נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת הבחירות לאסיפה המכוננת, תש"ט-1948

תוכן ענינים

פרק ראשון: הוראות יסוד

Go

3

סעיף 1

מועד הבחירות

Go

3

סעיף 2

שטח הבחירות ואזורי בחירות

Go

3

סעיף 3

שיטת הבחירות

Go

3

סעיף 4

הזכות לבחור

Go

3

סעיף 5

הזכות להיבחר

Go

3

סעיף 6

חיילים

Go

3

סעיף 7

פקידי ממשלה

Go

3

סעיף 8

מספר הצירים

Go

3

סעיף 9

מועד התכנס האסיפה המכוננת

Go

4

פרק שני: ועדות בחירות

Go

4

סעיף 10

ועדת הבחירות המרכזית: בחירתה והרכבה

Go

4

סעיף 11

ועדת הבחירות המרכזית: יושב ראש וסגן יושב ראש

Go

4

סעיף 12

ועדת הבחירות המרכזית: תקציב

Go

4

סעיף 13

ועדות אזוריות וועדות קלפי

Go

4

סעיף 14

פסילות מחברות בועדת בחירות

Go

4

סעיף 15

מנין והחלטות בועדות הבחירות

Go

4

פרק שלישי: רשימות בוחרים

Go

5

סעיף 16

הכנת רשימות בוחרים

Go

5

סעיף 17

הצגת רשימות בוחרים

Go

5

סעיף 18

ערעור על רשימות בוחרים

Go

5

סעיף 19

תיקון רשימות בוחרים

Go

5

סעיף 20

ריתוק הבוחרים לאזורי קלפי

Go

5

סעיף 20א

רשימת בוחרים בנקודות ישוב חדשות

Go

6

פרק רביעי: רשימות מועמדים

Go

6

סעיף 21

תוכן רשימות מועמדים

Go

6

סעיף 22

הגשת רשימות מועמדים

Go

6

סעיף 24

ערעור על סירוב לאשר רשימת מועמדים

Go

6

סעיף 25

פרסום רשימות המועמדים

Go

6

סעיף 26

התקשרות בין רשימות מועמדים

Go

6

פרק חמישי: הצבעה

Go

7

סעיף 27

מקום וזמן ההצבעה

Go

7

סעיף 28

זיהוי הבוחרים

Go

7

סעיף 29

אופן ההצבעה ופסילות קולות

Go

7

פרק ששי: תוצאות הבחירות

Go

7

סעיף 30

חלוקת המנדטים

Go

7

סעיף 31

חלוקת מנדטים במקרה של רשימות קשורות

Go

7

סעיף 32

קביעת הצירים

Go

7

סעיף 33

ספירת הקולות

Go

7

סעיף 34

פרסום תוצאות הבחירות

Go

8

סעיף 35

ערעור על תוצאות הבחירות

Go

8

סעיף 36

חסינות פרלמנטרית

Go

8

פרק שביעי: עבירות

Go

8

סעיף 37

הפרעת הבחירות

Go

8

סעיף 38

עבריינים מיוחדים

Go

8

סעיף 39

שחיתות ואיום

Go

8

סעיף 40

הצבעה שלא כחוק

Go

9

סעיף 41

עבירות אחרות בקשר לבחירות

Go

9

סעיף 42

נסיון, שידול ועזרה

Go

9

פרק שמיני: הוראות שונות

Go

9

סעיף 43

סמכות להארכת מועדים

Go

9

סעיף 44

בחירות בשעת חרום

Go

9

סעיף 45

בקשת סעד, קובלנה וערעור

Go

9

סעיף 46

הוראות ועדת הבחירות המרכזית

Go

9

סעיף 46א

אי חלות

Go

10

סעיף 47

תקנות דיון

Go

10

סעיף 48

ביצוע

Go

10

סעיף 49

שם

Go

10

 

 

 


פקודת הבחירות לאסיפה המכוננת, תש"ט-1948*

מס' 12 לשנת תש"ט-1948

מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:

פרק ראשון: הוראות יסוד

מועד הבחירות

1.    הבחירות לאסיפה המכוננת של מדינת ישראל תיערכנה במועד שתחליט עליו מועצת המדינה הזמנית; המועד יפורסם בעתון הרשמי לפחות 54 יום לפני יום הבחירות.

שטח הבחירות ואזורי בחירות

2.    (א)  הבחירות תיערכנה בכל השטח שחל עליו משפט מדינת ישראל.

           (ב)  לצרכי ספירת הקולות וחישוב התוצאות ייחשב כל שטח הבחירות לאזור אחד, אולם לצרכי הכנת הבחירות וההצבעה תקבע ועדת הבחירות המרכזית אזורי בחירות ואזורי קלפי.

שיטת הבחירות

3.    (א)  הבחירות תהיינה כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.

           (ב)  ההצבעה היא בעד רשימות מועמדים שפורסמו על ידי ועדת הבחירות המרכזית בהתאם לסעיף 25 לפקודה זו.

הזכות לבחור

4.    הזכות לבחור תהיה לכל אדם, גבר ואשה, שמלאו לו 18 שנה עד יום כ"ט בכסלו תש"ט (31 בדצמבר 1948) ואשר היה בשטח הבחירות ביום ו' בחשון תש"ט (8 בנובמבר 1948) ונרשם, עד יום כ"ח בחשון תש"ט (30 בנובמבר 1948), ברישום התושבים לפי תקנות-שעת-חרום (רישום תושבים), תש"ח-1948, ושמו נכלל ברשימת בוחרים; אך אלה לא תהיה להם זכות לבחור:

(1)  תייר;

(2)  חולה רוח;

(3)  אדם הנמצא במועד הבחירות מחוץ לשטח הבחירות;

(4)  אדם הנמצא במועד הבחירות בבית כלא.

הזכות להיבחר

5.    הזכות להיבחר תהיה לכל אדם, גבר ואשה, שמלאו לו 21 שנה עד יום כ"ט בכסלו תש"ט (31 בדצמבר 1948) ואשר –

(א)  רשאי לבחור בהתאם לסעיף 4 לפקודה זו; או

(ב)  היה ביום ו׳ בחשון תש"ט (8 בנובמבר 1948) מחוץ לשטח הבחירות והיה בידו באותו יום, או שניתן לו אחרי כן, דרכון של מדינת ישראל או אשרה לשוב לישראל.

מיום 7.1.1949

תיקון מס' 2

ע"ר תש"ט מס' 41, תוס' א', מיום 7.1.1949 עמ' 102

החלפת סעיף קטן 5(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) נמצא מחוץ לשטח הבחירות ויש בידו דרכון של מדינת ישראל או אשרה לשוב לישראל.

           אולם העובדה שאדם נמצא במועד הבחירות בבית כלא לא תשלול ממנו את הזכות להיבחר.

חיילים

6.    חייל בצבא-הגנה לישראל זכאי לבחור אם נתקיים בו תנאי סעיף 4 לפקודה זו, וזכאי להיבחר אם נתקיימו בו תנאי סעיף 5 לפקודה זו.

פקידי ממשלה

7.    פקידי ממשלה, לרבות שוטרים שנתקיימו בהם תנאי הסעיפים 4 ו-5 לפקודה זו, רשאים לבחור ולהיבחר, אולם משנכלל שמו של פקיד ממשלתי באחת מרשימות המועמדים, תופסק עבודתו בממשלה מיום פרסום הרשימה על ידי ועדת הבחירות המרכזית עד מועד הבחירות, ואם נבחר – עד שחדל מהיות ציר באספה המכוננת.

מספר הצירים

8.    מספר הצירים באספה המכוננת יהיה 120.

מועד התכנס האסיפה המכוננת

9.    האספה המכוננת תתכנס לא יאוחר מ-10 ימים אחרי פרסום תוצאות הבחירות בהתאם לסעיף 34 לפקודה זו, ביום ובמקום שייקבעו על ידי נשיאות מועצת המדינה הזמנית בהזמנה שתישלח לצירים.

פרק שני: ועדות בחירות

ועדת הבחירות המרכזית: בחירתה והרכבה

10.   (א)  לביצוע הבחירות על פי פקודה זו תבחר מועצת המדינה הזמנית בועדת בחירות מרכזית. מקום מושבה של הועדה יהיה תל-אביב.

           (ב)  ועדת הבחירות המרכזית תהיה של תשעה עשר חברים, נציגי כל הסיעות שבמועצת המדינה הזמנית בשים לב למספר חבריהן; לכל חבר הועדה יהיה ממלא מקום קבוע שאף הוא ייבחר על ידי מועצת המדינה הזמנית.

           (ג)   הרכבה של ועדת הבחירות המרכזית יפורסם בעתון הרשמי לפחות 50 יום לפני מועד הבחירות.

ועדת הבחירות המרכזית: יושב ראש וסגן יושב ראש

11.   (א)  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ייבחר על ידי שופט בית המשפט העליון מתוך שופטי בית משפט זה, וזה נוסף על תשעה עשר החברים וממלאי מקומם הנזכרים בסעיף 10(ב) לפקודה זו.

           (ב)  אחד מחברי ועדת הבחירות המרכזית ייבחר על ידה לסגן יושב ראש הועדה.

ועדת הבחירות המרכזית: תקציב

12.   תקציבה של ועדת הבחירות המרכזית ייקבע על ידי החלטת מועצת המדינה הזמנית על פי הצעת הועדה שתובא בפני המועצה על ידי שר הפנים.

ועדות אזוריות וועדות קלפי

13.   (א)  ועדת הבחירות המרכזית תמנה בכל אזור בחירות ועדת בחירות אזורית, ובכל אזור כלפי – ועדת קלפי. הועדות האזוריות וועדות הקלפי תפעלנה לפי הוראות הועדה המרכזית.

           (ב)  (1)   חברי ועדת בחירות אזורית יהיו אנשים הרשאים לבחור באותו אזור בחירות, ומספרם והרכבם הסיעתי יהיה כשל הועדה המרכזית; לכל חבר יהיה ממלא מקום קבוע שאף הוא יתמנה על ידי הועדה המרכזית.

מיום 31.12.1948

תיקון מס' 1

ע"ר תש"ט מס' 40, תוס' א', מיום 31.12.1948 עמ' 87

(ב) (1) חברי ועדת בחירות אזורית יהיו אנשים הרשאים לבחור באותו אזור בחירות, ומספרם והרכבם הסיעתי יהיה כשל הועדה המרכזית; לכל חבר יהיה ממלא מקום קבוע שאף הוא יתמנה על ידי הועדה המרכזית.

(2)   לא הציעה סיעה מהסיעות שבמועצת-המדינה הזמנית לועדת הבחירות המרכזית את נציגה או את נציגיה לועדת בחירות אזורית, כזכותה לפי הוראות פקודה זו, לא ימנע הדבר הרכבתה של ועדת בחירות אזורית, ולא יפגע בחוקיות פעולותיה, בתנאי שמספר חברי הועדה לא יהיה פחות מ-12.

מיום 31.12.1948

תיקון מס' 1

ע"ר תש"ט מס' 40, תוס' א', מיום 31.12.1948 עמ' 87

הוספת פסקה 13(ב)(2)

(3)   כתב חתום בידי יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית או בידי סגנו המאשר שסיעה פלונית לא הציעה את נציגה או את נציגיה כאמור בפסקה (2) לעיל, ישמש ראיה חותכת שלא הוצעו נציג או נציגים.

מיום 31.12.1948

תיקון מס' 1

ע"ר תש"ט מס' 40, תוס' א', מיום 31.12.1948 עמ' 87

הוספת פסקה 13(ב)(3)

           (ג)   חברי ועדת קלפי יהיו אנשים הרשאים לבחור באותו אזור בחירות; מספרם יהיה משניים עד תשעה, וכל אחד מהם ייצג סיעה אחרת מבין הסיעות שבמועצת המדינה הזמנית; לכל חבר יהיה ממלא מקום קבוע שאף הוא יתמנה על ידי הועדה המרכזית; המועמדים לועדות הקלפי ולממלאי מקומם יוצעו לועדה המרכזית בכל אזור בחירות על ידי הועדה האזורית.

מיום 31.12.1948

תיקון מס' 1

ע"ר תש"ט מס' 40, תוס' א', מיום 31.12.1948 עמ' 87

(ג) חברי ועדת קלפי יהיו אנשים הרשאים לבחור באותו אזור בחירות; מספרם יהיה משלושה עד תשעה משניים עד תשעה, וכל אחד מהם ייצג סיעה אחרת מבין הסיעות שבמועצת המדינה הזמנית; לכל חבר יהיה ממלא מקום קבוע שאף הוא יתמנה על ידי הועדה המרכזית; המועמדים לועדות הקלפי ולממלאי מקומם יוצעו לועדה המרכזית בכל אזור בחירות על ידי הועדה האזורית.

           (ד)  הרכבן של הועדות האזוריות וועדות הקלפי יפורסם בתחום אזוריהן בצורה שתקבע ועדת הבחירות המרכזית, אם באופן כללי ואם למקום מסויים. הרכבן של הועדות האזוריות יפורסם לפחות 33 יום לפני מועד הבחירות, והרכבן של ועדות הקלפי – לפחות 30 יום קודם; אולם את הרכבן של ועדות הקלפי בנקודות ישוב שנושבו מחדש או שהוקמו אחרי יום ו׳ בחשון תש"ט (8 בנובמבר 1948) רשאית ועדת הבחירות המרכזית לפרסם עד היום ה-12 לפני מועד הבחירות.

מיום 31.12.1948

תיקון מס' 1

ע"ר תש"ט מס' 40, תוס' א', מיום 31.12.1948 עמ' 88

החלפת סעיף קטן 13(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) הרכבן של הועדות האזוריות וועדות הקלפי יפורסם בתחום אזוריהן בצורה המקובלת לגבי פרסום מודעות של הרשויות המקומיות שבאותו מקום, הרכבן של הועדות האזוריות – לפחות 43 יום לפני מועד הבחירות, והרכבן של ועדות הקלפי – לפחות 40 יום קודם.

מיום 7.1.1949

תיקון מס' 2

ע"ר תש"ט מס' 41, תוס' א', מיום 7.1.1949 עמ' 102

(ד) הרכבן של הועדות האזוריות וועדות הקלפי יפורסם בתחום אזוריהן בצורה שתקבע ועדת הבחירות המרכזית, אם באופן כללי ואם למקום מסויים. הרכבן של הועדות האזוריות יפורסם לפחות 33 יום לפני מועד הבחירות, והרכבן של ועדות הקלפי – לפחות 30 יום קודם; אולם את הרכבן של ועדות הקלפי בנקודות ישוב שנושבו מחדש או שהוקמו אחרי יום ו׳ בחשון תש"ט (8 בנובמבר 1948) רשאית ועדת הבחירות המרכזית לפרסם עד היום ה-12 לפני מועד הבחירות.

           (ה)  חולק אזור קלפי לשני אזורים או יותר, לא יהיה צורך לחזור על פעולות שנעשו לגבי הקלפי המקורית.

מיום 21.1.1949

תיקון מס' 4

ע"ר תש"ט מס' 44, תוס' א', מיום 21.1.1949 עמ' 116

הוספת סעיף קטן 13(ה)

פסילות מחברות בועדת בחירות

14.   חברי מועצת המדינה הזמנית ופקידי ממשלה, לרבות שוטרים, אינם יכולים להיות חברים או ממלאי מקום של חברים בועדה המרכזית, בועדות אזוריות או בועדות קלפי.

מנין והחלטות בועדות הבחירות

15.   (א)  לקבלת החלטות בועדה המרכזית ובועדות האזוריות תספיק נוכחותם של ששה חברים וביניהם היושב ראש או סגנו, ובועדות הקלפי – מחצית החברים, ואם המחצית פחות משניים – שניים, וביניהם היושב ראש או סגנו; בתנאי שהודעה על קיום הישיבה ניתנה לכל החברים וממלאי מקומם.

מיום 31.12.1948

תיקון מס' 1

ע"ר תש"ט מס' 40, תוס' א', מיום 31.12.1948 עמ' 88

(א) לקבלת החלטות בועדה המרכזית ובועדות האזוריות תספיק נוכחותם של ששה חברים וביניהם היושב ראש או סגנו, ובועדות הקלפי – לא פחות ממחצית החברים מחצית החברים, ואם המחצית פחות משניים – שניים, וביניהם היושב ראש או סגנו; בתנאי שהודעה על קיום הישיבה ניתנה לכל החברים וממלאי מקומם.

           (ב)  קבלת החלטות בועדה המרכזית, בועדות האזוריות ובועדות הקלפי תהיה ברוב דעות; לשם קביעת הרוב ייחשבו הנמנעים מהצבעה כנעדרים מהישיבה; היו הדעות שקולות – תכריע דעתו של היושב ראש או סגנו.

           (ג)   בישיבות הועדה המרכזית, הועדות האזוריות וועדות הקלפי רשאים להשתתף, כמשקיפים, נציגים של רשימות מועמדים שאינן מיוצגות באותה ועדה; נציגים אלה יהיו:

(1)   בועדה המרכזית – בא כוח הרשימה או ממלא מקומו;

(2)   בועדות האזוריות ובועדות הקלפי – אנשים שיורשו לכך בכתב על ידי בא כוח הרשימה או ממלא מקומו.

פרק שלישי: רשימות בוחרים

הכנת רשימות בוחרים

16.   (א)  משרד רישום התושבים יכין על יסוד רישום התושבים האמור, רשימות האנשים שלפי גילם ולפי מועד היותם בשטח הבחירות ומועד רישומם ברישום התושבים הם רשאים לבחור. רשימות אלה תשמשנה רשימות בוחרים לצרכי פקודה זו לאחר שתתוקנה לפי סעיף 19 לפקודה זו.

           (ב)  כל רשימת בוחרים תכיל את שמות המשפחה של הבוחרים לפי סדר האלף-בית העברי, את שמו הפרטי של כל בוחר, שם אביו, גילו, מקום מגוריו, ומספר פנקס הזיהוי שניתן לו על סמך רישום התושבים.

           (ג)   לכל אזור קלפי תוכן רשימה נפרדת של הבוחרים שנרשמו ברישום התושבים כיושבי אותו אזור. הרשימה לא תכלול יותר מ-1000 בוחרים, אולם באישור ועדת הבחירות המרכזית אפשר להעלות את המספר עד 1500.

מיום 31.12.1948

תיקון מס' 1

ע"ר תש"ט מס' 40, תוס' א', מיום 31.12.1948 עמ' 88

(ג) לכל אזור קלפי תוכן רשימה נפרדת של הבוחרים שנרשמו ברישום התושבים כיושבי אותו אזור. הרשימה לא תכלול יותר מ-1000 בוחרים, אולם באישור ועדת הבחירות המרכזית אפשר להעלות את המספר עד 1200 1500.

הצגת רשימות בוחרים

17.   (א)  רשימות הבוחרים תוצגנה, כל אחת בתחום אזור הקלפי שלה, במשך 8 שעות לפחות בכל יום, למען יוכל כל דורש לעיין בהן.

מיום 31.12.1948

תיקון מס' 1

ע"ר תש"ט מס' 40, תוס' א', מיום 31.12.1948 עמ' 88

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

הצגת רשימות בוחרים

17. (א) רשימות הבוחרים תוצגנה, כל אחת בתחום אזור הקלפי שלה, 12 שעות בכל יום מן היום ה-39 עד היום ה-32 לפני מועד הבחירות, למען יוכל כל דורש לעיין בהן.

(ב) מקום ההצגה ושעות העיון יפורסמו על ידי ועדות הקלפי בכל אזור קלפי בצורה המקובלת לגבי פרסום מודעות של הרשות המקומית שבאותו מקום.

           (ב)  הצגת רשימת הבחירות תתחיל לא יאוחר מן היום ה-13 לפני מועד הבחירות ותארך עד היום ה-6 לפני מועד הבחירות.

מיום 14.1.1949

תיקון מס' 3

ע"ר תש"ט מס' 42, תוס' א', מיום 14.1.1949 עמ' 110

(ב) הצגת רשימת הבחירות תתחיל לא יאוחר מן היום ה-20 13 לפני מועד הבחירות ותארך עד היום ה-13 6 לפני מועד הבחירות.

           (ג)   מקום ההצגה ושעות העיון יפורסמו על ידי ועדות הקלפי בכל אזור קלפי בצורה שתקבע ועדת הבחירות המרכזית, אם באופן כללי ואם למקום מסויים.

ערעור על רשימות בוחרים

18.   (א)  רשאי אדם לערער על רשימת בוחרים בטענה –

(1)   ששמו נעדר מן הרשימה שלא כדין;

(2)   ששמו של אדם אחר נכלל ברשימה שלא כדין.

           (ב)  הערעור יוגש בכתב, 6 יום לפחות לפני מועד הבחירות, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצאת הקלפי שאליה קשורה אותה רשימת בוחרים.

מיום 31.12.1948

תיקון מס' 1

ע"ר תש"ט מס' 40, תוס' א', מיום 31.12.1948 עמ' 88

(ב) הערעור יוגש בכתב, 32 13 יום לפחות לפני מועד הבחירות, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצאת הקלפי שאליה קשורה אותה רשימת בוחרים.

מיום 14.1.1949

תיקון מס' 3

ע"ר תש"ט מס' 42, תוס' א', מיום 14.1.1949 עמ' 110

(ב) הערעור יוגש בכתב, 13 6 יום לפחות לפני מועד הבחירות, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצאת הקלפי שאליה קשורה אותה רשימת בוחרים.

           (ג)   היה הערעור מכוון נגד הכללת שם של אדם אחר ברשימת הבוחרים, יימסר לאדם זה העתק מכתב הערעור יחד עם הודעת בית המשפט על היום והשעה של שמיעת הערעור לפחות 24 שעות לפני הדיון בערעור.

מיום 14.1.1949

תיקון מס' 3

ע"ר תש"ט מס' 42, תוס' א', מיום 14.1.1949 עמ' 110

(ג) היה הערעור מכוון נגד הכללת שם של אדם אחר ברשימת הבוחרים, יימסר לאדם זה העתק מכתב הערעור יחד עם הודעת בית המשפט על היום והשעה של שמיעת הערעור לפחות 48 24 שעות לפני הדיון בערעור.

           (ד)  הדיון על ערעור לפי סעיף זה יהיה בפני שופט של בית המשפט המחוזי כדן יחיד; החלטתו תהיה סופית, ואין לערער עליה בפני כל בית משפט או מוסד שהוא.

תיקון רשימות בוחרים

19.   ועדת הקלפי תתקן את רשימת הבוחרים בהתאם להחלטות בית המשפט לפי סעיף 18 לפקודה זו וכן בהתאם לחומר שיומצא לה על ידי משרדי הרישום, ולא יהיה צורך בהצגת התיקונים.

מיום 31.12.1948

תיקון מס' 1

ע"ר תש"ט מס' 40, תוס' א', מיום 31.12.1948 עמ' 88

(א) ועדת הקלפי תתקן את רשימת הבוחרים בהתאם להחלטות בית המשפט לפי סעיף 18 לפקודה זו, ותציג את הרשימה המתוקנת לעיונו של כל דורש 12 שעות בכל יום מן היום ה-25 6 לפני מועד הבחירות.

מיום 14.1.1949

תיקון מס' 3

ע"ר תש"ט מס' 42, תוס' א', מיום 14.1.1949 עמ' 110

(א) ועדת הקלפי תתקן את רשימת הבוחרים בהתאם להחלטות בית המשפט לפי סעיף 18 לפקודה זו, ותציג את הרשימה המתוקנת לעיונו של כל דורש 12 8 שעות בכל יום מן היום ה-6 2 לפני מועד הבחירות.

(ב) הוראות סעיף קטן (ב) מסעיף 17 סעיף קטן (ג) מסעיף 17 לפקודה זו חלות גם על הצגת רשימות הבוחרים המתוקנות.

מיום 21.1.1949

תיקון מס' 4

ע"ר תש"ט מס' 44, תוס' א', מיום 21.1.1949 עמ' 116

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

פרסום רשימות בוחרים מתוקנות

19. (א) ועדת הקלפי תתקן את רשימת הבוחרים בהתאם להחלטות בית המשפט לפי סעיף 18 לפקודה זו, ותציג את הרשימה המתוקנת לעיונו של כל דורש 8 שעות בכל יום מן היום ה-2 לפני מועד הבחירות.

(ב) הוראות סעיף קטן (ג) מסעיף 17 לפקודה זו חלות גם על הצגת רשימות הבוחרים המתוקנות.

ריתוק הבוחרים לאזורי קלפי

20.   (א)  כל בוחר רשאי לבחור רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו.

           (ב)  לא יאוחר מעשרה ימים לפני מועד הבחירות רשאי כל בוחר לבקש מיושב ראש ועדת הקלפי ששמו יימחק מרשימת הבוחרים שבה הוא נכלל, ולבקש מיושב ראש של ועדת קלפי באזור בחירות אחר ששמו יוכנס לרשימת הבוחרים של אזור קלפי זה, לאחר שנתקבל אישור בכתב מאת יושב ראש ועדת הקלפי הקודמת שאמנם שמו נמחק שם.

רשימת בוחרים בנקודות ישוב חדשות

20א. (א)  בנקודת ישוב שנושבה מחדש או שהוקמה אחרי יום ו' בחשון תש"ט (8 בנובמבר 1948) תערוך ועדת הקלפי רשימת בוחרים שתכיל את שמות הבוחרים שהביאו לה אישור לפי סעיף 20(ב), על מחיקת שמותיהם מרשימות הבוחרים שבהן היו נכללים, ובקשו להכניס את שמותיהם לאותה רשימת בוחרים.

מיום 7.1.1949

תיקון מס' 2

ע"ר תש"ט מס' 41, תוס' א', מיום 7.1.1949 עמ' 102

הוספת סעיף 20א

           (ב)  על רשימת בוחרים שתיערך לפי סעיף זה לא יחולו הסעיפים 16(א) ו-(ג), 17, 18, ו-19, אולם מי שהביא אישור וביקש להכניס את שמו לרשימת בוחרים כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לעיין ברשימת הבוחרים במשך 8 שעות בכל יום מן היום ה-5 עד היום ה-3 לפני מועד הבחירות.

פרק רביעי: רשימות מועמדים

תוכן רשימות מועמדים

21.   (א)  כל רשימת מועמדים תכיל לא יותר מ-120 שמות של מועמדים, ערוכים זה מתחת לזה ומסומנים כל אחד במספר סידורי; היא תפרט את שם המשפחה של כל מועמד, שמו הפרטי, גילו, משלח ידו וכתבתו.

           (ב)  שמו של מועמד יכול להיכלל רק ברשימת מועמדים אחת.

הגשת רשימות מועמדים

22.   (א)  רשימת מועמדים צריכה להיחתם לפחות על ידי 250 בעלי זכות לבחור. החותמים רשאים לציין שני אנשים, אחד כבא-כוח רשימת המועמדים ואחד כממלא מקומו. באין ציון כזה ייחשב האדם החתום במקום הראשון כבא-כוח רשימת המועמדים, והשני – כממלא מקומו.

           (ב)  לרשימת המועמדים יש לצרף הסכמה בכתב מאת כל מועמד ששמו נכלל ברשימה. מועמד שהסכים בכתב להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר, יימחק שמו על ידי ועדת הבחירות המרכזית מכל הרשימות.

           (ג)   החותמים רשאים לכנות את רשימתם בכינוי להבדיל אותה מרשימות מועמדים אחרות.

           (ד)  רשימות מועמדים יש להגיש לועדת הבחירות המרכזית לפחות 23 יום לפני מועד הבחירות.

           (ה)  הועדה המרכזית תאשר בכתב את קבלת הרשימות. בקבלה יצוין שמו של בא-כוח הרשימה וממלא מקומו, כינוי הרשימה (אם ניתן) והיום והשעה של קבלתה.

23.   הוגשה לועדת הבחירות המרכזית רשימת מועמדים שלא בהתאם לסעיפים 21 ו-22 לפקודה זו, תודיע הועדה על הליקויים, לבא כוח הרשימה ולמלא מקומו, והם יהיו רשאים לתקן את הליקויים תוך 3 ימים מיום קבלת ההודעה.

ערעור על סירוב לאשר רשימת מועמדים

24.   (א)  סירבה הועדה המרכזית לאשר רשימת מועמדים כולה או אחד משמות המועמדים הכלולים בה, תודיע על כך בכתב לבא-כוח הרשימה ולממלא מקומו לפחות 20 יום לפני מועד הבחירות, ותציין בהודעה את הנימוק לסירוב.

           (ב)  בא-כוח הרשימה או ממלא מקומו רשאי תוך 3 ימים מיום קבלת ההודעה על הסירוב, לערער על הסירוב בפני בית המשפט העליון.

           (ג)   העתק מכתב הערעור יחד עם הודעת בית המשפט על היום והשעה של שמיעת הערעור יימסר לועדת הבחירות המרכזית לפחות 48 שעות לפני הדיון בערעור.

           (ד)  בדיון על ערעור לפי סעיף זה ידון בית המשפט העליון בשלושה שופטים. החלטתו תהיה סופית, ואין לערער עליה בפני כל מוסד שהוא.

           (ה)  מקום מושבו של בית המשפט העליון לצרכי סעיף זה יהיה תל-אביב.

           (ו)   לא הודיע בית המשפט העליון בכתב למערער ולועדת הבחירות המרכזית את החלטתו הסופית בערעור לפי סעיף זה לפחות 12 יום לפני מועד הבחירות יהיה הסירוב לאשר רשימת מועמדים בטל ומבוטל.

פרסום רשימות המועמדים

25.   (א)  ועדת הבחירות המרכזית תפרסם בעתון הרשמי את רשימות המועמדים בהתחשב עם החלטות בית המשפט לפי סעיף 24 לפקודה זו, לפחות 10 ימים לפני מועד הבחירות.

           (ב)  ועדת הבחירות המרכזית תסמן כל רשימת מועמדים באות של האלף-בית העברי, והרשימה תפורסם אגב ציון אות זו וציון הכינוי שניתן לרשימה על ידי חותמיה.

התקשרות בין רשימות מועמדים

26.   (א)  רשימות מועמדים רשאיות להתקשר ביניהן לצרכי חלוקת המנדטים לפי סעיף 30(ג) לפקודה זו, אך אין רשימה רשאית להתקשר אלא עם רשימה אחת בלבד.

           (ב)  על התקשרותן של רשימות יש למסור לועדת הבחירות המרכזית, לפחות 9 ימים לפני מועד הבחירות, הודעה בכתב, חתומה על ידי באי כוח שתי הרשימות או ממלאי מקומם.

           (ג)   ועדת הבחירות המרכזית תפרסם התקשרויותיהן של רשימות על ידי הודעה בעתונים היומיים לפחות יום אחד לפני מועד הבחירות.

מיום 21.1.1949

תיקון מס' 4

ע"ר תש"ט מס' 44, תוס' א', מיום 21.1.1949 עמ' 116

(ג) ועדת הבחירות המרכזית תפרסם התקשרויותיהן של רשימות על ידי הודעה בעתון הרשמי לפחות 7 ימים לפני מועד הבחירות בעתונים היומיים לפחות יום אחד לפני מועד הבחירות.

פרק חמישי: הצבעה

מקום וזמן ההצבעה

27.   (א)  בכל אזור קלפי תהיה קלפי אחת, שתעמוד בתחומי אזור הקלפי. מקום הקלפי יפורסם על ידי ועדת הקלפי לפחות 5 ימים לפני מועד הבחירות בצורה שתקבע ועדת הבחירות המרכזית, אם באופן כללי ואם למקום מסויים.

מיום 31.12.1948

תיקון מס' 1

ע"ר תש"ט מס' 40, תוס' א', מיום 31.12.1948 עמ' 88

(א) בכל אזור קלפי תהיה קלפי אחת, שתעמוד בתחומי אזור הקלפי. מקום הקלפי יפורסם על ידי ועדת הקלפי לפחות 5 ימים לפני מועד הבחירות בצורה המקובלת לגבי פרסום מודעות של הרשות המקומית שבאותו מקום בצורה שתקבע ועדת הבחירות המרכזית, אם באופן כללי ואם למקום מסויים.

           (ב)  ההצבעה תתקיים ביום הבחירות בכל אזורי קלפי משעה 6 בבוקר עד שעה 12 בלילה ללא הפסקה. מי שהגיע למקום הקלפי תוך שעות ההצבעה רשאי להצביע גם אם נתעכבה הצבעתו עד אחרי 12 בלילה.

זיהוי הבוחרים

28.   (א)  הרוצה לבחור חייב לזהות את עצמו על יד הקלפי.

           (ב)  כתעודת זיהוי ישמש אך ורק פנקס הזיהוי שהוצא בהתאם לתקנות-שעת-חרום (רישום תושבים), תש"ח-1948.

אופן ההצבעה ופסילות קולות

29.   (א)  וכך מצביעים: הבוחר נותן פתק עם אות הרשימה ועם כינויה (אם ניתן) לתוך מעטפה ומטיל את המעטפה לתוך הקלפי.

           (ב)  נתן הבוחר לתוך המעטפה יותר מפתק-הצבעה אחד – קולו פסול.

פרק ששי: תוצאות הבחירות

חלוקת המנדטים

30.   (א)  לשם חלוקת המנדטים יחולק המספר הכללי של הקולות הכשרים למספר הצירים נוסף אחד, דהיינו ל-121, והמספר היוצא מן החילוק, בשמיטת השברים, יהיה "המודד הכללי".

           (ב)  כל רשימה תזכה במספר המנדטים היוצא מחילוק מספר קולותיה הכשרים למודד הכללי.

           (ג)   המנדטים שנותרו אחרי חלוקת המנדטים לפי סעיף קטן (ב) יחולקו כזה:

(1)   לכל רשימה שזכתה לפחות במנדט אחד ייקבע "מודד הרשימה" על ידי חילוק מספר קולותיה הכשרים למספר המנדטים שקיבלה לפי סעיף קטן (ב) נוסף אחד.

(2)   הרשימה שקיבלה את מודד הרשימה הגדול ביותר תזכה במנדט נוסף.

(3)   היו לשתי רשימות או יותר, אחרי השמטת השברים, מודדים שוים, תכריע הגרלה שתיערך על ידי ועדת הבחירות המרכזית, איזו מהן תזכה במנדט הנוסף.

(4)   החלוקה תימשך לפי הוראות הפסקות (1), (2) ו-(3) עד תום כל המנדטים, בתנאי שרשימה שזכתה במנדט נוסף לפי פסקה (2), או (3) ייקבע לה מודד רשימה חדש בהתחשב עם המנדט הנוסף הזה.

חלוקת מנדטים במקרה של רשימות קשורות

31.   (א)  אם נותרו מנדטים אחרי החלוקה לפי סעיף 30(ב), תיחשבנה שתי רשימות קשורות, לצרכי החלוקה לפי סעיף 30(ג), כרשימה אחת בעלת מספר הקולות שקיבלו שתיהן יחד ובעלת המנדטים שזכו בהם שתיהן יחד בחלוקה לפי סעיף 30(ב), בתנאי שכל אחת מהן כבר זכתה באותה חלוקה לפחות במנדט אחד.

           (ב)  המנדטים שזכו בהם שתי הרשימות הקשורות יחולקו ביניהן לפי שיטת החלוקה הקבועה בסעיף 30 לגבי חלוקת כל המנדטים בין כל הרשימות.

קביעת הצירים

32.   (א)  זכתה רשימת מועמדים במנדטים, יהיו לצירים האנשים ששמותיהם נקובים בראש הרשימה בזה אחר זה.

           (ב)  אם נפטר ציר או התפטר או נפסל מהיות ציר, יבוא במקומו האדם ששמו נקוב באותה רשימת מועמדים במקום הקרוב ביותר אחרי שמו של הציר היוצא.

ספירת הקולות

33.   (א)  ספירת הקולות תהיה בכל קלפי על ידי ועדת הקלפי מיד אחרי גמר ההצבעה.

           (ב)  ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול על פתיחת הקלפי וספירת הקולות, ותעביר מיד את הפרוטוקול עם כל חומר ההצבעה לועדת הבחירות האזורית.

           (ג)   הועדה האזורית תסכם את ספירת הקולות של ועדות הקלפי ותעביר את הפרוטוקולים של ועדות הקלפי עם כל חומר הבחירות לועדת הבחירות המרכזית.

           (ד)  פרוטוקול של ועדת קלפי ושל ועדה אזורית צריך להיחתם על ידי היושב ראש או סגנו ולפחות שנים מחברי הועדה. המסרב לחתום חייב לתת את נימוקיו בכתב.

פרסום תוצאות הבחירות

34.   (א)  משנסתיימה ספירת הקולות, ולא יאוחר מ-14 יום אחרי יום הבחירות, תפרסם ועדת הבחירות המרכזית, על ידי הודעה בעתון הרשמי, את תוצאות הבחירות. ההודעה תפרט –

מיום 19.11.1948

תיקון מס' 5

ע"ר תש"ט מס' 48, תוס' א', מיום 4.2.1949 עמ' 172

(א) משנסתיימה ספירת הקולות, ולא יאוחר מ-7 ימים ולא יאוחר מ-14 יום אחרי יום הבחירות, תפרסם ועדת הבחירות המרכזית, על ידי הודעה בעתון הרשמי, את תוצאות הבחירות. ההודעה תפרט –

(1)   את מספר הקולות הכשרים שנמסרו לכל רשימה ורשימה;

(2)   את מספר המנדטים שזכתה בהם כל רשימה ורשימה;

(3)   את שמות האנשים שנבחרו לצירים;

(4)   את מספר הקולות שנמצאו פסולים.

           (ב)  הודעה לפי סעיף קטן (א) תשמש ראיה חותכת לחלוקת המנדטים ולבחירת האנשים הנזכרים בהודעה, אלא אם האסיפה המכוננת החליטה אחרת לאחר ערעור שהוגש לפניה לפי סעיף 35 לפקודה זו.

           (ג)   ועדת הבחירות המרכזית תמציא לכל ציר תעודה חתומה על ידי יושב ראש הועדה או סגנו המאשרת שהוא נבחר כציר לאסיפה המכוננת.

ערעור על תוצאות הבחירות

35.   (א)  אדם שהיה בעל זכות לבחור רשאי לערער על תוצאות הבחירות בפני האסיפה המכוננת בטענה –

(1)   שהבחירות בקלפי מסוימת לא התנהלו כחוק; או

(2)   שהמנדטים לא חולקו כחוק.

           (ב)  הערעור יוגש תוך 7 ימים מיום פרסום ההודעה של ועדת הבחירות המרכזית על תוצאות הבחירות.

           (ג)   האסיפה המכוננת תדון בערעור כפי שתמצא למתאים, ואחרי הדיון יהיה בידה –

(1)   לבטל את הבחירות באזור הקלפי המעורער ולצוות על עריכתן מחדש;

(2)   להכריז שאדם לא נבחר כציר וכי אדם אחר נבחר כציר.

           (ד)  החלטת האסיפה המכוננת תהיה סופית.

           (ה)  ערעור לפי סעיף זה לא יעכב את הדיונים באסיפה המכוננת, ולא יגרע מחוקיות ההחלטות שתתקבלנה על ידה.

חסינות פרלמנטרית

36.   מיום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות נהנים הצירים מחסינות פרלמנטרית; מועמד שנבחר, אם הוא נמצא במאסר, ישוחרר רק ברשות האסיפה המכוננת.

פרק שביעי: עבירות

הפרעת הבחירות

37.   (א)  המזייף, משמיד או משנה שלא כחוק רשימת בוחרים;

           (ב)  המפריע את המהלך הסדיר של הבחירות;

           (ג)   המפריע לבוחר בהצבעה או מונע אותו מהצביע;

           (ד)  המטפל בקלפי בלא רשות או מוציא קלפי מרשות הממונים עליה;

           (ה)  המתערב בלא רשות בפתיחת קלפי או בספירת קולות,

           ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהיה צפוי למאסר עד שנה אחת, או לקנס עד חמש מאות לירות או לשני הענשים כאחד.

עבריינים מיוחדים

38.   אם נעשתה אחת העבירות לפי סעיף 37 לפקודה זו על ידי חבר של ועדת בחירות או אדם הממונה על קלפי או על שמירת הסדר במקום הקלפי, יהיה העבריין צפוי למאסר עד שלוש שנים או לקנס עד אלף וחמש מאות לירות או לשני הענשים כאחד.

שחיתות ואיום

39.   (א)  הנותן או מציע שוחד על מנת להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימה מסוימת;

(ב)  המקבל או מסכים לקבל שוחד, לעצמו או בשביל אדם אחר, תמורת הסכמתו להצביע או להימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימה מסוימת, או תמורת הסכמתו להשפיע על אדם אחר שיצביע או יימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימה מסוימת;

(ג)   המאיים על בוחר בגרימת נזק לבוחר או לאדם אחר, אם הבוחר יצביע או אם יימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימה מסוימת,

           ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהיה צפוי למאסר עד שנה אחת או לקנס עד חמש מאות לירות או לשני הענשים כאחד.

           "שוחד" כולל, בסעיף זה, מתנה, זכות, הלוואה וכל טובת הנאה אחרת.

הצבעה שלא כחוק

40.   (א)  המשתמש לזיהותו על יד הקלפי בפנקס זיהוי שאינו הפנקס החוקי שלו;

(ב)  המצביע יותר מפעם אחת, בין באותה קלפי ובין בקלפיות שונות;

(ג)   המטיל בכוונה לתוך הקלפי יותר ממעטפה אחת, בין שיש בה פתק הצבעה ובין שהיא ריקה,

           ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהיה צפוי למאסר עד ששה חדשים או לקנס עד מאתים וחמשים לירות או לשני הענשים כאחד.

עבירות אחרות בקשר לבחירות

41.   (א)  המפריע למהלך הסדיר של אסיפת תעמולה לבחירות, מטעם רשימת מועמדים שפורסמה לפי סעיף 25 לפקודה זו;

(ב)  המסיר, משמיד או מלכלך מודעה בעניני בחירות מטעם ועדת בחירות או מודעה שיש בה תעמולת בחירות מטעם רשימת מועמדים שפורסמה לפי סעיף 25 לפקודה זו, מלבד אם הודבקה המודעה בביתו, חנותו או משרדו בלי הסכמתו או שעבר זמנה של המודעה;

(ג)   המנהל ביום הבחירות תעמולת בחירות, בכתב, בעל פה או בצורה אחרת, במקום הקלפי או במרחק של פחות מ-25 מטר ממנה,

           ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהיה צפוי למאסר עד ששה חדשים או לקנס עד מאתים וחמשים לירות או לשני הענשים כאחד.

נסיון, שידול ועזרה

42.   המנסה לעשות עבירה לפי הסעיפים 37 עד 41 לפקודה זו, או משדל, מפתה, מסית או עוזר לעשות עבירה כזאת, או מטשטש את עקבותיו של עבריין אחרי המעשה, יהיה צפוי, בצאתו חייב בדין, לאותם הענשים כמו עושה העבירה עצמו.

פרק שמיני: הוראות שונות

סמכות להארכת מועדים

43.   כל מקום שפקודה זו קובעת שאחת הפעולות תיעשה מספר מסוים של ימים לפני מועד הבחירות, רשאית ועדת הבחירות המרכזית, אם תראה סיבה מספקת לכך, להאריך את המועד לאותה פעולה עד חמשה ימים נוספים, אולם אין הועדה רשאית לדחות את מועד הבחירות.

בחירות בשעת חרום

44.   (א)  אם יתברר לועדת הבחירות המרכזית כי באזור קלפי אחד או בכמה מהם, אי אפשר לערוך את הבחירות במועדן מפני מצב החרום, תהיה הועדה רשאית לקבוע, לא יוקדם משבוע ימים לפני מועד הבחירות, מועד אחר לעריכת הבחירות באותם אזורים.

           (ב)  אם מצב החרום ימנע באזור קלפי אחד, או בכמה מהם, מלערוך את הבחירות עד מועד התכנס האסיפה המכוננת, תוכל מועצת המדינה הזמנית להחליט שהאסיפה המכוננת תתכנס בכל זאת במועד הקבוע לכך. באותם אזורים תיערכנה הבחירות בשעת כושר ראשונה ותוצאות הבחירות הארציות תתוקנה בהתאם לכך.

בקשת סעד, קובלנה וערעור

45.   (א)  אדם הרואה עצמו נפגע במעשה או אי-מעשה לפי פקודה זו או בקשר אתה, לא יהא זכאי לבקש סעד באחד מבתי המשפט, חוץ מהמקרים שביחס אליהם ניתנה בפקודה זו הוראה אחרת. הוראות סעיף קטן זה לא תפגענה בסמכותם של בתי המשפט המוסמכים לדון בעבירות לפי הפרק השביעי לפקודה זו או לפי כל חוק פלילי אחר.

           (ב)  כל קובלנה או ערעור לפי פקודה זו או בקשר אתה יהיו מסורים לסמכותה היחידה של ועדת הבחירות המרכזית, חוץ מהמקרים שביחס אליהם ניתנה בפקודה זו הוראה אחרת.

הוראות ועדת הבחירות המרכזית

46.   ועדת הבחירות המרכזית רשאית לתת הוראות, במידה שפקודה זו אינה מכילה אותן, בכל הנוגע –

(א)  להכנת הבחירות, הנהלתן וקביעת תוצאותיהן, לרבות הבחירות בין חיילים;

(ב)  לסדר הדיונים בועדת הבחירות;

(ג)   לפרסומם ומסירתם של הודעות ומסמכים אחרים על ידי ועדות הבחירות;

(ד)  לכל ענין אחר הכרוך בביצוע פקודה זו.

אי חלות

46א. ועדת הבחירות המרכזית רשאית להורות, מראש או בדיעבד, כי באזור קלפי מסוים או במסיבות שתקבען הועדה לא יחולו הוראות פקודה זו בדבר הצגת רשימות בוחרים ובדבר מינוי חברים לועדת הקלפי ופרסום הרכבה. לא יהיה צורך לפרסם הוראות הועדה לפי סעיף זה בעתון הרשמי.

מיום 21.1.1949

תיקון מס' 4

ע"ר תש"ט מס' 44, תוס' א', מיום 21.1.1949 עמ' 117

הוספת סעיף 46א

תקנות דיון

47.   שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע –

(א)  לזמנן ולמקומן של ישיבות בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי בדונם בערעורים לפי פקודה זו;

(ב)  להגשת ערעורים ולדיון בהם, לרבות צירוף צדדים, איחוד ערעורים ומסירת הזמנות, הודעות ומסמכים אחרים.

           ערעורים לפי פקודה זו יהיו פטורים ממס משפט.

ביצוע

48.   שר הפנים ממונה על ביצוע פקודה זו.

שם

49.   פקודה זו תיקרא בשם "פקודת הבחירות לאסיפה המכוננת, תש"ט-1948".

ט"ז בחשון תש"ט (18 בנובמבר 1948)

                                                                            דוד בן-גוריון

                                                                             ראש הממשלה

                 פליכס רוזנבליט                                                       יצחק גרינבוים

                          שר המשפטים                                                                                  שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה ע"ר תש"ט מס' 33, תוס' א, מיום 19.11.1948 עמ' 52.

תוקנה ע"ר תש"ט מס' 40, תוס' א', מיום 31.12.1948 עמ' 87 – תיקון מס' 1.

ע"ר תש"ט מס' 41, תוס' א', מיום 7.1.1949 עמ' 102 – תיקון מס' 2.

ע"ר תש"ט מס' 42, תוס' א', מיום 14.1.1949 עמ' 110 – תיקון מס' 3.

ע"ר תש"ט מס' 44, תוס' א', מיום 21.1.1949 עמ' 116 – תיקון מס' 4.

ע"ר תש"ט מס' 48, תוס' א', מיום 4.2.1949 עמ' 172 – תיקון מס' 5; תחילתו ביום 19.11.1948.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות