נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2018), תשע"ח-2018

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – ענף הלול – מכסות וייצור

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מכסה ארצית

Go

3

סעיף 3

קביעת מכסות אישיות

Go

3

סעיף 4

מכסה אישית

Go

3

סעיף 5

מכסות חדשות

Go

3

סעיף 6

מכסות מיוחדות למוסדות להכשרה מקצועית ולבתי ספר חקלאיים

Go

4

סעיף 7

תוספות קבועות

Go

4

סעיף 8

תוספת חד פעמית

Go

5

סעיף 9

מקום הגידול

Go

5

סעיף 10

פנייה לקביעת מכסות אישיות

Go

6

סעיף 11

מכסת עופות להטלה

Go

6

סעיף 12

שיווק אפרוחות

Go

7

סעיף 13

גידול פרגיות ושיווקן

Go

7

סעיף 14

החזקת מטילות

Go

7

סעיף 15

שמירת דינים

Go

7

 

תוספת ראשונה

Go

7

 

תוספת שנייה

Go

7

 


תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2018), תשע"ח-2018*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו-53 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "אגודה חקלאית" – כמשמעותה בתקנה 2(1) לתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995;

           "אפרוחות" – אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה עד גיל שבעה ימים;

           "אתר חדש" – אתר שיוקם בשנת התכנון או שהוקם בשנת התכנון הקודמת, אשר יועתק אליו לול הבסיס ומתקיימים לגבי הלול שהוקם בו התנאים הקבועים בתקנה 9(ב)(4)(א) ו-(ב);

           "בעל מכסה" – מי שנקבעה לו מכסה לשנת התכנון לפי תקנות אלה;

           "המועד הקובע" – י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017);

           "המועצה" – המועצה לענף הלול שהוקמה לפי סעיף 2 לחוק;

           "כללי 2017" – תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2017), התשע"ז-2016;

           "כללי 2016" – תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2016), התשע"ו-2015;

           "להקה" – מטילות בגיל אחד שמחזיק מגדל;

           "לול הבסיס" – לול המצוי במשקו של בעל מכסה במען הרשום שלו או במשק של בעל מכסה אחר בתחום אותו יישוב;

           "לול חדש" – לול שהוקם במהלך שנת התכנון או במהלך שנת התכנון הקודמת ומתקיימים לגביו התנאים הקבועים בתקנה 9(ב)(4)(א) ו-(ב), ובלבד שהשטח שיעמוד לרשות כל תרנגולת מטילה בתא לא יפחת משבע מאות וחמישים סמ"ר; לעניין הגדרה זו, "לול שהוקם" – לרבות לול קיים שהותאם לדרישות הקבועות בהגדרה זו;

           "לול בלא כלובים" – לול שהמטילות בו מוחזקות במבנה בלא כלובים;

           "מגדל פטם" – בעל משק ובו לול לייצור פטמים, אשר הלול המצוי במשקו היה מאוכלס בעופות באחת משלוש השנים האחרונות שקדמו לשנת התכנון לפחות;

           "מגדל פרגיות" – אדם העוסק בגידול פרגיות;

           "מטילות" – תרנגולות שגילן עולה על חמישה חודשים;

           "מכסת הבסיס" – מכסה אישית שנקבעה למגדל לראשונה לפי כללים או תקנות שהותקנו מכוח סעיפים 31 ו-53 לחוק, כולל תוספות קבועות שהוקצו להם מכוח הכללים והתקנות כאמור, למעט תוספת שניתנה לפי תקנה 7(א) לתקנות אלה ולכללי 2017;

           "עופות להטלה" – מטילות, פרגיות ואפרוחות;

           "פטמים" – תרנגולים ותרנגולות שגילם אינו עולה על חמישה חודשים המיועדים לגידול למאכל;

           "פרגית" – תרנגולת בגיל שמונה ימים עד חמישה חודשים; "שנת התכנון" – שנת 2018;

           "שנת התכנון הקודמת" – שנת 2017.

מכסה ארצית

2.       גודל משק הלול לייצור ביצי מאכל לשיווק בהיקף ארצי בשנת התכנון, יהיה גידול מטילות לייצור 2,330 מיליון ביצי מאכל לשיווק (להלן – המכסה הארצית).

קביעת מכסות אישיות

3.       העקרונות לקביעת מכסות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק לכל מגדל לשנת התכנון, במסגרת המכסה הארצית, יהיו כאמור בתקנות 4 עד 8.

מכסה אישית

4.       (א)  לכל מגדל תיקבע מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת התכנון, שתהיה שווה למכסה האישית לייצור ביצי מאכל לשיווק שנקבעה לו לשנת התכנון הקודמת.

           (ב)  ועדת המכסות תקבע לכל מגדל שבאחת מן השנים 2014, 2015 ו-2016 שיווק כדין ביצים בכמות העולה על 87 אחוזים מהמכסה שנקבעה לו לאותה שנה, תוספת מכסה של 1 אחוז מהמכסה שנקבעה לו לפי תקנת משנה (א).

מכסות חדשות

5.       (א)  ועדת המכסות תקבע עד 65 מכסות אישיות (להלן – ההיקף הכולל של המכסות החדשות) למגדלים חדשים כמפורט להלן:

(1)   55 מכסות אישיות בהיקף של 500,000 ביצי מאכל כל אחת מתוך ההיקף הכולל של המכסות החדשות יוקצו למגדלי פטם ביישובים שבהם מגדלים מטילות לפי מכסות; מכסה לפי פסקה זו תיקבע למגדל פטם כאמור בהתמלא כל אלה:

(א)   הלול המצוי במשקו נמצא במרחק של פחות מ-300 מטר מלול מטילות מאוכלס;

(ב)   מספר בעלי המכסות ביישוב עולה על מספר מגדלי הפטם;

(ג)    הגידול יתבצע בלול חדש ביישוב שבו מצוי משקו, במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה אחר;

(ד)    המבקש הצהיר כי הוא לא יאכלס את הלול בעופות משלוחה שאינה עופות להטלה, ואם הוא מגדל בלול עופות משלוחה כאמור הוא יתחייב להפסיק את הגידול בתום המדגר; בתקנת משנה זו, "שלוחה" – אחת מאלה: עופות לרבייה, עופות להטלה או עופות לפיטום;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), למגדל פטם שהוא בעל מכסה תיקבע מכסה בהיקף של 250,000 ביצי מאכל בלבד שתיווסף למכסתו, ובלבד שמתקיימים לגביו שאר התנאים הקבועים בפסקה (1);

(3)   עשר מכסות מתוך ההיקף הכולל של המכסות החדשות יוקצו למגדלים חדשים מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בלבד.

           (ב)  קביעת מכסה לפי תקנת משנה (א) תותנה בהתקיים כל אלה:

(1)   המגדל הוא תושב ישראלי; לעניין זה "תושב" – כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

(2)   המגדל הוא בעלים של קרקע חקלאית שנועדה לשמש לגידול בעלי חיים ושניתן לפי כל דין להקים עליה לול לגידול מטילות; לעניין זה, "בעלים" – לרבות מי שזכאי על פי דין להירשם כבעלים – אם זו קרקע פרטית, וכן בעל זכויות בנחלה, שהוא מחזיק כמשמעותו בסעיף 2 לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז-1967 (להלן – מחזיק);

(3)   המגדל מתגורר מגורי קבע בסמוך לקרקע החקלאית הנזכרת בתקנת משנה (ב)(2), ואם הוא מחזיק – הוא מתגורר בנחלתו ויקים את הלול ביישוב שבו מצויה הנחלה;

(4)   המגדל, או בן זוגו, לא היה במועד כלשהו קודם לשנת התכנון אחד מאלה:

(א)   בעל מכסה לייצור ושיווק ביצי מאכל מכוח החוק, למעט מגדל פטם שהוא גם בעל מכסה ומתקיימים לגביו התנאים הקבועים בתקנת משנה (א)(1);

(ב)   בעל מכסה מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ"ז-1967, או מכוח חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011 (להלן – חוק תכנון משק החלב), למעט מי שנקבעה לו רק מכסת חלב עזים, וועדת המכסות שהוקמה מכוח סעיף 5 לחוק תכנון משק החלב, הכירה במשקו כמשק סגור.

           (ג)   בקשה לקבלת מכסה תוגש בתוך 60 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה ותהיה ערוכה לפי הנוסח שבתוספת הראשונה; ועדת המכסות תהיה רשאית לקבוע מועד נוסף להגשת בקשות מטעמים שיירשמו ובלבד שהודעה על כך תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, מהם אחד בשפה הערבית ובאתר האינטרנט של המועצה שכתובתו www.ofot.org.il (להלן – אתר האינטרנט של המועצה); הדרך והמועדים להגשת בקשה לפי תקנת משנה זו יפורסמו באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר שכתובתו www.moag.gov.il.

           (ד)  ראתה ועדת המכסות כי קביעת מכסה לכל המבקשים העומדים בתנאים לפי תקנת משנה (א)(1) או (א)(2) וכן בתנאים לפי תקנת משנה (ב) עולה על היקף המכסות הכולל הקבוע לאותה תקנת משנה, תפעל כדלקמן:

(1)   תחילה תקבע מכסה לקבוצת מבקשים שהיחס בינם לבין סך כל מגדלי הפטם המגדלים את הפרטים בלול הנמצא במרחק של פחות מ-300 מטר מאותו לול מטילות הוא 1, ושמספר המבקשים באותה קבוצה הוא הקטן ביותר, בסדר עולה; ראתה ועדת המכסות כי בשתי קבוצות או יותר יש אותו מספר המבקשים וכי הביקוש עולה על ההיצע תערוך הגרלה בין הקבוצות בהתאם לקבוע בתקנת משנה (ב);

(2)   נותרה מכסה לאחר קביעת מכסות לפי תקנת משנה (ד)(1), תחילת תיקבע מכסה לקבוצת מבקשים שהיחס בינם לבין סך כל מגדלי הפטם באותו יישוב המייצרים בלול הנמצא במרחק של פחות מ-300 מטר מאותו לול מטילות הוא הגדול ביותר, בסדר יורד; ראתה ועדת המכסות כי לשתי קבוצות או יותר יש אותו יחס וכי הביקוש עולה על ההיצע תערוך הגרלה בין הקבוצות בהתאם לקבוע בתקנת משנה (ה);

(3)   ראתה ועדת המכסות כי בקביעת מכסות לפי פסקאות (1) ו-(2) לאותה קבוצת מבקשים, הביקוש עולה על ההיצע, תערוך הגרלה בין חברי הקבוצה בהתאם לקבוע בתקנת משנה (ה);

בתקנת משנה זו, "קבוצת מבקשים" – סך כל המבקשים העומדים בתנאי הקבוע בתקנת משנה (א)(1)(א) ביחס לאותו לול מטילות.

           (ה)  ראתה ועדת המכסות כי קביעת מכסה לכל המבקשים שעומדים בתנאים לפי תקנת משנה (א)(3) וכן בתנאים לפי תקנת משנה (ב) תביא לכך שהיקף המכסה הכולל יעלה על היקף המכסה הכולל הקבוע באותה תקנת משנה, תערוך הגרלה פומבית בין אותם המבקשים ותקבע מכסה אישית כאמור באותה תקנת משנה לזוכים בהגרלה; ההגרלה תיערך בפיקוח עורך דין, ויוזמנו אליה כל המבקשים; הוועדה תערוך רשימה של כל המבקש לפי תקנה זו בהתאם לתוצאות ההגרלה.

מכסות מיוחדות למוסדות להכשרה מקצועית ולבתי ספר חקלאיים

6.       ועדת המכסות, לאחר אישור מנהל האגף לחינוך התיישבותי במשרד החינוך או מנהל האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין, רשאית לקבוע מכסה חדשה בהיקף של עד 100,000 ביצי מאכל לבית ספר חקלאי או לבית ספר מקצועי שבפיקוח האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים שמתוכננת לקום בו מגמת לימוד חקלאי הכוללת לול הטלה, אם מספר התלמידים הרשומים ללימוד במגמה זו הוא 20 לפחות, ובלבד שהמכסה הכוללת שתוקצה לפי תקנה זו לא תעלה על 1,000,000 ביצים; מכסה לפי תקנה זו תיקבע לפי בקשת בית הספר החקלאי או בית הספר המקצועי, לפי העניין.

תוספות קבועות

7.       (א)  ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שוויתר על שימוש חקלאי בקרקע שעיבד כדין לטובת האגודה החקלאית שבה נמצא משקו לצורך הקמת אתר חדש, תוספת מכסה בהיקף של עד 25,000 ביצים לכל דונם קרקע שעובד כדין במועד עקירת הגידול, אם התקיימו כל אלה:

(1)   הקרקע אינה קרקע בחלקה א'; בפסקה זו, "חלקה א'" – חלק מנחלה שהוא שטח רצוף של קרקע המיועד בתכנית תקפה למגורים, למבני משק של בעל הזכויות בנחלה ולעיבוד חקלאי;

(2)   זכות השימוש בקרקע שעליה יוקם האתר החדש תינתן לכל בעלי הנחלות באותו היישוב המגדלים את מכסתם בלול זה;

(3)   הבעלות על הלול שיוקם באתר תהיה של כל בעלי המכסה מאותו יישוב המגדלים בלול;

(4)   הוכח להנחת דעתה של ועדת המכסות שהמגדל עתיד להעתיק את גידול מכסתו לאתר החדש;

(5)   לבקשה לוועדת המכסות יצורף אישור מנהל המחוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר שבתחומו מצויה הקרקע על עיבוד הקרקע כדין.

           (ב)  תוספת מכסה לפי תקנת משנה (א) תתבטל אם בעל המכסה לא יגדל את כל מכסתו באתר החדש בתוך 24 חודשים מיום עקירת הגידול או אם יפסיק להתקיים תנאי אחר מהתנאים האמורים בתקנת המשנה האמורה.

           (ג)   ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שבשנת התכנון העתיק את הגידול שלו במלואו ללול חדש ושיכולת הייצור בו היא בהיקף של עד 16,000 מטילות, תוספת מכסה של 100,000 ביצים, אם לא יהיה בכך כדי להגדיל את מספר המטילות בלול החדש מעבר ל-16,000 מטילות, ובלבד שאין בצמידות לאותו הלול מבנה לול נוסף בבעלות של בעל מכסה המייצר באותו הלול, יש בלול החדש מערכות הפעלה הנפרדות מכל לול אחר, ואם הלול הוקם בשנת התכנון הקודמת, לא יוצרה בו מכסה בהיקף של למעלה מ-16,000 מטילות; תוספת כאמור תינתן רק למגדל ששיווק כדין ביצים באחת מן השנים 2014, 2015 ו-2016 בכמות העולה על 87 אחוזים מהמכסה שנקבעה לו לאותה שנה; לבקשה לוועדת המכסות יצורף אישור מנהל המחוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר שבתחומו מצוי הלול על העברת כל הגידול ללול חדש כאמור; המכסה הכוללת שתוקצה לפי תקנת משנה זו לא תעלה על 20 מיליון ביצים; בתקנת משנה זו, "מערכות הפעלה" – מערכת אספקת מזון, מערכת לאיסוף זבל, מערכת איסוף ביצים ומערכת קירור ביצים.

           (ד)  ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שמכסת הבסיס שלו קטנה מ-500,000 ביצים, תוספת מכסה שתשלים את מכסת הבסיס שלו ל-500,000 ביצים, אם הוא מייצר את מלוא מכסתו בשנת התכנון בלול חדש ביישוב שבו מצוי משקו, במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה אחר, וכל עוד הוא ייצר את מלוא מכסתו באותו הלול.

תוספת חד-פעמית

8.       (א)  ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שהעתיק בשנת התכנון את הגידול שלו מלול הבסיס שאינו עומד בדרישות האמורות בתקנה 9(ב)(4)(ב) לאתר חדש שאוכלס לראשונה בשנת התכנון, בהתאם לבקשתו, תוספת מכסה חד-פעמית בהיקף השווה לכמות הביצים שתטיל הלהקה המצויה בלול הבסיס בתקופה שממועד העתקתו כאמור עד תום שנת התכנון או עד הגעת הלהקה לגיל 26 חודשים, הנמוך מביניהם; בתום התקופה האמורה בתקנת משנה זו לא יגדל בעל המכסה את מכסתו או חלק ממנה בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(4)(א) ו-(ב).

           (ב)  מכסה לפי תקנת משנה (א) תינתן בכפוף לתנאים האלה:

(1)   לבקשה לוועדת המכסות תצורף התחייבות של המגדל, חתומה בפני עורך דין, לפיה המגדל מתחייב כי בתום התקופה האמורה בתקנת משנה (א), יפסיק את הגידול בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(4)(א) ו-(ב);

(2)   הבקשה לוועדת המכסות תכלול את פרטי האתר החדש, שנת הקמתו, ותאריך האכלוס של הלהקה;

(3)   לבקשה לוועדת המכסות יצורף אישור מנהל המחוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר שבתחומו מצוי האתר החדש, כי מדובר באתר חדש, וכי אכלוסו הראשוני של הלול הוא בשנת התכנון.

           (ג)   המכסה הכוללת שתוקצה לפי תקנת משנה (א) לא תעלה על 34 מיליון ביצים.

           (ד)  בעח מכסה שנקבעה לו תוספת חד-פעמית מכוח תקנה 8(א) לכללי 2016 לא יגדל את מכסתו או חלק ממנה בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(4)(א) ו-(ב).

מקום הגידול

9.       (א)  לא ייצר בעל מכסה את מכסתו בלול שאינו מצוי במשקו, אלא אם כן קיבל היתר מוועדת המכסות.

           (ב)  ועדת המכסות תיתן לבעל מכסה, לבקשתו, היתר לייצר את מכסתו בלול שאינו מצוי במשקו אם מצאה שהתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא בעל מכסה שייצר כדין עד המועד הקובע את מלוא מכסתו בלול של בעל מכסה אחר, והוא ממשיך לייצרה בשנת התכנון באותו הלול או בלול אחר שעד המועד הקובע יוצרה בו כדין, מכסה של יותר מבעל מכסה אחד;

(2)   הוא בעל מכסה שעד המועד הקובע ייצר כדין בלול שבמשקו את מלוא מכסתו ומכסה של בעל מכסה אחר והוא מבקש לייצר בשנת התכנון את מלוא מכסתו בלול אחר שעד המועד הקובע יוצרה בו, כדין, מכסה של יותר מבעל מכסה אחד;

(3)   הוא מגדל חדש שהוא מגדל פטם שנקבעה לו מכסה לפי תקנה 5(א)(1), למשך מחזור גידול אחד, ובלבד שהוא ייצר את המכסה בלול המצוי בתחום המועצה האזורית שבה מצוי משקו ושמתקיימות לגביו הוראות פסקה (4)(א) ו-(ב);

(4)   הוא בעל מכסה שאינו מגדל חדש המבקש לייצר בשנת התכנון את מלוא מכסתו בלול שמתקיימים לגביו כל התנאים שלהלן:

(א)   הלול עומד בהוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, והתקנות שהותקנו מכוחו;

(ב)   ניתן לגבי הלול רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ובלבד שמתקיימות לגביו ההוראות הקבועות בתקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ"א-1981;

(ג)    מספר המטילות בלול לא עולה על 50,000 מטילות;

(ד)    הלול מצוי ביישוב שבו נמצא משקו של בעל המכסה או ביישוב אחר; ואולם אם מצוי ביישוב אחר, בתנאי שמתקיים אחד מאלה:

(1)   מספר בעלי המכסה המייצרים את מכסתם בלול זה מבין בעלי המכסה ביישוב בו נמצא המשק עומד על 50% לפחות מכלל בעלי המכסה המייצרים את מכסתם בלול זה;

(2)   מספר בעלי המכסה ביישוב שבו נמצא משקו של בעל המכסה נמוך מ-20 והלול שבו תיוצר המכסה מצוי ביישוב אחר בתחום אותה מועצה אזורית שבה נכלל היישוב של בעל המכסה;

(ה)   האמור בפסקאות משנה (ג) ו-(ד) לא יחול על בעלי מכסה המבקשים לייצר את מכסתם בלול של בעל מכסה אחר שבמועד הקובע יוצרה בו כדין, מכסה של יותר מבעל מכסה אחד.

           (ג)   האמור בתקנת משנה (ב)(1), (2) ו-(4)(ה) יחול, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להגדיל את המכסה הכוללת המיוצרת בשנת התכנון באותו לול על ידי בעלי מכסות שאינם הבעלים של הלול ביותר מ-17% לעומת המכסה שיוצרה באותו לול על ידי בעלי מכסות שאינם הבעלים של הלול, ביום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012).

פנייה לקביעת מכסות אישיות

10.     (א)  מי שזכאי למכסה אישית לפי תקנות 4, 6, 7 ו-8 והוא לא קיבל על כך הודעה עד תום 30 ימים מיום פרסום תקנות אלה, רשאי לפנות עד תום 60 ימים מיום הפרסום האמור לוועדת המכסות בבקשה לקביעת מכסתו.

           (ב)  ועדת המכסות רשאית, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד האמור.

           (ג)   החלטת ועדת המכסות בבקשה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תינתן בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה.

מכסת עופות להטלה

11.     (א)  המועצה תקבע לכל בעל מכסה, בתחילת שנת התכנון וכן לפי הצורך במהלכה, מכסת עופות להטלה לייצור מכסתו על פי מפתחות אחידים כמפורט בתוספת השנייה.

           (ב)  המועצה תנפיק לבעל מכסה תעודת מגדל שתפורט בה מכסת העופות שנקבעה לו לייצור מכסתו לפי תקנת משנה (א).

שיווק אפרוחות

12.     קבלן מורשה לשיווק אפרוחות להטלה לא ישווקן לבעל מכסה אלא באישור בכתב של המועצה ובהתאם לתנאי האישור.

גידול פרגיות ושיווקן

13.     (א)  לא יגדל אדם פרגיות אלא אם כן הוא קיבל את האפרוחות שבהן גידל אותן מקבלן מורשה לשיווק חומר רבייה.

           (ב)  לא ישווק אדם פרגיות לבעל מכסה אלא באישור בכתב של המועצה ובהתאם לתנאי האישור.

החזקת מטילות

14.     (א)  לא יחזיק אדם מטילות אלא אם כן בידיו תעודת מגדל, ובהתאמה לכמות הרשומה בה.

           (ב)  המועצה רשאית להורות לבעל מכסה המחזיק עופות להטלה בכמות עודפת על מכסת העופות להטלה שקבעה לו או לאדם שאינו בעל מכסה שמחזיק עופות להטלה שלא כדין להעביר את הכמות העודפת או את כל העופות שהוא מחזיק, לפי העניין, להמתה, באופן שתורה ובהתאם להוראות כל דין.

שמירת דינים

15.     אין בתקנות אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.

 

תוספת ראשונה

(תקנה 5(ג))

[בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל]

 

תוספת שנייה

(תקנה 11(א))

קביעת מכסת עופות להטלה על בסיס גיל הלהקה או סוג הגידול

עד גיל 28 חודשים עם הנשרה כפויה – 250 ביצים למטילה;

עד גיל 21 חודשים בלא הנשרה כפויה – 260 ביצים למטילה;

לגידול אורגני או לגידול חופש בלא הנשרה כפויה – 200 ביצים למטילה.

בתוספת זו, "הנשרה כפויה" – מניעת מזון מתרנגולות מטילות במטרה ליצור אצלן מחזור הטלה נוסף.

 

 

ט"ו בטבת התשע"ח התשע"ח (2 בינואר 2018)                       אורי אריאל

                                                                                                         שר החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ח מס' 7919 מיום 3.1.2018 עמ' 748.

 

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות