נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מילוי ושיווק מכלי גז תעשייתיים),
תשנ"ד-1993
*

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מילוי מכלי גז

Go

2

סעיף 3

שיווק מכלי גז

Go

2

סעיף 4

שימוש במכל

Go

2

סעיף 5

הכנסת מכלי גז לישראל מאזור

Go

2

סעיף 6

פטור לענין מכל גז בישראל

Go

2

סעיף 7

סמכויות הממונה

Go

2

סעיף 8

עונשין

Go

2

סעיף 9

שמירת דינים

Go

2

סעיף 10

תחילה

Go

2

           בוטל בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים) (מס' 2), תש"ע-2010.


           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

           "גזים תעשייתיים" – חמצן, חנקן, ארגון, דו-תחמוצת הפחמן, אצטילן, הליום, מימן או תערובות של גזים אלה;

מיום 13.3.1997

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5812 מיום 11.2.1997 עמ' 415

החלפת הגדרת "גזים תעשייתיים"

הנוסח הקודם:

"גזים תעשייתיים" – חמצן, חנקן או ארגון;

           "מכל גז" – כלי קיבול שבו מאוחסן גז תעשייתי הניתן לניוד, והמיועד לשימוש הצרכן;

           "תקן ישראלי" – תקן ישראלי 712, חלק 7;

           "מיתקן גז" – מקום שבו ממלאים מכל גז בגזים תעשייתיים;

           "ספק גז" – מי שעוסק במילוי, במכירה, בשיווק, בהובלה או בהספקה של מכלי גז לצרכן;

           "צרכן" – מי שמשתמש במכל גז לצורך עסקים או מתן שירותים;

           "הממונה" – המנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר או מי שהסמיכו לענין צו זה;

           "אזור" – יהודה השומרון או חבל עזה.

מילוי מכלי גז

2.       במיתקן גז חובה על ספק הגז לוודא שמכל הגז עומד בכל דרישות התקן הישראלי.

שיווק מכלי גז

3.       ספק גז רשאי למלא, למכור או להתקין רק מכל גז שמתקיימות בו דרישות התקו הישראלי.

שימוש במכל

4.       צרכן רשאי להשתמש במכל גז רק אם המכל עומד בדרישות התקן הישראלי כאמור בצו זה.

הכנסת מכלי גז לישראל מאזור

5.       לא יכניס אדם לתחומי מדינת ישראל מכלי גז שאינם עומדים בדרישות התקן הישראלי, או מכלים כאמור העומדים בדרישות התקן הישראלי, אם מולאו בגזים תעשייתיים במיתקן גז באזור.

פטור לענין מכל גז בישראל

6.       (א)  הממונה רשאי להתיק הכנסה לישראל ושימוש בה במכלי גז שאינם עומדים בדרישות התקן הישראלי, ובלבד שהשימוש במכלי הגז יהיה במקומות מוגדרים שהוא יקבע.

           (ב)  הממונה רשאי להתיק העברה בתחומי מדינת ישראל של מכלי גז כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד שהעברתם תיעשה בנתיב ובתנאים שהוא קבע לצורך זה.

סמכויות הממונה

7.       הממונה מופקד על ביצוע הוראות צו זה, והוא רשאי לתפוס ולהחרים מכל גז שאינו עומד בדרישות התקן הישראלי, וכן מכל גז שנעשה בו שימוש שלא בהתאם להוראות צו זה.

עונשין

8.       העובר על הוראות צו זה, דינו – מאסר ששה חודשים או קנס שלא יעלה על הקבוע בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שני העונשים כאחד.

שמירת דינים

9.       צו זה בא להוסיף על הוראות כל דין.

תחילה

10.     תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

כ"ה בחשון התשנ"ד (9 בנובמבר 1993)                       מיכה חריש

                                                                                                 שר התעשיה והמסחר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשנ"ה מס' 5564 מיום 28.11.1993 עמ' 235.

תוקן ק"ת תשנ"ז מס' 5812 מיום 11.2.1997 עמ' 415 – צו תשנ"ז-1997; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.

בוטל ק"ת תש"ע מס' 6886 מיום 25.4.2010 עמ' 1038 בסעיף 1(8) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מס' 2), תש"ע-2010.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות