חינוך

כללי אבטחת מוסדות חינוך (הודעה על חובת אבטחה), תשל"ה-1974

תוכן ענינים

2

Go

זמן מתן הודעה על חובת אבטחה

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


חינוך

כללי אבטחת מוסדות חינוך (הודעה על חובת אבטחה), תשל"ה-1974*

           בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך), תשל"ד-1974, ולאחר התייעצות בועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין כללים אלה:

זמן מתן הודעה על חובת אבטחה

1.    (א)  מנהל מוסד יודיע למי שחייב באבטחה על חובת האבטחה שהוטלה עליו, על המועדים לקיומה ועל פרטי הפעולות שעליו למלא, לא יאוחר מארבעה עשר יום לפני המועד שנקבע למילוי חובת האבטחה.

           (ב)  על אף האמור בתקנת-משנה (א) רשאי מנהל מוסד להודיע על חובת אבטחה תוך תקופה קצרה יותר, אם ראה שיש הצדקה לכך בנסיבות המקרה.

השם

2.    לכללים אלה ייקרא "כללי אבטחת מוסדות חינוך (הודעה על חובת אבטחה), תשל"ה-1974".

כ"ה בכסלו תשל"ה (9 בדצמבר 1974)                     אהרן ידלין

                                                                                          שר החינוך והתרבות* פורסמו ק"ת תשל"ה מס' 3272 מיום 26.12.1974 עמ' 546.