נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), תשמ"ד-1983*

תוכן ענינים

סעיף 1

פרשנות

Go

2

סעיף 2

אישור מחקר מדעי

Go

2

סעיף 3

תנאי לאישור חברת בת כחברה מנפיקה

Go

3

סעיף 4

דין השקעה ביחידת השתתפות

Go

3

סעיף 5

חובת הפקדה

Go

3

סעיף 6

דין סכומים שגוייסו בהנפקה מזכה

Go

4

סעיף 7

הדין בהנפקה מזכה באמצעות חברת בת

Go

4

סעיף 8

תמלוגים בעד היתר ייצור בחו"ל

Go

5

סעיף 9

חובה להמציא ידיעות

Go

5

סעיף 10

דין השקעה ביחידת השתתפות

Go

5

סעיף 11

ערר על החלטת הרשות המוסמכת

Go

6

סעיף 12

תחולת הוראות הפקודה

Go

6

סעיף 13

ביצוע ותקנות

Go

6

סעיף 14

תיקון הפקודה

Go

6

סעיף 15

תחולה

Go

7


חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), תשמ"ד-1983

פרשנות

1.    בחוק זה –

(1)  תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודה, זולת אם יש בחוק זה הוראה מפורשת אחרת;

(2)  "הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

(3)  "חוק המיסוי בתנאי האינפלציה" – חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982;

(4)  "הרשות המוסמכת" – המנהל הכללי של משרד האוצר יחד עם המנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר והמנהל הכללי של משרד המדע והפיתוח, בהתייעצות עם המנהל הכללי של המשרד שנושא המחקר נמצא בתחום פעולתו;

(5)  "דולר" – דולר של ארצות הברית של אמריקה.

(6)  "שער חליפין" – השער היציג של הדולר שקבע בנק ישראל לאחרונה לפני מועד פלוני;

(7)  "אופציה" – נייר ערך המקנה זכות לרכישת מניה, שאינה מניית בכורה, בחברה המנפיקה או בחברה הזכאית בתקופה ובתנאים שקבעה החברה המנפיקה בעת ההנפקה, למעט נייר ערך הניתן להמרה;

(8)  "מחקר" – מחקר מדעי ופיתוח מדעי שאישרה הרשות המוסמכת על פי סעיף 2;

(9)  "חברה זכאית" – חברה שהרשות המוסמכת אישרה לה ביצועו של מחקר והנפקה מזכה;

(10) "הנפקה מזכה" – הנפקתן של יחידות השתתפות בידי חברה זכאית או חברת בת של חברה זכאית, כשיחידות ההשתתפות מוצעות לציבור על פי תשקיף בו צויינו שני אלה:

(א)   שהבורסה הסכימה עקרונית לרשום למסחר בה את ניירות הערך המרכיבים את יחידות ההשתתפות, או שהמנפיק עומד לפנות לבורסה בבקשה לרשמן למסחר בה;

(ב)   שתמורת יחידות ההשתתפות תשמש לביצוע מחקר בידי החברה הזכאית;

(11) "הקצאה במקור" – הקצאת נייר ערך לרוכש, שעה שנייר הערך הונפק לראשונה;

(12) "יחידת השתתפות" – איגרת חוב בצירוף אופציה, או איגרת חוב הניתנת להמרה במניה, או מניה (כל אחת משלוש אלה לענין חוק זה – נייר ערך), או צירופים שלהן, אשר בנוסף לזכויות הנובעות ממהותן יכול שיקנו או שתתלווה אליהן זכות תמלוגים מפירות המחקר שתבצע החברה הזכאית, או מספר ניירות ערך וזכות כאמור המוצעים לציבור כ"חבילה אחת" – כפי שאישר לענין זה שר האוצר לגבי כל הנפקה מזכה; שר האוצר רשאי לקבוע את המחיר המזערי שבו תוצע יחידת ההשתתפות לציבור, את הערך הנקוב או העלות, לפי הענין, של ניירות הערך הכלולים בה, בהתחשב במידת הסיכון שיידרש רוכש היחידה לשאת בו, ואת עלות הקניה של כל נייר ערך לענין חוק המיסוי בתנאי אינפלציה, בהתחשב בהטבת המס שיזכה בה הרוכש לפי חוק זה;

(13) "סכום השתתפות במחקר" – התמורה שנתקבלה ממכירת סך כל יחידות ההשתתפות דרך הקצאה במקור, בניכוי סכום השווה לסך כל ערכם הנקוב של ניירות הערך הכלולים ביחידות ההשתתפות.

אישור מחקר מדעי

2.    (א)  בקשה לאישור ביצועם של מחקר מדעי ופיתוח מדעי ושל הנפקה מזכה (להלן – הבקשה) תוגש לרשות המוסמכת בצירוף תכנית המחקר, תכנית גיוס ההון ותכנית היצוא.

           (ב)  הרשות המוסמכת רשאית לאשר את הבקשה אם הוכחו להנחת דעתה כל אלה:

(1)   המחקר יבוצע בידי חברה תעשייתית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969, שבשנת המס שלפני הגשת הבקשה ייצאה מוצרים שייצרה כתוצאה ממחקר ופיתוח שביצעה, בשווי של 20 מיליון דולר לפחות;

(2)   עלות המחקר היא שוות ערך ל-7.5 מיליון דולר לפחות;

(3)   מטרת המחקר היא ייצור מוצרים תעשייתיים חדשים או משופרים בידי החברה הזכאית (להלן – מוצרי המחקר) בישראל; ואולם על פי היתר מאת הרשות המוסמכת אפשר שחלק ממוצרי המחקר, שיצויין בהיתר, ייוצר מחוץ לישראל, ובלבד שהחלק שייוצר מחוץ לישראל לא יעלה על 30% מכלל עלויות הייצור של מוצרי המחקר שיחושבו בהתאם לכללים שייקבעו ושתמורת מתן ההיתר לייצר מחוץ לישראל תשלם החברה הזכאית תמלוגים כאמור בסעיף 8;

(4)   החברה המבקשת התחייבה לייצא חלק ממוצרי המחקר, בשיעור שתקבע הרשות המוסמכת ושלא יפחת בסך הכל מפי עשרה מהסכום שגייסה בהנפקה המזכה כשהוא מבוטא בדולרים לפי שער החליפין ביום ההנפקה; היצוא ייעשה בשיעורים שנתיים כפי שתקבע הרשות המוסמכת.

           (ג)   החליטה הרשות המוסמכת שלא לאשר את הבקשה, תודיע על כך לחברה המבקשת בהודעה מנומקת בכתב.

תנאי לאישור חברת בת כחברה מנפיקה

3.    לא תאושר הנפקה מזכה בידי חברת בת של חברה זכאית אלא אם כן חברת הבת היא חברה שהוקמה בידי החברה הזכאית, אשר מטרתה היחידה היא להנפיק הנפקות מזכות למימון מחקרים שתבצע החברה הזכאית, ואשר רשאית לשם כך לבצע את הפעולות שלהלן ורק אותן:

(1)  הפקדת הכספים שגייסה בהנפקה מזכה בפקדון באוצר כאמור בסעיף 5, והעברת כספים שיוחזרו מתוך הפקדון, לרבות הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו עליהם, לחברה הזכאית;

(2)  תשלום דיבידנד, ריבית או תמלוגים מפירות המחקר, לפי הענין, לבעלי ניירות ערך הכלולים ביחידות ההשתתפות או מכוחם, מתוך כספים שהעבירה החברה הזכאית לחברת הבת למטרה זו, מיד עם קבלתם מהחברה הזכאית.

דין השקעה ביחידת השתתפות

4.    (א)  בקביעת הכנסתו החייבת של נישום שרכש במזומן יחידת השתתפות דרך הקצאה במקור, יותר בניכוי הסכום ששילם במזומן לרכישתו (להלן – מחיר העלות) או סכום ש-60% ממנו שווה להפרש שבין מחיר העלות לבין הערך הנקוב של ניירות הערך שביחידת ההשתתפות, לפי הנמוך שביניהם, ובלבד שלא ינוכה לפי סעיף זה בשנת מס פלונית בשל כל רכישותיו כאמור סכום העולה על 30 אחוזים מהכנסתו החייבת באותה שנה.

(ב)  (1)   את המס שנחסך מהנישום כתוצאה מהניכוי האמור בסעיף קטן (א) ניתן לקזז במהלך השנה, לאחר התשלום בעד רכישת יחידת ההשתתפות, כנגד המס המנוכה במקור מהכנסת עבודה או כנגד מקדמות שהרוכש חייב בהן על פי סעיף 175 לפקודה לאחר המועד האמור, והיתרה תקוזז כך: לגבי הכנסת עבודה – בשנים שלאחריה או עם הגשת הדו"ח על פי סעיף 131 לפקודה לשנה שאליה מתייחס הניכוי, לפי בחירתו של הנישום, ולגבי הכנסה אחרת – עם הגשת הדו"ח כאמור;

(2)   קיזוז כנגד ניכוי במקור או כנגד מקומות כאמור יותר למי שיש בידו אישור לכך בטופס שקבע הנציב; טופס כאמור יכול שיהיה כללי ויכול שיהיה להנפקה פלונית;

(3)   "המס שנחסך", לענין סעיף קטן זה – סכום המס שהנישום הופטר מתשלומו בשל הניכוי שעל פי סעיף קטן (א); ואולם לענין קיזוז נכגד מקדמות בלבד יחושב המס שנחסך, לגבי נישום שהוא יחיד – לפי שיעור מס של 55%, ולגבי נישום שהוא חבר-בני-אדם – לפי שיעור המס הממוצע לשנת המס הקודמת; לענין סעיף 190א לפקודה, דין קיזוז כנגד הזיכוי במקור או המקדמות לפי סעיף זה כדין קיזוז סכום שנוכה במקור כאמור בסעיף 177 לפקודה.

           (ג)   בכפוף לאמור בסעיף 20 לחוק המיסוי בתנאי אינפלציה, הפרשי הצמדה שמקורם באיגרת חוב שביחידת ההשתתפות יהיו פטורים ממס.

           (ד)  תשלום בעד רכישת יחידת השתתפות שניכויו הותר לפי סעיף זה, לא יותר בניכוי על פי סעיף 20א לפקודה, והמס שהיה על הנישום לשלמו אילולא הניכוי המותר על פי סעיף קטן (א), אך לא פחות מ-60% מהסכום שהותר בניכוי, יופחת מההון העצמי, לענין חוק המיסוי בתנאי אינפלציה, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הותר הניכוי.

חובת הפקדה

5.    (א)  כספים שגייסה חברה באמצעות הנפקה מזכה יופקדו אצל החשב הכללי במשרד האוצר (להלן – פקדון באוצר) ויוחזרו לצורך שימוש בהם לביצוע המחקר בהתאם להתקדמות המחקר, הכל לפי כללים שתקבע הרשות המוסמכת.

           (ב)  הפקדון יהיה צמוד לשער החליפין וישא ריבית בשיעור מחצית מריבית פת"ם; הריבית והפרשי ההצמדה על כל חלק מכספי הפקדון ישולמו עם החזרתו לחברה המנפיקה.

           (ג)   לענין סעיף זה, "ריבית פת"ם", לגבי כספים שהופקדו ביום פלוני – הריבית שבנק ישראל הודיע באותו יום כי ישלם בדולרים מיום העסקים השני שלאחר יום, על פקודות בדולרים לששה חדשים, שמפקידים אצל תאגידים בנקאיים מכספי פקדונות תושב כמשמעותם בהיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; אם לא ניתן לקבוע שיעור ריבית כאמור, יקבע נגד בנק ישראל את שיעור הריבית; לענין זה, "יום עסקים" – יום עסקים במטבע חוץ בבנק ישראל לתאגידים בנקאיים.

דין סכומים שגוייסו בהנפקה מזכה

6.    (א)  סכומים שהוציאה חברה זכאית מתוך סכום ההשתתפות במחקר, לצורך ביצוע המחקר, כולל הפרשי ההצמדה שנצברו עליהם, לא יותרו לה בניכוי לענין קביעת הכנסתה החייבת; לענין סעיף קטן זה יראו כל סכום שהוציאה החברה לביצוע המחקר מכספי הפקדון, כאילו חלק יחסי ממנו שהוא כיחס שבין סך כל סכום ההשתתפות במחקר לבין סך כל התמורה שנתקבלה ממכירת יחידות ההשתתפות, הוא סכום ההשתתפות במחקר.

           (ב)  סכום השתתפות במחקר לא ייחשב כהכנסה בידי ההברה שהנפיקה הנפקה מזכה.

           (ג)   הפרשי הצמדה שמשלם החשב הכללי בשל חלק הפקדון באוצר שאיננו סכום השתתפות במחקר יהיו חייבים במס, ואילו הפרשי ההצמדה בשל חלק הפקדון שהוא סכום השתתפות במחקר יהיו פטורים ממס.

           (ד)  דין סכום השתתפות במחקר, לענין חוק המיסוי בתנאי אינפלציה, כדין סכום השתתפות של אדם אחר במימון מחקר כאמור בסעיף 20א לפקודה, ואולם –

(1)   על אף האמור בתוספת השניה לחוק המיסוי בתנאי אינפלציה, כל עוד הסכום האמור הוא בפקדון באוצר הוא יהיה נכס בלתי מוגן;

(2)   על אף האמור בתוספת הראשונה לחוק המיסוי בתנאי אינפלציה, הפרשי הצמדה על סכום הפקדון באוצר ייווספו להון העצמי, מתחילת שנת המס שלאחר השנה שבה הוצאו לצורך ביצוע המחקר הקטינו את ההון העצמי.

           (ה)  חברה שאילולא היו לה הכנסות שמקורן בפקדון באוצר היתה בגדר חברה תעשייתית לענין חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969, יראוה כחברה תעשייתית גם כשיש לה הכנסות כאלה, וזאת על אף הוראות החוק האמור.

           (ו)   בחברה בהשקעת חוץ גדולה כמשמעותה בסעיף 53ח לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן – חוק לעידוד השקעות), תחול, לענין הטבות חלופות לפי סעיף 53יז לחוק האמור, ועל אף האמור בכל דין, הוראה זו: סכומים שהוציאה החברה לביצוע מחקר מתוך סכום השתתפות במחקר בפקדון, לרבות הפרשי הצמדה שנצטברו עליהם, ייחשבו כהון עצמי החל משנת המס שלאחר השנה שבה הוצאו והקטינו את הרווחים הראויים לחלוקה.

           (ז)   בחברה בהשקעת חוץ כמשמעותה בסעיף 53ח לחוק לעידוד השקעות, שחלות עליהן הוראות סעיף 53י לחוק האמור, לא יראו את חלק הפקדון באוצר שהוא סכום השתתפות במחקר, בנכסים שוטפים לענין ההפרשה ליצוב הון על פי סעיף 53י האמור, ואילו סכום הערך הנקוב על איגרת החוב שביחידת ההשתתפות והפרדי ההצמדה שנצברו עליו ייחשבו כהתחייבות שוטפת.

הדין בהנפקה מזכה באמצעות חברת בת

7.    נעשתה הנפקה מזכה באמצעות חברת בת של חברה זכאית, יחולו הוראות אלה:

(1)  יראו את הסכומים שגוייסו בהנפקה והופקדו בפקדון באוצר כאילו גוייסו והופקדו בידי החברה הזכאית;

(2)  יראו את הסכומים שהוחזרו לחברת הבת מתוך כספי הפקדון, לרבות הריבית והפרשי ההצמדה עליהם, כאילו הוחזרו במישרין לחברה הזכאית;

(3)  יראו את הוצאות ההנפקה כאילו הוצאו בידי החברה הזכאית;

(4)  הוראות חוק המיסוי בתנאי אינפלציה לא יחולו על חברת הבת, ויראו את הונה של חברת הבת כאילו הוא חלק מהונה של החברה הזכאית;

(5)  יראו דיבידנד, ריבית ותמלוגים שמשלמת חברת הבת בשל נייר ערך שמקורו ביחידת השתתפות בהנפקה מזכה, כאילו שולמו בידי החברה הזכאית.

תמלוגים בעד היתר ייצור בחו"ל

8.    (א)  חברה זכאית שקיבלה היתר מהרשות המוסמכת לייצר מוצרי מחקר מחוץ לישראל תשלם לאוצר המדינה תמלוגים בשיעור כמפורט להלן מסכום התמורה הכוללת שנתקבלה בשנת מס פלונית ממכירת כלל מוצרי המחקר בישראל ומחוצה לה בניכוי התמורה שנתקבלה באותה שנה ממכירת מוצרי המחקר או חלקיהם שיוצרו בישראל; לענין זה לא יובאו בחשבון ההוצאות וההכנסות משירותי שיווק החזקה כפי שתגדירם הרשות המוסמכת:

(1)   בשל היתר לייצר מחוץ לישראל בין 5% לבין 20% מכלל עלויות הייצור של מוצרי המחקר – 5%;

(2)   בשל היתר לייצר מחוץ לישראל בשיעור העולה על 20% מכלל עלויות הייצור של מוצרי המחקר – שיעור העולה על 5% כפי שתקבע הרשות המוסמכת.

           (ב)  התמלוגים ישולמו עם הגשת הדו"ח לשנת המס על פי סעיף 131 לפקודה, ודינם, לענין תשלום במועד וגבייה, כדין המס.

חובה להמציא ידיעות

9.    חברה זכאית שקיבלה אישור לביצוע מחקר, תמציא לרשות המוסמכת, בהתאם לדרישתה, ידיעות, מסמכים וראיות אחרות, בקשר לביצוע המחקר, קיום תנאי האישור, פרטי הייצור בישראל ומחוצה לה, הסכומים שקיבלה מההנפקה המזכה ואופן השימוש בהם והתמורה שקיבלה ממכירת מוצרי המחקר.

דין השקעה ביחידת השתתפות

10.   (א)  (1)   קבעה הרשות המוסמכת שסכום שגייסה חברה זכאית באמצעות הנפקה מזכה לא הוצא כולו או חלקו לביצוע המחקר המדעי, או הוצא שלא בהתאם לתנאי האישור, יראו סכום כאמור כהנכסה חייבת בידי החברה הזכאית, ששיעור המס החל עליה הוא 100%, ללא זכות לפטור, לניכוי או לקיזוז כלשהם, ומועד תשלומו, לענין קביעת ריבית והפרשי הצמדה על פי סעיף 159א לפקודה, הוא יום ההפקדה בפקדון של הסכומים שגוייסו.

(2)   קבעה הרשות המוסמכת שחברת בת לא הפקידה בפקדון סכום שגייסה בהנפקה מזכה, כולו או חלקו, תוך שבעה ימים מיום גיוסו, או לא העבירה לחברה הזכאית מיד סכום כלשהו שהוחזר לה מתוך הפקדון לצורך שימוש בו לביצוע המחקר, או לא שילמה לבעל ניירות ערך סכומים שקיבלה לשם כך מהחברה הזכאית, מיד עם קבלתם – יחולו לגבי סכומים כאמור הוראות פסקה (1).

(ב)  (1)   קבעה הרשות המוסמכת שחברה זכאית לא ייצאה מוצרי מחקר בהיקף שהתחייבה לגבי כאמור בסעיף 2(ב)(4), תהא החברה חייבת לשלם לפקיד השומה שיעור כמפורט להלן מסכום ההשתתפות במחקר, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה על פי סעיף 159א לפקודה, כאילו היה מס שמועד תשלומו הוא יום ההפקדה בפקדון של הסכומים שגוייסו:

   השיעור שלא ייצאה לעומת                 שיעור התשלום מסכום

          התחייבות היצוא                           ההשתתפות במחקר

(א)   מ-1%       עד 25%                        5%

(ב)   מעל 25%  עד 50%                       25%

(ג)    מעל 50%  עד 65%                       50%

(ד)    מעל 65%  עד 85%                       75%

(ה)   מעל 85%  עד 100%                     100%

(2)   על אף האמור בפסקה (1) רשאית הרשות המוסמכת לפטור מהתשלום שעל פי הפסקה האמורה אם החברה הזכאית הוכיחה להנחת דעתה של הרשות המוסמכת שלא ייצאה את מוצרי המחקר בהיקף שנקבע באישור בגלל סיבות שאינן תלויות בה.

           (ג)   ריבוי והפרשי הצמדה כאמור בסעיף קטן (ב) יותרו בניכוי לענין קביעת הכנסתה החייבת של החברה הזכאית.

           (ד)  על קביעת הרשות המוסמכת לפי סעיף זה תימסר הודעה בכתב לחברה הזכאית.

ערר על החלטת הרשות המוסמכת

11.   החולק על החלטתה של הרשות המוסמכת על פי סעיפים 2 או 3 או על קביעתה לפי סעיף 10 רשאי לערור לפני שר האוצר ושר התעשיה והמסחר או מי שהם הסמיכו, תוך 30 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה על ההחלטה או הקביעה; הערר יהיה מנומק.

תחולת הוראות הפקודה

12.   הוראות הפקודה בדבר סמכות להשיג ידיעות, אכיפת תשלומים ועונשין והוראות חלק י"ב לפקודה, יחולו לענין חוק זה.

ביצוע ותקנות

13.   (א)  שר האוצר ושר התעשיה והמחסר ממונים על ביצוע חוק זה ורשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

           (ב)  שר האוצר רשאי לקבוע, בין דרך כלל ובין הנפקה מזכה פלונית, הוראות בדבר תנאי הפרעון של איגרות החוב.

תיקון הפקודה

14.   (א)  בסעיף 20א לפקודה, בסעיף קטן (א) –

(1)   בפסקה (1)(ב), בסופה יבוא "ובלבד שהוצאות המהוות השתתפות כאמור יותרו בניכוי כך: בשנת המס שבה שולמו ההוצאות – חלק יחסי מהן כיחס מספר החדשים שנותרו מהחודש שלאחר החודש שבו שולמו ועד לתום שנת המס, מחולק ב-12, והיתרה – בשנת המס שלאחריה; ולענין חישוב החלק היחסי כאמור, יראו התחייבות מראש לשלם הוצאות בשנים עשר תשלומים חדשיים שווים כהוצאות ששולמו כולן עם התשלום הראשון";

(2)   אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) משתתף במימון מחקר שמבצע אדם אחר כאמור בפסקה (1)(ב) רשאי לקזז את המס שנחסך כנגד המס המנכה במקור מהכנסת עבודה או כנגד מקדמות שהוא חייב בהן על פי סעיף 175 החל מהחודש שלאחר החודש שבו שילם את ההוצאות; נותרה לגבי שנת מס פלונית יתרה לקיזוז, יותר הקיזוז עם הגשת הדו"ח לאותה שנה; לענין זה, "המס שנחסך" – סכום המס שהנישום הופטר מתשלומו בשל הניכוי על פי פסקה (1), ואולם לענין קיזוז כנגד מקדמות בלבד, יחושב המס שנחסך לפי שיעור מס של 55% – לגבי נישום שהוא יחיד, ולפי שיעור המס הממוצע לשנת המס הקודמת – לגבי נישום שהוא חבר-בני-אדם;

(1ב)  לענין סעיף 190א, דין הקיזוז כנגד הניכוי במקור או המקדמות על פי פסקה (1א) כדין קיזוז סכום שנוכה במקור כאמור בסעיף 177;

(1ג)  אם מבצע מחקר שאישר מי שהוסמך כאמור בפסקה (1) לאשרו גייס ממשקיעים במחקר ופיתוח סכומים שביחד עם הסכום שהוא עצמו משקיע במחקר האמור עולים על הסכום שהוציא לביצוע אותו מחקר, יראו את הסכום העודף על הסכום שהוציא, כהכנסה חייבת בידו, ששיעור המס החל עליה הוא 100%, ללא זכות לפטור, לניכוי או לקיזוז כלשהם, ומועד תשלומו, לענין קביעת ריבית והפרשי הצמדה על פי סעיף 159א, הוא היום שבו נוצר הסכום העודף; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע כללים לחישוב הסכום העודף והיום שבו נוצר."

           (ב)  אחרי סעיף 20א לפקודה יבוא:

"תקרה כוללת לניכוי בשל מחקר ופיתוח

20א1. (א)  הסכום שיותר בניכוי בשל השתתפות במימון מחקר ופיתוח שמבצע אדם אחר, לפי סעיף 20א(א) ולפי כל דין אחר, לא יעלה על 40% מהכנסתו החייבת של הנישום בשנת המס שבה שולמו ההוצאות.

        (ב)   הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי סכומי השתתפות של חברת אחזקה תעשייתית בחברה שבשילטתה; לענין זה –

        "חברת אחזקה תעשייתית" – חברה שלפחות 80% מנכסיה במשך של שנת המס – למעט נכסים שמקורם מכספים שנתקבלו מהפּקה בבורסה בחוץ לארץ עד תום שנה ממועד ההנפקה – מושקע בהון מניות של חברה תעשייתית, או בהלוואות לשלוש שנים לפחות שנתנה לחברה תעשייתית;

        "חברה תעשייתית" – כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969;

        "שליטה" – כמשמעותה בסעיף 25.

ניכוי של מחקר ופיתוח – תוספת לבסיס המקדמות

20א2. סכום המס שהנישום הופטר מתשלומו בשל הניכוי עקב השתתפות במימון מחקר ופיתוח שמבצע אדם אחר, לפי סעיף 20א(א) ולפי כל דין אחר, ייווסף לסכום המס המהווה בסיס לקביעת מקדמות על פי סעיף 175.

ניכוי בשל מחקר ופיתוח לענין הקטנת מקדמות

20א3. לענין הפחתת סכום המקדמות כאמור בסעיף 190(א)(2) בשנת מס פלונית שלא בשל ניכוי עקב השתתפות במימון מחקר ופיתוח שמבצע אדם אחר לפי סעיף 20א(א) או לפי כל דין אחר, לא יובא המס שהנישום הופטר מתשלומו בשל הניכוי האמור בחשבון המס שעל פי הדו"ח."

תחולה

15.   תחולתו של סעיף 14 משנת המס 1983 ואילך.

                                                                              יצחק שמיר                   יגאל כהן-אורגד

                                                                             ראש הממשלה                               שר האוצר

                     חיים הרצוג

                           נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ד מס' 1097 מיום 4.12.1983 עמ' 14 (ה"ח תשמ"ד מס' 1642 עמ' 5).

בוטל ס"ח תשמ"ח מס' 1248 מיום 17.4.1988 עמ' 72 (ה"ח תשמ"ח מס' 1866 עמ' 111) בסעיף 3 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשמ"ח-1988; תחילתו ביום 1.4.1988.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות