תקנות התכנון והבנייה (הגדרת תכנית למגורים ודירה קטנה לפי סעיף 147(ב)) (הוראת שעה), תשע"ג-2013

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

תוכן ענינים

סעיף 1

הוראת שעה

Go

2


תקנות התכנון והבנייה (הגדרת תכנית למגורים ודירה קטנה לפי סעיף 147(ב)) (הוראת שעה), תשע"ג-2013*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 147(ב) ו-256 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הוראת שעה

1.    לעניין סעיף 147(ב) לחוק –

          "דירה" – מערכת חדרים או תאים, שנועדה לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים בלבד, בבניין שטרם החלה בנייתו, למעט עבודות פיתוח או חפירה;

          "דירה קטנה" – דירה אשר שטחה או 30 מ"ר לפחות ו-80 מ"ר לכל היותר;

          "שטח דירה" – השטחים בדירה שנועדו למטרות עיקריות, כמשמען בתקנה 9 לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992, לרבות שטח מרחב מוגן דירתי כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990, אם הוא מהווה חלק בלתי נפרד מהדירה;

          "תכנית למגורים" – תכנית אשר מתקיימים לגביה כל התנאים שלהלן:

(1)   מספר הדירות החדשות הקבוע בתכנית הוא 50 לפחות;

(2)   הצפיפות בתכנית היא 4 דירות לדונם לפחות.

כ"ה בטבת התשע"ג (7 בינואר 2013)                                    אליהו ישי

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 787.