נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות אומנה לילדים (תשלומים לאומן), התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46(ב) ו- 68 לחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016[1], ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.         

בתקנות אלה -

"הגיל הרך" – גיל לידה עד 3 כולל; ולעניין סל שירותים נלווה גיל לידה עד גיל 6 כולל;

"גיל יסודי" – גיל 4 עד 13 כולל; ולעניין סל שירותים נלווה גיל 7 עד גיל 13 כולל;

"גיל על-יסודי" – גיל 14 ומעלה;

"ועדת חריגים" – ועדה אשר הקים המשרד לצורך אישור  החזרים על הוצאות מיוחדות אשר אינן כלולות בהחזר ההוצאות המיוחדות המפורטות בנספח ד' לתקנות, או אשר חורגות בהיקפן מסכומי המקסימום שנקבעו.

"ועדת תעריפים" – ועדה בין-משרדית של המשרד ומשרד האוצר;

"נקודת זיכוי" – כמשמעותה בפקודת מס הכנסה[2].

2.         

(א)            משפחת אומנה תקבל תשלום קבוע עבור הוצאות שיאפשר לה לספק את צרכי הילד (להלן – תשלום קבוע) אחת לחודש ישירות מן המשרד, מיד לאחר קליטת הדיווח מהרשות המקומית על ההשמה במערכת המחשוב של המשרד וכל עוד הילד נמצא במשפחת האומנה או באישור המפקח הארצי;  תעריפי החזקת ילד במשפחת אומנה יועברו בסכומים המנויים בנספח א'; אישור מעבר מסמל תעריף אחד לאחר, ככל שנדרש, בהתאם לשינוי בצרכי הילד המושם,  ייעשה על ידי המפקח הארצי לאחר המלצה של המפקח המחוזי.

(ב)            בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) -

(1)         משפחת אומנה תקבל תשלום עבור סל שירותים נלווים כאמור בנספח ב';

(2)         משפחת אומנה תקבל תשלומים עבור ציוד וביגוד ראשוני על ידי המשרד בסכומים המנויים בנספח ג'; התשלומים יינתנו בשתי פעימות: האחת – מיד לאחר קליטת הדיווח על השמה מהרשות המקומית  במערכת המיחשוב של המשרד והשנייה -  כעבור חצי שנה להשמה אם הילד עדין נמצא במשפחת האומנה;

(3)         משפחת אומנה תקבל תשלום עבור נופש משותף למושם באומנה עם משפחת האומנה (להלן -  אירוח); תשלום כאמור יינתן אחת לשנה בסכום השווה למחצית מהתשלום החודשי הקבוע.

(4)         משפחת אומנה, למעט משפחת אומנה אשר אצלה ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית, תקבל תשלום עבור טיטולים לילדים המושמים מגיל לידה ועד גיל 3  בסכום של 4 נקודות זיכוי.

(ג)             התעריפים בסעיף זה מתעדכנים על ידי ועדת תעריפים של המשרד, ובמועדים שייקבעו על ידה.

(ד)            המועד לתשלום למשפחת אומנה יהיה תשלום חודשי אשר יימסר למשפחה עד העשירי בכל חודש.

(ה)            משפחה אשר הודיעה למחלקה לשירותים חברתיים כי בהחזקתה ילד כאמור בסעיף 64(א) לחוק, וטרם התקבלה החלטת הגורם המוסמך על השמת הילד אצלה, או טרם קיבל האדם המחזיק בילד רישיון אומנה, תקבל תשלום קבוע לה זכאית המשפחה מהמועד שבו החליט הגורם המוסמך כי הילד זקוק להשמה חוץ ביתית במשפחת אומנה, לרבות תשלומי עבר מיום הודעתה של המשפחה למחלקה לשירותים חברתיים כי הילד נמצא ברשותה; במידה והמשפחה לא תקבל רישיון אומנה יופסקו התשלומים.

3.         

(א)            בנוסף לתשלומים האמורים  בסעיף 2, משפחת אומנה זכאית להחזר הוצאות מיוחדות בהתאם לאמור בנספח ד' בכפוף להצגת חשבוניות על השימוש בפועל בשירותים כאמור.

(ב)            התשלום המרבי להוצאה יהיה בכפוף לתוכנית הטיפולית; הוצאות מיוחדות שאינן מוכרות או שחורגות בהיקפן מהמפורט בנספח ד' - לא יאושרו לתשלום אלא באישור ועדת חריגים.

(ג)             התשלומים עבור ההוצאות המיוחדות יועברו למשפחות האומנה באמצעות הגוף המפעיל תוך 45 ימים מיום הגשת החשבונית לגוף המפעיל.

(ד)            סכום ההוצאות המיוחדות מתעדכן בהתאם לערך נקודת הזיכוי; ערך נקודת זיכוי מתפרסם בתחילת כל שנת מס בהתאם לעליית מדד יוקר המחייה; תעריפים שאינם צמודים לנקודות זיכוי יעודכנו מעת לעת על ידי ועדת תעריפים של המשרד.

נספח א'

תעריפי החזקת ילד במשפחת אומנה

מהות המסגרת

סמל תעריף

סכום ב שקלים חדשים  לחודש

משפחת אומנה –לילדים בגיל על יסודי הלומדים בפנימייה חינוכית ונמצאים אצל משפחת האומנה בחופשות מהפנימייה

25

(אומנת קרובים – 15)

1,224

משפחת אומנה – לילדים בגיל  על יסודי  הלומדים בחינוך ממלכתי כהגדרתו בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953[3]

26

2,143

משפחת אומנה –  לילדים בגיל יסודי  הלומדים בחינוך ממלכתי כהגדרתו בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953

27

(אומנת קרובים – 44)

2,143

משפחת אומנה –לילדים בגיל היסודי ועל –יסודי הלומדים בחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988[4]

28

(אומנת קרובים – 45)

2,384

משפחת אומנה – לילדים בגיל היסודי ועל –יסודי המתמודדים עם בעיות רגשיות, התנהגותיות ונזקקים לתשומות נוספות (להלן – אומנה טיפולית) והם לומדים בחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

29

(אומנת קרובים – 19)

2,542

משפחת אומנה – לילדים בגיל הרך

30

(אומנת קרובים – 20)

2,158

משפחת אומנה לילדי אומנה טיפולית בגיל הרך

31

(אומנת קרובים – 21)

2,410

משפחת אומנה – לילדים שטרם מלאו להם 21 שנים והם שוהים באומנה לאחר אשפוז או כתחליף לאשפוז או זקוקים לטיפול תרופתי מיוחד או למעקב רפואי מיוחד

39

(אומנת קרובים – 46)

3,618

משפחת אומנת חירום –

49

3,618

 תשלום למשפחות אומנה עבור שמירת מקום לילד באומנת חירום

50

1,034

משפחות אומנה לילדים בעלי אינטליגנציה גבולית הזקוקים לתיווך במרבית תחומי החיים

336

2,542

משפחת אומנה לילדים סיעודיים אשר אינם מסוגלים לתפקד באופן עצמאי והם נזקקים לתמיכה תמידית בכל תחומי החיים

337

4,423

משפחת אומנה לילדים סיעודיים ופיגור קשה אשר אינם מסוגלים לתפקד באופן עצמאי והם נזקקים לתמיכה תמידית בכל תחומי החיים

128

(אומנת קרובים – 161)

4,423

משפחת אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית- טיפוליים אשר מתקשים לפעול באופן עצמאי והם זקוקים לתמיכה מוגברת  במילוי צרכיהם 

129

(אומנת קרובים – 162)

3,618

משפחת אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית- אימוניים אשר זקוקים לתמיכה מוגבלת בסיוע לצורך הכוונה, אימון והכשרה לתפקוד עצמאי

131

(אומנת קרובים – 163)

2,737

משפחת אומנה לילדים עם אוטיזם

464

4,423

נספח ב'

סל שירותים נלווים

לילדים באומנה המטופלים בשירות ילד ונוער במשרד

הרכיב/גיל

הגיל הרך

גיל יסודי

גיל על יסודי

ביגוד (לא כולל ביגוד ראשוני)

85 שקלים חדשים

85 שקלים חדשים

85 שקלים חדשים

בלאי לריהוט

11 שקלים חדשים

11 שקלים חדשים

11 שקלים חדשים

טיפול רפואי

21 שקלים חדשים

21 שקלים חדשים

21 שקלים חדשים

כלי עבודה

-

-

18 שקלים חדשים

דמי כיס

-

60 שקלים חדשים

80 שקלים חדשים

נסיעה עירונית

31 שקלים חדשים

61 שקלים חדשים

61 שקלים חדשים

סה"כ

148 שקלים חדשים

238 שקלים חדשים

276 שקלים חדשים

לילדים באומנה עם מוגבלות שכלית- התפתחותית

הרכיב/גיל

הגיל הרך

הגיל הרך

הגיל הרך

גיל יסודי

גיל יסודי

גיל יסודי

גיל על-יסודי

גיל על-יסודי

מרטיב

מרטיב חלקי

אינו מרטיב

מרטיב

מרטיב חלקי

אינו מרטיב

מרטיב

אינו מרטיב

ביגוד (לא כולל ביגוד ראשוני)

81.8 שקלים חדשים

81.8 שקלים חדשים

שקלים חדשים 81.8

112.2 שקלים חדשים

112.2 שקלים חדשים

112.2 שקלים חדשים

127.3 שקלים חדשים

127.3 שקלים חדשים

טיטולים

193 שקלים חדשים

130 שקלים חדשים

-

216.5 שקלים חדשים

139.7 שקלים חדשים

-

236.7 שקלים חדשים

-

חידוש ציוד

10 שקלים חדשים

10 שקלים חדשים

10 שקלים חדשים

10 שקלים חדשים

10 שקלים חדשים

10 שקלים חדשים

10 שקלים חדשים

10 שקלים חדשים

מימון נופש (מעבר לתעריף השנתי)

46.7 שקלים חדשים

46.7 שקלים חדשים

46.7 שקלים חדשים

46.7 שקלים חדשים

46.7 שקלים חדשים

46.7 שקלים חדשים

46.7 שקלים חדשים

46.7 שקלים חדשים

דמי כיס

11.9 שקלים חדשים

11.9 שקלים חדשים

11.9 שקלים חדשים

31.1 שקלים חדשים

31.1 שקלים חדשים

31.1 שקלים חדשים

65.3 שקלים חדשים

65.3 שקלים חדשים

נסיעות לטיפול רפואי

23 שקלים חדשים

23 שקלים חדשים

23 שקלים חדשים

23 שקלים חדשים

23 שקלים חדשים

23 שקלים חדשים

23 שקלים חדשים

23 שקלים חדשים

סה"כ

367 שקלים חדשים

304 שקלים חדשים

173 שקלים חדשים

440 שקלים חדשים

363 שקלים חדשים

223 שקלים חדשים

509 שקלים חדשים

272 שקלים חדשים

לילדים עם מוגבלות באומנה

הרכיב

הגיל הרך

גיל יסודי

גיל על יסודי

ביגוד (לא כולל ביגוד ראשוני)

57.6 שקלים חדשים

64.4 שקלים חדשים

71 שקלים חדשים

דמי כיס

11.9 שקלים חדשים

31.1 שקלים חדשים

65.3 שקלים חדשים

סה"כ

69 שקלים חדשים

95 שקלים חדשים

136 שקלים חדשים

לילדים עם אוטיזם באומנה

הרכיב

הגיל הרך

גיל יסודי

גיל על יסודי

ביגוד (לא כולל ביגוד ראשוני)

81.8 שקלים חדשים

112.2 שקלים חדשים

127.3 שקלים חדשים

חידוש ציוד

10 שקלים חדשים

10 שקלים חדשים

10 שקלים חדשים

דמי כיס

11.9 שקלים חדשים

31.1 שקלים חדשים

65.3 שקלים חדשים

נסיעות לטיפול רפואי

23 שקלים חדשים

23 שקלים חדשים

23 שקלים חדשים

סה"כ

127 שקלים חדשים

176 שקלים חדשים

226 שקלים חדשים

נספח ג'

ציוד בסיסי וביגוד ראשוני לילדים במשפחת אומנה

הגיל הרך

גיל יסודי

גיל על יסודי

תשלום רגיל

 

פעימה ראשונה – 684 שקלים חדשים

פעימה ראשונה –

703 שקלים חדשים

פעימה ראשונה - 775 שקלים חדשים

 פעימה שנייה – 684 שקלים חדשים

פעימה שנייה - 703 שקלים חדשים

פעימה שנייה - 775 שקלים חדשים

תשלום עבור ילד אוטיסט או עם מוגבלות שכלית- התפתחותית

פעימה ראשונה – 786 שקלים חדשים

פעימה ראשונה – 890 שקלים חדשים

פעימה ראשונה – 975 שקלים חדשים

פעימה שנייה – 786 שקלים חדשים

פעימה שנייה – 890 שקלים חדשים

פעימה שנייה – 975 שקלים חדשים

נספח ד'

סל החזר הוצאות מיוחדות – תשלום רגיל

סמל תשלום

תיאור התשלום

בקרת גיל

סכום מרבי

הערות ומגבלות אחרות

1

שיעורי עזר*

גיל בית הספר 5 +

עד 20 שעות בחודש; עד 65 נקודות זיכוי בשנה

בהתאם לתוכנית הטיפול.

* התעריף המקסימאלי לשעה עבור שיעורי עזר כדלקמן:

סטודנט 0.14 נ"ז;

 מוסמך 0.19 נ"ז;

אקדמאי 0.26 נ"ז .

2

חוג בקהילה

גיל 3 ומעלה

עד 4 נקודות זיכוי בחודש

בהתאם לתוכנית הטיפול.

3

טיפול פסיכולוגי

כל הגילאים

עד 18 נקודות זיכוי בחודש

בהתאם לתוכנית הטיפול.

 (לא כולל אבחונים).

5

שכר לימוד לגן

עד גיל 7

עד 102  נקודות זיכוי בשנת לימודים

לרבות מטפלת בתינוק עד גיל 18 חודשים.

 באם הילד במעון יום שיקומי – הוצאה כאמור אינה מאושרת.

6

שירות נוסף בגן/במעון

גן חובה עד גיל 7

עד 4 נקודות זיכוי בשנת לימודים

לא כולל הזנה.

כאשר הילד נמצא במעון יום שיקומי –הוצאה כאמור אינה מאושרת.

7

טיפול פרא-רפואי/ הוראה מתקנת וטיפול רגשי באומנות

כל הגילאים

לפי הצורך ועד

15  נקודות זיכוי

לחודש

לפי קביעה מקצועית ולאחר מיצוי זכויות בקופת חולים.

יש לפרט את סוג הטיפול, ולצרף המלצה מקצועית רלוונטית (כולל סוג הטיפול והכמות הנדרשת).

8

נסיעה מיוחדת

עד 6 נקודות זיכוי בחודש

הוצאות נסיעה מחוץ לישוב אל ההורים הביולוגיים;

נסיעה לטיפולים רפואיים; נסיעה לבית ספר בצירוף אישור ממשרד החינוך, ביה"ס ומהרשות המקומית שאין השתתפות או החזר. עד גיל 18 חודשים ניתן לקבל החזר במונית גם בתוך הישוב.

10

אגרת שירותים נוספים

חינוך חובה גיל 3+

עד 17 נקודות זיכוי בשנה

לרבות סל תרבות, תרומת שכלול, טיול שנתי וסיורים, בצרוף קבלה רשמית מבית הספר, ופירוט העלויות. לא כולל הוצאות כלכלה.

11

אבחון פסיכולוגי/ פסיכיאטרי דידקטי

כל הגילאים

עד 12 נקודות זיכוי בשנה

לפי התוכנית הטיפולית לאחר מיצוי זכויות בקופת חולים.

13

מכשירים רפואיים, משקפי ראייה, נעליים אורטופדיות

כל הגילאים

עד 9 נקודות זיכוי בשנה

יש להגיש אישור רפואי וחשבונית מס/קבלה + אישור ממשרד הבריאות, מקופת החולים ומהביטוח הלאומי כי אין הם משתתפים בהוצאה. לגבי משקפיים יש לצרף אישור מאופטומטריסט.

14

מזון מיוחד

כל הגילאים

עד 50 נקודות זיכויו בשנה קלנדרית ועפ"י מכתב מרופא

 ההחזר יינתן עבור סוגי התזונה המוכרים בהתאם להוראת תע"ס 3.16;

לא יינתן החזר עבור ילדים עד גיל 4 המוזנים בהזנה (לא האכלה דרך הפה) הממומנת דרך משרד הבריאות);

כאשר מדובר במזון יחיד – יש לערוך קיזוז של מרכיב המזון של 2.2 נקודות זיכוי.

15

מסיבת בר-מצווה/ טקס בגרות

גיל 14-11

עד 35 נקודות זיכוי

תשלום חד-פעמי לילד.

16

טלית ותפילין

גיל 14-11

עד 5 נקודות זיכוי

תשלום חד פעמי לילד.

17

מתנת בר/בת מצווה/טקס בגרות

גיל 14-11

עד 3.5 נקודות זיכוי

המתנה מיועדת לילד בלבד.

תשלום חד פעמי לילד.

19

אגרת בחינות בגרות

גיל 13 ומעלה

עד 2 נקודות זיכוי בשנה

הסכום המאושר מצטבר לכל החיים.

20

טיול שנתי

גיל 5 ומעלה

לפי קבלה מבית הספר

ניתן לקבל החזר פעם בשנה.

21

דמי כיס ליתום

132.60

לאחר אישור מנחה האומנה.

22

קייטנה

גילאים 3 עד 14

עד 14 נקודות זיכוי בשנה

עד 2 קייטנות בשנה.

ניתן להמיר במסע לפולין.

23

טיטולים

מגיל 3

עד 1.5 נקודות זיכוי בחודש

24

כסא בטיחות לרכב

גיל 8-0

עד 2.5 נקודות זיכוי מצטבר לכל החיים

 מיועד לשני כסאות בטיחות בהתאם לשלבי ההתפתחות של הילד.

יש לצרף רישיון נהיגה ואישור בעלות על רכב.

25

טיפול שיניים מיוחד

 תחילת הטיפול עד גיל 17

עד 60 נקודות זיכוי לכל החיים

עד 10,000 ₪

הסכום המאושר מצטבר לכל החיים; יש להגיש מכתב רפואי, חשבונית מס/קבלה, תכנית טיפול ואישור ממשרד הבריאות.

26

טיפול רפואי ונסיעות חירום

כל הגילאים

 לפי הצורך

תשלום עבור נסיעות לטיפול רפואי חירומי בלבד, השלמה לגובה ההוצאה לאחר השתתפות קופת חולים;

יש לצרף מכתב מבית חולים/רופא מטפל ואישור מקופת חולים שלא משתתפים בטיפול.

30

אירוח

0.5 מתעריף ההשמה, עד 9 נקודות זיכוי בשנה

32

הוצאה בגין אשפוז

כל הגילאים

הסעיף כולל:

א. הוצאות אש"ל בסך 0.30 נקודות זיכוי ליום (65 ₪ ליום) לפי תעודת השחרור מבית החולים;

ב. החזר היעדרות מהעבודה לפי תלוש המשכורת + אישור המעסיק על ימי היעדרות(מעבר לימי מחלה ע"פ חוק)

ג. שמרטף עד 20 שעות בתעריף 0.08 נקודות זיכוי לשעה, לאחר מיצוי שעות חונכות.

34

ביטוח רפואי מיוחד

כל הגילאים

עד  15 נקודות זיכוי בשנה

הסכום יעודכן מידי שנה.

יש לצרף לכל טופס צו מבית משפט, פרט לילדי "גשר".

35

תרופות

כל הגילאים

 עד 500 ₪ בחודש

יש לצרף אישור מקופת החולים וחשבונית רשמית ומדבקת התרופות מהרוקח.

החזר עבור תרופות מסל התרופות בלבד.

36

חונכות

כל הגילאים

עד 20 שעות בחודש לפי 0.14 נקודות זיכוי לשעה

בהתאם לתוכנית הטיפול.

37

ספרים וציוד לבית הספר

גיל בית הספר 5 ומעלה

עד 4 נקודות זיכוי בשנה לא כולל כלי כתיבה

לצרף רשימת ספרים וציוד מבית הספר ופירוט הציוד שנקנה מהחנות. דיווח על ספרים וילקוט בלבד.

42

מינוי לעיתון נוער

גיל בית הספר 5 ומעלה

עד 3.2 נקודות זיכוי בשנה

לא מאושר עיתון משפחתי.

יש לצרף אישור המנוי.

43

הוצאות ברית מילה

עד 5 נקודות זיכוי

תשלום חד פעמי לילד, על פי חשבונית רשמית של המוהל.

49

מיוחד לפי ועדת חריגים

===

סל החזר הוצאות מיוחדות – תשלום לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ילדים עם מוגבלות וילדים עם אוטיזם

סמל תשלום

תיאור התשלום

בקרת גיל

סכום מרבי

הערות ומגבלות אחרות

1

שיעורי עזר*

גיל בית הספר 5 ומעלה

עד 15 שעות בחודש

בהתאם לתוכנית הטיפול.

* התעריף לשעה עבור שיעורי עזר כדלקמן:

אקדמאי 0.5 נקודות זיכוי;

 אחר 0.2 נקודות זיכוי.

ניתן להמיר את שיעורי העזר ב-15 שעות חונכות.

2

חוג בקהילה

גיל 3 ומעלה

עד 4 נקודות זיכוי בחודש

בהתאם לתוכנית הטיפול. כולל ציוד לחוג. ניתן להשתמש גם לצהרונים, מנוי לחדר כושר/בריכה.

3

טיפול פסיכולוגי

כל הגילאים

עד 90 נקודות זיכוי בשנה קלנדרית

בהתאם לתוכנית הטיפול.

 (לא כולל אבחונים). עלות לשעת טיפול לא תעלה על 294 ₪ על פי תעריף של שעת פסיכולוג מומחה בכיר (הוראת חשכ"ל 13.9.2.1).

5

שכר לימוד לגן

עד גיל 7

עד 102  נקודות זיכוי בשנה

לרבות מטפלת בתינוק עד גיל 18 חודשים.

 באם הילד במעון יום שיקומי – הוצאה כאמור אינה מאושרת.

6

שירות נוסף בגן/במעון

גן חובה עד גיל 7

עד 4 נקודות זיכוי בשנה

לא כולל הזנה. כאשר מושם נמצא במעון יום שיקומי –הוצאה כאמור אינה מאושרת.

7

טיפול פרא-רפואי/ הוראה מתקנת וטיפול רגשי באומנות

מגיל 3

לפי הצורך ועד

15  נקודות זיכוי

לחודש

לפי קביעה מקצועית ולאחר מיצוי זכויות בקופ"ח.

יש לפרט את סוג הטיפול, ולצרף המלצה מקצועית רלוונטית (כולל סוג הטיפול והכמות הנדרשת). עלות לשעת טיפול לא תעלה על 294 ₪ על פי תעריף של שעת פסיכולוג מומחה בכיר (הוראת חשכ"ל 13.9.2.1).

8

נסיעה מיוחדת

עד 18 נקודות זיכוי בחודש

הוצאות נסיעה מחוץ לישוב אל ההורים הביולוגיים;

נסיעה לטיפולים רפואיים; נסיעה לבית ספר בצירוף אישור ממשרד החינוך, ביה"ס ומהרשות המקומית שאין השתתפות או החזר. עבור נסיעות בתוך היישוב לא יינתן החזר - עד גיל 18 חודשים ניתן לקבל החזר במונית גם בתוך הישוב כנגד קבלות.

10

אגרת שירותים נוספים

חינוך חובה גיל  6

עד 17 נקודות זיכוי בשנה

לרבות סל תרבות, תרומת שכלול, טיול שנתי וסיורים, בצרוף קבלה רשמית מבית הספר, ופירוט העלויות. לא כולל הוצאות כלכלה.

11

אבחון פסיכולוגי/ פסיכיאטרי דידקטי

כל הגילאים

עד 12 נקודות זיכוי בשנת לימודים

לפי התוכנית הטיפולית לאחר מיצוי זכויות בקופת חולים.

13

מכשירים רפואיים, משקפי ראייה, נעליים אורטופדיות

כל הגילאים

עד 9 נקודות זיכוי בשנה

יש להגיש אישור רפואי וחשבונית מס/קבלה + אישור ממשרד הבריאות, מקופת החולים ומהביטוח הלאומי כי אין הם משתתפים בהוצאה. לגבי משקפיים יש לצרף אישור מאופטומטריסט. מסגרת למשקפיים לא תעלה על 500 ₪.

14

מזון מיוחד

כל הגילאים

עד 50 נקודות זיכוי בשנה קלנדרית ועפ"י מכתב מרופא

 ההחזר יינתן עבור סוגי התזונה המוכרים בהתאם להוראת תע"ס 3.16

לא יינתן החזר עבור ילדים עד גיל 4 המוזנים בהזנה (לא האכלה דרך הפה הממומנת דרך משרד הבריאות);

כאשר מדובר במזון יחיד – יש לערוך קיזוז של מרכיב המזון של 2.2 נקודות זיכוי בשנה

15

מסיבת בר-מצווה/ טקס בגרות

גיל 14-11

עד 35 נקודות זיכוי

תשלום חד-פעמי לילד.

16

טלית ותפילין

גיל 14-11

עד 5 נקודות זיכוי

תשלום חד פעמי לילד.

17

מתנת בר/בת מצווה/טקס בגרות

גיל 14-11

עד 3 נקודות זיכוי

המתנה מיועדת לילד בלבד.

תשלום חד פעמי לילד.

22

קייטנה

מגיל 3 עד 21

עד 14 נקודות זיכוי בשנה

עד 2 קייטנות בשנה.

ניתן להמיר במסע לפולין.

23

טיטולים

מגיל 3

עד 4 נקודות זיכוי בחודש

יש לקזז את מרכיב הסל מהתשלום החודשי לילדים מוגבלים שכלית התפתחותית.

24

כיסא בטיחות לרכב

גיל 8-0

עד 6 נקודות זיכוי מצטבר לכל החיים

 מיועד לשני כסאות בטיחות בהתאם לשלבי ההתפתחות של הילד.

יש לצרף רישיון נהיגה ואישור בעלות על רכב.

25

טיפול

אורתודנטי

 תחילת הטיפול עד גיל 17 ולילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 מתחילת הטיפול עד גיל 21

עד לסכום של 8,000 ₪.

תוכנית טיפול מאושרת על ידי משרד הבריאות והמשרד+ אסמכתא לתשלום

25

טיפול שיניים משמר/ פרוטטי

מגיל 21

מצטבר עד 10,000 ₪ לכל החיים

תוכנית טיפול מאושרת על ידי משרד הבריאות והמשרד+ אסמכתא לתשלום

26

טיפול רפואי ונסיעות חירום

כל הגילאים

 לפי הצורך

תשלום עבור נסיעות לטיפול רפואי חירומי בלבד, השלמה לגובה ההוצאה לאחר השתתפות קופת חולים;

יש לצרף מכתב מבית חולים/רופא מטפל ואישור מקופת חולים שלא משתתפים בטיפול.

27

מכשיר שמיעה

עד לגובה של 10,000 ₪ ל-2 אוזניים. מעבר לסכום זה יש צורך באישור ועדת חריגים

אישור רפואי ואישור השתתפות קופ"ח + סטטוס זכאות לסל תקשורת.

29

אביזרי עזר שיקומיים

עד 12 נקודות זיכוי בשנה קלנדרית.

אישור השתתפות קופ"ח ואישור רפואי.

30

אירוח

עד 12 נקודות זיכוי

מעבר לתעריף הניתן

32

הוצאה בגין אשפוז

כל הגילאים

בגין היעדרות – עד 250 ₪ ליום, בגין ליווי – ש. מינימום לשעה + תוספת סוציאלית  (31 ₪ לשעה)

הסעיף כולל:

א. הוצאות אש"ל בסך 0.30 נ"זנקודות זיכוי ליום לפי תעודת השחרור מבית החולים;

ב. החזר היעדרות מהעבודה לפי תלוש המשכורת + אישור המעסיק על ימי היעדרות(מעבר לימי מחלה ע"פ חוק)

ג. שמרטף עד 20 שעות בתעריף 0.08 נקודות זיכוי לשעה, לאחר מיצוי שעות חונכות.

35

תרופות

כל הגילאים

יש לצרף אישור מקופת החולים וחשבונית רשמית ומדבקת התרופות מהרוקח.

החזר עבור תרופות מסל התרופות בלבד.

36

חונכות

כל הגילאים

עד 20 שעות בחודש  ש. מינימום לשעה + תוספת סוציאלית 31 ₪ לשעה

בהתאם לתוכנית הטיפול. החונכות לא תינתן על ידי קרוב משפחה של הילד או האומנה ולא במסגרת מלגה (פר"ח, איס"ף וכדומה)

37

ספרים וציוד לבית הספר

גיל בית הספר 5 ומעלה

עד 4 נקודות זיכוי בשנה לא כולל כלי כתיבה

לצרף רשימת ספרים וציוד מבית הספר ופירוט הציוד שנקנה מהחנות. דיווח על ספרים וילקוט בלבד.

42

מינוי לעיתון נוער

גיל בית הספר 5 ומעלה

עד 3.2 נקודות זיכוי בשנה

לא מאושר עיתון משפחתי.

יש לצרף אישור המנוי.

43

הוצאות ברית מילה

עד 5 נקודות זיכוי

תשלום חד פעמי לילד, על פי חשבונית רשמית של המוהל.

49

מיוחד לפי ועדת חריגים

===

כדוגמת – כיסא גלגלים, מכשירי שמיעה וכדומה.

דברי הסבר

סעיף 46 לחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, קובע כי אומן יקבל מהמשרד, במישרין או באמצעות הגוף המפעיל, תשלומים בעבור הוצאות שיאפשרו לו לספק את צורכי הילד, לרבות צרכיו המיוחדים, בהתאם לתכנית הטיפול.

השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את סוגי ההוצאות ותנאים וכללים לתשלום, את גובה התשלומים ומנגנון לעדכון סכומיהם, וכן כללים ומועדים לעניין ביצוע התשלומים.

התקנות כוללות את הסכומים של התשלומים אשר יינתנו למשפחות אומנה, בהתייחס לילד הנמצא אצלם באומנה וכן את המועדים, התנאים ועדכון הסכומים לקבלתם.

23/07/17[1] ס"ח התע"ו, עמ' 586.

[2] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

[3] ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

[4] ס"ח התשמ"ח, עמ' 114.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות