נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת בנין ערים, 1936*

 תוכן ענינים

סעיף 1

השם הקצר

Go

3

סעיף 2

פירוש

Go

3

סעיף 3

הרכב ועדות מחוזיות

Go

3

סעיף 3א

מנין חוקי

Go

3

סעיף 3ב

הופעת מהנדס מקומי

Go

3

סעיף 3ג

חבר ועדה המעונין בתכנית

Go

3

סעיף 3ד

שמירת סוד

Go

4

סעיף 4

סמכותה של ועדה מחוזית להתקין חוקי עזר

Go

4

סעיף 5

סמכותן של ועדות מחוזיות להתקין תקנות

Go

4

סעיף 6

ועדות מקומיות לאזור לבנין ערים לרבות אזור עיריה

Go

4

סעיף 7

ועדה מקומית לאזור בנין עיר שאינו בגלל אזור של עיריה

Go

4

סעיף 8

ועדות מקומיות חייבות למסור פרטים לועדה המחוזית

Go

4

סעיף 9

סמכויותיהן וחובותיהן של ועדות מקומיות

Go

4

סעיף 10

יצירת אזור לבנין

Go

4

סעיף 11

הגבלה על הבניה לאחר יצירת אזור לבנין ערים

Go

5

סעיף 12

קיצורי תכניות

Go

5

סעיף 13

הגבלות על הבניה כתוצאה מקיצור תכנית

Go

5

סעיף 14

תכנית מפורטת

Go

5

סעיף 15

הועדה המחוזית רשאית לדרוש שתוכן תכנית מפורטת

Go

6

סעיף 16

פרסומן של תכניות

Go

6

סעיף 17

התנגדויות לתכניות

Go

6

סעיף 18

אישורן של תכניות מקוצרות וקבלתן תוקף

Go

6

סעיף 18א

אישור תכניות מפורטות וקבלתן תוקף

Go

6

סעיף 19

הסמכות לתקן את התכנית, להפסיקה או לבטלה

Go

6

סעיף 20

תכניות פרצלציה

Go

7

סעיף 20א

חלוקה חדשה

Go

7

סעיף 20ב

רישום הערה בספרי האחוזה

Go

7

סעיף 20ג

תחילתה של חלוקה חדשה

Go

7

סעיף 20ד

רישום החלוקה בספרי האחוזה

Go

7

סעיף 20ה

השפעת חלוקה חדשה על שעבודים

Go

7

סעיף 20ו

איחוד מגרשים ללא הסכמת הבעלים

Go

7

סעיף 20ז

הבטחת הזכויות של בעל משכנתה

Go

8

סעיף 20ח

תשלום ריבית

Go

8

סעיף 21

מתן רשיונות

Go

8

סעיף 22

ערעור על סירוב ליתן רשיון

Go

8

סעיף 23

הבאת הענין בפני הועדה המחוזית

Go

8

סעיף 24

הועדה המחוזית רשאית לדרוש הפקעה

Go

8

סעיף 25

הפרוצדורה לאחר הפקעה

Go

8

סעיף 26

חילופי קרקע בקרקע

Go

8

סעיף 27

הפקעה לצרכי כבישים

Go

8

סעיף 28

דחית גמר ההפקעה

Go

8

סעיף 29

השמוש בנכסים שהופקעו

Go

9

סעיף 30

מכירה מחדש של נכסים שנרכשו עפ"י התכנית

Go

9

סעיף 31

הוצאות התכנית

Go

9

סעיף 32

מס השבחה

Go

9

סעיף 33

גבית מס השבחה בעד עליה בשוי הקרקע לפני תחילת תקפה של פקודה זו

Go

9

סעיף 34

פיצויים על היזקות שהוסבו ע"י התכנית

Go

9

סעיף 35

עונשין על עברות וכו'

Go

10

סעיף 36

סמכותו של בית המשפט ליתן צו בינים

Go

11

סעיף 36א

הפסקת בניה על פי צו מינהלי

Go

11

סעיף 36ב

תוכן צו הפסקה מינהלי

Go

11

סעיף 36ג

הריסת תוספת הבניה אחרי צו הפסקה מינהלי

Go

11

סעיף 36ד

תקפו של צו הפסקה

Go

12

סעיף 36ה

ערעור לבית המשפט

Go

12

סעיף 36ו

עונשין

Go

12

סעיף 36ז

נזיקין

Go

12

סעיף 36ח

סטיה ניכרת מתנאי הרשיון   מהי

Go

12

סעיף 36ט

רשיון שהושג בטעות שוא

Go

12

סעיף 36י

בזיון בית המשפט

Go

12

סעיף 36יא

צו לדיור חלוף

Go

12

סעיף 36יב

רישום הערה בספרי האחוזה

Go

12

סעיף 36יג

תקנות סדרי דין

Go

12

סעיף 37

בוררות

Go

13

סעיף 38

הסמכות להכנס לקרקע ולבנינים כדי למדוד וכו'

Go

13

סעיף 39

הופעה במשפטים וכו'

Go

13

סעיף 40

הקנאת תוקף לפסקי דין ידועים

Go

13

סעיף 41

ביטול והוצאת חוקים מן הכלל

Go

13

סעיף 42

תחילת תקפה של הפקודה

Go

13

תוספת

Go

13


פקודת בנין ערים

מס' 28 לש' 1936

פקודה הממזגת ומתקנת את חוק בנין ערים וכפרים

הנציב העליון לפלשתינה (א"י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א"י) לאמור:

השם הקצר

1.    פקודה זו תקרא פקודת בנין ערים 1936.

פירוש

2.    בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר:

          "ועדת מחוזית" פירושה הועדה לבנין ערים שתתכונן עפ"י הוראות פקודה זו במחוז ובשביל המחוז.

          "ועדה מקומית" פירושה ועדה מקומית לבנין ולבנין ערים שתתכונן עפ"י הוראות פקודה זו;

מס' 8 לש' 1938

          "בנין" פירושו כל מבנה, בין שהוא בנוי מאבן, בטון, טיט, ברזל, עצים, ובין שהוא בנוי מכל חומר אחר, והוא כולל כל יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרא, כרכוב או בליטה או חלק מבנין או כל דבר המחובר אליו או כל קיר, סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או גודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה או שטח;

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' 13

הוספת הגדרת "בנין"

מס' 8 לש' 1938

          "שמוש שלא בהתאמה" בבנין או בקרקע פירושו השמוש באותו בנין או באותה קרקע לצורך כל ענין שלא ניתנה לגביו רשות להשתמש בו (בין באופן מפורש ובין מחמת שהבנין או הקרקע נמצאים באזור מיוחד) עפ"י תכנית בנין-עיר מאושרת או תכניות בנין עיר מאושרות הנוגעות לאותו בנין או לאותה קרקע ועפ"י כל רשיון שניתן לגביהם עפ"י פקודה זו או עפ"י כל פקודה שבוטלה ע"י פקודה זו;

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' 13

הוספת הגדרת "שמוש שלא בהתאמה"

מס' 8 לש' 1938

          "תכנית בנין ערים" כוללת תכניות בנין ערים מקוצרות, תכניות בנין ערים מפורטות ותכניות פרצלציה.

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938 תוס' 1, עמ' 13

הוספת הגדרת "תכנית בנין ערים"

ועדות בנין ערים

הרכב ועדות מחוזיות (תיקון מס' 2) תשי"ד-1954

3.       לכל מחוז תהיה ועדה לבניה ולתכנון עיר והרכבה הוא:

מיום 17.10.1954

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ד מס' 166 מיום 17.9.1954 עמ' 232 (ה"ח 184)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

ועדות מחוזיות

3. (1) בכל מחוז תתכונן ועדה לבנין ולבנין ערים שתהא מורכבת, כדלקמן:

(א) מושל המחוז שישמש יו"ר הועדה;

(ב) בא כוח של היועץ המשפטי;

(ג) בא כוח של מנהל שרותי הרפואה;

(ד) בא כוח של מנהל מחלקת העבודות הצבוריות;

(ה) פקיד של ממשלת פלשתינה (א"י) שתהא לו הכשרה בבנין ערים ושיתמנה כדין ע"י הנציב העליון;

(2) שלושה חברים של ועדה זו יהוו מנין חוקי. אם היו הדעות שקולות תהא ליו"ר דעה שניה או מכרעת.

(א)  הממונה על המחוז שיהיה יושב ראש הועדה;

(ב)  נציג שר המשפטים;

(ג)   נציג שר הבריאות;

(ד)  נציג שר העבודה;

(ה)  נציג שר התחבורה;

(ו)   נציג שר האוצר;

(ז)   נציג שר החקלאות;

(ח)  נציג שר הבטחון;

(ט)  נציג שר הפנים, בעל הכשרה מקצועית בעניני בנין ערים;

(י)   ארבעה חברים שימנה שר הפנים מתוך אנשים שאינם עובדי המדינה ולא עובדי רשות מקומית שבאותו מחוז;

דרך המינוי תהיה כך:

(1)  עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות שבמחוז רשאיות להגיש לשר הפנים רשימת מועמדים שתכלול לפחות שמותיהם של שני מועמדים (להלן – רשימת מועמדים).

(2)  הוגשו רשימות מועמדים, ימנה שר הפנים מתוך רשימות אלה שני חברים לפחות; הוגשו רשימות מועמדים על ידי כל שלושת סוגי הרשויות המקומיות האמורות, ולדעת שר הפנים מן הראוי הוא שיוצגו בנפרד בועדה המחוזית, ימנה שר הפנים חבר אחד מרשימתו של כל סוג; את שאר החברים להשלמת המספר ארבעה רשאי הוא למנות שלא מתוך אחת הרשימות.

(3)  לא הוגשו רשימות מועמדים, רשאי השר למנות את כל ארבעת החברים באופן חפשי, בכפוף לסייגים שברישא לפסקה זו.

(4)  לענין סעיף זה – מועצה אזורית – מועצה מקומית שהוקמה בצו על פי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941, והמכונה "מועצה אזורית" באותו צו.

מנין חוקי (תיקון מס' 2) תשי"ד-1954

3א.     המנין החוקי של ועדה מחוזית יהיה שבעה; היו בהצבעה הדעות שקולות יכריע היושב ראש.

מיום 17.10.1954

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ד מס' 166 מיום 17.9.1954 עמ' 232 (ה"ח 184)

הוספת סעיף 3א

הופעת מהנדס מקומי (תיקון מס' 2) תשי"ד-1954

3ב.     היה נושא הדיון בועדה מחוזית תכנית בנין עיר בתחום רשות מקומית, או מקרקעין, או בנינים מסויימים בתחום כאמור, תזמין הועדה המחוזית את מהנדס הרשות המקומית – אם ישנו – לבוא לפניה, ואם בא, תתן לו הזדמנות להשמיע את דבריו לפני שתחליט בענין.

מיום 17.10.1954

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ד מס' 166 מיום 17.9.1954 עמ' 232 (ה"ח 184)

הוספת סעיף 3ב

חבר ועדה המעונין בתכנית (תיקון מס' 2) תשי"ד-1954

3ג.     (1)  חבר ועדה מחוזית שיש לו במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל תכנית או ענין העומד לדיון לפני הועדה המחוזית –

מיום 17.10.1954

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ד מס' 166 מיום 17.9.1954 עמ' 233 (ה"ח 184)

הוספת סעיף 3ג

(א)   יודיע על כך לועדה המחוזית מיד לאחר שנודע לו, כי התכנית או הענין האמורים עומדים לדיון; ההודעה תהיה בעל פה בישיבת הועדה ותירשם בפרוטוקול או תימסר בכתב;

(ב)   לא ישתתף בדיוני הועדה על אותו תכנית או ענין ולא יצביע בהחלטה על כל שאלה בקשר להם.

          (2)  הוראות סעיף קטן (1) לא יחולו על חבר ועדה מחמת זה בלבד שהוא בעל מניות או חבר בתאגיד שיש לו, באופן המפורש באותו סעיף קטן, חלק או טובת הנאה בתכנית או בענין כאמור, אם אין חבר הועדה משמש מנהל או פקיד אחראי לאותו תאגיד, ואם חלקו בהונו או ברווחיו אינו עולה על חמישה אחוזים.

          (3)  העובר על הוראות סעיף קטן (1), דינו – מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני הענשים כאחד; הוראה זו אינה גורעת מאחריותו הפלילית או האזרחית של אדם על פי כל דין אחר.

שמירת סוד (תיקון מס' 2) תשי"ד-1954

3ד.     (1)  מי שנתמנה חבר ועדה מחוזית על פי סעיף 3(י) לא יגלה דבר שהגיע לידיעתו במהלך דיוני הועדה ושהועדה החליטה לשמור אותו בסוד, אלא במידה שהוא חייב לגלות את הדבר לפי כל דין.

מיום 17.10.1954

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ד מס' 166 מיום 17.9.1954 עמ' 233 (ה"ח 184)

הוספת סעיף 3ד

          (2)  העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני הענשים כאחד.

סמכותה של ועדה מחוזית להתקין חוקי עזר מס' 8 לש' 1938

4.    (1)  לועדה מחוזית תהא הסמכות להתקין מזמן לזמן חוקי עזר בין לכל אזור בנין הערים שבמחוזה ובין לאזור מאזוריו, ולקבוע בהם את התנאים להגשת בקשות רשיונות לועדה מקומית ולמתן רשיונות ע"י אותה ועדה, צירוף תנאים מיוחדים לכל רשיון, טיב העבודה ואופן השמוש בבנינים או בקרקע שדרוש לקבל בעדם רשיון, המסים שישולמו בעד הרשיונות, הנחת התרשימים, החתכים והשרטוטים של העבודה העומדת להעשות ולהבטחת רוחב מספיק של רחובות ובנינים של רחובות, היציבות, האורור והסניטציה של כל הבנינים החדשים והיציבות ותקוני המבנה או השנוי של כל בנין קיים.

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' 13

(1) לועדה מחוזית תהא הסמכות להתקין מזמן לזמן חוקי עזר בין לכל אזור בנין הערים שבמחוזה ובין לאזור מאזוריו, ולקבוע בהם את התנאים להגשת בקשות רשיונות לועדה מקומית ולמתן רשיונות ע"י אותה ועדה, צירוף תנאים מיוחדים לכל רשיון, טיב העבודה ואופן השמוש בבנינים או בקרקע שדרוש לקבל בעדם רשיון, המסים שישולמו בעד הרשיונות, הנחת התרשימים, החתכים והשרטוטים של העבודה העומדת להעשות ולהבטחת רוחב מספיק של רחובות ובנינים של רחובות, היציבות, האורור והסניטציה של כל הבנינים החדשים והיציבות ותקוני המבנה או השנוי של כל בנין קיים.

          (2)  שום חוקי עזר שהותקנו עפ"י הוראות סעיף זה לא יהא להם תוקף עד אם נתאשרו ע"י הנציב העליון. חוקי העזר שנתאשרו בדרך זו יפורסמו בעתון הרשמי ויקבלו תוקף ביום שיהא נזכר בהם, ואם לא הוזכר יום כזה – שלושים יום לאחר פרסומם.

סמכותן של ועדות מחוזיות להתקין תקנות

5.    ועדה מחוזית תהא לה הסמכות להתקין מזמן לזמן תקנות למחוזה בנוגע לענינים דלקמן:

(תיקון מס' 3) תשי"ז-1957

(א)  הכנת תכנית ע"י הועדה המקומית ויוזמים אחרים וביצועה, וכל ענין הכרוך בכך, לרבות הכנת תכנית לצרכי רישום בספרי האחוזה;

מיום 18.7.1957

תיקון מס' 3

ס"ח תשי"ז מס' 231 מיום 18.7.1957 עמ' 135 (ה"ח 305)

(א) הכנת תכנית ע"י הועדה המקומית ויוזמים אחרים וביצועה, וכל ענין הכרוך בכך, לרבות הכנת תכנית לצרכי רישום בספרי האחוזה;

(ב)  טופסיהן ותכנן של הודעות התנגדות לכל תכנית מקוצרת, או תכנית מפורטת או תכנית פרצלציה, ובנוגע לזמן שמותר להגיש בו התנגדות.

(תיקון מס' 3) תשי"ז-1957

(ג)   בנוגע לטופסי תביעות להיזקות בנכסים שנפגעו ע"י תכנית או לפי סעיף 20(ו), והפרוצדורה שינהגו בה בענין זה, ותביעות לגבית מס השבחה המתעוררות מתוך תכנית וסילוקן של תביעות אלה.

מיום 18.7.1957

תיקון מס' 3

ס"ח תשי"ז מס' 231 מיום 18.7.1957 עמ' 135 (ה"ח 305)

(ג) בנוגע לטופסי תביעות להיזקות בנכסים שנפגעו ע"י תכנית או לפי סעיף 20ו, והפרוצדורה שינהגו בה בענין זה, ותביעות לגבית מס השבחה המתעוררות מתוך תכנית וסילוקן של תביעות אלה.

(ד)  בנוגע לכל ענין הצריך לקיומם של כל חוק עזר שהותקן עפ"י הוראות פקודה זו, או הכרוך בכך;

מס' 8 לש' 1938

(ה)  כל ענין הדרוש כדי להבטיח ששום עבודה או כל שמוש שלא בהתאמה שדרוש רשיון בעדם לא יבוצעו בלא רשיון, או שלא בהתאם לכל רשיון שניתן בעדם;

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' 13

החלפת פסקה 5(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) כל ענין הדרוש כדי להבטיח ששום עבודה שדרוש רשיון בעדה לא תבוצע בלא רשיון, או שלא בהתאם לכל רשיון שניתן בעדה;

(ו)   בענין הסדרת הזכויות וההתחייבויות ההדדיות של בעלים סמוכים, חוכרים או מחזיקים סמוכים של נכסים המצויים בתוך כל אזור לבנין ערים ביחס להקמתם של מחיצות וקירות חיצוניים וליסודותיהם של קירות אלה, וביחס לתקונם, להחזקתם ולנקוים, וכן בנוגע לאופן יישובם של סכסוכים וחילוקי דעות על זכויות וחובות אלה.

(ז)   בענין הסדרת הריסתם של מבנים מסוכנים;

(תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

(ח)  בענין דרך מסירתן של הודעות ותעודות אחרות עפ"י הוראות פקודה זו.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 93 (ה"ח 353)

(ח) בענין דרך מסירתן של הודעות ותעודות אחרות עפ"י הוראות פקודה זו.

שום תקנה שהותקנה עפ"י הוראות סעיף זה לא יהא לה תוקף עד אם נתאשרה ע"י הנציב העליון. כל התקנות שנתאשרו בדרך זו תפורסמנה בעתון הרשמי.

ועדות מקומיות לאזור לבנין ערים לרבות אזור עיריה

6.    מקום שהנציב העליון מצוה עפ"י הוראות פקודה זו שאיזה אזור יהא אזור לבנין ערים ואותו אזור לבנין ערים כולל אזור של עיריה או חלק הימנו, הרי מועצת אותה העיריה תשמש ועדה מקומית לבנין ולבנין ערים לאותו אזור לבנין ערים, ובאותו אזור לבנין ערים תשמש אותה מועצה בסמכויות המסורות עפ"י פקודה זו לאותן ועדות וכל הכספים או המסים המגיעים בקשר עם כך, וכל ההוצאות המוצאות בקשר עם כך ישולמו ע"י קופת העיר או לקופת העיר, ואפילו אם היה איזה חלק מאותו אזור לבנין עיר מצוי מחוץ לאזור העיריה.

ועדה מקומית לאזור בנין עיר שאינו בגלל אזור של עיריה מס' 5 לש' 1939

7.    (1)  מקום שהנציב העליון מצוה, עפ"י הוראות פקודה זו, שאיזה אזור יהא אזור לבנין ערים ואותו אזור אינו כולל אזור עיריה או חלק הימנו, תמנה הועדה המחוזית למחוז שבו נמצא אותו אזור לבנין ערים ותבחר (או תבחר) מזמן לזמן מתוך רשימה שתוצע על ידה לא יותר משבעה אנשים שישמשו ועדה מקומית לבנין ולבנין ערים לאותו אזור לבנין ערים, ואחד מן האנשים הללו יתמנה על ידה כיו"ר הועדה. לפחות שנים מן האנשים האלה יהיו אנשים שאינם פקידי ממשלת פלשתינה (א"י).

מיום 2.2.1939

מס' 5 לשנת 1939

ע"ר מס' 862 מיום 2.2.1939, תוס' 1, עמ' 7

(1) מקום שהנציב העליון מצוה, עפ"י הוראות פקודה זו, שאיזה אזור יהא אזור לבנין ערים ואותו אזור אינו כולל אזור עיריה או חלק הימנו, תמנה הועדה המחוזית למחוז שבו נמצא אותו אזור לבנין ערים ותבחר (או תבחר) מזמן לזמן מתוך רשימה שתוצע על ידה לא יותר משבעה אנשים שישמשו ועדה מקומית לבנין ולבנין ערים לאותו אזור לבנין ערים, ואחד מן האנשים הללו יתמנה על ידה כיו"ר הועדה. לפחות שנים מן האנשים האלה יהיו אנשים שאינם פקידי ממשלת פלשתינה (א"י).

          (2)  ארבעה חברים של ועדה זו יהוו מנין חוקי, ואם היו הדעות שקולות תהא ליו"ר דעה שניה או מכרעת.

          (3)  הנציב העליון רשאי ליתן הוראות לביצועה של תכנית לבנין ערים ע"י ועדה זו, לרבות הוראות בענין גבית כל כספים או מסים המגיעים בקשר עם כך ובענין הוצאות התכנית הזאת ורכישת הקנין של כל קרקע בקשר עם כך.

ועדות מקומיות חייבות למסור פרטים לועדה המחוזית

8.    כל ועדה מקומית תמסור לועדה המחוזית מזמן לזמן את הפרטים והידיעות שיהא צורך בהם בנוגע לצרכי האזור לבנין ערים מפאת הרחבת הרחובות, התקנת רחובות חדשים או רחבות ובענין כוונה ומהותה של התפתחות הסביבה.

סמכויותיהן וחובותיהן של ועדות מקומיות מס' 8 לש' 1938

9.    (1)  ועדה מקומית תסדיר את ענין בניתם והריסתם של הבנינים, הרחבתם וסידורם של רחובות ושאר ענינים הקבועים לפי הוראות פקודה זו או כל פקודה אחרת וכל חוקי עזר, תכנית-בנין-עיר או תקנות שהותקנו על פיהן.

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' 13

(1) ועדה מקומית תסדיר את ענין בניתם והריסתם של הבנינים, הרחבתם וסידורם של רחובות ושאר ענינים הקבועים לפי הוראות פקודה זו או כל פקודה אחרת וכל חוקי עזר, תכנית-בנין-עיר או תקנות שהותקנו על פיהן.

          (2)  ועדה מקומית חייבת לעשות את כל הדרוש, בהתאם להוראות פקודה זו או כל תקנות שהותקנו על פיה כדי להבטיח את קיומן של הוראות פקודה זו וכל חוקי עזר ותקנות שהותקנו על פיה.

          (3)  ועדה מחוזית רשאית למסור הודעה בכתב לועדה מקומית ולדרוש מאתה לנקוט בצעדים אלה, אם בכלל ואם בקשר עם מקרה מסויים ואם לא קיימה הועדה המקומית את האמור במודעה במשך הזמן המפורט בה, הרשות בידי הועדה המחוזית לנקוט בצעדים אלה ולצורך זה תהיינה לה כל הסמכויות של אותה ועדה מחוזית וכל כסף שהוציאה הועדה המחוזית לצורך זה ייגבה מאת הועדה המקומית.

אזורי בנין ערים

יצירת אזור לבנין

10.  (1)  משהגישה ועדה מחוזית בקשה ליצור אזור במחוז כאזור לבנין ערים, רשאי הנציב העליון לעשות זאת בצו. צו זה יפורסם בעתון הרשמי ואם היה האזור לבנין ערים כולל אזור עיריה או חלק הימנו, מדביקין את הצו גם במשרדי העיריה. הצו יקבל תוקף שבעה ימים לאחר יום פרסומו בעתון הרשמי חוץ אם נקבע בצו תאריך אחר.

          (2)  תחומי אזור לבנין עיר ייקבעו ע"י הועדה המחוזית וצריך לציינם בצו המוזכר בסעיף קטן (1) מסעיף זה.

          (3)  אפילו אם היה אזור או חלק הימנו מפותח מכבר, הרי אם סבורה הועדה המחוזית כי מחמת הענין הארכיאולוגי או חן הטבע השפוך עליו, צריך להפכו לאזור לבנין ערים כדי שצביונו ישתמר, הרשות בידי הנציב העליון להכריז אזור זה כאזור לבנין ערים עפ"י הוראות פקודה זו.

מס' 8 לש' 1938

          (4)  למרות כל דבר האמור בפקודה זו, הרי כל אזור בנין עיר הקיים בתחילת התוקף של פקודה זו ונוצר כחוק כאזור בנין עיר עפ"י הוראות כל פקודה המבוטלת ע"י פקודה זו, יחשב כאילו הנהו וכאילו היה תמיד אזור בנין עיר שנוצר עפ"י צו מאת הנציב העליון עפ"י סעיף זה, וגבולותיו שנקבעו כחוק עפ״י הוראות כל פקודה שבוטלה כך, יחשבו כאילו נקבעו כחוק עפ"י הוראות פקודה זו.

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' 13

הוספת סעיף קטן 10(4)

הגבלה על הבניה לאחר יצירת אזור לבנין ערים

11.  למיום הנתן הצו היוצר אזור לבנין ערים תחולנה הוראות אלה בתוך אותו אזור:

(א)  אסור לשום אדם לסול או לבנות או לסגור רחוב או לנסות לסול או לבנות או לסגור רחוב בלא שיקבל תחילה רשיון לכך מאת הועדה המקומית.

(ב)  אסור להקים בנין או להרסו או לבנותו מחדש ואסור לעשות בו כל שנוי, או להוסיף לו כל הוספה או לעשות בו כל תיקוני מבנה (זולת תקונים פנימיים שאינם תיקוני-מבנה) בלא לקבל תחילה רשיון לכך מאת הועדה המקומית.

מס' 8 לש' 1938 מס' 5 לש' 1939

(ג)   שום בנין או קרקע לא ינהגו בהם שמוש שלא בהתאמה בלי לקבל תחלה רשיון לכך מאת הועדה המקומית שאושר בכתב ע״י ועדת המחוז:

בתנאי שאם בשעת קבלת הוראה זו תוקף נהגו בכל בנין או קרקע שמוש-שלא-בהתאמה, מותר להמשיך אותו שמוש-שלא-בהתאמה באותו בנין או באותה קרקע. אולם מאותו זמן ואילך אין להנהיג בהם כל שמוש אחר שלא בהתאמה, וכן לא יוסיפו לנהוג באותו שמוש-שלא-בהתאמה לאחר שחל שינוי בבעלות או במחזיק של אותו בנין או קרקע, אלא אם כן נתקבל תחלה רשיון לכך מאת הועדה המקומית שנתאשר בכתב ע"י הועדה המחוזית.

בתנאי שרשאית הועדה המחוזית, בצו, לצוות שהוראות סעיף זה, כולן או מקצתן, לא תחולנה בכל חלק מסוים או בכל חלקים מסוימים של אזור בנין עיר, או שתחולנה רק בחלק מסוים או בחלקים מסוימים, או שתחולנה באותם התקונים שיקבעו באותו צו.

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' 14

הוספת פסקה 11(ג)

מיום 2.2.1939

מס' 5 לשנת 1939

ע"ר מס' 862 מיום 2.2.1939, תוס' 1, עמ' 7

(ג) שום בנין או קרקע לא ינהגו בהם שמוש שלא בהתאמה בלי לקבל תחלה רשיון לכך מאת הועדה המקומית שאושר בכתב ע״י ועדת המחוז:

בתנאי שאם בשעת קבלת הוראה זו תוקף נהגו בכל בנין או קרקע שמוש-שלא-בהתאמה, מותר להמשיך אותו שמוש-שלא-בהתאמה באותו בנין  או באותה קרקע. אולם מאותו זמן ואילך אין להנהיג בהם כל שמוש אחר שלא בהתאמה, וכן לא יוסיפו לנהוג באותו שמוש-שלא-בהתאמה לאחר שחל שינוי בבעלות או בשוכר במחזיק של אותו בנין או קרקע, אלא אם כן נתקבל תחלה רשיון לכך מאת הועדה המקומית שנתאשר בכתב ע"י הועדה המחוזית.

בתנאי שרשאית הועדה המחוזית, בצו, לצוות שהוראות סעיף זה, כולן או מקצתן, לא תחולנה בכל חלק מסוים או בכל חלקים מסוימים של אזור בנין עיר, או שתחולנה רק בחלק מסוים או בחלקים מסוימים, או שתחולנה באותם התקונים שיקבעו באותו צו.

תכניות בנין ערים

קיצורי תכניות

12.  (1)  כל ועדה מקומית חייבת להגיש לועדה המחוזית, במשך הזמן שייקבע על ידי הועדה המחוזית, תכנית מקוצרת לבנין ערים ביחס לכל הקרקעות שבתחומי אזור לבנין ערים מתוך מטרה כללית להבטיח תנאים הוגנים של בריאות, סניטציה ותחבורת ונוחות בקשר עם סדר התויתה ושמושה של הקרקע.

מס' 30 לש' 1941

          (2)  בלי לפגוע בסמכויותיה של הועדה המקומית עפ"י פקודה זו, הרי כל תכנית שסעיף זה חל עליה יכולה לקבוע הוראה לגבי כל ענין מהענינים הקבועים בסעיף 14, וצריכה לדאוג לענינים דלקמן, כלם או מקצתם, ככל אשר תקבע הועדה המחוזית:-

מיום 10.11.1941

מס' 30 לשנת 1941

ע"ר מס' 1139 מיום 10.11.1941, תוס' 1, עמ' 83

(2) בלי לפגוע בסמכויותיה של הועדה המקומית עפ"י פקודה זו, הרי כל תכנית שסעיף זה חל עליה הרי כל תכנית שסעיף זה חל עליה יכולה לקבוע הוראה לגבי כל ענין מהענינים הקבועים בסעיף 14, וצריכה צריכה לדאוג לענינים דלקמן, כלם או מקצתם, ככל אשר תקבע הועדה המחוזית:-

(א)   בנין כבישים ורחובות חדשים, ובניתם, הטיתם וסגירתם של דרכים ורחובות קיימים,

(ב)   קביעת קוי הבנין ושטחים פתוחים מאחורי הבנין,

(ג)    ביוב, לרבות תעול,

(ד)   הספקת מים,

(ה)   הגבלת אזורים שמותר או אסור לעסוק בהם במלאכות ובתעשיות מיוחדות או שיחדו אותם לצרכי דירות או לצרכים אחרים.

(ו)    הטלת התנאים וההגבלות בענין השטחים הפתוחים שצריך להחזיק מסביב לבנינים, גבהם המסויים ואופים של בנינים שיתירו להקים באזורים מסויימים.

(ז)    ציון תחומיהם של שטחים פתוחים פרטיים וצבוריים ושטחי טבע סגורים.

(ח)   ייחוד קרקע לצורך מגרשי תעופה.

(ט)   ייחוד קרקע כמגרשים לבתי עלמין.

          (3)  לתכנית צריך לצרף תרשים או תרשימים של האזור.

          (4)  ועדה מקומית שאינה מגישה תכנית, לכשנדרשה בכך, עפ"י הוראות פקודה זו, רשאית הועדה המחוזית להכין קיצור תכנית, ודינה של אותה תכנית יהא לכל מטרות פקודה זו כדין קיצור תכנית שהוכן ע"י הועדה המקומית.

הגבלות על הבניה כתוצאה מקיצור תכנית

13.  (1)  מיד לאחר שועדה מקומית קבלה החלטה להכין קיצור תכנית לבנין עיר לכל חלק של אזור לבנין עיר, תפרסם מודעה במקום האומרת כי הולכים ומכינים תכנית לאותו אזור. משנתפרסמה המודעה רשאית הועדה המחוזית לקבוע תנאים שעל פיהם מותר ליתן רשיון בנין בתוך האזור שהתכנית המוצעת מתיחסת לו.

          (2)  לאחר שהוגשו קיצור תכנית או תכנית מפורטת לבנין ערים בהתאם לסעיף 16 של פקודה זו, לא תתן הועדה המקומית כל רשיון בנין באזור שאותה תכנית נוגעת לו, אלא בהתאם לתכנית, חוץ אם נתקבל תחילה אשורה של הועדה המקומית.

          (3)  הועדה המחוזית רשאית בכל עת, לאחר שהוגשה תכנית לבנין ערים, לאסור מתן כל רשיון באזור הנפגע ע"י התכנית או לקבוע תנאים שבהם מותר ליתן רשיון.

תכנית מפורטת

14.  (1)  הרשות בידי ועדה מקומית להכין בכל עת תכנית בנין ערים מפורטת בקשר עם כל קרקע באזור לבנין ערים, או לקבל, אם בתקונים ואם בלא תקונים, כל תכנית לבנין ערים שהוצעה ע"י כל הבעלים של אותה קרקע או ע"י מקצתם של בעלים אלו. תכנית זו לא תקבל תוקף אלא אם כן נתאשרה ע"י הועדה המחוזית, וועדה זו רשאית לסרב לאשרה, אם לא יעשו בה תקונים שתמצא לראוי לדרוש ואם לא יקיימו בה תנאים שתמצא לראוי להטיל.

          (2)  תכנית לבנין ערים שהוכנה או נתקבלה עפ"י סעיף זה תטפל בענינים הקבועים בסעיף 12 של פקודה זו כולם או מקצתם, ואם יש בדעת השלטונות לדאוג לענינים דלקמן, תטפל אף בענינים הבאים:

(א)   חלוקת קרקע לאזורי בנין ולמגרשים;

(ב)   הקצאת קרקע לצרכי צבור מכל המינים לרבות כבישים, מגרשים פתוחים, שוקים, גנים, בתי ספר, מקומות-פולחן דתי, מגרשי שעשועים, מקומות לחניית מכוניות, מגרשי תעופה, בתי מטבחים ובתי קברות;

(ג)    הקדשת כבישים לצבור;

(ד)   איסור ההערמה והשפיכה של אשפה וחמרי פסולת, וכן הסדרתם של הדברים האלה והפיקוח עליהם;

מס' 8 לש' 1938

(ה)   מאור וחשמל, וקביעת מקומות לכבלי-מילואים של חשמל;

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' 14

החלפת פסקה 14(2)(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) מאור;

(ו)    קביעת מקומם של בנינים היעודים לשמוש מיוחד וציון תחומיהם של שטחים הכפופים לתנאים מגבילים;

(ז)    שימורם של חפצים שיש בהם ענין ארכיאולוגי, או ענין של יופי, ושל בנינים ומקומות המשמשים לצרכי דת או של בתי קברות, או בנינים הנערצים מבחינה דתית.

(ח)   ביטולם של אזורים צפופים ודחוקים, ובנינם מחדש;

(ט)   הפיקוח על גדלם, גבהם ומראם החיצוני של בנינים;

מס' 8 לש' 1938

(י)    נטיעתם ושמירתם של עצים;

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' 14

החלפת פסקה 14(2)(י)

הנוסח הקודם:

(י) שמירתם של עצים;

(תיקון מס' 3) תשי"ז-1957

(י"א)        סידור מגרשים מחדש ע"י שנוי תחומיהם או ע"י צירופם של שני מגרשים או יותר השייכים לבעלים שונים, למגרש אחד בבעלות משותפת;

מיום 18.7.1957

תיקון מס' 3

ס"ח תשי"ז מס' 231 מיום 18.7.1957 עמ' 135 (ה"ח 305)

(י"א) סידור מגרשים מחדש ע"י שנוי תחומיהם או ע"י צירופם של שני מגרשים או יותר השייכים לבעלים שונים, למגרש אחד בבעלות משותפת, וזה בהסכמתם של הבעלים;

(י"ב)        הקצאת מגרשים לכל בעל קרקע שנושל מן הקרקע, לצורך גישומה של התכנית;

(י"ג) הסמכויות המיוחדות שתהיינה מסורות לועדה המקומית או לרשות אחראית לצורך קיומן של המטרות הכלליות של התכנית;

(י"ד)        תנאים מיוחדים לצורך השמוש בסמכויות בענין מודעה או שאר דברים כיוצא בזה;

(ט"ו)        בכמה תעלה התכנית וכל הוראה בענין גבית מס השבחה על נכסים ששוים יעלה מחמת הוצאתה של התכנית לפועל.

          (3)  לתכנית צריך לצרף תרשים או תרשימים של האזור.

הועדה המחוזית רשאית לדרוש שתוכן תכנית מפורטת

15.  (1)  מקום שהועדה המחוזית נוכחת כי יש צורך בהכנת תכנית מפורטת לבנין ערים בנוגע לכל קרקע באזור לבנין ערים, רשאית היא לדרוש מועדה מקומית להכין ולהגיש תכנית כזאת ואם נתאשרה התכנית, לעשות את כל הדרוש לצורך הוצאתה לפועל.

          (2)  ועדה מקומית שאינה מגישה תכנית לאחר שנדרשה לכך עפ"י הוראות פקודה זו, רשאית הועדה המחוזית להכין תכנית מפורטת ואותה תכנית דינה לכל צרכי פקודה זו כדין תכנית מפורטת שהוכנה ע"י הועדה המקומית.

פרסומן של תכניות מס' 5 לש' 1939

16.  (1)  העתקות של קיצורי תכניות ותכניות מפורטות והתרשימים המצורפים להם תונחנה במשרד הועדה המקומית, וכל המעונין בהם רשאי לעיין בהם חנם אין כסף. הודעה בענין הנחת התכנית הזאת תודבק במשרדי העיריה אם התכנית כוללת חלק מאזור של העיריה, ואם אין התכנית כוללת חלק של אזור העיריה – תודבק ההודעה במקום שנוהגין להדביק בו מודעות לקהל ביחס לאזור התכנית, ופרסם יפרסמו את המודעה בעתון הרשמי.

מיום 2.2.1939

מס' 5 לשנת 1939

ע"ר מס' 862 מיום 2.2.1939, תוס' 1, עמ' 7

(1) העתקות של קיצורי תכניות ותכניות מפורטות והתרשימים המצורפים להם תונחנה במשרד הועדה המקומית, וכל המעונין בהם רשאי לעיין בהם חנם אין כסף. הודעה בענין הנחת התכנית הזאת תודבק במשרדי העיריה אם התכנית כוללת חלק מאזור של העיריה, ואם אין התכנית כוללת חלק של אזור העיריה – תודבק ההודעה במקום שנוהגין להדביק בו מודעות לקהל באזור ביחס לאזור התכנית, ופרסם יפרסמו את המודעה בעתון הרשמי.

          (2)  כמו כן תמסר הודעה על התכנית לכל מוסד דתי שנכסיו נפגעים ע"י התכנית; ואילו בקרקע הכוללת מקום קדוש או הסמוכה לסביבת מקום קדוש תמסר מודעה לכל ועדה שתתכונן להגנת המקומות הקדושים בפלשתינה (א"י).

התנגדויות לתכניות

17.  (1)  כל המעונין, אם כבעלים או בצורה אחרת, בקרקע, בבנין או בנכסים הנפגעים ע"י תכנית שהונחה עפ"י הוראות סעיף 16 מפקודה זו רשאי להגיש התנגדות על כך במשרד הועדה המקומית בצורה ובמועד שייקבעו בתקנות שהועדה המקומית תתקין בענין זה.

          (2)  הועדה המקומית תעביר לועדה המחוזית את כל טעמי ההתנגדות בצירוף דו"ח עליהם. הועדה המחוזית תעיין בכל התנגדות והתנגדות וכל המגיש התנגדות יקבל מן הועדה המקומית תשובה האומרת כי היא דוחה את התכנית או מקבלת אותה בתקונים מסויימים כתוצאה מן ההתנגדות שהוגשה.

אישורן של תכניות מקוצרות וקבלתן תוקף מס' 5 לש' 1939

18.  (1)  כעבור לא פחות משני חדשים מיום שנתפרסמה ההודעה על הנחת כל תכנית מקוצרת שניתנה בהתאם להוראות סעיף 16, רשאית הועדה המחוזית לבקש מאת הנציב העליון רשות ליתן תוקף לתכנית. לבקשה צריך לצרף העתק מן התכנית והתרשימים בצירוף העדה על טעמי ההתנגדות נגד התכנית והתשובות שניתנו לכך. כל חבר של הועדה המחוזית רשאי לצרף לבקשה את חות דעתו המיוחדת בנוגע לתכנית. הנציב העליון רשאי ליתן רשות זו לפי הכרעת דעתו והחלטתו תהיה החלטת גמר.

מיום 2.2.1939

מס' 5 לשנת 1939

ע"ר מס' 862 מיום 2.2.1939, תוס' 1, עמ' 7

אישורן של התכניות תכניות מקוצרות וקבלתן תוקף

18. (1) כעבור לא פחות משני חדשים מיום שנתפרסמה ההודעה על הנחת התכנית כל תכנית מקוצרת שניתנה בהתאם להוראות סעיף 16, רשאית הועדה המחוזית לבקש מאת הנציב העליון רשות ליתן תוקף לתכנית. לבקשה צריך לצרף העתק מן התכנית והתרשימים בצירוף העדה על טעמי ההתנגדות נגד התכנית והתשובות שניתנו לכך. כל חבר של העדה המחוזית רשאי לצרף לבקשה את חות דעתו המיוחדת בנוגע לתכנית. הנציב העליון רשאי ליתן רשות זו לפי הכרעת דעתו והחלטתו תהיה החלטת גמר.

מס' 8 לש' 1938

          (2)  מקום שהנציב העליון נותן רשות ליתן תוקף לתכנית עפ"י הסעיף קטן דלעיל תודבק ההודעה בענין זה במשרדי העיריה, אם היתה התכנית כוללת חלק של אזור עיריה, ואם לא היתה התכנית כוללת חלק של אזור עיריה – מדביקין את ההודעה באיזה מקום שנוהגין להדביק בו הודעות לצבור, בנוגע לאזור התכנית, ופרסם יפרסמו את ההודעה בעתון הרשמי. העתקות מן התכנית ומן התרשימים כפי שנתאשרו ע"י הנציב העליון תונחנה לעיון במשרדה של הועדה המקומית והודעה על הנחת התכנית תפורסם בעתון הרשמי.

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' 14

(2) מקום שהנציב העליון נותן רשות ליתן תוקף לתכנית עפ"י הסעיף קטן דלעיל תודבק ההודעה בענין זה במשרדי העיריה, אם היתה התכנית כוללת חלק של אזור עיריה, ואם לא היתה התכנית כוללת חלק של אזור עיריה – מדביקין את ההודעה באיזה מקום שנוהגין להדביק בו הודעות לצבור, בתוך אזור התכנית בנוגע לאזור התכנית, ופרסם יפרסמו את ההודעה בעתון הרשמי. העתקות מן התכנית ומן התרשימים כפי שנתאשרו ע"י הנציב העליון תונחנה לעיון במשרדה של הועדה המקומית והועדה על הנחת התכנית תפורסם בעתון הרשמי.

          (3)  התכנית תקבל תוקף ביום שייקבע לכך ע"י הנציב העליון. בתנאי שאם לא קבע הנציב העליון תאריך לצורך זה, תקבל התכנית תוקף חמשה עשר יום לאחר שתפורסם בעתון הרשמי הודעה על הנחת התכנית במשרד הועדה המקומית.

אישור תכניות מפורטות וקבלתן תוקף מס' 5 לש' 1939

18א. (1)  כעבור תקופה של לא פחות משני חדשים מתאריך פרסום המודעה על הנחת כל תכנית מפורטת שניתנה בהתאם להוראות סעיף 16 מפקודה זו, רשאית הועדה המחוזית לפי שיקול דעתה להרשות כי יינתן תוקף לתכנית.

מיום 2.2.1939

מס' 5 לשנת 1939

ע"ר מס' 862 מיום 2.2.1939, תוס' 1, עמ' 8

הוספת סעיף 18א

          (2)  מקום שועדה מחוזית הרשתה ליתן תוקף לתכנית עפ"י הסעיף-הקטן דלעיל, צריך להדביק מודעה על כך במשרדי העיריה, אם התכנית כוללת חלק מאזור עיריה, ואילו אם אין התכנית כוללת כל חלק מאזור עיריה, תודבק המודעה במקום שנוהגין להדביק בו מודעות לקהל ביחס לאזור התכנית, וכן לפרסם מודעה בעתון הרשמי. יש להניח במשרד הועדה המקומית העתקות מהתכנית והתרשימים כפי שאושרו ע"י הועדה המחוזית וכל המעונין בהן רשאי לעיין בהן שם, ומודעה על כך תפורסם בעתון הרשמי.

          (3)  התכנית תקבל תוקף בתאריך שיקבע ע"י הועדה המחוזית:

          בתנאי שאם לא קבעה הועדה המחוזית כל תאריך לתכנית, תקבל התכנית תוקף חמשה-עשר יום לאחר היום שבו תפורסם בעתון הרשמי מודעה על הנחת התכנית במשרדי הועדה המקומית.

הסמכות לתקן את התכנית, להפסיקה או לבטלה מס' 5 לש' 1939

19.  רשאית הועדה המחוזית מזמן לזמן לתקן, להפסיק או לבטל כל תכנית מפורטת, ובאישורו של הנציב העליון רשאית היא מזמן לזמן לתקן, להפסיק או לבטל כל תכנית מקוצרת. מודעה על כל תקון, הפסקה או בטול כזה, בצירוף תרשים – אם המודעה היא בענין תיקון, – תונח, תפורסם, ותקבל תוקף כדרך שמניחין, מפרסמין ונותנין תוקף לתכניות, והוראות הסעיפים 16, 17, 18 או 18א מפקודה זו תחולנה עליה, בשנויים המתאימים, כאילו היו אותן מודעות – תכניות.

מיום 2.2.1939

מס' 5 לשנת 1939

ע"ר מס' 862 מיום 2.2.1939, תוס' 1, עמ' 8

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

הסמכות לתקן את התכנית, להפסיקה או לבטלה

19. ברשותו של הנציב העליון רשאית הועדה המחוזית מזמן לזמן לתקן, להפסיק או לבטל כל קיצור או תכנית מפורטת. הודעה על כל תיקון, הפסקה או ביטול (ואם היתה ההודעה על תקון צריך לצרף לה תרשים) תונח, תפורסם, ותקבל תוקף ממש כדרך שמניחין, מפרסמין ונותנין תוקף לתכנית והוראות הסעיפים 16, 17, ו-18 מפקודה זו תחולנה בשנויים המתאימים, ממש כאילו היו ההודעות תכניות.

תכניות פרצלציה

20.  (1)  בעל כל נכס המצוי בתוך אזור שלגבו ניתן תוקף לתכנית מקוצרת או לתכנית מפורטת בהתאם להוראות פקודה זו רשאי להגיש לועדה המקומית בתוך מועד שיצויין, תכנית פרצלציה לאותו נכס, ואם נדרש בכך חייב הוא להגיש אותה תכנית, הועדה המקומית רשאית לסרב ליתן רשיון בנין כל זמן שלא נתאשרה אותה הפרצלציה. לתכנית צריך לצרף תרשים ומספר של העתקות מן התרשים, ככל אשר תדרוש הועדה.

מס' 5 לש' 1939

          (2)  העתקות של תכנית פרצלציה והתרשים המצורף לה תונחנה במשרד הועדה המקומית וכל המעונין בהן יוכל לעיין בהם חנם אין כסף, הודעה על הנחת התכנית תונח במשרדי העיריה אם התכנית כוללת חלק מאזור של עיריה ואם אין התכנית כוללת חלק מאזור עיריה – תודבק ההודעה במקום שנוהגין להדביק בו מודעות לצבור ביחס לאזור התכנית, ופרסם יפרסמו את ההודעה בעתון הרשמי.

מיום 2.2.1939

מס' 5 לשנת 1939

ע"ר מס' 862 מיום 2.2.1939, תוס' 1, עמ' 8

(2) העתקות של תכנית פרצלציה והתרשים המצורף לה תונחנה במשרד הועדה המקומית וכל המעונין בהן יוכל לעיין בהם חנם אין כסף, הודעה על הנחת התכנית תונח במשרדי העיריה אם התכנית כוללת חלק מאזור של עיריה ואם אין התכנית כוללת חלק מאזור עיריה – תודבק ההודעה במקום שנוהגין להדביק בו מודעות לצבור באזור ביחס לאזור התכנית, ופרסם יפרסמו את ההודעה בעתון הרשמי.

          (3)  כל המעונין, אם כבעלים ואם בצורה אחרת, בקרקע, בבנינים או בנכסים האחרים הנפגעים ע"י תכנית פרצלציה שהונחה בהתאם להוראות סעיף קטן (2) מסעיף זה רשאי להגיש התנגדות על כך במשרד הועדה המקומית בצורה ובמועד שייקבעו בתקנות שהועדה המחוזית תתקין בענין זה.

          (4)  הועדה המקומית תעביר לועדה המחוזית את כל טעמי ההתנגדות לתכנית בצירוף דו"ח עליהם. הועדה המחוזית תעיין בכל התנגדות וכל המגיש התנגדות יקבל מן הועדה המקומית תשובה האומרת כי היא דוחה את התכנית או מקבלת אותה בתיקונים מסויימים כתוצאה מן ההתנגדות.

          (5)  כעבור לא פחות מששה שבועות מיום פרסומה של ההודעה בענין הנחת תכנית הפרצלציה שניתנה בהתאם להוראות סעיף קטן (2) מסעיף זה, רשאית הועדה המחוזית עפ"י שיקול דעתה להרשות מתן תוקף לתכנית.

מס' 5 לש' 1939

          (6)  ועדה מחוזית שנתנה רשות ליתן תוקף לתכנית עפ"י הוראות סעיף קטן (5) מסעיף זה, מדביקין הודעה על כך במשרדי העיריה, אם היתה התכנית כוללת חלק של אזור עיריה, ואם לא היתה התכנית כוללת חלק של אזור עיריה תודבק התכנית במקום שנוהגין להדביק בו הודעות לצבור ביחס לאזור התכנית, ומפרסמין אותה בעתון הרשמי. העתקות של התכנית ושל התרשימים שנתאשרו ע"י הועדה המחוזית תונחנה במשרדי הועדה המחוזית לעיון, ומפרסמין הודעה על הנחת התכנית בעתון הרשמי.

מיום 2.2.1939

מס' 5 לשנת 1939

ע"ר מס' 862 מיום 2.2.1939, תוס' 1, עמ' 8

(6) ועדה מחוזית שנתנה רשות ליתן תוקף לתכנית עפ"י הוראות סעיף קטן (5) מסעיף זה, מדביקין הודעה על כך במשרדי העיריה, אם היתה התכנית כוללת חלק של אזור עיריה, ואם לא היתה התכנית כוללת חלק של אזור עיריה תודבק התכנית במקום שנוהגין להדביק בו הודעות לצבור ביחס לאזור התכנית, ומפרסמין אותה בעתון הרשמי. העתקות של התכנית ושל התרשימים שנתאשרו ע"י הועדה המחוזית תונחנה במשרדי הועדה המחוזית לעיון, ומפרסמין הודעה על הנחת התכנית בעתון הרשמי.

          (7)  התכנית תקבל תוקף ביום שייקבע לכך ע"י הועדה המחוזית.

          בתנאי שאם לא קבעה הועדה המחוזית תאריך לכך תקבל התכנית תוקף חמשה עשר יום לאחר שתתפרסם בעתון הרשמי הודעה על הנחת התכנית במשרדי הועדה המקומית.

          (8)  ברשותה של הועדה המחוזית רשאית הועדה המקומית מזמן לזמן לתקן, להפסיק או לבטל כל תכנית פרצלציה. הודעה על כל תקון, הפסקה או ביטול (ואם ההודעה היא בענין תיקון – מצרפין לה תרשים) תונח, תפורסם ותקבל תוקף ממש כדרך שמניחין, מפרסמין ונותנין תוקף לתכניות הפרצלציה והוראות הסעיף הזה תחולנה בשנויים המתאימים כאילו היו ההודעות תכניות.

          (9)  בעל קרקע שנתבקש ע"י הועדה המקומית להגיש תכנית פרצלציה לכל נכס בהתאם להוראות סעיף קטן (1) מסעיף זה, ואינו עושה זאת בזמן שהועדה ציינתו, רשאית הועדה המקומית להכין תכנית פרצלציה בעדה, ואותה תכנית תחשב כתכנית פרצלציה לצורך פקודה זו.

חלוקה חדשה (תיקון מס' 3) תשי"ז-1957

20א.  הוצע בתכנית בנין עיר מפורטת לאחד מגרשים ולשוב ולחלק את המגרשים המאוחדים (להלן – חלוקה חדשה), ולא באה על החלוקה החדשה הסכמתם של בעלי כל המגרשים הנוגעים בדבר, יחולו הוראות מיוחדות אלה:

מיום 18.7.1957

תיקון מס' 3

ס"ח תשי"ז מס' 231 מיום 18.7.1957 עמ' 135 (ה"ח 305)

הוספת סעיף 20א

(א)  כל מגרש שיוקצה יהיה קרוב, ככל האפשר, למקום שבו היה קודם מגרשו של מקבל ההקצאה;

(ב)  שוויו של המגרש שיוקצה כאמור ביחס לשוויים של סך כל המגרשים החדשים שנוצרו על ידי החלוקה יהיה, ככל האפשר, כשוויו של המגרש הקודם של מקבל ההקצאה ביחס לשוויים של סך כל המגרשים הקודמים;

(ג)   לא היתה אפשרות לשמור על מלוא היחסיות כאמור, יהיה מקבל ההקצאה, שווי מגרשו החדש נמוך ביחס משוויו של מגרשו הקודם, זכאי לקבל מהועדה המקומית תשלום ההפרש, ומקבל ההקצאה ששווי מגרשו החדש גבוה ביחס משוויו של מגרשו הקודם, חייב לשלם לועדה המקומית את ההפרש; באין הסכם בין מקבל ההקצאה ובין הועדה המקומית על עצם החיוב בתשלום או על שיעורו, יוכרע הדבר בבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא המגרש, או בהסכמת כל בעלי הדין, בבוררות לפי פקודה זו;

(ד)  הועדה המחוזית תחליט אם ובאיזו מידה אפשר לשמור על היחסיות בשווי המגרש החדש שהקוצה, או על קרבת מקומו למגרש הקודם, ואין אחרי ההחלטה ולא כלום;

(ה)  שום דבר בסעיף זה לא יתפרש כאילו מותר בתכנית לחלוקה חדשה לסטות מהוראות תכנית מתאם המחייבת במקום.

רישום הערה בספרי האחוזה (תיקון מס' 3) תשי"ז-1957

20ב.  הופקדה תכנית לחלוקה חדשה כאמור בסעיף 16, יעביר יושב ראש הועדה המחוזית העתק ממנה למשרד ספרי האחוזה הנוגע בדבר, ורשם הקרקעות ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית.

מיום 18.7.1957

תיקון מס' 3

ס"ח תשי"ז מס' 231 מיום 18.7.1957 עמ' 136 (ה"ח 305)

הוספת סעיף 20ב

תחילתה של חלוקה חדשה (תיקון מס' 3) תשי"ז-1957

20ג.   תחילת תקפה של חלוקה חדשה היא ביום תחילת תקפה של התכנית שלפיה בוצעה.

מיום 18.7.1957

תיקון מס' 3

ס"ח תשי"ז מס' 231 מיום 18.7.1957 עמ' 136 (ה"ח 305)

הוספת סעיף 20ג

רישום החלוקה בספרי האחוזה (תיקון מס' 3) תשי"ז-1957

20ד.  תוך חדשיים מיום תחילת תקפה של החלוקה החדשה, יעביר יושב ראש הועדה המחוזית למשרד ספרי האחוזה הנוגע בדבר העתק התכנית על תשריטיה, כשהוא חתום על ידיו, ורשם הקרקעות ירשום את החלוקה בהתאם לתכנית תוך תשעים יום מהיום שהועבר העתק התכנית כאמור; אולם אי שמירת המועדים האמורים לא תפגע בתקפה של החלוקה החדשה ובזכויות שנרכשו מכוח סעיף 20ג.

מיום 18.7.1957

תיקון מס' 3

ס"ח תשי"ז מס' 231 מיום 18.7.1957 עמ' 136 (ה"ח 305)

הוספת סעיף 20ד

השפעת חלוקה חדשה על שעבודים (תיקון מס' 3) תשי"ז-1957

20ה.  (1)  שעבוד, שהיה רובץ ערב תחילת תקפה של חלוקה חדשה על אחת החלקות שבחלוקה, הולך אחרי בעלה הקודם ויהיה רובץ על החלקה או על החלקות שהוקצו לו בחלוקה החדשה.

מיום 18.7.1957

תיקון מס' 3

ס"ח תשי"ז מס' 231 מיום 18.7.1957 עמ' 136 (ה"ח 305)

הוספת סעיף 20ה

          (2)  היה השעבוד זכות מעבר, זכות שאיבת מים או זכות אחרת כיוצא באלה שאינן ניתנות להעברה לחלקה במקום האחר, תישאר הקרקע כפופה לשעבוד גם אחרי החלוקה; אולם מותר לקבוע בתכנית הוראות בדבר הפקעת זכויות אלה או שינוין, והוראות פקודה זו בדבר הפקעת בעלות או פגיעה אחרת בה, יחולו על הפקעות ושינויים אלה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

          (3)  בסעיף זה, "שעבוד" – משכנתה, וכל זכות חפצית שיש בה כדי להגביל את הבעלות בקרקע, וכן שכירות, איסור העברה, עיקול או הערה בספרי האחוזה.

איחוד מגרשים ללא הסכמת הבעלים (תיקון מס' 3)  תשי"ז-1957

20ו.   (1)  אוחדו מגרשים על פי תכנית בנין עיר מפורטת, ללא הסכמת כל הבעלים, ולא חולקו שנית למגרשים נפרדים בין בעליהם או חולקו למגרשים משותפים, כולם או מקצתם, זכאי בעל מגרש שלא הסכים לאיחוד לתבוע מהועדה המקומית שתרכוש את חלקו במגרשים המאוחדים או המשותפים, ובאין הסכם בין בעל המגרש לבין הועדה המקומית על מחיר החלק, ייקבע המחיר על ידי בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא המגרש, או, בהסכמת כל בעלי הדין, בבוררות לפי פקודה זו.

מיום 18.7.1957

תיקון מס' 3

ס"ח תשי"ז מס' 231 מיום 18.7.1957 עמ' 137 (ה"ח 305)

הוספת סעיף 20ו

          (2)  בעל מגרש שלא הסכים לאיחוד, רשאית הועדה המקומית, בהודעה, לקבוע לו מועד של שלושה חדשים לפחות שבו עליו להגיש לה תביעה כאמור בסעיף קטן (1); לא הוגשה התביעה תוך המועד שנקבע, לא יהיה בעל המגרש רשאי עוד להגישה.

          (3)  על רישום איחוד מגרשים ללא הסכמת כל הבעלים יחולו הוראות סעיף 20ד בשינויים המחוייבים לפי הענין.

          (4)  איחוד מגרשים על פי תכנית בנין עיר מפורטת לא ישפיע על זכויותיו של מי שהיתה לו לפני האיחוד זכות באחד המגרשים המאוחרים על פי שכירות או זכות מעבר, זכות שאיבת מים או זכות אחרת כיוצא באלה; אולם מותר לקבוע בתכנית הוראות בדבר הפקעת זכויות אלה או שינוין, והוראות פקודה זו בדבר הפקעת בעלות או פגיעה אחרת בה יחולו על הפקעות ושינויים אלה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

הבטחת הזכויות של בעל משכנתה (תיקון מס' 3) תשי"ז-1957

20ז.   מגיע לבעל מגרש תשלום מהועדה המקומית מכוח סעיף 20א או מכוח סעיף 20ו והמגרש ממושכן במשכנתה, תשלם הועדה המקומית, על פי בקשת בעל המשכנתה, את הסכום המגיע ממנה, בדרך הפקדתו בבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא המגרש, אם נראה לה כי זכויות בעל המשכנתה עשויות להיפגע אם לא יופקד הסכום; הסכום המופקד ישולם לידי בעל המגרש או לידי בעל המשכנתה כפי שיחליט בית המשפט בשים לב לזכויותיהם.

מיום 18.7.1957

תיקון מס' 3

ס"ח תשי"ז מס' 231 מיום 18.7.1957 עמ' 137 (ה"ח 305)

הוספת סעיף 20ז

תשלום ריבית (תיקון מס' 3) תשי"ז-1957

20ח.  בית המשפט או הבורר רשאי לחייב את הועדה המקומית לשלם לבעל מגרש ריבית על הסכום שיפסוק מכוח הסעיפים 20א או 20ו, מיום הפסק ובשיעור שיקבע.

מיום 18.7.1957

תיקון מס' 3

ס"ח תשי"ז מס' 231 מיום 18.7.1957 עמ' 137 (ה"ח 305)

הוספת סעיף 20ח

רשיונות

מתן רשיונות

21.  למן היום שבו הופך אזור לאזור לבנין ערים עפ"י הוראות פקודה זו, לא תתן הועדה המקומית כל רשיון לכל קרקע או בית באותו אזור אלא אם כן היו העבודה או המפעל שעומדים לבצעם, ואשר נדרש בגינם רשיון, ערוכים בהתאמה לכל חוקי עזר החלים על אותו אזור שהותקנו עפ"י הוראות פקודה זו ואם איזה קיצור תכנית או תכנית מפורטת קבלו תוקף עפ"י הוראות פקודה זו ביחס לאזור שבו מצויים הקרקע או הבית הרי העבודה או המפעל יהיו בהתאם לדרישות התכנית ויהיו נעשים על פיה.

ערעור על סירוב ליתן רשיון

22.  כל המוצא את עצמו מקופח מחמת סירובה של הועדה המקומית ליתן לו רשיון רשאי לדרוש שהשאלה תובא בפני הועדה המחוזית, ואז מביאין את השאלה בפני הועדה המחוזית להחלטה, והחלטתה של זו תהא סופית.

הבאת הענין בפני הועדה המחוזית

23.  שני חברים כל שהם מן הועדה המקומית רשאים לדרוש שהועדה המקומית תביא בפני הועדה המחוזית כל בקשה מסויימת למתן רשיון, ואז תובא הבקשה בפני הועדה המחוזית במשך ארבעה עשר יום מיום הדרישה. החלטתה של הועדה המחוזית בענין קבלת הבקשה המובאת בפניה או בענין דחיתה תהא החלטה סופית.

הפקעה וכו'

הועדה המחוזית רשאית לדרוש הפקעה

24.  (1)  משניתן תוקף לקיצור תכנית או לתכנית מפורטת עפ"י הוראות פקודה זו רשאית הועדה המחוזית בכל עת שהיא, לאחר שנמלכה בדעת הועדה המקומית, לדרוש במודעה מאת הועדה המקומית להפקיע כל קרקע ובנין המוזכרים בתכנית כקרקע ובנין היעודים להפקעה.

          (2)  אם אין הועדה המקומית עושה את ההפקעה הדרושה במשך הזמן המפורש במודעה, רשאית הועדה המחוזית לעשות זאת בשם הועדה המקומית וכל התשלומים וההוצאות בקשר עם ההפקעה ישולמו ע"י הועדה המקומית וייגבו ממנה, כאילו הוצאה ההפקעה לפועל ע"י הועדה המקומית.

הפרוצדורה לאחר הפקעה

25.  משניתן תוקף לקיצור תכנית או לתכנית מפורטת, רשאית הועדה המקומית בכל עת להפקיע את כל הקרקעות והבנינים המוזכרים בתכנית והיעודים להפקעה. בהתחשב עם הוראות סעיף 27 וסעיף 28 מפקודה זו תוצא ההפקעה לפועל בהתאם לחוק הנוהג מזמן לזמן, בענין הפקעת קרקע לצרכי צבור כאילו אשר הנציב העליון כי התכנית היא מפעל בעל אופי צבורי.

חילופי קרקע בקרקע

26.  (1)  למרות כל האמור בסעיף הקודם תהא הועדה המקומית מוסמכת בכל עת, תחת לשלם לכל בעל קרקע שהופקעה, כאמור לעיל, את תמורת הקרקע בכסף, לבוא לכלל הסכם עם אותו בעל ולהעביר לו קרקע אחרת בין באזור התכנית ובין שלא באזור התכנית ובין לסילוקן של כל תביעותיו הנובעות מאותה הפקעה, ובין לסילוקן של מקצת תביעותיו. ואילו בהפקעת קרקע של כמה וכמה בעלים סמוכים תהא הועדה המקומית מוסמכת תחת לשלם אותה תמורה בכסף, לבוא לכלל הסכם עם הבעלים ולהעביר להם קרקע אחרת, בין לכלם יחד ובין לכל אחד ואחד בפני עצמו, ובין שהקרקע האחרת תהא באזור התכנית ובין שתהא מחוץ לאזור התכנית, ומשהגיעו לכלל הסכם כזה – לחלק מחדש בין הבעלים הנ"ל, כלם או מקצתם, כל קרקע שלא דרוש להפקיעה לצרכי התכנית, בין באזור התכנית ובין שלא באזור התכנית.

          (2)  כל הסכם שנעשה ע"י הועדה המקומית לגבי כל ענין מן הענינים המפורשים בסעיף קטן דלעיל יהא לעולם כפוף לאשורה של הועדה המחוזית.

          (3)  כל מקום שהענין הוא בגדר אחד הסעיפים הקטנים דלעיל והבעל סירב לקבל קרקע שהוצעה בחליפין בדרך זו, תהא הועדה המקומית מוסמכת להעביר לבוררות, לפי הסדר שנקבע בפקודה זו, את השאלה באם יש לכוף אותו בעל לקבל קרקע שהוצע על דרך זו בחליפין בעד הקרקע שיש ברצונם להפקיע תחת לשלם לו את מחירה של הקרקע בכסף. והבורר רשאי לצוות שיעבירו לו את הקרקע המוצעה, תחת לשלם לו את שויה בכסף, בתנאי שיתברר לבורר כי הקרקע המוצעה בחליפין שויה אינו פחות משוי הקרקע המוצעה וכי מבחינת מהותה, איכותה מקומה והנוחות שבה היא שוה למצער לקרקע העומדת להפקעה וכי סירובו של הבעל הנ"ל להסכים לקבל את הקרקע הוא בלתי הוגן ובלתי צודק.

הפקעה לצרכי כבישים מס' 8 לש' 1938

27.  למרות כל דבר האמור בכל פקודה אחרת תהא ועדה מקומית מוסמכת להפקיע בלא פיצוי כל קרקע הכלולה בתכנית לבנין עיר והדרושה לצורך סלילת כביש, רחוב, מגרש-משחק או מגרש שעשועים הכלולים בתכנית, או לצורך הטיתם או הרחבתם בתנאי שלא יפקיעו בדרך זו יותר מרבע השטח של מגרשו של כל בעל קרקע ומותר לה לועדה המקומית, לאחר מסירת הודעה של חודש ימים בכתב לאותם בעלים, לקנות מיד חזקה בקרקע בשעור של לא יותר מרבע שטחה כאמור, לצורך הנ"ל. בתנאי שאם יתברר כי אם לא ישולמו פיצויים יהא נגרם עיוות דין, רשאי הנציב העליון להורות, לפי שיקול דעתו, את הועדה המקומית לשלם פיצויים, ככל אשר יראה הנציב העליון צורך מתוך התחשבות בכל המסבות של הענין. אם נטלו יותר מרבע השטח, ישלמו פיצויים לבעל הקרקע בעד הקרקע העודפת על רבע השטח. מקום שהוטל מס השבחה עפ"י הוראות פקודה זו, הרי שויה של הקרקע שניטלה בחינם יובא בחשבון לעומת מס ההשבחה המגיע.

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' 14

27. למרות כל דבר האמור בכל פקודה אחרת תהא ועדה מקומית מוסמכת להפקיע בלא פיצוי כל קרקע הכלולה בתכנית לבנין עיר והדרושה לצורך סלילת כביש, רחוב, מגרש-משחק או מגרש שעשועים הכלולים בתכנית, או לצורך הטיתם או הרחבתם בתנאי שלא יפקיעו בדרך זו יותר מרבע השטח של מגרשו של כל בעל קרקע ומותר לה לועדה המקומית, לאחר מסירת הודעה של חודש ימים בכתב לאותם בעלים, לקנות מיד חזקה בקרקע בשעור של לא יותר מרבע שטחה כאמור, לצורך הנ"ל. בתנאי שאם יתברר כי אם לא ישולמו פיצויים יהא נגרם עיוות דין, רשאי הנציב העליון להורות, לפי שיקול דעתו, את הועדה המקומית לשלם פיצויים, ככל אשר יראה הנציב העליון צורך מתוך התחשבות בכל המסבות של הענין, אם נטלו יותר מרבע השטח, ישלמו פיצויים לבעל הקרקע בעד הקרקע העודפת על רבע  השטח. מקום שהוטל מס השבחה עפ"י הוראות פקודה זו, הרי שויה של הקרקע שניטלה בחינם יובא בחשבון לעומת מס ההשבחה המגיע.

דחית גמר ההפקעה

28.  כל מקום שהועדה המחוזית מורה בכך, לא תהא ההפקעה מושלמת ע"י סילוק שויה של הקרקע עד שיהא צורך בתפישת הנכסים לצורך ביצועה של התכנית:

          בתנאי שלעולם לא תמשך תקופת הדחיה של השלמת ההפקעה יותר משתי שנים.

          כל מקום שנדחה תשלום הכסף כאמור, הרי:

(א)   מי שהיה זכאי בנכסים, אלמלא היתה הפקעה, הוא שיוסיף ליהנות מהם ולהחזיק בהם, ומשיקבל אדם זה את התשלום, זכאי הוא או בא כוחו לקבל נוסף על השוי שיקבע במו"מ לבוררות, סכום כערך הרבית על השוי שיקבע כך בשעור שיוסכם עליו בין הועדה המקומית לבין אנשים אלה מתוך התחשבות באופן השמוש שהשתמשו בינתים בקרקע, ובאין הסכם בענין זה יועבר הענין לבוררות בהתאם להוראות פקודה זו.

בתנאי ששער הרבית לא יהא לעולם יותר משער הרבית החוקית הנוהג באותה שעה במשך התקופה שהיה מגיע בעדה ריבית.

(ב)   לפי הצעת הועדה המחוזית ירשמו בספרי האחוזה הערה בענין דחית העברה לגבי הקרקע שהפקעתה נדחתה.

(ג)    הועדה המקומית תשלם את שויה של הקרקע ותשלים את המו"מ בענין ההפקעה, משתדרש בכך ע"י הועדה המחוזית ולאחר שתתן מודעה של ששה חדשים למפרע לבעל הקרקע המופקעת.

(ד)   מששולם המחיר והריבית למי שפסקו לשלם לו את שוי הקרקע, בבוררות, או לבא כוחו תהא הועדה המקומית פטורה מכל אחריות על כך, חוץ אם העביר אותו אדם את זכותו לקבל את התשלום או חלק הימנו, ומסר מודעה בכתב על כך במשרד הועדה המקומית.

(ה)   שום מעשה שהבעלים או אנשים אחרים הזכאים לתשלום בעד ההפקעה, עשוהו או התירו לעשותו לאחר היום שקבעו בו את המחיר לא יהא בו כדי לפגוע בועדה המקומית או כדי להגדיל את הסכום שישולם בעד ההפקעה.

השמוש בנכסים שהופקעו

29.  (1)  נכסים שהופקעו עפ"י הוראות פקודה זו משמשין בהם עפ"י התכנית.

          בתנאי שבתי דירה שהופקעו כדי להרסם עפ"י התכנית לא יפונו מדייריהם עד שימצאו דירות מתאימות לכל תושביהן בצורה המניחה את דעתו של מושל המחוז.

          (2)  למרות כל האמור בסעיף קטן (1) מסעיף זה, הרי כל נכס שהופקע עפ"י הוראות פקודה זו מותר למכרו שוב או להחכירו לכל צורך שהוא בהתחשב עם הוראותיה של פקודה זו, ובלבד שהועדה המחוזית תאשר זאת.

מכירה מחדש של נכסים שנרכשו עפ"י התכנית

30.  המוכר נכסים שנקנו עפ"י חוזה פרטי או שהופקעו לצורך תכנית, יהא זכאי להצעת המכירה הראשונה של נכסים אלו במחיר שלא יהא גדול מן הסכום שבו נקנו או נרכשו הנכסים בצירוף כל תוספת שוי הנובעת מתוך התכנית, אם לא באו לכלל הסכם בענין המחיר, מעבירין את הענין לבוררות עפ"י הוראות פקודה זו. כל הצעה כזאת תשאר פתוחה חדש ימים מיום שניתנה.

הוצאות התכנית

הוצאות התכנית

31.  (1)  הוצאות התכנית תכלולנה: –

(א)   את כל הסכומים שהועדה המקומית צריכה לשלם עפ"י הוראות פקודה זו;

(ב)   את כל הסכומים שהועדה המקומית הוציאה או צריכה להוציא, לפי ההערכה, בהכנת התכנית ובביצועה.

(ג)    את כל ההוצאות המשפטיות של הועדה המקומית וההוצאות הטכניות שהוציאה הרשות בהכנת התכנית ובביצועה;

          (2)  קרקע שיובשה ע"י ממשלת פלשתינה (א"י) או ע"י עיריה או מוסד צבורי אחר, ואותו ייבוש הושלם בתוך שנה לפני היום שבו ניתן תוקף לתכנית, עפ"י הוראות פקודה זו מותר לכלול בתכנית אותה קרקע שיובשה, ומחיר ייבושה או חלק ממחיר ייבושה, ככל אשר יקבע הנציב העליון, יהוה חלק מהוצאות התכנית.

מסי השבחה ופיצויים

מס השבחה

32.  (1)  הכספים הדרושים לתכנית לבנין ערים מותר להשיגם כולם או מקצתם ע"י תרומה שתוטל ע"י הועדה המקומית על כל האנשים אשר ביום שניתן תוקף לתכנית או מזמן לזמן לאחר מכן, יהיו בעלי הנכסים, בין שהם כלולים בתכנית ובין שאינם כלולים בתכנית, ששוים עלה מפאת הכנתה או ביצועה של התכנית. תרומה זו קרויה מס השבחה וגובין אותה עפ"י ההוראות דלקמן.

מס' 5 לש' 1939 מס' 30 לש' 1941

          (2)  תגבה הועדה המקומית את מחצית סכום ההשבחה מכל קרקע מן הסוג האמור לעיל מכל אחד מן הבעלים הנ"ל, שעלה שוים של נכסיו מפאת הכנתה או ביצועה של התכנית, בין שהנכסים כלולים בתכנית ובין שאינם כלולים בתכנית, והועדה המקומית תגיש תביעות לגבית סכומים אלה במשך שתי שנים תוקף לתכנית עפ"י הוראות פקודה זו או מיום גמר העבודה, עפ"י התכנית, שביחס אליה תובעים מס השבחה:

          בתנאי שאם הופקע נכס הדרוש לתכנית מכל אדם החייב במס השבחה בעד נכס אחר, וכשהעריכו את מחיר הנכס המופקע עפ"י פקודת הקרקעות, 1926, התחשבו בעליה או בירידה שחלה בשויו של הנכס האחר, הרי כשיבואו להעריך את ההשבחה, מביאין בחשבון אותה הערכה עפ"י פקודת הפקעת קרקעות, 1926.

מיום 2.2.1939

מס' 5 לשנת 1939

ע"ר מס' 862 מיום 2.2.1939, תוס' 1, עמ' 8

(2) מקום שתכנית לבנין ערים כוללת הוראות בענין גבית מס השבחה תגבה הועדה המקומית את מחצית סכום ההשבחה מכל קרקע מן הסוג האמור לעיל מכל אחד מן הבעלים הנ"ל, שעלה שוים של נכסיו מפאת הכנתה או ביצועה של התכנית, בין שהנכסים כלולים בתכנית ובין שאינם כלולים בתכנית, והועדה המקומית תגיש תביעות לגבית סכומים אלה במשך שתי שנים תוקף לתכנית עפ"י הוראות פקודה זו או מיום גמר העבודה, עפ"י התכנית, שביחס אליה תובעים מס השבחה:

מיום 10.11.1941

מס' 30 לשנת 1941

ע"ר מס' 1139 מיום 10.11.1941, תוס' 1, עמ' 83

(2) מקום שתכנית לבנין ערים כוללת הוראות בענין גבית מס השבחה תגבה הועדה המקומית את מחצית סכום ההשבחה מכל קרקע מן הסוג האמור לעיל מכל אחד מן הבעלים הנ"ל, שעלה שוים של נכסיו מפאת הכנתה או ביצועה של התכנית, בין שהנכסים כלולים בתכנית ובין שאינם כלולים בתכנית, והועדה המקומית תגיש תביעות לגבית סכומים אלה במשך שתי שנים תוקף לתכנית עפ"י הוראות פקודה זו או מיום גמר העבודה, עפ"י התכנית, שביחס אליה תובעים מס השבחה:

          (3)  כל חילוקי דעות בשאלה באם עלה שויו של איזה נכס מפאת הכנתה או ביצועה של תכנית או בענין סכום ההשבחה או בענין אחר יובאו לבוררות בהתאם להוראות פקודה זו.

          (4)  כל הסכומים המגיעים בעד השבחה זו ישולמו לועדה המקומית בארבעה שיעורים רבע שנתיים שוים, והשיעור הראשון ישולם חדש ימים לאחר שהוסכם או הוחלט בדרך בוררות מהו הסכום המגיע. שעורים אלה ייגבו, כל אחד ביום פרעונו, כדרך שגובין חובות אזרחיים ממי שהוא באותה שעה בעל הנכסים:

          בתנאי שאם הופקע איזה נכס מאדם החייב בתשלום מס השבחה, מותר לנכות את סכום ההשבחה או חלק הימנו ממחיר ההפקעה.

          (5)  אין לרשום בשום פנקס ממשלתי שום טרנסאקציה לגבי כל נכס אלא אם כן נתברר כי שולם כל מס ההשבחה שהגיע אז בעד אותו נכס.

גבית מס השבחה בעד עליה בשוי הקרקע לפני תחילת תקפה של פקודה זו

33.  אם במשך ארבע שנים לפני תחילת תקפה של פקודה זו נמסרה לאיזה אדם מודעה על תביעת מס השבחה עפ"י הוראות כל פקודה שבוטלה ע"י פקודה זו, ואותו אדם לא שלם את המס, מותר לגבות את המס עפ"י הוראות פקודה זו, למרות:

(א)  כל פגם בתכנית שמחמתה הוגשה תביעה, או כל פגם בצורת הגשת התביעה או כל דיחוי בהגשתה.

(ב)  שעברה יותר משנה למן היום שבו ניתן תוקף לתכנית שמחמתה הוגשה התביעה.

פיצויים על היזקות שהוסבו ע"י התכנית

34.  (1)  כל שביום שבו ניתן תוקף לתכנית הוא בעל נכסים שניזוקו ע"י התכנית, וההיזק לא נגרם מחמת שהנכסים הופקעו, רשאי במשך ששה חדשים מיום שהתכנית קבלה תוקף להגיש הודעה בכתב ולמסרה במשרד הועדה המקומית ולתבוע פיצויים בעד ההיזק בהתחשב עם ההוראות דלקמן:-

(א)   כל אימת שהוגשה תביעה לפיצויים עפ"י סעיף זה תשלח הועדה המקומית לועדה המחוזית הודעה על התביעה בצירוף דו"ח עליה והערכת הסכום שיש לשלם כפצויים על ההיזק, אם יש לשלם כל סכום פיצויים.

(ב)   אם אי אפשר לבוא לכלל הסכם בענין סכום הפיצויים, לאחר שהציעה הועדה המקומית סכום פיצויים באשורה של הועדה המחוזית, מעבירין את שאלת סכום הפיצויים לבוררות בהתאם להוראות פקודה זו:

מס' 30 לש' 1941

          בתנאי שאם העיד הנציב העליון כי הוראות הקובעות את הענינים דלקמן הן הוגנות, אין רואין נכס כנכס שנפגע לרעה ע"י התכנית מחמת שהוכללה בה הוראה מן ההוראות האלה, דהיינו הוראה הבאה –

(א)   לקבוע את השטח הפנוי שמסביב לבנינים; או

(ב)   להגביל את מספר הבנינים; או

(ג)    להסדיר את מידתם, גבהם, תכניתם או את צורתם החיצונית של בנינים, או ליפות את כחה של הועדה המקומית או של כל אדם אחר להסדיר את הענינים האלה; או

(ד)   לאסור או להגביל פעולות-בנין עד להכנתה ולאישורה של תכנית כוללת; או

(ה)   לאסור או להגביל פעולות בנין לצמיתות מתוך זה שמחמת מצבה או טיבה של הקרקע עלולה הקמת בנינים עליה לגרום סכנה או נזק לבריאות או סכנת שטפון או סחף או להטיל על כספי הצבור מעמסה כבדה של הוצאות להתקנת דרכים, ביבין, אספקת מים או שירותים צבוריים אחרים; או

(ו)    לאסור (שלא בדרך איסור פעולות בנין) את השמוש בקרקע למטרה העשויה לגרום סכנה או נזק לבריאות, או פגיעה קשה לשכנים, או הבאה להגביל (שלא בדרך הגבלת פעולות בנין) את השמוש בקרקע עד כמה שיהא צורך בכך, כדי למנוע את הסכנה, הנזק או הפגיעה הנ"ל; או

(ז)    להגביל את אופן השימוש בבנינים; או

(ח)   לקבוע ביחס לכל רחוב או לכל רחוב מוצע קו שמעבר לו אסור לו לכל בנין לבלוט באותו רחוב או רחוב מוצע; או

(ט)   לדרוש, כשמקימים בנין המכוון לשמש לצרכי מסחר או תעשיה שיותקן מקום לטעינתן או לפריקתן של מרכבות או לציודן בדלק, על מנת למנוע את הפרעת התנועה בכל דרך-מלך.

          החלטת הנציב העליון בשאלה אם כל הוראה שבתכנית נופלת בגדר אחת הפסקאות של תנאי זה ואם אותה הוראה היא הוגנת, תהא סופית.

מיום 10.11.1941

מס' 30 לשנת 1941

ע"ר מס' 1139 מיום 10.11.1941, תוס' 1, עמ' 83

(1) כל שביום שבו ניתן תוקף לתכנית הוא בעל נכסים שניזוקו ע"י התכנית, וההיזק לא נגרם מחמת שהנכסים הופקעו, רשאי במשך ששה חדשים מיום שהתכנית קבלה תוקף להגיש הודעה בכתב ולמסרה במשרד הועדה המקומית ולתבוע פיצויים בעד ההיזק בהתחשב עם ההוראות דלקמן: –

(א) כל אימת שהוגשה תביעה לפיצויים עפ"י סעיף זה תשלח הועדה המקומית לועדה המחוזית הודעה על התביעה בצירוף דו"ח עליה והערכת הסכום שיש לשלם כפצויים על ההיזק, אם יש לשלם כל סכום פיצויים.

(ב) אם אי אפשר לבוא לכלל הסכם בענין סכום הפיצויים, לאחר שהציעה הועדה המקומית סכום פיצויים באשורה של הועדה המחוזית, מעבירין את שאלת סכום הפיצויים לבוררות בהתאם להוראות פקודה זו:

בתנאי שאין לראות נכס כנכס שניזוק כתוצאה מן התכנית מחמת שהוכללו בה הוראות הקובעות את השטח הפתוח שצריך להשאיר מסביב למגרשים שיוקמו או מחמת הוראות הקובעות אם גבהם ואפים של הבנינים, אם סבור הנציב העליון כי הוראות אלה הן הוגנות.

בתנאי שאם העיד הנציב העליון כי הוראות הקובעות את הענינים דלקמן הן הוגנות, אין רואין נכס כנכס שנפגע לרעה ע"י התכנית מחמת שהוכללה בה הוראה מן ההוראות האלה, דהיינו הוראה הבאה –

(א) לקבוע את השטח הפנוי שמסביב לבנינים; או

(ב) להגביל את מספר הבנינים; או

(ג) להסדיר את מידתם, גבהם, תכניתם או את צורתם החיצונית של בנינים, או ליפות את כחה של הועדה המקומית או של כל אדם אחר להסדיר את הענינים האלה; או

(ד) לאסור או להגביל פעולות-בנין עד להכנתה ולאישורה של תכנית כוללת; או

(ה) לאסור או להגביל פעולות בנין לצמיתות מתוך זה שמחמת מצבה או טיבה של הקרקע עלולה הקמת בנינים עליה לגרום סכנה או נזק לבריאות או סכנת שטפון או סחף או להטיל על כספי הצבור מעמסה כבדה של הוצאות להתקנת דרכים, ביבין, אספקת מים או שירותים צבוריים אחרים; או

(ו) לאסור (שלא בדרך איסור פעולות בנין) את השמוש בקרקע למטרה העשויה לגרום סכנה או נזק לבריאות, או פגיעה קשה לשכנים, או הבאה להגביל (שלא בדרך הגבלת פעולות בנין) את השמוש בקרקע עד כמה שיהא צורך בכך, כדי למנוע את הסכנה, הנזק או הפגיעה הנ"ל; או

(ז) להגביל את אופן השימוש בבנינים; או

(ח) לקבוע ביחס לכל רחוב או לכל רחוב מוצע קו שמעבר לו אסור לו לכל בנין לבלוט באותו רחוב או רחוב מוצע; או

(ט) לדרוש, כשמקימים בנין המכוון לשמש לצרכי מסחר או תעשיה שיותקן מקום לטעינתן או לפריקתן של מרכבות או לציודן בדלק, על מנת למנוע את הפרעת התנועה בכל דרך-מלך.

החלטת הנציב העליון בשאלה אם כל הוראה שבתכנית נופלת בגדר אחת הפסקאות של תנאי זה ואם אותה הוראה היא הוגנת, תהא סופית.

          (2)  לא יגיע כל פיצוי עפ"י סעיף זה בעד בנין שהוקם בקרקע הכלולה בתכנית, או בעד רחוב שנמתח בה, או בעד כל דבר שנעשה בה לאחר היום שבו נתפרסמה ההודעה עפ"י סעיף 16 מפקודה זו האומרת כי העתק מן התכנית הונח במשרד הועדה המקומית.

עברות, עונשין וכו'

עונשין על עברות וכו' מס' 30 לש' 1941

35.  (1)  כל אדם העושה אחד הדברים דלקמן בתוך אזור בנין עיר:-

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' 14

(1) כל העושה את אחת הפעולות דלקמן באזור לבנין ערים:-

(א) מבצע כל עבודה שדרוש רשיון בעדה עפ"י פקודה זו בלא לקבל רשיון כזה, או שלא בהתאם לרשיון כזה, או

(ב) מבצע כל עבודה שלא בהתאם לכל חוקי עזר בני תוקף או תקנות שהותקנו עפ"י הוראות פקודה זו או כל פקודה שבוטלה עפ"י פקודה זו, או

(ג) אינו מקיים את הוראותיהם של כל תקנה או חוקי עזר או צו בני תוקף שניתנו עפ"י הוראותיה של פקודה זו או כל פקודה אחרת בענין הריסת כל מבנה מסוכן,

יאשם בעברה ומשיצא חייב בדינו יהא צפוי לקנס שלא יעלה על חמשים פונט ובית המשפט שבפניו יצא אותו אדם חייב בדינו, רשאי לעשות את הדברים דלקמן בהתחשב עם כל מסבות הענין: –

(א) לצוות כי הבנין או המבנה שהעברה נעשתה בהם יהרסו או ייעקרו ע"י אותו אדם או ע"י אדם אחר, או

(ב) ליתן צו נגד אותו אדם או נגד אדם אחר בענין הרחוב או הבנין או המבנה או בענין בניתם או שנוים, ככל אשר ימצא בית המשפט לנכון:

בתנאי שאין ליתן שום צו נגד אדם שלא נתחייב בדין, עד שתהא לו האפשרות להשמיע את טענותיו:

ובתנאי שמקום שהחלו בבנית בנין או מבנה בלא רשיון, או שהולכים ובונים איזה בנין שלא בהתאם לרשיון ובתאריך שהוחל בו כל מו"מ משפטי עפ"י סעיף זה לא הושלם הבנין או המבנה, או שאותו בנין או מבנה הושלמו במשך שלושה חדשים לפני תאריך התחלת המשפט עפ"י סעיף זה, יצוה בית המשפט להרוס או לעקור את הבנין או המבנה, אם נתבקש בכך בכתב ע"י מושל המחוז, חוץ אם הראה הנתבע נימוק מספיק, המחייב לעשות אחרת.

לצורך התנאי הזה רואין בנין או מבנה כמושלמים משעה שהחלו לדור בהם, או בחלק מהם, או להשתמש בהם לצורך שלשמם נבנו.

בית משפט רשאי לפרש את הזמן שבו מותר לבצע כל צו שניתן עפ"י סעיף זה.

(1) כל העושה אחת הפעולות דלקמן באזור לבנין ערים:-

(א) מבצע כל עבודה או מנהיג כל שמוש שלא בהתאמה שדרוש רשיון בעדם עפ"י פקודה זו בלא לקבל רשיון כזה, או שלא בהתאם לרשיון כזה, או

(ב) מבצע כל עבודה או מנהיג כל שמוש-שלא-בהתאמה שלא לפי חוקי-עזר, תקנות או תכניות בנין ערים שהותקנו עפ"י הוראות פקודה זו או עפ"י כל פקודה שבוטלה ע"י פקודה זו, או

(ג) אינו ממלא אחרי הוראותיהם של כל תקנה, חוקי-עזר או צו שניתנו עפ"י הוראות פקודה זו, או עפ"י הוראות כל פקודה אחרת בענין הריסת כל מבנה מסוכן,

יאשם בעברה, ויהא צפוי בצאתו חייב בדין, לקנס שלא יעלה על חמשים פונט בעד כל עברה ועברה, ואם הוא ממשיך בעברה, לקנס נוסף שלא יעלה על חמשה פונטים בעד כל יום שבו הוא ממשיך בעברה לאחר שקבל הודעה בכתב מאת הועדה המקומית על אותה עברה או לאחר צאתו חייב בדין, ובית המשפט שבפניו יצא אותו אדם חייב בדינו, רשאי לעשות את הדברים דלקמן בהתחשב עם כל מסבות הענין:-

(I) לצוות כי הבנין או המבנה שהעברה נעשתה בהם יהרסו או ייעקרו ע"י אותו אדם או ע"י אדם אחר, או

(II) ליתן כל צו אחר (לרבות צו-סגירה) נגד אותו אדם או נגד כל אדם אחר בענין הרחוב או הבנין או המבנה או בענין בניתם או שנויים, או בכל ענין אחר, ככל אשר ימצא בית המשפט לנכון:

בתנאי שאין ליתן צו כזה נגד כל אדם אחר שלא נתחייב בדין, עד שלא תנתן לאותו אדם אחר האפשרות להשמיע את טענותיו:

ובתנאי שמקום שהחלו בבנית בנין או מבנה בלא רשיון, או שהולכים ובונים איזה בנין שלא בהתאם לרשיון ובתאריך שהוחל בו כל מו"מ משפטי עפ"י סעיף זה לא הושלם הבנין או המבנה, או שאותו בנין או מבנה הושלמו במשך תקופה של שלשה חדשים לפני תאריך התחלת המו"מ המשפטי עפ"י סעיף זה, יצוה בית המשפט להרוס ולעקור את הבנין או המבנה, אלא אם כן הראה הנתבע נימוק מספיק שלא לעשות כן.

לצורך תנאי זה רואין בנין או מבנה כמושלמים משנתקבלה מאת הועדה המקומית תעודה שהבנין או המבנה ראויים לתפיסה.

בית המשפט רשאי לקבוע את הזמן שבו מותר לבצע כל צו שניתן עפ"י סעיף זה.

(2) כל שלא יקיים או שיתרשל בקיומו של צו בית המשפט שניתן עפ"י הוראות סעיף קטן (1) במועד המפורש, או אם לא פורש מועד, במשך זמן הוגן, יאשם בעברה ומשיצא חייב בדינו יהא צפוי לקנס לא יותר ממאתים פונט או למאסר לא יותר משלושה חדשים או לשני העונשין כאחד, ולאחר החיוב בדין רשאי בית המשפט על בית המשפט לצוות שהצו יוצא לפועל ע"י הועדה המקומית או ע"י פקיד של ממשלת פלשתינה (א"י) או ע"י איזה אדם אחר, ואותו צו יוצא איפוא לפועל ע"י הועדה או הפקיד או האדם בהתאם להוראות בית המשפט, וכל אחד מאלה רשאי, אם בעצמו ואם ע"י בא כחו, להכנס באין מעצור לצורך זה לבית שבגינו ניתן הצו, ומי שיצא חייב בדין עפ"י הוראות סעיף קטן זה יהא חייב לשלם לועדה או לממשלת פלשתינה (א"י) או לאדם האחר העושה את העבודה, את ההוצאות ההוגנות הכרוכות בהוצאת הצו לפועל, והוצאות אלו תגבינה כדרך שגובין חוב אזרחי.

בתנאי שאפילו אם נעשה אדם בעל של בית שניתן בעדו צו עפ"י הוראות סעיף קטן (1) מסעיף זה לאחר שניתן הצו, בכל זאת רשאי בית המשפט על בית המשפט לאחר שישמע את טענותיו של אותו אדם להורות שאותו צו יוצא לפועל ע"י הועדה או הפקיד או ע"י האדם האחר, כמותנה בפקודה זו ורשאי הוא לצוות את האדם שנעשה בעל הנכסים לשלם את ההוצאות הכרוכות בהוצאות הצו לפועל, או חלק מהן ככל אשר ימצא בית המשפט לראוי לצוות לפי המסבות שבענין.

מיום 10.11.1941

מס' 30 לשנת 1941

ע"ר מס' 1139 מיום 10.11.1941, תוס' 1, עמ' 84

החלפת סעיף 35

הנוסח הקודם:

עונשין על עברות

35. (1) כל העושה אחת הפעולות דלקמן באזור לבנין ערים:-

(א) מבצע כל עבודה או מנהיג כל שמוש שלא בהתאמה שדרוש רשיון בעדם עפ"י פקודה זו בלא לקבל רשיון כזה, או שלא בהתאם לרשיון כזה, או

(ב) מבצע כל עבודה או מנהיג כל שמוש-שלא-בהתאמה שלא לפי חוקי-עזר, תקנות או תכניות בנין ערים שהותקנו עפ"י הוראות פקודה זו או עפ"י כל פקודה שבוטלה ע"י פקודה זו, או

(ג) אינו ממלא אחרי הוראותיהם של כל תקנה, חוקי-עזר או צו שניתנו עפ"י הוראות פקודה זו, או עפ"י הוראות כל פקודה אחרת בענין הריסת כל מבנה מסוכן,

יאשם בעברה, ויהא צפוי בצאתו חייב בדין, לקנס שלא יעלה על חמשים פונט בעד כל עברה ועברה, ואם הוא ממשיך בעברה, לקנס נוסף שלא יעלה על חמשה פונטים בעד כל יום שבו הוא ממשיך בעברה לאחר שקבל הודעה בכתב מאת הועדה המקומית על אותה עברה או לאחר צאתו חייב בדין, ובית המשפט שבפניו יצא אותו אדם חייב בדינו, רשאי לעשות את הדברים דלקמן בהתחשב עם כל מסבות הענין:-

(I) לצוות כי הבנין או המבנה שהעברה נעשתה בהם יהרסו או ייעקרו ע"י אותו אדם או ע"י אדם אחר, או

(II) ליתן כל צו אחר (לרבות צו-סגירה) נגד אותו אדם או נגד כל אדם אחר בענין הרחוב או הבנין או המבנה או בענין בניתם או שנויים, או בכל ענין אחר, ככל אשר ימצא בית המשפט לנכון:

בתנאי שאין ליתן צו כזה נגד כל אדם אחר שלא נתחייב בדין, עד שלא תנתן לאותו אדם אחר האפשרות להשמיע את טענותיו:

ובתנאי שמקום שהחלו בבנית בנין או מבנה בלא רשיון, או שהולכים ובונים איזה בנין שלא בהתאם לרשיון ובתאריך שהוחל בו כל מו"מ משפטי עפ"י סעיף זה לא הושלם הבנין או המבנה, או שאותו בנין או מבנה הושלמו במשך תקופה של שלשה חדשים לפני תאריך התחלת המו"מ המשפטי עפ"י סעיף זה, יצוה בית המשפט להרוס ולעקור את הבנין או המבנה, אלא אם כן הראה הנתבע נימוק מספיק שלא לעשות כן.

לצורך תנאי זה רואין בנין או מבנה כמושלמים משנתקבלה מאת הועדה המקומית תעודה שהבנין או המבנה ראויים לתפיסה.

בית המשפט רשאי לקבוע את הזמן שבו מותר לבצע כל צו שניתן עפ"י סעיף זה.

(2) כל שלא יקיים או שיתרשל בקיומו של צו בית המשפט שניתן עפ"י הוראות סעיף קטן (1) במועד המפורש, או אם לא פורש מועד, במשך זמן הוגן, יאשם בעברה ומשיצא חייב בדינו יהא צפוי לקנס לא יותר ממאתים פונט או למאסר לא יותר משלושה חדשים או לשני העונשין כאחד, ולאחר החיוב בדין על בית המשפט לצוות שהצו יוצא לפועל ע"י הועדה המקומית או ע"י פקיד של ממשלת פלשתינה (א"י) או ע"י איזה אדם אחר, ואותו צו יוצא איפוא לפועל ע"י הועדה או הפקיד או האדם בהתאם להוראות בית המשפט, וכל אחד מאלה רשאי, אם בעצמו ואם ע"י בא כחו, להכנס באין מעצור לצורך זה לבית שבגינו ניתן הצו, ומי שיצא חייב בדין עפ"י הוראות סעיף קטן זה יהא חייב לשלם לועדה או לממשלת פלשתינה (א"י) או לאדם האחר העושה את העבודה, את ההוצאות ההוגנות הכרוכות בהוצאת הצו לפועל, והוצאות אלו תגבינה כדרך שגובין חוב אזרחי.

בתנאי שאפילו אם נעשה אדם בעל של בית שניתן בעדו צו עפ"י הוראות סעיף קטן (1) מסעיף זה לאחר שניתן הצו, בכל זאת על בית המשפט לאחר שישמע את טענותיו של אותו אדם להורות שאותו צו יוצא לפועל ע"י הועדה או הפקיד או ע"י האדם האחר, כמותנה בפקודה זו ורשאי הוא לצוות את האדם שנעשה בעל הנכסים לשלם את ההוצאות הכרוכות בהוצאות הצו לפועל, או חלק מהן ככל אשר ימצא בית המשפט לראוי לצוות לפי המסבות שבענין.

(3) כל המוסר ביודעין לועדה מקומית או לועדה מחוזית או למועצת העיריה, או לפקיד מפקידיהן ידיעות כוזבות או מתעות לצורך קבלת אישור לתכנית לבנין עיר או לחלק הימנה, או לצורך קבלת רשיון בנין או לכל מטרה דומה לכך, יאשם בעברה ובצאתו חייב בדינו יהא צפוי למאסר לא יותר מששה חדשים או לקנס לא יותר ממאה פונט או לשני העונשין כאחד, וכל אישור או רשיון בנין שנתקבלו בעזרת ידיעות כוזבות או מתעות אלו רואין אותם כבטלים ומבוטלים לאחר שאותו אדם נתחייב בדין.

(4) למרות כל האמור בפקודות שפוט שופטי השלום 1935, או בפקודת בתי המשפט העירוניים, 1928, רשאים שופטי שלום או בתי משפט עירוניים להשתמש בשפוט במשפטים עפ"י סעיף זה, ולבתי משפט אלה תהיינה כל הסמכויות המפורשות בסעיף זה פרט לערעור, כאמור בסעיף קטן (7) מסעיף זה.

בתנאי שבתי משפט אלה לא יטילו קנס למעלה מן הסכום שכל אחד מהם מוסמך להטילו עפ"י פקודת שפוט בתי משפט השלום 1935 או עפ"י פקודת בתי הדין העירוניים 1928, או עפ"י כל פקודה שבאה במקומן של פקודות אלה או המתקנת אותן.

שום דבר האמור בזה לא יפגע בשפוטו של כל בית משפט מחוזי.

(5) בית המשפט שהובא בפניו אדם עפ"י הוראות סעיף זה ומצא אותו אדם אשם, הרי יצוה בית המשפט אותו אדם לשלם נוסף להוצאות המשפט גם את המסים והתשלומים הכרוכים בהאשמה שאותו אדם היה חייב בתשלומם ולא שלמם, או סירב לשלמם או התרשל בתשלומם.

כל אותם המסים והתשלומים שבית המשפט צוה לשלמם ייגבו כדרך שגובין קנסות ועונשי כסף עפ"י כל חוק הנוהג באותה שעה לגבי גבית קנסות ועונשי כסף.

(6) כל הקנסות, התשלומים והמסים ועונשי הכסף הנגבים עפ"י סעיף זה על יסוד צו או פסק דין מבית המשפט המחוזי או מבית משפט שלום בענין עברות שנעשו באזור לבנין ערים ישולמו לועדה המקומית.

(7) למרות כל האמור בפקודה או בחוק, הרי אם נוכח בית המשפט כי בעל נכס מסוכן, אי אפשר למסור לו הזמנה לדין הדורשת מאתו להרוס את המבנה או לעשות בו כל פעולה אחרת, הרשות בידי בית המשפט להרוס את המבנה, או ליתן כל צו אחר, ככל שבית המשפט יראה צדק בדבר.

(8) כל המוצא את עצמו מקופח ע"י צו בית משפט השלום או בית משפט עירוני עפ"י סעיף זה, או מחמת כל סירוב ליתן צו כזה, או מחמת אי נתינתו של צו כזה, הרשות בידו לערער על צו כזה, בפני בית המשפט המחוזי, ובית המשפט המחוזי רשאי לקבל את הערעור או לדחותו או להחזיר את המשפט לבית המשפט שמערערין על פסק דינו, או ליתן כל צו שאותו בית המשפט רשאי היה לתתו עפ"י הוראות סעיף זה. לצורך סעיף זה יהא בית המשפט מורכב מנשיא או נשיא תורני, ועוד שופט.

(א)   מוציא לפועל כל עבודה או שמוש אסור שדרוש למענם רשיון עפ"י פקודה זו, בלא שיקבל רשיון כזה או שלא בהתאם לרשיון כזה; או

(ב)   מוציא לפועל כל עבודה או שמוש אסור שלא בהתאם לכל חוקי-עזר, תקנות או תכניות בנין עיר שהותקנו עפ"י הוראות פקודה זו, או עפ"י הוראות כל פקודה שבוטלה ע"י פקודה זו; או

(ג)    אינו מקיים את הוראותיהם של כל תקנה, חוק-אזר או צו שיצאו עפ"י הוראות פקודה זו או שיצאו עפ"י הוראות כל פקודה אחרת בענין הריסת כל מבנה מסוכן,

(תיקון מס' 1) תשי"ב-1951

יאשם בעבירה ומשיצא חייב בדינו יהא צפוי לקנס עד חמש מאות לירות או למאסר עד שנה אחת או לשני הענשים כאחד בעד כל עברה ואם העברה נמשכת – לקנס נוסף עד מאה לירות או למאסר נוסף עד שבעה ימים או לשני הענשים הנוספים כאחד בעד כל יום שבו נמשכת העברה לאחר שקבע הודעה בכתב מאת הועדה המקומית על אותה עברה או לאחר שיצא חייב בדין, ובית המשפט שבפניו נתחייב אותו אדם, רשאי, בהתחשב עם גל מסבות הענין:-

מיום 26.12.1951

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ב מס' 88 מיום 26.12.1951 עמ' 16 (ה"ח 64)

יאשם בעבירה ומשיצא חייב בדינו יהא צפוי לקנס שלא יעלה על חמשים פונט לקנס עד חמש מאות לירות או למאסר עד שנה אחת או לשני הענשים כאחד בעד כל עברה ואם העברה נמשכת – לקנס נוסף שלא יעלה על חמשה פונט לקנס נוסף עד מאה לירות או למאסר נוסף עד שבעה ימים או לשני הענשים הנוספים כאחד בעד כל יום שבו נמשכת העברה לאחר שקבע הודעה בכתב מאת הועדה המקומית על אותה עברה או לאחר שיצא חייב בדין, ובית המשפט שבפניו נתחייב אותו אדם, רשאי, בהתחשב עם גל מסבות הענין:-

(I)    לצוות כי כל בנין או מבנה שבגינם נעשתה העברה יהרסו או ייעקרו ע"י אותו אדם או, לפי בקשת הועדה המקומית או היועץ המשפטי או בא-כוחו, ע"י הועדה המקומית, ובמקרה שהועדה המקומית נצטותה לבצע את הצו, רשאית היא, בין בעצמה ובין ע"י בא כוחה, להכנס לאותה מטרה באין מעצור אל בנין אשר בגינו ניתן הצו, ובמקרה כזה תשולמנה ההוצאות הכרוכות בביצוע הצו לועדה המקומית ע"י אדם שנתחייב בדין עפ"י הוראות סעיף-קטן זה, וגובין אותן כדרך שגובין חוב אזרחי; או

(II)  ליתן צו אחר (לרבות כל צו סגירה) נגד אותו אדם בענין הרחוב או הבנין או המבנה או בענין בניתם או שנוים או בכל ענין אחר, ככל אשר ימצא בית המשפט לנכון:

          בתנאי שאם הוחל בבנית בנין או מבנה בלי רשיון, או אם נבנים והולכים בנין או מבנה שלא בהתאם לרשיון ובתאריך שהחלו בו פעולות משפטיות עפ"י סעיף זה עדיין לא נשלמה בנייתו של אותו בנין או מבנה, או שנשלמה בניתו של אותו בנין או מבנה במשך ששב חדשים שקדמו לתאריך התחלת הפעולות המשפטיות עפ"י סעיף זה, הרי חוץ אם מסר הנתבע טעם מספיק שלא לעשות כן, יצוה בית-המשפט להרוס ולעקור את הבנין או המבנה, או ליתן אותו צו אחר כאמור לעיל. לצורך תנאי זה רואין בנין או מבנה כמושלמים משעה שנתקבלה מאת הועדה המקומית תעודת דירה או תעודה על גמר בנייתם.

          רשאי בית-המשפט לציין את המועד שבו יבוצע כל צו שניתן עפ"י סעיף זה.

(תיקון מס' 1) תשי"ב-1951 (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

          (2)  כל אדם שלא יקיים או שיתרשל לקיים כל צו שנתן בית-המשפט עפ"י סעיף-קטן (1) מסעיף זה במועד המפורש בצו, וכשלא פורש מועד – במשך זמן מתאים, וכל אדם שלא יקיים או שיתרשל למלא מיד אחרי כל הוראה שנתן בית-המשפט עפ"י פסקא (ב) של סעיף קטן זה בענין ביצועו של אותו צו, יאשם בעברה, ומשיצא חייב בדינו יהא צפוי לקנס עד עשרת אלפים לירות או למאסר עד שנה אחת או לשני הענשים כאחד, לקנס נוסף עד מאה לירות או למאסר נוסף עד שבעה ימים או לשני הענשים הנוספים כאחד בעד כל יום שבו הוא ממשיך לבלי קיים את הצו הנ"ל או להתרשל בקיומו לאחר תום המועד המפורש, או לאחר תום זמן הוגן, או כשהמדובר הוא באדם שלא קיים או שהתרשל לקיים הוראה שנתן בית-המשפט עפ"י פסקא (ב) של סעיף-קטן זה, כי אז לאחר שניתנה אותה הוראה, ומשיצא הנאשם חייב בדין כאמור, על בית-המשפט –

מיום 26.12.1951

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ב מס' 88 מיום 26.12.1951 עמ' 16 (ה"ח 64)

(2) כל אדם שלא יקיים או שיתרשל לקיים כל צו שנתן בית-המשפט עפ"י סעיף-קטן (1) מסעיף זה במועד המפורש בצו, וכשלא פורש מועד – במשך זמן מתאים, וכל אדם שלא יקיים או שיתרשל למלא מיד אחרי כל הוראה שנתן בית-המשפט עפ"י פסקא (ב) של סעיף קטן זה בענין ביצועו של אותו צו, יאשם בעברה, ומשיצא חייב בדינו יהא צפוי לקנס לא יותר ממאתים פונט או למאסר לא יותר משלשה חדשים או לשני העונשין כאחד לקנס עד חמש מאות לירות או למאסר עד שנה אחת או לשני הענשים כאחד, ולקנס נוסף לא יותר מחמשה פונט לקנס נוסף עד מאה לירות או למאסר נוסף עד שבעה ימים או לשני הענשים הנוספים כאחד בעד כל יום שבו הוא ממשיך לבלי קיים את הצו הנ"ל או להתרשל בקיומו לאחר תום המועד המפורש, או לאחר תום זמן הוגן, או כשהמדובר הוא באדם שלא קיים או שהתרשל לקיים הוראה שנתן בית-המשפט עפ"י פסקא (ב) של סעיף-קטן זה, כי אז לאחר שניתנה אותה הוראה, ומשיצא הנאשם חייב בדין כאמור, על בית-המשפט –

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 93 (ה"ח 353)

(2) כל אדם שלא יקיים או שיתרשל לקיים כל צו שנתן בית-המשפט עפ"י סעיף-קטן (1) מסעיף זה במועד המפורש בצו, וכשלא פורש מועד – במשך זמן מתאים, וכל אדם שלא יקיים או שיתרשל למלא מיד אחרי כל הוראה שנתן בית-המשפט עפ"י פסקא (ב) של סעיף קטן זה בענין ביצועו של אותו צו, יאשם בעברה, ומשיצא חייב בדינו יהא צפוי לקנס עד חמש מאות לירות עשרת אלפים לירות או למאסר עד שנה אחת או לשני הענשים כאחד, לקנס נוסף עד מאה לירות או למאסר נוסף עד שבעה ימים או לשני הענשים הנוספים כאחד בעד כל יום שבו הוא ממשיך לבלי קיים את הצו הנ"ל או להתרשל בקיומו לאחר תום המועד המפורש, או לאחר תום זמן הוגן, או כשהמדובר הוא באדם שלא קיים או שהתרשל לקיים הוראה שנתן בית-המשפט עפ"י פסקא (ב) של סעיף-קטן זה, כי אז לאחר שניתנה אותה הוראה, ומשיצא הנאשם חייב בדין כאמור, על בית-המשפט –

(א)   להורות, עפ"י בקשת הועדה המקומית או היועץ המשפטי או בא-כוחו, כי אותו צו יוצא לפועל ע"י הועדה המקומית, או

(ב)   כשלא הוגשה בקשה כזאת, להורות כי אותו צו יוצא לפועל ע"י האדם שיצא חייב בדין,

ואז יוצא הצו לפועל בהתאם להוראת בית המשפט, וכשהורה בית המשפט שהועדה המקומית תוציא לפועל את הצו, רשאית היא, בין בעצמה ובין באמצעות בא-כוחה להכנס לשם כך באופן חפשי לבנין שלגביו ניתן הצו, לאותה מטרה, וההוצאות הכרוכות בהוצאת הצו לפועל תשולמנה במקרה זה לועדה המקומית ע"י האדם שיצא חייב בדין עפ"י הוראות סעיף-קטן זה, וגובין אותן כדרך שגובין חוב אזרחי.

          (3)  כל המוסר לועדה מקומית או לועדה מחוזית או למועצת עיריה או לכל פקיד מפקידיהן, ידיעות כוזבות או מתעות במטרה להשיג אישור וכל תכנית בנין עיר או לחלק הימנה, או במטרה לקבל כל רשיון בנין, או לשם כל מטרה כיוצא בזה, יאשם בעברה ובצאתו חייב בדינו יהא צפוי למאסר לא יותר מששה חדשים או לקנס לא יותר ממאה פונט או לשני העונשין כאחד, וכל אישור או רשיון בנין שנתקבלו באמצעות ידיעות כוזבות או מתעות אלו רואין אותם, לאחר שאותו אדם נתחייב בדין כאמור לעיל, כבטלים ומבוטלים, והעבודה או השמוש שלמענם נתקבל הרשיון רואין אותם כאלו נעשו בלי רשיון.

          (4)  למרות כל האמור בפקודת שיפוט בתי משפט שלום, 1939, או בפקודת בתי הדין העירוניים, תהא לבתי-משפט שלום ולבתי-משפט עירוניים סמכות השיפוט במשפטים עפ"י סעיף זה, ויהיו להם כל הסמכויות המפורשות בסעיף זה, פרט לערעור שביחס אליו נקבעו הוראות בסעיף קטן (8) מסעיף זה:

          בתנאי שבתי-משפט אלה לא יטילו קנס למעלה מן הסכום שבתי-משפט אלו מוסמכים להטיל עפ"י פקודת שיפוט בתי-משפט שלום, 1939, או עפ"י פקודת בתי-הדין העירוניים, או עפ"י כל פקודה אחרת שבאה במקומן או המתקנת אותן.

          (5)  אם הובא אדם בפני בית-המשפט עפ"י הוראות סעיף זה ונמצא אשם, הרי נוסף על העונש שיוטל עליו ועל הוצאות המשפט, יצוה בית המשפט על אותו אדם לשלם פי שנים מסכום המסים והתשלומים הכרוכים בהאשמה ואשר אותו אדם היה צריך לשלמם ולא שלמם או סרב או התרשל לשלמם, או כשהעבודה שבגינה הובאה האשמה היתה עבודה הטעונה קבלת רשיון ישלם פי שנים מסכום המסים והתשלומים שהיה חייב לשלמם אילו ניתן לו הרשיון.

          כל המסים והתשלומים שצוה בית-המשפט לשלמם ייגבו כדרך שגובין קנסות ועונשי-כסף עפ"י כל חוק הנוהג באותה שעה לגבי גבית קנסות ועונשי-כסף.

          (6)  כל הקנסות, התשלומים והמסים ועונשי-הכסף הנגבים עפ"י סעיף זה או עפ"י סעיף 36 על יסוד צו או פסק דין מבית-משפט מחוזי או מבית-משפט שלום, בקשר לעברות שנעשו באזור בנין ערים ישולמו לועדה המקומית.

          (7)  למרות כל האמור בפקודה זו או בפקודת אחרת או בחוק אחר, הרי אם נעשתה עברה עפ"י סעיף זה בקשר לכל בנין או מבנה ולבית-המשפט יש הסמכות, לאחר שיצא העברין חייב בדינו על אותה עברה, לצוות כי הבנין או המבנה יהרס או יעקר או יטפלו בו באופן אחר, והוברר לו לבית המשפט כי אי אפשר למצוא את העבריין, או שאי אפשר או שלא יתכן למסור לו הזמנת בית-דין שבה הוא נדרש להרוס או לעקור את הבנין או המבנה או לטפל בו באופן אחר, או שהעבריין שחרר עצמו מן הבעלות על הבית או המבנה מאז נעשתה העברה או שאי אפשר להוכיח מי היה העבריין, רשאי בית המשפט מיד ומבלי למסור הזמנה לשום אדם לצוות כי הבנין או המבנה יהרס או ייעקר או כי יטפלו בו באופן אחר, או ליתן אותו צו אחר כפי שימצא בית המשפט לנכון, ועפ"י בקשת הועדה המקומית או היועץ המשפטי או בא כחו, יוצא אותו צו לפועל ע"י הועדה המקומית, ובמקרה של הריסה רשאית היא לגבות את הוצאות המשפט ואת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הצו לפועל על ידי מכירת חמרי הבנין או המבנה שנהרסו.

(תיקון מס' 1) תשי"ב-1951 (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

          (8)  כל צד במשפט או בעליו או – במקרה שהצו ניתן על פי סעיף קטן (7) – שוכרו של כל רכוש שהמשפט יתיחס אליו, המוצאים את עצמם מקופחים בגלל צו שניתן עפ"י סעיף זה ע"י בית משפט שלום או בית דין עירוני או (אם המשפט הועבר עפ"י סעיף 6 מפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1939), בית משפט מחוזי, או בגלל סירוב ליתן צו כזה או צו לפי סעיף 36(1) או בגלל אי מתן צווים כאמור, רשאים לערער על הצו או על הסרוב לתתו או על אי-נתינתו, הכל לפי הענין, בפני בית המשפט המחוזי, או אם היה זה בית המשפט המחוזי שנתן או שלא נתן או שסרב לתת את הצו – בפני בית המשפט העליון, הרשאים לקבל את הערעור או לדחותו, או להחזיר את המשפט לבית המשפט שמערערין על החלטתו, או ליתן כל צו שאותו בית המשפט היה יכול לתתו עפ"י הוראות סעיף זה. לצורך סעיף זה יהא הרכב בית המשפט המחוזי או בית המשפט העליון כהרכבו בשעה שהוא דן בערעורים פליליים, והזמן להגשת הערעור יהא אותו הזמן שנקבע להגשת ערעורים פליליים.

מיום 26.12.1951

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ב מס' 88 מיום 26.12.1951 עמ' 16 (ה"ח 64)

(8) כל צד במשפט או בעליו או – במקרה שהצו ניתן על פי סעיף קטן (7) – שוכרו של כל רכוש שהמשפט יתיחס אליו, המוצאים את עצמם מקופחים בגלל צו שניתן עפ"י סעיף זה ע"י בית משפט שלום או בית דין עירוני או (אם המשפט הועבר עפ"י סעיף 6 מפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1939), בית משפט מחוזי, או בגלל סירוב ליתן צו כזה או בגלל אי נתינתו, רשאים לערער על הצו או על הסרוב לתתו או על אי-נתינתו, הכל לפי הענין, בפני בית המשפט המחוזי, או אם היה זה בית המשפט המחוזי שנתן או שלא נתן או שסרב לתת את הצו – בפני בית המשפט העליון, הרשאים לקבל את הערעור או לדחותו, או להחזיר את המשפט לבית המשפט שמערערין על החלטתו, או ליתן כל צו שאותו בית המשפט היה יכול לתתו עפ"י הוראות סעיף זה. לצורך סעיף זה יהא הרכב בית המשפט המחוזי או בית המשפט העליון כהרכבו בשעה שהוא דן בערעורים פליליים, והזמן להגשת הערעור יהא אותו הזמן שנקבע להגשת ערעורים פליליים.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 93 (ה"ח 353)

(8) כל צד במשפט או בעליו או – במקרה שהצו ניתן על פי סעיף קטן (7) – שוכרו של כל רכוש שהמשפט יתיחס אליו, המוצאים את עצמם מקופחים בגלל צו שניתן עפ"י סעיף זה ע"י בית משפט שלום או בית דין עירוני או (אם המשפט הועבר עפ"י סעיף 6 מפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1939), בית משפט מחוזי, או בגלל סירוב ליתן צו כזה או בגלל אי נתינתו או בגלל סירוב ליתן צו כזה או צו לפי סעיף 36(1) או בגלל אי מתן צווים כאמור, רשאים לערער על הצו או על הסרוב לתתו או על אי-נתינתו, הכל לפי הענין, בפני בית המשפט המחוזי, או אם היה זה בית המשפט המחוזי שנתן או שלא נתן או שסרב לתת את הצו – בפני בית המשפט העליון, הרשאים לקבל את הערעור או לדחותו, או להחזיר את המשפט לבית המשפט שמערערין על החלטתו, או ליתן כל צו שאותו בית המשפט היה יכול לתתו עפ"י הוראות סעיף זה. לצורך סעיף זה יהא הרכב בית המשפט המחוזי או בית המשפט העליון כהרכבו בשעה שהוא דן בערעורים פליליים, והזמן להגשת הערעור יהא אותו הזמן שנקבע להגשת ערעורים פליליים.

          (9)  לצורך סעיף-קטן (1) מסעיף זה הרי האדם המוציא לפועל כל עבודה או שמוש אסור, פירושו האדם שיש לו או שצריך להיות לו רשיון בנין או רשיון אחר עפ"י פקודה זו בקשר לאותה עבודה או לאותו שמוש אסור והוא כולל גם את הבעל הרשום או את הבעל הידוע של הקרקע או של הבנין (או אחד הבעלים השותפים כשהקרקע או הבנין שייכים לבעלים שותפים), האדריכל, הבנאי, הקבלן הכללי, וכל האנשים וסוכניהם המבצעים ממש או האחראים מלכתחילה לביצוע עבודת הבנין או לביצוע העבודה או השימוש שלמענם היתן או נדרש רשיון, אבל לא כל פועל העובד אצל אותו אדם או אצל אותם בני אדם, ואם לאחר בקשה בכתב ע"י הועדה המקומית או ע"י היועץ המשפטי או בא-כוחו, אין הבעל הנוכחי או המחזיק בנוכחי של הקרקע או הבנין ממציא לאותה ועדה את שמו וכתובתו של האדם המבצע את העבודה או השמוש האסר, הרי זה כולל את הבעל הנוכחי או את המחזיק הנוכחי.

סמכותו של בית המשפט ליתן צו בינים מס' 30 לש' 1941

36.  (1)  מקום שמבצעים או ממשיכים עבודה או שמוש אסור שנדרש למענם רשיון עפ"י פקודה זו מבלי שנתקבל הרשיון או שלא בהתאם לרשיון, או שלא בהתאם לתכנית בנין עיר המתאימה או שלא בהתאם לחוקי-העזר או התקנות המתאימים של בנין ערים, והוגש משפט עפ"י סעיף 35 מותר להגיש בקשה לבית המשפט שיתן צו המצוה על אותו אדם שנגדו הוגש המשפט להפסיק את ביצועם או המשכתם של העבודה או השימוש האסור. ואם הוברר לבית המשפט שאמנם בוצעו או המשיכו או שמבצעים או ממשיכים את העבודה או השמוש האסור כאמור לעיל, יתן את הצו כמבוקש. כל צו כזה ישאר בתקפו עד שיתברר המשפט או עד שישונה או יבוטל ע"י בית המשפט.

מיום 24.3.1938

מס' 8 לשנת 1938

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' 15

(1) מקום שהוגש משפט עפ"י סעיף 35 מפקודה זו מותר להגיש בקשה לבית המשפט שבפניו יובא משפט, ולבקשו שיתן צו לאדם שהמשפט הובא נגדו לחדול להוציא לפועל או להמשיך כל עבודה, או להמשיך ולנהוג בכל שמוש-שלא-בהתאמה, שלא נתקבל בעדה רשיון או הנעשית שלא ברשיון או שלא בהתאם לחוקי עזר שהותקנו עפ"י הוראות פקודה זו, ובית המשפט יוכל ליתן את הצו.

(2) כל שאינו מקיים צו שניתן עפ"י הוראות סעיף קטן (1) מסעיף זה או שמתרשל בקיומו יאשם בעברה ומשיצא חייב בדינו יהא צפוי לקנס לא יותר מעשרה פונט לא יותר מעשרה פונטים בעד כל יום שבו אינו מקיים את הצו או מתרשל בקיומו של הצו לאחר שניתן.

מיום 10.11.1941

מס' 30 לשנת 1941

ע"ר מס' 1139 מיום 10.11.1941, תוס' 1, עמ' 88

החלפת סעיף 36

הנוסח הקודם:

סמכותו של בית המשפט ליתן צו זמני

36. (1) מקום שהוגש משפט עפ"י סעיף 35 מפקודה זו מותר להגיש בקשה לבית המשפט שבפניו יובא משפט, ולבקשו שיתן צו לאדם שהמשפט הובא נגדו לחדול להוציא לפועל או להמשיך כל עבודה, או להמשיך ולנהוג בכל שמוש-שלא-בהתאמה, שלא נתקבל בעדה רשיון או הנעשית שלא ברשיון או שלא בהתאם לחוקי עזר שהותקנו עפ"י הוראות פקודה זו, ובית המשפט יוכל ליתן את הצו.

כל צו כזה ישאר בתקפו עד בירור המשפט או עד שישונה או יבוטל ע"י בית המשפט.

(2) כל שאינו מקיים צו שניתן עפ"י הוראות סעיף קטן (1) מסעיף זה או שמתרשל בקיומו יאשם בעברה ומשיצא חייב בדינו יהא צפוי לקנס לא יותר מעשרה פונטים בעד כל יום שבו אינו מקיים את הצו או מתרשל בקיומו של הצו לאחר שניתן.

(תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

          (2)  מקום שכל עבודה שדרוש למענה רשיון עפ"י פקודה זו מבוצעת מבלי שנתקבל רשיון כזה, או שלא בהתאם לאותו רשיון או שלא בהתאם לתכנית בנין עיר, המתאימה או שלא בהתאם לחוקי העזר או התקנות המתאימים של בנין ערים ולא הוגש משפט עפ"י סעיף 35, מותר להגיש בקשה לבית המשפט שיתן מיד צו המצוה להפסיק את העבודה עד שיוגש המשפט, ואם הוברר לבית המשפט שביצעו או ממשיכים לבצע עבודה כאמור לעיל יתן את הצו כמבוקש. אותו צו יודבק על הבנין או על המבנה או על העבודות שהצו מתיחס אליהם או במקום סמוך להם, וכל שלא ימלא אחרי הצו הזה יאשם בעברה, כמפורט בסעיף-קטן (3) מסעיף זה. הצו ישאר בתקפו עד שישונה או יבוטל ע"י בית המשפט או ע"י בית-המשפט המחוזי כמפורש להלן. כל אדם הרואה את עצמו מקופח בגלל צו כזה או על ידי סירוב לתיתו רשאי לערער בפני בית המשפט המחוזי והוראות סעיף קטן (8) מסעיף 35 תחולנה על בירור הערעור, ואולם עד שלא נתן בית המשפט המחוזי את החלטתו בערעור אין מעכבין את פעולת הצו.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 93 (ה"ח 353)

(2) מקום שכל עבודה שדרוש למענה רשיון עפ"י פקודה זו מבוצעת מבלי שנתקבל רשיון כזה, או שלא בהתאם לאותו רשיון או שלא בהתאם לתכנית בנין עיר, המתאימה או שלא בהתאם לחוקי העזר או התקנות המתאימים של בנין ערים ולא הוגש משפט עפ"י סעיף 35, מותר להגיש בקשה לבית המשפט שיתן מיד צו המצוה להפסיק את העבודה עד שיוגש המשפט, ואם הוברר לבית המשפט שביצעו או ממשיכים לבצע עבודה כאמור לעיל יתן את הצו כמבוקש. אותו צו יודבק על הבנין או על המבנה או על העבודות שהצו מתיחס אליהם או במקום סמוך להם, וכל שלא ימלא אחרי הצו הזה יאשם בעברה, כמפורט בסעיף-קטן (3) מסעיף זה. הצו ישאר בתקפו עד שישונה או יבוטל ע"י בית המשפט או ע"י בית-המשפט המחוזי כמפורש להלן. כל אדם הרואה את עצמו מקופח בגלל צו כזה או על ידי סירוב לתיתו רשאי לערער בפני בית המשפט המחוזי והוראות סעיף קטן (8) מסעיף 35 תחולנה על בירור הערעור, ואולם עד שלא נתן בית המשפט המחוזי את החלטתו בערעור אין מעכבין את פעולת הצו.

(תיקון מס' 1) תשי"ב-1951 (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

          (3)  כל שאינו מקיים או מתרשל לקיים כל צו שניתן עפ"י הוראות סעיף-קטן (1) או (2) מסעיף זה, יאשם בעברה והמשטרה רשאית לעצרו בלי כתב מעצר ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לקנס עד עשרת אלפים לירות, וכן לקנס עד מאה לירות או למאסר עד שבעה ימים או לשני הענשים כאחד בעד כל יום שבו הוא ממשיך באי קיום הצו או בהתרשלות לקיומו לאחר שניתן.

מיום 26.12.1951

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ב מס' 88 מיום 26.12.1951 עמ' 16 (ה"ח 64)

(3) כל שאינו מקיים או מתרשל לקיים כל צו שניתן עפ"י הוראות סעיף-קטן (1) או (2) מסעיף זה, יאשם בעברה והמשטרה רשאית לעצרו בלי כתב מעצר ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש כסף לא יותר מעשרה פונט לקנס עד מאה לירות או למאסר עד שבעה ימים או לשני הענשים כאחד בעד כל יום שבו הוא ממשיך באי קיום הצו או בהתרשלות לקיומו לאחר שניתן.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 93 (ה"ח 353)

(3) כל שאינו מקיים או מתרשל לקיים כל צו שניתן עפ"י הוראות סעיף-קטן (1) או (2) מסעיף זה, יאשם בעברה והמשטרה רשאית לעצרו בלי כתב מעצר ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לקנס עד עשרת אלפים לירות, וכן לקנס עד מאה לירות או למאסר עד שבעה ימים או לשני הענשים כאחד בעד כל יום שבו הוא ממשיך באי קיום הצו או בהתרשלות לקיומו לאחר שניתן.

(תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

          (4)  נמשכו פעולות הבניה בניגוד לצו שניתן לפי הסעיפים הקטנים (1) או (2) (להלן – צו הפסקה שיפוטי), בלי רשיון לפי פקודה זו או בסטיה ניכרת מתנאי הרשיון, רשאי בית המשפט, לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או הועדה המקומית, ואם ראה שמן הצדק לעשות כן, לצוות שכל מבנה או חלק ממנו שהוקמו בניגוד להוראות צו ההפסקה השיפוטי ייהרסו מיד (להלן – צו הריסה שיפוטי).

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 93 (ה"ח 353)

הוספת סעיף קטן 36(4)

(תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

          (5)  ביצועו של צו הריסה שיפוטי יטיל בית המשפט על האדם הנראה לו אחראי לפי פקודה זו לביצוע העבירה שבבניה, אם אותו אדם והמבקש הסכימו לכך; באין הסכמה, וכן במקרה שאותו אדם לא ביצע את צו ההריסה, יחולו הוראות אלה:

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 93 (ה"ח 353)

הוספת סעיף קטן 36(5)

(א)   הוגשה הבקשה לצו ההריסה על ידי הועדה המקומית, יטיל בית המשפט את ביצוע הצו עליה;

(ב)   הוגשה הבקשה לצו ההריסה על ידי היועץ המשפטי או בא-כוחו, יטיל בית המשפט את ביצוע הצו על יושב ראש הועדה המחוזית.

(תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

          (6)  צו הריסה שיפוטי יכול להינתן, בין שהוגש כתב אישום לפי סעיף קטן (3) ובין שלא הוגש.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 93 (ה"ח 353)

הוספת סעיף קטן 36(6)

(תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

          (7)  צו הריסה שיפוטי לא יינתן אלא לאחר שניתנה לנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו, זולת אם ראה בית המשפט כי יש לתת את הצו לאלתר, בלי לתת הזדמנות להשמיע טענות כאמור, כדי למנוע את גמר פעולות הבניה בניגוד לצו ההפסקה השיפוטי ואת תפיסת המבנה.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 93 (ה"ח 353)

הוספת סעיף קטן 36(7)

(תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

          (8)  הוראות הסעיפים הקטנים (2) ו-(7) לסעיף 35 בדבר גביית הוצאות ההריסה יחולו על הריסה לפי סעיף זה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 94 (ה"ח 353)

הוספת סעיף קטן 36(8)

הפסקת בניה על פי צו מינהלי (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

36א.  (1)  היה ליושב ראש הועדה המקומית, ליושב ראש הועדה המחוזית, למהנדס העיר, ובאין מהנדס עיר, למהנדס שהוסמך לכך על ידי יושב ראש הועדה המחוזית או על ידי יושב ראש הועדה המקומית, יסוד סביר להניח כי מבצעים עבודת בניה בלי רשיון לפי פקודה זו או בסטיה ניכרת מתנאי הרשיון, הרי כל עוד לא הוגש לבית המשפט כתב אישום בדבר העבירה שבבניה זאת או בקשה להפסיקה לפי סעיף 36(2), רשאי הוא לצוות בכתב לכל אדם הנראה לו אחראי לפי פקודה זו לביצוע העבירה ולכל עובד בשירותו של אותו אדם להפסיק מיד את עבודת הבניה.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 94 (ה"ח 353)

הוספת סעיף 36א

          (2)  סמכות לפי סעיף קטן (1) ניתנת גם לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, אם יש לו יסוד סביר להניח כי מבצעים עבודת בניה בלי רשיון לפי פקודה זו.

          (3)  צו שניתן לפי הסעיפים הקטנים (1) או (2) (להלן – צו הפסקה מינהלי) בטל בתום שבעה ימים מיום נתינתו, זולת אם לפני תום אותו מועד הוגשה לבית משפט השלום, המוסמך לדון בעבירה שבגללה ניתן הצו, בקשה לאישורו והעתק ממנה הומצא למי שנגדו ניתן הצו בדרך שהומצא לו צו ההפסקה המינהלי, או בדרך אחרת שיחליט עליה בית המשפט על פי בקשת מבקש האישור.

          (4)  אישר בית המשפט את צו ההפסקה המינהלי, עם שינויים או בלי שינויים, רואים אותו מאותו יום ואילך כצו הפסקה שיפוטי.

          (5)  סירב בית המשפט לאשר צו הפסקה מינהלי, בטל הצו מיום החלטת בית המשפט.

          (6)  דין החלטת בית המשפט לפי סעיף זה, לענין ערעור, כדין צו לפי סעיף 35(8).

תוכן צו הפסקה מינהלי (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

36ב.  צו הפסקה מינהלי יפרט, בין השאר –

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 94 (ה"ח 353)

הוספת סעיף 36ב

(א)  את המקרקעין שעליהם הוא חל;

(ב)  את העובדה שהעבודה או חלק ממנה בוצעו ללא רשיון, או באיזו מידה יש בהם משום הפרת תנאי הרשיון;

(ג)   את החלק שבוצע מתוך העבודה שיש להפסיקה;

(ד)  את הוראת סעיף 36ה בדבר הזכות לבקש ביטול הצו, את המועד ואת המקום להגשת הבקשה לביטול הצו;

(ה)  התראה כי כל מה שייבנה בניגוד לצו, ייהרס בהתאם לסעיף 36ג.

הריסת תוספת הבניה אחרי צו הפסקה מינהלי (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

36ג.   (1)  נמשכו פעולות הבניה בניגוד לצו הפסקה מינהלי בלי רשיון לבניה באותו מקום, לפי פקודה זו, או בסטיה ניכרת מתנאי הרשיון שיש בה משום סכנת נפשות, רשאי יושב ראש הועדה המחוזית לצוות על מי שניתן לו צו ההפסקה המינהלי, או על מי שהצו היה יכול להינתן לו, להרוס את מה שנבנה אחרי מתן צו ההפסקה המינהלי ובניגוד לו.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 94 (ה"ח 353)

הוספת סעיף 36ג

          (2)  מי שניתן לו צו לפי סעיף זה, יבצעו מיד; לא עשה כן, רשאי יושב ראש הועדה המחוזית לבצע את ההריסה במקומו ועל חשבונו של אותו אדם, והוא רשאי להסמיך לכך את יושב ראש הועדה המקומית, או את מהנדס העיר או, באין מהנדס עיר, מהנדס שהוסמך למתן צווי הפסקה מינהליים; לכיסוי הוצאות ההריסה מותר, בין השאר, למכור את החמרים של המבנים שנהרסו.

          (3)  הריסה לפי סעיף זה אינה פוטרת את החייב בהריסה מאחריות לאי-קיום צו ההפסקה המינהלי.

          (4)  סמכויות לפי סעיף זה ולפי סעיף 36א אינן גורעות מסמכויות בית המשפט לפי פקודה זו.

תקפו של צו הפסקה (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

36ד.  צו הפסקה מינהלי יעמוד בתקפו עד שיבוטל מכוח סעיף 36א או על ידי מי שנתן את הצו, או על ידי יושב ראש הועדה המחוזית, או על ידי בית המשפט בהליכים לפי סעיף 36ה.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 95 (ה"ח 353)

הוספת סעיף 36ד

ערעור לבית המשפט (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

36ה.  הרואה עצמו נפגע על ידי צו הפסקה מינהלי, רשאי, לא יאוחר מהיום השביעי לאחר שהומצא לו הצו, וכל עוד לא הוגשה הבקשה לאישורו, להגיש לבית המשפט השלום המוסמך לדון בעבירה שבגללה ניתן הצו, בקשה לביטול הצו; הגשת הערעור אינה מתלה את תקפו של הצו, ודין ההחלטה של בית המשפט בערעור כאמור, הוא, לענין הערעור עליה, כדין צו לפי סעיף 35(8).

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 95 (ה"ח 353)

הוספת סעיף 36ה

עונשין (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

36ו.   מי שאינו מקיים צו הפסקה מינהלי או צו לפי סעיף 36ג שהומצאו לו, דינו – קנס עשרת אלפים לירות וכן קנס חמש מאות לירות או מאסר שבוע ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי המצאת הצו. הרשעה לפי סעיף זה אינה פוטרת את הנשפט מקיום המוטל עליו לפי סעיף 36ג.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 95 (ה"ח 353)

הוספת סעיף 36ו

נזיקין (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

36ז.   צו הפסקה מינהלי שניתן שלא כדין ושבוטל באחת הדרכים האמורות בסעיף 36ד – מי שנגרם לו נזק על ידיו זכאי לתשלום פיצויים מאת הועדה המקומית, אם הצו ניתן על ידי יושב ראש הועדה המקומית או מהנדס שהוסמך על ידיו או על ידי מהנדס העיר, או מאת אוצר המדינה – בכל מקרה אחר; אולם לא ישולמו פיצויים מחמת זה בלבד שהיה פגם במינויו או בהסמכתו של האדם שנתן את הצו.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 95 (ה"ח 353)

הוספת סעיף 36ז

סטיה ניכרת מתנאי הרשיון – מהי (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

36ח.  בניה בסטיה ניכרת מתנאי הרשיון לעניני צו הפסקה שיפוטי וצו הפסקה מינהלי היא –

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 95 (ה"ח 353)

הוספת סעיף 36ח

(א)  בניה שיש בה שינוי בייעוד או בשימוש של הבנין או של חלק ממנו, כפי שנקבעו ברשיון, ובין השאר – הפיכת בנין או חלק ממנו שאינם ראויים למגורים – למקום מגורים;

(ב)  סטיה מהחישובים הסטאטיים שצורפו לבקשת רשיון ונעשו תנאי בו, וכן תוספת בניה שיש בה כדי להכשיל חישובים אלה;

(ג)   בניה בשיטות, בחמרים או בהליכים שלא בהתאם לתנאי הרשיון;

(ד)  בניה של חדר מגורים שאינו מגיע לגובה שנקבע לכך ברשיון;

(ה)  אי-הקמת מקלט או בור מים במקום שתנאי הרשיון מחייבים את הקמתם;

(ו)   אי-הקמת חדרי מטבח, חדרי אמבטיה, חדרי מקלחות, בתי שימוש וחדרי שירות כיוצא באלה, במקום שתנאי הרשיון מחייבים את הקמתם, או התקנת מיתקני תברואה, בניגוד לתנאי הרשיון, בדרך העלולה לסכן את בריאות הציבור;

(ז)   אי-הריסת מבנים קיימים בשטח הבניה, כשתנאי הרשיון מחייבים את ההריסה;

(ח)  אי-קיום תנאי הרשיון להבטחת הבטיחות של העוברים ושבים ושל העובדים במקום הבניה, או ביצוע עבודות קרקע, בניגוד לתנאי הרשיון, אם יש בו כדי לסכן את בטחון הציבור;

(ט)  בניה מעבר לקווים שנקבעו בתנאי הרשיון כגבולות לבניה;

(י)   תוספת קומות, חדרים או חלקי בנין אחרים מעל המותר בתנאי הרשיון;

(יא) בניה שלא בהתאם לדרישות ארכיטקטוניות מיוחדות שנקבעו בתנאי הרשיון מכוח תכנית בנין עיר לשם מתן צורה אחידה למקום מסויים;

(יב) אי קיום תנאי ברשיון למניעת מטרדים הנגרמים על ידי רעש או ריחות;

(יג) בניה בניגוד לתנאי הרשיון הבאים למנוע השחתת ערכי דת, היסטוריה או נוף.

רשיון שהושג בטעות שוא (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

36ט.  המבצע עבודת בניה על פי רשיון שהשיג במסירת ידיעות שהוא ידע, או שהיה לו יסוד להניח, שהן כוזבות, רואים אותו, לענין מתן צו הפסקה שיפוטי וצו הפסקה מינהלי, כאילו ביצע את עבודת הבניה ללא רשיון.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 96 (ה"ח 353)

הוספת סעיף 36ט

בזיון בית המשפט (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

36י.   שום דבר בפקודה זו לא יתפרש כאילו בא לגרוע מסמכותו של בית משפט לפי פקודת בזיון בית המשפט, ובצווים של בית משפט עירוני יהיו לבית משפט השלום כל הסמכויות לפי פקודת בזיון בית המשפט, כאילו ניתנו צווים אלה על ידי בית משפט השלום; אך לא ישא אדם באחריות על אותו מעשה גם לפי פקודה זו וגם לפי פקודת בזיון בית המשפט.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 96 (ה"ח 353)

הוספת סעיף 36י

צו לדיור חלוף (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

36יא. (1)  ציווה בית המשפט לפי פקודה זו על הריסת מבנה או תוספת מבנה שנתפסו על ידי אדם אחר בהסכמת הנשפט או בהסכמת אדם אחר האחראי לפי פקודה זו לביצוע העבירה שבבניה, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התופס או הועדה המקומית, לחייב את הנשפט לתת דיור חלוף סביר או לשלם לו פיצויים כדי השגת דיור חלוף סביר, הכל כפי שייראה לבית המשפט, זולת אם הוכיח הנשפט כי התופס תפס את המבנה או התוספת שלא בתום לב.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 96 (ה"ח 353)

הוספת סעיף 36יא

          (2)  הוראות סעיף זה באות להוסיף על סמכויותיו של בית המשפט ועל זכויותיו האחרות של התופס לפי כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

          (3)  בית המשפט רשאי, בהליכים לפי סעיף זה, לקבל ראיות אף אם לא היה רשאי לקבלן בהליכים רגילים.

          (4)  לענין ערעור דין חיוב לפי סעיף זה, כדין צו הריסה לפי סעיף 35.

רישום הערה בספרי האחוזה (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

36יב. ציווה בית המשפט לפי פקודה זו על הריסת מבנה או תוספת מבנה, יורה בית המשפט שהצו יירשם בספרי האחוזה על יד רישום הקרקע שעליה ניתן הצו.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 97 (ה"ח 353)

הוספת סעיף 36יב

תקנות סדרי דין (תיקון מס' 4) תשי"ט-1959

36יג. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים לפי הסעיפים 36, 36א ו-36ה, ובין השאר גם הוראות בדבר מתן צווים לפי סעיף 36 או 36א על פי המבקש בלבד: הוראה זו אינה גורעת מסמכותו של שר המשפטים לפי חיקוק אחר.

מיום 15.4.1959

תיקון מס' 4

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 97 (ה"ח 353)

הוספת סעיף 36יג

שונות

בוררות

37.  מקום שהגישו לבוררות עפ"י הוראות פקודה זו שאלה או ענין או סכסוך, תתקיים הבוררות עפ"י הוראות פקודת הבוררות 1926 ואותה פקודה תחול על כך כאילו חתמו הצדדים על שטר בוררות להגיש את השאלה או הענין או הסכסוך לבוררות של בורר יחיד.

הסמכות להכנס לקרקע ולבנינים כדי למדוד וכו'

38.  כל שהורשה בכך ע"י ועדה מחוזית או ע"י ועדה מקומית רשאי לאחר שיתן מודעה כפי שייקבע בתקנות שהתקינה הועדה המחוזית, להכנס לכל קרקע או בנינים ולמדדם או לבדקם ולעשות את כל הדרוש כדי להבטיח את קיומם של חוקי העזר שהותקנו עפ"י הוראות פקודה זו ואת קיומם של תנאי רשיונות שניתנו באזור לבנין עיר ולצורך הכנתה, או הוצאתה לפועל של תכנית לבנין עיר.

הופעה במשפטים וכו'

39.  (1)  ועדה מקומית שהנה מועצת עיריה רשאית להגיש משפט בפני בית משפט בהתאם להוראות סעיף 131 מפקודת העיריות 1934 והוראות הסעיף הזה בענין מסירת הזמנה לדין או צו או שטר תחולנה על מסירת הזמנה לדין, צו או שטר לאותה ועדה מקומית.

          (2)  למרות כל האמור בפקודה או בחוק הרי כל ועדה מקומית שאינה מועצת עיריה רשאית להגיש משפט בפני כל בית משפט ולהופיע בפניה אם ע"י בא כוח רשמי לכל המשפטים או למשפט מיוחד או ע"י כל אדם אחר מורשה כהלכה עפ"י החלטת הועדה המקומית, ומסירת הזמנה לדין או צו או שטר אחר לאותו פקיד הריהי מסירה כדין לועדה המקומית.

הקנאת תוקף לפסקי דין ידועים

40.  למרות כל האמור בפקודת שפוט שופטי השלום 1935, או בכל פקודה אחרת שאותה פקודה מבטלתה, הרי שום פסק שניתן ע"י השופט שלום לפני התחלת פקודה זו בתוקף הוראות סעיף 4 מפקודת בנין ערים (תקון) 1922 במשפט שהובא עפ"י סעיף 38 מפקודת בנין ערים 1921 אין לראותו כאילו הוא חסר תוקף רק מחמת זה שניתן ע"י בית משפט שלום.

ביטול והוצאת חוקים מן הכלל מס' 58 לש' 1936

41.  (1)  הפקודות שבתוספת לפקודה זו תהיינה מבוטלות:

          בתנאי שכל חוקי-העזר, התקנות והצוויים שיצאו כדין ושנתפרסמו בעתון הרשמי עפ"י ההוראות של הפקודות המבוטלות בזה יוסיפו להיות בני תוקף מלא וממשי עד שיתוקנו, ישונו או יבוטלו עפ"י חוקי-עזר או תקנות או צוויים שיצאו עפ"י הוראות פקודה זו:

          ובתנאי שכל תכניות לבנין עיר שיש להן תוקף עפ"י החוק וכל הרשיונות שניתנו כחוק עפ"י פקודות המבוטלות בזה יוסיף להיות להם תוקף והוראות פקודה זו תחולנה על כך כאילו קבלו תוקף או ניתנו עפ"י הוראות פקודה זו.

מיום 6.8.1936

מס' 58 לשנת 1936

ע"ר מס' 620 מיום 6.8.1936, תוס' 1, עמ' 227

(1) הפקודות שבתוספת לפקודה זו תהיינה מבוטלות:

בתנאי שכל חוקי העזר והתקנות שהותקנו כדין עפ"י הוראות כל פקודה מן הפקודות המבוטלות בזה, ואשר נתפרסמו בעתון הרשמי יוסיף להיות להם תוקף עד שיתוקנו, ישונו או יבוטלו עפ"י חוקי עזר שהותקנו עפ"י הוראות פקודה זו:

בתנאי שכל חוקי-העזר, התקנות והצוויים שיצאו כדין ושנתפרסמו בעתון הרשמי עפ"י ההוראות של הפקודות המבוטלות בזה יוסיפו להיות בני תוקף מלא וממשי עד שיתוקנו, ישונו או יבוטלו עפ"י חוקי-עזר או תקנות או צוויים שיצאו עפ"י הוראות פקודה זו:

מס' 58 לש' 1936

          (2)  אין לראות שום חוק עזר או תקנה או צו או תכנית לבנין עיר כחוק עזר או כתקנה שלא ניתנו כדין, ואין לראות שום תכנית לבנין ערים כאילו אין לה תוקף חוקי ואין לראות כל רשיון כרשיון שלא ניתן כדין, עפ"י הוראות כל פקודה המבוטלת בזה, רק מחמת שהיה פגם, או דבר שלא כתיקונו בהרכבה של הועדה המרכזית לבנין ולבנין ערים או של כל ועדה מקומית לבנין ולבנין ערים.

מיום 6.8.1936

מס' 58 לשנת 1936

ע"ר מס' 620 מיום 6.8.1936, תוס' 1, עמ' 227

(2) אין לראות שום חוק עזר או תקנה או צו או תכנית לבנין עיר כחוק עזר או כתקנה שלא ניתנו כדין, ואין לראות שום תכנית לבנין ערים כאילו אין לה תוקף חוקי ואין לראות כל רשיון כרשיון שלא ניתן כדין, עפ"י הוראות כל פקודה המבוטלת בזה, רק מחמת שהיה פגם, או דבר שלא כתיקונו בהרכבה של הועדה המרכזית לבנין ולבנין ערים או של כל ועדה מקומית לבנין ולבנין ערים.

תחילת תקפה של הפקודה

42.  פקודה זו תקבל תוקף ביום שייקבע ע"י הנציב העליון במודעה שתופיע בעתון הרשמי.

תוספת

המס' והשנה

השם הקצר

מדת הבטול

16 לש' 1922

36 לש' 1929

פקודת בנין ערים 1921

פקודת בנין ערים (תקון) 1922

פקודת בנין ערים (תקון) 1929

כולה

כולה

כולה

א. ג. ווקאפ

נציב עליון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה ע"ר מס' 589 מיום 4.5.1936, תוס' 1, עמ' (ע) 153 (א) 157.

תוקנה ע"ר מס' 620 מיום 6.8.1936, תוס' 1, עמ' (ע) 227 (א) 245 (מס' 58 לש' 1936).

ע"ר מס' 770 מיום 24.3.1938, תוס' 1, עמ' (ע) 13 (א) 14 (מס' 8 לש' 1938).

ע"ר מס' 862 מיום 2.2.1939, תוס' 1, עמ' (ע) 7 (א) 9 (מס' 5 לש' 1939).

ע"ר מס' 1139 מיום 10.11.1941, תוס' 1, עמ' (ע) 83 (א) 99 (מס' 30 לש' 1941).

ס"ח תשי"ב מס' 88 מיום 26.12.1951 עמ' 16 (ה"ח תשי"א מס' 64 עמ' 102) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשי"ד מס' 166 מיום 17.9.1954 עמ' 232 (ה"ח תשי"ד מס' 184 עמ' 37) – תיקון מס' 2; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו ור' סעיף 2 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשי"ז מס' 231 מיום 18.7.1957 עמ' 135 (ה"ח תשי"ז מס' 305 עמ' 222) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשי"ט מס' 279 מיום 15.4.1959 עמ' 93 (ה"ח תשי"ח מס' 353 עמ' 306) – תיקון מס' 4.

בוטלה ס"ח תשכ"ה מס' 467 מיום 12.8.1965 עמ' 349 (ה"ח תשכ"ג מס' 532 עמ' 14) בסעיף 270 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965; תחילתו ששה חדשים מיום פרסומו – למעט סעיפים מסוימים. תוקן לביטול מלא ס"ח תשמ"א מס' 1018 מיום 8.4.1981 עמ' 184 (ה"ח תשמ"א מס' 1491 עמ' 54) בסעיף 5 לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 18), תשמ"א-1981; תחילתו ביום 1.7.1981.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות