נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת מניעת טרור

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות ביטחוניות

בטחון – טרור – מניעת טרור

תוכן ענינים

2

Go

פירושים

סעיף 1

2

Go

פעילות בארגון טרוריסטי

סעיף 2

2

Go

חברות בארגון טרוריסטי

סעיף 3

2

Go

תמיכה בארגון טרוריסטי

סעיף 4

3

Go

החרמת רכוש

סעיף 5

3

Go

סגירת מקומות פעולה וכו של ארגון טרוריסטי

סעיף 6

3

Go

הוכחה על קיום ארגון טרוריסטי

סעיף 7

3

Go

הכרזת הממשלה על ארגון כארגון טרוריסטי

סעיף 8

3

Go

הוכחה על חברות בארגון טרוריסטי

סעיף 9

3

Go

הוכחה על ידי פרסום של ארגון טרוריסטי

סעיף 10

3

Go

פסק דין – ראיה לכאורה

סעיף 11

3

Go

ביטול

סעיף 22

3

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 23

3

Go

תחולה

סעיף 24

4

Go

שם

סעיף 25


פקודת מניעת טרור*

מס' 33 לש' תש"ח-1948

          מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:

פירושים

1.    "ארגון טרוריסטי" פירושו חבר אנשים המשתמש בפעולותיו במעשי אלימות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או באיומים במעשי אלימות כאלה;

          "חבר בארגון טרוריסטי" פירושו אדם הנמנה עליו, וכולל אדם המשתתף בפעולותיו, המפרסם דברי תעמולה לטובת ארגון טרוריסטי, פעולותיו או מטרותיו, או אוסף כספים או חפצים לטובת ארגון טרוריסטי או פעולותיו.

פעילות בארגון טרוריסטי

2.    אדם הממלא תפקיד בהנהלה או בהדרכה של ארגון טרוריסטי, או משתתף בדיוניו או בקבלת החלטותיו של ארגון טרוריסטי, או משמש חבר בבית דין של ארגון טרוריסטי, או נואם תעמולה באסיפה פומבית או ברדיו מטעם ארגון טרוריסטי, ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד עשרים שנה.

חברות בארגון טרוריסטי

3.    אדם שהוא חבר בארגון טרוריסטי, ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד חמש שנים.

תמיכה בארגון טרוריסטי

4.    אדם –

(תיקון מס' 4) תשס"ב-2002

(א)  (בוטל);

(ב)  המפרסם, בכתב או בעל פה, דברי שבח, אהדה או קריאה לעזרה או תמיכה בארגון טרוריסטי; או

(ג)   המחזיק לטובת ארגון טרוריסטי בחומר תעמולה; או

(ד)  הנותן כסף או שווה כסף לטובת ארגון טרוריסטי; או

(ה)  המעמיד לרשות מישהו מקום כדי שמקום זה ישמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן; או

(ו)   המעמיד לרשות מישהו חפץ כדי שחפץ זה ישמש לארגון טרוריסטי או לחבר בארגון טרוריסטי בביצוע פעולה מטעם הארגון הטרוריסטי;

(תיקון מס' 1)  תש"ם-1980

(ז)   או העושה מעשה שיש בו גילוי של הזדהות עם ארגון טרוריסטי או אהדה אליו, בהנפת דגל, בהצגת סמל או סיסמה או בהשמעת המנון או סיסמה, או כל מעשה גלוי דומה המגלה בבירור הזדהות או אהדה כאמור, והכל במקום ציבורי או באופן שאנשים הנמצאים במקום ציבורי יכולים לראות או לשמוע גילוי כזה של הזדהות או אהדה;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ג-1993

(ח)  (בוטלה);

(תיקון מס' 3) תשנ"ג-1993

          ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד שלוש שנים או לקנס עד 1000 לירות או לשני העונשים גם יחד.

מיום 5.8.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ם מס' 980 מיום 5.8.1980 עמ' 187 (ה"ח 1467)

הוספת סעיף קטן 4(ז)

מיום 13.8.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ו מס' 1191 מיום 13.8.1986 עמ' 219 (ה"ח 1742)

4. אדם –

(א) המפרסם, בכתב או בעל פה, דברי שבח, אהדה או עידוד למעשי אלמות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או לאיומים במעשי אלמות כאלה; או

(ב) המפרסם, בכתב או בעל פה, דברי שבח, אהדה או קריאה לעזרה או תמיכה בארגון טרוריסטי; או

(ג) המחזיק לטובת ארגון טרוריסטי בחומר תעמולה; או

(ד) הנותן כסף או שווה כסף לטובת ארגון טרוריסטי; או

(ה) המעמיד לרשות מישהו מקום כדי שמקום זה ישמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן; או

(ו) המעמיד לרשות מישהו חפץ כדי שחפץ זה ישמש לארגון טרוריסטי או לחבר בארגון טרוריסטי בביצוע פעולה מטעם הארגון הטרוריסטי;

(ז) או העושה מעשה שיש בו גילוי של הזדהות עם ארגון טרוריסטי או אהדה אליו, בהנפת דגל, בהצגת סמל או סיסמה או בהשמעת המנון או סיסמה, או כל מעשה גלוי דומה המגלה בבירור הזדהות או אהדה כאמור, והכל במקום ציבורי או באופן שאנשים הנמצאים במקום ציבורי יכולים לראות או לשמוע גילוי כזה של הזדהות או אהדה;

(ח) או שהוא אזרח או תושב ישראל, המקיים ביודעין וללא סמכות כדין, מגע בארץ או בחוץ לארץ עם אדם הממלא תפקיד בהנהלה, במועצה או בגוף אחר כיוצא בזה של ארגון שהממשלה הכריזה עליו לפי סעיף 8 כארגון טרוריסטי, או המשמש נציג של ארגון כאמור;

ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד שלוש שנים או לקנס עד 1000 לירות או לשני העונשים גם יחד, ואולם לא יורשע אדם לפי פסקה (ח) אם הוכח לבית המשפט כי קיים את המגע בארץ או בחוץ לארץ משום קירבת משפחה בינו לבין מי שאתו קיים את המגע, או כי קיים את המגע בחוץ לארץ –

(1) בענין מתן סיוע לקרוב משפחה הנמצא במצוקה;

(2) כנציג של אמצעי תקשורת המשתתף במסיבת עתונאים, ובלבד שהשתתפו בה נציגים של אמצעי תקשורת בינלאומיים;

(3) כמשתתף ברב-שיח בינלאומי בנושא אקדמי-מדעי, שאורגן בידי מוסד אקדמי, ובלבד שלא קיים עמו מגע בענין מדיני.

מיום 27.1.1993

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ג מס' 1410 מיום 27.1.1993 עמ' 46 (ה"ח 2148)

4. אדם –

(א) המפרסם, בכתב או בעל פה, דברי שבח, אהדה או עידוד למעשי אלמות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או לאיומים במעשי אלמות כאלה; או

(ב) המפרסם, בכתב או בעל פה, דברי שבח, אהדה או קריאה לעזרה או תמיכה בארגון טרוריסטי; או

(ג) המחזיק לטובת ארגון טרוריסטי בחומר תעמולה; או

(ד) הנותן כסף או שווה כסף לטובת ארגון טרוריסטי; או

(ה) המעמיד לרשות מישהו מקום כדי שמקום זה ישמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן; או

(ו) המעמיד לרשות מישהו חפץ כדי שחפץ זה ישמש לארגון טרוריסטי או לחבר בארגון טרוריסטי בביצוע פעולה מטעם הארגון הטרוריסטי,

(ז) או העושה מעשה שיש בו גילוי של הזדהות עם ארגון טרוריסטי או אהדה אליו, בהנפת דגל, בהצגת סמל או סיסמה או בהשמעת המנון או סיסמה, או כל מעשה גלוי דומה המגלה בבירור הזדהות או אהדה כאמור, והכל במקום ציבורי או באופן שאנשים הנמצאים במקום ציבורי יכולים לראות או לשמוע גילוי כזה של הזדהות או אהדה,

(ח) או שהוא אזרח או תושב ישראל, המקיים ביודעין וללא סמכות כדין, מגע בארץ או בחוץ לארץ עם אדם הממלא תפקיד בהנהלה, במועצה או בגוף אחר כיוצא בזה של ארגון שהממשלה הכריזה עליו לפי סעיף 8 כארגון טרוריסטי, או המשמש נציג של ארגון כאמור,

ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד שלוש שנים או לקנס עד 1000 לירות או לשני העונשים גם יחד, ואולם לא יורשע אדם לפי פסקה (ח) אם הוכח לבית המשפט כי קיים את המגע בארץ או בחוץ לארץ משום קירבת משפחה בינו לבין מי שאתו קיים את המגע, או כי קיים את המגע בחוץ לארץ –

(1) בענין מתן סיוע לקרוב משפחה הנמצא במצוקה;

(2) כנציג של אמצעי תקשורת המשתתף במסיבת עתונאים, ובלבד שהשתתפו בה נציגים של אמצעי תקשורת בינלאומיים;

(3) כמשתתף ברב-שיח בינלאומי בנושא אקדמי-מדעי, שאורגן בידי מוסד אקדמי, ובלבד שלא קיים עמו מגע בענין מדיני.

מיום 22.5.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ב מס' 1845 מיום 22.5.2002 עמ' 411 (ה"ח 3082)

ביטול סעיף קטן 4(א)

הנוסח הקודם:

(א) המפרסם, בכתב או בעל פה, דברי שבח, אהדה או עידוד למעשי אלמות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או לאיומים במעשי אלמות כאלה; או

החרמת רכוש

5.    (א)  כל רכוש של ארגון טרוריסטי, גם אם נרכש לפני פרסום פקודה זו בעתון הרשמי, יוחרם לטובת המדינה בפקודת בית משפט מחוזי.

(תיקון מס' 1) תש"ם-1980

          (ב)  כל רכוש הצפוי להחרמה לפי סעיף זה, יעוקל לפי החלטה בכתב של המפקח הכללי של משטרת ישראל.

          (ג)   כל רכוש הנמצא במקום המשמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן, וכן כל רכוש הנמצא בחזקתו או ברשותו של חבר בארגון טרוריסטי, ייחשב לרכושו של ארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח ההיפך.

מיום 5.8.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ם מס' 980 מיום 5.8.1980 עמ' 187 (ה"ח 1467)

(ב) כל רכוש הצפוי להחרמה לפי סעיף זה, יעוקל לפי החלטה בכתב של ראש המטה הכללי של צבא-הגנה לישראל או המפקח הכללי של משטרת ישראל.

סגירת מקומות פעולה וכו' של ארגון טרוריסטי (תיקון מס' 1) תש"ם-1980

6.    (א)  המפקח הכללי של משטרת ישראל, רשאי להחליט בכתב לסגור כל מקום המשמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן; משניתנה החלטה כאמור, רשאי כל מפקח משטרה לבצעה.

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

          (ב)  (בוטל).

מיום 5.8.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ם מס' 980 מיום 5.8.1980 עמ' 187 (ה"ח 1467)

(א) ראש המטה הכללי של צבא-הגנה לישראל, המפקח הכללי של משטרת ישראל, מושל צבאי או מפקד צבאי של אזור, רשאי להחליט בכתב לסגור כל מקום המשמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן; משניתנה החלטה כאמור, רשאי כל מפקח משטרה לבצעה.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 746 (ה"ח 77)

ביטול סעיף קטן 6(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) כל אדם הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטה שניתנה לפי סעיף קטן (א), רשאי לערער עליה בפני בית משפט מחוזי תוך חמשה עשר יום מהיום שההחלטה הגיעה לידיעתו.

הוכחה על קיום ארגון טרוריסטי

7.    כדי להוכיח, בכל דיון משפטי, שחבר אנשים מסויים הוא ארגון טרוריסטי, יספיק להוכיח כי –

          (א)  מטעם אותו חבר אנשים או בפקודתו ביצע אחד או יותר מחבריו בכל זמן שהוא לאחר ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) מעשי אלימות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או איומים במעשי אלימות כאלה; או

          (ב)  חבר האנשים, או אחד או יותר מחבריו מטעמו או בפקודתו, הכריז שאותו חבר אנשים אחראי למעשי אלימות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או לאיומים במעשי אלימות כאלה, או שהכריז שחבר האנשים היה מעורב במעשי אלימות או איומים כאלה, בתנאי שמעשי האלימות או האיומים נעשו אחרי ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948).

הכרזת הממשלה על ארגון כארגון טרוריסטי

8.    אם תכריז הממשלה, בהודעה ברשומות, שחבר אנשים מסויים הנו ארגון טרוריסטי, תשמש ההודעה הוכחה בכל דיון משפטי, כי אותו חבר אנשים הוא ארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח ההיפך.

הוכחה על חברות בארגון טרוריסטי

9.    (א)  אם יוכח שאדם היה בכל זמן שהוא לאחר ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) חבר בארגון טרוריסטי מסויים, ייחשב אותו אדם לחבר באותו ארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח שחדל מלהיות חבר בו.

          (ב)  אדם הנמצא במקום אשר משמש לארגון טרוריסטי או לחבריו מקום של פעולה, פגישה או מחסן, ייחשב לחבר בארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח שמסיבות הימצאו באותו מקום אינן מצדיקות מסקנה זו.

הוכחה על ידי פרסום של ארגון טרוריסטי

10.  לשם הרשעתו של נאשם לפי פקודה זו, וכן לצרכי החרמתו של רכוש לפי פקודה זו, מותר לקבל כל דבר שנראה מתוכו כי פורסם על ידי ארגון טרוריסטי או מטעמו, בכתב או בעל פה, כראיה לעובדות שהובאו בו.

פסק דין – ראיה לכאורה (תיקון מס' 1)  תש"ם-1980

11.  אם נקבע בפסק דין סופי כי חבר אנשים מסויים הנו ארגון טרוריסטי, ייחשב פסק הדין בכל דיון משפטי אחר ראיה לכאורה שאותו חבר אנשים הנו ארגון טרוריסטי.

מיום 5.8.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ם מס' 980 מיום 5.8.1980 עמ' 187 (ה"ח 1467)

11. (א) אם נקבע בפסק דין סופי כי חבר אנשים מסויים הנו ארגון טרוריסטי, ייחשב פסק הדין בכל דיון משפטי אחר ראיה לכאורה שאותו חבר אנשים הנו ארגון טרוריסטי.

(ב) לפסק דין סופי במובן סעיף זה ייחשב פסק דין של בית דין צבאי שניתן ואושר לפי פקודה זו, וכן פסק דין של בית משפט אזרחי שאין לערער עליו, הן מפני שאין החוק מרשה ערעור, והן מפני שלא הוגש ערעור תוך הזמן הקבוע לכך.

(תיקון מס' 1)  תש"ם-1980

12. עד 21. (בוטלו).

מיום 5.8.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ם מס' 980 מיום 5.8.1980 עמ' 187 (ה"ח 1467)

ביטול סעיפים 12 עד 21

הנוסח הקודם:

בית הדין המוסמך, הרכבו וסדרי דיונו

12. (א) כל העובר עבירה לפי פקודה זו, יועמד לדין ויישפט בפני בית דין צבאי.

(ב) בית דין צבאי, בדונו על פי פקודה זו, ישב בהרכב של שלושה חברים שיתמנו על ידי ראש המטה הכללי של צבא-הגנה לישראל.

(ג) חברי בית הדין יהיו חברי צבא הגנה לישראל, ונשיאו יהיה אדם המוסמך לעסוק בעריכת דין במדינת ישראל, או אדם אחר אשר היועץ המשפטי לממשלת ישראל יאשר שהוא בעל השכלה משפטית מספיקה.

(ד) סדרי הדיון בבית הדין יהיו לפי חוקת השפוט תש"ח, או לפי כל חוק אחר העוסק בסדרי הדיון של בית דין צבאי, במידה שסדרי הדיון לא נקבעו בפקודה זו.

מאסר

13. פקודת הפרוצדורה הפלילית (מאסר וחיפושים), פרק ל"ג, חלה על אדם הנאשם בעבירה לפי פקודה זו בשינויים הבאים:

(א) הסמכות הניתנת באותה פקודה לשופט שלום, ניתנת בזה גם לתובע צבאי;

(ב) הסמכות הניתנת באותה פקודה לשוטר, ניתנת בזה גם לשוטר צבאי.

שחרור בערבות

14. פקודת השחרור בערבות, 1944, חלה על אדם הנאשם בעבירה לפי פקודה זו בשינויים הבאים:

(א) הסמכות לשחרר בערבות לפני המשפט תהיה בידי תובע צבאי

(ב) הסמכות לשחרר בערבות במשך המשפט ועד לאישור פסק הדין תהיה בידי ביתה דין הצבאי המטפל במשפט הנדון.

(ג) אם נדחתה בקשת שחרור על ידי תובע צבאי או בית דין צבאי, יוכל הנאשם להביאה להכרעה לפני ראש המטה הכללי של צבא-הגנה לישראל.

אישור פסק דין

15. (א) על פבק דין מרשיע של בית דין צבאי לפי פקודה זו יובא לפני שר הביטחון אשר יוכל –

(1) לאשר את פסק הדין;

(2) לאשר את ההרשעה ולהמתיק את העונש;

(3) לבטל את פסק הדין ולשכות את הנאשם;

(4) לבטל את פסק הדין ולהחזיר את הענין לדיון חדש לבית דין צבאי, באותו הרכב או בהרכב אחר.

(ב) שר הבטחון, לפני תתו את החלטתו, יקבל חוות דעת של אדם המוכשר לכהן כנשאי של בית דין צבאי על פי פקודה זו, אך לא ישב בדין באותו ענין.

סופיות פסק הדין

16. פסק דין של בית דין צבאי שניתן ואושר על פי פקודה זו יהיה סופי ואין לערער עליו בפני כל בית משפט או בית דין שהוא.

הוצאה לפועל

17. פסק דין של בית דין צבאי על פי פקודה זו, כמוהו כפסק דין של בית משפט אזרחי בכל הנוגע להוצאתו אל הפועל.

עיון מחדש

18. שר הבטחון רשאי, בכל עת, לעיין מחדש בכל פסק דין מרשיע של בית דין צבאי גם אם אושר על ידו, להמתיק את העונש או להחליפו בעונש יותר קל.

חנינה

19. הסמכויות של שר הבחון על פי פקודה זו אינן גורעות מזכות החנינה על פי כל חוק אחר.

סיוע, נסיון וכו'

20. הוראות פקודת החוק הפלילי, 1936, בדבר עבריינים עיקריים (סעיף 23), עבירות שנעשו לשם השגת מטרה משותפת (סעיף 24), אופן ההוצאה לפועל (סעיף 25), שותפים לאחר מעשה (סעיפים 26, 27), נסיונות (סעיפים 29, 30,31), התרשלות למנוע עבירות (סעיף 33), וקשירת קשר (סעיף 34), חלות כאילו נכללו בפירוש בפקודה זו.

אחריות פלילית לפי חוק אחר

21. (א) פקודה זו אינה גורעת מאחריותו הפלילית של אדם העובר עבירה על פי חוק אחר.

(ב) אם הובא אדם בפני בית משפט אזרחי, מותר לכלול בכתב האשמה, על אף האמור בסעיף 12(א), גם עבירות לפי פקודה זו.

ביטול

22.  תקנות-שעת-חרום למניעת טרור, תש"ח-1948, בטלות, אולם ביטולן אינו פוגע בכל הכרזה או הודעה שניתנה או פעולה אחרת שנעשתה על פיהן ואינו מפטר אדם מעונש שהוא התחייב בו על פיהן.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1)  תש"ם-1980

23.  שר המשפטים ממונה על ביצוע פקודה זו, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועה.

מיום 5.8.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ם מס' 980 מיום 5.8.1980 עמ' 187 (ה"ח 1467)

23. שר הבטחון שר המשפטים ממונה על ביצוע פקודה זו, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועה.

תחולה (תיקון מס' 1)  תש"ם-1980

24.  פקודה זו לא תחול אלא בתקופה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.

מיום 5.8.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ם מס' 980 מיום 5.8.1980 עמ' 187 (ה"ח 1467)

החלפת סעיף 24

הנוסח הקודם:

גמר תוקף הפקודה

24. תקפה של פקודה זו יפקע כשתפורסם הכרזה של מועצת המדינה הזמנית, בהתאם לסעיף 9(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, כי חדל מצב החרום להתקיים.

שם

25.  פקודה זו תיקרא בשם "פקודת מניעת טרור, תש"ח-1948".

י"ט באלול תש"ח (23 בספטמבר 1948)  דוד בן-גוריון                 פליכס רוזנבליט

                                                               ראש הממשלה ושר הבטחון                  שר המשפטים* פורסמה ע"ר מס' 24 מיום 29.9.1948, תוס' א', עמ' 73.

תוקנה ס"ח תש"ם מס' 980 מיום 5.8.1980 עמ' 187 (ה"ח תש"ם מס' 1467 עמ' 296) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשמ"ו מס' 1191 מיום 13.8.1986 עמ' 219 (ה"ח תשמ"ה מס' 1742 עמ' 248) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ג מס' 1410 מיום 27.1.1993 עמ' 46 (ה"ח תשנ"ג מס' 2148 עמ' 32) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ב מס' 1845 מיום 22.5.2002 עמ' 411 (ה"ח תשס"ב מס' 3082 עמ' 286) – תיקון מס' 4 בסעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מס' 66), תשס"ב-2002.

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 746 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 5 [במקור מס' 4] בסעיף 25 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), תשס"ה-2005.

בוטלה ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 924 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 949 עמ' 1067, ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 967 עמ' 126, ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 782 עמ' 992) בסעיף 73 לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016; תוקף הביטול מיום 1.11.2016.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות