נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי הכבאות (אספקת מים וברזי כיבוי), תשל"א-1971

 

בטחון – כבאות – ציוד כיבוי

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – אספקת מים

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – אספקת מים ברשויות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תקינות רשת צינורות מים וזרימת מים

Go

2

סעיף 3

העברת ידיעות של בעל רשת צינורות

Go

2

סעיף 4

הפסקת זרימת המים ברשת

Go

2

סעיף 5

תחזית מים של רשות כבאות

Go

2

סעיף 6

אישור נציב המים

Go

2

סעיף 7

התקנת ברזי כיבוי

Go

2

סעיף 8

תיקון ברזי כיבוי ואבזריו

Go

2

סעיף 9

ספר ברזי הכיבוי

Go

2

סעיף 10

מפת ברזי הכיבוי

Go

3

סעיף 11

שימוש בברזי כיבוי

Go

3

סעיף 12

שמירה על ברז כיבוי

Go

3

סעיף 13

השם

Go

3

 


תקנות שירותי הכבאות (אספקת מים וברזי כיבוי), תשל"א-1971*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בעל רשת צינורות מים" – רשות מקומית, לרבות מי שמפיק או מספק מים באמצעות רשת צינורות על פי רשיון הפקה שהוצא לו לפי סעיף 23 לחוק המים, תשי"ט-1959;

          "המפקח" - מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף 22 לחוק;

          "רשות כבאות" - כמשמועתה בסעיף 1 לחוק, לרבות אדם שמינהו שר הפנים לפי סעיף 15 לחוק למלא את התפקידים והחובות המוטלים על רשות כבאות לפי החוק, כולם או מקצתם;

          "תחנת כבאות" - כמשמעותה בתקנות שירותי הכבאות (ארגון ותקן של יחידת כבאים), תשכ"ב-1962.

תקינות רשת צינורות מים וזרימת מים

2.    הותקנו ברשת צינורות מים ברזי כיבוי, חייב בעל רשת הצינורות לשמור על תקינות הרשת ולדאוג לזרימת מים מתמדת ברשת הצינורות, באופן שלחץ המים לברזי הכיבוי יהיה בכל עת במצב שיאפשר את הפעלתם התקינה, הן לצורך כיבוי דליקות והן לצורך לימוד כיבוי דליקות, הכל בהתאם להוראות מפורטות שתתן רשות כבאות לבעל רשת הצינורות.

העברת ידיעות של בעל רשת צינורות

3.    בעל רשת צינורות מים יעביר באופן קבוע לרשות הכבאות ידיעות בקשר לתכניות פיתוח של צינורות מים או לשינויים בהם.

הפסקת זרימת המים ברשת

4.    לא יפסיק בעל רשת צינורות מים את זרימת המים לכל רשת של צינורות מים שיש בה ברזי כיבוי, ללא קבלת אישור מוקדם מאת רשות הכבאות.

תחזית מים של רשות כבאות

5.    רשות כבאות תודיע בכתב לבעל רשת צינורות מים בסוף חודש נובמבר של כל שנה את אומדן כמות המים הדרושה לה לשנה למטרות כיבוי דליקות ולימוד כיבוי דליקות.

אישור נציב המים

6.    (א)  בעל רשת צינורות מים יפנה בתחילת חודש דצמבר לנציב המים כמשמעותו בסעיף 138 לחוק המים, תשי"ט-1959, שיאשר לו את כמויות המים לפי האומדן של רשות הכבאות.

          (ב)  השתמשה רשות כבאות במשך שנה במים למטרת כיבוי דליקות או ללימוד כיבוי דליקות בכמות העולה על זו שאישר נציב המים לפי תקנת משנה (א), יבקש בעל רשת צינורות המים אישור מנציב המים על הכמות הנוספת.

          (ג)   האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) אין בו כדי לפגוע בהוראות חוק המים, תשי"ט-1959 והתקנות שהותקנו לפיו.

התקנת ברזי כיבוי

7.    (א)  רשות מקומית תתקין על חשבונה של רשות הכבאות ברזי כיבוי במקומות ובצורה שקבעה רשות הכבאות, הכל לפי הוראות בכתב מאת המפקח.

          (ב)  ברזי הכיבוי ייצבעו ויוחזקו במצב תקין להנחת דעתו של המפקח.

תיקון ברזי כיבוי ואבזריו

8.    (א)  רשות מקומית חייבת לתקן כל תקלה בברזי כיבוי.

          (ב)  כל ברז כיבוי, השוחה, הצבע והשילוט, ייבדקו לפחות פעם בשנה מטעם רשות הכבאות מבחינת ספיקתו, שלמותו המיכנית, שלמות צבעו, ואטימות השוחה; רשות הכבאות תודיע לרשות מקומית על כל תיקון דרוש והרשות המקומית חייבת לבצע את התיקון.

          (ג)   בהוצאות שנגרמו לרשות מקומית לפי תקנה זו תשא רשות הכבאות.

ספר ברזי הכיבוי

9.    (א)  רשות כבאות תנהל ספר ברזי כיבוי, בצורה שקבע המפקח.

          (ב)  כל פעולות אחזקה יירשמו בספר ברזי הכיבוי, בציון תאריך ביצוע העבודה.

מפת ברזי הכיבוי

10.  (א)  רשות כבאות תערוך מפה של ברזי כיבוי לפי הוראות המפקח.

          (ב)  בחדר המבצעים ובכל מכונית של תחנת כבאות יוצב העתק מפת ברזי הכיבוי.

שימוש בברזי כיבוי

11.  לא ישתמש אדם בברז כיבוי למטרות שלא אושרו מראש מאת רשות כבאות.

שמירה על ברז כיבוי

12.  לא ישחית אדם ברז כיבוי או את האבזרים שלידו ולא יטפל בו בלי רשות מאת רשות הכבאות.

השם

13.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (אספקת מים וברזי כיבוי), תשל"א-1971".

 

 

כ"ב באייר תשל"א (17 במאי 1971)                        יוסף בורג

                                                                                              שר הפנים

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"א מס' 2702 מיום 10.6.1971 עמ' 1168.

בוטלו ק"ת תשע"ט מס' 8123 מיום 12.12.2018 עמ' 1500 בתקנות שירותי הכבאות (אספקת מים וברזי כיבוי) (ביטול), תשע"ט-2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות