו משכורות העובדים כך ששורת הוותק 0 בטבלת השכר תגדל ותהיה בסכום שכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת, בתוספת 100 שקלים חדשים. על בסיס תוספת זו, שאר טבלת השכר תתעדכן לכל אורכה כך שלכל שורת ותק בטבלה ייווסף 0.5% לשכר הבסיס שבשורת הוותק הקודמת לה.

10.      נספח ב' להסכם כפי שהורחב בצו זה מפרט את עדכון טבלת השכר בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 9 לעיל, בהתאם לעדכוני שכר המינימום.*

11.      אין באמור בפרק זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהשתכרות הנוכחית ו/או העתידית של העובדים, בזכויותיהם ו/או בתנאי השכר של העובדים כפי שהיו ערב כניסתו לתוקף של צו זה; כמו כן, אין באמור בפרק זה כדי לשנות את המצב המשפטי המתייחס לשכר העובדים על מרכיביו ערב כניסתו לתוקף של הצו.*

קרן השתלמות

12.      ההפקדות לקרן השתלמות כל חשבון המעסיקים יגדלו ב-0.75%, לשיעור של 6.75% (במקום 6% על פי צווי הרחבה קודמים). בהפקדות לקרן השתלמות על חשבון העובדים, אשר ינוכו משכרם ויועברו לקרן, לא יחול שינוי והן יעמדו על 4%.*

13.      כל עובד יהיה רשאי להודיע בכתב למעסיקו על כך שהניכוי בגין חלק העובד בלבד בהפרשות לקרן השתלמות יהיה בשיעור הנמוך מהשיעור המתחייב על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים החלים, ובלבד שבכל מקרה לא יפחת חלק העובד בהפרשות לקרן השתלמות משיעור של 2.5%. המעסיק יישם את הודעתו של העובד בתוך 30 ימים ממועד קבלתה, לכל המאוחר.*

14.      הבסיס לחישוב השכר לעניין הפרשות לקרן השתלמות ימשיך להיות בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים: שיעור של 150% מהשכר המשולב של העובדים, הכולל את שכר היסוד המפורט בטבלת השכר המצורפת בנספח ב' לצו זה, כפי שתעודכן מעת לעת, בצירוף תוספת יוקר, תוספת ותק ותוספת מקצועית ככל שמשולמת.*

אש"ל

15.      ביום כניסתו לתוקף של צו זה סכום האש"ל הקבוע בסעיף 7(א) להסכם 2013 יעודכן לסך של 53 שקלים חדשים. שאר הכללים הנוגעים לעניין אש"ל ייוותרו על כנם.*

פרמיה

16.      כל נהג יהיה רשאי לפנות למעסיקתו בבקשה בכתב לקבלת סכום ההכנסות החודשי של המשאיות שממנה נגזרת הנורמה וקבלת סכום ההכנסות של המשאית שממנה נגזרת הפרמיה. על החברה למלא את הבקשה בכתב בתוך 14 ימים ממועד הפנייה.*

17.      נהג שיהיו לו השגות ביחס לנתונים שהועברו אליו בהתאם לסעיף 16 לעיל, יוכל לפנות לנציג ועד העובדים בחברה (ובהעדר נציג של וועד העובדים – בעצמו או באמצעות מי מטעמו), אשר יקבל בעבורו הסבר מפורט מגורם מוסמך בחברה בעניין אופן חישוב הנורמה והפרמיה.

דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני

18.      לא הורחב

19.      לא הורחב

20.      לא הורחב

21.      לא הורחב

22.      לא הורחב

23.      לא הורחב

כללי

24.      לא הורחב

25.      לא הורחב

26.      לא הורחב

נספח א', טבלת שכר מיום 1.10.2016 – לא הורחב.

טבלת שכר בסיס החל מ-1.1.2017 שבנספח ב' – לא הורחבה.

נספח ב'

טבלת שכר בסיס מ-1/12/2017

ותק (שנים)

שכר בסיס (שקלים חדשים)

0

5,400

1

5,427

2

5,454

3

5,481

4

5,509

5

5,536

6

5,564

7

5,592

8

5,620

9

5,648

10

5,676

11

5,705

12

5,733

13

5,762

14

5,791

15

5,819

16

5,849

17

5,878

18

5,907

19

5,937

20

5,966

21

5,996

22

6,026

23

6,056

24

6,087

25

6,117

26

6,148

27

6,178

28

6,209

29

6,240

30

6,272

* נוסח הוראות סעיפים אלה שונה מהנוסח בהסכם, וזאת לצורך התאמת ההוראות להיותן חלק מצו הרחבה.

י"ד בסיוון התשע"ח (28 במאי 2018)                                     חיים כץ

                                                                                                        שר העבודה הרווחה

                                                                                                      והשירותים החברתיים* פורסם י"פ תשע"ח מס' 7819 מיום 30.5.2018 עמ' 8255.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות