נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מכלי גז), תשנ"א-1991

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – גז

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – פיקוח – משאבי אנרגיה

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – פיקוח – סימון ואריזה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

סימון מכל גז

Go

2

סעיף 3

איסור מילוי, הובלה ומכירה

Go

2

סעיף 4

עמידה בדרישות התקן

Go

2

סעיף 5

מכלי גפ"מ עם סימון של ספק גז אחר

Go

2

סעיף 6

איסור שינוי סימון

Go

2

סעיף 6א

מילוי מכלי גז של ספקי גז שונים

Go

2

סעיף 6ב

הובלת מכלי גז של ספקי גז שונים

Go

2

סעיף 7

סמכויות הממונה

Go

3

סעיף 8

עונשין

Go

3

סעיף 9

שמירת דינים

Go

3

 


צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מכלי גז), תשנ"א-1991*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

          "תקן ישראלי" – תקן ישראלי שנקבע בחוק התקנים, התשי"ג-1953;

צו תשנ"ה-1995

          "גפ"מ" – גז פחמימני המורכב בעיקרו מפרופן, פרופילן, בוטן ובוטילן והאיזומרים שלהם והנמצא במצב נוזלי או גז;

מיום 17.6.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5681 מיום 18.5.1995 עמ' 1444

"גפ"מ" – גז פחמימני המורכב בעיקרו מפרופן, פריפולן פרופילן, בוטן ובוטילן והאיזמרים והאיזומרים שלהם והנמצא במצב נוזלי או גז;

          "מכל גז" – כלי קיבול המיועד לאחסון גפ"מ בתכולה שמעל ל-10 ליטר כמפורט בת"י 70;

צו תשנ"ה-1995

          "מכל מחנאות" – כלי קיבול המיועד לאחסון גפ"מ, בתכולה של עד 12 ליטרים, אשר תקנים ישראליים ת"י 70 ו-844 חלים עליהם;

מיום 17.6.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5681 מיום 18.5.1995 עמ' 1444

הוספת הגדרת "מכל מחנאות"

צו תשנ"ה-1995

          "סימון" – כמפורט בסעיף 105 לת"י 70 או בסעיף 3 ל-ת"י 844;

מיום 17.6.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5681 מיום 18.5.1995 עמ' 1444

"סימון" – כמפורט בסעיף 105 לת"י 70 או בסעיף 3 ל-ת"י 844;

          "מיתקן גז" – מיתקן שבאמצעותו ממלאים גפ"מ במכל גז;

          "ספק גז" – מי שעוסק במכירה, בשיווק, באחסון, בהזרמה, בהובלה או בהספקה של מכלי גז עבור צרכנים;

          "צרכן" – מי שמשתמש במכל גז לצורך צריכה עצמית;

צו תשנ"ה-1995

          "הממונה" – מנהל מינהל הגז במשרד האנרגיה והתשתית או מי שהוא הסמיך לצורך כך.

מיום 17.6.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5681 מיום 18.5.1995 עמ' 1444

"הממונה" – מנהל מינהל הדלק מנהל מינהל הגז במשרד האנרגיה והתשתית או מי שהוא הסמיך לצורך כך.

סימון מכל גז צו תשנ"ה-1995

2.       מכל גז לרבות מכל מחנאות; יש לסמן באופן ובסימון המאפשר לזהות בוודאות את ספק הגז וכן בסימון אזהרה כנדרש בתקנים ישראליים.

מיום 17.6.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5681 מיום 18.5.1995 עמ' 1444

2. מכל גז לרבות מכל מחנאות; יש לסמן באופן ובסימון המאפשר לזהות בוודאות את ספק הגז וכן בסימון אזהרה כנדרש בתקנים ישראליים.

איסור מילוי, הובלה ומכירה צו תשנ"ה-1995

3.       ספק גז לא ימלא, לא יוליך, לא יוביל ולא יאחסן מכל גז שיש עליו סימון של ספק אחר ולא ימכור או ישווק לצרכן, בדרך כלשהי, גפ"מ למכל גז שיש עליו סימון של ספק אחר.

מיום 17.6.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5681 מיום 18.5.1995 עמ' 1444

איסור מילוי, הובלה ומכירה

3. ספק גז לא ימלא, לא יוליך, לא יוביל ולא יאחסן מכל גז שיש עליו סימון של ספק אחר באמצעות מיתקן גז ולא ימכור או ישווק לצרכן, בדרך כלשהי, גפ"מ למכל גז שיש עליו סימון של ספק אחר.

עמידה בדרישות התקן

4.       ספק גז ימלא מכל גז בגפ"מ, רק לאחר שיוודא כי המכל עומד בדרישות התקן הישראלי.

מכלי גפ"מ עם סימון של ספק גז אחר

5.       ספק גז לא יכניס למיתקן גז שלו ולא יחזיק בו מכל גז שיש עליו סימון של ספק גז אחר.

 

איסור שינוי סימון

6.       לא ישחית אדם, לא ימחק, לא ישנה ולא יסתיר סימון על מכל גז, אלא אם כן הסימון המחודש נעשה על-ידי מכון התקנים או באישורו ועל פי הסכמה בכתב של בעל מכל הגז שהסימון שלו מוטבע על המכל.

מילוי מכלי גז של ספקי גז שונים צו תשנ"ד-1993

6א.     על אף האמור בסעיפים 3 ו-5 רשאי המנהל, במקרים מסויימים, להתיר לספקי גז שביקשו זאת בכתב, למלא גפ"מ במכלי הגז שלהם במיתקן גז השייך לאחד מהם; ובלבד שצירפו לבקשתם התחייבות משותפת לקיום כל הוראת דין לענין הבטיחות במיתקן, הובלה ושיווק נפרדים ובכלי הובלה נפרדים של מכלי הגז של כל אחד מהם, וקיום כל שאר הוראות הצו.

מיום 28.9.1993

צו תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5548 מיום 28.9.1993 עמ' 12

הוספת סעיף 6א

הובלת מכלי גז של ספקי גז שונים צו תשס"ה-2005

6ב.     על אף האמור בסעיף 3, רשאי הממונה, במקרים מסוימים, להתיר לספקי גז, להוביל מכלי גז שיש עליהם סימון של ספק גז אחר.

מיום 17.8.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6414 מיום 17.8.2005 עמ' 893

הוספת סעיף 6ב

סמכויות הממונה

7.       הממונה מופקד על ביצוע הוראות צו זה, והוא רשאי לתפוס ולחלט מכל גז שנעשה בו שימוש שלא בהתאם להוראות צו זה, או מכל גז שאינו עומד בדרישות התקן הישראלי.

עונשין

8.       העובר על הוראות צו זה, דינו – מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

שמירת דינים

9.       צו זה בא להוסיף על הוראות כל דין.

 

 

כ"ז בסיון התשנ"א (9 ביוני 1991)                               יובל נאמן

                                                                                          שר האנרגיה והתשתית

 

 

 * פורסם ק"ת תשנ"א מס' 5370 מיום 11.7.1991 עמ' 1040.

תוקן ק"ת תשנ"ד מס' 5548 מיום 28.9.1993 עמ' 12 – צו תשנ"ד-1993.

ק"ת תשנ"ה מס' 5681 מיום 18.5.1995 עמ' 1444 – צו תשנ"ה-1995; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ה מס' 6414 מיום 17.8.2005 עמ' 893 – צו תשס"ה-2005.

בוטל ק"ת תשע"ה מס' 7494 מיום 23.2.2015 עמ' 952 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מכלי גז) (ביטול), תשע"ה-2015; ר' סעיף 2 לענין תחילת תוקף הביטול.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות