פקודת המועצות המקומיות, 1941*

תוכן ענינים

סעיף 1

השם הקצר

Go

3

סעיף 2

הקמת מועצות מקומיות

Go

3

סעיף 2א

הקמת מועצה מקומית במקום שהיתה עיריה

Go

3

סעיף 2ב

הקמת מועצה מקומית במקום שהיו מספר רשויות מקומיות

Go

3

סעיף 2ג

הרחבת תחומה של מועצה מקומית

Go

3

סעיף 2ד

ערעור על פנקס בוחרים

Go

3

סעיף 2ה

ערעור על תוצאות הבחירות

Go

3

סעיף 3

מועצה מקומית כאישיות משפטית והסמכויות הכרוכות בכך

Go

3

סעיף 4

סמכותה של מועצה מקומית ללוות כספים

Go

3

סעיף 5

סמכותה של המועצה המקומית להטיל מסים וכו'

Go

4

סעיף 6

גבית מסים וכו'

Go

4

סעיף 6א

קנס על אי תשלום ארנוניות

Go

4

סעיף 6ב

הגבלה על העברת מקרקעים

Go

4

סעיף 7

תקציב

Go

4

סעיף 8

הוראות כספיות

Go

4

סעיף 8א

קנסות וכו' שיש לשלמם לקופת המועצה המקומית

Go

5

סעיף 9

חוקי עזר

Go

5

סעיף 10

סמכויות של מושל המחוז במקרים ידועים

Go

5

סעיף 11

הטלת הפקודה מס' 1 לש' 1936 על מועצות מקומיות

Go

5

סעיף 12

הקנית רכוש המועצה המקומית לכשיבוטל הצו המכונן אותה

Go

5

סעיף 12א

תקנות כספיות כלליות למועצות המקומיות

Go

5

סעיף 13

ביטול וסייג

Go

5

תוספת ראשונה

Go

6

תוספת שניה

Go

6

סעיף 1

מי רשאי לערער

Go

6

סעיף 2

מועד להגשת הערעור

Go

6

סעיף 3

המשיבים

Go

6

סעיף 4

דרכי הדיון

Go

6

סעיף 5

מסירת חומר הדיון

Go

6

סעיף 6

מסירת חומר הדיון

Go

6

סעיף 7

הודעת פסק דין

Go

6

סעיף 8

תיקון פנקס הבוחרים עקב פסק הדין

Go

6

סעיף 9

פטור מאגרת בית המשפט

Go

6

תוספת שלישית

Go

6

סעיף 1

מי רשאי לערער

Go

6

סעיף 2

מועד להגשת הערעור

Go

6

סעיף 3

המשיבים

Go

6

סעיף 4

דרכי הדיון

Go

6

סעיף 5

מסירת חומר הדין

Go

6

סעיף 6

הודעת פסק הדין

Go

6

סעיף 7

תיקון לוח השומה

Go

7

סעיף 8

דרכי הדיון בהוספה ובבקורת ללוח השומה

Go

7

סעיף 9

חובת תשלום הארנונה על אף הגשת הערעור

Go

7

 

 

 


פקודת המועצות המקומיות, 1941

מס' 36 לש' 1941

פקודה הממזגת ומתקנת את החוק בענין מועצות מקומיות.

הנציב העליון לפלשתינה (א"י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א"י) לאמור:

השם הקצר

1.    פקודה זו תקרא פקודת המועצות המקומיות, 1941.

הקמת מועצות מקומיות

2.    (1)  על פי הצעת מושל המחוז רשאי הנציב הלעיון להכריז בצו כי כל כפר או קבוצה של כפרים או אזור יהיו מתנהלים ע"י מועצה מקומית: הצו יפרש את הרכבה, את מועד כהונתה ותפקידיה של המועצה, את סמכויותיה וחובותיה ואת אזור שיפוטה, או יקבע הוראות בענינים אלה, ובלי לפגוע בכללותן של ההוראות דלעיל מותר לכלול בצו הוראות בענין מינויה או בחירתה של המועצה המקומית וכן הוראות ביחס לכל הענינים הכרוכיםב כך, לרבות בירור ערעורים ובקשות בקשר עם כך בבתי דין מפורטים או בצורה אחרת, הקמת ועדות של המועצה, מינויים או בחירתם של פקידיה, הפסקת פעולתם או פיטוריהם, סמכותם ותפקידיהם, הענקת פנסיות ותגמולים להם וכל הדברים הכרוכים בכל ענין מן הענינים דלעיל.

           (2)  הנציב העליון רשאי באותו אופן ועל יסוד אותה הצעה, להכריז כי מועצה מקומית תקום ברוב של אזור עירוני הנבדל מפאת צרכיו ואפיו משאר חלקי האזור העירוני: הצו לא יינתן אלא אם נתקבלה הסכמת מועצת העיריה, ונוסף לפרטים הדרושים עפ"י סעיף-קטן (1), יציין הצו גם את מהות היחסים שבין המועצה המקומית לבין מועצת העיריה: ובהתחשב עם הוראות הצו, לא תיפגענה הסמכויות אשר למועצת העיריה של הרובע.

הקמת מועצה מקומית במקום שהיתה עיריה

2א.     הכריז שר הפנים מכוח סעיף 2(1) כי כפר או קבוצת כפרים או אזור יתנהלו על ידי מועצה מקומית, וערב תחילת ההכרזה היתה קיימת באותו אזור, כולו או מקצתו, עיריה אחת, יחולו הוראות אלה:

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 164 (ה"ח 307)

הוספת סעיף 2א

(1)  המועצה הראשונה תהיה מורכבת ממי שהיו ערב ההכרזה חברי מועצת העיריה;

(2)  חוקי העזר, התקנות האחרות, לוח השומה, התקציב, הרשיונות, ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו או ניתנו כדין על ידי העיריה או רשות מרשויותיה, יעמדו בתקפם, בשינויים המחוייבים לפי הענין, עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק או עד שהמועצה המקומית או רשות מרשויותיה יבטלום או ישנום מכוח כל חיקוק;

(3)  המועצה המקומית תהא חליפתה של העיריה, הן לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחיבויותיה והן למעמדה בכל ענין אחר, ובין השאר – לענין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהוטלו כדין על ידי העיריה וטרם נגבו;

(4)  כל הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילת ההכרזה לפני העיריה, או רשות מרשויותיה, או לפני בית דין שהוקם על ידי העיריה או שאזור שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום העיריה, יוסיפו לדון בו ויכריעו בו כאילו המשיכה העיריה בקיומה;

(5)  מי שערב תחילת ההכרזה היה רשאי להגיש תוך זמן קצוב ערר או ערעור בפני העיריה או רשות מרשויותיה, או בפני בית דין כאמור בפסקה (4), או לבקש מהם סעד כיוצא באלה, רשאי לעשות כן לפני אותם המוסדות והם ידונו ויכריעו בהם כאילו המשיכה העיריה בקיומה;

(6)  רשאי שר הפנים לתת הוראות בכל ענין אחר הנוגע לשינויים הנובעים מהקמת המועצה המקומית ורשויותיה במקום העיריה ורשויותיה, וכן הוראות משלימות כדי להבטיח את ביצוען של הוראות סעיף זה, והוראות אלה יעמדו בתקפן עד שיבוטלו או ישונו על ידי המועצה המקומית מכוח סמכות באותו ענין לפי כל חיקוק.

הקמת מועצה מקומית במקום שהיו מספר רשויות מקומיות

2ב.     הכריז שר הפנים, מכוח סעיף 2(1) כי כפר או קבוצת כפרים או אזור יתנהלו על ידי מועצה מקומית, וערב תחילת ההכרזה היו קיימות באותו אזור, כולו או מקצתו, יותר מרשות מקומית אחת, הן עיריה והן מועצה מקומית (להלן – רשויות קודמות) – יחולו הוראות אלה:

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 164 (ה"ח 307)  

הוספת סעיף 2ב

(1)  לוח השומה של כל אחת מהרשויות הקודמות שנערך כדין, וכן הרשיונות, ההיתרים והמסמכים האחרים כיוצא באלה שניתנו כדין על ידי רשות קודמת או רשות מרשויותיה יעמדו בתקפם עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק או עד שהמועצה המקומית או רשות מרשויותיה יבטלום או ישנום מכוח כל חיקוק;

(2)  שר הפנים רשאי ליתן ההוראות הדרושות, לפי דעתו, כדי להבטיח את רציפותו של השלטון המקומי באותו אזור, ובין השאר –

(א)   לקיים ולתאם, במידה שיקבע בהוראות, את תקפם של חוקי העזר, התקנות והתקציב של כל אחת מהרשויות הקודמות שהותקנו או אושרו כדין;

(ב)   לקבוע את הרשות אשר תדון בהמשך ההליכים שהיו תלויים ועומדים, ערב תחילת ההכרזה, לפני רשות קודמת או רשות מרשויותיה או לפני בית דין שהוקם על ידי רשות קודמת או שאזור שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום הרשות הקודמת, וכן לקבוע דרך הגשתם וקבלתם של עררים, ערעורים או כיוצא באלה שאדם היה רשאי להגישם ערב תחילת ההכרזה, לרשות של רשות קודמת ולהאריך את המועדים להגשתה;

(ג)    להכריז על המועצה המקומית כחליפתה של רשות קודמת, הן לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויותיה והן למעמדה לכל ענין אחר, ובין השאר לענין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהוטלו כדין על ידי רשות קודמת וטרם נגבו, הכל במידה שיקבע השר בהוראה;

           והוראות אלה יעמדו בתקפן עד שיבוטלו או ישונו על ידי המועצה המקומית מכוח סמכותה באותו ענין לפי כל חיקוק.

הרחבת תחומה של מועצה מקומית

2ג.      הוראות סעיף 2ב יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על הרחבת תחומה של מועצה מקומית על ידי צירוף אזור שהיה, כולו או מקצתו, כלול ערב ההכרזה באזור עיריה או מועצה מקומית.

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 165 (ה"ח 307)

הוספת סעיף 2ג

ערעור על פנקס בוחרים

2ד.     (1)  נקבע בצו לפי סעיף 2 או על פיו כי הבחירות למועצה המקומית, לועדים המקומיים כאמור בסעיף 5(3) (להלן – ועדים מקומיים), או לועדה של מועצה מקומית, יתנהלו לפי פנקס הבוחרים, וכי תהיה זכות ערר, בדבר רישום או אי-רישום בפנקס הבוחרים, לפני ועדת בחירות, בין שועדת הבחירות חייבת לדון בעצמה בערר ובין שהיא רשאית להעבירו לדיון לועדת משנה, יהיה ערעור על החלטת ועדת הבחירות או ועדת המשנה לפני בית המשפט המחוזי והוא ידון בו בהרכב של שופט אחד או יותר כפי שיקבע נשיא בית המשפט, הכל בתנאים ובדרך שנקבעו בתוספת השניה לפקודה זו.

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 165 (ה"ח 307)

הוספת סעיף 2ד

מיום 11.12.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ד מס' 410 מיום 11.12.1963 עמ' 24 (ה"ח 518)

החלפת סעיף קטן 2ד(1)

הנוסח הקודם:

(1) נקבע בצו לפי סעיף 2 או על פיו, כי הבחירות למועצה המקומית יתנהלו לפי פנקס בוחרים וכי תהיה זכות ערר, בדבר רישום או אי-רישום בפנקס הבוחרים, לפני ועדת בחירות, בין שועדת הבחירות חייבת לדון בעצמה בערר ובין שהיא רשאית להעבירו לדיון לועדת משנה, יהיה ערעור על החלטת ועדת הבחירות או ועדת המשנה לפני בית המשפט המחוזי, והוא ידון בו בהרכב של שופט אחד או יותר כפי שיקבע נשיא בית המשפט, הכל בתנאים ובדרך שנקבעו בתוספת השניה לפקודה זו.

           (2)  פסק-דין של בית המשפט המחוזי בערעור לפי סעיף זה – אין אחריו ולא כלום.

ערעור על תוצאות הבחירות

2ה.    החלטתו של בית המשפט המחוזי בדבר תקפן או ביטולן של תוצאות הבחירות למועצה מקומית, לועד מקומי או לועדה של מועצה מקומית, כולן או מקצתן – אין אחריה ולא כלום.

מיום 11.12.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ד מס' 410 מיום 11.12.1963 עמ' 24 (ה"ח 518)

הוספת סעיף 2ה

מועצה מקומית כאישיות משפטית והסמכויות הכרוכות בכך

3.    (1)  מועצה מקומית תהא לה סמכות של אישיות משפטית ובהתחשב עם הוראות הצו המכונן אותה הרשות בידיה לחתום חוזים, להחזיק ולרכוש נכסי מקרקעים או כל טובת הנאה בהם, ולהופיע בשמה היא כתובת וכנתבעת בתביעות משפטיות.

           (2)  אסור לה למועצה מקומית למכור כל נכסי מקרקעין הרשומים על שמה או כל טובת הנאה בהם, או למשכנם או להחכירם או להחליפם או להעבירם בצורה אחרת, אלא באישורו של מושל המחוז.

           (3)  לענין סעיף זה, דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית; אולם העסקאות של ועד מקומי הנמנות עם המפורטות בסעיף קטן (2), טעונות אישור המועצה המקומית, והחלטת המועצה המקומית בדבר מתן האישור תהא טעונה אישור כאילו היתה העסקה בנכסיה של המועצה המקומית.

מיום 11.12.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ד מס' 410 מיום 11.12.1963 עמ' 24 (ה"ח 518)

הוספת סעיף קטן 3(3)

סמכותה של מועצה מקומית ללוות כספים

4.    מועצה מקומית תהא זכאית לעשות את הדברים דלקמן באישורו של מושל המחוז, אך לא בשום דרך אחרת, ובהתחשב עם ההוראות והתנאים של הצו המכונן אותה ועם כל אותם התנאיםש יוטלו על ידי מושל המחוז –

(א)  ללוות כסף מכל אדם לכל מטרה שנתאשרה ע"י מושל המחוז, וכדי להבטיח את תשלום הקרן והרבית של הלואות אלה, יכולה היא למשכן או לשעבד למלוה כל נכסים או הכנסה של המועצה;

(ב)  ללוות לזמן-מה כל סכום או סכומים מן הבנק אשר אצלו שמור חשבונה של המועצה.

סמכותה של המועצה המקומית להטיל מסים וכו'

5.    (1)  בהתחשב עם הוראות הצו המכונן את המועצה המקומית, תהא למועצה מקומית סמכות באשורו של מושל המחוז, להטיל:

(א)   מסים, לרבות מס חנוך, על נכס המצוי בכפר או באזור או בקבוצה או ברובע, אשר ישולמו ע"י בעליו או המחזיק בו. מותר להטיל מס חינוך עפ"י פסקא זו נוסף על כל מס חינוך המוטל עפ"י סעיף 12 של פקודת החינוך, והסמכויות המסורות עפ"י פסקא זו תבואנה להוסיף על הסמכויות המסורות עפ"י אותו סעיף, ולא לגרוע מהן.

מיום 18.7.1942

מס' 22 לש' 1942

ע"ר מס' 1211 מיום 18.7.1942, תוס' 1 עמ' 59

(א) מסים, לרבות מס חנוך, על נכס המצוי בכפר או באזור או בקבוצה או ברובע, אשר ישולמו ע"י בעליו או המחזיק בו. מותר להטיל מס חינוך עפ"י פסקא זו נוסף על כל מס חינוך המוטל עפ"י סעיף 10 סעיף 12 של פקודת החינוך, והסמכויות המסורות עפ"י פסקא זו תבואנה להוסיף על הסמכויות המסורות עפ"י אותו סעיף, ולא לגרוע מהן.

(ב)   כל אותם מסי הרשיונות, או המסים האחרים, ומשימות שמועצת עיריה מורשית באותה שעה להטיל או שמועצה מקומית רשאית להטילם עפ"י הוראות כל פקודה.

מיום 14.6.1947

מס' 19 לש' 1947

ע"ר מס' 1588 מיום 14.6.1947, תוס' 1 עמ' 126

(ב) כל אותם מסי הרשיונות, או המסים האחרים, ומשימות שמועצת עיריה מורשית באותה שעה להטיל או שמועצה מקומית רשאית להטילם עפ"י הוראות כל פקודה.

(ב"א) דמים תמורת שירותים, שמספקת אותם המועצה המקומית, העשויים להשתלם בידי בני-אדם, הנהנים מאותם השירותים.

מיום 14.6.1947

מס' 19 לש' 1947

ע"ר מס' 1588 מיום 14.6.1947, תוס' 1 עמ' 126

הוספת פסקה 5(1)(ב"א)

(ג)    תרומות מתושבי הכפר או האזור או הקבוצה או הרובע לצרכי חנוך או לצרכים אחרים: בתנאי שמושל המחוז רשאי לפטור מתשלום כל תרומה כזאת כל בני אדם או סוג של בני אדם אשר, לדעתו, אין התרומה עשויה להביא להם או לילדיהם כל הנאה.

(ד)   מס גלגולת על תושבי הכפר או האזור או הקבוצה או הרובע.

           (2)  בלא לפגוע בהוראות סעיף 2(1) מותר לכלול בצו המכונן מועצה מקומית הוראה בענין הערכת מסים וסכומים אחרים שיש להטילם עפ"י סעיף זה ובכל ענינים הכרוכים בהערכה זו, בענין הטלתם לפי מכסות אחוזים שונות או דרגות שונות על נכסים או על בני אדם מסוגים שונים, או בענין הטלתם על חלקים מסויימים של אזור המועצה המקומית, בענין אופן גבייתם, שחרורים מהם וויתורים עליהם, הפחתות ומחיקות של מסים אלה, ובענין בירור ערעורים בקשר עם כך לפני בתי-משפט נקובים או אחרים.

מיום 14.6.1947

מס' 19 לש' 1947

ע"ר מס' 1588 מיום 14.6.1947, תוס' 1 עמ' 126

(2) בלא לפגוע בהוראות סעיף 2(1) מותר לכלול בצו המכונן מועצה מקומית הוראה בענין הערכת מסים וסכומים אחרים שיש להטילם עפ"י סעיף זה ובכל ענינים הכרוכים בהערכה זו, בענין הטלתם לפי מכסות אחוזים שונות או דרגות שונות על נכסים או על בני אדם מסוגים שונים, או בענין הטלתם על חלקים מסויימים של אזור המועצה המקומית, בענין אופן גבייתם, שחרורים מהם וויתורים עליהם, הפחתות ומחיקות של מסים אלה, ובענין בירור ערעורים בקשר עם כך לפני בתי-משפט נקובים או אחרים.

           (2א)        נקבע בצו לפי סעיף 2 או על פיו, כי השומה של ארנונות או של תשלומי חובה אחרים תיעשה בעריכת לוח שומה על ידי ועדת שומה, וכי תהיה זכות ערר לפני ועדת עררים על החלטות ועדת השומה, יהיה ערעור על החלטת ועדת העררים לפני בית המשפט המחוזי והוא ידון בו בשופט יחיד, הכל בתנאים ובדרך שנקבעו בתוספת השלישית לפקודה זו.

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 166 (ה"ח 307)

הוספת סעיף קטן 5(2א)

           (2ב)        פסק דין של בית המשפט המחוזי בערעור לפי סעיף זה – אין אחריו ולא כלום.

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 166 (ה"ח 307)

הוספת סעיף קטן 5(2ב)

           (3)  בלי לפגוע בקביעה אחרת כל-שהיא של הפקודה הזאת, מקום שנתכוננה מועצה מקומית בשטח הכולל שני כפרים או יותר משניים, או חלקים מהם, יכול הצו – שלפיו נתכוננה אותה מועצה מקומית – להתקין קביעות בדבר התכוננותם של ועדים מקומיים בכל אותם כפרים או במקצתם או בחלקים מהם, בדבר הרכבם, שטח שפיטתם, וכוחותיהם וחיוביהם, ובכללם כוח להרים ארנוניות, משימות, דמים וסכומי-השתתפות מרכוש או מבני-אדם שבשטח שיפוטם, בדבר המסירה לאותם ועדים מקומיים (בצמצומים או בתנאים או בלעדיהם) של תפקידים כל-שהם של המועצה המקומית, בדבר הרמתם – בידי המועצה המקומית – של סכומים, שיהיו משתלמים בידי אותם ועדים מקומיים, במקום ארנונה או ארנוניות, משימות, דמים או סכומי-השתתפות כל-שהם העשויים להיות מורמים בידי המועצה המקומית מרכוש או מבני-אדם שבשטחי שפיטתם של אותם ועדים מקומיים, בדבר תיאום השימוש בסמכויות ועד מקומי עם השימוש בסמכויות המועצה, הן בענינים כספיים והן בענינים אחרים, בדבר חלוקתן של הוצאות כל-שהן של המועצה המקומית בין הכפרים או חלקיהם, שלטובתם עמדה המועצה המקומית באותן הוצאות, ובדבר היפרעות המועצה המקומית – מאותם הוועדים המקומיים – את כל הסכומים או ההוצאות שחולקו, שאותם ועדים מקומיים עשויים לשלמם למועצה המקומית. ועד מקומי במילוי תפקידו כרשות מקומית יעמוד לבקורת מבקר המדינה; אולם הבקורת לא תופעל אלא אם ועדת הכספים של הכנסת או מבקר המדינה החליטו על כך ובמידה שהחליטו.

מיום 14.6.1947

מס' 19 לש' 1947

ע"ר מס' 1588 מיום 14.6.1947, תוס' 1 עמ' 126

הוספת סעיף קטן 5(3)

מיום 11.12.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ד מס' 410 מיום 11.12.1963 עמ' 24 (ה"ח 518)

(3) בלי לפגוע בקביעה אחרת כל-שהיא של הפקודה הזאת, מקום שנתכוננה מועצה מקומית בשטח הכולל שני כפרים או יותר משניים, או חלקים מהם, יכול הצו – שלפיו נתכוננה אותה מועצה מקומית – להתקין קביעות בדבר התכוננותם של ועדים מקומיים בכל אותם כפרים או במקצתם או בחלקים מהם, בדבר הרכבם, שטח שפיטתם, וכוחותיהם וחיוביהם, ובכללם כוח להרים ארנוניות, משימות, דמים וסכומי-השתתפות מרכוש או מבני-אדם שבשטח שיפוטם, בדבר המסירה לאותם ועדים מקומיים (בצמצומים או בתנאים או בלעדיהם) של תפקידים כל-שהם של המועצה המקומית, בדבר הרמתם – בידי המועצה המקומית – של סכומים, שיהיו משתלמים בידי אותם ועדים מקומיים, במקום ארנונה או ארנוניות, משימות, דמים או סכומי-השתתפות כל-שהם העשויים להיות מורמים בידי המועצה המקומית מרכוש או מבני-אדם שבשטחי שפיטתם של אותם ועדים מקומיים, בדבר תיאום השימוש בסמכויות ועד מקומי עם השימוש בסמכויות המועצה, הן בענינים כספיים והן בענינים אחרים, בדבר חלוקתן של הוצאות כל-שהן של המועצה המקומית בין הכפרים או חלקיהם, שלטובתם עמדה המועצה המקומית באותן הוצאות, ובדבר היפרעות המועצה המקומית – מאותם הוועדים המקומיים – את כל הסכומים או ההוצאות שחולקו, שאותם ועדים מקומיים עשויים לשלמם למועצה המקומית. ועד מקומי במילוי תפקידו כרשות מקומית יעמוד לבקורת מבקר המדינה; אולם הבקורת לא תופעל אלא אם ועדת הכספים של הכנסת או מבקר המדינה החליטו על כך ובמידה שהחליטו.

           (4)  הרשות בידי מועצה מקומית, באישורו של שר הפנים, להגדיל תוך כל שנת כספים כל ארנונה שהטילה באותה שנה ולקבוע את האופן והמועדים שבהם תשולם הארנונה המוגדלת;  ואולם אין להטיל ארנונה מוגדלת בעד תקופה שלפני יום פרסום הודעה על אותה הגדלת הארנונה ועל פרטי הארנונה המוגדלת, בהתאם לסעיף קטן (5).

מיום 7.1.1949

מס' 35 לש' תש"ט-1949

ע"ר תש"ט מס' 41 מיום 7.1.1949, תוס' א עמ' 93

הוספת סעיף קטן 5(4)

           (5)  הודעה על הטלת ארנונות או הגדלתן לפי סעיף זה ועל פרטיהן תפורסם במשרדי המועצה המקומית.

מיום 7.1.1949

מס' 35 לש' תש"ט-1949

ע"ר תש"ט מס' 41 מיום 7.1.1949, תוס' א עמ' 93

הוספת סעיף קטן 5(5)

גבית מסים וכו'

6.    מס או תשלום או סכום אחר המגיע למועצה מקומית יהא ניתן לגביה לפי החוק הנוהג מזמן לזמן בענין גבית מסים או תשלומים או סכומים אחרים המגיעים למועצת עיריה, בשינויים המתאימים, ומסי הגולגולת, התשלומים או הסכומים האחרים המגיעים למועצה מקומית יהיו ניתנים לגבייה עפ"י החוק הנוהג מזמן לזמן בענין גביית תשלומים המגיעים למועצת עיריה, בשינויים המתאימים, ולצורך זה הסמכויות המסורות לראש עיריה עפ"י חוק זה רואין אותן לגבי מועצה מקומית, כסמכויות המסורות לנשיא המועצה המקומית. לענין סעיף זה דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית אלא שסמכותו של ראש עיריה ניתנת לענין זה לראש הועד המקומי, ושר הפנים רשאי, בצו המכונן את המועצה, להגביל את סמכויותיו של ועד מקומי לענין זה או להעבירן, כולן או מקצתן, למועצה המקומית.

מיום 11.12.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ד מס' 410 מיום 11.12.1963 עמ' 24 (ה"ח 518)

6. מס או תשלום או סכום אחר המגיע למועצה מקומית יהא ניתן לגביה לפי החוק הנוהג מזמן לזמן בענין גבית מסים או תשלומים או סכומים אחרים המגיעים למועצת עיריה, בשינויים המתאימים, ומסי הגולגולת, התשלומים או הסכומים האחרים המגיעים למועצה מקומית יהיו ניתנים לגבייה עפ"י החוק הנוהג מזמן לזמן בענין גביית תשלומים המגיעים למועצת עיריה, בשינויים המתאימים, ולצורך זה הסמכויות המסורות לראש עיריה עפ"י חוק זה רואין אותן לגבי מועצה מקומית, כסמכויות המסורות לנשיא המועצה המקומית. לענין סעיף זה דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית אלא שסמכותו של ראש עיריה ניתנת לענין זה לראש הועד המקומי, ושר הפנים רשאי, בצו המכונן את המועצה, להגביל את סמכויותיו של ועד מקומי לענין זה או להעבירן, כולן או מקצתן, למועצה המקומית.

קנס על אי תשלום ארנוניות

6א.     (1)  מועצה מקומית רשאית להתקין – בהחלטה, באישורו של מושל המחוז – כי אם לא ישולם סכום כל-שהוא בגין ארנונה כל-שהיא, במשך שישה חדשים למן התאריך שבו נעשה אותו סכום משתלם לפי קביעותיהם של הפקודה הזאת או של הצו שלפיו נתכוננה המועצה המקומית, יווסף עליו סך שאינו עולה על 20 אחוזים מן המאה בסכום שלא שולם, בקנס על אותו אי-פרעון, וקביעותיה של הפקודה הזאת המתייחסות לגבייתן והיפרעותן של ארנוניות תחולנה על גבייתו והיפרעותו של אותו סך:

מיום 14.6.1947

מס' 19 לש' 1947

ע"ר מס' 1588 מיום 14.6.1947, תוס' 1 עמ' 127

הוספת סעיף 6א

           בתנאי שתהיה המועצה המקומית רשאית – באישורו של מושל המחוז – למחול, לאחר שיובאו לפניה טעמים נאותים, על אותו קנס, בשלמותו או בחלקו, וכן רשאית היא להפקיע או לשנות אותה מחילה מזמן לזמן, במקרה של אי-פרעון נמשך והולך.

           (2)  מקום שהחליטה מועצה מקומית החלטה כרשום בסעיף קטן (1), תפורסם הודעה בעיתון כי הוחלט כן.

           (3)  מקום שמגיע סכום כל-שהוא בגין ארנונה כל-שהיא, שאליה מתייחסת החלטה כאמור לעיל, בזמן שבו מתפרסמת הודעה על אותה החלטה בעיתון, לא יחול הקנס, שהותקן בסעיף קטן (1), על אותו סכום או חלק כל-שהוא ממנו, אלא-אם ובה במידה אשר אותו סכום, או חלק כל-שהוא ממנו, מגיעים (למועצה) בתום שישה חדשים למן תאריכו של אותו פרסום.

           (4)  הוראות הסעיפים הקטנים (1) עד (3) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על פיגורים בתשלום היטלים ואגרות המגיעים למועצה מקומית לפי פקודה זו, לרבות כל צו וחוק עזר שניתנו על פיה.

מיום 11.12.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ד מס' 410 מיום 11.12.1963 עמ' 25 (ה"ח 518)

הוספת סעיף קטן 6א(4)

           (5)  שר הפנים רשאי, בצו המקים מועצה מקומית, לקבוע הוראות בדבר הטלת קנס פיגורים על אי תשלום תשלומי חובה המגיעים לועד המקומי, ולענין גבייתו יהא דינו של קנס הפיגורים כדין תשלום החובה שבקשר אתו הוטל, ושיעורו לא יעלה על השיעור שנקבע לקנס הפיגורים לתשלום חובה מאותו סוג המגיע למועצה המקומית.

מיום 11.12.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ד מס' 410 מיום 11.12.1963 עמ' 25 (ה"ח 518)

הוספת סעיף קטן 6א(5)

הגבלה על העברת מקרקעים

6ב.     (1)  אין לרשום בפנקס מקרקעין כל העברת נכס המצוי בתחומה של מועצה מקומית, אלא לאחר שהוצגה לפני רשם מקרקעין תעודה חתומה בידי ראש המועצה המקומית, המעידה שכל החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס והנובעים מהוראות פקודה זו או כל חיקוק אחר סולקו במלואם או שאין חובות כאלה.

מיום 7.1.1949

מס' 35 לש' תש"ט-1949

ע"ר תש"ט מס' 41 מיום 7.1.1949, תוס' א עמ' 93

הוספת סעיף 6ב

מיום 11.12.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ד מס' 410 מיום 11.12.1963 עמ' 25 (ה"ח 518)

החלפת סעיף קטן 6ב(1)

הנוסח הקודם:

(1) אין לרשום בספרי אחוזה העברת מקרקעים המצויים בתחום שיפוטה של מועצה מקומית, אלא לאחר שהומצאה לרושם הקרקעות תעודה, חתומה בידי נשיא המועצה המקומית, המעידה שכל ארנונות הרכוש המגיעות למועצה המקומית בעד המקרקעים המועברים שולמו במלואן, או שהמקרקעים פטורים מארנונות כאלה.

           (2)  אי-מילוי הוראות סעיף קטן (1) לא יפגע בתקפה של ההעברה.

           (3)  "העברה" – פירושה, לצורך סעיף זה, כפירושה בפקודת העברת קרקעות.

תקציב

7.    (1)  מועצה מקומית תערוך מדי שנה בשנה, בצורה שתקבע, תקציב המראה את הערכת ההוצאה וההכנסה, ואם הרובע הוא בתוך תחומי אזור עירוני, יוגש התקציב באמצעות מועצת העיריה למושל המחוז, ובמקרים אחרים ישר למושל המחוז לאשור, ומשנתאשר כך ישמש אותו תקציב כתקציבה של המועצה המקומית ואין לשלם כל תשלום מכספי המועצה המקומית, ואין לקבל כל התחייבות אלא בהתאם לו. המועצה המקומית רשאית, באישור כיוצא בזה, לשנות את התקציב. מושל המחוז רשאי, לאחר שהביא בחשבון את דעת המועצה המקומית, לתקן או לדחות כל פרט בתקציב, או להוסיף כל פרט לתקציב, אם ישנן, לדעתו, נסבות יוצאות מן הכלל הקשורות במועצה המקומית והעושות הוספה זו להכרחית למען טובת הצבור.

           (2)  כל חלוקי דעות המתעוררים בין המועצה המקומית ומועצת עיריה בקשר עם התקציב השנתי, יובאו למושל המחוז והחלטתו תהיה סופית.

הוראות כספיות

8.    (1)  הצו המכונן מועצה מקומית יוכל לכלול הוראה ליצירת קופת המועצה המקומית לקיום בטחונם של כספי המועצה וענינים אחרים הכרוכים בכך, לבקורת חשבונות המועצה (בהתחשב עם הוראות סעיף-קטן (2) של סעיף זה) ולזקיפת כל תשלום שלא הותר עפ"י הוראות אותו צו או עפ"י התקציב שנתאשר עפ"י הוראות סעיף 7 מפקודה זו, לחובת המועצה.

           (2)  חשבונותיה של מועצה מקומית יבוקרו ע"י רואה החשבונות של העיריה שנתמנה ע"י הנציב העליון עפ"י פקודת העיריות, 1934, וההוראות של אותה פקודה בענין בקורת החשבונות של העיריה תחולנה בשנויים המתאימים על בקורת החשבונות של מועצה מקומית.

קנסות וכו' שיש לשלמם לקופת המועצה המקומית

8א.     כל קנסות, תשלומים, ודמי ענושים שייגבו עפ"י פקודה זו או עפ"י כל חוקי עזר שיתקינו על פיה, ישולמו לקופת המועצה המקומית וישמשו חלק ממנה.

מיום 3.3.1947

מס' 2 לש' 1944

ע"ר מס' 1321 מיום 3.3.1947, תוס' 1 עמ' 15

הוספת סעיף 8א

חוקי עזר

9.    (1)  מועצה מקומית רשאית, באישור שר הפנים, להתקין חוקי עזר בכל ענין שהיא חייבת או מוסמכת לטפל בו על פי פקודה זו או על פי הצו המכונן אותה או על פי כל חיקוק אחר.

מיום 14.6.1947

מס' 19 לש' 1947

ע"ר מס' 1588 מיום 14.6.1947, תוס' 1 עמ' 127

(1) באשורו של מושל המחוז, וכשהמועצה היא לרובע – באישורה של מועצת העיירה, תהא למועצה המקומית הסמכות להוציא חוקי-עזר לעניני בריאות, סדר והנהלה פנימית, לרבות פיתוח כבישים, בכפר, באזור, בקבוצה או ברובע, ובלי לפגוע בכללות הסמכות דלעיל, יוכלו חוקי-עזר אלה לכלול הוראה להטלתם ולגביתם של מסים, תשלומים, משימות ותרומות, שהותרו עפ"י סעיף 5 של הפקודה ושל כל תשלום או תרומה מכל אדם, פרט למועצה, בקשר לענינים שנקבעו באותם חוקי עזר ולתשלום פיצויים לכל אדם שנפגע על ידי כך.

מיום 11.12.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ד מס' 410 מיום 11.12.1963 עמ' 25 (ה"ח 518)

החלפת סעיף קטן 9(1)

הנוסח הקודם:

(1) באשורו של מושל המחוז, וכשהמועצה היא לרובע – באישורה של מועצת העיירה, תהא למועצה המקומית הסמכות להוציא חוקי-עזר לעניני בריאות, סדר והנהלה פנימית, לרבות פיתוח כבישים, בכפר, באזור, בקבוצה או ברובע, ובלי לפגוע בכללות הסמכות דלעיל, יוכלו חוקי-עזר אלה לכלול הוראה להטלתם ולגביתם של מסים, תשלומים, משימות ותרומות, שהותרו עפ"י סעיף 5 של הפקודה ושל כל תשלום או תרומה מכל אדם, פרט למועצה, בקשר לענינים שנקבעו באותם חוקי עזר ולתשלום פיצויים לכל אדם שנפגע על ידי כך.

           (2)  בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על חמש מאות לירות לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם נשיא המועצה או הממונה על המחוז בדבר העבירה, או לאחר חיוב בדין; לא נקבע עונש בחוק העזר יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על חמישים לירות לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על חמש לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או חיוב בדין כאמור.

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 166 (ה"ח 307)

החלפת סעיף קטן 9(2)

הנוסח הקודם:

(2) חוקי-עזר אלה יוכלו לקבוע עונשין להפרתם, ולא יותר מקנס של עשרים פונט לכל עברה, ואילו אם העברה נמשכת, קנס נוסף של לא יותר משני פונט לכל יום שבו נמשכת העברה לאחר שנתקבלה מודעה בכתב על אותה הפרה מאת מושל המחוז או מאת נשיא המועצה המקומית, או לאחר חיוב בדין. כשלא נקבע במיוחד עונש להפרת איזה חוק-עזר, נענשים עליה בקנס של לא יותר מחמשה פונט, ואילו אם העברה נמשכת – בקנס נוסף של לא יותר מפונט אחד בעד כל יום שבו נמשכת העברה, לאחר מודעה או חיוב בדין כאמור לעיל.

           (3)  חוקי-עזר אלה יוכלו לקבוע כי נוסף על כל קנס כזה, הרי כל הוצאה שהוציאה מועצה מקומית עקב הפרת כל חוק עזר או עקב ביצועה של כל עבודה שחייב אדם לבצעה עפ"י כל חוק-עזר והוא לא ביצע אותה, תשולם על ידי האדם שהפר את חוק העזר או שלא ביצע את העבודה.

           (4)  הטילה מועצה מקומית בחוק עזר חובת השתתפות בהוצאות עבודה שהיא רשאית או חייבת לבצעה מכוח פקודה זו או מכוח חיקוק אחר, רשאית היא לקבוע באותו חוק עזר שחובת ההשתתפות תחול גם לגבי עבודות שבוצעו על ידי המועצה, מכוח הרשאה או חובה כאמור, בתוך שנת הכספים שבה התחיל תקפו של חוק העזר.

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 166 (ה"ח 307)

הוספת סעיף קטן 9(4)

           (5)  עבר אדם עבירה על חוק עזר של המועצה לעיני עובד מעובדי המועצה המקומית, שהורשה לענין סעיף קטן זה על פי החלטת המועצה, או שהיה לעובד כאמור יסוד סביר להניח שהאדם עבר זה לא כבר עבירה כאמור, רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לזהות את עצמו לשביעות רצונו של אותו עובד; לא זיהה את עצמו אותו אדם כאמור, רשאי העובד לדרוש ממנו שילך אתו לתחנת המשטרה הקרובה ביותר לשם זיהויו, ואם סירב לעשות כן, רשאי העובד להשתמש במידה סבירה של כוח כדי להביאו לתחנת המשטרה כאמור; במילוי תפקידו לפי סעיף קטן זה ישא העובד סימן היכר כפי שתקבע המועצה.

מיום 11.12.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ד מס' 410 מיום 11.12.1963 עמ' 25 (ה"ח 518)

הוספת סעיף קטן 9(5)

סמכויות של מושל המחוז במקרים ידועים

10.   (1)  אם בזמן מן הזמנים:

(א)   תחשב מועצה מקומית כמועצה שתם מועדה עפ"י הוראות הצו המכונן אותה; או

(ב)   לדעת מושל המחוז חדלה מועצה מקומית, לאחר שקבלה התראה כדין ממנו, למלא את התפקידים שהוטלו עליה עפ"י פקודה זו או על פי הצו המכונן אותה או עפ"י כל פקודה אחרת או חוק אחר או שאין היא מוציאה לפועל את ההנהלה התקינה של אזור שיפוטה,

           רשאי מושל המחוז –

(א)   לצוות לערוך בחירות חדשות לשם בחירת מועצה חדשה ולקבוע את תאריך הבחירות, או

(ב)   למנות מועצה מבין בני אדם אשר יש להם ההכשרות לשמש כחברי מועצה, או

(ג)    למנות ועדה שתשמש בתפקידי המועצה:

           בתנאי –

(א)   שזמן כהונתה של מועצה שנבחרה עפ"י הוראות סעיף קטן זה יהא בהתאם להוראות הצו המכונן את המועצה המקומית, וכן

(ב)   שזמן כהונתה של כל מועצה או ועדה שנתמנתה עפ"י הוראות סעיף קטן זה ימשך עד לאותו יום שבו יצוה מושל המחוז לערוך בחירות חדשות או שבו יתן מושל המחוז הוראות אחרות.

           (2)  כל ועדה שנתמנה עפ"י הוראות הסעיף הקטן הקודם יהיו לה הסמכויות והתפקידים המסורים למועצה המקומית עפ"י הפקודה הזאת, עפ"י הצו המכונן אותה ועפ"י כל פקודה אחרת או חוק אחר.

           (3)  אם נתמנתה ועדה עפ"י הוראות סעיף קטן (1) של סעיף זה ימנה מושל המחוז אחד מחבריה כיו"ר שלה, ואם יראה צורך בכך, ימנה אחד מחבריה כסגן יו"ר שלה, אותו יו"ר או סגן יו"ר יקבל מקופת המועצה המקומית את המשכורת אשר תיקבע מזמן לזמן ע"י מושל המחוז, ויהיו לו כל הסמכויות והתפקידים המסורים או המועברים לנשיא או לסגן הנשיא של המועצה המקומית, עפ"י פקודה זו או עפ"י כל פקודה אחרת או חוק אחר או עפ"י הצו המכונן את המועצה המקומית.

           (4)  אם נראה למושל המחוז בכל זמן שהוא כי מועצה מקומית לא מלאה כל תפקיד או עבודה שהיא נדרשת או מוסמכת לעשותם עפ"י הפקודה הזאת או עפ"י כל צו המכונן אותה או עפ"י כל פקודה אחרת או חוק אחר, רשאי הוא ליתן צו הדורש מאת המועצה המקומית למלא אותו תפקיד או אותה עבודה במשך זמן מסויים שיפורט בצו, ואם לא מלאה המועצה המקומית במשך הזמן האמור אחרי אותו הצו, רשאי מושל המחוז למנות כל אדם שהוא מוצאו מתאים למלא אותו תפקיד או אותה עבודה, ורשאי הוא לקבוע את השכר שישולם לאותו אדם ולהורות כי אותו השכר וההוצאה הכרוכה בביצוע התפקיד או העבודה, יהיו זקופים כחוב על קופת המועצה המקומית.

           (5)  במקרה של שעת חירום כשאי אפשר להכנס אספה של המועצה המקומית רשאי מושל המחוז לדרוש מאת הנשיא או מסגן הנשיא או מכל חבר אחר של המועצה המקומית למלא כל תפקיד או להוציא לפועל כל עבודה שהמועצה המקומית נדרשת או מוסמכת לעשותה עפ"י פקודה זו או עפ"י הצו המכונן אותה או עפ"י כל פקודה אחרת או חוק אחר ואשר לדעת מושלה מחוז הם דרושים לבטחונו או לבריאותו של אזור השפוט של המועצה המקומית או של תושביו.

הטלת הפקודה מס' 1 לש' 1936 על מועצות מקומיות

11.   רשאי מושל המחוז להטיל על מוצעה מקומית את פקודת העיריות (ביוב, תעול ומים), 1936, או על כל חלק הימנה, כדרך שהנציב העליון רשאי להטילה על מועצת העיריה עפ"י סעיף 29 הימנה, ואז תחול הפקודה או יחול אותו חלק הימנה על אותה מועצה מקומית כדרך שהם חלים על עיריה, בהתחשב עם השנויים דלקמן:

(א)  המילות "עיריה" ו"מועצת העיריה", בכל מקום שהן מופיעות, רואין אותן כאילו הוחלפו במילות "מועצה מקומית".

(ב)  המילות "פקודת העיריות, 1934", בכל מקום שהן מופיעות רואין אותן כאילו הוחלפו במלות "פקודת המועצות המקומיות, 1941 או הצו שניתן על פיה המכונן אתה מועצה המקומית".

(ג)   המילות "הנציב העליון" ו"הנציב העליון במועצה" בכל מקום שהן מופיעות רואין אותן כאילו הוחלפו במלות "מושל המחוז".

הקנית רכוש המועצה המקומית לכשיבוטל הצו המכונן אותה

12.   צו שניתן עפ"י סעיף 2 המכונן מועצה מקומית רשאי הנציב העליון לבטלו בכל זמן, ומשבוטל הצו יתן הנציב הלעיון את ההוראות שיראה צורך בהן בענין הקנית כל רכוש של המועצה המקומית, ומשניתן צו כזה יקום הרכוש לקנין בהתאם לאותן ההוראות והטרנסאקציה תהיה פטורה מכל המסים שיש לשלמם עפ"י פקודת העברת קרקעות (מסים), 1939.

תקנות כספיות כלליות למועצות המקומיות

12א.   בלי לפגוע בהוראות הסעיפים 7 ו-8 של פקודה זו, רשאי הנציב העליון להתקין תקנות שבהן יקבע את ספרי החשבונות ואת הצורה שבה יתנהלו חשבונות של מועצות מקומיות ואופן הכנת תקציביהן השנתיים וכל שאר הענינים הקשורים בכך, ובתקנות אלו רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר הטלת התקנות, בין בשלמותן ובין בחלקן, על כל אותן המועצות המקומיות שתפורטנה בהן.

מיום 18.7.1942

מס' 22 לש' 1942

ע"ר מס' 1211 מיום 18.7.1942, תוס' 1 עמ' 59

הוספת סעיף 12א

ביטול וסייג

13.   (1)  הפקודות המנויות בתוספת הראשונה לפקודה זו מבוטלות בזה:

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 166 (ה"ח 307)

13. (1) הפקודות המנויות בתוספת בתוספת הראשונה לפקודה זו מבוטלות בזה:

           בתנאי –

(א)   שכל הציוויים, חוקי העזר, התקנות או המודעות שניתנו כחוק עפ"י ההוראות של כל פקודה מן הפקודות המבוטלות בזה ואשר יש להם תוקף בתחילת תקפה של פקודה זו רואין אותם כאילו ניתנו עפ"י הוראות פקודה זו ועד שלא ישונו או יבוטלו עפ"י הוראות פקודה זו ישארו שרירים וקיימים, וכל המועצותה מקומיות שהוקמו עפ"י כל הציוויים ממין זה שניתנו עפ"י פקודת המועצות המקומיות תוספנה להיות קיימות וכל חבריה יוסיפו לשמש בכהונתם כאילו לא ניתן תוקף לפקודה זו;

(ב)   שכל הרשיונות הקיימים ובני התוקף שניתנו ע"י איזו מועצה מקומית, רואין אותם כאילו ניתנו עפ"י פקודה זו ולא יהא צורך לקבל עפ"י הוראות פקודה זו כל רשיון נוסף בעד הענינים, המעשים או הדברים אשר בעדם ניתנו אותם רשיונות עד תום מועד הרשיונות הללו.

           (2)  כל הערכות ההכנסה וההוצאה שהוכנו ע"י מועצה מקומית ותנאשרו ע"י מושל מחוז, רואין אותן כהערכות שהוכנו עפ"י פקודה זו והוראות פקודה זו תחולנה על אותן הערכות.

           (3)  כל מס או תרומה או תשלום שהוטלו כחוק ע"י מועצה מקומית לכל תקופה שלא נסתיימה עם תחילת תקפה של פקודה זו יהיו ניתנים לגביה ע"י אותה מועצה מקומית ממש כאילו הוטלו עפ"י הוראות פקודה זו, וכל מס גולגולת שהוטל כחוק כאמור לעיל יהא ניתן לגבייה כאילו היה מס גולגולת שהוטל עפ"י הוראות פקודה זו.

תוספת ראשונה

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 166 (ה"ח 307)

התוספת תוספת ראשונה

       הפרק בהוצאה המתוקנת של החוקים                                                שם הפקודה

                         פג                                            פקודת הרשויות המקומיות (החלפתן)

                         פד                                            פקודת המועצות המקומיות

                         צח                                            פקודת המילוות העירוניות

                         קלב                                          פקודת הביוב והתיעול

תוספת שניה

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 166 (ה"ח 307)

הוספת תוספת שניה

(סעיף 2ד)

מי רשאי לערער

1.    בעל דין בערר לפני ועדת הבחירות או ועדת משנה שלה הרואה את עצמו מקופח על ידי החלטה סופית שלהן, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום המועצה.

מועד להגשת הערעור

2.    הערעור יוגש תוך עשרה ימים מיום החלטת ועדת הבחירות או ועדת המשנה, אם ניתנה במעמדו של המערער או תוך עשרה ימים מהיום שנמסרה לו הודעה של ועדת הבחירות או של ועדת המשנה על החלטתה בדרך שנקבעה בצו לפי סעיף 2 – אם ניתנה שלא בפניו, אלא שמותר להגיש ערעור גם לפני מסירת ההודעה.

המשיבים

3.    ועדת הבחירות תהא משיבה בערעור מלבד כל בעל דין אחר של המערער.

דרכי הדיון

4.    הערעור יוגש ויתברר על ידי בקשה בדרך המרצה כאמור בחלק ל' לתקנות הפרוצידורה האזרחית, 1938.

מסירת חומר הדיון

5.    משיודיעו לועדת הבחירות על הערעור, יעביר יושב ראש הועדה לבית המשפט כל חומר שהשתמשו בו בקשר לענין המשמש נושא לערעור.

מסירת חומר הדיון

6.    בית המשפט יפסוק בערעור תוך עשרה ימים מיום הגשתו; לא הספיק לפסוק תוך הזמן האמור, לא יעכב הערעור את הבחירות.

הודעת פסק דין

7.    רשם בית המשפט המחוזי ישלח בלי דיחוי לועדת הבחירות הודעה על פסק-דינו של בית המשפט.

תיקון פנקס הבוחרים עקב פסק הדין

8.    החליט בית המשפט על תיקון בפנקס הבוחרים, יתקן אותו בלי דיחוי יושב ראש ועדת הבחירות לפי ההחלטה.

פטור מאגרת בית המשפט

9.    לא ישולמו בקשר לערעור אגרות בית משפט, אגרת התייצבות של עורך-דין ומס בולים על ייפוי-כוח.

תוספת שלישית

מיום 8.8.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 167 (ה"ח 307)

הוספת תוספת שלישית

(סעיף 5)

מי רשאי לערער

1.    בעל דין לפני ועדת עררים הרואה עצמו מקופח על ידי החלטה סופית של ועדת עררים, רשאי לערער על ההחלטה לפני בית המשפט המחוזי, אשר באזור שיפוטו נמצא תחום המועצה.

מועד להגשת הערעור

2.    הערעור יוגש תוך ארבעה עשר יום מיום החלטת ועדת העררים אם ניתנה במעמדו של המערער, או תוך ארבעה עשר יום מהיום שנמסרה לו הודעה על ההחלטה בדרך שנקבעה בצו לפי סעיף 2 – אם ניתנה שלא בפניו, או תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הודעת ועדת העררים על החלטתה בדרך שנקבעה כאמור, אם ההחלטה היא בדבר ערר כללי של המועצה, אלא שמותר להגיש ערעור גם לפני מסירת ההודעה או פרסומה. לענין סעיף זה, "ערר כללי של המועצה" – ערר של המועצה על לוח שומה על יסוד הטענה ששומת כלל הנכסים או סוג נכסים פלוני, היא גבוהה מדי או נמוכה מדי ומבוקשת הורדה כללית או העלאה כללית מתאימה.

המשיבים

3.    בכל ערעור שאינו של המועצה – המשיבים הם המועצה ובעל דינו של המערער בועדת העררים.

דרכי הדיון

4.    הערעור יוגש ויתברר על ידי בקשה בדרך המרצה כאמור בחלק ל' לתקנות הפרוצידורה האזרחית, 1938.

מסירת חומר הדין

5.    רשם בית המשפט המחוזי יודיע לועדת השומה על הערעור, ויושב ראש הועדה יעביר לבית המשפט כל חומר שועדת השומה וועדת העררים השתמשו בו בקשר לענין המשמש נושא הערעור.

הודעת פסק הדין

6.    רשם בית המשפט המחוזי ישלח בלי דיחוי לועדת השומה הודעה על פסק-הדין של בית המשפט.

תיקון לוח השומה

7.    החליט בית המשפט המחוזי על תיקון לוח השומה, יתקן יושב ראש ועדת השומה את הלוח בלי דיחוי.

דרכי הדיון בהוספה ובבקורת ללוח השומה

8.    הוראות תוספת זו יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על ערעור על החלטת ועדת עררים בדבר הוספות ללוח השומה ובדבר בקורת לוח השומה בהתאם לצו לפי סעיף 2.

חובת תשלום הארנונה על אף הגשת הערעור

9.    החייב בתשלום ארנונה או בתשלום חובה אחר מכוח צו לפי סעיף 2, ישלם אותם במועדם, אף אם הוגש ערעור לפי תוספת זו ועדיין לא הוכרע בו; חל שינוי בשומה עקב הערעור, הוא או המועצה ישלם או יקבל את ההפרש, הכל לפי הענין.

הרולד מקמיכאל

נציב עליון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ע"ר מס' 1154 מיום 18.12.1941, תוס' 1 עמ' (ע) 119, (א) 144 (מס' 36 לש' 1941).

ע"ר מס' 1211 מיום 18.7.1942, תוס' 1 עמ' (ע) 59, (א) 77 (מס' 22 לש' 1942).

ע"ר מס' 1321 מיום 3.3.1947, תוס' 1 עמ' (ע) 15, (א) 21 (מס' 2 לש' 1944).

ע"ר מס' 1588 מיום 14.6.1947, תוס' 1 עמ' (ע) 126, (א) 153 (מס' 19 לש' 1947).

ע"ר תש"ט מס' 41 מיום 7.1.1949, תוס' א עמ' 93 (מס' 35 לשנת תש"ט-1949).

ס"ח תש"ז מס' 234 מיום 8.8.1957 עמ' 164 (ה"ח תשי"ז מס' 307 עמ' 248)  – תיקון מס' 1.

ס"ח תשכ"ד מס' 410 מיום 11.12.1963 עמ' 24 (ה"ח תשכ"ב מס' 518 עמ' 229) – תיקון מס' 2. ת"ט ס"ח תשכ"ד מס' 412 מיום 2.1.1964 עמ' 37.

הוחלפה דיני מדינת ישראל 9 מיום 1.7.1965 עמ' 256 בפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש].