חוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965

תוכן ענינים

פרק א': הוראות כלליות

Go

8

סעיף 1

תחולה

Go

8

סעיף 2

אין דנים פעמים בשל מעשה אחד

Go

8

סעיף 3

סמכות מקומית

Go

8

סעיף 4

סמכות על פי מקום התפיסה

Go

9

סעיף 5

סמכות בצירוף אישומים או נאשמים

Go

9

סעיף 6

סמכות באין אחיזה בשום מקום

Go

9

סעיף 7

התיישנות עבירה

Go

9

סעיף 8

התיישנות ענשים

Go

9

פרק ב': בעלי הדין וייצוגם

Go

9

סעיף 9

המאשים   המדינה

Go

9

סעיף 10

התובעים

Go

9

סעיף 11

העמדת סניגור

Go

9

סעיף 12

סייג לבחירת סניגור

Go

9

סעיף 13

מינוי סניגור מטעם בית המשפט

Go

10

סעיף 14

תפקידי סניגור שנתמנה על ידי בית המשפט

Go

10

סעיף 15

הפסקת ייצוג של סניגור

Go

10

סעיף 16

סייג למינוי סניגור

Go

10

סעיף 17

חילוף סניגורים

Go

10

סעיף 18

הוצאות ההגנה

Go

10

סעיף 19

איסור קבלת שכר

Go

10

פרק ג': מעצר הנאשם ושחרורו

Go

10

סימן א': מעצר

Go

10

סעיף 20

סמכות לצוות מעצר

Go

10

סעיף 21

צו מעצר

Go

10

סעיף 22

ביצוע צו מעצר

Go

10

סעיף 23

הודעת הצו

Go

11

סעיף 24

אישור במקום צו

Go

11

סעיף 25

דרכי הביצוע

Go

11

סעיף 26

תוקף צו מעצר

Go

11

סעיף 27

מסירת הודעות עם מעצר

Go

11

סעיף 27א

פגישה עם עורך דין

Go

11

סעיף 28

עיכוב ידיעה על מעצר

Go

11

סעיף 29

שמירת דינים

Go

12

סעיף 29א

פיצוי בשל מעצר

Go

12

סימן ב': שחרור בערובה

Go

12

סעיף 30

שחרור עצור

Go

12

סעיף 31

עבירות שאין לשחרר עליהן בערובה

Go

12

סעיף 31א

סייג לשחרור

Go

12

סעיף 32

סמכות בענין שחרור

Go

12

סעיף 33

עיון חוזר

Go

13

סעיף 34

ערר

Go

13

סעיף 35

הסמכות בעיון חוזר ובערר

Go

13

סעיף 35א

השהיית ביצוע של שחרור

Go

13

סעיף 36

אופן הגשת בקשות

Go

13

סעיף 37

נוכחות בעלי הדין

Go

13

סעיף 38

הערובה

Go

13

סעיף 39

התנאים לשחרור בערובה

Go

13

סעיף 40

כתב הערובה

Go

13

סעיף 41

פטור הערב

Go

13

סעיף 42

פטירת הערב

Go

13

סעיף 43

תוצאות הפרת תנאי השחרור

Go

13

סעיף 44

מעצר משוחרר

Go

13

סעיף 45

סמכותו של שוטר

Go

14

סימן ג': שחרור מלא

Go

14

סעיף 46

שחרור באין אישום

Go

14

סעיף 47

שחרור באין משפט

Go

14

סעיף 48

שחרור באין פסק דין

Go

14

סעיף 49

הארכת המעצר וחידושו

Go

14

סעיף 49א

שחרור מערובה באין אישום

Go

14

סעיף 50

שחרור והפטר עם תום המשפט

Go

14

סעיף 51

מעצר בשל מעשה אחר

Go

14

פרק ד': הליכים שלפני המשפט

Go

14

סימן א': תלונה, חקירה והעמדה לדין

Go

14

סעיף 52

תלונה

Go

14

סעיף 53

חקירת המשטרה

Go

14

סעיף 54

העברת חומר החקירה לתובע

Go

14

סעיף 55

המשך החקירה

Go

14

סעיף 56

העמדה לדין

Go

14

סעיף 57

הודעה על החלטה שלא לחקור או להעמיד לדין

Go

14

סעיף 58

ערר

Go

15

סעיף 59

מועד לערר

Go

15

סעיף 60

אצילת סמכות לענין ערר

Go

15

סעיף 61

כתב אישום

Go

15

סימן ב': קובלנה

Go

15

סעיף 62

קובלנה

Go

15

סעיף 63

קובלנה על עובדי מדינה

Go

15

סעיף 64

דין קובלנה

Go

15

סעיף 65

התביעה בקובלנה

Go

15

סעיף 66

החלפת קובלנה בכתב אישום

Go

15

סעיף 66א

העמדת הדיון בקובלנה

Go

15

סימן ג': עיון בראיות התביעה

Go

15

סעיף 67

עיון בחומר החקירה

Go

15

סעיף 68

דרכי העיון וההעתקה

Go

15

סעיף 69

עונשין

Go

16

סעיף 70

סייג להבאת ראיות

Go

16

סעיף 71

חומר סודי

Go

16

סעיף 72

המצאת ראיות שבידי קובל

Go

16

סעיף 73

סייג לזכות העיון בחומר הראיות

Go

16

סעיף 74

שמירת דין

Go

16

סימן ג'1: עיון בעדויות מומחים של הסניגוריה

Go

16

סעיף 74א

הגדרות

Go

16

סעיף 74ב

עיון בעדויות מומחים של הסנגוריה

Go

16

סעיף 74ג

סייג להבאת ראיות

Go

16

סימן ד': אישום

Go

16

סעיף 75

תוכן כתב האישום

Go

16

סעיף 76

צירוף אישומים

Go

16

סעיף 77

צירוף נאשמים

Go

17

סעיף 78

הפרדת המשפט

Go

17

סעיף 79

כתב אישום חדש בהפרדת המשפט

Go

17

סעיף 80

איחוד משפטים

Go

17

סעיף 81

תיקון כתב אישום על ידי התובע

Go

17

סעיף 82

תיקון כתב אישום על ידי בית המשפט

Go

17

סעיף 83

חזרה מאישום

Go

17

סעיף 84

תוצאות חזרה מאישום

Go

17

סימן ה': זימן למשפט

Go

17

סעיף 85

הזמנה למשפט

Go

17

סעיף 86

תוכן ההזמנה

Go

17

סעיף 87

הודעה על דחיית מועד

Go

18

סעיף 88

צורת ההזמנה

Go

18

סעיף 89

צו הבאה

Go

18

סעיף 90

תחולת סעיפים אחרים

Go

18

סעיף 91

מסירה עם מעצר

Go

18

סעיף 92

שחרור בערובה

Go

18

סעיף 93

הבאה לבית המשפט

Go

18

סעיף 94

תפיסת נכסי נאשם שנמלט

Go

18

סימן ו': הזמנת עדים

Go

18

סעיף 95

הזמנת עד

Go

18

סעיף 96

דרכי הזמנת עד

Go

18

סעיף 97

צורת ההזמנה תוכנה

Go

18

סעיף 98

צו להמצאת מסמכים ומוצגים

Go

18

סעיף 99

הזמנת עד על אתר

Go

18

סעיף 100

עד שנבצר ממנו לבוא לבית המשפט

Go

18

סעיף 101

כפיית הציות להזמנה או לצו

Go

19

סעיף 102

חיוב בערובה, מעצר ומניעת יציאה מן הארץ

Go

19

סעיף 103

קנס או מאסר על  אי ציות

Go

19

סעיף 104

עיון מחדש

Go

19

סעיף 105

הודעה לנשיא בית המשפט שלערעור

Go

19

סימן ז': שמירת ראיות

Go

19

סעיף 106

גביה מוקדמת של עדות

Go

19

סעיף 107

נוכחות בעלי דין

Go

19

סעיף 108

סדרי גביית העדות

Go

19

סעיף 109

חתימת הפרוטוקול

Go

19

סעיף 110

העדות כראיה במשפט

Go

19

סעיף 111

עדות שנגבתה שלא בפני בעלי דין

Go

19

סעיף 112

קבלת מסמכים ומוצגים

Go

20

סימן ח': הודיה בכתב

Go

20

סעיף 113

הודיה בכתב

Go

20

סעיף 114

הודיה בכתב אינה מונעת טענות מקדמיות

Go

20

פרק ה': הליכי המשפט

Go

20

סימן א': מועד המשפט

Go

20

סעיף 115

רציפות המשפט

Go

20

סימן ב': נוכחות בעלי הדין

Go

20

סעיף 116

נוכחות הנאשם

Go

20

סעיף 117

נוכחות מורשים של תאגיד

Go

20

סעיף 118

שפיטה שלא בפני הנאשם בתחילת המשפט

Go

20

סעיף 119

אין לגזור מאסר שלא בפני הנאשם

Go

20

סעיף 119א

שפיטת נאשם שלא התייצב בהמשך המשפט

Go

20

סעיף 120

הודעת ההליכים לנידון שלא בפניו

Go

21

סעיף 120א

שפיטה שלא בפני הנאשם מטעמי בריאות

Go

21

סעיף 121

העדר תובע

Go

21

סימן ג': פרוטוקול ותרגום

Go

21

סעיף 122

ניהול פרוטוקול

Go

21

סעיף 123

רישום הפרוטוקול

Go

21

סעיף 124

צירוף מסמכים לפרוטוקול

Go

21

סעיף 125

תיקון פרוטוקול

Go

21

סעיף 126

רישום תיקון

Go

21

סעיף 127

הפרוטוקול   ראיה לכאורה

Go

21

סעיף 128

מתרגם לנאשם

Go

21

סעיף 129

ראיה שלא בעברית

Go

21

סעיף 130

שכרו של מתרגם

Go

21

סימן ד': פתיחת המשפט

Go

21

סעיף 131

תחילת המשפט

Go

21

סעיף 131א

הסכמה בדבר עובדות וראיות

Go

21

סעיף 132

הסברת זכויות הנאשם להגנתו

Go

22

סעיף 132א

טענת פסלות

Go

22

סעיף 132ב

ערעור בטענת פסלות

Go

22

סעיף 132ג

סייג לטענת פסלות

Go

22

סעיף 133

טענות מקדמיות

Go

22

סעיף 134

דיון בטענה מקדמית

Go

22

סעיף 135

טענות מקדמיות בשלב אחר של המשפט

Go

22

סעיף 136

תשובת הנאשם לאישום

Go

22

סעיף 137

חזרה מהודיה

Go

23

סעיף 138

דין עובדה שהודו בה

Go

23

סעיף 139

פסק דין של נאשם שהודה

Go

23

סימן ה': בירור האשמה

Go

23

סעיף 140

פרשת התביעה

Go

23

סעיף 141

סיום פרשת התביעה

Go

23

סעיף 142

זיכוי בשל העדר הוכחה לכאורה

Go

23

סעיף 143

פרשת הסניגוריה

Go

23

סעיף 144

סדר הפתיחה והבאת ראיות של נאשמים אחרים

Go

23

סעיף 145

דבר הנאשם

Go

23

סעיף 145א

שתיקת הנאשם

Go

24

סעיף 146

סייג לחקירת נאשם

Go

24

סעיף 147

סיום פרשת הסניגוריה

Go

24

סעיף 148

ראיות נוספות מטעם התובע

Go

24

סעיף 149

סתירת ראיות נוספות

Go

24

סעיף 150

ראיות מטעם  בית המשפט

Go

24

סעיף 151

סתירת ראיות מטעם בית המשפט

Go

24

סעיף 152

סיכומים לנין האשמה

Go

24

סעיף 152א

נאשם שאינו מסוגל לעמוד בדין

Go

24

סימן ו': סדר חקירת עדים

Go

24

סעיף 153

עדים יעידו זה שלא בפני זה

Go

24

סעיף 154

הזהרת עד והשבעתו

Go

24

סעיף 155

עדות קטין

Go

24

סעיף 156

חקירת עד על ידי בעלי הדין

Go

25

סעיף 157

חקירה על ידי בית המשפט

Go

25

סעיף 158

חקירה נוספת על ידי בעלי הדין

Go

25

סעיף 159

עדים במשפט של נאשמים אחדים

Go

25

סעיף 160

עד תביעה שלא נקרא להעיד

Go

25

סעיף 161

עד עוין

Go

25

סעיף 162

זכות חקירה שכנגד במקרים מסויימים

Go

25

סעיף 163

עדות מטעם בית המשפט

Go

25

סימן ז': פסק הדין

Go

25

סעיף 164

הכרעת הדין

Go

25

סעיף 165

נימוקים בזיכוי

Go

25

סעיף 166

הרשעה בעבירה על פי עובדות שלא נטענו בכתב האישום

Go

25

סעיף 167

הרשעה בעבירה שאינה בתחום הסמכות

Go

25

סעיף 168

הרשעה בעבירות אחרות

Go

26

סעיף 169

ראיות לקביעת העונש

Go

26

סעיף 170

דרכי הוכחה

Go

26

סעיף 171

דברי הנאשם וראיותיו

Go

26

סעיף 172

ראיות נוספות לקביעת הענוש

Go

26

סעיף 173

גילוי תסקיר ותוצאות בדיקות וחקירות

Go

26

סעיף 174

סיכומים לענין העונש

Go

26

סעיף 175

גזר הדין

Go

26

סעיף 176

שמירת דינים

Go

26

סעיף 177

פסק דין

Go

26

סעיף 178

הסברה על זכות הערעור

Go

26

פרק ו': ערעור

Go

26

סעיף 179

הגשת ערעור

Go

26

סעיף 180

תקופת ערעור

Go

26

סעיף 181

תקופת ערעור כשפסק הדין ניתן שלא בפני הנאשם

Go

26

סעיף 182

הארכת מועדים

Go

27

סעיף 183

ערעור אוטומטי

Go

27

סעיף 184

נימוקי ערעור

Go

27

סעיף 185

תיקון הודעת ערעור ונימוקיו

Go

27

סעיף 186

דיון לפי בקשת רשות

Go

27

סעיף 187

חזרה מערעור

Go

27

סעיף 188

איחוד ערעורים

Go

27

סעיף 189

דין בפני בעלי הדין

Go

27

סעיף 189א

טענת פסלות שופט בערעור

Go

27

סעיף 190

סדר הטענות בערעור

Go

27

סעיף 191

גביית ראיות

Go

27

סעיף 192

שינוי במסקנות

Go

27

סעיף 193

סמכות בית המשפט שלערעור

Go

27

סעיף 194

ראיות במשפט שהוחזר

Go

27

סעיף 195

דחיית ערעור על אף טענה שנתקבלה

Go

27

סעיף 196

הרשעה בעבירה שונה

Go

27

סעיף 197

תנאי להגדלת העונש

Go

28

סעיף 198

קריאת פסק דין בערעור

Go

28

סעיף 199

הסברת זכות הערעור

Go

28

סעיף 200

מתן הוראות אחרות

Go

28

סעיף 201

פירושים

Go

28

פרק ו'1: סדרי דין מיוחדים בעבירות קנס

Go

28

סעיף 201א

קביעת עבירות קנס

Go

28

סעיף 201ב

ברירת הקנס

Go

28

סעיף 201ג

תשלום הקנס

Go

28

סעיף 201ד

אי תשלום הקנס

Go

28

סעיף 201ה

כתב אישום בעבירות קנס

Go

28

סעיף 201ו

אי תחולת חוק הנוער

Go

29

סעיף 201ז

תחולה

Go

29

סעיף 201ח

ברירת משפט

Go

29

פרק ז': הוראות שונות

Go

29

סעיף 202

עיכוב הליכים ת"ט תשכ"ה 1965

Go

29

סעיף 203

חידוש הליכים

Go

29

סעיף 204

המשך משפט בפני שופט אחר

Go

29

סעיף 205

שינוי בהרכב חבר שופטים

Go

29

סעיף 206

סמכות שופט ואב בית דין

Go

30

סעיף 207

מות העבריין

Go

30

סעיף 208

אי צירוף תביעה אזרחית

Go

30

סעיף 209

המצאת מסמכים

Go

30

סעיף 210

סדרי דין באין הוראות

Go

30

סעיף 211

פגמים שאין פוגמים בדין

Go

30

סעיף 213

סדרי הזמנה בעבירות קלות

Go

30

סעיף 214

סדרי דין מיוחדים לעבירות תעבורה

Go

30

סעיף 215

חוקרים ותובעים לפי חיקוק אחר

Go

31

סעיף 216

שמירת דינים

Go

31

סעיף 217

הוראות מעבר

Go

31

סעיף 218

הגדרות

Go

31

סעיף 219

תיקון חוק לתיקון דיני העונשין

Go

31

סעיף 220

תיקון פקודת החוק הפלילי, 1936

Go

31

סעיף 221

תיקון פקודת העדות

Go

31

סעיף 222

תיקון חוק ההסגרה, תשי"ד 1954

Go

31

סעיף 223

תיקון פקודת העמדת עבריינים במבחן, 1944

Go

32

סעיף 224

תיקון פקודת הפרוצדורה הפלילית

Go

32

סעיף 225

שינוי שם

Go

32

סעיף 226

ביטולים

Go

32

סעיף 227

ביצוע ותקנות

Go

32

סעיף 228

תחילת תוקף

Go

32

תוספת ראשונה

Go

33

תוספת שניה

Go

33

 

 

 


חוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965*

פרק א': הוראות כלליות

תחולה

1.    סדר הדין הפלילי יהיה לפי חוק זה, זולת אם נקבע בחוק אחר או על פיו סדר דין שונה לענין הנדון.

אין דנים פעמים בשל מעשה אחד

2.    אין דנים אדם על מעשה שזוכה או הורשע קודם לכן בשל עבירה שבו; אולם אם גרם המעשה למותו של אדם, דנים אותו על כך אף אם הורשע קודם לכן בשל עבירה אחרת שבאותו המעשה.

סמכות מקומית

3.    (א)  דנים נאשם בבית המשפט אשר באזור שיפוטו נעברה העבירה, כולה או מקצתה, או נמצא מקום מגוריו של הנאשם.

מיום 9.4.1981

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"א מס' 1019 מיום 9.4.1981 עמ' 192 (ה"ח 1508)

3. (א) דנים נאשם בבית המשפט אשר באזור שיפוטו נעברה העבירה, כולה או מקצתה, או נמצא מקום מגוריו של הנאשם.

           (ב)  בעבירות מן המנויות בתוספת הראשונה שנעברו במצרכי מזון ובעבירות לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, גם בית המשפט אשר באזור שיפוטו שווק או נמכר המצרך מוסמך לדון את הנאשם, ואם הוא היצרן – גם בית המשפט אשר באזור שיפוטו מתגורר המתלונן.

מיום 9.4.1981

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"א מס' 1019 מיום 9.4.1981 עמ' 192 (ה"ח 1508)

הוספת סעיף קטן 3(ב)

           (ג)   שר המשפטים רשאי בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להחליף את התוספת הראשונה או להוסיף עליה או לגרוע ממנה.