פקודת העיריות, 1934*

תוכן ענינים

סעיף 1

השם הקצר

Go

5

סעיף 2

פירוש

Go

5

סעיף 3

תושביהם של אזורים מסויימים יהיו לעיריות

Go

5

סעיף 3א

הקמת עיריה במקום שהיתה מועצה מקומית

Go

5

סעיף 3ב

הקמת עיריה במקום שהיו מספר רשויות מקומיות

Go

5

סעיף 3ג

הרחבת תחומה של עיריה

Go

5

סעיף 4

סמכות לבטל עיריות

Go

5

סעיף 5

שנוי אזור העיריה

Go

6

סעיף 6

שמה של עיריה

Go

6

סעיף 7

מועצת העירייה

Go

6

סעיף 8

בחירת המועצה

Go

6

סעיף 9

ועדת בחירות

Go

6

סעיף 10

פנקס בוחרים

Go

6

סעיף 11

בעלי זכות לבחור

Go

7

סעיף 12

בעלי זכות להיבחר

Go

7

סעיף 13

פרסום פנקס הבוחרים

Go

7

סעיף 14

ערר

Go

7

סעיף 15

הדיון בערר

Go

7

סעיף 16

חתימתו ותקפו של פנקס הבוחרים

Go

7

סעיף 17

ערעור על החלטת ועדת הבחירות

Go

7

סעיף 18

סופיות

Go

8

סעיף 19

שיטת הבחירות

Go

8

סעיף 20

רשימת המועמדים

Go

8

סעיף 21

הסכמי בחירות

Go

8

סעיף 22

הכרזת תוצאות הבחירות כשאין צורך בבחירות בקלפי

Go

8

סעיף 23

הודעת בחירות

Go

9

סעיף 24

אספקה לתחנות

Go

9

סעיף 25

ועדת קלפי

Go

9

סעיף 26

הסדר בתחנה

Go

9

סעיף 27

סדר ההצבעה

Go

9

סעיף 28

קולות מסופקים

Go

9

סעיף 29

מנין הקולות

Go

9

סעיף 30

הנהלת פרוטוקול

Go

10

סעיף 31

סיכום מנין הקולות

Go

10

סעיף 32

חלוקת המקומות במועצה

Go

10

סעיף 33

פרסום תוצאות הבחירות

Go

11

סעיף 34

שמירת מסמכים

Go

11

סעיף 35

יום היבחרה של המועצה

Go

11

סעיף 36

סמכות שר הפנים בקשר לפעולות של ועדת הבחירות

Go

11

סעיף 37

אופן פרסום

Go

11

סעיף 38

חתימת מסמכים

Go

11

סעיף 39

הוראת שר הפנים בנוגע לסדרי הבחירות

Go

11

סעיף 40

הפרעת הבחירות

Go

11

סעיף 41

שחיתות ואיום

Go

11

סעיף 42

הצבעה שלא כחוק

Go

12

סעיף 43

עבירות אחרות בקשר לבחירות

Go

12

סעיף 44

ערעור בחירות

Go

12

סעיף 45

תוצאותיו של ערעור בחירות

Go

12

סעיף 46

פסולים לכהונה

Go

12

סעיף 47

חבר מועצה המעונין בחוזה

Go

12

סעיף 48

התפטרות של חבר מועצה

Go

13

סעיף 49

העדר מישיבות המועצה

Go

13

סעיף 50

בחירה וכו' של ראש העיריה

Go

13

סעיף 51

מילוי מקומות פנויים

Go

13

סעיף 52

העברת תפקידים וסמכויות של ראש העיריה

Go

13

סעיף 53

משכרתם של ראש עירייה ומשנה לראש עירייה

Go

14

סעיף 54

ישיבות המועצה והמו"מ בהן

Go

14

סעיף 55

כשמספר חברי המועצה הוא פחות מן המנין החוקי

Go

14

סעיף 56

דינה של משרה פנויה במועצה או בועד

Go

14

סעיף 57

מנין חוקי

Go

14

סעיף 58

מניחים שהמועצה או אחת מועדותיה הורכבו כהלכה

Go

14

סעיף 59

הוצאה לפועל של החלטות המועצה

Go

14

סעיף 60

ועדת הנהלה

Go

14

סעיף 60א

ועדת מכרזים והצעות

Go

14

סעיף 60ב

ועדה חקלאית

Go

14

סעיף 60ג

ועדת כספים

Go

15

סעיף 60ד

ועדות שונות

Go

15

סעיף 60ה

הרכב הועדות

Go

15

סעיף 60ו

יושבי ראש הועדות

Go

15

סעיף 60ז

דעות שקולות

Go

15

סעיף 60ח

אישור החלטות הועדה

Go

15

סעיף 60ט

תקופת הכהונה של הועדות

Go

15

סעיף 60י

חדילת חברות בועדות

Go

15

סעיף 60יא

סדרי העבודה של הועדות

Go

15

סעיף 61

כוחו של נציב עליון במקרים מסויימים

Go

15

סעיף 62

סמכויותיו של המושל במקרים מסוימים

Go

16

סעיף 63

סמכותו של הנציב העליון להכריז על מחוזי עיר

Go

16

סעיף 64

זכויותיהן וחובותיהן של עיריות קיימות

Go

16

סעיף 65

רישום ומכירה של מקרקעין

Go

16

סעיף 66

קרן העיריה

Go

16

סעיף 67

בטחון קופת העיריה

Go

16

סעיף 68

על המועצה לנהל חשבונות

Go

17

סעיף 69

חשבונות טעונים בקורת

Go

17

סעיף 70

סמכותו של רואה החשבונות של העיריה לדרוש פנקסים

Go

17

סעיף 71

תשלומים בלתי חוקיים יהיו נזקפים על משלמם

Go

17

סעיף 72

חובת המועצה להגיש מפשט לגבית תשלומים שהוטלו בתורת הזקפה

Go

17

סעיף 73

כשאין מועצת עיריה מגישה משפט לגבית סכומים שהוטלו בתורת הזקפה

Go

17

סעיף 74

רואה החשבונות של העיריה רשאי להכנס למשרדי המועצה

Go

17

סעיף 75

סמכותו של הנציב העליון במועצתו להתקין תקנות

Go

17

סעיף 76

תקציב שנתי

Go

17

סעיף 77

הכנת התקציב

Go

18

סעיף 78

צורת התקציב וכו'

Go

18

סעיף 79

תקציב נוסף

Go

18

סעיף 80

העברות

Go

18

סעיף 81

הסמכות להוציא הלואה

Go

18

סעיף 82

הסמכות ללוות לצורך השעה

Go

18

סעיף 83

דו"ח שנתי

Go

18

סעיף 84

המושל רשאי לדרוש סטטיסטיקה וכו'

Go

18

סעיף 85

מנוי פקידים

Go

18

סעיף 86

מינוי פקידים נמוכים

Go

18

סעיף 86א

איסור עבודות חוץ

Go

18

סעיף 87

שילוח פקידים

Go

19

סעיף 88

על הפקידים ליתן ערובה

Go

19

סעיף 89

העברת משמשים ופועלים

Go

19

סעיף 90

הסמכות להתקין תקנות בנוגע לפנסיות וכו'

Go

19

סעיף 91

אסור לפקידים או למשתמשים להיות מעונינים בחוזים

Go

19

סעיף 92

חתימת חוזים בשם העיריה

Go

19

סעיף 93

חוזים הטעונים אישור

Go

19

סעיף 94

מכרזים ודרכי קבלתן של הצעות

Go

20

סעיף 95

חתימה על מסמכים מסויימים

Go

20

סעיף 95א

סמכות לחתום על שטרות

Go

20

סעיף 96

תפקידיה של מועצת עיריה

Go

20

סעיף 97

על המועצה למלא אחרי ההוראות והדרישות של המושל

Go

22

סעיף 98

כוחותיה של מועצה

Go

22

סעיף 99

הסמכות להתקין חוקי עזר

Go

23

סעיף 99א

עבירת קנס

Go

24

סעיף 100

העתקה תשמש הוכחה

Go

24

סעיף 101

פירושים

Go

24

סעיף 102

ארנונות

Go

25

סעיף 103

הפחתת ארנונות

Go

25

סעיף 104

ועדת שומה וועדת עררים

Go

25

סעיף 105

לוח שומה

Go

25

סעיף 106

חמר להכנת לוח השומה

Go

26

סעיף 107

חתימת לוח השומה ופרסומו

Go

26

סעיף 108

ערר על לוח השומה

Go

26

סעיף 109

ערר על לוח השומה על ידי העיריה

Go

26

סעיף 110

הדין בערר

Go

26

סעיף 111

ערעור על החלטת ועדת העררים

Go

26

סעיף 112

תוספות ללוח השומה

Go

26

סעיף 113

בקורת לוח השומה

Go

27

סעיף 114

תשלום ארנונות בתקופת ערר או ערעור

Go

27

סעיף 114א

קנס פיגורים

Go

27

סעיף 115

משא ומתן משפטי על היפרעות תשלום

Go

27

סעיף 116

עיקול דמי שכירות, חובות, משכורות או תשלום שחבים למי שאינו פורע את מסיו

Go

28

סעיף 117

העברת נכסי  דלא ניידי מרשות לרשות כפופה לתעודת אישור ששולם מס רכוש עירוני

Go

28

סעיף 119

חלופי בעלים או מחזיקים

Go

28

סעיף 120

הריסה וכו' של בנין

Go

28

סעיף 121

גביית חלק של מסים משוכרי משנה

Go

29

סעיף 122

תשובות כוזבות בטופסים

Go

29

סעיף 123

המפריע לפקידי העיריה ולעובדיה במילוי תפקידיהם

Go

29

סעיף 124

בית משפט יצוה לשלם תשלומים או מסים שלא שולמו

Go

29

סעיף 125

תשלום דמים וכו' לקופת העיריה

Go

29

סעיף 126

עבירות שלא נקבעו להן עונשים בפקודה הזאת

Go

29

סעיף 127

קבלה בעד מסים וכו'

Go

29

סעיף 128

כוח למחוק חובות

Go

29

סעיף 129

אנשים ידועים יהיו נחשבים בחזקת פקידים בשרות הממשלה

Go

29

סעיף 130

פקידי עיריות וכו' יהיו פקידי ממשלה במקרים ידועים

Go

29

סעיף 131

הופעה במשא ומתן משפטי וכו'

Go

29

סעיף 132

פרסום צווים

Go

29

סעיף 132א

הודעות וכו'

Go

29

סעיף 132ב

אופן פרסום מסמכים

Go

30

סעיף 133

טול ויוצא מן הכלל

Go

30

סעיף 134

תקנות

Go

30

סעיף 1

פקיד הבחירות

Go

32

סעיף 2

רשימת החקלאים

Go

32

סעיף 3

דין תאגיד

Go

32

סעיף 4

דין שותפות

Go

32

סעיף 5

ערר

Go

32

סעיף 6

החלטה בערר

Go

32

סעיף 7

דרישת יחסיות של הבחירות

Go

32

סעיף 8

החלטה בדבר יחסיות של הבחירות

Go

32

סעיף 9

קביעת מספר חברי הועדה

Go

32

סעיף 10

מועד הבחירות

Go

32

סעיף 11

אסיפה כללית

Go

32

סעיף 12

הודעה על מועד ומקום האסיפה הכללית

Go

32

סעיף 13

יושב ראש האסיפה

Go

32

סעיף 14

מנין חוקי

Go

32

סעיף 15

הבחירות ותוצאותיהן

Go

32

סעיף 16

בחירת סגנים

Go

32

סעיף 17

תוצאות הבחירות

Go

32

סעיף 18

מילוי המקום של נציג חקלאי

Go

32

סעיף 20

תקנות

Go

33

 

 

 


פקודת העיריות, 1934

פקודה המכוננת עיריות

הנציב העליון מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א"י) לאמור:

השם הקצר

1.    פקודה זו תקרא בשם פקודת העיריות, 1934.

פירוש

2.    בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם מלבד אם נוסח הכתוב יחייב פירוש אחר:

           "מועצה" פירושה מועצת העיריה שהורכבה עפ"י הוראות הפקודה הזאת.

           "חבר המועצה" פירושו חבר מועצה שנבחר כהלכה.

מס' 59 לש' 1946

           "מושל" מובנו מושל המחוז.

מיום 20.11.1946

מס' 59 לש' 1946

ע"ר מס' 1536 מיום 20.11.1946 תוס' 1 עמ' 202

החלפת הגדרת "מושל"

הנוסח הקודם:

"מושל" כשהוא מתיחס לעיריה פירושו המושל של המחוז שבגבולותיו מצויים תחומיה של אותה עיריה.

(תיקון מס' 4)  תש"י-1950

"היום הקובע" פירושו היום שנקבע להתחלת הכנתו של פנקס הבוחרים לפי סעיף 10.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 41

הוספת הגדרת "היום הקובע"

(תיקון מס' 8)  תשי"ב-1952

"בעל" – לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים;

מיום 25.9.1952

תיקון מס' 8

ס"ח תשי"ב מס' 100 מיום 25.9.1952 עמ' 245 (ה"ח 105)

הוספת הגדרת "בעל"

(תיקון מס' 8)  תשי"ב-1952

"מחזיק" פירושו – אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון.

מיום 25.9.1952

תיקון מס' 8

ס"ח תשי"ב מס' 100 מיום 25.9.1952 עמ' 245 (ה"ח 105)

הוספת הגדרת "מחזיק"

עיריות

תושביהם של אזורים מסויימים יהיו לעיריות

3.    (1)  תושבי האזורים המפורטים בתוספת הראשונה לפקודה הזאת יהיו לעיריות למן התחלת פקודה זו ואילך.

           (2)  אם ימצא הנציב העליון כי רצוי שאזור ידוע יהיה לעיריה, מחמת שרצונם של רוב אוכלסי האזור הוא בכך, בשין אותו אזור או כל חלק הימנו, נמצא בתוך תחומי עיריה ובין שאינו נמצא בתוך תחומיה, אומחמת כל סיבה אחרת, יוכל לצוות לערוך חקירה בנידון האזור ההוא ובנידון משאלותיהם של תושבי האזור ההוא. החקירה תעריך ע"י ועדה אשר למצער אחד מחבריה יהא אדם שאינו פקיד בממשלת פלשתינה (א"י). ומשעיין הנציב העליון בדו"ח של ועדת כזאת, יוכל, לפי הכרעת דעתו, להכריז במנשר שתושביו של אותו אזור יהוו עיריה.

(תיקון מס' 16)  תשי"ז-1957

(3)  כשיכריז הנציב העליון אזור כעיריה עפ"י הוראות ס"ק (2) מן הסעיף הזה יקבע תעריכים, מועדים ומקומות לבחירות וימנה פקידים ואנשים לצורך עריכת בחירות או למטרה אחרת, ויעשה מעשים אחרים ויתן הוראות בנוגע לאופן עריכת הבחירות הראשוונת והבחירות שלאחריהן עפ"י הפקודה הזאת ובנוגע לאנשים שהנם בעלי הכשרה לבחור ולהבחר באותן הבחירות או בבחירות אחרות, בדבר מילוי תפקידיהם של ראש העיריה ושל חברי מועצתה עד לבחירות המועצה הראשונה, וכן בנוגע להקנאת זכות הקנין על נכסים לאותה העיריה ובנוגע לכל דבר אחר הכל כאשר ימצא הנציב העליון צורך כדי להטיל את הוראותיה של הפקודה הזאת על אותה העיריה לאחר שהורכבה כעיריה.

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 16

ס"ח תשי"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 160 (ה"ח 307)

(3) כשיכריז הנציב העליון אזור כעיריה עפ"י הוראות ס"ק (2) מן הסעיף הזה יקבע תעריכים, מועדים ומקומות לבחירות וימנה פקידים ואנשים לצורך עריכת בחירות או למטרה אחרת, ויעשה מעשים אחרים ויתן הוראות בנוגע לאופן עריכת הבחירות הראשוונת והבחירות שלאחריהן עפ"י הפקודה הזאת ובנוגע לאנשים שהנם בעלי הכשרה לבחור ולהבחר באותן הבחירות או בבחירות אחרות, בדבר מילוי תפקידיהם של ראש העיריה ושל חברי מועצתה עד לבחירות המועצה הראשונה, וכן בנוגע להקנאת זכות הקנין על נכסים לאותה העיריה או הוראות אחרות ובנוגע לכל דבר אחר הכל כאשר ימצא הנציב העליון צורך כדי להטיל את הוראותיה של הפקודה הזאת על אותה העיריה לאחר שהורכבה כעיריה.

הקמת עיריה במקום שהיתה מועצה מקומית (תיקון מס' 16)  תשי"ז-1957

3א.     הכריז שר הפנים מכוח סעיף 3 כי תושבי אזור פלוני יהיו עיריה, וערב תחילת ההכרזה היתה קיימת באותו אזור, כולו או מקצתו, מועצה מקומית אחת, יחולו הוראות אלה:

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 16

ס"ח תשי"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 160 (ה"ח 307)

הוספת סעיף 3א

(1)  מועצת העיריה הראשונה תהיה מורכבת ממי שהיו ערב ההכרזה חברי המועצה המקומית;

(2)  חוקי העזר, התקנות האחרות, לוח השומה, התקציב, הרשיונות, ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו או ניתנו כדין על ידי המועצה המקומית, או רשות מרשויותיה, יעמדו בתקפם, בשינויים המחוייבים לפי הענין, עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק או עד שהעיריה או רשות מרשויותיה ינטלום או ישנום מכוח כל חיקוק;

(2)  העיריה תהא חליפתה של המועצה המקומית, הן לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויותיה והן למעמדה בכל ענין אחר, ובין השאר – לענין ארגונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהוטלו כדין על ידי המועצה המקומית וטרם נגבו;

(4)  כל הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילת ההכרזה לפני המועצה המקומית או רשות מרשויותיה, או לפני בית דין שהוקם על ידי המועצה המקומית או שאזור שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום המועצה המקומית, יוסיפו לדון בו ויכריעו בו כאילו המשיכה המועצה המקומית בקיומה;

(5)  מי שערב תחילת ההכרזה היה רשאי להגיש תוך זמן קצוב ערר או ערעור לפני המועצה המקומית או רשות מרשויותיה, או לפני בית דין כאמור בפסקה (4), או לבקש מהם סעד כיוצא בזה, רשאי לעשות כן לפני אותם המוסדות והם ידונו ויכריעו בהם כאילו המשיכה המועצה המקומית בקיומה;

(6)  רשאי שר הפנים לתת הוראות בכל ענין אחר הנוגע לשינויים הנובעים מהקמת העיריה ורשויותיה במקום המועצה המקומית ורשויותיה וכן הוראות משלימות כדי להבטיח את ביצוען של הוראות סעיף זה, והוראות אלה יעמדו בתקפן עד שיבוטלו או ישונו על ידי העיריה מכוח סמכותה באותו ענין לפי כל חיקוק.

הקמת עיריה במקום שהיו מספר רשויות מקומיות (תיקון מס' 16) תשי"ז-1957

3ב.     הכריז שר הפנים, מכוח סעיף 3, כי תושבי אזור פלוני יהיו עיריה, וערב תחילת ההכרזה היו קיימות באותו אזור, כולו או מקצתו, יותר מרשות מקומית אחת, הן עיריה והן מועצה מקומית (להלן – רשויות קודמות) – יחולו הוראות אלה:

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 16

ס"ח תשי"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 161 (ה"ח 307)

הוספת סעיף 3ב

(1)  לוח השומה של כל אחת מהרשויות הקודמות שנערך כדין, וכן הרשיונות, ההיתרים ומסמכים אחרים כיוצא באלה שניתנו כדין על ידי רשות קודמת או רשות מרשויותיה, יעמדו בתקפם עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק או עד שהעיריה או רשות מרשויותיה יבטלום או ישנום מכוח כל חיקוק;

(2)  שר הפנים רשאי ליתן ההוראות הדרושות, לפי דעתו, כדי להבטיח את רציפותו של השלטון המקומי באותו אזור, ובין השאר –

(א)   לקיים ולתאם, במידה שיקבע בהוראות, את תקפם של חוקי העזר, התקנות והתקציב של כל אחת מהרשויות הקודמות שהותקנו או אושרו כדין;

(ב)   לקבוע את הרשות אשר תדון בהמשך ההליכים שהיו תלויים ועומדים, ערב תחילת ההכרזה, לפני רשות קודמת או רשות מרשויותיה, או לפני בית דין שהוקם על ידי רשות קודמת או שאזור שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום הרשות הקודמת, וכן לקבוע דרך הגשתם וקבלתם של עררים, ערעורים וכיוצא באלה שאדם היה רשאי להגישם ערב תחילת ההכרזה לרשות של רשות קודמת ולהאריך את המועדים להגשתם;

(ג)    להכריז על העיריה כחליפתה של רשות קודמת, הן לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויותיה והן למעמדה בכל ענין אחר, ובין השאר – לענין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהוטלו כדין על ידי רשות קודמת וטרם נגבו, הכל במידה שיקבע השר בהוראה;

הוראות אלה יעמדו בתקפם עד שיבוטלו או ישונו על ידי העיריה מכוח סמכותה באותו ענין לפני כל חיקוק.

הרחבת תחומה של עיריה (תיקון מס' 16)  תשי"ז-1957

3ג.      הוראות סעיף 3ב יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על הרחבת תחומה של עיריה על ידי צירוף אזור שהיה, כולו או מקצתו, כלול בערב ההכרזה באזור עיריה או מועצה מקומית.

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 16

ס"ח תשי"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 161 (ה"ח 307)

הוספת סעיף 3ג

סמכות לבטל עיריות

4.    אם ימצא הנציב העליון כי מחמת משאלתם של רוב בני העיר של איזה אזור או מאיזה סבה אחרת רצוי כי תושביו של אותו אזור יחדלו להיות עיריה יוכל לצוות לערוך חקירה בנוגע לאזור ההוא ולמשאלותיהם של בני העיר שבאזור ההוא: החקירה תערך ע"י ועדה אשר למצער אחד מחבריה יהיה אדם שאינו פקיד בממשלת פלשתינה (א"י). ומשעיין הנציב העליון בדו"ח של אותה ועדה, יוכל, עפ"י הכרעת דעתו, לבטל אותה עיריה במנשר וכן יתן את ההוראות אשר ימצא לנחוץ לתת בנוגע להקנאת זכות הקנין על כל נכס מנכסי אותה עיריה, ומשנתן את ההוראות הללו תקבע זכות הקנין על אותם הנכסים בהתאם לאותן ההוראות.

שנוי אזור העיריה מס' 59 לש' 1946

5.    (1)  אם ימצא הנציב העליון כי מחמת משאלותיהם של רוב בני העיר או מסבה אחרת יש לשנות, להרחיב או לצמצם את שטחה של איזו עיריה מן העיריות המפורטות בתוספת הראשונה לפקודה הזאת או של איזו עיריה שהוכרזה כך ע"י הנציב העליון עפ"י הוראות סעיף קטן (2) מסעיף 3 מן הפקודה הזאת, יוכל לצוות לערוך חקירה בנוגע לאותו אזור מתוך התחשבות בכל מפעל או עבודת פיתוח המתנהלים ע"י העיריה; החקירה תערך ע"י ועדת אשר למצער אחד מחבריה לא יהיה פקיד בממשלת פלשתינה (א"י). ומשעיין הנציב העליון בדו"ח של אותה ועדה יוכל, עפ"י הכרעת דעתו, לשנות בהכרזה, להרחיב או לצמצם את התחומים הללו.

מיום 20.11.1946

מס' 59 לש' 1946

ע"ר מס' 1536 מיום 20.11.1946 תוס' 1 עמ' 202

5. (1) אם ימצא הנציב העליון כי מחמת משאלותיהם של רוב בני העיר או מסבה אחרת יש לשנות, להרחיב או לצמצם את שטחה של איזו עיריה מן העיריות המפורטות בתוספת הראשונה לפקודה הזאת או של איזו עיריה שהוכרזה כך ע"י הנציב העליון עפ"י הוראות סעיף קטן (2) מסעיף 3 מן הפקודה הזאת, יוכל לצוות לערוך חקירה בנוגע לאותו אזור מתוך התחשבות בכל מפעל או עבודת פיתוח המתנהלים ע"י העיריה; החקירה תערך ע"י ועדת אשר למצער אחד מחבריה לא יהיה פקיד בממשלת פלשתינה (א"י). ומשעיין הנציב העליון בדו"ח של אותה ועדה יוכל, עפ"י הכרעת דעתו, לשנות בהכרזה, להרחיב או לצמצם את התחומים הללו.

מס' 59 לש' 1946

(2)  הנציב העליון רשאי לשנות בהכרזה את תיאורו של שטח עירוני, בלא לערוך חקירה כפי שהותקן בסעיף-קטן (1), אם אותו שינוי בתיאורו של אותו שטח אינו משנה, מרחיב או מקטין אותו שטח.

מיום 20.11.1946

מס' 59 לש' 1946

ע"ר מס' 1536 מיום 20.11.1946 תוס' 1 עמ' 203

הוספת סעיף קטן 5(2)

הרכבם וארגונם של עיריות ומועצות

שמה של עיריה

6.    עיריה של אזור תפעל בשם ראש העיריה, חברי המועצה ובני העיר של האזור, ויהיו לה זכות ירושה עולמית, חותמת רשמית והזכות לתבוע או להתבע בדין בשמה המאוגד.

מועצת העירייה (תיקון מס' 4) תש"י-1950

7.       (א)  עיריה תפעל באמצעות מועצה. למועצה יהיו כל הסמכויות שהחוק נותן לעיריה.

מיום 24.12.1948

תיקון מס' 2

ע"ר תש"ט מס' 39 מיום 24.12.1948, תוס' א', עמ' 84

7. (1) שום אדם לא יחשב כבן עיר לכל מטרה ממטרות הפקודה הזאת אלא אם כן נרשם כבן עיר.

(2) שום אדם לא ירשם כבן עיר אלא אם כן יש לו סגולות ההכשרה המפורטות בתוספת השניה והשלישית בתוספת השלישית מן הפקודה הזאת, ואם העיריה נתכוננה עפ"י הוראות ס"ק (2) מסעיף 3 של הפקודה הזאת לא ירשם אדם כבן העיר אלא אם כן יש לו סגולות ההכשרה המפורטות בכל הוראה שתנן מטעם הנציב העליון עפ"י ס"ק (3) מסעיף 3.

(3) הנציב העליון רשאי, אם נתבקש בכך עפ"י החלטת מועצה של כל עיריה, אשר נתקבלה ברוב של לא פחות משני שלישים מן הס"ה של חברי אותה המועצה:

(א) לשנות אחת מסגולות ההכשרה המפורטות באותן התוספות בתוספת השלישית בנוגע לעיריה הנידונה, – אם נכללה העיריה בתוספת השניה או השלישית בתוספת הראשונה של הפקודה הזאת, או

(ב) לשנות כל הוראה, בנוגע לסגולות ההכשרה של אנשים הרשאים לבחור, אשר נתן עפ"י סעיף קטן (3) מסעיף 3 של הפקודה הזאת – אם נוצרה העיריה עפ"י הוראות סעיף קטן (2) מסעיף 3 של הפקודה הזאת.

מיום 3.8.1949

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ט מס' 17 מיום 3.8.1949 עמ' 140 (ה"ח 9)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

סגולות הכשרה של בן עיר

7. (1) שום אדם לא יחשב כבן עיר לכל מטרה ממטרות הפקודה הזאת אלא אם כן נרשם כבן עיר.

(2) שום אדם לא ירשם כבן עיר אלא אם כן יש לו סגולות ההכשרה המפורטות בתוספת השלישית מן הפקודה הזאת, ואם העיריה נתכוננה עפ"י הוראות ס"ק (2) מסעיף 3 של הפקודה הזאת לא ירשם אדם כבן העיר אלא אם כן יש לו סגולות ההכשרה המפורטות בכל הוראה שתנן מטעם הנציב העליון עפ"י ס"ק (3) מסעיף 3.

(3) הנציב העליון רשאי, אם נתבקש בכך עפ"י החלטת מועצה של כל עיריה, אשר נתקבלה ברוב של לא פחות משני שלישים מן הס"ה של חברי אותה המועצה:

(א) לשנות אחת מסגולות ההכשרה המפורטות בתוספת השלישית בנוגע לעיריה הנידונה, – אם נכללה העיריה בתוספת הראשונה של הפקודה הזאת, או

(ב) לשנות כל הוראה, בנוגע לסגולות ההכשרה של אנשים הרשאים לבחור, אשר נתן עפ"י סעיף קטן (3) מסעיף 3 של הפקודה הזאת – אם נוצרה העיריה עפ"י הוראות סעיף קטן (2) מסעיף 3 של הפקודה הזאת.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 41

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

בעלי זכות לבחור

7. (א) הזכות להירשם כבוחר בפנקס הבוחרים נתונה לכל אדם שנתקימו בו שנים אלה:

(1) ביום שנקבע להתחלת הכנתו של פנקס הבוחרים לפי סעיף 14 (להלן: "היום הקובע") ובמשך ששת החדשים שקדמו לו היה מקום מגוריו הקבוע בשטח הכלול ביום הקובע באזור העיריה;

(2) ביום 31 בדצמבר שלפני היום הקובע היה בן שמונה עשרה שנה ומעלה.

           (ב)  (1)   מספר החברים של מועצת העיריה העומדת לבחירה ייקבע על ידי שר הפנים לפי הטבלה הנתונה בפסקה (2) (בסעיף קטן זה "הטבלה") בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים, ביום הקובע, בספר התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש"ו-1949, והנוגע לאזור העיריה. תעודה מאת שר הפנים המעידה על מספר זה תשמש ראיה חותכת לתכנה.

(2)   וזו הטבלה:

הסוג             מספר התושבים                           מספר חברי המועצה

א'             עד 5000                            9

ב'             מ- 5001 עד 25,000             9 עד 15

ג'             מ- 25,001 עד 100,000        15 עד 21

ד'             למעלה מ-100,000              21 עד 31

(3)   שר הפנים רשאי להגדיל את מספר חברי המועצה של עיריה הנמנית עם סוג משלושת הסוגים הראשונים, כדי המספר המכסימלי הקבוע בטבלה לסוג הבא אחריו.

           (ג)   מועצה תיבחר לפי הוראות פקודה זו.

בחירת המועצה (תיקון מס' 4) תש"י-1950

8.    (א)  הבחירות הראשונות למועצה, לאחר שנכנס לתקפו החוק לתיקון פקודת העיריות, תשי"ג-1950, יקויימו במועד שיקבע שר הפנים, ובלבד שבעיריה בה מכהנת מועצה ממונה יהיה מועד הבחירות תוך שנה מיום התמנותה או מיום היכנס החוק האמור לתקפו, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 41

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

עיריות תשמשנה בתפקידיהן באמצעות מועצה

8. (1) עיריות תוכלנה לשמש בתפקידיהן באמצעות מועצה, והמועצה תשתמש בכל הסמכויות המסורות עפ"י החוק לעיריה.

(2) המועצה תהא מורכבת ממספר חברי מועצה כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה הזאת, ואחד מהם יהיה ראש העיריה, ואחד יהיה סגן ראש העיריה.

(3) בהווצר עיריה עפ"י הוראות סעיף קטן (2) מסעיף 3 של הפקודה הזאת, יתן הנציב העליון הוראות בנוגע למספר חברי המועצה לאותה עיריה.

(4) הנציב העליון במועצתו רשאי להוציא צו המגדיל או מפחית את מספר חברי המועצה באיזו עיריה.

(5) (א) למרות כל האמור בפקודה זו בנוגע לסגולות ההכשרה של בני עיר ושל חברי מועצה, רשאי הנציב העליון לפי הכרעת דעתו, אם ימצא צורך בכך לשם ההנהלה המתוקנת של ירושלים וחיפה ומתוך התחשבות במצב הקיים בשתי הערים הנ"ל, למנות לא יותר משני אנשים שיכהנו כחברי מועצת העיריה של ירושלים או של חיפה, ולפי הכרעת דעתו רשאי הוא לפטר כל אדם אשר נתמנה כך ממשרת חבר מועצת העיריה.

(ב) מספר חברי המועצה המפורט בתוספת הראשונה לפקודה הזאת יחשב כאילו הוגדל במספר חברי המועצה אשר נתמנו כאמור עד שיחדלו החברים הממונים לשמש במשרותיהם.

(ג) חבר מועצה אשר נתמנה כאמור יהיה חבר מועצה לכל מטרות הפקודה הזאת, והיה תהיינה לו כל הסמכויות אשר לחבר שנבחר והוא יהיה חייב בכל החובות החלות על חבר שנבחר ובהתחשב עם הוראות פסקא (א) דלעיל הוא ישמש במשרה משך כל ימי קיומה של המועצה אשר נתמנה לה.

(תיקון מס' 9)  תשי"ג-1953 (תיקון מס' 22) תשכ"ג-1963

(ב)  הבחירות הבאות לכל המועצות, שלאחר יום ח' בסיון תשכ"ג (31 במאי 1963), יקויימו ביום שבו יקויימו הבחירות לכנסת הששית – ומאז ואילך כל ארבע שנים, ביום ג' השלישי לחודש חשון שבתום ארבע השנים; ובלבד ששר הפנים יהיה רשאי, בנסיבות מיוחדת שהן לדעתו מצדיקות זאת, לקבוע לעיריה פלונית מועד בחירות אחר. שום דבר בסעיף קטן זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מכל סמכות שהוענקה בפקודה זו, לקבוע לעיריה פלונית מועד בחירות אחר, במקום המועד שנקבע בסעיף קטן זה לבחירות לכל המועצות.

מיום 3.9.1953

תיקון מס' 9

ס"ח תשי"ג מס' 133 מיום 3.9.1953 עמ' 157 (ה"ח  155)

החלפת סעיף קטן 8(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הבחירות הבאות לכל המועצות יקויימו ביום השלישי בשבת, הראשון של חודש חשבון, שנת תשי"ד – ומאז ואילך כל ארבע שנים ביום האמור של החודש; ובלבד ששר הפנים יהיה רשאי, במסיבות מיוחדות שלדעתו מצדיקות זאת, לקבוע לעיריה פלונית מועד בחירות אחר.

מיום 25.7.1963

תיקון מס' 22

ס"ח תשכ"ג מס' 401 מיום 25.7.1963 עמ' 126 (ה"ח 572)

(ב) הבחירות הבאות לכל המועצות יקוימו ביום שבו יקוימו הבחירות לכנסת השלישית ומאז ואילך כל ארבע שנים ביום שלישי בשבת הראשון של החודש העברי שבו נבחרה הכנסת השלישית; הבחירות הבאות לכל המועצות, שלאחר יום ח' בסיון תשכ"ג (31 במאי 1963), יקויימו ביום שבו יקויימו הבחירות לכנסת הששית – ומאז ואילך כל ארבע שנים, ביום ג' השלישי לחודש חשון שבתום ארבע השנים; ובלבד ששר הפנים יהיה רשאי, בנסיבות מיוחדת שהן לדעתו מצדיקות זאת, לקבוע לעיריה פלונית מועד בחירות אחר. שום דבר בסעיף קטן זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מכל סמכות שהוענקה בפקודה זו, לקבוע לעיריה פלונית מועד בחירות אחר, במקום המועד שנקבע בסעיף קטן זה לבחירות לכל המועצות.

           (ג)   (1)   החליטה הממשלה כי אי אפשר לקיים בחירות, או לא קויימו בחירות, במועדן בשום עיריה, יקבע שר הפנים מועד חדש לבחירות שיהיה מיד לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן.

(2)   החליט שר הפנים כי אי אפשר לקיים בחירות, או לא קויימו בחירות, במועדן בעיריה פלונית, יקבע שר הפנים, בהתיעצות עם המועצה הקיימת אותה שעה, מועד חדש לבחירות שיהיה מיד לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן.

           (ד)  הודעה על מועד בחירותתפורסם ברשומות.

           (ה)  מועצה חדשה תיכנס לתפקידה למחרת יום היבחרה, ותקיים את ישיבתה הראשונה  תוך ארבע עשר יום מאותו יום.

           (ו)   מועצה קיימת תמשיך בתפקידה עד שתיכנס לתפקידה מועצה חדשה.

ועדת בחירות (תיקון מס' 4) תש"י-1950 (תיקון מס' 6) תש"י-1950

9.    (א)  ליד עיריה בה מכהנת מועצה תוקם ועדת בחירות שתהיה מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה הקיימת אותה שעה. מספר נציגי כל סיעה בועדה – כמספרם במועצה.

מיום 3.8.1949

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ט מס' 17 מיום 3.8.1949 עמ' 141 (ה"ח 9)

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

חברי מועצה

9. חברי המועצה יהיו אנשים ראויים אשר נבחרו ע"י בני העיר כפי שפקודה זו מורה.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 42

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

בעלי זכות להיבחר

9. בהתחשב עם הוראות סעיף 11(1), כל בן-עיר שביום 31 בדצמבר שלפני היום הקובע היה בן עשרים שנה ומעלה, זכאי להיות מועמד ולהיבחר כחבר המועצה, מלבד אם לפני הזמן שנקבע במודעה פומבית להצעת מועמדים או לפני מועד הבחירות היה לחולה רוח או מקום מגוריו הקבוע חדל להיות באזור העיריה.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 6

ס"ח תש"י מס' 58 מיום 18.8.1950 עמ' 307 (ה"ח 51)

(א) ליד כל עיריה ליד עיריה בה מכהנת מועצה תוקם ועדת בחירות שתהיה מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה הקיימת אותה שעה. מספר נציגי כל סיעה בועדה – כמספרם במועצה.

           (ב)  יושב ראש ועדת הבחירות ושאר חבריה ייבחרו על ידי המועצה מבין תושבי אזור העיריה; בחירתם טעונה אישור מאת שר הפנים.

           (ג)   כדי להבטיח ייצוג לחוגי ציבור שאינם מיוצגים במועצה, רשאי שר הפנים לצרף לועדת הבחירות חברים נוספים, ובלבד שמספרם לא יעלה על רבע מהמספר הכולל של החברים, הנבחרים והמצורפים גם יחד.

           (ד)  (1)   ועדת בחירות שאינה ממלאת את תפקידיה כראוי, או שהיא מתמהמהת או מתרשלת במילוי תפקידיה, רשאי שר הפנים להתרות בה. לא שעתה ועדת הבחירות לאתראה, רשאי שר הפנים לפטרה, ובמקרה זה תבחר המועצה בועדת בחירות חדשה, לפי האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), תוך מועד שיקבע שר הפנים. לא בחרה המועצה בועדת בחירות חדשה תוך המועד הקבוע, רשאי שר הפנים למנות את ועדת הבחירות.החדשה.

(2)   ועדת בחירות חדשה שאינה ממלאת את תפקידיה כראוי, או שהיא מתמהמת או מתרשלת במילוי תפקידיה, רשאי שר הפנים לשנות את הרכבה או לפטרה ולמנות ועדה אחרת במקומה.

(3)   שר הפנים רשאי לצוות שועדת בחירות חדשה תשלום את העבודה שהתחילה בה כל ועדה קודמת.

(תיקון מס' 6) תש"י-1950

(דד) ליד עיריה בה מכהנת ועדת עיריה תוקם ועדת בחירות שתמונה על ידי שר הפנים, לאחר התיעצות עם ועדת העיריה. אחד מחברי ועדת הבחירות ימונה על ידי שר הפנים להיות יושב ראש ועדת הבחירות.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 6

ס"ח תש"י מס' 58 מיום 18.8.1950 עמ' 307 (ה"ח 51)

הוספת סעיף קטן 9(דד)

           (ה)  רוב חברי ועדת הבחירות הם מנין חוקי בישיבותיה.

           (ו)   החלטה של ועדת הבחירות מתקבלת ברוב קולותיהם של חברי הועדה המצביעים בישיבה שיש בה מנין חוקי. היו הקולות שקולים, תכריע דעתו של יושב ראש הועדה; ואולם בדיון בערר רשאי כל חבר מחברי הועדה שדעתו אינה כדעת היושב ראש לבקש בו במקום הצבעה נוספת בישיבה שניה. היו הקולות שקולים גם בהצבעה הנוספת, תכריע דעתו של היושב ראש.

פנקס בוחרים (תיקון מס' 4) תש"י-1950 (תיקון מס' 10) תשט"ו-1955

10.   (א)  ביום שיקבע שר הפנים לכך תתחיל ועדת הבחירות בהכנת פנקס הבוחרים שיכיל שמותיהם ושמות משפחותיהם של הבוחרים, גילם או שנת לידתם, וכתובות מעונותיהם; סדר הכנת הפנקס ייקבע על ידי ועדת הבחירות באישור שר הפנים.

מיום 20.11.1946

מס' 59 לש' 1946

ע"ר מס' 1536 מיום 20.11.1946 תוס' 1 עמ' 203

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

זמן קיומה של מועצה

10. זמן קיומה של המועצה הראשונה של כל עיריה, שנחברה עפ"י הוראות הפקודה הזאת, יהיה עד לשלושים ואחד בדצמבר 1939 ועד בכלל, וזמן קיומה של כל מועצה שלאחרי המועצות הראשונות הללו יהיה חמש שנים. בתנאי –

(א) שאם הוכרזו בחירות כלליות למועצה חדשה כבחירות בטלות ומבוטלות עפ"י הוראות סעיף 38 מן הפקודה הזאת או עפ"י איזו תקנות לעריכת בחירות או אם מכל סבה אחרת לא נערכו בחירות כאלה בהתאם להוראות הפקודה הזאת, ימשך זמן קיומה של המועצה הקיימת לעוד שבוע ימים לאחר הערך בחירות חוקיות;

(ב) שזמן קיומה של מועצה המתחילה לכהן במשרה לאחר הראשון בינואר באיזו שנה, מחמת שאיזו בחירות הוכרזו כבחירות בטלות, או מחמת שלא נערכו בחירות, ימשך עד אותו יום אשר בו תמלאנה חמש שנים למן היום אשר בו היה נגמר מועד קיומה של המועצה הקודמת אלמלא הוראות תנאי (א) מן התנאים הללו.

(ג) כשנערכות בחירות או כשמתמנית מועצה עפ"י הוראות סעיף 61 מן הפקודה הזאת, ימשך מועד קיומה של המועצה אשר נבחרה או נתמנתה כך, עד לאותו היום אשר בו היה נגמר מועד לקיומה של המועצה הקודמת אלמלא הוראות הסעיפים 55 או 61 מן הפקודה הזאת.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 43

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

משך-זמנה של מועצה

10. (1) בסעיף הזה הביטוי "תאריך סיום בחירות", ביחס לבחירות מועצה, מובנו התאריך הבא מיד לאחר היום שבו, נסתיים באופן סופי מילוי כל המקומות במועצה, באמצעות בחירות, בהמשך לסעיף 18 או לסעיף-קטן (2) של סעיף 38, הכול לפי העניין, בנסיבות כאלה שבהן אין עוד להקשות על בחירתו של אף אחד מחברי המועצה בבקשת-בחירות או בגללה.

לצורך הסעיף הזה יהיו רואים כי מקום במועצה נתמלא בנסיבות כאלה שבהן אין עוד להקשות על בחירת חבר המועצה כנ"ל, בתאריך שבו –

(א) תמה תקופת חמישה-עשר יום, שלה מתכוונת פסקה (ב) של סעיף 36, אם לא הוגשה בקשת-בחירות במשך התקופה ההיא, או

(ב) אם הוגשה בקשת-בחירות, ונדחתה לגמרי – שלא מזכות עצמה – התאריך שבו מתפרסמת הודעה על בחירתו כהלכה בהתאם לסעיף-קטן (1) של סעיף 38, או

(ג) אם נקבעה בחירתו כהלכה בידי בית-המשפט, לפי פסקה (ב) (I) או (ב) (II) של סעיף קטן (2) מסעיף 37 – בתאריך שבו נתפרסמה הודעה על בחירתו כהלכה, בהתאם לסעיף-קטן (2) של סעיף 38.

(2) מתוך כפיפות לקביעות הכלולות להלן בפקודה הזאת, יהיה משך-זמנה של מועצה, שנבחרה לפי קביעותיה של הפקודה הזאת –

(א) במקרה המועצה הראשונה של אחת העיריות, שנרשמו בתוספת הראשונה – עד יום 31 בדצמבר, 1939, ועד בכלל;

(ב) במקרה המועצה הראשונה של עירייה שנוצרה, או תיווצר לאחר-מכן לפי סעיף-קטן (2) של סעיף 3 – עד תום חמש שנים מתאריך סיום הבחירות למועצה ההיא;

(ג) במקרה מועצה של אחת העיריות, שעליה מרומז בפסקאות (א) ו-(ב) של הסעיף-הקטן הזה, אשר נבחרה לאחר היבחר מועצתן הראשונה – עד תום חמש שנים מתאריך סיום הבחירות למועצה ההיא:

בתנאי, שאם לא תתקיימנה – בגלל נימוק כל-שהוא – בחירות כל-שהן למועצה חדשה, בהתאם לקביעותיה של הפקודה הזאת, או אם יהיה תאריך סיום הבחירות למועצה החדשה מאוחר יותר מיום תום התקופה שהותקנה לעיל בסעיף-הקטן הזה, יוארך משך-זמנה של המועצה עד תאריך סיום הבחירות למועצה החדשה.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 10

ס"ח תשט"ו מס' 177 מיום 10.4.1955 עמ' 52 (ה"ח 234)

החלפת סעיף קטן 10(א)

הנוסח:

(א) (1) שר הפנים יכין לכל אזור קלפי שבתחום העיריה רשימה של הבוחרים הרשומים במרשם התושבים לפי פקודת מרשם התושבים, תש"ט-1949, כתושבי אותו אזור.

(2) כל רשימה תפרט את שמות המשפחה של הבוחרים לפי סדר האלף-בית, את שמו הפרטי של כל בוחר, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מעונו ומספר רישומו במרשם התושבים.

(3) רשימות אלה יהוו את פנקס הבוחרים כמשמעותו בפקודה זו.

(תיקון מס' 10) תשט"ו-1955

(ב)  לשם הכנת פנקס הבוחרים –

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 10

ס"ח תשט"ו מס' 177 מיום 10.4.1955 עמ' 52 (ה"ח 234)

החלפת סעיף קטן 10(ב)

הנוסח:

(ב) שר הפנים ימסור את פנקס הבוחרים לועדת הבחירות לא יאוחר מיום י"ג בניסן תשט"ו (5 באפריל 1955).

(1)   תשתמש ועדת הבחירות בספר התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש"ט-1949, והנוגע לאזור העיריה, ובכל חומר אחר שיגיע אליה, לרבות בקשות שהוגשו לה על ידי מעונינים;

(2)   רשאית ועדת הבחירות לדרוש מכל תושב ומכל בעל או מחזיק של נכס באזור העיריה שימסור לה או לשליחיה, באופן, במקום ובזמן שתקבע, כל ידיעה שבידו ושיראה לה או לשליחיה כל מסמך שברשותו.

           (ג)   ההוצאות הכרוכות בהכנת פנקס הבוחרים ובעריכת הבחירות ישולמו מתוך קופת העיריה.

בעלי זכות לבחור (תיקון מס' 4) תש"י-1950

11.   (א)  הזכות להירשם כבוחר בפנקס הבוחרים נתונה לכל אדם שנתקיימו בו שניים אלה:

מיום 20.11.1946

מס' 59 לש' 1946

ע"ר מס' 1536 מיום 20.11.1946 תוס' 1 עמ' 204

11. (1) שום אדם לא יהא כשר להבחר או לשמש כחבר מועצה לאיזה אזור, אם

(א) הוא פושט רגל בלתי משוחרר, או

(ב) אם הוא מעונין ישרות או בעקיפין, בין בעצמו, ע"י אשתו או ע"י סוכנו או שותפו, באיזו הלואה שניתנה ע"י העיריה של אותו איזור, או באיזה עסק או חוזה שנעשו עם העיריה של אותו איזור, או אם הוא משתתף בריוח המתקבל מאותו עסק או חוזה, או בריוח המתקבל מכל עבודה הנעשית ברשותה של אותה עיריה.

בתנאי ששום אדם לא יהא פסול עפ"י סעיף זה אך ורק מחמת סבה מן הסבות דלקמן:

(1) שהוא מעונין במכירה או בשכירות של כל בית לאותה עיריה או בהלואת כל כסף לאותה עיריה, או

(2) שהוא מעונין באיזה עתון אשר בו מתפרסמת מודעה בנוגע לעסקיה של אותה עיריה, או

(3) שהוא מעונין באיזה חוזה בין אותה העיריה ובין חברה בערבון מוגבל כבעל מניות בלי שיהיה מנהל, מנהל-עסקים, פקיד או סוכן של אותה חברה.

בתנאי שאותו חר מועצה לא ישתתף בוכוח ולא יצביע בוכוח על כל שאלה הנוגעת ישרות בעסקיה של אותה חברה, או

(ג) (ב) אם הוא פקיד בשכר בממשלת פלשתינה (א"י) או אם הוא פקיד של עיריה או רשות מקומית אחרת, או

(ד) (ג) אם אינו רשום או אינו רשאי להיות רשום כבן עיר של אותו אזור, ואלא אם כן יש לו סגולות ההכשרה המפורטות בתוספת הרביעית והחמישית של הפקודה הזאת.

(2) הנציב העליון רשאי, אם נתבקש בכך בהחלטה של מועצה של איזו עיריה אשר נתקבלה ברוב דעות של לא פחות משני שלישים של חברי אותה המועצה:

(א) לשנות כל סגולה מסגולות ההכשרה המפורטות בתוספת הרביעית והחמישית מן הפקודה הזאת, ביחס לעיריה הנידונה – אם נכללה העיריה בתוספות הנ"ל, או

(ב) לשנות כל הוראה אשר נתן עפ"י סעיף 3(3) מהפקודה הזאת בנוגע לסגולות ההכשרה של בני העיר להבחר – אם נוצרה העיריה עפ"י סעיף 3(2) מן הפקודה הזאת.

(3) לצורך התוספת הרביעית והחמשית לפקודה הזאת יחשב אדם כדר באיזו דירה אם הוא משתמש לפרקים בחדר שנה שבאותה דירה ואפילו אינו משתמש בו בלי הפסק או אם יש לו במקום אחר דירה אשר יש לו בה חדר שנה אחר והוא משתמש בו לפרקים; לאותן המטרות לא יחדל אדם לדור בדירה אשר יש לו בה חדר שנה, רק מחמת שנעדר ממנה, אם הברירה בידו לחזור אליה בכל עת ואם אינו מסתלק מכונתו לחזור אליה, כשיעלה רצון מלפניו.

מיום 24.12.1948

תיקון מס' 2

ע"ר תש"ט מס' 39 מיום 24.12.1948, תוס' א', עמ' 84

11. (1) שום אדם לא יהא כשר להבחר או לשמש כחבר מועצה לאיזה אזור, אם

(א) הוא פושט רגל בלתי משוחרר, או

(ב) אם הוא פקיד בשכר בממשלת פלשתינה (א"י) או אם הוא פקיד של עיריה או רשות מקומית אחרת, או

(ג) אם אינו רשום או אינו רשאי להיות רשום כבן עיר של אותו אזור, ואלא אם כן יש לו סגולות ההכשרה המפורטות בתוספת הרביעית והחמישית בתוספת החמישית של הפקודה הזאת.

(2) הנציב העליון רשאי, אם נתבקש בכך בהחלטה של מועצה של איזו עיריה אשר נתקבלה ברוב דעות של לא פחות משני שלישים של חברי אותה המועצה:

(א) לשנות כל סגולה מסגולות ההכשרה המפורטות בתוספת הרביעית והחמישית בתוספת החמישית מן הפקודה הזאת, ביחס לעיריה הנידונה – אם נכללה העיריה בתוספות הנ"ל בתוספת הראשונה, או

(ב) לשנות כל הוראה אשר נתן עפ"י סעיף 3(3) מהפקודה הזאת בנוגע לסגולות ההכשרה של בני העיר להבחר – אם נוצרה העיריה עפ"י סעיף 3(2) מן הפקודה הזאת.

(3) לצורך התוספת הרביעית והחמשית התוספת החמישית לפקודה הזאת יחשב אדם כדר באיזו דירה אם הוא משתמש לפרקים בחדר שנה שבאותה דירה ואפילו אינו משתמש בו בלי הפסק או אם יש לו במקום אחר דירה אשר יש לו בה חדר שנה אחר והוא משתמש בו לפרקים; לאותן המטרות לא יחדל אדם לדור בדירה אשר יש לו בה חדר שנה, רק מחמת שנעדר ממנה, אם הברירה בידו לחזור אליה בכל עת ואם אינו מסתלק מכונתו לחזור אליה, כשיעלה רצון מלפניו.

מיום 3.8.1949

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ט מס' 17 מיום 3.8.1949 עמ' 141 (ה"ח 9)

11. (1) שום אדם לא יהא כשר להבחר או לשמש כחבר מועצה לאיזה אזור, אם

(א) הוא פושט רגל בלתי משוחרר, או

(ב) אם הוא פקיד בשכר בממשלת פלשתינה (א"י) או אם הוא פקיד של עיריה או רשות מקומית אחרת, או

(ג) אם אינו רשום או אינו רשאי להיות רשום כבן עיר של אותו אזור, ואלא אם כן יש לו סגולות ההכשרה המפורטות בתוספת החמישית של הפקודה הזאת.

(2) הנציב העליון רשאי, אם נתבקש בכך בהחלטה של מועצה של איזו עיריה אשר נתקבלה ברוב דעות של לא פחות משני שלישים של חברי אותה המועצה:

(א) לשנות כל סגולה מסגולות ההכשרה המפורטות בתוספת החמישית מן הפקודה הזאת, ביחס לעיריה הנידונה – אם נכללה העיריה בתוספת הראשונה, או

(ב) לשנות כל הוראה אשר נתן עפ"י סעיף 3(3) מהפקודה הזאת בנוגע לסגולות ההכשרה של בני העיר להבחר – אם נוצרה העיריה עפ"י סעיף 3(2) מן הפקודה הזאת.

(3) לצורך התוספת החמשית לפקודה הזאת יחשב אדם כדר באיזו דירה אם הוא משתמש לפרקים בחדר שנה שבאותה דירה ואפילו אינו משתמש בו בלי הפסק או אם יש לו במקום אחר דירה אשר יש לו בה חדר שנה אחר והוא משתמש בו לפרקים; לאותן המטרות לא יחדל אדם לדור בדירה אשר יש לו בה חדר שנה, רק מחמת שנעדר ממנה, אם הברירה בידו לחזור אליה בכל עת ואם אינו מסתלק מכונתו לחזור אליה, כשיעלה רצון מלפניו.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 43

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

סגולות הכשרה של חברי מועצה

11. (1) שום אדם לא יהא כשר להבחר או לשמש כחבר מועצה לאיזה אזור, אם

(א) הוא פושט רגל בלתי משוחרר, או

(ב) אם הוא פקיד בשכר בממשלת פלשתינה (א"י) או אם הוא פקיד של עיריה או רשות מקומית אחרת.

(2) הנציב העליון רשאי, אם נתבקש בכך בהחלטה של מועצה של איזו עיריה אשר נתקבלה ברוב דעות של לא פחות משני שלישים של חברי אותה המועצה:

(א) לשנות כל סגולה מסגולות ההכשרה המפורטות בתוספת החמישית מן הפקודה הזאת, ביחס לעיריה הנידונה – אם נכללה העיריה בתוספת הראשונה, או

(ב) לשנות כל הוראה אשר נתן עפ"י סעיף 3(3) מהפקודה הזאת בנוגע לסגולות ההכשרה של בני העיר להבחר – אם נוצרה העיריה עפ"י סעיף 3(2) מן הפקודה הזאת.

(תיקון מס' 6) תש"י-1950 (תיקון מס' 10) תשט"ו-1955

(1)   ביום הקובע ובמשך ששת החדשים שקדמו לו – היה מקום מגוריו הקבוע בשטח הכלול ביום הקובע באזור העיריה;

מיום 26.1.1950 עד יום 7.1.1951

תיקון מס' 6

ס"ח תש"י מס' 58 מיום 18.8.1950 עמ' 308 (ה"ח 51)

(1) ביום הקובע ובמשך ששת החדשים שקדמו לו – היה מקום מגוריו הקבוע בשטח הכלול ביום הקובע באזור העיריה בשטח הכלול ביום ט"ז בתמוז תש"י (1 ביולי 1950) באזור העיריה;

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 10

ס"ח תשט"ו מס' 177 מיום 10.4.1955 עמ' 53 (ה"ח 234)

החלפת פסקה 11(א)(1)

הנוסח:

(1) מיום ו' בטבת תשט"ו (31 בדצמבר 1954) עד יום ו' באדר תשט"ו (28 בפברואר 1955) היה מקום מגוריו הקבוע בשטח שהיה כלול בסוף תקופה זו בתחום העיריה;

(תיקון מס' 10) תשט"ו-1955

(2)   ביום 31 בדצמבר שלפני היום הקובע היה בן שמונה עשרה שנה ומעלה.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 10

ס"ח תשט"ו מס' 177 מיום 10.4.1955 עמ' 53 (ה"ח 234)

(2) ביום 31 בדצמבר שלפני היום הקובע יום הבחירות היה בן שמונה עשרה שנה ומעלה.

           (ב)  כל הרשום בפנקס הבוחרים ייחשב כבן-עיר לצרכי פקודה זו ויהיה זכאי להשתתף בבחירת המועצה.

           (ג)   כדי להסיר ספק נאמר בזה כי לצרכי פקודה זו –

(1)   אין לאדם בכל יום מן הימים אלא מקום מגורים קבוע אחד;

(2)   מקום מגוריו הקבוע של חייל בצבא-הגנה לישראל הוא המקום שהיה מקום מגוריו הקבוע ביום התגייסותו.

בעלי זכות להיבחר (תיקון מס' 4) תש"י-1950 (תיקון מס' 10) תשט"ו-1955

12.   כל הרשום בפנקס הבוחרים וביום 31 בדצמבר שלפני היום הקובע היה בן עשרים שנה ומעלה זכאי להיות מועמד ולהיבחר כחבר המועצה חוץ ממי שמקום מגוריו הקבוע חדל להיות באזור העיריה לפני המועד שנקבע להגשת רשימות המועמדים או לפני מועד הבחירות.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 44

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

חלוקת אזורי עיריה לצרכי בחירות

12. הנציב העליון יוכל, כל עת שימצא לרצוי לסדר את בחירת חברי המועצה באיזו עיריה לפי הרובעים, לפרסם צו בעתון הרשמי המכריז על חלוקת איזור עיריה כזה למספר רובעים שיראה בעיניו נוח ולקבוע את מספר חברי המועצה אשר ייצגו כל רובע מן הרובעים האלה.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 10

ס"ח תשט"ו מס' 177 מיום 10.4.1955 עמ' 53 (ה"ח 234)

12. כל הרשום בפנקס הבוחרים וביום 31 בדצמבר שלפני היום הקובע יום הבחירות היה בן עשרים שנה ומעלה זכאי להיות מועמד ולהיבחר כחבר המועצה חוץ ממי שמקום מגוריו הקבוע חדל להיות באזור העיריה לפני המועד שנקבע להגשת רשימות המועמדים או לפני מועד הבחירות.

פרסום פנקס הבוחרים (תיקון מס' 4) תש"י-1950 (תיקון מס' 10) תשט"ו-1955

13.   (א)  משהוכן פנקס הבוחרים – יונחו העתקים ממנו במשרדי העיריה ובמקומות אחרים שתקבע ועדת הבחירות.

מיום 20.11.1946

מס' 59 לש' 1946

ע"ר מס' 1536 מיום 20.11.1946 תוס' 1 עמ' 204

13. (1) מיד, ככל האפשר, לאחר התחלת הפקודה הזאת, ומאז ואילך מפעם לפעם, ימנה המושל לכל עיריה שבמחוזו ועדה אשר תכונה בשם ועדת בחירות; ועדה זו תכין תכין או תתקן את פנקס הבוחרים ותפקח על הבחירות. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת בהכנתו או בתיקונו של פנקס הבוחרים, בהצעת מועמדים ובבחירתם אם בקלפי או בצורה אחרת ישולמו מקופת העיריה.

(2) ועדת הבחירות תהא מורכבת ממספר אנשים הזכאים לבחור חברים למועצת העיריה, כאשר ימנה המושל.

בתנאי שהמושל יוכל למנות לועדה זו פקיד אחד או פקידים אחדים מממשלת פלשתינה (א"י).

(3) המושל ימנה אחד מחברי המועצה לשמש יו"ר לועדת הבחירות.

(4) המושל רשאי למנות בכל-זמן חבר חדש או נוסף אחד או חברים חדשים או נוספים אחדים לוועדת בחירות, או לוועדת-בחירות חדשה, ובמקרה האחרון רשאי הוא למנות – בלא לפגוע בכוחותיו לפי סעיף קטן (1) – אותה ועדה, כדי שתעשה או תשלים את העבודה שנועדה לוועדת-בחירות כל-שהיא שפסקה מלתפקד.

(4) המושל יוכל בכל עת שהיא למנות ועדת בחירות חדשה או חבר חדש אחד או חברים חדשים או נוספים לועדת הבחירות.

(4) המושל רשאי למנות בכל-זמן חבר חדש או נוסף אחד או חברים חדשים או נוספים אחדים לוועדת בחירות, או לוועדת-בחירות חדשה, ובמקרה האחרון רשאי הוא למנות – בלא לפגוע בכוחותיו לפי סעיף קטן (1) – אותה ועדה, כדי שתעשה או תשלים את העבודה שנועדה לוועדת-בחירות כל-שהיא שפסקה מלתפקד.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 44

החלפת סעיף 13

הנוסח הקודם:

ועדת בחירות

13. (1) מיד, ככל האפשר, לאחר התחלת הפקודה הזאת, ומאז ואילך מפעם לפעם, ימנה המושל לכל עיריה שבמחוזו ועדה אשר תכונה בשם ועדת בחירות; ועדה זו תכין תכין או תתקן את פנקס הבוחרים ותפקח על הבחירות. כל ההוצאות הכרוכות בהכנתו או בתיקונו של פנקס הבוחרים, בהצעת מועמדים ובבחירתם אם בקלפי או בצורה אחרת ישולמו מקופת העיריה.

(2) ועדת הבחירות תהא מורכבת ממספר אנשים הזכאים לבחור חברים למועצת העיריה, כאשר ימנה המושל.

בתנאי שהמושל יוכל למנות לועדה זו פקיד אחד או פקידים אחדים מממשלת פלשתינה (א"י).

(3) המושל ימנה אחד מחברי המועצה לשמש יו"ר לועדת הבחירות.

(4) המושל רשאי למנות בכל-זמן חבר חדש או נוסף אחד או חברים חדשים או נוספים אחדים לוועדת בחירות, או לוועדת-בחירות חדשה, ובמקרה האחרון רשאי הוא למנות – בלא לפגוע בכוחותיו לפי סעיף קטן (1) – אותה ועדה, כדי שתעשה או תשלים את העבודה שנועדה לוועדת-בחירות כל-שהיא שפסקה מלתפקד.

(4) המושל רשאי למנות בכל-זמן חבר חדש או נוסף אחד או חברים חדשים או נוספים אחדים לוועדת בחירות, או לוועדת-בחירות חדשה, ובמקרה האחרון רשאי הוא למנות – בלא לפגוע בכוחותיו לפי סעיף קטן (1) – אותה ועדה, כדי שתעשה או תשלים את העבודה שנועדה לוועדת-בחירות כל-שהיא שפסקה מלתפקד.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 10

ס"ח תשט"ו מס' 177 מיום 10.4.1955 עמ' 53 (ה"ח 234)

החלפת סעיף קטן 13(א)

הנוסח:

(א) ועדת הבחירות תציג את רשימות הבוחרים האמורות בסעיף 10(א) במקומות ובזמנים שבהם יוצגו הרשימות המקבילות של הבוחרים לכנסת לפי סעיף 21 לחוק הבחירות לכנסת, תשט"ו-1955 [נוסח משולב].

(תיקון מס' 10) תשט"ו-1955

(ב)  כל חבר מחברי ועדת הבחירות זכאי לקבל העתק מפנקס הבוחרים, בתשלום או בלי תשלום, כפי שתקבע ועדת הבחירות.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 10

ס"ח תשט"ו מס' 177 מיום 10.4.1955 עמ' 53 (ה"ח 234)

(ב) כל חבר מחברי ועדת הבחירות זכאי לקבל העתק מפנקס הבוחרים העתק הרשימות של אלה אשר זכאים לבחור למועצה אף-על-פי שאינם זכאים לבחור לכנסת, בתשלום או בלי תשלום, כפי שתקבע ועדת הבחירות.

(תיקון מס' 10) תשט"ו-1955

       (ג)   יושב ראש ועדת הבחירות יפרסם הודעה באזור העיריה בדבר הנחת ההעתקים מפנקס הבוחרים ויציין בה שכל אדם זכאי, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום ההודעה, לעיין בהעתק ולסדר לעצמו העתק או תקציר ממנו. כן תצויין בהודעה זכות הערר לפי סעיף 14.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 10

ס"ח תשט"ו מס' 177 מיום 10.4.1955 עמ' 53 (ה"ח 234)

החלפת סעיף קטן 13(ג)

הנוסח:

(ג) יושב-ראש ועדת הבחירות יפרסם הודעה בתחום העיריה בדבר הצגת רשימות הבוחרים ויציין בה את זכות הערר לפי סעיף 14.

           (ד)  הודעה של יושב ראש ועדת הבחירות לפי סעיף זה תפורסם בהנחת העתק ההודעה במשרדי העיריה, שיהיה נתון לבדיקה לכל דורש, ובהדבקת העתק על הבנין הראשי של משרדי העיריה או בקרבתו וכן במקומות ציבוריים אחרים באזור העירייה שייקבעו על ידי הועדה ובכל צורה אחרת שהועדה תראנה לטובה להביא בה את תוכן ההודעה לידיעת המעונינים.

ערר (תיקון מס' 4) תש"י-1950 (תיקון מס' 10) תשט"ו-1955

14.   (א)  כל הרשום בפנקס הבוחרים או הטוען שהוא זכאי להירשם בו, זכאי, תוך ארבעה-עשר יום מיום פרסום ההודעה לפי סעיף 13(ג), להגיש לועדת הבחירות ערר מנומק בכתב על יסוד הטענה שהוא אז זולתו נרשם, או לא נרשם, שלא כדין, או שנרשם באופן לא נכון.

מיום 20.11.1946

מס' 59 לש' 1946

ע"ר מס' 1536 מיום 20.11.1946 תוס' 1 עמ' 204

14. (1) לכל עיריה תהיה רשימה של בני עיר הזכאים לבחור חברי מועצה, ורשימה זותקרא בשם פנקס בוחרי העיריה.

(2) ביום שיקבע ע"י המושל תתחיל ועדת הבחירות בהכנת פנקס הבוחרים מתוך רשימת ההערכה של העיריה ומתוך כל בקשה שתוגש לה ומתוך חומר אחר, וכיוצא בזה תתקן הועדה אותו פנקס בכל שנה לא יאוחר מביום שנקבע ע"י המושל וכיוצא בזה תתחיל הוועדה לבדוק ולתקן אותו פנקס בכל שנה ושנה בתאריך שקבעו המושל.

ועדת הבחירות תוכל לדרוש מכל אדם להראות קבלות בעד כל מס שאותו אדם טוען ששלמו.

כל הרוצה בכך יוכל לשלוח פרטים על תביעתו להרשם לועדת הבחירות בטופס המפורט בתוספת הששית לפקודה זו.

(2א) אם – לדעתו של המושל – ועדת בחיות כל-שהיא, אחרי שהתרה בה –

 (א) פסקה מלבצע את התפקידים, שהוטלו עליה בפקודה הזאת, או

(ב) פועלת באופן כזה, שישלול ממנה את היכולת מלמלא באופן יעיל כל אותם תפקידים או מקצתם, או

(ג) ממלאה אותם תפקידים באיטיות רבה כל-כך, או בדרכים אחרות – ובאופן כזה, שיהיה מכשיל את הצרכים שלמענם נתמנתה,

רשאי המושל לסיים את מינוייה של אותה ועדה.

(3) רשימת הבוחרים תהא ערוכה בטופס שבא בתוספת הששית לפקודה זו, ותכלול את שמו המלא, גילו ומקום מגוריו של כל בן עיר הזכאי לבחור ותציין באם כל בן עיר להבחר כחבר המועצה; הרשימה תערך בסדר אלפא ביתא;

בתנאי שאם חולק אזור העיריה לרובעים אז תוכן רשימת הבוחרים באופן שיבוא בה בסדר אלפא ביתא שמות בני העיר הזכאים לבחור בכל רובע מתוך שיש להם בתים באותו רובע.

ובתנאי כי אם מופיע שמו של איזה אדם בפנקס הבוחרים כאדם הזכאי לבחור ביותר מרובע אחד, אז יבחר אותו אדם בתתו מודעה לועדת הבחירות על הרובע אשר הוא רוצה לבחור בו, ואז תרשום ועדת הבחירות את הבחירה בפנקס הבוחרים. אותו בוחר ל איוכל לשנות אתה בחירה הנ"ל רק כשמתקנים את פנקס הבוחרים ולא בדרך אחרת.

(4) מיד לאחר שהוכן או תוקן פנקס הבוחרים. יתלוהו במשרדי העיריה בצורה אשר תאפשר לצבור גישה נוחה אליו, וכן ידביקוהו על דלתות אותם בתי התפלה ושאר בנינים צבוריים שבתוך תחומי אזור העיריה אשר יקבעו ע"י ועדת הבחירות או סמוך לדלתות האלה.

מיום 3.8.1949

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ט מס' 17 מיום 3.8.1949 עמ' 141 (ה"ח 9)

החלפת סעיף קטן 14(3)

הנוסח הקודם:

(3) רשימת הבוחרים תהא ערוכה בטופס שבא בתוספת הששית לפקודה זו, ותכלול את שמו המלא, גילו ומקום מגוריו של כל בן עיר הזכאי לבחור ותציין באם כל בן עיר להבחר כחבר המועצה; הרשימה תערך בסדר אלפא ביתא;

בתנאי שאם חולק אזור העיריה לרובעים אז תוכן רשימת הבוחרים באופן שיבוא בה בסדר אלפא ביתא שמות בני העיר הזכאים לבחור בכל רובע מתוך שיש להם בתים באותו רובע.

ובתנאי כי אם מופיע שמו של איזה אדם בפנקס הבוחרים כאדם הזכאי לבחור ביותר מרובע אחד, אז יבחר אותו אדם בתתו מודעה לועדת הבחירות על הרובע אשר הוא רוצה לבחור בו, ואז תרשום ועדת הבחירות את הבחירה בפנקס הבוחרים. אותו בוחר ל איוכל לשנות אתה בחירה הנ"ל רק כשמתקנים את פנקס הבוחרים ולא בדרך אחרת.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 44

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

הכנת פנקסי בוחרים

14. (1) לכל עיריה תהיה רשימה של בני עיר הזכאים לבחור חברי מועצה, ורשימה זותקרא בשם פנקס בוחרי העיריה.

(2) ביום שיקבע ע"י המושל תתחיל ועדת הבחירות בהכנת פנקס הבוחרים מתוך רשימת ההערכה של העיריה ומתוך כל בקשה שתוגש לה ומתוך חומר אחר, וכיוצא בזה תתחיל הוועדה לבדוק ולתקן אותו פנקס בכל שנה ושנה בתאריך שקבעו המושל.

ועדת הבחירות תוכל לדרוש מכל אדם להראות קבלות בעד כל מס שאותו אדם טוען ששלמו.

כל הרוצה בכך יוכל לשלוח פרטים על תביעתו להרשם לועדת הבחירות בטופס המפורט בתוספת הששית לפקודה זו.

(2א) אם – לדעתו של המושל – ועדת בחיות כל-שהיא, אחרי שהתרה בה –

(א) פסקה מלבצע את התפקידים, שהוטלו עליה בפקודה הזאת, או

(ב) פועלת באופן כזה, שישלול ממנה את היכולת מלמלא באופן יעיל כל אותם תפקידים או מקצתם, או

(ג) ממלאה אותם תפקידים באיטיות רבה כל-כך, או בדרכים אחרות – ובאופן כזה, שיהיה מכשיל את הצרכים שלמענם נתמנתה,

רשאי המושל לסיים את מינוייה של אותה ועדה.

(3) פנקס הבוחרים יכיל שמותיהם ושמות משפחותיהם, גילם וכתובות מעונותיהם של הבוחרים. סדר עריכת הפנקס ייקבע על ידי ועדת הבחירות באישור שר הפנים.

(4) מיד לאחר שהוכן או תוקן פנקס הבוחרים. יתלוהו במשרדי העיריה בצורה אשר תאפשר לצבור גישה נוחה אליו, וכן ידביקוהו על דלתות אותם בתי התפלה ושאר בנינים צבוריים שבתוך תחומי אזור העיריה אשר יקבעו ע"י ועדת הבחירות או סמוך לדלתות האלה.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 10

ס"ח תשט"ו מס' 177 מיום 10.4.1955 עמ' 53 (ה"ח 234)

  (א) כל הרשום בפנקס הבוחרים או הטוען שהוא זכאי להירשם בו, זכאי, תוך ארבעה-עשר יום מיום פרסום ההודעה לפי סעיף 13(ג) לא יאוחר מהיום ה-75 שלפני יום הבחירות, להגיש לועדת הבחירות ערר מנומק בכתב על יסוד הטענה שהוא אז זולתו נרשם, או לא נרשם, שלא כדין, או שנרשם באופן לא נכון.

           (ב)  הגיש אדם ארר המכוון נגד אדם אחר, ימציא לועדת הבחירות העתק נוסף מכתב הערר והועדה תמסור את ההעתק לאותו אדם.

הדיון בערר (תיקון מס' 4) תש"י-1950

15.   (א)  ועדת הבחירות תדון בערר בעצמה, או תעבירנו לדיון לועדת משנה.

מיום 16.8.1947

מס' 37 לש' 1947

ע"ר מס' 1604 מיום 16.8.1947 תוס' 1 עמ' 199

החלפת סעיף קטן 15(2)

הנוסח הקודם:

(2) תוך 14 יום למיום קבלת אותה התביעה או ההתנגדות תדון ועדת הבחירות בתביעה או בהתנגדות הנ"ל במעמד התובע או המתנגד, ואם זו התנגדות – גם בנוכחותו של האדם אשר נגדו מוגשת ההתנגדות;

בתנאי כי אם לא הופיע התובע או המתנגד או האדם אשר נגדו הוגשה ההתנגדות בפני הועדה למועד אשר נקבע ע"י הועדה לברור התביעה או ההתנגדות, תוכל הועדה לדון בתביעה או בהתנגדות למרות העדרם.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 45

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

התנגדות לפנקס הבוחרים

15. (1) כל אדם:

(א) ששמו אינו באותו פנקס והטוען כי הוא צריך להכלל בה, וכן

(ב) ששמו נמצא באותו פנקס והמתנגד להכללת שמו של אדם אחר באותו פנקס.

רשאי בתוך 14 יום מיום פרסום פנקס הבוחרים ליתן מועה בכתב לועדת הבחירות אשר בה ימסור את תביעתו או התנגדותו ויפרט את הנימוקים לכך בטופס שהובא בתוספת הששית לפקודה זו

(2) בהקדם האפשרי לאחר קבלת כל טענה או השגה כאלה, תעיין בהן ועדת הבחירות בנוכחות האדם המגיש אותן, ובמקרה השגה – בנוכחות האדם שעליו הושג;

בתנאי כי אם חדלו האדם המגיש טענה או השגה, או האדם שעליה הושג, מלהתייצב בפני הוועדה בזמן שקבעתו הוועדה לשם עיון בטענה או בהשגה, רשאית הוועדה לגשת לעיון בטענה או בהשגה, למרות אותה היעדרות.

(3) הועדה תתן את החלטתה בתביעה או בהתנגדות לאחר שתדון בה, ואם יש צרך בכך תתקן את פנקס הבוחרים.

(4) החלטת ועדת הבחירות תקובל בהצבעה ולכל חבר מחבריה תהיה דעה עחת;

בתנאי כי אם יהיו הקולות שקולים, תהיה ליו"ר דעה שניה או מכרעת.

           (ב)  (1)   ועדת משנה תורכב ממספר בלתי זוגי של חברי ועדת הבחירות, שלא יפחת משלושה.

(2)   רוב חבריה של ועדת משנה הם מענין חוקי בישיבותיה, ובלבד שמספר החברים הנוכחים בישיבה יהיה בלתי זוגי ולא יפחת משלושה.

(3)   החלטה של ועדת משנה מתקבלת ברוב קולותיהם שלח ברי ועדת המשנה המצביעים בישיבה שיש בה מנין חוקי. אך כל חבר שהצביע בישיבה ולא הסכים לדעת הרוב רשאי להודיע בו במקום על רצונו להעביר את הערר לועדת הבחירות, ובמקרה זה תחליט ועדת הבחירות על הערר מבלי שתהיה חייבת לשמוע את בעלי הדין, והחלטה היא תכריע.

           (ג)   (1)   ראתה ועדת הבחירות או ועדת משנה הדנה בערר (לכל אחת מהן ייקרא בסעיף קטן זה "הוועדה") להיענות לערר שתכנו תביעה לרשום אדם בפנקס הבוחרים או שתכנו תביעה לתקן פרטי רישום, תודיע לעורר, בהתחשב עם הוראות סעיף קטן (ב)(3), שנענתה לעררו.

(2)   בכל שאר המקרים תודיע הועדה לעורר, ואם היה הערר נוגע לאדם זולת העורר – גם לו, על המועד בו תדון בערר; וכל בעל דין זכאי לבוא ולטעון בפניה בעצמו או על ידי בא כוחו.

(3)   הועדה רשאית לגבות עדויות ולעיין במסמכים כפי שייראה לה; ההחלטה תיכתב, ואם ניתנה שלא בפני בעל דין, תודיע לו הועדה את החלטתה בכתב.

(תיקון מס' 10) תשט"ו-1955

       (ד)  הדיון בעררים ייעשה תוך זמן קצר ככל האפשר; ועל כל פנים יוכרעו כל העררים תוך תקופה של עשרים ואחד יום מתום המועד להגשתם.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 10

ס"ח תשט"ו מס' 177 מיום 10.4.1955 עמ' 52 (ה"ח 234)

(ד) הדיון בעררים ייעשה תוך זמן קצר ככל האפשר; ועל כל פנים יוכרעו כל העררים תוך תקופה של עשרים ואחד יום מתום המועד להגשתם.

(ד) ועדת הבחירות תודיע לבעלי הדין את החלטתה עד היום ה-53 שלפני יום הבחירות.

(ה) ערר שלא הוכרע כאמור בסעיף קטן (ד), דינו כדין ערר שהוחלט שלא בפני בעלי הדין לדחות אותו.

חתימתו ותקפו של פנקס הבוחרים (תיקון מס' 4) תש"י-1950 (תיקון מס' 6) תש"י-1950

16.   (א)  הוגשו עררים והוכרעו לפי סעיף 15, יתקן יושב ראש ועדת הבחירות את פנקס הבוחרים במידה שהכרעות אלה יחייבו זאת, יחתום על כל דף ממנו ויצרף לפנקס רשימה, חתומה בידו, המציינת את מספר התיקונים שעשה בכל דף ואת המספר הסידורי של כל שם, הכלול בפנקס, שביחס אליו נעשה תיקון. רשימה זו תהווה חלק בלתי נפרד מפנקס הבוחרים. לא הוגשו עררים, יחתום על כל דף שבפנקס מיד עם תום המועד להגשתם.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 45

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

ערעור בפני בית המשפט המחוזי

16. (1) התובע או המתנגד או האיש שמתנגדים לו, יוכלו תוך 7 ימים מתאריך ההחלטה של ועדת הבחירות לערער בפני בית משפט מחוזי, שישב בו הנשיא כדן יחיד, על יסוד שאלת חק הכרוכה בהחלטה, אך אין הם יכולים לערער על יסוד כל נימוק אחר.

(2) על המערער להזכיר בערעורו את האנשים דלקמן בתור משיב: -

(א) את ועדת הבחירות – אם המערער הוא תובע.

(ב) את האדם שהוא מתנגד לו – אם המערער הוא מתנגד, או

(ג) את המתנגד – אם המערער הוא אדם שמתנגדים לו.

(3) תוך 3 ימים מיום שבו הגיש את ערעורו על המערער למסור למשיב העתקה מערעורו בין שימסרנה לו גופו או שיניחנה במקום מגוריו הידוע האחרון, ובתוך 3 ימים מתאריך המסירה הזאת עליו להגיש לביה"מ המחוזי הצהרה המפרטת מתי, היכן ובאיזו מסיבות נמסרה ההעתקה.

(4) ביה"מ המחוזי לאחר שמעו את טענותיהם של המערער והמשיב או את טענות עורכי הדין שלהם יתן את הצו אשר ימצא לנכון בנוגע להכללתו של שם המערער בפנקס הבוחרים או מחיקתו ממנה, או בנוגע למחיקתו או להשארותו של שם האדם שמתנגדים לו, ובנוגע לתשלום הוצאות המשפט, ועל ועדת הבחירות למלא מיד את כל האמור בצו אם גוזר הצו לכלול איזה שם באותו פנקס או למחוק אותו מתוכה.

(5) אם לא הוגש ערעור על החלטת ועדת הבחירות לפני ביה"מ המחוזי, תהא ההחלטה הזאת החלטת-גמר, ואם הוגש ערעור עליה לפני בית המשפט המחוזי תהא החלטת בית המשפט המחוזי החלטת-גמר, ואין לערער עליהן בפני בית המשפט העליון או בפני בית משפט אחר.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 6

ס"ח תש"י מס' 58 מיום 18.8.1950 עמ' 307 (ה"ח 51)

(א) הוגשו עררים והוכרעו לפי סעיף 15, יתקן יושב ראש ועדת הבחירות את פנקס הבוחרים במידה שהכרעות אלה יחייבו זאת, ויחתום על כל דף ממנו ועל כל תיקון שעשה בו יחתום על כל דף ממנו ויצרף לפנקס רשימה, חתומה בידו, המציינת את מספר התיקונים שעשה בכל דף ואת המספר הסידורי של כל שם, הכלול בפנקס, שביחס אליו נעשה תיקון. רשימה זו תהווה חלק בלתי נפרד מפנקס הבוחרים. לא הוגשו עררים, יחתום על כל דף שבפנקס מיד עם תום המועד להגשתם.

           (ב)  משחתם יושב ראש ועדת הבחירות על פנקס הבוחרים כאמור, יקבל הפנקס תוקף ויפקע תקפו של פנקס הבוחרים שקדם לו. אין להכניס שום שינוי בפנקס בוחרים בר-תוקף אלא על פי צו של בית משפט מוסמך, חוץ מטעות סופר שיושב ראש ועדת הבחירות רשאי, בכל עת, לתקנה במעמד חבר נוסף אחד, לפחות, של ועדת הבחירות.

ערעור על החלטת ועדת הבחירות (תיקון מס' 4) תש"י-1950 (תיקון מס' 11) תשט"ו-1955

17.   (א)  בעל דין הרואה עצמו מקופח על ידי החלטה לפי סעיף 15 זכאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא אזור העיריה.

מיום 20.11.1946

מס' 59 לש' 1946

ע"ר מס' 1536 מיום 20.11.1946 תוס' 1 עמ' 204

 (1) משבררה ועדת הבחירות את כל התביעות או ההתנגדויות או, אין תביעות או התנגדות, לאחר שהיו רשימות הבוחרים תלויות למשך 21 יום, יחתום היו"ר של ועדת הבחירות את הפנקס לאחר שעיינה ועדת הבחירות בכל התביעות או ההשגות, שהוגשו בהתאם לסעיף-קטן (1) של סעיף 15, ופנקס הבוחרים תוקן – אם היה צורך בכך – בהתאם לסעיף-קטן (3) של סעיף 15, או – אם לא הוגשו תביעות או השגות – לאחר שהוצג פנקס הבוחרים במשך תקופה של ארבעה-עשר יום, יחתום יושב-ראש ועדת-הבחירות על הפנקס, מתוך שיחתום על כל עמוד ועמוד שבו.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 46

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

פנקס הבוחרים יחתם

17. (1) לאחר שעיינה ועדת הבחירות בכל התביעות או ההשגות, שהוגשו בהתאם לסעיף-קטן (1) של סעיף 15, ופנקס הבוחרים תוקן – אם היה צורך בכך – בהתאם לסעיף-קטן (3) של סעיף 15, או – אם לא הוגשו תביעות או השגות – לאחר שהוצג פנקס הבוחרים במשך תקופה של ארבעה-עשר יום, יחתום יושב-ראש ועדת-הבחירות על הפנקס, מתוך שיחתום על כל עמוד ועמוד שבו.

בתנאי, כי אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, לא יחתום יו"ר ועדת הבחירות את פנקס הבוחרים עד תת בית המשפט המחוזי את החלטתו, ואז תתוקן רשימת הבוחרים (אם יש צורך בכך) בהתאם להחלטת בית המשפט.

ובתנאי, כי אם מאיזו סבה יסרב יו"ר ועדת הבחירות לחתום את הפנקס, או יתרשל בחתימתו, אז יחתום המושל את הפנקס.

(2) משחתם יו"ר ועדת הבחירות או המושל את פנקס הבוחרים ישמש אותו הפנקס כפנקס הבוחרים של העיריה.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 11

ס"ח תשט"ו מס' 184 מיום 16.6.1955 עמ' 96 (ה"ח 241)

החלפת סעיף קטן 17(א)

הנוסח:

(א) כל אדם רשאי לערער על פנקס הבוחרים בטענה שהוא או זולתו נרשם, או לא נרשם, שלא כדין, או שנרשם בפרטים בלתי נכונים; הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום העיריה.

(תיקון מס' 10) תשט"ו-1955 (תיקון מס' 11) תשט"ו-1955

           (ב)  הערעור יוגש תוך עשרה ימים מיום ההחלטה – אם ניתנה בפני המערער; ואם ניתנה שלא בפניו – תוך עשרה ימים מיום שנמסרה לו הודעה של ועדת הבחירות או של ועדת משנה על החלטתה, אלא שמותר להגיש ערעור גם לפני מסירת ההודעה.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 10

ס"ח תשט"ו מס' 177 מיום 10.4.1955 עמ' 52 (ה"ח 234)

החלפת סעיף קטן 17(ב)

הנוסח:

(ב) הערעור יוגש עד היום ה-43 שלפני יום הבחירות.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 11

ס"ח תשט"ו מס' 184 מיום 16.6.1955 עמ' 96  (ה"ח 241)

החלפת סעיף קטן 17(ב)

הנוסח:

(ב) הערעור יוגש עד היום ה-39 שלפני יום הבחירות.

           (ג)   ועדת הבחירות תהא משיבה בערעור, מלבד כל בעל דין אחר של המערער; ומשיודיעו לועדת הבחירות על הערעור, יעביר יושב ראש הועדה לבית המשפט כל חומר שהשתמשו בו בקשר לענין המשמש נושא לעערעור.

           (ד)  (1)   הערעור יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה.

(תיקון מס' 11) תשט"ו-1955

(2)   לא ישולמו אגרות בית משפט בקשר לערעור.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 11

ס"ח תשט"ו מס' 184 מיום 16.6.1955 עמ' 96  (ה"ח 241)

(2) לא ישולמו אגרות בית משפט אגרת התיצבות של עורך דין או מס בולים על יפויי כוח בקשר לערעור.

(3)   בית המשפט הדן בערעור ישב בהרכב של שופט אחד, או יותר, כפי שיקבע נשיא בית המשפט.

(תיקון מס' 10) תשט"ו-1955

       (ה)  בית המשפט יפסוק בערעור תוך עשרה ימים מיום הגשתו; לא הספיק לפסוק תוך הזמן האמור, לא יעכב הערעור את הבחירות.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 10

ס"ח תשט"ו מס' 177 מיום 10.4.1955 עמ' 52 (ה"ח 234)

החלפת סעיף קטן 17(ה)

הנוסח:

(ה) פסק הדין יינתן ויימסר לוועדת הבחירות עד היום ה-20 שלפני יום הבחירות.

(תיקון מס' 10) תשט"ו-1955

       (ו)   הודעה על פסק-דינו של בית המשפט תישלח על ידי הרשם בלי דיחוי לועדת הבחירות.

לענין הבחירות מיום 26.7.1955

תיקון מס' 10

ס"ח תשט"ו מס' 177 מיום 10.4.1955 עמ' 52 (ה"ח 234)

ביטול סעיף קטן 17(ו)

           (ז)   החליט בית המשפט על תיקון בפנקס הבוחרים, יתקנו מיד יושב ראש הועדה לפי ההחלטה ויאשר כל תיקון כזה בחתימת ידו.

סופיות (תיקון מס' 4) תש"י-1950

18.   החלטה של ועדת הבחירות (לרבות החלטה של ועדת משנה לפי סעיף 15) שלא הוגש עליה ערר או ערעור לפי פקודה זו, וכן פסק-דין של בית המשפט המחוזי בערעור לפי סעיף 17 – סופיים.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 46

החלפת סעיף 18

הנוסח הקודם:

עריכת הבחירות

18. הנציב העליון רשאי לפרסם בעתון הרשמי מודעה הקובעת את תאריך הבחירות לחברי המועצה בין בדרך כלל או ביחס לאיזו עיריה מסוימת –

(א) לבחירות הראשונות שלאחרי התחלת הפקודה הזאת:

בתנאי כי התאריך שיקבע לעריכת בחירות ראשונות אלה לא יהיה בו כדי לקצר את מועד כהונתה של איזו עיריה או של המועצה המקומית של תל אביב אשר נבחרו קודם לפקודה זו, כשאותה עיריה או מועצה מקומית של תל אבי במוסיפות לשמש בכהונתן עפ"י זה לאחר התחלת הפקודה הזאת.

(ב) לבחירת מועצה אשר תטול את מקומה של המועצה הראשונה או של כל מועצה אחרת, בהתאם להוראות הפקודה הזאת.

(ג) לכל בחירות-משנה כדי למלא מקום שנפנה באיזו מועצה.

בתנאי שאם לא התקיימו בחירות למועד הקבוע תערכנה הבחירות ביום המחרת (אם אין יום המחרת יום פגרה צבורי). אם לא נתקימו הבחירות ביום המחרת, יקבע הנציב העליון יום אשר בו תתקימנה הבחירות.

שיטת הבחירות (תיקון מס' 4) תש"י-1950

19.   (א)  הבחירות למועצה יהיו כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות; סדרי הבחירות יהיו כנקבע בסעיפים 39-19 (להלן "תקנון הבחירות").

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 4

ס"ח תש"י מס' 31 מיום 26.1.1950 עמ' 46

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

פקידי בחירות

19. המושל ימנה פקיד בחירות לכל אזור עיריה אשר בו תתקיימנה בחירות; בתנאי, כי אם חולק אותו אזור לרובעים, יוכל המושל: -

(א) למנות פקיד בחירות לכל רובע ורובע, או

(ב) למנות פקיד בחירות לכל קבוצת רובעים.

           (ב)  שר הפנים ימנה פקיד בחירות לכל עיריה בה עומדים לקיים בחירות.

שיטת הבחירות (תיקון מס' 6) תש"י-1950 (תיקון מס' 10) תשט"ו-1955

       (ג)   פקיד הבחירות יקבע, בהסכמת ועדת הבחירות, את מספר תחנות הקלפי (בתקנון הבחירות "התחנות"), מקומה של כל תחנה והשטח שאלה שכתובות מעונותיהם, כרשום בפנקס הבוחרים, היו בתחומיו יצביעו בה; שטח זה יהיה רצוף והתחנה תימצא בתוכו, אלא אם מסיבות מיוחדות יחייבו לנהוג אחרת.

מיום 26.1.1950

תיקון מס' 6

ס"ח תש"י מס' 58 מיום 18.8.1950 עמ' 307 (