נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה), תשל"ג–1973

 

מסים – מס מקביל

בריאות – בריאות בעבודה

עבודה – בטיחות בעבודה – גיהות ובריאות

תוכן ענינים

2

Go

פרק א: כללי

 

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

פרק ב: בריאות תעסוקתית

 

2

Go

שירותי בריאות בעבודה

סעיף 2

2

Go

אופן מתן שירות רפואי

סעיף 3

2

Go

פטור מחבות

סעיף 4

3

Go

בדיקה רפואית

סעיף 5

3

Go

מסקנות בדיקה רפואית

סעיף 6

3

Go

ויתור על סודיות

סעיף 7

3

Go

בדיקת בן משפחה

סעיף 8

3

Go

החזרת תשלומים

סעיף 9

3

Go

קביעה עי מנהל

סעיף 10

4

Go

דרכי מתן שירותי בריאות בעבודה

סעיף 11

4

Go

פרק ג: - פעולה מונעת ומחקר בבריאות בעבודה

 

4

Go

ועדה לפעולה מונעת

סעיף 12

4

Go

פעולה מונעת ומחקר

סעיף 13

4

Go

תחילה

סעיף 14

4

Go

השם

סעיף 15

4

Go

תוספת

 

 


 תקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה), תשל"ג–1973(9)

          בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 8 ו-16 לחוק מס מקביל, תשל"ג–1973, אנו מתקינים תקנות אלה:

פרק א': כללי

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

          "מועמד" - אדם המבקש להיות עובד אצל מעביד פלוני;

          "המנהל" - מנהל מחלקה לבריאות תעסוקתית של קופת חולים.

פרק ב': בריאות תעסוקתית

שירותי בריאות בעבודה

2.    שירותי בריאות בעבודה יכללו -

(1)   בדיקה רפואית של מועמד לפי בקשת מעביד, או בהתאם לדרישות כל דין לצורך קביעת כשירותו של המועמד לתפקיד המוצע לו;

(2)   בדיקה רפואית של עובד, לפי בקשת מעביד בענינים בעלי משמעות בריאותית הקשורים בהעסקתו של העובד בשירותו של המעביד, או על פי כל דין או לפי הוראותיו של רופא של קופת חולים או מפקח עבודה שהוא רופא; חולקת קופת חולים על הוראות מפקח כאמור, רשאית היא לערור על כך בפני מפקח רפואי ארצי של משרד העבודה;

(3)   שירותים רפואיים מונעים, לרבות מתן זריקות חיסון לעובדים המועסקים בעבודות ובשירותים שלגביהם נדרשים שירותים או מתן זריקות כאלה על פי כל דין או לפי בקשתו של רופא קופת חולים או הוראתו של מפקח עבודה; חולקת קופת חולים על הוראות מפקח כאמור, רשאית היא לערור על כך בפני מפקח רפואי ארצי של משרד העבודה;

תק' תשל"ה–1974

(4)   הספקת ארגזים ותרופות כמפורט בתוספת לתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה), תשל"ג–1972, והספקה סדירה של חמרי רפואה ותרופות לפי הזמנתו של מעביד, לכל מקום עבודה שחלות עליו התקנות האמורות;

------------

(9) פורסמו ק"ת מס' 3048 מיום כ"א באב תשל"ג (19.8.1973) עמ' 1806.

תוקנו ק"ת מס' 3228 מיום ג' בתשרי תשל"ה (19.9.1974) עמ' 2.

 

(5)   ייעוץ והדרכה בעניני בריאות תעסוקתית לפי בקשתו של מעביד או מפקח עבודה אזורי של משרד העבודה או רופא קופת חולים.

אופן מתן שירות רפואי

3.    כל שירות רפואי או בדיקה אשר קופת חולים חייבת לתתם או לעשותם לפי הוראות תקנות אלה וכל שירות אחר שיוסכם עליו בין המעביד לבין הקופה יינתנו וייעשו במוסדותיה הרפואיים, או על ידי מומחים אחרים שהיא קשורה עמהם, או במפעל, הכל לפי שיקול דעתה של הקופה.

פטור מחבות

4.    עשתה קופת חולים כל הדרוש באופן סביר כדי להזמין אדם לבדיקה לפי תקנות אלה והוא לא הופיע לבדיקה, לא תוטל עליה חבות בשל נזק שנגרם לאותו אדם או לאדם אחר מחמת שלא נעשתה הבדיקה.

בדיקה רפואית

5.    בדיקה רפואית של מועמד או עובד תכלול את השירותים שלהלן, כולם או מקצתם, הכל כפי שנקבע על-פי דין, או לפי שיקולו של הרופא הבודק:

תק' תשל"ד–1974

(1)   קביעת כשרו הרפואי או מצב בריאותו בקשר להתאמתו הבריאותית לתפקידו או למקום עבודתו;

(2)   הערכת מצב בריאותו;

(3)   קביעת כשרו הרפואי או מצב בריאותו בעת שינוי תפקידו או מקום עבודתו שנגרם מטעמי כושר רפואי או בריאות בקשר להתאמתו לתפקידו או למקום עבודתו החדשים;

תק' תשל"ד–1974

(4)   קביעת כשרו הרפואי או מצב בריאותו בעת פרישתו משירות מטעמי בריאות;

(5)   בדיקות רפואיות למטרת שימוש בתוצאותיהן כראיה לענין מימוש זכות או חובה של עובד;

(6)   בדיקות רפואיות עונתיות לעובדים המועסקים בשירותים שלגביהם נדרשות בדיקות כאלה על-פי כל דין;

(7)   אשפוז עובד לצורך הבדיקה;

(8)   בדיקה חוזרת;

(9)   בדיקת מעבדה;

(10)  בדיקה באמצעות מכשירים, לרבות מכשירי רנטגן;

(11)  מעקב בריאותי אחרי שעובד עזב את העבודה, לגבי סיכון בריאותי שמקורו בעבודה זו;

תק' תשל"ד–1974

(12)  התייעצות עם מומחים.

 

מסקנות בדיקה רפואית

6.    קופת חולים תודיע למעביד על מסקנות בדיקה רפואית של עובד או מועמד רק לענין כשרו של העובד או המועמד, לפי הענין, לבצע את תפקידו במפעל בלי שהדבר יזיק לו או לאחרים מבחינה רפואית; פרטים אחרים של האבחנה הרפואית יימסרו למעביד רק אם לפי שיקול דעתו של הרופא יש צורך במסירתם.

ויתור על סודיות תק' תשל"ד–1974

7.    (א)  המעביד יקבל מאת כל מועמד, עובד או כל אדם אחר המופנה לבדיקה רפואית לפי תקנות אלה ויתור, לפי הנוסח שבתוספת, על סודיות רפואית והרשאה לקבל מאת קופת חולים תוצאות של בדיקות רפואיות, ופרטים אחרים על טיפול רפואי שקיבל בקופת-חולים; אולם לא תמסור קופת חולים פרטים רפואיים לבן אדם פלוני שנבדק על-פי תקנות אלה לזולתו, אלא בהתאם לתקנות אלה או אם היה הדבר דרוש מסיבות רפואיות לפי שיקול דעתו של הרופא.

          (ב)  לא יפנה מעביד אדם אל קופת חולים לבדיקה רפואית אם אין בידיו כתב ויתור והרשאה כאמור בתקנת משנה (א); הופנה אדם אל קופת-חולים לשם בדיקה רפואית, רואים את המעביד כאילו יש בידיו כתב ויתור והרשאה כאמור.

          (ג)   מי שהגיע לידיעתו כל מידע על מצב בריאותו של מועמד או עובד על-פי תקנות אלה - והוא אינו רופא או קופת-חולים - ישמרנו בסודיות מוחלטת ולא יגלה אותו, כולו או חלק ממנו, לשום אדם אלא בהסכמתו בכתב של העובד.

בדיקת בן-משפחה

8.    היה במצב בריאותו של בן משפחתו של עובד כדי להשפיע על זכויותיו של עובד לפי כל חיקוק או לפי תנאי העבודה שלו, תערוך קופת-חולים בדיקות רפואיות של בן המשפחה במידה הדרושה לקביעת זכותו של העובד.

החזרת תשלומים

9.    עובד שאינו חבר בקופת חולים ושילם בעד ביקור אצל רופא של קופת חולים או מטעמה, וקבע רופא תעשייתי של קופת חולים שהבדיקה כרוכה בבדיקת כשרו בעבודה או בגין בריאות תעשייתית, תחזיר לו קופת החולים את התשלום ששילם כאמור.

קביעה ע"י מנהל

10.  המנהל של הקופה המבצעת בפועל את הבדיקות של המועמדים והעובדים במקום שאין הוראות לכך על פי דין יקבע את הבדיקות וההוראות לגביהם.

 

דרכי מתן שירותי בריאות בעבודה תק' תשל"ד–1974

11.  (א)  קופת חולים תתן שירותי בריאות בעבודה כמפורט להלן:

(1)   שירותים שיש לתתם במקום העבודה יינתנו מאת קופת החולים שעם חבריה נמנים העובדים באותו מקום עבודה או על פי הסכם בין הקופות; השירותים יינתנו במישרין מאת אותה קופת חולים או באמצעות קופה אחרת;

(2)   שירותים אישיים תתן כל קופת חולים לחבריה בעצמה או באמצעות קופה אחרת;

(3)   מי שאינו חבר בקופת חולים רשאי לבחור קופה כרצונו שתתן לו שירותים אישיים.

          (ב)  לא יראו בדיקות רדיו-טוקסיקולוגיות כשירותי בריאות בעבודה לענין תקנה זו.

פרק ג': - פעולה מונעת ומחקר בבריאות בעבודה

ועדה לפעולה מונעת

12.  (א)  שר העבודה ימנה ועדה לפעולה מונעת ומחקר בבריאות בעבודה, בהרכב זה:

(1)   שלושה נציגי קופות חולים, מהם שני נציגים לקופת חולים הכללית של ההסתדרות ונציג אחד לשאר קופות החולים;

(2)   נציג ארגון מעבידים שהוא לדעת שר העבודה ארגון יציג ונוגע בדבר;

(3)   נציג ארגון העובדים שעם חבריו נמנים רוב העובדים במדינה;

(4)   שני נציגי משרד העבודה;

(5)   שני נציגי משרד הבריאות;

(6)   נציג המוסד לביטוח לאומי.

          (ב)  שר העבודה ימנה אחד מנציגי משרד העבודה להיות יושב ראש הועדה.

פעולה מונעת ומחקר

13.  (א)  קופות החולים יבצעו מחקרים ופעולות מונעות בשטח הבריאות בעבודה כפי שתקבע הועדה האמורה בתקנה 12 ובלבד שסך כל ההוצאה הכספית של הפעולות האמורות לא יעלה בשנת כספים פלונית על 1% מסך כל התקבולים של המס המקביל; נשארה יתרה בשנה פלונית, מותר להשתמש בה בכל שנה שלאחריה.

 

          (ב)  קופות החולים יבצעו את הפעולות המורות בתקנת משנה (א) בין בעצמן, בין בשיתוף עם אחרים ובין באמצעות אחרים, הכל כפי שתורה הועדה.

          (ג)   הוצאות הפעולות האמורות בתקנת משנה (א) ישולמו במישרין מאת המוסד לביטוח לאומי מתוך כספי המס המקביל לפי הוראות יושב ראש הועדה.

          (ד)  הועדה רשאית לקבוע ועדות משנה ולאצול להן מסמכויותיה לפי תקנות אלה.

תחילה

14.  תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.

השם

15.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה), תשל"ג–1973".

 

 

 

 

תוספת

תקנה 7(א)

הצהרת ויתור על סודיות רפואית

לפי תקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה), תשל"ג–1973

תק' תשל"ד–1974

אני מרשה בזה לרופא הבודק, או לכל רופא אחר אשר טיפל או מטפל בי, למסור להנהלת קופת חולים, למעבידי ולמפקח עבודה אזורי את פירוט מצב בריאותי או הטיפול הרפואי ביחס ליכולתי, מבחינה רפואית, לבצע תפקידי בעבודה, וכן לגבי השפעת עבודתי הנוכחית או הקודמת או עבודתי בעתיד, על בריאותי.

          לא יהיו לי טענות או תביעות כלשהן לקופת חולים או לרופאיה בקשר למסירת פירוט העובדות הנ"ל או המסקנות המבוססות עליהן.

המקום /19     

                                                                                                    

                                                                                        חתימת העובד

 

המשפחה  השם  שם האב      המען      ת.ז.

עד לחתימה

 

המשפחה  השם  שם האב      המען      ת.ז.

                                                                                                    

                                                                                               חתימה

 

 

כ"ט בתמוז תשל"ג (29 ביולי 1973)

 

                                 יוסף אלמוגי                                 ויקטור שם-טוב

                                 שר העבודה                                    שר הבריאות

 

 

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות