תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש"ל-1969*

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין

בוטלו בתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011.


תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

פרק ב': ארגון המרשם

Go

4

סעיף 2

הממונה

Go

4

סעיף 3

המפקח

Go

4

סעיף 4

השם

Go

5

סעיף 4א

מוסמך בסמכויות רשם

Go

5

סעיף 5

יחוד פעולות למפקח

Go

5

סעיף 6

הפנקסים

Go

5

סעיף 7

צורת הרישום

Go

5

פרק ג': הליכי הרישום

Go

5

סעיף 8

רישום עסקה על סמך שטר

Go

5

סעיף 9

בקשה לרישום עסקה

Go

5

סעיף 11

כשהחותם הוא תאגיד או שותפות

Go

6

סעיף 13

צירוף תכניות מאושרות

Go

6

סעיף 14

חתימת השטר בלשכה

Go

6

סעיף 15

אישור העסקה לרישום

Go

6

סעיף 16

חתימת השטר בפני עורך דין ורישום העסקה

Go

6

סעיף 18

מי לא מוסמך לאמת שטרי עסקה

Go

6

סעיף 21

זיהוי בעלי העסקה

Go

7

סעיף 22

רישום ירושה על פי בקשה

Go

7

סעיף 23

הגשת בקשה

Go

7

סעיף 23א

רישום ירושה של שכירות מתבטלת

Go

7

סעיף 24

תחולת סימן א'

Go

7

סעיף 25

הערות נוספות על ההערות שבחוק

Go

7

סעיף 26

הערה על ביטול הרשאה

Go

7

סעיף 27

הערה על יעודם של מקרקעין

Go

7

סעיף 28

הערה על מקלט או מחסה

Go

7

סעיף 29

הערה על אי התאמה

Go

8

סעיף 30

הערה על היותם של המקרקעין מקרקעי יעוד

Go

8

סעיף 30א

הערה על נכסי הקדש ציבורי

Go

8

סעיף 31

רישום פסקי דין והחלטות אחרות של בתי משפט

Go

8

סעיף 32

רישום החלטות וצווים של רשויות אחרות

Go

8

סעיף 33

הגשת המסמך לרישום

Go

8

סעיף 34

זכות קדימה על פי הסכם

Go

8

סעיף 35

רישום זכות קדימה של יורש

Go

8

סעיף 36

הערה על הצעה לרכישת מקרקעין

Go

8

סעיף 37

הפקדת המחיר

Go

9

סעיף 38

הודעה על תשלום למציע

Go

9

סעיף 39

ביצוע ההעברה

Go

9

סעיף 40

בקשה לרישום ראשון

Go

9

סעיף 41

בקשה לחידוש רישום

Go

9

סעיף 41א

בקשה לתיקון שטח או גבולות

Go

9

סעיף 42

מסירת הודעה לבעלי הזכויות

Go

10

סעיף 43

הגשת התנגדות

Go

10

סעיף 44

סייג לטענות פגם

Go

10

סעיף 45

מתן צו רישום במקרה שלא הוגשה התנגדות

Go

10

סעיף 46

דיון כשהוגשה התנגדות

Go

10

סעיף 47

החלטת המפקח

Go

10

סעיף 48

תוכן הצו

Go

10

סעיף 49

ביצוע הרישום

Go

10

סעיף 50

הגשת בקשה לרישום בפנקס הבתים המשותפים

Go

10

סעיף 51

מתן

Go

11

סעיף 52

רישום הבית

Go

11

סעיף 52א

בית משותף המורכב ממבנים אחדים

Go

11

סעיף 53

בקשה ל

Go

11

סעיף 54

הגשת טענות

Go

11

סעיף 55

החלטת המפקח

Go

11

סעיף 56

בקשה לביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים

Go

11

סעיף 57

הגשת טענות

Go

11

סעיף 58

רישום בית שבבעלות משותפת

Go

12

סעיף 59

העברת בעלות לחוכר

Go

12

סעיף 60

חלוקה, פיצול ואיחוד

Go

12

סעיף 61

מחוברים שנרשמו בנפרד מהקרקע

Go

12

סעיף 61א

מיזוג זכויות

Go

12

סעיף 62

ביטול זכות רשומה

Go

12

סעיף 63

הפקעת משכנתה על ידי הפקדה

Go

12

סעיף 64

הפקדה באוצר או על פי הוראותיו

Go

13

סעיף 65

ביטול רישום על ידי הצדדים

Go

13

פרק ד': עררים

Go

13

סעיף 66

התקופה לערר לממונה

Go

13

סעיף 67

סיכומים נוספים

Go

13

סעיף 68

ערר על שומה

Go

13

סעיף 69

התקופה לערעור לבית המשפט

Go

13

פרק ה': בתים משותפים ובתים שאינם רשומים כבתים משותפים

Go

13

סעיף 70

הגדרות

Go

13

סעיף 71

החלת סדר הדין האזרחי

Go

13

סעיף 72

מקום הגשת התביעה

Go

14

סעיף 73

פרטי כתב התביעה

Go

14

סעיף 74

צירופים לכתב התביעה

Go

14

סעיף 75

מיזוג

Go

14

סעיף 76

התקופה לערעור

Go

14

סעיף 77

רישום תקנון לבית משותף

Go

14

סעיף 78

נציגויות נפרדות למבנים או לאגפים

Go

14

סעיף 79

הריסת בית משותף

Go

14

פרק ו': הוראות שונות

Go

14

סעיף 84

ביטול סוגי מקרקעין

Go

14

סעיף 84א

הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעין שאינם מקרקעי יעוד

Go

15

סעיף 84ב

אישור עסקאות במקרקעי יעוד

Go

15

סעיף 85

החלטות בכתב

Go

15

סעיף 86

טפסים

Go

15

סעיף 87

עיון בפנקסים וקבלת נסחים

Go

15

סעיף 87א

עיון באוסף תעודות וקבלות

Go

15

סעיף 88

יומן פעולות

Go

15

סעיף 89

העברה מרשם לרשם

Go

15

סעיף 90

תיקון טעויות

Go

16

סעיף 91

עונשין

Go

16

סעיף 92

תחילה

Go

16

סעיף 93

ביטול

Go

16

סעיף 94

השם

Go

16

תוספת

Go

16


תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש"ל-1969

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 77, 89, 121, 122, 123, 133 ו-168 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "המרשם" - כמשמעותו בפרק ט' לחוק;

           "המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד המשפטים;

           "הממונה" - הממונה על המרשם;

תק' תשל"ז-1977

           "המפקח" - כמשמעותו בסעיף 117(א) לחוק;

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1776

הוספת הגדרת "המפקח"

תק' תשל"ז-1977

           "הרשם" - כמשמעותו בסעיף 116(א) לחוק;

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1776

הוספת הגדרת "הרשם"

תק' תשל"ז-1977

           "מוסמך בסמכויות רשם" - כמשמעותו בסעיף 116(ב) לחוק;

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1776

הוספת הגדרת "מוסמך בסמכויות רשם"

           "הפנקסים" - הפנקסים המתנהלים במסגרת המרשם;

           "לשכה" - לשכת רישום מקרקעין;

           "חוק התכנון" - חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

פרק ב': ארגון המרשם

הממונה

2.    הממונה יעמוד בראש המרשם ויפעל בסמכויות ובתפקידים שנקבעו לו בחוק ובתקנות לפיו.

המפקח

3.    אלה סמכויותיו ותפקידיו של המפקח, בנוסף לסמכויות ולתפקידים שנקבעו לו לפי החוק:

(1)   קביעת סדרי עבודתן של הלשכות שבאזור סמכותו, בכפוף להוראות הממונה;

(2)   פיקוח על העבודה והסדרים בלשכות שבאזור סמכותו ועל ביצוע תפקידיהם של הרשמים שנתמנו ללשכות אלה;

(3)   ביצוע כל תפקיד שיטיל הממונה, אם על המפקחים כולם ואם עליו אישית.

השם

4.    אלה סמכויותיו ותפקידיו של הרשם, בנוסף לסמכויות ולתפקידים שנקבעו לו לפי החוק:

(1)   ניהול הפנקסים בלשכה שעליה נתמנה;

(2)   פיקוח על עבודתם של עובדי הלשכה;

(3)   ביצוע כל תפקיד שיטיל הממונה, אם על הרשמים כולם ואם עליו אישית.

מוסמך בסמכויות רשם תק' תשל"ז-1977

4א.     (א)  אלה סמכויותיו של המוסמך בסמכויות רשם:

(1)   חתימת השטר ואישור העסקה לרישום לפי החוק ולפי תקנות 14, 15 ו-16;

(2)   רישום הערות לפי החוק וסימן ג' וסימן ד' לפרק ג' לתקנות אלה;

(3)   ביטול הרישום של משכנתה לפי תקנה 65(ג);

(4)   ביצוע כל תפקיד אחר שיטיל עליו הרשם.

           (ב)  הרשם רשאי להורות, כי סוג פעולות של המוסמך בסמכויות רשם לא ייעשה אלא באישורו.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1776

הוספת תקנה 4א

יחוד פעולות למפקח

5.    הממונה רשאי להורות, כי סוג פעולות פלוני של הרשם לא ייעשה אלא באישורו של המפקח; הוראה כאמור יכול שתהיה כללית או ללשכה פלונית.

הפנקסים

6.    (א)  הפנקסים יכילו –

(1)   פנקס זכויות;

(2)   פנקס בתים משותפים;

תק' תשל"ז-1977

(3)   (בוטלה);

 (4)  פנקס שטרות, לגבי מקרקעין בלתי מוסדרים.

           (ב)  צורת הפנקסים ופרטיהם יהיו כמפורט בדוגמאות שבתוספת.

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

           (ג)   הפנקסים והרישומים בהם יכול שיתנהלו בכתב יד, בדפוס, בצילום, בסרט מגנטי, ובאמצעות מכשיר מכני, חשמלי או אלקטרוני אחר, ובכל שיטה המתאימה למערכת מיכון ובכלל זה מערכת המופעלת על-ידי אמצעים אלקטרוניים וכל אמצעי אחר בין אלקטרוני ובין ידני.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1776

ביטול פסקה 6(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) אוסף תעודות;

מיום 10.7.1979

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4002 מיום 10.7.1979 עמ' 1558

הוספת תקנת משנה 6(ג)

צורת הרישום

7.    אופן ניהולם של הפנקסים וצורת ביצוע הרישומים בהם ייקבעו על-ידי הממונה.

פרק ג': הליכי הרישום

סימן א': רישום עסקאות

רישום עסקה על סמך שטר תק' תשל"ז-1977

8.    רישום עסקה ייעשה על סמך שטר שנערך כדין על ידי הצדדים לעסקה ואומת ואושר כאמור בתקנות אלה (להלן - שטר עסקה); השטר יודפס או ייכתב במכונת כתיבה ויהיה לפי הטופס המתאים מן הטפסים שיקבע הממונה.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1776

8. רישום עסקה ייעשה על סמך שטר שנערך כדין על ידי הצדדים לעסקה ואומת ואושר כאמור בתקנות אלה (להלן - שטר עסקה); השטר יודפס או ייכתב במכונת כתיבה ויהיה לפי הטופס המתאים מן הטפסים שיקבע הממונה.

בקשה לרישום עסקה תק' תשל"ה-1975 תק' (מס' 2) תשל"ה-1975

9.    (א)  בקשה לרישום עסקה במקרקעין תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת ותהא חתומה בידי בעל המקרקעין או בעל הזכות שהיא נושא העסקה, ותוגש לרשם הממונה על הלשכה שבה רשומים המקרקעין.

תק' תשל"ז-1977

           (ב)  לבקשה יצורפו –

(1)   שטר העסקה מוכן לחתימה, שיומצא במקור והעתק ובמספר עותקים נוסף כמספר הצדדים לעסקה;

(2)   נסח מרישום המקרקעין; רשם רשאי להתיר קבלת בקשה גם אם לא צורף נסח מרישום המקרקעין, אם ראה כי בנסיבות המקרה יהיה זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע;

תק' תשמ"ד-1984

(3)   מסמכים המוכיחים כשרותם של החותמים על השטר, אם הוא עומד להיחתם שלא בידי צד לעסקה; מסמכים כאמור יודפסו או ייכתבו במכונת כתיבה; הרשם רשאי להתיר קבלת מסמכים אף אם לא הודפסו או נכתבו במכונת כתיבה, אם ראה כי בנסיבות המקרה יהא זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע;

(4)   הוכחות כי שולמו כל האגרות, המסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין;

(5)   הסכמתו של צד שלישי לביצוע העסקה במקום שדרושה הסכמתו לפי דין או לפי תנאי ששימש יסוד לרישום קודם או על פי נתונים בפנקסים; הסכמתו של צד שלישי תהיה בכתב ותאומת כדרך שמאמתים חתימת שטר עסקה.

מיום 2.12.1971

תק' (מס' 2) תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2779 מיום 2.12.1971 עמ' 324

(2) נסח מרישום המקרקעין, ובתקופה מיום י"ג בכסלו תשל"ב (1 בדצמבר 1971) עד יום ט"ז בניסן תשל"ב (31 במרס 1972) – נסח מרישום המקרקעין, או שטר עיסקה ששימש יסוד לרישום בפנקס, או צו רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים, ובלבד שעובד המירשם אישר בחתימת ידו שקיימת זהות בין הרישום בשטר העיסקה או בצו הרישום לבין הרישום בפנקס;

מיום 1.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3307 מיום 17.3.1975 עמ' 1136

9. (א) בקשה לרישום עסקה במקרקעין תהא חתומה בידי בעל המקרקעין או הזכות שהיא נושא העסקה, ותוגש לרשם הממונה על הלשכה שבה רשומים המקרקעין.

(א) בקשה לרישום עסקה במקרקעין תהא ערוכה לפי הטופס שבתוספת ותהא חתומה בידי בעל המקרקעין או בעל הזכות שהיא נושא העסקה, ותוגש לרשם הממונה על הלשכה שבה רשומים המקרקעין.

  (ב) לבקשה יצורפו –

(1) שטר העסקה מוכן לחתימה;

(2) נסח מרישום המקרקעין, ובתקופה מיום י"ג בכסלו תשל"ב (1 בדצמבר 1971) עד יום ט"ז בניסן תשל"ב (31 במרס 1972) – נסח מרישום המקרקעין, או שטר עיסקה ששימש יסוד לרישום בפנקס, או צו רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים, ובלבד שעובד המירשם אישר בחתימת ידו שקיימת זהות בין הרישום בשטר העיסקה או בצו הרישום לבין הרישום בפנקס;

(3) מסמכים המוכיחים כשירותם של החותמים על השטר, אם הוא עומד להיחתם שלא בידי צד לעסקה;

(4) ההצהרה הנדרשת לפי סעיף 73 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963.

(4) הוכחות כי שולמו כל האגרות, המסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין.

מיום 1.4.1975

תק' (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3315 מיום 30.3.1975 עמ' 1267

(א) בקשה לרישום עסקה במקרקעין תהא ערוכה לפי הטופס לפי טופס 4 שבתוספת ותהא חתומה בידי בעל המקרקעין או בעל הזכות שהיא נושא העסקה, ותוגש לרשם הממונה על הלשכה שבה רשומים המקרקעין.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1776

החלפת תקנת משנה 9(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) לבקשה יצורפו –

(1) שטר העסקה מוכן לחתימה;

(2) נסח מרישום המקרקעין, ובתקופה מיום י"ג בכסלו תשל"ב (1 בדצמבר 1971) עד יום ט"ז בניסן תשל"ב (31 במרס 1972) – נסח מרישום המקרקעין, או שטר עיסקה ששימש יסוד לרישום בפנקס, או צו רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים, ובלבד שעובד המירשם אישר בחתימת ידו שקיימת זהות בין הרישום בשטר העיסקה או בצו הרישום לבין הרישום בפנקס;

(3) מסמכים המוכיחים כשירותם של החותמים על השטר, אם הוא עומד להיחתם שלא בידי צד לעסקה;

(4) הוכחות כי שולמו כל האגרות, המסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין.

מיום 29.7.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2066

(3) מסמכים המוכיחים כשרותם של החותמים על השטר, אם הוא עומד להיחתם שלא בידי צד לעסקה; מסמכים כאמור יודפסו או ייכתבו במכונת כתיבה; הרשם רשאי להתיר קבלת מסמכים אף אם לא הודפסו או נכתבו במכונת כתיבה, אם ראה כי בנסיבות המקרה יהא זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע;

תק' תשל"ה-1975

10.   (בוטלה).

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 100

10. הוגשה בקשה לרישום, ירשום הרשם הערה על כך ירשום הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לענין זה, הערה על כך בפנקס ויציין תאריך הגשת הבקשה (להלן – הערת פתיחה); הוגשו מספר בקשות לרישום עסקאות באותם מקרקעין, יהיה סדר רישומן ורישום הערות הפתיחה לפי סדר הגשתן.

מיום 1.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3307 מיום 17.3.1975 עמ' 1136

ביטול תקנה 10

הנוסח הקודם:

הערת פתיחה

10. הוגשה בקשה לרישום, ירשום הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לענין זה, הערה על כך בפנקס ויציין תאריך הגשת הבקשה (להלן – הערת פתיחה); הוגשו מספר בקשות לרישום עסקאות באותם מקרקעין, יהיה סדר רישומן ורישום הערות הפתיחה לפי סדר הגשתן.

כשהחותם הוא תאגיד או שותפות

11.   היה אחד הצדדים לעסקה תאגיד או שותפות, יצורפו לבקשה גם מסמכים המעידים על קיום התאגיד או השותפות, על כשירותם לבצע את העסקה שמבקשים לרשמה ועל החלטתם לבצעה.

תק' תשל"ה-1975

12.   (בוטלה).

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 100

12. הרשם רשאי לקבל הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לקבל בקשות, רשאי לקבל את הבקשה גם אם לא צורפו כל המסמכים האמורים בתקנות 9 עד 11 אם הובטח, להנחת דעתו, כי המסמכים הוגשו עד למועד שהוא קבע.

מיום 1.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3307 מיום 17.3.1975 עמ' 1136

ביטול תקנה 12

הנוסח הקודם:

דיחוי צירופו של מסמך

12. הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לקבל בקשות, רשאי לקבל את הבקשה גם אם לא צורפו כל המסמכים האמורים בתקנות 9 עד 11 אם הובטח, להנחת דעתו, כי המסמכים הוגשו עד למועד שהוא קבע.

צירוף תכניות מאושרות תק' תש"ם-1980

13.   אם הרישום הקיים של מקרקעין אינו מבוסס על תכנית מאושרת כדין לפי חוק התכנון או לפי פקודת המדידות, תצורף לבקשה גם תכנית שהוכנה ונחתמה בידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות או שאושרה לפי חוק התכנון וכן בוקרה ואושרה בהתאם להוראות שבתקנות המודדים, תשכ"ה-1965; המפקח רשאי לפטור את המבקש מחובה זו.

מיום 21.2.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4093 מיום 21.2.1980 עמ' 1048

החלפת תקנה 13

הנוסח הקודם:

13. היה הרישום המבוקש מכוון לתיקון שטח המקרקעין או גבולותיהם, או שהרישום הקיים של המקרקעין אינו מבוסס על תכנית מאושרת כדין לפי חוק התכנון או לפי פקודת המדידות, תצורף לבקשה גם תכנית מאושרת כדין; הממונה רשאי לפטור את המבקש מחובה זו.

חתימת השטר בלשכה תק' תשל"ה-1975

14.   (א)  התייצבו בעלי העסקה לפני הרשם, יבדוק הרשם את הבקשה ואת המסמכים שצורפו אליה ויברר אם העסקה כשרה לרישום ואם הנתונים בפנקסים מאפשרים את רישומה.

           (ב)  נוכח הרשם כי הצדדים זכאים לבצע את העסקה וכי אין מניעה לביצועה ולרישומה, יתן הסכמתו לרישום, יחתים את הצדדים על שטר העסקה ויאמת את חתימותיהם בחתימת ידו, לאחר שזיהה אותם והסביר להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושהם חותמים מרצונם.

מיום 1.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3307 מיום 17.3.1975 עמ' 1136

החלפת תקנה 14

הנוסח הקודם:

בדיקת הבקשה

14. הרשם יבדוק את הבקשה ואת המסמכים שצורפו אליה ויברר אם העסקה כשרה לרישום ואם הנתונים בפנקסים מאפשרים את רישומה; נוכח הרשם כי הצדדים זכאים לבצע את העסקה וכי אין מניעה לביצועה ולרישומה, יתן הסכמתו לרישום.

אישור העסקה לרישום תק' תשל"ה-1975

15.   נחתם שטר העסקה ואומת כאמור בתקנת משנה 14(ב), יאשר הרשם את העסקה לרישום, יתן העתק מהשטר לכל אחד מבעלי העסקה, והעסקה תירשם בפנקס.

מיום 1.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3307 מיום 17.3.1975 עמ' 1136

החלפת תקנה 15

הנוסח הקודם:

החלפת הרשם – צורתה והודעתה

15. (א) הרשם יתן החלטתו בכתב ויורה על מסירתה למבקש.

(ב) החליט הרשם להסכים לרישום, יציין בהחלטתו –

(1) מהות הרישום שהוא מסכים לרשום;

(2) שווי המקרקעין לפי השומה שנערכה במקרקעין וגובה האגרה שיש לשלם לפי זה;

(3) המסמכים שיש לצרף עד למועד החתימה על השטר;

(4) פרטים אחרים שהסדרם דרוש, לדעתו, להשלמת העסקה;

(5) המועד שבו יהיה מוכן לאמת את החתימות על השטר – אם השטר עומד להיחתם בפניו – ולאשר את העסקה לרישום.

חתימת השטר בפני עורך דין ורישום העסקה תק' תשל"ה-1975

16.   (א)  התייצבו בעלי העסקה לפני עורך-דין, יחתים אותם על שטר העסקה ויאמת חתימותיהם בחתימת ידו, לאחר שזיהה אותם והסביר להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה, ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושהם חותמים מרצונם.

תק' תשנ"ב-1992

           (א1)        לצד חתימת האימות האמורה בתקנת משנה (א) יאשר עורך-הדין, בכתב, כי בדק את הפרטים המופיעים בשטר העסקה והמסמכים שצורפו לה כאמור בתקנה 9 (בתקנה זו - המסמכים) ומצאם מתאימים וראויים לעסקה המבוקשת.

תק' תשנ"ב-1992

           (ב)  נחתם שטר העסקה ואומת כאמור בתקנות משנה (א) ו-(א1) יצרף עורך-הדין את השטר לבקשה וליתר המסמכים ויגישם לרשם סמוך לאחר מועד האימות.

           (ג)   נתקבל שטר העסקה, יבדוק הרשם, או מי שהממונה הסמיכו לכך, את הבקשה ואת המסמכים שצורפו אליה, ויברר אם העסקה כשרה לרישום ואם הנתונים בפנקסים מאפשרים את רישומה.

           (ד)  נוכח הרשם כי הצדדים זכאים לבצע את העסקה וכי אין מניעה לביצועה ולרישומה, יתן הסכמתו לרישום, יאשר את העסקה לרישום, ימסור לעורך-הדין העתק מהשטר, והעסקה תירשם בפנקס.

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 100

16. (א) התייצבו בעלי העסקה לפני הרשם, במועד שקבע לכך, יחתים אותם הרשם יחתים אותם הרשם, או מי שהממונה הסמיכו להחתמת שטרי-עסקה על שטר עסקה ויאמת את חתימותיהם בחתימת ידו בסמוך להן, לאחר שזיהה אותם והסביר להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושהם חותמים מרצונם.

(ב) לא יחתים הרשם את בעלי העסקה ולא יאמת את חתימותיהם על שטר העסקה אלא לאחר שהוכח להנחת דעתו –

(1) כי שולמו אגרה, מסים, ארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין;

(2) כי ניתנה הסכמתו של צד שלישי לביצוע העסקה מקום שדרושה הסכמתו לפי דין או תנאי בשטר קודם או על-פי הנתונים בפנקסים; הסכמתו של הצד השלישי תהיה בכתב מאומת כדרך שמאמתים שטר עסקה על-פי תקנות אלה, או בידי אדם המוסמך לכך לפי כל דין.

(ב) לא יוחתמו בעלי העסקה על שטר העסקה כאמור בתקנת משנה (א) אלא לאחר שהוכח –

(1) להנחת דעתו של המחתים, כי שולמו האגרה, המסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין;

(2) להנחת דעתו של הרשם, כי ניתנה הסכמתו של צד שלישי לביצוע העסקה מקום שדרושה הסכמתו לפי דין או תנאי בשטר קודם או על פי הנתונים בפנקסים; הסכמתו של הצד השלישי תהיה בכתב מאומת כדרך שמאמתים שטר עסקה על פי תקנות אלה, או בידי אדם המוסמך לכך לפי כל דין.

מיום 1.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3307 מיום 17.3.1975 עמ' 1136

החלפת תקנה 16

הנוסח הקודם:

חתימת השטר בלשכה

16. (א) התייצבו בעלי העסקה לפני הרשם, במועד שקבע לכך, יחתים אותם הרשם, או מי שהממונה הסמיכו להחתמת שטרי-עסקה על שטר עסקה ויאמת את חתימותיהם בחתימת ידו בסמוך להן, לאחר שזיהה אותם והסביר להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושהם חותמים מרצונם.

(ב) לא יוחתמו בעלי העסקה על שטר העסקה כאמור בתקנת משנה (א) אלא לאחר שהוכח –

(1) להנחת דעתו של המחתים, כי שולמו האגרה, המסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין;

(2) להנחת דעתו של הרשם, כי ניתנה הסכמתו של צד שלישי לביצוע העסקה מקום שדרושה הסכמתו לפי דין או תנאי בשטר קודם או על פי הנתונים בפנקסים; הסכמתו של הצד השלישי תהיה בכתב מאומת כדרך שמאמתים שטר עסקה על פי תקנות אלה, או בידי אדם המוסמך לכך לפי כל דין.

מיום 8.10.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5456 מיום 8.7.1992 עמ' 1270

(א1) לצד חתימת האימות האמורה בתקנת משנה (א) יאשר עורך- הדין, בכתב, כי בדק את הפרטים המופיעים בשטר העסקה והמסמכים שצורפו לה כאמור בתקנה 9 (בתקנה זו - המסמכים) ומצאם מתאימים וראויים לעסקה המבוקשת.

(ב) נחתם שטר העסקה ואומת בתקנת משנה (א) בתקנות משנה (א) ו-(א1), יצרף עורך-הדין את השטר לבקשה וליתר המסמכים כאמור בתקנה 9 ויגישם לרשם סמוך לאחר מועד האימות.

תק' תשל"ה-1975

17.   (בוטלה).

מיום 1.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3307 מיום 17.3.1975 עמ' 1137

ביטול תקנה 17

הנוסח הקודם:

חתימת השטר בפני עורך-דין

17. התייצבו בעלי העסקה לפני עורך-דין, יחתים אותם על שטר העסקה ויאמת חתימותיהם בחתימת ידו לצדן, לאחר שזיהה אותם והסביר להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה, ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושהם חותמים מרצונם; האמור בתקנה 16(ב) יחול גם על חתימת השטר בפני עורך-דין.

מי לא מוסמך לאמת שטרי עסקה

18.   (א)  לא יהא עורך-דין מוסמך לאמת שטרי עסקה, אם שר המשפטים, על-פי המלצת הועדה שהוקמה לכך בהודעה ברשומות (להלן - ועדת ההמלצות), החליט לשלול ממנו את סמכות האימות לתקופה שקבע או לצמיתות; וזה הרכב ועדת ההמלצות:

(1)   המנהל הכללי - יושב ראש;

(2)   הממונה;

(3)   שלושה חברים שימנה שר המשפטים בהמלצת לשכת עורכי-הדין.

           (ב)  שלושה מחברי ועדת ההמלצות, כשהיושב-ראש הוא אחד מהם, יהיו בה מנין חוקי.

           (ג)   הועדה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה ואת הנוהל בעבודתה.

תק' תשל"ה-1975

19.   (בוטל).

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 100

19. (א) נחתם שטר העסקה בפני הרשם ואומת, כאמור בתקנה 16 נחתם שטר העסקה ואומת כאמור בתקנה 16, יתן הרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך לכל אחד מבעלי העסקה העתק מהשטר ויציין על גבי המקור כי העסקה אושרה לרישום כאמור בסעיף 7(א) לחוק.

(ב) נחתם שטר העסקה בפני עורך-דין ואומת כאמור בתקנה 17, יוגש השטר לרשם ללשכה לרישום תוך יומיים מיום החתימה וימים שבהם היתה הלשכה סגורה או שנמנעה הגישה אליה לא יבואו במנין; הממונה רשאי להאריך מועד זה אם נוכח שמן הצדק לעשות כן.

(ג) קיבל הרשם את שטר העסקה במועד, יתן לכל אחד מבעלי העסקה העתק ממנו ויציין על גבי המקור כי העסקה אושרה לרישום כאמור בסעיף 7(א) לחוק; העתק שטר העסקה ישמש ראיה כי נתמלאו כל התנאים לביצוע העסקה.

(ד) אישר הרשם את העסקה לרישום, ירשום אותה תירשם העסקה בפנקס.

מיום 1.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3307 מיום 17.3.1975 עמ' 1137

ביטול תקנה 19

הנוסח הקודם:

רישום העסקה

19. (א) נחתם שטר העסקה ואומת כאמור בתקנה 16, יתן הרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך לכל אחד מבעלי העסקה העתק מהשטר ויציין על גבי המקור כי העסקה אושרה לרישום כאמור בסעיף 7(א) לחוק.

(ב) נחתם שטר העסקה בפני עורך-דין ואומת כאמור בתקנה 17, יוגש השטר ללשכה לרישום תוך יומיים מיום החתימה וימים שבהם היתה הלשכה סגורה או שנמנעה הגישה אליה לא יבואו במנין; הממונה רשאי להאריך מועד זה אם נוכח שמן הצדק לעשות כן.

(ג) קיבל הרשם את שטר העסקה במועד, יתן לכל אחד מבעלי העסקה העתק ממנו ויציין על גבי המקור כי העסקה אושרה לרישום כאמור בסעיף 7(א) לחוק; העתק שטר העסקה ישמש ראיה כי נתמלאו כל התנאים לביצוע העסקה.

(ד) אישר הרשם את העסקה לרישום, תירשם העסקה בפנקס.

תק' תשל"ה-1975

20.    (בוטל).

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 100

(א) נרשמה העסקה בפנקסי המקרקעין, ימחוק הרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך את הערת הפתיחה שרשם עם הגשת הבקשה כאמור בתקנה 10.

מיום 1.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3307 מיום 17.3.1975 עמ' 1137

ביטול תקנה 20

הנוסח הקודם:

מחיקת הערת הפתיחה

20. (א) נרשמה העסקה בפנקסי המקרקעין, ימחוק הרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך את הערת הפתיחה שרשם עם הגשת הבקשה כאמור בתקנה 10.

(ב) נרשמה הערת פתיחה ועברו ששה חדשים בלי שהשלימו הצדדים את העסקה, ימחוק הרשם את ההערה ויראו את הבקשה לרישום העסקה כאילו לא הוגשה; הוראה זו לא תחול –

(1) אם האריך הממונה את המועד לאחר שנוכח כי בנסיבות המקרה מן הצדק לעשות כן;

(2) על עסקאות במקרקעין הקשורות בהליכי תכנון.

זיהוי בעלי העסקה

21.   (א)  המחתים את בעלי העסקה יזהה אותם על פי תעודת זהות או דרכון.

           (ב)  המחתים רשאי להחתים בעל עסקה אף ללא הצגת תעודת זהות או דרכון, אם החותם ידוע לו אישית או אם זהותו הוכחה להנחת דעתו בכל דרך שהיא; נהג כן - יציין עובדה זו בגוף השטר המאומת.

           (ג)   הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחוייבים, על כל מקרה של קביעת זהותו של אדם לענין תקנות אלה.

סימן ב': רישום ירושה

רישום ירושה על פי בקשה

22.   רישום ירושה יהיה על פי בקשה מאת מעונין בדבר.

הגשת בקשה

23.   (א)  הבקשה לרישום ירושה תוגש בלשכה שבה רשומים המקרקעין שלגביהם מבקשים את הרישום.

           (ב)  לבקשה יצורפו –

תק' תשנ"ט-1998

(1)   צו ירושה, צו קיום צוואה או צו הנהלת עזבון, מאת בית משפט, בית דין דתי או רשם לעניני ירושה מוסמך;

(2)   נסח מרישום המקרקעין שלגביהם מבקשים את הרישום.

מיום 19.11.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5937 מיום 19.11.1998 עמ' 74

(1) צו ירושה, צו קיום צוואה או צו הנהלת עזבון, מאת בית משפט או בית דין מוסמך, בית דין דתי או רשם לעניני ירושה מוסמך;

רישום ירושה של שכירות מתבטלת תק' תשל"ב-1971

23א.   (א)  הוגשה בקשה לרישום ירושה של שכירות, ונוכח הרשם כי בהתאם לתנאי השכירות יכול המשכיר לבטלה בגלל מותו של השוכר או בגלל אירוע הנובע ממותו של השוכר, יעכב את רישום הירושה, ימציא למשכיר הודעה על הבקשה ויבקשנו להודיע עמדתו תוך ארבעה-עשר יום מיום קבלת ההודעה.

           (ב)  הודיע המשכיר לרשם, תוך התקופה האמורה, על התנגדותו לרישום הירושה, לא תירשם הירושה אלא על פי צו מפורש של בית משפט מוסמך או אם הודיע המשכיר לאחר מכן על הסכמתו לרישומה.

           (ג)   לא הודיע המשכיר כאמור על התנגדותו, או הודיע על הסכמתו לרישום הירושה, יורה הרשם על רישום הירושה כמבוקש.

מיום 8.10.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2755 מיום 8.10.1971 עמ' 82

הוספת תקנה 23א

תחולת סימן א'

24.   הוראות סימן א' יחולו, בשינויים המחוייבים, על רישום ירושה לפי סימן זה.

סימן ג': רישום הערות

הערות נוספות על ההערות שבחוק

25.   ההערות המפורטות בסימן זה יירשמו בידי הרשם בנוסף להערות שנקבעו בסימן ב' של פרק ט' לחוק.

הערה על ביטול הרשאה

26.   על פי בקשת שולח ירשום הרשם הערה על ביטול הרשאה שאינה בלתי חוזרת כאמור בסעיף 14(ב) לחוק השליחות, תשכ"ה-1965.

הערה על יעודם של מקרקעין תק' (מס' 3)  תשל"ה-1975

27.   (א)  לפי בקשת יושב ראש מוסד תכנון ירשום הרשם הערה על היעוד או על השימוש שנקבע למקרקעין פלונים מכוח חוק התכנון או הוראות של תכנית או תנאי בהיתר שניתנו לפי חוק התכנון.

תק' תשל"ז-1977

           (ב)  בוטל היעוד או השימוש שנרשם כאמור, או שונו הוראות של תכנית או תנאים בהיתר, יורה הרשם, לפי בקשת מי שביקש את רישום ההערה, על מחיקתה.

           (ג)   בתקנה זו, "מוסד תכנון" - ועדה מחוזית לתכנון ולבניה או ועדה מקומית לתכנון ולבניה או ועדת משנה של ועדה מקומית לתכנון ולבניה.

מיום 26.9.1975

תק' (מס' 3) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3343 מיום 27.8.1975 עמ' 1812

החלפת תקנה 27

הנוסח הקודם:

27. (א) על פי בקשת יושב-ראש הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירשום הרשם הערה על היעוד שנקבע למקרקעין פלונים לפי הוראות חוק התכנון.

(ב) בוטל היעוד שנקבע כאמור, יורה מפקח, על פי בקשת יושב-ראש הועדה או כל אדם מעונין, על מחיקת ההערה.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1777

(ב) בוטל היעוד או השימוש שנרשם כאמור, או שונו הוראות של תכנית או תנאים בהיתר, יורה המפקח יורה הרשם, לפי בקשת מי שביקש את רישום ההערה, על מחיקתה.

הערה על מקלט או מחסה

28.   (א)  על פי בקשת הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצאים מקרקעין פלונים, או על פי בקשת מפקד הג"א מחוזי, ירשום הרשם הערה כי אותם מקרקעין, או חלק מסויים בהם, נועדו לשמש מקלט או מחסה ציבורי כמשמעותם בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951 (בתקנה זו - חוק הג"א).

תק' תשל"ז-1977

           (ב)  בוטלה הודעת המקרקעין למקלט או למחסה ציבורי, יורה הרשם על מחיקת ההערה, על פי בקשת הרשות המקומית, ראש הג"א, מפקד הג"א מחוזי או ועדת הערר האמורה בסעיף 13(ד) לחוק הג"א, או על פי בקשת כל אדם המעונין באותם מקרקעין.

           (ג)   רישום הערה לפי תקנה זו ומחיקתה פטורים מאגרת רישום.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1777

(ב) בוטלה הודעת המקרקעין למקלט או למחסה ציבורי, יורה מפקח יורה הרשם על מחיקת ההערה, על פי בקשת הרשות המקומית, ראש הג"א, מפקד הג"א מחוזי או ועדת הערר האמורה בסעיף 13(ד) לחוק הג"א, או על פי בקשת כל אדם המעונין באותם מקרקעין.

הערה על אי-התאמה

29.   (א)  על פי בקשת הועדה המקומית לתכנון ובניה ירשום הרשם הערה בדבר אי-התאמת בנין להיתר שנתנה הועדה על פי הוראות חוק התכנון.

תק' תשל"ז-1977

           (ב)  רשם רשאי, על פי בקשת הועדה המקומית או כל אדם המעונין במקרקעין, להורות על מחיקת הערה שנרשמה כאמור בתקנת משנה (א), אם שוכנע כי אין עוד הצדקה לקיום ההערה.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1777

(ב) מפקח רשאי רשם רשאי, על פי בקשת הועדה המקומית או כל אדם המעונין במקרקעין, להורות על מחיקת הערה שנרשמה כאמור בתקנת משנה (א), אם שוכנע כי אין עוד הצדקה לקיום ההערה.

הערה על היותם של המקרקעין מקרקעי יעוד

30.   (א)  הרשם ירשום בצד רישומם של כל מקרקעין שהם מקרקעי יעוד, כמשמעותם בסעיף 107 לחוק, הערה המעידה על אפים זה.

           (ב)  פורסמה ברשומות הודעה כי המקרקעין חדלו לשמש ליעודם, כאמור בסעיף 110 לחוק - ימחק הרשם את ההערה.

הערה על נכסי הקדש ציבורי תק' תשנ"ד-1994

30א.   (א)  נרשמו מקרקעין או חלק מסוים בהם כנכסי הקדש ציבורי בפנקס ההקדשות הציבוריים, כמשמעותם בחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, יודיע על כך רשם ההקדשות לרשם, והרשם ירשום הערה בדבר קיומו של רישום כאמור.

           (ב)  נמחק הקדש מפנקס ההקדשות הציבוריים, יודיע על כך רשם ההקדשות לרשם, והרשם יורה על מחיקת ההערה.

           (ג)   רישום הערה או מחיקתה לפי תקנה זו, פטורים מאגרת רישום.

מיום 5.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5590 מיום 5.4.1994 עמ' 762

הוספת תקנה 30א

סימן ד': רישום פסקי-דין וצווים

רישום פסקי-דין והחלטות אחרות של בתי-משפט תק' תשל"א-1970 תק' תשל"ז-1977

31.   הרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך ירשום כל פסק-דין, צו או החלטה אחרת של בית משפט, אם הורה בית המשפט על רישומם.

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 100

31. הרשם או מי שהממונה הסמיכו לכך ירשום כל פסק-דין, צו או החלטה אחרת של בית משפט, אם הורה בית המשפט על רישומם.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1777

31. הרשם או מי שהממונה הסמיכו לכך הרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך ירשום כל פסק-דין, צו או החלטה אחרת של בית משפט, אם הורה בית המשפט על רישומם.

רישום החלטות וצווים של רשויות אחרות תק' תשל"א-1970 תק' תשל"ז-1977

32.   הרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך ירשום פסק-דין, צו או החלטה אחרת של רשות המוסמכת להורות על רישום החלטותיה, אם הרשות הורתה על הרישום.

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 100

32. הרשם או מי שהממונה הסמיכו לכך ירשום פסק-דין, צו או החלטה אחרת של רשות המוסמכת להורות על רישום החלטותיה, אם הרשות הורתה על הרישום.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1777

32. הרשם או מי שהממונה הסמיכו לכך הרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך ירשום פסק-דין, צו או החלטה אחרת של רשות המוסמכת להורות על רישום החלטותיה, אם הרשות הורתה על הרישום.

הגשת המסמך לרישום תק' תשל"א-1970

33.        פסק-דין, צו או החלטה, כאמור בתקנות 31 או 32, יכול שיוגשו לרישום במישרין מאת בית המשפט או הרשות, לפי הענין, או מאת אדם מעונין המבקש זאת, אלא שאם הוגשו מאת המעונין כאמור, לא יירשמו כל עוד לא שולמה האגרה שנקבעה לכך.

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 101

33. פסק-דין, צו או החלטה, כאמור בתקנות 31 או 32, יכול שיוגשו לרישום במישרין מאת בית המשפט או הרשות, לפי הענין, או מאת אדם מעונין המבקש זאת, אלא שאם הוגשו מאת המעונין כאמור, לא ירשום אותם הרשם לא יירשמו כל עוד לא שולמה האגרה שנקבעה לכך.

סימן ה': רישום זכות קדימה ומימושה

זכות קדימה על פי הסכם

34.   זכות קדימה על פי הסכם כאמור בסעיף 99 לחוק תירשם כדרך שנרשמת עסקה והוראות סימן א' יחולו בשינויים המחוייבים.

רישום זכות קדימה של יורש

35.   (א)  יורש המבקש לרשום זכות קדימה כאמור בסעיף 100(ב) לחוק, יגיש בקשתו לרשם; לבקשה יצורף נסח מרישום המקרקעין והעתק מצו הירושה או צו אישור הצוואה, לפי הענין.

           (ב)  המבקש יציין בבקשתו לגבי חלקם של אילו יורשים הוא מבקש לרשום את זכות הקדימה, או שהוא מבקש לרשמה לגבי חלקם של כל יתר היורשים.

תק' תשל"א-1970

           (ג)   נוכח הרשם - על פי צו הירושה או צו אישור הצוואה ועל פי ראיות נוספות, שהוגשו לו - כי בקשת היורש בדין יסודה, תירשם זכות הקדימה.

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 101

החלפת תקנת משנה 35(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) הרשם ירשום את זכות הקדימה, אם נוכח – על פי צו הירושה או צו אישור הצוואה ועל פי ראיות נוספות שהוגשו לו – כי בקשת היורש בדין יסודה.

הערה על הצעה לרכישת מקרקעין תק' תשל"א-1970

36.   קיבל הרשם העתק מההצעה שנשלחה לבעל זכות קדימה כאמור בסעיף 102(א) לחוק, ירשום הרשם או מי שהרשם הסמיכו לענין זה הערה על כך בסמוך לרישומם של המקרקעין.

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 101

36. קיבל הרשם העתק מההצעה שנשלחה לבעל זכות קדימה כאמור בסעיף 102(א) לחוק, ירשום הרשם או מי שהרשם הסמיכו לענין זה הערה על כך בסמוך לרישומם של המקרקעין.

הפקדת המחיר תק' תשל"א-1970

37.   בעל זכות קדימה שקיבל הצעה כאמור בתקנה 36, וביקש להפקיד בידי הרשם את המחיר הנדרש, ימסור לרשם העתק מההודעה ששלח למציע על הסכמתו לרכוש את המקרקעין כמוצע, אישור מסירת ההודעה בדואר רשום והמחאה לזכות המציע ולהנחת דעתו של הרשם על הסכום הנקוב בהצעה כתמורת המקרקעין או הזכות; הרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך ירשום הערה על ההפקדה ויודיע עליה למציע.

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 101

37. בעל זכות קדימה שקיבל הצעה כאמור בתקנה 36, וביקש להפקיד בידי הרשם את המחיר הנדרש, ימסור לרשם העתק מההודעה ששלח למציע על הסכמתו לרכוש את המקרקעין כמוצע, אישור מסירת ההודעה בדואר רשום והמחאה לזכות המציע ולהנחת דעתו של הרשם על הסכום הנקוב בהצעה כתמורת המקרקעין או הזכות; הרשם ירשום הרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך ירשום הערה על ההפקדה ויודיע עליה למציע.

הודעה על תשלום למציע

38.   שילם בעל זכות הקדימה למציע את המחיר הנדרש, ימסור לרשם אישור מאת המציע על קבלת הסכום או אישור על מסירתו למציע באמצעות הדואר.

ביצוע ההעברה

39.   שילם בעל זכות הקדימה את המחיר או הפקידו בידי הרשם, ונוכח הרשם כי לפי הנתונים בפנקסים אין מניעה לביצוע ההעברה, ינהג כאילו הוגשה לו בקשה לרישום עסקה והוראות סימן א' יחולו, בשינויים המחוייבים.

תק' תש"ם-1980

סימן ו': רישום ראשון, חידוש רישום ותיקון שטח או גבולות

מיום 21.2.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4093 מיום 21.2.1980 עמ' 1048

סימן ו': רישום ראשון וחידוש רישום רישום ראשון, חידוש רישום ותיקון שטח או גבולות

בקשה לרישום ראשון

40.   (א)  בקשה לרישום ראשון של מקרקעין תוגש למפקח באמצעות הרשם שבתחום לשכתו נמצאים אותם מקרקעין, ואם אין הם נמצאים בתחומה של שום לשכה - במישרין למפקח שהם באזור סמכותו.

           (ב)  לבקשה יצורפו –

תק' תש"ם-1980

(1)   תשריט המקרקעין שהוכן על ידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות וכן בוקר ואושר בהתאם להוראות שבתקנות המודדים, תשכ"ה-1965;

(2)   נסח מרישום המקרקעין ברישומי מס רכוש וקרן פיצויים, או אישור מאת מנהל מס רכוש וקרן פיצויים או מטעמו כי המקרקעין אינם רשומים בפנקסיו; האמור בפסקה זו לא יחול אם הבקשה מוגשת מטעם המדינה;

(3)   רשימה המפרטת שמו של כל אדם, זולת המבקש, שיש לו זכות באותם מקרקעין הטעונה רישום בפנקס, וכן מענו של כל אדם כאמור - במידה שהמען ידוע למבקש.

מיום 21.2.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4093 מיום 21.2.1980 עמ' 1048

(1) תשריט המקרקעין שהוכן על ידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות וכן בוקר ואושר בהתאם להוראות שבתקנות המודדים, תשכ"ה-1965;

בקשה לחידוש רישום

41.   (א)  בקשה לחידוש רישום תוגש למפקח באמצעות הרשם שבלשכתו היו רשומים המקרקעין לפני שהושמד או טושטש הרישום.

           (ב)  לבקשה יצורפו –

(1)   נסח מהרישום הקודם של המקרקעין, שטר קנין, תעודת רישום או כל מסמך אחר המעיד על הרישום של המקרקעין לפני שהושמד או טושטש;

(2)   רשימה המפרטת שמו של כל אדם שיש לו זכות באותם מקרקעין הטעונה רישום בפנקס, וכן מענו של כל אדם כאמור - במידה שהמען ידוע למבקש;

(3)   תצהיר לאימות המסמכים האמורים בפסקה (1) והרשימה האמורה בפסקה (2).

בקשה לתיקון שטח או גבולות תק' תש"ם-1980

41א.   (א)  בקשה לתיקון רישום לא נכון של שטח או גבולות של מקרקעין לא מוסדרים תוגש למפקח באמצעות הרשם שבלשכתו רשומים המקרקעין.

           (ב)  בבקשה יפורטו כל העובדות המשמשות יסוד לתיקון המבוקש ויצורפו אליה –

(1)   נסח מרישום המקרקעין;

(2)   תשריט המתאר את המקרקעין ואת התיקון המבוקש, שהוכן ונחתם בידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות, וכן בוקר ואושר ככשר לרישום בהתאם לתקנות המודדים, תשכ"ה-1965;

(3)   נסח מאושר מרישום המקרקעין בפנקסי מס רכוש וקרן פיצויים ובפנקסי הרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין, או אישור מאת מנהל מס רכוש וקרן פיצויים וראש הרשות המקומית כי המקרקעין אינם רשומים בפנקסיהם;

(4)   רשימה המפרטת שמו של כל אדם, זולת המבקש, שיש לו זכות באותם מקרקעין וכן מענו של כל אדם כאמור;

(5)   רשימה המפרטת שמו של כל אדם שיש לו זכות במקרקעין הסמוכים, אם התיקון עלול להשפיע על זכויותיו, וכן מענו של כל אדם כאמור;

(6)   תצהיר לאימות העובדות שפורטו בכתב הבקשה והרשימות האמורות בפסקאות (4) ו-(5).

מיום 21.2.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4093 מיום 21.2.1980 עמ' 1048

הוספת תקנה 41א

מסירת הודעה לבעלי הזכויות

42.   בנוסף לפרסום ההודעה ברשומות, כאמור בסעיף 136(א) לחוק, יורה המפקח על מסירת הודעה על כל בקשה לפי סימן זה לכל אדם שנכלל ברשימה שצורפה לבקשה כבעל זכות במקרקעין זולת המבקש (בסימן זה - מעונין), וכן ליועץ המשפטי לממשלה אם הבקשה לא הוגשה מטעם המדינה.

הגשת התנגדות תק' תש"ם-1980

43.   (א)  התנגדות לרישום או לתיקון רישום כמבוקש לפי תקנות 40, 41 או 41א תוגש בשני עתקים ובצירוף עותק אחד לכל מעונין; אלא שאם הוגשה בקשה או התנגדות קודמת, על ידי מספר מבקשים או מתנגדים, לא יצורף אלא עותק אחד לכל אותם מבקשים או מתנגדים.

           (ב)  בהתנגדות יצויינו –

(1)   שמו של המתנגד, משלח ידו, מספר זהותו, מענו והמען למסירת מסמכים;

(2)   הרצאה תמציתית של טענות המתנגדים.

           (ג)   ההתנגדות תימסר מטעם המפקח לכל מעונין פרט למתנגד.

מיום 21.2.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4093 מיום 21.2.1980 עמ' 1049

(א) התנגדות לרישום כמבוקש בתקנות 40 או 41 התנגדות לרישום או לתיקון רישום כמבוקש לפי תקנות 40, 41 או 41א תוגש בשני עתקים ובצירוף עותק אחד לכל מעונין; אלא שאם הוגשה בקשה או התנגדות קודמת, על ידי מספר מבקשים או מתנגדים, לא יצורף אלא עותק אחד לכל אותם מבקשים או מתנגדים.

סייג לטענות פגם

44.   נמסרה בקשה או התנגדות לפי סימן זה בלשכה, או בלשכתו של המפקח, ונתקבלה שם על ידי העובד שנקבע לכך, לא ייזקק המפקח לטענת פגם בצורת הבקשה או ההתנגדות.

מתן צו רישום במקרה שלא הוגשה התנגדות תק' תש"ם-1980

45.   תמה התקופה שנקבעה להגשת התנגדות בסעיף 136(ב) לחוק, ולא הוגשה התנגדות, ושוכנע המפקח כי מן הדין הוא לרשום את המקרקעין, לחדש רישומם, או לתקן את הרישום הקיים, כמבוקש, יתן צו לרישומם או לתיקון הרישום.

מיום 21.2.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4093 מיום 21.2.1980 עמ' 1049

45. תמה התקופה שנקבעה להגשת התנגדות בסעיף 136(ב) לחוק, ולא הוגשה התנגדות, ושוכנע המפקח כי מן הדין הוא לרשום את המקרקעין, או לחדש רישומם, כמבוקש, יתן צו לרישומם לרשום את המקרקעין, לחדש רישומם, או לתקן את הרישום הקיים, כמבוקש, יתן צו לרישומם או לתיקון הרישום.

דיון כשהוגשה התנגדות

46.   (א)  תמה התקופה שנקבעה להגשת התנגדות בסעיף 136(ב) לחוק, והוגשה התנגדות, יקבע המפקח מועד לדיון ויזמין את המבקש והמתנגד.

           (ב)  בעת הדיון ישמע המפקח תחילה את טענות המתנגד ולאחר מכן את טענות המבקש; המפקח רשאי, ככל שהדבר ייראה לו דרוש למען הצדק, להתיר למתנגד להשיב לטענות המבקש.

           (ג)   שמע המפקח את טענות המתנגד ונוכח כי אין בהן כדי להצדיק לכאורה את דחיית הבקשה, רשאי הוא לתת את הצו לרישום המקרקעין כמבוקש בלי לשמוע את טענות המבקש.

           (ד)  המפקח רשאי, בכל שלב של ההליכים לפי סימן זה, להורות על הגשת טענות בכתב, בנוסף לטענות בעל-פה או במקומן.

החלטת המפקח תק' תש"ם-1980

47.   (א)  כתום הדיון רשאי המפקח לתת צו לרישום המקרקעין או לתיקון הרישום הקיים או לדחות את הבקשה.

           (ב)  החלטה מנומקת של המפקח תימסר למבקש ולמתנגדים בסמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.

מיום 21.2.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4093 מיום 21.2.1980 עמ' 1049

(א) כתום הדיון רשאי המפקח לתת צו לרישום המקרקעין או לתיקון הרישום הקיים או לדחות את הבקשה.

תוכן הצו תק' תש"ם-1980

48.   צו לרישום מקרקעין או לתיקון הרישום הקיים לפי סימן זה יפרט את כל הפרטים שייכללו ברישום המקרקעין או רישומם מחדש, או בתיקון הרישום הקיים ובכלל זה הפרטים בדבר הבעלות, זכויות החכירה, המשכנתאות, זיקות ההנאה וכל יתר הזכויות הנרשמות בפנקסים.

מיום 21.2.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4093 מיום 21.2.1980 עמ' 1049

48. צו לרישום מקרקעין או לתיקון הרישום הקיים לפי סימן זה יפרט את כל הפרטים שייכללו ברישום המקרקעין או רישומם מחדש, או בתיקון הרישום הקיים ובכלל זה הפרטים בדבר הבעלות, זכויות החכירה, המשכנתאות, זיקות ההנאה וכל יתר הזכויות הנרשמות בפנקסים.

ביצוע הרישום תק' תשל"א-1970

49.   ניתן צו לפי סימן זה, ואין עוד ערר או ערעור עליו, יעבירנו המפקח לרשם והרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך ירשום את המקרקעין בהתאם להוראות הצו.

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 101

49. ניתן צו לפי סימן זה, ואין עוד ערר או ערעור עליו, יעבירנו המפקח לרשם והרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך ירשום את המקרקעין בהתאם להוראות הצו.

סימן ז': רישום בית משותף וביטול הרישום

הגשת בקשה לרישום בפנקס הבתים המשותפים

50.   (א)  בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים תוגש בשני עתקים באמצעות הרשם שבלשכתו רשומים המקרקעין שלגביהם מוגשת הבקשה.

           (ב)  לבקשה יצורפו –

(1)   נסח מרישום המקרקעין;

(2)   תשריט הבית, מאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, או תשריט אחר הנותן, להנחת דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית ודירותיו;

(3)   תקנון הבית או הודעה שהמבקשים מאמצים את התקנון המצוי;

(4)   המלצה למינוי נציגות זמנית לבית המשותף.

מתן צו רישום

51.   נוכח המפקח כי נתמלאו כל התנאים למתן צו רישום כמפורט בסעיף 143 לחוק, וכי הבית ראוי להירשם בפנקס הבתים המשותפים כאמור בסעיף 142, יתן את צו הרישום.

רישום הבית תק' תשל"א-1970

52.   נתן המפקח צו רישום כאמור בתקנה 51, ואין עוד ערר או ערעור על הצו, יעבירנו המפקח לרשם והרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך ירשום את הבית בפנקס הבתים המשותפים בהתאם להוראות צו הרישום.

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 101

52. נתן המפקח צו רישום כאמור בתקנה 51, ואין עוד ערר או ערעור על הצו, יעבירנו המפקח לרשם והרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך ירשום את הבית בפנקס הבתים המשותפים בהתאם להוראות צו הרישום.

בית משותף המורכב ממבנים אחדים תק' תשל"ב-1971

52א.   (א)  הוגשה למפקח בקשה לרשום שני בתים או יותר כבית משותף אחד, כאמור בסעיף 142(ב) לחוק, ונוכח המפקח כי מהתשריט שצורף לבקשה נובע, על פניו, שהחלקה או החלקות שעליהן הוקמו הבתים אינן ניתנות לחלוקה כאמור באותו סעיף, יתן צו רישום, ובלבד שנתמלאו תנאים אחרים למתן הצו.

           (ב)  לא נוכח המפקח כאמור בתקנת משנה (א), יעביר את הבקשה לועדה המחוזית לתכנון ולבניה שבתחום סמכותה נמצאים המקרקעין שלגביהם הוגשה הבקשה (להלן - הועדה המחוזית) ולא יתן צו רישום כמבוקש אלא אם קבעה הועדה המחוזית, בחוות דעת מנומקת כי החלקה או החלקות אינן ניתנות לחלוקה כאמור בסעיף 142 לחוק.

           (ג)   חיוותה הועדה המחוזית דעתה, כי החלקה או החלקות אינן ניתנות לחלוקה כאמור, יתן המפקח את צו הרישום, ובלבד שנתמלאו התנאים האחרים למתן הצו.

מיום 8.10.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2755 מיום 8.10.1971 עמ' 82

הוספת תקנה 52א

בקשה לתיקון צו רישום

53.   בעל דירה, או בעל זכות בדירה, המבקש תיקון צו הרישום, יצרף לבקשתו –

(1)   נסח מרישום הבית המשותף על כל דירותיו בפנקס הבתים המשותפים;

(2)   תשריט הבית, מאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, או תשריט אחר הנותן, להנחת דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית המשותף על דירותיו;

(3)   העתק מהבקשה בשביל כל בעל דירה ובעל זכות בדירה בבית המשותף, זולת המבקש.

הגשת טענות

54.   (א)  הוגשה בקשה לתיקון צו רישום, ימסור המפקח הודעה על כך לכל בעל דירה ולכל בעל זכות בדירה מדירות הבית המשותף זולת המבקש (בסימן זה - שכן), יציין בה את זכותו לטעון טענותיו לבקשה ויצרף אליה העתק מהבקשה.

           (ב)  כל שכן רשאי, תוך חמישה עשר יום מהיום שנמסרה לו ההודעה, להגיש למפקח טענות בכתב בקשר לבקשה.

           (ג)   המפקח ידון בבקשה ובטענות שהוגשו לו - אם הוגשו - על סמך החומר בכתב שהוגש לו בלי לשמוע את הצדדים, ואולם רשאי הוא, אם היה משוכנע שהדבר דרוש לעשיית צדק, להורות על קיום דיון לפניו.

החלטת המפקח

55.   לאחר הדיון בטענות כאמור בתקנה 54(ג), או עם תום המועד להגשת טענות - אם לא הוגשו טענות, יתן המפקח צו לתיקון צו הרישום או ידחה את הבקשה.

בקשה לביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים

56.   בעלי הדירות בבית משותף המבקשים כולם לבטל את רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים, יצרפו לבקשתם –

(1)   נסח מרישום הבית המשותף, על כל דירותיו, בפנקס הבתים המשותפים;

(2)   תשריט הבית, מאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, או תשריט אחר הנותן, להנחת דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית על דירותיו;

(3)   העתק מהבקשה בשביל כל בעל זכות בדירה מדירות הבית המשותף, זולת בעלי הדירות.

הגשת טענות

57.   הוגשה בקשה לביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים, כאמור בתקנה 56, או שהמפקח התכוון לבטל את הרישום מיזמתו משנוכח שהבית אינו ראוי עוד לרישום בפנקס, כאמור בסעיף 146 לחוק, ימסור המפקח הודעה על כך לכל בעל דירה ולכל בעל זכות בדירה, ומשעשה כן יחולו הוראות תקנות 54 ו-55, בשינויים המחוייבים.

רישום בית שבבעלות משותפת

58.   הוגשה בקשה לרישום בית הנמצא בבעלות משותפת של מספר בני אדם בפנקס הבתים המשותפים, רשאי המפקח לצוות בצו הרישום על העברת חלקים בלתי מסויימים בדירות משותף לשותף.

העברת בעלות לחוכר

59.   (א)  המפקח רשאי לצוות, בצו הרישום, כי הבעלות בדירה שהיתה מוחכרת לחוכר ערב הרישום תירשם בשם החוכר כאמור בסעיף 143(ג) לחוק, אם נתבקש לכך על ידי הבעל והחוכר ואם שוכנע כי ביטול החכירה והעברת הבעלות נעשים עקב הרישום בפנקס הבתים המשותפים בלבד.

           (ב)  היתה דירה, כאמור בתקנת משנה (א), מוחכרת בחכירה לדורות, יהיו ביטול החכירה והקניית הבעלות לחוכר פטורים מאגרה.

סימן ח': רישומים שונים

חלוקה, פיצול ואיחוד תק' תשל"ט-1978

60.   (א)  רישום חלוקה, פיצול או איחוד של חלקות (בתקנה זו - פעולת תכנון) ייעשה על סמך תכנית שהוכנה ונחתמה בידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות, אושרה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, וכן בוקרה ואושרה ככשרה לרישום בהתאם להוראות שבתקנות המודדים, תשכ"ה-1965.

           (ב)  בקשה לרישום פעולת תכנון תהא חתומה בידי בעלי המקרקעין שבהם מבוצעת אותה פעולה ותוגש לרשם הממונה על הלשכה שבה רשומים המקרקעין.

           (ג)   לבקשה יצורפו –

(1)   תכנית פעולת התכנון, שהוכנה ואושרה כאמור בתקנת-משנה (א);

(2)   נסח מרישום המקרקעין הכלולים בתכנית;

(3)   אישורים על תשלום כל האגרות, המסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום פעולת תכנון או פטור מהם.

           (ד)  בכפוף לאמור בתקנות-משנה (ה) ו-(ו), משנוכח הרשם כי תכנית פעולת התכנון הוכנה ואושרה כדין ואין מניעה לביצועה ולרישומה, ירשום הרשם או מי שהסמיך לכך את פעולת התכנון כפי שאושרה.

           (ה)  היו מקרקעין שבהם מבוצעת פעולת תכנון מוחכרים או משועבדים במשכנתה או בזיקת הנאה או בזכות קדימה, או כפופים להערה שנרשמה מכוח הוראת דין, יפרט הרשם את הפרטים בדבר רישומן של זכויות או הערה כאמור בחלקות שייווצרו לאחר פעולת התכנון.

           (ו)   היו מקרקעין שבהם מבוצעת פעולת תכנון רשומים בפנקס הבתים המשותפים, יפרט המפקח את הפרטים בדבר רישומו או תיקונו של צו הרישום בפנקס הבתים המשותפים לגבי החלקות שיווצרו לאחר פעולת התכנון.

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 101

החלפת תקנת משנה 60(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ד), משאישר מנהל מחלקת המדידות את התכנית, ירשום הרשם את הפעולה כפי שאושרה.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1777

(ד) במקרים אלו טעונה התכנית אישור נוסף של מפקח:

(1) אם הפעולה גוררת פיצולה של חלקה ליותר מחמש חלקות חדשות, או תיקונם של השטח והגבולות של החלקה המקורית;

(2) אם חלקה שבה מבוצעת פעולה מוחכרת או משועבדת במשכנתא או בזיקת הנאה; במקרה זה יפרט המפקח את הפרטים בדבר רישומן של זכויות כאמור בחלקות שייווצרו לאחר הפעולה.

(ד) היתה חלקה שבה מבוצעת הפעולה מוחכרת או משעובדת במשכנתה או בזיקת הנאה או בזכות קדימה, יפרט הרשם את הפרטים בדבר רישומן של זכויות כאמור בחלקות שייווצרו לאחר הפעולה.

(ה) היתה חלקה שבה מבוצעת הפעולה רשומה בפנקס הבתים המשותפים, יפרט המפקח את הפרטים בדבר רישום או תיקונו של צו הרישום בפנקס הבתים המשותפים בחלקות שיווצרו לאחר הפעולה.

מיום 4.11.1978

תק' תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3898 מיום 5.10.1978 עמ' 18

החלפת תקנה 60

הנוסח הקודם:

60. (א) בקשה לרישום חלוקה, פיצול או איחוד של חלקות (בתקנה זו – פעולה) תוגש לרשם בחתימת כל בעלי החלקות שבהן מבוצעת הפעולה; לבקשה יצורפו –

(1) נסח מרישום החלקות האמורות;

(2) תכנית הפעולה, שהוכנה על ידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות ואושרה בהתאם להוראות חוק התכנון.

(ב) הוגשה לרשם בקשה כאמור בתקנת משנה (א), יעביר הרשם את התכנית למנהל מחלקת המדידות לבדיקה ולאישור.

(ג) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ד), משנוכח הרשם כי מנהל מחלקת המדידות אישר את התכנית, ירשום הרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך את הפעולה כפי שאושרה.

(ד) היתה חלקה שבה מבוצעת הפעולה מוחכרת או משעובדת במשכנתה או בזיקת הנאה או בזכות קדימה, יפרט הרשם את הפרטים בדבר רישומן של זכויות כאמור בחלקות שייווצרו לאחר הפעולה.

(ה) היתה חלקה שבה מבוצעת הפעולה רשומה בפנקס הבתים המשותפים, יפרט המפקח את הפרטים בדבר רישום או תיקונו של צו הרישום בפנקס הבתים המשותפים בחלקות שיווצרו לאחר הפעולה.

מחוברים שנרשמו בנפרד מהקרקע תק' תשל"ז-1977

61.   נוכח הרשם כי מבנים או נטיעות רשומים בנפרד מן הקרקע על שם אדם אחד, יורה על ביטול הרישום וירשום את המבנים או הנטיעות והקרקע כיחידה אחת.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1777

החלפת תקנה 61

הנוסח הקודם:

61. (א) בוטל הרישום בנפרד של קרקע ומחוברים שערב תחילתו של החוק היו רשומים כנכסים נפרדים על שם שני אדם שונים, כאמור  בסעיף 157(ב) לחוק, יקבע המפקח את שוויים של שני הנכסים הנפרדים לאחר שקיבל חוות דעתו של שמאי ממשלתי.

(ב) קבע המפקח שוויים של הנכסים כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על השומה לבעלי הקרקע והמחוברים ויציין בהודעתו את זכויותיהם לפי פסקאות (2) ו-(3) לסעיף 157(ב) האמור.

(ג) לא ניצלו בעל הקרקע ובעל המחוברים את זכויותיהם, יצווה המפקח על רישום המקרקעין כאמור בפסקה (5) לסעיף 157(ב) האמור בהתאם לשומה שקבע.

מיזוג זכויות תק' תשל"ז-1977

61א.   נוכח הרשם כי זכות במקרקעין מוזגה בזכות אחרת שבאותם מקרקעין, רשאי הוא למזג את הרישומים.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1777

הוספת תקנה 61א

סימן ט': ביטול רישומים

ביטול זכות רשומה

62.   הממונה רשאי, על פי בקשת צד מעונין או על פי הודעת הרשם, ולאחר שנתן לכל אדם שזכותו עלולה להיפגע בכך הזדמנות להביא בפניו טענותיו וראיותיו, לבטל רישום בפנקסים, אם נוכח שהזכות הרשומה פקעה, אם מכוח הוראת דין, אם על ידי שנסתיימה התקופה הרשומה שנקבעה לתקפו של הרישום ואם על ידי מאורע שנקבע כמפקיע תקפו של הרישום.

הפקעת משכנתה על ידי הפקדה

63.   (א)  ממשכן המבקש לפדות את חובו על ידי הפקדת המגיע ממנו בידי הרשם והפקעת המשכנתה, כאמור בסעיף 89 לחוק, יגיש לרשם בקשה לכך ויצרף אליה –

(1)   שטר המשכנתה או העתק מאושר ממנו, או נסח מרישום המקרקעין;

(2)   ראיות לסירובו של בעל המשכנתה לקבל את החוב מהממשכן, או לאי-יכלתו של הממשכן לסלק את החוב לבעל-המשכנתה על אף שנקט צעדים סבירים לעשות זאת;

(3)   סכום החוב וכל סכום אחר המגיע לבעל המשכנתה בהתאם לתנאי המשכנתה, או המחאה להנחת דעתו של הרשם על סכומים כאמור.

תק' תש"ם-1980

           (ב)  הרשם ימסור הודעה לבעל המשכנתה על ההפקדה ויזמינו להופיע בלשכה לקבלת המופקד ולחתימת שטר הפטר המשכנתה תוך תקופה שנקבעה בהודעה ושלא תפחת מחמישה-עשר יום; לא היה מענו של בעל המשכנתה ידוע לרשם, יפרסם את ההודעה בשני עתונים יומיים ויכול הרשם לפטור מחובת הפרסום כאמור אם ראה שבנסיבות המקרה יהא זה צודק ויעיל לעשות כן.

תק' תשל"ז-1977

           (ג)   הופיע בעל המשכנתה תוך התקופה שנקבעה בהודעה, ישלם לו הרשם את המגיע לו ויחתימו על שטר המשכנתה; לא הופיע כאמור, או שהופיע אך סירב לחתום על השטר, ונוכח הרשם כי אין מניעה להפקעת המשכנתה, לא בדין ולא בתנאי המשכנתה או ברישום בפנקסים, יורה על הפקעתה ומחיקתה בהתאם לכך.

תק' תשל"ז-1977

           (ד)  (בוטלה).

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 101

(ד) נוכח המפקח כי אין מניעה להפקעת המשכנתה לא בדין ולא בתנאי המשכנתה או ברישום בפנקסים, יורה על הפקעתה והרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך ימחק את המשכתנה בהתאם לכך.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1777

(ג) הופיע בעל המשכנתא תוך התקופה שנקבעה בהודעה, ישלם לו הרשם את המגיע לו ויחתימו על שטר הפטר משכנתה; לא הופיע כאמור, או שהופיע אך סירב לחתום על השטר – יעביר הרשם את הבקשה עם מצורפותיה למפקח בציון הערה על פרסום ההודעה ועל אי הופעתו של בעל המשכנתה או על סירובו לפעול כאמור.

(ג) הופיע בעל המשכנתה תוך התקופה שנקבעה בהודעה, ישלם לו הרשם את המגיע לו ויחתימו על שטר המשכנתה; לא הופיע כאמור, או שהופיע אך סירב לחתום על השטר, ונוכח הרשם כי אין מניעה להפקעת המשכנתה, לא בדין ולא בתנאי המשכנתה או ברישום בפנקסים, יורה על הפקעתה ומחיקתה בהתאם לכך.

(ד) נוכח המפקח כי אין מניעה להפקעת המשכנתה לא בדין ולא בתנאי המשכנתה או ברישום בפנקסים, יורה על הפקעתה והרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך ימחק את המשכתנה בהתאם לכך.

מיום 21.2.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4093 מיום 21.2.1980 עמ' 1049

(ב) הרשם ימסור הודעה לבעל המשכנתה על ההפקדה ויזמינו להופיע בלשכה לקבלת המופקד ולחתימת שטר הפטר המשכנתה תוך תקופה שנקבעה בהודעה ושלא תפחת מחמישה-עשר יום; לא היה מענו של בעל המשכנתה ידוע לרשם, יפרסם את ההודעה בשני עתונים יומיים ויכול הרשם לפטור מחובת הפרסום כאמור אם ראה שבנסיבות המקרה יהא זה צודק ויעיל לעשות כן.

הפקדה באוצר או על פי הוראותיו תק' תשל"א-1970

64.   נמחקה המשכנתה, יפקיד הרשם את המופקד או באוצר או במוסד שקבע החשב הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך, והערה על כך תירשם בידו או בידי מי שהוא הסמיך לענין זה בסמוך למקום רישומם של המקרקעין שהיו ממושכנים במשכנתה שהופקעה.

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 101

64. נמחקה המשכנתה, יפקיד הרשם את המופקד או באוצר או במוסד שקבע החשב הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך, וירשום הערה על כך והערה על כך תירשם בידו או בידי מי שהוא הסמיך לענין זה בסמוך למקום רישומם של המקרקעין שהיו ממושכנים במשכנתה שהופקעה.

ביטול רישום על ידי הצדדים

65.   (א)  כל רישום ניתן לביטול על פי בקשת הצדדים ובלבד שחתמו על שטר ביטול כדרך שחותמים על שטר עסקה.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המפקח להורות על ביטולו של הרישום על פי בקשתו של בעל הזכות המתבטלת בלבד, אם ראה כי בנסיבות המקרה יהיה זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע.

תק' תשל"ה-1975

           (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי הרשם להורות על ביטול הרישום של משכנתה על פי בקשת בעל המשכנתה שהוא בנק או מוסד בנקאי או מוסד כספי, כמשמעותם בפקודת הבנקאות, 1941; המשכנתה תתבטל בשלמותה לגבי כל המקרקעין שלגביהם היא רשומה.

מיום 1.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3307 מיום 17.3.1975 עמ' 1137

הוספת תקנת משנה 65(ג)

פרק ד': עררים

התקופה לערר לממונה

66.   התקופה לערר לממונה על החלטת רשם או מפקח, כאמור בסעיף 121 לחוק, היא חמישה-עשר יום מהיום שנמסרה ההחלטה לעורר, ואם לא נמסרה לו - מהיום שהגיעה לידיעתו.

סיכומים נוספים

67.   (א)  הממונה רשאי לבקש מכל בעל דין בערר שיגיש לו סיכומים נוספים על טענותיו בכתב או בעל-פה, בנושאים שיקבע הממונה, בנוסף לחומר שהיה בפני הרשם או המפקח.

           (ב)  סיכומים נוספים שהוגשו כאמור בתקנת משנה (א), יובאו לידיעת יתר בעלי-הדין בערר - ואם הם מוגשים בעל-פה לא יישמעו אלא אם הוזמנו יתר בעלי הדין להיות נוכחים בעת השמעתם - ותינתן להם ההזדמנות להעיר הערותיהם.

ערר על שומה

68.   כל מקום שמוגש ערר לממונה על שומת מקרקעין, שנעשתה בין לענין קביעת אגרה ובין לצורך אחר, יבקש הממונה, לפני שיתן החלטתו בערר, חוות דעתו של השמאי הממשלתי הראשי.

התקופה לערעור לבית המשפט

69.   התקופה לערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת הממונה, כאמור בסעיף 122 לחוק, היא חמישה-עשר יום מיום שנמסרה ההחלטה למערער, ואם לא נמסרה לו - מהיום שבו הגיעה לידיעתו.

תק' תשל"ח-1978

פרק ה': בתים משותפים ובתים שאינם רשומים כבתים משותפים

מיום 31.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 774

החלפת פרק ה'

לנוסח פרק ה' לפני החלפתו

סימן א': יישוב סכסוכים

הגדרות תק' תשל"ח-1978

70.   בסימן זה, "תביעה" - תביעה לפני המפקח להכרעה בסכסוך לפי סימן ד' של פרק ו' ופרק ו'1 לחוק.

מיום 31.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 774

הוספת תקנה 70

החלת סדר הדין האזרחי תק' תשל"ח-1978

71.   תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, יחולו, בשינויים המחוייבים, על סדרי הדין בהליך לפי סימן זה בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות אלה.

מיום 31.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 774

הוספת תקנה 71

מקום הגשת התביעה תק' תשל"ח-1978

72.   התביעה תוגש למפקח הממונה על הלשכה שבה רשום או עשוי להירשם הבית כבית משותף.

מיום 31.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 774

הוספת תקנה 72

פרטי כתב התביעה תק' תשל"ח-1978

73.   כתב התביעה יכיל את הפרטים כאמור בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, ואת הפרטים הבאים:

(1)   בסכסוך בבית משותף –

(א)   כתובת הבית;

(ב)   מספר הגוש והחלקה;

(ג)    מספר המבנים בבית;

(ד)    מספר הדירות בכל מבנה;

(ה)   מספר הכניסות.

(2)   בסכסוך בבית שאינו רשום כבית משותף - את הפרטים שבפסקה (1) וכן את הפרטים הבאים:

(א)   בסכסוך לפי סעיף 58 לחוק - פירוט השטח של כל דירה נשוא הסכסוך וסך כל שטחי הדירות בבית;

(ב)   פירוט הרכוש המשותף, לפי הענין.

מיום 31.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 774

הוספת תקנה 73

צירופים לכתב התביעה תק' תשל"ח-1978

74.   (א)  לכתב תביעה בבית משותף יצורף, בין היתר, נסח מרישום הדירה או הדירות נשוא הסכסוך.

           (ב)  לכתב תביעה בבית שאינו רשום כבית משותף - יצורפו, בין היתר:

(1)   התקנון - כאשר התביעה מבוססת על תקנון מוסכם בין בעלי הדירות;

(2)   פרוטוקול מאסיפת בעלי הדירות בדבר מינוי נציגות - כאשר התביעה מוגשת על ידי נציגות.

מיום 31.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 774

הוספת תקנה 74

מיזוג תק' תשל"ח-1978

75.   המפקח רשאי למזג תביעות התלויות ועומדות לפניו, לדון בהן במשותף ולתת החלטה אחת בכולן, אם התביעות נוגעות לאותו בית משותף או לאותו בית שאינו רשום כבית משותף.

מיום 31.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 774

הוספת תקנה 75

התקופה לערעור תק' תשל"ח-1978

76.   התקופה לערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת המפקח לפי סימן זה היא ארבעים וחמישה יום מהיום שבו הומצאה ההחלטה למערער.

מיום 31.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 774

הוספת תקנה 76

סימן ב': ניהול ופיקוח

רישום תקנון לבית משותף תק' תשל"ח-1978

77.   (א)  בקשה לרישום תקנון מוסכם לבית משותף או לשינוי הוראות התקנון, תוגש למפקח באמצעות הרשם אם אגב הבקשה לרישום הבית בפנקס הבתים המשותפים או לתיקון הרישום ואם בבקשה נפרדת; לבקשה, כאמור, יש לצרף נסח מרישום הבית המשותף על כל דירותיו.

           (ב)  כל חתימה על בקשה לפי תקנה זו תאומת כדרך שמאמתים חתימה על שטר עסקה.

           (ג)   נוכח המפקח, כי עורכי התקנון זכאים לבקש את רישום התקנון או השינוי, וכי אין מניעה לרישום התקנון או השינוי, יאשר את הבקשה ויורה על רישום התקנון או השינוי בפנקס הבתים המשותפים ועל תיקון הצו, לפי הענין.

מיום 31.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 774

הוספת תקנה 77

נציגויות נפרדות למבנים או לאגפים תק' תשל"ח-1978

78.   קבעו בעלי הדירות בתקנון נציגויות נפרדות ואסיפות כלליות נפרדות למבנים או לאגפים, יקבעו בו בעלי הדירות הוראות בדבר חלוקת הסמכויות בין הנציגות הכוללת ובין הנציגויות הנפרדות וכן את דרכי כינונן של הנציגות הכוללת והנציגויות הנפרדות.

מיום 31.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 774

הוספת תקנה 78

הריסת בית משותף תק' תשל"ח-1978

79.   ציווה המפקח, לפי סעיף 60(ב) לחוק, על בעל דירה בבית משותף שנהרס להעביר את זכותו למי שקבעו בעלי הדירות המשקמים את הבית, או למי שקבע המפקח, ונתגלעו חילוקי דעות לגבי שווי הזכות, יקבע המפקח את שווי הזכות לאחר שקיבל חוות דעת מאת שמאי ממשלתי.

מיום 31.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 774

הוספת תקנה 79

פרק ו': הוראות שונות

ביטול סוגי מקרקעין

84.   הממונה יקבע את הנוהל למחיקת רישום סוגי המקרקעין שהיו קיימים מכוח החקיקה העותומנית.

הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעין שאינם מקרקעי יעוד תק' תשל"ב-1971 תק' תשל"ג-1973

84א.   (א)  בקשה למתן אישור כי מקרקעי יעוד חדלו לשמש ליעודם כאמור בסעיף 110 לחוק, תוגש מאת בעל המקרקעין או מאת ועדת תכנון ובניה כמשמעותה בחוק התכנון לממונה על המרשם בחמישה עתקים ובצירוף תכנית שאישרה אותה הועדה המחוזית; אם הוגשה בקשה כאמור מאת ועדת תכנון ובניה כמשמעותה בחוק התכנון תעביר הועדה העתק מהבקשה לבעל המקרקעין.

           (ב)  הממונה על המרשם יעביר ארבעה עתקים מהבקשה עם התכנית המאושרת, בצירוף הערותיו, לשר המשפטים.

           (ג)   שר המשפטים יעביר עתקים מהבקשה עם הרצופות לשרי החקלאות, הפנים והתחבורה ויבקשם להמציא לו הערותיהם תוך שלושים יום.

           (ד)  כתום שלושים יום יחליט שר המשפטים בבקשה לאור הערות שהומצאו לו - אם הומצאו - ויודיע החלטתו לממונה.

           (ה)  על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ד), בקשה כאמור לענין מקרקעי יעוד הכלולים בתכנית שיכון ציבורי, כמשמעותה בחוק רישום שיכונים ציבוריים, תשכ"ד–1964, תוגש לממונה על המרשם בשני עתקים ובצירוף תכנית השיכון הציבורי שאישרה אותה ועדת התיאום כאמור בסעיף 5 לחוק האמור; הממונה יעביר עותק אחד של הבקשה עם התכנית לשר המשפטים, בצירוף הערותיו, ושר המשפטים יחליט בבקשה ויודיע החלטתו לממונה.

מיום 8.10.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2755 מיום 8.10.1971 עמ' 82

הוספת תקנה 84א

מיום 18.8.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3036 מיום 19.7.1973 עמ' 1645

החלפת תקנת משנה 84א(א)

הנוסח הקודם:

(א) בקשה למתן אישור כי מקרקעי יעוד לשמש ליעודם כאמור בסעיף 110 לחוק, תוגש לממונה על המרשם בחמישה עתקים ובצירוף תכנית שאישרה אותה הועדה המחוזית.

אישור עסקאות במקרקעי יעוד תק' תשל"ב-1971

84ב.   (א)  בתקנה זו, "השר" - השר שקבעה הממשלה לענין סעיף 111 לחוק, כולו או מקצתו.

           (ב)  בקשה לפי סעיף 111 לחוק לאשר עסקה במקרקעי יעוד או התחייבות לעשות עסקה כאמור, תוגש בארבעה עתקים לממונה על המרשם; הבקשה תפרט את היעוד שלו משמשים המקרקעין, את המניעים המחייבים אישור העסקה או ההתחייבות והצעדים הננקטים להבטחת יעודם של המקרקעין; לבקשה יצורפו תשריט המקרקעין וטיוטת ההסכם או ההתחייבות לעשיית העסקה.

           (ג)   הממונה יעביר לשר שני עתקים מהבקשה עם הרצופות, בצירוף הערותיו.

           (ד)  נתן השר החלטתו בבקשה, יודיענה לממונה על המרשם.

מיום 8.10.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2755 מיום 8.10.1971 עמ' 82

הוספת תקנה 84ב

החלטות בכתב

85.   כל החלטה או הוראה אחרת של הממונה, של המפקח או של רשם, תהיה בכתב ותכלול הנמקה ממצה.

טפסים

86.   (א)  הממונה רשאי לקבוע טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לענין תקנות אלה.

           (ב)  מסמך שיש לערכו לפי אחד הטפסים שנקבעו בתקנות אלה או על-פיהן יהא ערוך בשינויים המחוייבים לפי הנסיבות ואין חובה שיהא העתק מילולי ממנו.

עיון בפנקסים וקבלת נסחים

87.   (א)  כל אדם המבקש לעיין בפנקסים או לקבל נסח מהרשום בהם יגיש בקשה לרשם וישלם את האגרה שנקבעה לכך.

תק' תשל"א-1970 תק' תשל"ז-1977

           (ב)  העיון יכול שייעשה בקריאה בספר בנוכחותו של עובד הלשכה או בהקרנת תצלום, וקבלת נסח יכול שתהיה במסירת העתק מהרישום בכתב-יד של עובד הלשכה או במכונת-כתיבה של הלשכה, או במסירת תצלום, הכל כפי שיורה הרשם.

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 101

(ב) העיון יכול שייעשה בקריאה בספר בנוכחותו של עובד הלשכה שנקבע לכך או בהקרנת תצלום, וקבלת נסח יכול שתהיה במסירת העתק מהרישום בכתב-יד של עובד הלשכה או במכונת-כתיבה של הלשכה, או במסירת תצלום, הכל כפי שהורה הממונה דרך כלל או ללשכה פלונית.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1777

(ב) העיון יכול שייעשה בקריאה בספר בנוכחותו של עובד הלשכה או בהקרנת תצלום, וקבלת נסח יכול שתהיה במסירת העתק מהרישום בכתב-יד של עובד הלשכה או במכונת-כתיבה של הלשכה, או במסירת תצלום, הכל כפי שהורה הממונה דרך כלל או ללשכה פלונית הכל כפי שיורה הרשם.

עיון באוסף תעודות וקבלות תק' תשל"ז-1977

87א.   (א)  הוגשה בקשה לעיין באוסף תעודות או לקבל עותק מאושר מהם, תכלול הבקשה את הענין שיש למבקש בהם.

           (ב)  נוכח הרשם כי המבקש קשור במישרין לאוסף התעודות או שעיון בהם אינו עשוי לפגוע באחר, יאשר את הבקשה ויפרט את התעודות שבהן רשאי המבקש לעיין או לקבל מהן עותק מאושר.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1778

הוספת תקנה 87א

יומן פעולות תק' תשל"א-1970 תק' תשל"ז-1977

88.   בכל לשכה ינוהל יומן פעולות, ובו ירשמו כל רישום בפנקס המקרקעין.

מיום 5.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 101

החלפת תקנה 88

הנוסח הקודם:

88. בכל לשכה ינהל הרשם יומן פעולות, ובו ירשום כל בקשה לרישום וכל רישום.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1778

88. בכל לשכה ינוהל יומן פעולות, ובו ירשמו כל בקשה לרישום וכל רישום כל רישום בפנקס המקרקעין.

העברה מרשם לרשם

89.   לבקשת צד לפעולה רשאי רשם להעביר לרשם אחר את סמכותו לבצע את הרישום וכן את סמכותו לאמת חתימתו של צד לעסקה, אם נוכח כי בנסיבות המקרה מן הצדק לעשות כן.

תיקון טעויות תק' תשל"ז-1977

90.   (א)  הרשם רשאי לצוות על תיקון טעויות סופר שקרו ברישום.

           (ב)  על פי בקשת מעונין רשאי מפקח לצוות, בתנאים שיקבע, על תיקון טעויות סופר שנפלו ברישום מחמת טעות שנפלה במסמכים ששימשו יסוד לאותו רישום.

מיום 26.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1778

החלפת תקנה 90

הנוסח הקודם:

90. מפקח רשאי לצוות על תיקון טעויות-סופר שקרו ברישום, ועל פי בקשת הורכיהם – במסמכים ששימשו יסוד לרישום.

עונשין

91.   העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר ששה חדשים.

תחילה

92.   תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בטבת תש"ל (1 בינואר 1970).

ביטול

93.   בטלות –

(1)   תקנות המקרקעין (סדרי רישום), תש"ך-1960;

(2)   תקנות העברת קרקעות (הוכחת זהות), תשט"ז-1956;

(3)   תקנות 1 עד 17 ו-21א עד 22 והתוספות הראשונה והשלישית לתקנות בתים משותפים, תשי"ג-1953.

השם

94.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש"ל-1969".

תוספת

(תקנה 6(ב))

(הושמטה)

י"ד בטבת תש"ל (23 בדצמבר 1969)                    יעקב ש' שפירא

                                                                                               שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ל מס' 2498 מיום 28.12.1969 עמ' 657.

תוקנו ק"ת תשל"א מס' 2629 מיום 5.11.1970 עמ' 100 – תק' תשל"א-1970.

ק"ת תשל"ב: מס' 2755 מיום 8.10.1971 עמ' 82 – תק' תשל"ב-1971. מס' 2779 מיום 2.12.1971 עמ' 324 – תק' (מס' 2) תשל"ב-1971.

ק"ת תשל"ג מס' 3036 מיום 19.7.1973 עמ' 1645 – תק' תשל"ג-1973; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ה מס' 3307 מיום 17.3.1975 עמ' 1136 – תק' תשל"ה-1975; תחילתן ביום 1.4.1975. מס' 3315 מיום 30.3.1975 עמ' 1267 – תק' (מס' 2) תשל"ה-1975; תחילתן ביום 1.4.1975. מס' 3343 מיום 27.8.1975 עמ' 1812 – תק' (מס' 3) תשל"ה-1975; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1776 – תק' תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 774 – תק' תשל"ח-1978; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן אך ר' תקנה 2 לענין תחילה.

ק"ת תשל"ט: מס' 3898 מיום 5.10.1978 עמ' 18 – תק' תשל"ט-1978; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 4002 מיום 10.7.1979 עמ' 1558 – תק' (מס' 2) תשל"ט-1979.

ק"ת תש"ם מס' 4093 מיום 21.2.1980 עמ' 1048 – תק' תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"ד מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2066 – תק' תשמ"ד-1984.

ק"ת תשנ"ב מס' 5456 מיום 8.7.1992 עמ' 1270 – תק' תשנ"ב-1992; תחילתן שלושה חדשים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ד מס' 5590 מיום 5.4.1994 עמ' 762 – תק' תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ט מס' 5937 מיום 19.11.1998 עמ' 74 – תק' תשנ"ט-1998.

בוטלו ק"ת תשע"ב מס' 7045 מיום 2.11.2011 עמ' 91 בתקנה 99 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011; תוקף הביטול מיום 1.1.2012.