נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תשכ"ז-1966*

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 1א

סדרי בקשה לעיון בחומר ארכיוני

Go

2

סעיף 2

מקום העיון בחומר ארכיוני

Go

2

סעיף 3

שמירה על החומר הארכיוני

Go

2

סעיף 4

סדרים מיוחדים

Go

2

סעיף 5

דחיית מועד העיון

Go

2

סעיף 6

עיון בתנאים לגבי פרסום והעתקה

Go

2

סעיף 7

חומר מוגבל

Go

2

סעיף 7א

קביעת כללים

Go

3

סעיף 7ב

חשיפה

Go

3

סעיף 8

אי תחולה

Go

3

סעיף 9

עונשין

Go

3

סעיף 10

השם

Go

3

חומר ארכיוני שזכות העיון בו מוגבלת

Go

3

בוטלו בתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תש"ע-2010.


           בתוקף הסמכות לפי סעיפים 10, 11 ו-18 לחוק הארכיונים, תשט"ו-1955, שהועברה אלי, ולאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "חומר מוגבל" – חומר ארכיוני שזכות העיון בו הוגבלה כאמור בתקנה 7;

           "חשיפה" – שחרור מהגבלה של חומר מוגבל לאחר עיון ובדיקה של המפקיד (להלן - סריקה) כדי לאפשר עיון בו של מורשה או של הקהל לאחר מכן;

           "מורשה" - מי שמפקיד הכיר בו כרשאי לעיין בחומר מוגבל, אף שאינו נציג;

           "מפקיד" - מוסד ממוסדות המדינה או רשות מקומית שהפקיד בגנזך חומר ארכיוני;

           "נציג" - מי שמפקיד מינה לעיין בחומר מוגבל לצרכיו הבלעדיים של המפקיד.

מיום 22.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1280

הוספת תקנה 1

סדרי בקשה לעיון בחומר ארכיוני

1א.     הרוצה לעיין בחומר ארכיוני (להלן - חומר) המופקד בגנזך, יגיש לגנז בקשה בכתב חתומה על ידיו, ויפרט בה את פרטי החומר המבוקש לעיון.

מיום 22.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1280

1. 1א. הרוצה לעיין בחומר ארכיוני (להלן - חומר) המופקד בגנזך, יגיש לגנז בקשה בכתב חתומה על ידיו, ויפרט בה את פרטי החומר המבוקש לעיון.

מקום העיון בחומר ארכיוני

2.    (א)  חומר ניתן לעיון בגנזך בלבד ובשעות העבודה הנהוגות בו.

           (ב)  הגנז רשאי להעביר חומר לארכיונים ציבוריים לצורך עיון בו.

שמירה על החומר הארכיוני

3.    המעיין בחומר המופקד בגנזך –

(1)   לא יגרום קרע כלשהו בגוף החומר;

(2)   לא ישנה את סדר החומר;

(3)   לא ירשום או ימחוק בחומר, לרבות אמצעי החיפוש המתייחסים אליו, סימנים כלשהם, הערות או תוספות הן בגוף התעודות או בשוליהן והן על גביהן או על גבי התיקים, לא יצמיד לחומר סימניות, מהדקים או כל גוף זר אחר ולא ילכלך את החומר;

(4)   לא יכניס לתוך תיק של חומר כל דבר שבכתב;

(5)   לא יוציא את החומר מרשות הגנזך ולא יוציא מתוך החומר דף, תרשים, מפה, תמונה, מעטפה, בול או חלק אחר של החומר.

סדרים מיוחדים

4.    (א)  הגנז רשאי לקבוע סדרי עיון מיוחדים לגבי חומר אשר העיון בו עשוי לגרום נזק לחומר.

           (ב)  במקום החומר המקורי רשאי הגנז להעביר צילומים מן החומר לעיון הקהל בגנזך או בכל מקום אחר, אם ראה צורך בכך לשם שמירה על שלמות החומר.

דחיית מועד העיון

5.    הגנז רשאי לדחות את מועד העיון בחומר במקרים אלה:

(1)   החומר נמסר אותה שעה לעיונם של אחרים;

(2)   החומר טרם סודר ונרשם;

(3)   החומר דרוש אותה שעה לעבודתו הפנימית של הגנזך או מפקיד החומר;

(4)   אין גישה לחומר מסיבות טכניות.

עיון בתנאים לגבי פרסום והעתקה

6.    (א)  היה העיון בחומר מותנה בתנאים לגבי השימוש בו, העתקתו, פרסומו כולו או חלקו, או כל טיפול אחר בו על ידי מעיין, יודיע הגנז למעיין כי החומר נמסר לעיון בכפוף לתנאים ויפרטם.

           (ב)  נמסר לעיון מידגם סטטיסטי של חומר שבוער, לא יועתק ולא יפורסם שמו של אדם הנזכר בחומר או פרטים שיביאו לזיהויו.

           (ג)   אין במתן הרשות על ידי הגנז לפי תקנה זו כדי לפגוע בזכותו של אדם או כדי לגרוע מחובתו של אדם לפי כל דין אחר.

חומר מוגבל

7.    (א)  חומר מוגבל לפי הסוג שצויין בטור א' של התוספת, לא יימסר על ידי הגנז לעיון הקהל, אם לא עברה על החומר התקופה הנקובה בטור ב' לצד אותו סוג או תקופה קצרה יותר שקבע המפקיד.

           (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על חומר –

(1)   שנועד לעיון הקהל;

(2)   שהוא רישום דיונים שהתנהלו בדלתיים פתוחות;

(3)   שהוא מדגם סטטיסטי של חומר שבוער;

(4)   שהמבקש לעיין בו הוא נציג או מורשה.

מיום 17.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4578 מיום 17.1.1984 עמ' 752

7. (א) חומר שזכות העיון בו הוגבלה לפי הסוג שצויין בטור א' של התוספת, לא יימסר על ידי הגנז לעיון הקהל, אם לא עברה על החומר התקופה הנקובה בטור ב' לצד אותו סוג או תקופה קצרה יותר משקבע הפקיד.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על חומר שהוא רישום דיונים שהתנהלו בדלתיים פתוחות ועל חומר שנועד לקהל ומפורסם בדפוס או בשכפול ועל מידגם סטטיסטי של חומר שבוער.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על חומר –

(1) שנועד לעיון הקהל;

(2) שהוא רישום דיונים שהתנהלו בדלתיים פתוחות;

(3) שהוא מדגם סטטיסטי של חומר שבוער;

(4) שהמבקש לעיין בו הוא נציג או מורשה של מפקיד.

מיום 22.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1280

חומר ארכיוני שזכות העיון בו הוגבלה חומר מוגבל

7. (א) חומר שזכות העיון בו הוגבלה חומר מוגבל לפי הסוג שצויין בטור א' של התוספת, לא יימסר על ידי הגנז לעיון הקהל, אם לא עברה על החומר התקופה הנקובה בטור ב' לצד אותו סוג או תקופה קצרה יותר משקבע הפקיד.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על חומר –

(1) שנועד לעיון הקהל;

(2) שהוא רישום דיונים שהתנהלו בדלתיים פתוחות;

(3) שהוא מדגם סטטיסטי של חומר שבוער;

(4) שהמבקש לעיין בו הוא נציג או מורשה של המפקיד.

קביעת כללים

7א.     (א)  המפקיד יקבע כללים להכרה במורשה; כללים כאמור, זולת תנאים בדבר סיווג בטחוני, ייקבעו באישור הגנז.

           (ב)  המפקיד והגנז יקבעו כללים לחשיפה.

מיום 22.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1280

הוספת תקנה 7א

חשיפה

7ב.     (א)  לא תהיה חשיפה של חומר מוגבל לעיון הקהל בטרם עבר סריקה, אף אם התקופה הנקובה בתוספת חלפה.

           (ב)  חשיפת חומר מוגבל יעשה המפקיד בהתייעצות עם הגנז במקרים אלה:

(1)   בתום התקופה שצויינה בטור ב' בתוספת;

(2)   בתום תקופה קצרה ממנה, לפי החלטת המפקיד;

(3)   על פי בקשת מורשה.

           (ג)   חומר החשוף לעיון מורשה לפי הוראות תקנה 7ב(ב)(3), יהיה חשוף גם לעיון הקהל, אם החליט המפקיד, בהתייעצות עם הגנז, שאין החומר סודי או חשאי כאמור בסעיף 10(ג)(2) לחוק.

מיום 22.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1280

הוספת תקנה 7ב

אי תחולה

8.    הוראות תקנות אלה לא יחולו על –

(1)   חומר שזכות העיון בו הוגבלה על פי חוק או על פי הסכם;

(2)   חומר שצויין כסודי או חשאי על ידי הגנז;

(3)   (נמחקה).

מיום 17.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4578 מיום 17.1.1984 עמ' 752

מחיקת פסקה 8(3)

הנוסח הקודם:

(3) חומר שהופקד על ידי מוסד ממוסדות המדינה או רשות מקומית והמבקש לעיין בו הוא נציג או מורשה של המוסד או הרשות המקומית או של מוסד שירש את מקומו של המוסד האמור.

עונשין

9.    העובר על הוראה מהוראות תקנה 3 או תקנה 6(ב), או המפר תנאי שהודע לו על פי תקנה 6(א), דינו - קנס 40,000 שקלים.

מיום 24.7.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4669 מיום 24.7.1984 עמ' 2022

9. העובר על הוראה מהוראות תקנה 3 או תקנה 6(ב), או המפר תנאי שהודע לו על פי תקנה 6(א), דינו - קנס 500 לירות 40,000 שקלים.

השם

10.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תשכ"ז-1966".

תוספת

(תקנה 7)

חומר ארכיוני שזכות העיון בו מוגבלת

                                                                טור א'                                                                    טור ב' – שנים

1.        חומר ארכיוני בעניני חוץ ובטחון של משרד הבטחון, צבא הגנה לישראל או שלוחה אחרת של מערכת הבטחון                                                                                  50

2.        חומר ארכיוני של מוסד ממוסדות המדינה שאיננו כלול בפרט 1, לרבות פרוטוקול של ישיבת ועדת החוץ והבטחון של הכנסת מדיון בהצעת חוק, וכן לרבות פרוטוקול החלטות של ישיבת הממשלה ושל ועדת שרים על נספחיו, למעט החלטה ונספחיה המסווגת כסודית         30

2א.      סטנוגרמות של ישיבות ממשלת ישראל כשזו אינה יושבת כועדה לעניני בטחון    40

3.        פרוטוקול של ישיבות ועדות הכנסת שאינן פומביות, למעט מדיון בהצעת חוק ולמעט של ישיבות ועדת החוץ והבטחון                                                                           25

4.        חומר ארכיוני של רשות מקומית                                                            20

5.        פרוטוקול של ישיבות ועדות הכנסת, למעט ועדת החוץ והבטחון, מדיון בהצעת חוק        15

6.        תיק פרט של אדם ומסמכים אישיים, אף אם הם כלולים בחומר הארכיוני המפורט לעיל     70

מיום 25.1.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3937 מיום 25.1.1979 עמ' 524

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(תקנה 7)

חומר ארכיוני שזכות העיון בו מוגבלת

טור א' טור ב'

1. חומר ארכיוני מינהלי או מקצועי של משרד ממשלתי 20 שנה

2. חומר ארכיוני של משרד ממשלתי בעניני חוץ ובטחון 30 שנה

3. חומר ארכיוני בענייני חוץ ובטחון של משרד הבטחון, של צבא הגנה לישראל או של שלוחה אחרת של מערכת הבטחון 50 שנה

4. תיק פרט ומסמכים אישיים 50 שנה

5. חומר ארכיוני של רשות מקומית 20 שנה

מיום 17.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4578 מיום 17.1.1984 עמ' 752

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(תקנה 7)

חומר ארכיוני שזכות העיון בו מוגבלת

טור א' טור ב'

1. חומר ארכיוני בענייני חוץ ובטחון של משרד הבטחון, צבא הגנה לישראל או שלוחה של מערכת הבטחון 50 שנה

2. חומר ארכיוני בענייני חוץ ובטחון של מוסד ממוסדות המדינה שאיננו כלול בפרט 1 30 שנה

3. חומר ארכיוני בענינים מינהליים או מקצועיים, שאינו תיק פרט של אדם או מסמכים אישיים, של מוסדות המדינה או רשויות מקומיות 20 שנה

4. תיק פרט של אדם ומסמכים אישיים 50 שנה

מיום 16.7.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5201 מיום 16.7.1989 עמ' 1106

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(תקנה 7)

חומר ארכיוני שזכות העיון בו מוגבלת

טור א' טור ב'

1. חומר ארכיוני בענייני חוץ ובטחון של משרד הבטחון, צבא הגנה לישראל או שלוחה של מערכת הבטחון 50

2. חומר ארכיוני של מוסד ממוסדות המדינה שאיננו כלול בפרט 1 ושאינו תיק פרט של אדם או מסמכים אישיים 30

3. חומר ארכיוני של רשות מקומית שאינו תיק פרט של אדם או מסמכים אישיים 20

4. תיק פרט של אדם ומסמכים אישיים 50

מיום 22.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1281

1. חומר ארכיוני בענייני חוץ ובטחון של משרד הבטחון, צבא הגנה לישראל או שלוחה של מערכת הבטחון וכן פרוטוקול של ישיבת ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, כולל נספחיו, למעט פרוטוקול מדיון בהצעת חוק 50

מיום 30.6.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5837 מיום 30.6.1997 עמ' 886

6. תיק פרט של אדם ומסמכים אישיים, אף אם הם כלולים בחומר הארכיוני המפורט לעיל 50 70

מיום 26.2.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5883 מיום 26.2.1998 עמ' 434

תוספת

(תקנה 7)

חומר ארכיוני שזכות העיון בו מוגבלת

טור א' טור ב' טור ב' - שנים

1. חומר ארכיוני בענייני חוץ ובטחון של משרד הבטחון, צבא הגנה לישראל או שלוחה של מערכת הבטחון 50

2. חומר ארכיוני של מוסד ממוסדות המדינה שאיננו כלול בפרט 1, לרבות פרוטוקול של ישיבת ועדת החוץ והבטחון של הכנסת מדיון בהצעת חוק, וכן לרבות פרוטוקול החלטות של ישיבת הממשלה של ועדת שרים על נספחיו, למעט החלטה ונספחיה המסווגת כסודית 30

2א. סטנוגרמות של ישבות ממשלת ישראל כשזו אינה יושבת כועדה לעניני בטחון 40

3. פרוטוקול של ישיבות ועדות הכנסת שאינן פומביות, למעט מדיון בהצעת חוק ולמעט של ישיבות ועדת החוץ והבטחון 25

4. חומר ארכיוני של רשות מקומית 20

5. פרוטוקול של ישיבות ועדות הכנסת, למעט ועדת החוץ והבטחון, מדיון בהצעת חוק 15

6. תיק פרט של אדם ומסמכים אישיים, אף אם הם כלולים בחומר הארכיוני המפורט לעיל 70

ב' בכסלו תשכ"ז (15 בנובמבר 1966)                      לוי אשכול

                                                                                                ראש הממשלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"ז מס' 1964 מיום 1.12.1966 עמ' 468.

תוקנו ק"ת תשל"ט מס' 3937 מיום 25.1.1979 עמ' 524 – תק' תשל"ט-1979.

ק"ת תשמ"ד מס' 4578 מיום 17.1.1984 עמ' 752 – תק' תשמ"ד-1984. מס' 4669 מיום 24.7.1984 עמ' 2022 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ט מס' 5201 מיום 16.7.1989 עמ' 1106 – תק' תשמ"ט-1989.

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1280 – תק' תשנ"ד-1994; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ז מס' 5837 מיום 30.6.1997 עמ' 886 – תק' תשנ"ז-1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5883 מיום 26.2.1998 עמ' 434 – תק' תשנ"ח-1998.

בוטלו ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1465 בתקנה 11 לתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תש"ע-2010.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות