פרק 235

מים

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות מדידת מים (מדי מים), תשל"ו–1976(13)

------------

(13)פורסמו ק"ת מס' 3491 מיום י' באדר ב' תשל"ו (12.3.1976) עמ' 1116. (בוטלו ק"ת תשמ"ח מס' 5132 מיום 8.9.1988 עמ' 1120; ראה להלן את תקנה 55 לתק' תשמ"ח–1988).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות