פקודת העתונות*

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – עתונות

בוטלה בחוק לביטול פקודת העיתונות, תשע"ז-2017.


תוכן ענינים

סעיף 1

השם הקצר

Go

3

סעיף 2

פירוש

Go

3

חלק א' – הדפסת עתונים והוצאתם לאור

Go

3

סעיף 3

פירוש

Go

3

סעיף 4

אין להדפיס או להוציא לאור עתון בלא רשיון

Go

3

סעיף 5

באילו תנאים יינתן הרשיון

Go

3

סעיף 6

הרשיון יבוטל אם אין העתון יוצא לאור

Go

4

סעיף 7

צריך להדפיס בעתון את שמו וכתובתו של הבעל

Go

4

סעיף 8

מסירת גליונות של העתון

Go

4

סעיף 9

אי מסירה לאחר הודעה

Go

4

סעיף 10

פרסום הודעות רשמיות

Go

4

סעיף 11

הודעה על שינוי עורך ועל שינויים אחרים בפרטים הכלולים בהצהרות

Go

4

סעיף 12

הצהרה מאת מי שחדל להיות בעל עתון

Go

5

סעיף 13

נתינת שטר ערובה ושמירתו והליכים על ענינים אלה

Go

5

סעיף 14

ערב החוזר בו מערבותו

Go

5

סעיף 15

שטר ערבות חדש במקרים מסויימים

Go

5

סעיף 16

מהי הפרוצדורה כשעורך פוסק להיות מוכשר לערוך את העתון

Go

5

סעיף 17

הכחשות

Go

6

סעיף 18

עונשו של מי שאינו מפרסם הודעה רשמית או הכחשה

Go

6

סעיף 19

התראה והפסקת פרסומת של עתונים

Go

6

סעיף 19א

הסמכות להפסיק או לצמצם את העבודה בבתי דפוס במקרים מסויימים

Go

6

סעיף 20

איסור הכנסת עתונים נכרים לארץ

Go

6

סעיף 21

זכות הקנין על השם של עתון

Go

6

סעיף 22

עונשו של המדפיס וכו' עתון בלי רשיון וכו'

Go

6

סעיף 23

הפסקת הופעתו של עתון ע"י בית משפט

Go

6

חלק ב'

Go

7

חלק ג'.- בתי דפוס

Go

7

סעיף 30

שום אדם לא יחזיק וכו' בית דפוס בלי רשיון

Go

7

סעיף 31

חובה להציג את הרשיון לראוה

Go

7

חלק ד'

Go

7

חלק ה' – הוראות כלליות

Go

7

סעיף 33

העתקים מרשימות בפנקס

Go

7

סעיף 34

קטעים מאושרים של פנקס ישמשו הוכחה

Go

7

סעיף 35

פיטורין

Go

8

סעיף 36

מסירת הזמנה או הודעה

Go

8

סעיף 37

הגבלת התביעות הפליליות

Go

8

סעיף 38

תקנות

Go

8

תוספת ראשונה

Go

8

תוספת שניה

Go

10

תוספת שלישית

Go

10

תוספת רביעית

Go

11

תוספת חמישית

Go

11


פקודת העתונות

חא"י, פרק קט"ז[1]

מס' 3 לש' 1933

פקודה המתקנת ומאחדת את החוק בענין הדפסתם והוצאתם לאור של עתונים ושאר דברי-פרסום והקובעת הוראות בענין רישום ספרים והחזקת בתי דפוס.

השם הקצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת העתונות.

פירוש

2.    בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

          "ספר" – (נמחקה);

מיום 27.6.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 82 (ה"ח 2906)

מחיקת הגדרת "ספר"

הנוסח הקודם:

"ספר" כולל כל כרך, חלק או שער של כרך, וחוברת בכל לשון שהיא, כל אוסף תמונות ציור, שרטוטים או צילומים המכורכים יחד וכל גליון של תוי נגינה, מפה-ימית או תרשים, הנדפסים לחוד, אך אין הוא כולל דבר דפוס שאינו מכיל אלא רשימת מחירים, קטלוג של מכירה, חוזר מסחרי או מודעה מסחרית;

          "חברה" פירושה חברה הרשומה עפ"י פקודת החברות;

          "אגודה שיתופית" פירושה אגודה שיתופית הרשומה עפ"י פקודת האגודות השיתופיות;

          "עתון" פירושו כל דבר-דפוס המכיל חדשות, ידיעות, סיפורי מאורעות, או כל הערות, ציונים, או באורים בקשר עם אותם חדשות, ידיעות או סיפורי מאורעות, או עם כל ענין אחר בעל חשיבות ציבורית, הנדפס בכל לשון והיוצא לאור בישראל למכירה או להפצת חינם, לעתים קבועות או בלתי קבועות, אך אין הוא כולל כל דבר דפוס היוצא לאור ע"י ממשלת ישראל או למענה;

          "נדפס" פירושו הועתק במכבש דפוס;

          "מכבש דפוס" כולל כל מכונת דפוס ומכשיר דפוס שסוגלו והיעודים כנראה לשמש להעתקת מלים, תמונות, או אותות על גבי נייר, או על בד או על חומר אחר כיוצא בזה, אך אין הוא כולל כל מכשיר המכוון והמשמש רק להעתקת תרשימים או כל מכשיר פוטוגרפי גרידא הנועד והמשמש רק להעתקת צילומים, או כל מכונת כתיבה או כל מכשיר מטלטל אחר המכוון והמשמש להעתקת מלים או אותות כשאותו מכשיר או אותה מכונה אינם משמשים אלא להעתקת מסמכים שהם באמת ובתמים מסמכים מסחריים או פרטיים;

          "בעל" פירושו גם הבעל היחידי של עתון וגם האנשים אשר, אם מהיותם שותפים או מסיבה אחרת, מייצגים כל חלק או טובת הנאה בעתון והנם אחראים לכך, הן בינם לבין עצמם והן בינם לבין האנשים המייצגים באותו האופן את החלקים האחרים או טובות ההנאה האחרות באותו העתון, והאחראים להם, אך לא שום אדם אחר זולתם;

          "דיבת הסתה" פירושה כל דבר-דפוס המכיל כוונת הסתה למרד כפי שהוגדרה בסעיף 53 לפקודת תיקון החוק הפלילי[2].

חלק א' – הדפסת עתונים והוצאתם לאור

פירוש

3.    לצורך חלק זה –

          "ממונה על מחוז" פירושו הממונה על אותו המחוז שבו עתיד העתון להידפס או שבו הוא נדפס.

אין להדפיס או להוציא לאור עתון בלא רשיון

4.    אין להדפיס או להוציא לאור שום עתון בישראל אלא אם כן קיבל בעליו תחילה רשיון בחתימת הממונה על המחוז בטופס הקבוע בתוספת הראשונה לפקודה זו.

באילו תנאים יינתן הרשיון

5.    (1)  לא יינתן שום רשיון אלא אם קיים מבקש הרשיון את התנאים הבאים –

(א)   מסר לממונה על המחוז הצהרה בשבועה המקיימת את הפרטים דלקמן כשהיא חתומה על ידו וערוכה בטופס הקבוע בתוספת הראשונה לפקודה זו והכוללת את הראיה שנקבעה באותה תוספת:-

(I)    שמו, גילו, מקום מגוריו וכתובת הדואר ונתינותו של המבקש;

(II)   בעלותו על העתון;

(III)  שמו, מקום מגוריו וכתובת הדואר של העורך;

(IV)  שם העתון;

(V)   מקום עריכתו ומקום הדפסתו של העתון;

(VI)  הנושאים שבהם ידון;

(VII) באיזו לשון או לשונות יידפס;

(VIII) באילו זמנים יופיע;

(IX)  שאין הוא בעליו או עורכו של עתון שהופעתו הופסקה עפ"י סעיף 19, או נאסרה לחלוטין או על תנאי עפ"י סעיף 23(1)(א) וכן

(X)   שאין קיים נגדו צו עפ"י סעיף 23(1)(ב), וכן

(XI)  שבית-הדפוס שבו יידפס העתון לא ניתן נגדו צו עפ"י סעיף 23(1)(ג):

                                בתנאי שכל בקשה מטעם חברה או אגודה שיתופית תהא מלווה באותה ההצהרה שתהא ערוכה כאמור בטופס הקבוע וכוללת את הראיה הקבועה; אם היה המבקש חברה (פרט לחברה נכרית) תימסר ההצהרה ע"י מנהל העסקים והמזכיר של החברה; אם היה המבקש חברה נכרית תימסר ההצהרה ע"י מי שמורשה לשמש כבא כוחה בישראל; ואם היה המבקש אגודה שיתופית, תימסר ההצהרה ע"י יו"ר ועד ההנהלה של האגודה;

(ב)   מסר לממונה על המחוז הצהרה בשבועה מאת העורך המקיימת את הפרטים דלקמן כשהיא ערוכה בטופס הקבוע בתוספת הראשונה לפקודה זו וכוללת את הראיה הקבועה באותה תוספת –

(I)    כתובתו, נתינותו, מקום מגוריו וכתובת הדואר שלו;

(II)   שמלאו לו עשרים וחמש שנה;

(III)  כי עמד בבחינה הנקראת בחינת הבגרות הישראלית או בבחינה אחרת שמנהל משרד החינוך והתרבות יכיר בה כבחינה השווה בערכה לאותה בחינת הבגרות;

(IV)  שהוא יכול לדבר, לקרוא ולכתוב בלשון שבה יידפס העתון;

(V)   שאין הוא נתון בשום פסלות משפטית;

(VI)  שלא נתחייב מעולם בדין בשל עבירה שנידון עליה לפי פסק דין סופי למאסר שלושה חדשים או ליותר מכן;

(VII) שאין הוא בעליו של עתון שהופעתו הופסקה עפ"י סעיף 19 או נאסרה לחלוטין או על תנאי עפ"י סעיף 23(1)(א);

(VIII) שאין קיים נגדו צו עפ"י סעיף 23(1)(ב); וכן

(IX)  שלא נשללה מאתו הרשות לעבוד כעורך דין או כרופא עפ"י צו מאת רשות בת-סמך;

(ג)    מסר לממונה על המחוז הצהרה בשבועה חתומה על ידו האומרת כי לפי מיטב ידיעתו ואמונתו נכונות ההודעות הכלולות בהצהרה הנזכרת בפסקה הקודמת; וכן

(ד)   מסר כתב ערובה (או, כשהבקשה מוגשת על ידי שני בני אדם או יותר משנים שאינם חברים לחברה או לאגודה שיתופית, מסרו כתב ערובה הדדית ונפרדת) בסכום ובטופס הקבועים בתוספת השניה לפקודה זו בצירוף ערב אחד או כמה ערבים כפי שיידרש ויאושר ע"י הממונה על המחוז, ובו תנאי שהמבקש ישלם לממשלת ישראל כל קנס אשר יטילו או יפסקו נגדו או נגד עורך עתונו לכשיחייבוהו בדין על הדפיסו או פרסמו או על גרמו או הרשותו להדפיס או לפרסם כל דיבת הסתה או כל דיבה אחרת בכל עת לאחר שניתן כתב הערבות, וכן כל שאר קנסות שבית משפט יטיל או יפסוק נגדו או נגד עורך עתונו עפ"י הוראות פקודה זו.

          (2)  אסור לשום אדם להכתיר עתון בשם של דבר-פרסום המתפרסם ע"י ממשלת ישראל או למענה, או בכל שם אחר הדומה לו במידה כזאת שיש בה, לדעת הממונה על המחוז, כדי להטיל בלבול דעות.

          (3)  כל ההליכים בקשר עם מסירת הצהרה הנזכרת בסעיף זה דינם כדין הליכים משפטיים כמשמעותם בסעיפים 78 עד 86 לפקודת תיקון החוק הפלילי[3].

          (4)  יכול בעליו של עתון להיות גם עורכו:

          בתנאי שבמקרה זה ימסור את ההצהרות הנזכרות בסעיף קטן 1(א) ו-(ב), ויתן את הערבות הנזכרת בסעיף קטן (1)(ד) וכי לא יהא צורך שימסור את ההצהרה הנזכרת בסעיף קטן 1(ג).

          (5)  רשאי שר הפנים, לפי הכרעת דעתו, לוותר על כל דרישה מן הדרישות שבסעיף קטן 1(ב) ו-(3) ורשאי הוא לשנות או לבטל כל ויתור אחר עפ"י סעיף קטן זה לגבי דרישות סעיף קטן 1(ד).

          (6)  המזכיר הראשי יגרום לפרסום של הודעה ברשומות על מתן רשות לפרסם עתון או על ביטולה של רשות כזאת. ההודעה תהיה ערוכה בטופס הקבוע בתוספת השלישית לפקודה זו.

הרשיון יבוטל אם אין העתון יוצא לאור פק' 23 לש' 1939

6.    (1)  כל אדם שקיבל רשיון לפרסם עתון ולא פרסמו במשך שלושה חדשים מתאריך הרשיון, רשיונו יראוהו כמבוטל.

          (2)  לממונה על המחוז תהא הסמכות לבטל רשיון להוציא לאור עתון אם לא יפרסם בעליו (שלא כתוצאה מצו שר הפנים או מבית המשפט) –

(א)   כשהעתון הוא עתון יומי - לפחות שנים עשר גליונות יומיים רצופים (פרט ליום המנוחה השבועי שבעל העתון נוהג לשמור אותו וכן לכל יום פגרא חוקי) בכל חודש-לוח;

(ב)   כשהעתון אינו עתון יומי וניתן רשיון לפרסמו פעם אחת או פעמים אחדות בשבוע - לפחות ששה גליונות בכל שני חדשי-לוח;

(ג)    כשהעתון אינו עתון יומי או ממין העתונים הכלולים בפסקה (ב) מסעיף זה, אלא שהוא עתון שניתן רשיון לפרסמו פעם אחת או פעמים אחדות בחודש - לפחות שני גליונות בכל ארבעה חדשי-לוח;

(ד)   בכל עתון אחר - לתקופה רצופה של יותר משנים עשר חדשי-לוח.

צריך להדפיס בעתון את שמו וכתובתו של הבעל

7.    (1)  בעמוד הראשון או האחרון של כל גליון מכל עתון ובעמוד הראשון או האחרון של כל גליון מכל הוספה לעתון צריך להדפיס את שמו הנכון והאמיתי ואת מקום מגוריו של הבעל ושל העורך, ואם היה בעל העתון חברה או אגודה שיתופית, את השם הרשום והכתובת של המשרד הרשום של אותה חברה או אגודה, ואת השם הנכון והאמיתי של מקום ההדפסה והעריכה של אותו עתון או אותה הוספה.

          (2)  מי שמדפיס או מפרסם או גורם או מרשה להדפיס או לפרסם כל עתון או הוספה לעתון שאינם כוללים את הפרטים דלעיל ואינם ערוכים באופן הקבוע כאן, יאשם בעבירה בעד כל גליון שנדפס או יצא לאור בדרך זו ויהא צפוי לקנס של חמש לירות.

מסירת גליונות של העתון (תיקון מס' 1) תשי"ג-1953 (תיקון מס' 3) תשס"א-2001 (תיקון מס' 4) תשס"ח-2007

8.    (1)  מיד להופעתו של כל גליון של עתון או של הוספה לעתון, חייב עורכו למסור העתק אחד לגנזך המדינה, אחד לספריית הכנסת, אחד למשרד הפנים, ואחת לממונה על המחוז, ואילו שני העתקים לספריה הלאומית.

(תיקון מס' 1) תשי"ג-1953

          (2)  כל אדם שאינו ממלא אחר הוראות סעיף זה יאשם בעבירה ובכל פעם שהוא עובר על סעיף זה יהא צפוי לקנס של עשרים וחמש לירות.

מיום 12.2.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 39 (ה"ח 123)

8. (1) מיד להופעתו של כל גליון של עתון או של הוספה לעתון, חייב עורכו למסור שתי העתקות מכל גליון למשרד המזכיר הראשי ועוד שתי העתקות למושל המחוז העתקה אחת לגנזך המדינה, אחת לספריית הכנסת, אחת למשרד הפנים, אחת למשרד החינוך והתרבות ואחת לממונה על המחוז, ואילו שתי העתקות לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.

(2) כל אדם שאינו ממלא אחר הוראות סעיף זה יאשם בעבירה ובכל פעם שהוא עובר על סעיף זה יהא צפוי לקנס של שני פונטים עשרים וחמש לירות.

מיום 27.6.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 82 (ה"ח 2906)

(1) מיד להופעתו של כל גליון של עתון או של הוספה לעתון, חייב עורכו למסור העתקה אחד לגנזך המדינה, אחד לספריית הכנסת, אחד למשרד הפנים, אחד למשרד החינוך והתרבות ואחת לממונה על המחוז, ואילו שני העתקים לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2120 מיום 29.11.2007 עמ' 61 (ה"ח 108)

(1) מיד להופעתו של כל גליון של עתון או של הוספה לעתון, חייב עורכו למסור העתק אחד לגנזך המדינה, אחד לספריית הכנסת, אחד למשרד הפנים, ואחת לממונה על המחוז, ואילו שני העתקים לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי לספריה הלאומית.

אי מסירה לאחר הודעה

9.    (1)  למרות כל סירוב למסור עתון, כאמור לעיל, ולמרות כל הליכים משפטיים נגד העורך עפ"י הסעיף האחרון ולמרות תשלום כל קנס כזה מותר למזכיר הראשי או לממונה על המחוז, בהודעה חתומה על ידו אשר תישלח לאדם החייב למסור כל עתון באופן האמור לעיל, לדרוש מאתו למסור לו אותו מספר הגליונות של העתון אשר לא מסרם לו.

          עברו ששה ימים מיום מסירת מודעה כנ"ל למי שחייב במסירת עתון והוכח כי נמסרה לו ההודעה, ואותו אדם לא מסר את הגליונות, יאשם האיש בעבירה ובעד כל יום שבו עבר על ההוראה שבהודעה יהא צפוי לקנס של חמש לירות.

פרסום הודעות רשמיות

10.  (1)  חייב העורך לפרסם חינם את כל ההודעות הרשמיות הנשלחות אליו לפרסום ע"י שר הפנים או מטעמו בגליון הראשון של העתון היוצא לאור מיד לאחר קבלתן. את ההודעות הללו עליו לפרסם ככתבן וכלשונן.

          (2)  "הודעה-רשמית" פירושה לצורך סעיף זה, כל הודעה שלדעת שר הפנים דרוש פרסומה לטובת עניני הציבור ואשר נתאשרה בכך מטעם שר הפנים.

הודעה על שינוי עורך ועל שינויים אחרים בפרטים הכלולים בהצהרות

11.  (1)  (I)    אם מאיזו סיבה שהיא חדל עורך של עתון לשמש כעורך, יהא זה מחובתו של בעל העתון או של אדם אחר מטעמו למסור לממונה על המחוז במשך שבעה ימים למן היום שבו חדל העורך לשמש כעורך –

(א)   הצהרה בשבועה ערוכה על ידו האומרת שהאדם הנזכר בהצהרה נתמנה לכהן כעורך במקום העורך שחדל לשמש בתפקידו;

(ב)   הצהרה בשבועה מאת האדם שנתמנה כך, שתהיה ערוכה בטופס הקבוע בסעיף 5 (1)(ב) ותכלול את הראיה הקבועה באותו סעיף; וכן

(ג)    הצהרה בשבועה ערוכה על ידו האומרת כי לפי מיטב ידיעתו ואמונתו נכונות ההודעות הכלולות בהצהרה שבפסקה הקודמת:

          בתנאי שרשאי הממונה על המחוז ליתן צו המאריך את מועד שבעת הימים, כאשר ייטב בעיניו, אם הוכיח לו בעל העתון כי אי הכשרתו של העורך אינה אלא זמנית וכי עד כמה שאפשר לראות מראש ישוב לתפקידו ליום גמר הארכה או קודם לכן.

(II)   עורך יראוהו כאילו חדל לכהן כעורך אם מחמת העדרו או מחלתו או מכל סיבה אחרת אין הוא יכול להשגיח בעצמו השגחה של ממש על פרסום העתון;

(III)  מי שממלא מקומו של עורך שחדל לזמן מה לשמש במשרתו הרי יראוהו כעורך לכל מטרות פקודה זו עד לאותו זמן שבו יודיע בעל העתון או אדם אחר מטעמו לממונה על המחוז כי ממלא מקום העורך חדל לשמש בתפקיד זה.

          (2)  אם יש בדעת בעל העתון לצאת מישראל לזמן מה או לחלוטין, עליו להודיע את הדבר בכתב לממונה על המחוז, אם בעת צאתו את הארץ או קודם לכן.

          (3)  חל שינוי, פרט לשינוי עורך או לשינוי מפאת העדרו הזמני או התמידי של בעל העתון מהארץ, או נתגלה אי דיוק בפרט מן הפרטים הכלולים באחת ההצהרות שהוגשו כפי שנקבע בסעיף 5(1)(א) ו-(2), יהא זה מחובת בעל העתון או אדם בשמו להודיע בכתב לממונה על המחוז פרטים מלאים על כך, במשך שבעה ימים מיום שחל השינוי או אי הדיוק.

          (4)  היה בעליו של עתון, הנדרש עפ"י סעיף זה למסור הודעה או הצהרה, חברה (למעט חברה נכרית) תוגש ההודעה או ההצהרה ע"י מנהל העסקים שבישראל והמזכיר, או, בהעדרו של מנהל העסקים מישראל - ע"י המזכיר, ואם היה בעליו של העתון חברה נכרית תוגש ההודעה או ההצהרה ע"י האדם המורשה לפעול עבור אותה חברה בישראל, ואם היה בעליו של העתון אגודה שיתופית תוגש ההודעה או ההצהרה ע"י יו"ר ועד ההנהלה של אותה אגודה.

          (5)  כל ההליכים בקשר עם מתן הצהרה הנזכרת בסעיף זה דינם כדין הליכים משפטיים בגדר הסעיפים 78 עד 86 לפקודת תיקון החוק הפלילי[4].

          (6)  חובה להודיע על שינוי או תיקון באחד הפרטים המפורטים בכל הצהרה המוגשת עפ"י סעיף 5, למרות שההצהרה, לאחר ששונתה או תוקנה בהתאם להודעה אינה מתאמת להוראות פקודה זו. אך שום דבר האמור בסעיף זה לא יכשיר הצהרה ששונתה או תוקנה כך אם לאחר ששינוה או תיקנוה אין היא מתאמת להוראות פקודה זו.

          (7)  אם אין בעל עתון ממלא אחר הוראות סעיף זה וממשיכים בפרסום העתון לאחר אי מילוי זה, יראו את רשיון העתון כמבוטל.

הצהרה מאת מי שחדל להיות בעל עתון

12.  מי שהגיש וחתם על ההצהרה הקבועה בסעיף 5(1) והוא –

(א)   חדל להיות בעל העתון הנזכר בהצהרה, עליו להגיש לממונה על המחוז, בתוך שבעה ימים מיום שחדל להיות בעל העתון, הצהרה בשבועה בטופס הקבוע בתוספת הרביעית לפקודה זו, ובו בזמן עליו למסור לממונה על המחוז את הרשיון שניתן לו עפ"י סעיף 5; משהוגשה ההצהרה, יבטל הממונה על המחוז את הרשיון:

          בתנאי שמקום שחברה או אגודה שיתופית חדלה להיות בעל העתון שניתן בעדו רשיון, תוגש הצהרה, אם המגיש הוא חברה (למעט חברה נכרית) ע"י מנהל העסקים והמזכיר של החברה, ואם הוא חברה נכרית - ע"י האדם המורשה לפעול עבור אותה חברה בישראל, ואם אגודה שיתופית - ע"י יו"ר ועד ההנהלה של אותה אגודה;

(ב)   מת, חייבים נציגיו האישיים או יורשיו למסור לממונה על המחוז את ההצהרה בשבועה שנקבעה בפסקה (א) ולהחזיר לו לממונה על המחוז את הרשיון שניתן למת, ומשייעשה הדבר יבטל הממונה על המחוז את הרשיון הנ"ל.

נתינת שטר ערובה ושמירתו והליכים על ענינים אלה

13.  (1)  כל שטרי הערובה שניתנו בהתאם לחלק זה, יימסרו לממונה על המחוז, על מנת שישמרם במקום בטוח.

          (2)  כל שטר ערובה שניתן מטעם חברה או אגודה שיתופית יינתן ע"י אותה חברה או אגודה בשמה הרשום ואם היתה זו חברה (למעט חברה נכרית) ייחתם ע"י שני מנהלים כל שהם וע"י מזכיר החברה ובחותם הרשמי של החברה; ואם היתה החברה חברה נכרית - ייחתם ע"י אדם המורשה לפעול עבור אותה חברה בישראל ובחותם הרשמי של החברה; ואם היא אגודה שיתופית ייחתם ע"י יו"ר ועד ההנהלה ובחותם הרשמי של אותה אגודה.

          (3)  כל שטר ערובה שנחתם בהתאם לחלק זה של הפקודה מותר להגיש משפט עליו בשם היועץ המשפטי לממשלה לאחר הרשעת בעל העתון או העורך על שהדפיס או פרסם כל דיבת הסתה או דיבה אחרת או על שגרם להדפסתה או לפרסומה או בשל כל עבירה על הוראה מהוראות פקודה זו.

ערב החוזר בו מערבותו

14.  ערב הרוצה לחזור בו מערבותו ולהשתחרר הימנה, רשאי לחזור בו ולהשתחרר מן הערבות כתום עשרים יום לאחר שהגיש הודעה בכתב על כך לממונה על המחוז ולמי שהוא ערב בעדו ולשאר שותפיו בערבות, אם ישנם כאלה:

          בתנאי ששחרורו של הערב עפ"י סעיף זה לא יפגע –

(א)   באחריותו של כל ערב עפ"י שטר הערובה, או

(ב)   באחריותו של הערב ששוחרר, כלפי כל הפסד, קנס, עונש או הוצאות אשר כבר הטילום או פסקו להטילם או אשר יטילום בכל עת שהיא או על יסוד כל חיוב בדין עפ"י הוראות פקודה זו בשל מעשה או מחדל שחלו לפני תאריך השחרור הזה.

שטר ערבות חדש במקרים מסויימים

15.  (1)  כל מקום שערב עפ"י שטר ערובה הדרוש עפ"י חלק זה –

(א)   משלם את כל הסכום או חלק מן הסכום שהוא ערב על תשלומו, או

(ב)   מת, או

(ג)    הוכרז פושט רגל עפ"י כל חוק של פשיטת רגל הנוהג אותה שעה בישראל, או

(ד)   יצא את הארץ בלא להשאיר בה נכסים די הצורך לסילוק סכום שהוא ערב על תשלומו, או

(ה)   חזר בו מערבותו בצורה המותנית לעיל, או

(ו)    חדל להיות אחראי עפ"י שטר הערבות שלו,

הרי לאחר היום השביעי מיום שאירע אחד המקרים המפורטים בפסקאות (א) עד (ו) דלעיל, יהא אסור לאיש שאותו ערב התחייב למענו, להדפיס או לפרסם או לצוות להדפיס או לפרסם כל עתון עד שלא יתן וירשום שטר ערובה חדש בסכום ובצורה הקבועה לעיל.

          (2)  כל אדם המדפיס או מפרסם או גורם או מרשה להדפיס או לפרסם כל עתון אשר לא נתקיימו לגביו הוראות הסעיף זה, יאשם בעבירה ויהא צפוי לעונשין שנקבעו בסעיף 22.

מהי הפרוצדורה כשעורך פוסק להיות מוכשר לערוך את העתון

16.  משפסק עורך עתון להיות מחונן באחת מסגולות ההכשרה הדרושות עפ"י הוראות סעיף 5(1)(ב), יראו את הרשיון לפרסם את העתון שהוא עורכו כמבוטל, אלא אם כן מינה בעל העתון עורך חדש לעתונו תוך ארבעה עשר יום למן היום שבו פסקה סגולת ההכשרה של העורך, ומסר לממונה על המחוז הצהרה מאותו עורך חדש ערוכה עפ"י סעיף 5(1)(ב).

הכחשות

17.  כשיש למזכיר הראשי טעם להאמין כי ידיעה המופיעה בעתון והמכילה האשמה עובדתית, אינה נכונה, רשאי הוא לדרוש מאת עורך העתון ההוא לפרסם בחינם את ההכחשה שהמזכיר הראשי יראה צורך בפרסומה משום טובת עניני הציבור, ועל העורך לפרסם את ההכחשה בגליון המופיע מיד לאחר קבלת הבקשה הזאת.

עונשו של מי שאינו מפרסם הודעה רשמית או הכחשה

18.  עורך עתון שאינו מפרסם הודעה רשמית או הכחשה אשר נדרש לפרסם על פי סעיף 10 או סעיף 17 יאשם בעבירה ויהא צפוי לקנס של עשרים וחמש לירות.

התראה והפסקת פרסומת של עתונים פק' 1 לש' 1937

19.  (1)  רשאי שר הפנים לצוות למסור התראה לבעל כל עתון או למו"ל של כל עתון או לשניהם שחומר מסויים המופיע בעתון עשוי, לדעת שר הפנים, לסכם את שלום הציבור, או כולל ידיעות שקר או שמועות שקר, אשר לפי דעתו יש בהם כדי לעורר בהלה או יאוש, וכי אם ימשיכו בפרסומו של אותו חומר בעתון יעיין שר הפנים בשאלת הפסקת הוצאתו של העתון לפי הוראות פקודה זו.

          (2)  בין שמסר לבעל העתון או למו"ל של העתון התראה עפ"י סעיף קטן (1) לסעיף זה ובין שלא מסר לו התראה כזאת, רשאי שר הפנים עפ"י צו להפסיק במקרים דלקמן את פרסום העתון לאותה תקופה שימצא לנכון, ויפרט באותו צו את תקופת אותה הפסקה:

(א)   אם מתפרסם בעתון דבר העשוי, לדעתו של שר הפנים, לסכן את שלום הציבור;

(ב)   אם מפרסם עתון ידיעות שקר או שמועות שקר שיש בהן, לדעת שר הפנים, כדי לעורר בהלה או יאוש.

          (3)  שוטר, פקיד מכס או פקיד מפקידי בית הדואר רשאים להחרים כל העתק של עתון שהופעתו הופסקה.

          (4)  כל אדם המפרסם עתון שהופעתו הופסקה עפ"י סעיף זה יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר ששה חדשים או לקנס של מאה לירות או לאותם שני עונשין כאחד.

הסמכות להפסיק או לצמצם את העבודה בבתי דפוס במקרים מסויימים פק' 24 לש' 1939

19א.  (1)  כל אימת שהופסקה הוצאתו של עתון עפ"י הוראות סעיף 19, רשאי שר הפנים לצוות, בהודעה בכתב לאדם המחזיק או שיש ברשותו בית דפוס המשמש להדפסתו של עתון כזה או להוצאתו לאור, כי אותו בית דפוס –

(א)   תופסק עבודתו למשך התקופה שתצויין כפי שיישר בעיני שר הפנים; או

(ב)   לא ישמש, במשך התקופה שבה הופסקה הוצאתו של אותו עתון, לצורך הדפסתו או פרסומו של כל עתון אחר, ככל אשר יפורש במודעה הנ"ל.

          (2)  כל בית דפוס העובד או משמש מתוך הפרת הודעה שניתנה עפ"י סעיף זה, הרי המחזיק בו או האדם שברשותו הוא נמצא יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר ששה חדשים או לקנס מאה לירות או לאותם שני עונשים, ובית הדפוס יוחרם לזכותה של ממשלת ישראל.

איסור הכנסת עתונים נכרים לארץ

20.  (1)  רשאי שר הפנים לתת צו בו יאסור להכניס לישראל לתקופה שתישר בעיניו כל עתון היוצא לאור בחו"ל שהפצתו בישראל עשויה לדעת שר הפנים לסכן את שלום הציבור.

          (2)  רשאי כל שוטר, פקיד מכס, או פקיד של בית דואר להחרים כל העתק של עתון שנאסרה הכנסתו לישראל עפ"י צו שניתן עפ"י סעיף זה.

          (3)  כל אדם המפרסם בישראל עתון שנאסרה הכנסתו לישראל עפ"י סעיף קטן (1) או המפרסם את נוסח הדברים או את עיקרי הדברים שבאו בכל חלק מכל גליון של עתון כזה יאשם בעבירה, ויהא צפוי למאסר ששה חדשים או לקנס של מאה לירות או לאותם שני עונשים כאחד.

זכות הקנין על השם של עתון

21.  (1)  משניתן רשיון לבעל עתון עפ"י סעיף 5, אסור לשום אדם, פרט למקבל זכות ההעברה של הבעל או לנציגו האישי או ליורשיו, להשתמש בשם של אותו עתון או בכל שם הדומה לו במידה שיהא עשוי לעורר בלבול דעות;

          בתנאי שאם בוטל הרשיון או נראה כמבוטל למשך תקופה של לא פחות משנים עשר חודש, ולא ניתן למקבל זכות העברה של הבעל או לנציגו האישי או ליורשיו רשיון לפרסם עתון, רשאי כל המקבל רשיון עפ"י סעיף 5 לקרוא לעתונו הוא באותו שם.

          (2)  כל אדם המשתמש בניגוד להוראות סעיף זה בשם של עתון או בכל שם הדומה לו במידה העשויה לעורר בלבול דעות יאשם בעבירה ויהא צפוי לעונשים שנקבעו בסעיף 22.

עונשו של המדפיס וכו' עתון בלי רשיון וכו'

22.  (1)  כל אדם –

(א)   המדפיס או מפרסם עתון בטרם נתקבל רשיון בעדו או גורם או מתיר את הדפסתו או פרסומו, או

(ב)   המדפיס או מפרסם עתון לאחר שבוטל הרשיון של העתון או שנראה כמבוטל, או גורם או מתיר את הדפסתו או פרסומו,

יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר ששה חדשים ולקנס של מאה לירות או לאותם שני עונשים כאחד, ובמקום העונש הזה או העונשים הללו, או נוסף עליהם, רשאי בית המשפט לצוות לתפוש ולהחרים כל העתק העתון שנדפס ופורסם כאמור.

          (2)  אם היה המדפיס או המפרסם עתון בדרך זה חברה, או אגודה שיתופית הרי אם היה חברה (למעט חברה נכרית) יאשמו מנהל העסקים של החברה ומזכיר החברה בעבירה, ואם היה חברה נכרית, יאשם האדם המורשה לפעול עבור אותה חברה בישראל, ואם היה אגודה שיתופית - יאשם יו"ר ועד ההנהלה של אותה אגודה, ויהיו צפויים לעונשין שנקבעו בסעיף הקטן הקודם, ובמקום העונש הזה או העונשין הללו או נוסף עליהם רשאי בית המשפט לצוות לתפוש ולהחרים כל העתק העתון שנדפס ופורסם כאמור.

         (3)  לא יראו שום אדם כאילו הדפיס או פרסם עתון או כאילו גרם להדפסתו או לפרסומו מחמת זה בלבד שבמהלך עבודתו או משלח ידו הוא משתתף בהדפסתו של העתון או בפרסומו כסדר אותיות או כמחלק עתונים, או בתפקיד אחר כיוצא בזה.

הפסקת הופעתו של עתון ע"י בית משפט (תיקון מס' 2) תשכ"ה-1965

23.  (1)  כל מקום שהורשע אדם על הדפיסו או פרסמו כל דיבת הסתה או על שגרם או התיר את הדפסתה או פרסומה, רשאי בית המשפט שבפניו נשפט אותו אדם, אם ימצא לנכון, ליתן צווים בענינים דלקמן כולם או מקצתם, אם במקום העונשים אשר ישיתם או נוסף להם:

(א)   לאסור את פרסומו של עתון בעתיד בין לחלוטין או בתנאים שיפורטו בצו, לתקופה שתפורש בצו ושלא תעלה על שלוש שנים;

(ב)   לאסור על הבעל או על העורך, אם לחלוטין או בתנאים שיפורטו בצו, לתקופה שתפורש בצו ואשר לא תעלה על שלוש שנים, לפרסם כל עתון, לערכו או לכתוב בשבילו או לעזור בפרסומו ובעריכתו ובהוצאתו לאור של כל עתון, בין בכסף ובין בשווה כסף, בחמרים או בשרות אישי או בצורה אחרת;

(ג)    כי במשך התקופה הנזכרת לעיל אין להשתמש בכל בית דפוס המשמש להוצאת העתון לאור, אלא לפי תנאים שיפורטו בצו, או שהמשטרה תתפשנו ותסגרנו למשך התקופה האמורה לעיל;

(ד)   שהעתק אותה הרשעה כאמור לעיל תפורסם באותו עתון על חשבון האדם שהורשע, אם לא נאסר פרסומו עפ"י סעיף זה, ובאותו עתון אחר שיפורט בצו.

          (2)  רשאי בית המשפט עפ"י סעיף קטן (1) לדרוש כתנאי לפרסום העתון, הגדלת סכום שטר הערובה הדרוש עפ"י סעיף 5 לסכום שלא יעלה על חמש מאות לירות.

          (3)  כל אדם העובר על צו הניתן עפ"י סעיף זה יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר ששה חדשים או לקנס של מאה לירות או לאותם שני עונשים כאחד.

          (4)  שום דבר האמור בפקודה זו לא יפגע בסמכותו של בית המשפט לענוש אדם העובר על צו שניתן עפ"י סעיף זה בעד בזיון בית המשפט.

מיום 30.7.1965

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ה מס' 464 מיום 30.7.1965 עמ' 244 (ה"ח 564)

(1) כל מקום שהורשע אדם על הדפיסו או פרסמו כל דיבת הסתה או דיבה אחרת או על שגרם או התיר את הדפסתה או פרסומה, רשאי בית המשפט שבפניו נשפט אותו אדם, אם ימצא לנכון, ליתן צווים בענינים דלקמן כולם או מקצתם, אם במקום העונשים אשר ישיתם או נוסף להם:

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

חלק ב'

(בוטל)

מיום 27.6.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 82 (ה"ח 2906)

ביטול חלק ב'

הנוסח הקודם:

חלק ב' – ספרים

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

24.  (בוטל).

מיום 12.2.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 39 (ה"ח 123)

יש למסור למנהל מחלקת החנוך ולמושל המחוז העתקות מספרים חובה למסור העתקות ספרים

24. שתי העתקות מכל ספר שלם אשר ידפס בפלשתינה (א"י) ולאחר מתן תוקף לפקודה זו, יחד עם כל המפות, הצלומים ושאר הפיתוחים השייכים לו, וגם שתי העתקות מכל מהדורה חדשה אשר תצא לאור בכל הוספה או שנוי, בין שהשינויים או ההוספות יהיו בגופו של הספר ובין שיהיו במפות, בצלומים, או בשאר הפיתוחים השייכים לו, בין שהמהדורה הראשונה של הספר יוצאת לאור לפני קבל הפקודה הזאת תוקף ובין שתצא לאחריה, תמסרנה חנם ומבלי טענות ומענות ע"י המדפיס למנהל מחלקת החנוך, ועוד העתקה אחת למושל של המחוז שבו נדפס הספר על ידי המוציא לאור העתקה אחת לגנזך המדינה, אחת לספריית הכנסת, ואחת למשרד החינוך והתרבות, ואילו שתי העתקות לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי. ההעתקות הללו תמסרנה בתוך חדש ימים למיום צאת הספר לראשונה ממכבש הדפוס, ולמרות כל הסכם (אם הספר יוצא ע"י מו"ל) בין המדפיס ובין המו"ל של הספר: המו"ל או אדם אחר שהמדפיס עובד אצלו חייב להמציא לו במשך זמן נאות לפני תום החודש הנ"ל, את כל המפות, הצלומים והפיתוחים שיהא לו צורך בהם כדי לאפשר לו לקיים את הדרישות המפורטות לעיל.

 

מיום 27.6.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 82 (ה"ח 2906)

ביטול סעיף 24

הנוסח הקודם:

חובה למסור העתקות ספרים

24. מכל ספר שלם אשר ידפס בפלשתינה (א"י) ולאחר מתן תוקף לפקודה זו, יחד עם כל המפות, הצלומים ושאר הפיתוחים השייכים לו, וגם מכל מהדורה חדשה אשר תצא לאור בכל הוספה או שנוי, בין שהשינויים או ההוספות יהיו בגופו של הספר ובין שיהיו במפות, בצלומים, או בשאר הפיתוחים השייכים לו, בין שהמהדורה הראשונה של הספר יוצאת לאור לפני קבל הפקודה הזאת תוקף ובין שתצא לאחריה, תמסרנה חנם ומבלי טענות ומענות על ידי המוציא לאור העתקה אחת לגנזך המדינה, אחת לספריית הכנסת, ואחת למשרד החינוך והתרבות, ואילו שתי העתקות לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי. ההעתקות הללו תמסרנה בתוך חדש ימים למיום צאת הספר לראשונה ממכבש הדפוס.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

25.  (בוטל).

מיום 12.2.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 40 (ה"ח 123)

25. הפקיד המקבל את ההעתקה או את ההעתקות מן הספר חייב למסור קבלה בכתב בעד כל העתקה או העתקות שקבל.

מיום 27.6.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 82 (ה"ח 2906)

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

קבלה בעד העתקות

25. המקבל את ההעתקה או את ההעתקות מן הספר חייב למסור קבלה בכתב בעד כל העתקה או העתקות שקבל.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

26.  (בוטל).

מיום 27.6.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 82 (ה"ח 2906)

ביטול סעיף 26

הנוסח הקודם:

רישום ספרים

26. יש לנהל במחלקת החנוך פנקס שיכונה "קטלוג של ספרים שנדפסו בפלשתינה (א"י): הקטלוג יהא ערוך בצורה שתיקבע ע"י הנציב העליון.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

27.  (בוטל).

מיום 12.2.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 40 (ה"ח 123)

החלפת סעיף 27

הנוסח הקודם:

27. כל מדפיס שאינו מוסר לפקידים שנקבעו לעיל ובצורה הקבועה לעיל שלש העתקות מכל ספר כמוזכר בסעיף 24, או מכל מהדורה חדשה של אותו הספר, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס בסכום שני פונטים על כל עברה כזאת.

מיום 27.6.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 82 (ה"ח 2906)

ביטול סעיף 27

הנוסח הקודם:

ענשו של מוציא לאור שאינו מוסר ספרים

27. כל מוציא לאור שאינו מוסר העתקה מכל ספר, או מכל מהדורה חדשה של ספר, בהתאם לסעיף 24, דינו – קנס עד עשרים וחמש לירות.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

28.  (בוטל).

מיום 12.2.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 40 (ה"ח 123)

ביטול סעיף 28

הנוסח הקודם:

עונשו של מו"ל שאינו ממציא מפות וכו'

28. כל מו"ל או אדם אחר שמדפיס עובד אצלו שאינו ממציא לו למדפיס בצורה דלעיל מפות, צלומים או פיתוחים כאמור לעיל, שיהא צורך בהם כדי לאפשר לו למדפיס לקיים את הוראות סעיף 24, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס בסכום שני פונטים בעד כל עברה כזאת.

28א.  (בוטל).

מיום 27.6.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 82 (ה"ח 2906)

ביטול סעיף 28א

הנוסח הקודם:

חובה להדפיס בכל ספר את שמותיהם וכתובותיהם של המדפיס והמו"ל, ואת מקום ההדפסה

28א. (1) כל ספר יכיל בסוף העמוד הראשון והעמוד האחרון את שמותיהם וכתובותיהם של מדפיסו ומו"לו ואת מקום ההדפסה.

(2) כל מדפיס או המוציא לאור כל ספר בניגוד לסעיף זה יאשם בעברה ויהא צפוי בצאתו חייב בדין למאסר לתקופה של לא יותר משלושה חדשים או לקנס לא יותר מעשרים וחצשה פונט, או לשני העונשים כאחד.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

29.  (בוטל).

מיום 27.6.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 82 (ה"ח 2906)

ביטול סעיף 29

הנוסח הקודם:

סמכות להוציא כל סוג של ספרים מכלל תקפו של חלק זה

29. יכול הנציב העליון במועצה ליתן צו המוציא כל סוג של ספרים מכלל תקפו של חלק זה.

חלק ג'.- בתי דפוס

שום אדם לא יחזיק וכו' בית דפוס בלי רשיון

30.  (1)  לא יחזיק אדם ולא יימצא ברשותו כל בית דפוס בלי לקבל תחילה רשיון בטופס הקבוע בתוספת החמישית לפקודה זו, כשהוא חתום בידי הממונה על המחוז שבו נמצא בית הדפוס.

          (2)  בטרם יינתן רשיון עפ"י חלק זה חייב המבקש את הרשיון להגיש לממונה על המחוז בקשה בכתב בצירוף הצהרה בשבועה בטופס הקבוע בתוספת החמישית לפקודה זו המפרטת את העובדות המפורשות בבקשה כזו: אם המבקש הוא חברה (למעט חברה נכרית), תוגש הבקשה ע"י מזכיר החברה, אם הוא חברה נכרית, תוגש הבקשה ע"י האדם המורשה לפעול עבור אותה חברה, ואם הוא אגודה שיתופית תוגש הבקשה ע"י יו"ר ועד ההנהלה של אותה אגודה.

          (3)  המזכיר הראשי יגרום לפרסום של הודעה ברשומות על מתן רשיון להחזיק בית דפוס בטופס הנקבע בתוספת החמישית שלפקודה זו.

          (4)  כל אדם שניתן לו רשיון עפ"י סעיף זה חייב למסור לממונה על המחוז הודעה בכתב על דבר כל שינוי בשמו או במקומו של בית הדפוס.

          (5)  כל אדם המנהל או מחזיק ברשותו בית דפוס בלא רשיון או שאינו מוסר את ההודעה הדרושה עפ"י הסעיף הקטן הקודם, יאשם בעבירה ויהא צפוי בעד כל עבירה למאסר שלושה חדשים או לקנס של עשרים לירות או לאותם שני עונשים כאחד; אם האשם הוא חברה (למעט חברה נכרית) תחול האשמה על מנהליה ומזכירה, ואם הוא חברה נכרית, תחול האשמה על מי שמורשה לפעול עבור אותה חברה בישראל, ואם הוא אגודה שיתופית תחול האשמה על יו"ר ועד ההנהלה של אותה אגודה.

חובה להציג את הרשיון לראוה

31.  (1)  מי שקיבל את הרשיון עפ"י חלק זה חייב להציג את רשיונו או לדאוג להצגתו במקום בולט במשרדו או במקום העסק שלו.

          (2)  רשיון שניתן לחברה או לאגודה שיתופית יוצג במשרדה הרשום של החברה או של האגודה השיתופית.

          (3)  כל אדם שאינו ממלא אחר הוראות סעיף זה יאשם בעבירה ויהא צפוי לקנס של שתי לירות.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

חלק ד'

(בוטל)

מיום 27.6.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 82 (ה"ח 2906)

ביטול חלק ד'

הנוסח הקודם:

חלק ד' – דברי דפוס אחרים

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

32.  (בוטל).

יום 27.6.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 82 (ה"ח 2906)

ביטול סעיף 32

הנוסח הקודם:

דברי דפוס פרט לעתונים ולספרים

32. (1) חובה לרשום בסופו של העמוד האחרון של כל דבר דפוס, פרט לעיתונים וספרים, את שמותיהם וכתובותיהם של המדפיס ושל המוציא לאור ואת מקום ההדפסה.

חלק ה' – הוראות כלליות

העתקים מרשימות בפנקס

33.  מנהל משרד החינוך והתרבות או הממונה על המחוז, הכל לפי הענין, ימסור לכל דורש, בהגישו בקשה לכך ובשלמו את האגרה הקבועה, העתק מכל רשימה בפנקס או קטע מפנקס או העתק מכל בקשה, הצהרה או שטר ערובה שניתנו עפ"י פקודה זו, כשהם מאושרים על ידו.

קטעים מאושרים של פנקס ישמשו הוכחה

34.  כל העתק מרשימה בפנקס וכל קטע מפנקס וכל העתק מכל בקשה, או הצהרה או שטר ערובה שניתנו עפ"י פקודה זו, שנראה מתוכם שהם חתומים ע"י מנהל משרד החינוך והתרבות או הממונה על המחוז, הכל לפי הענין, יתקבלו כהוכחה מכרעת על תכנו של הפנקס עד כמה שאפשר לעמוד עליו מתוך אותו העתק או אותו קטע, או על הבקשה או ההצהרה או שטר הערובה, ואין צורך בהוכחת החתימה שעליהם. וכל העתק מאושר או קטע מאושר כזה יתקבלו בכל משפט אזרחי או פלילי כהוכחה לכאורה על כל הענינים המופיעים בהם, עד שלא יוכח ההיפך: תעודה שנראה מתוכה כי היא חתומה ע"י הממונה על המחוז, האומרת שלא ניתן רשיון לאיזה עתון מיוחד תקובל בכל הליכים משפטיים אזרחיים או פליליים כהוכחה מספקת לכאורה על העובדה כי לא ניתן רשיון כזה.

פיטורין

35.  פקודה זו לא תחול על כל בית דפוס ממשלתי או מדפיס ממשלתי או על כל מדפיס המורשה להדפיס את הפקודות או את המעשים הציבוריים האחרים של הסמכות המחוקקת או על כל מכבשי דפוס השייכים לבית דפוס ממשלתי כזה או מדפיס ממשלתי כזה או על רשומות או על כל מסמכים ציבוריים הנדפסים ברשות ממשלת ישראל או לשימושה.

מסירת הזמנה או הודעה

36.  מסירת הזמנה לדין או הודעה עפ"י הפקודה תיחשב כמספקת, בת תוקף וממשית אם נמסרה למדפיס או למו"ל של עתון בבית או בבנין שבו נדפס העתון, או אם נמסרה לכל אדם הנמצא באותו בנין או מקום הדפסה או - בהעדר מדפיס או מו"ל כזה, או בהעדר אדם אחר כאמור לעיל - אם הודבקה על דלת מקום ההדפסה האמור לעיל.

הגבלת התביעות הפליליות

37.  אין להביא אדם בפלילים בשל עבירה על פקודה זו, אלא אם כן התחילו במשפט הפלילי הזה בתוך ששה חדשים מזמן שנעשתה העבירה, אך לא יובא משפט פלילי כזה אלא אם כן הוחל בשם היועץ המשפטי לממשלה ובהסכמתו.

תקנות

38.  (1)  רשאי שר הפנים להתקין תקנות לביצוע מטרות פקודה זו.

          (2)  ביחוד, מבלי לפגוע בכללותה של הסמכות הנ"ל, תקבענה אותן התקנות –

(א)   את האגרות שתשולמנה בעד רשיונות או בעד כל פעולה, ענין או דבר שצריך לעשותו או למלאו עפ"י פקודה זו:

          בתנאי ששום אגרה כזו לא תעלה על סך לירה אחת;

(ב)   את הטופס של כל פנקס שיתנהל עפ"י פקודה זו והטפסים האחרים הדרושים לצרכי פקודה זו, לרבות כל שינוי גירסה בטפסים המפורטים בתוספת לפקודה זו; וכן

(ג)    את הנהלתו והסדרתו של הרישום עפ"י פקודה זו וכל ענין אחר הכרוך בכך.

תוספת ראשונה

(סעיף 4 וסעיף 5(1)(א)(ב)ו-(ג))

א. טופס הצהרה שתצורף לבקשת רשיון להוציא לאור עתון

פרטים

1.        שמו המלא של המבקש;

2.        מקום מגוריו וכתובת הדואר הנוכחית המלאה שלו;

3.        מקום הולדתו ויום הולדתו: (לצרף את תעודת הלידה, ואם אין יכולת להשיגה, על המבקש לציין זאת);

4.        אזרחותו: (לצרף פספורט או תעודת אזרחות אחרת);

5.        שמו המלא של העורך;

6.        מקום מגוריו וכתובת הדואר המלאה של העורך;

7.        שם העתון;

8.        שמו של בית הדפוס אשר בו יידפס העתון, וכתובת הדואר הנוכחית המלאה שלו ושל משרדי המערכת שלו;

9.        באילו נושאים ידון העתון;

10.      באיזו לשון או באילו לשונות יופיע העתון;

11.      זמני הופעתו;

12.      האם המבקש הוא בעל או עורך של עתון אשר הוצאתו לאור –

(א)   הופסקה עפ"י סעיף 19 לפקודת העתונות?

(ב)   נאסרה לחלוטין עפ"י סעיף 23(1)(א) לפקודת העתונות?

(ג)    נאסרה על תנאי עפ"י סעיף 23(1)(א) לפקודת העתונות?

(אם כך, מסור את התאריך ואת הפרטים על צו האיסור).

13.      האם קיים כלפי המבקש צו עפ"י סעיף 23(1)(ב) לפקודת העתונות?

14.      האם ניתן נגד בית הדפוס שבו נדפס העתון צו עפ"י סעיף 23(1)(ג) לפקודת העתונות?

הצהרה

          אני מ מצהיר בזה בשבועה

          (או "מצהיר בהן-צדק") שהידיעות אשר נתתי בהודעת הפרטים דלעיל המוגשת

          לחיזוק בקשתי שהוגשה לממונה על המחוז ליתן לי (או לחברת

          או לאגודה השיתופית) רשיון לפרסם עתון אשר ייקרא

          בשם "" הן נכונות, וכי אני הנני (או החברה או האגודה השיתופית היא) בעל העתון הנ"ל.

          ולראיה הריני חותם.

                                    התאריך

                                                                                          חתימת המבקש

          ניתנה בשבועה בפני היום הזה ב על ידי

אשר אני מכירו הכרה אישית (או אשר מר שהנני מכירו הכרה אישית, זיהה אותו בפני בשבועה).

                                                                                    (שם המשביע  ומשרתו)

ב. טופס הצהרה מאת עורך

1.        שמו המלא של העורך;

2.        מקום מגוריו וכתובת הדואר הנוכחית המלאה שלו;

3.        אזרחותו: (לצרף את הפספורט שלו או תעודת אזרחות אחרת).

4.        מקום הולדתו ויום הולדתו: (לצרף תעודת לידה, ואם אין יכולת להשיגה, על המבקש לציין זאת).

5.        הכשרות חנוכיות: (לצרף תעודה מאת הרשות הבוחנת).

6.        היודע העורך דבר, קרוא וכתוב בלשון (בלשונות)

7.        הרובצת עליו פסלות משפטית?

8.        האם נתחייב העורך מעולם בעבירה אשר בגללה נידון עפ"י פסק סופי לשלושת חדשי מאסר או יותר?

9.        האם העורך הוא בעל איזה עתון אשר הוצאתו לאור –

(א)   הופסקה עפ"י סעיף 19 לפקודת העתונות?

(ב)   הופסקה לחלוטין עפ"י סעיף 23(1)(א) לפקודת העתונות?

(ג)    הופסקה על תנאי עפ"י סעיף 23(1)(א) לפקודת העתונות? (אם כך מסור את התאריך ואת פרטי צו האיסור).

10.      האם יש תוקף לצו עפ"י סעיף 23(1)(ב) לפקודת העתונות נגד העורך?

11.      האם אסרה איזו רשות בת סמך על העורך להתעסק כעורך דין או כרופא?

 

הצהרה

          אני ממצהיר בזה בשבועה

(או "מצהיר בהן-צדק") שהידיעות שנמסרו בהודעת הפרטים דלקמן בנידון סגולות ההכשרה שלי למשרת עורך העתון הן נכונות.

ולראיה הריני חותם.

                                    התאריך

                                                                                              החתימה

          ניתנה בשבועה היום הזה ב בפני ע"י

אשר אני מכירו הכרה אישית (או אשר מר שאני מכירו הכרה אישית, זיהה אותו בפני בשבועה).                  (שם המשביע ומשרתו)

הצהרה

          אני מ מצהיר בזה בשבועה

(או "מצהיר בהן-צדק") כי לפי מיטב ידיעתי ואמונתי, הידיעות המובאות בהודעת הפרטים דלקמן בנידון סגולות ההכשרה של למשרת עורך העתון

הן נכונות.

          ולראיה הריני חותם.

                                    התאריך

                                                                                              החתימה

          ניתנה בשבועה היום הזה בפני ע"י הנ"ל אשר

אני מכירו הכרה אישית (או אשר מר שאני מכירו הכרה אישית, זיהה אותו בפני בשבועה).

                                                                                    (שם המשביע ומשרתו)

ג. טופס רשיון להוציא לאור עתון

פקודת העתונות

רשיון להוציא לאור עתון

          בהתאם לבקשה מיום הריני נותן בזה רשיון ל

היושב ב להוציא לאור בחודש.

בשבוע בשנה

עתון אשר יידפס בדפוס

הנמצא ב בשפה(ות) ואשר ייקרא בשם

וידון בנושאים וייערך בידי

          היום הזה בחודש שנת19.

                                                                                       הממונה על המחוז

תוספת שניה

(סעיף 5(1)(ד))

סכום הערובה

                                                                                                                      ל"י

בעד עתון אשר יצא לעתים תכופות משתי פעמים בשבוע                150

בעד עתון אשר יצא אחת לשבוע או שתי פעמים בשבוע                  100

בעד עתון אשר יצא לעתים פחות תכופות מפעם בשבוע                  50

טופס שטר הערובה

פקודת העתונות

          בהתאם להוראות סעיף 5(1)(ד) לפקודת העתונות, אני (או "אנו")

בעל (בעלי) העתון "" מתחייב בזה (או "מתחייבים בזה בהתחייבות הדדית ונפרדת") לשלם לממשלת ישראל כל עונש כסף אשר יוטל עלי (או "עלינו") או על עורך העתון "" הנ"ל, על יסוד הרשעה בשל הדפסה או פרסום או בשל גרם או היתר להדפסה או לפרסום של כל דיבת הסתה או דיבה אחרת בכל עת שהיא לאחר יום בחודש19, וכן לשלם כל קנסות אחרים אשר יושתו עלי (או "עלינו") או על עורך העתון "" הנ"ל, עפ"י הוראות פקודת העתונות. ואם לא אעמוד בהתחייבותי זאת (או "ואם לא נעמוד בהתחייבותנו זאת") הריני מתחייב בזה (או "הריני מתחייבים בזה בהתחייבות הדדית ונפרדת") לאבד את הסך לירות לזכותה של ממשלת ישראל.

היום הזה בחודש שנת19.                               (החתימה (החתימות))

(ערבים)

          הריני מכריז בזה על עצמי (או "הרינו מכריזים בזה על עצמנו ביחד וכל אחד ואחד בפני עצמו") כערב (או "כערבים") בעד "" הנ"ל, כי: -

(א)   הוא (או הם) ישלם (או "ישלמו") לממשלת ישראל כל כסף ענושים אשר יושת עליו (או "עליהם") או על העורך הנ"ל של העתון "" הנ"ל על יסוד כל התחייבות בדין בשל הדפסה או פרסום או בשל גרם או היתר להדפסה או לפרסום של כל דיבת הסתה או דיבה אחרת בכל עת שהיא לאחר יום בחודש19, וכל קנסות אחרים אשר יושתו עליו (או "עליהם") או על העורך הנ"ל של העתון "" הנ"ל ע"י איזה בית משפט עפ"י הוראות פקודת העתונות, וכי

(ב)   אם לא יעמוד (או "אם לא יעמדו") בהתחייבות המותנית בתנאי (א) דלעיל, הרי יאבד (או "יאבדו") לזכותה של ממשלת ישראל סך לירות.

          ואם הנ"ל לא יעמוד בהתחייבותו (או "אםהנ"ל לא יעמדו בהתחייבותם"), בין בהתחייבות המותנית בתנאי (א) ובין בהתחייבות המותנית בתנאי (ב), הריני מתחייב (או "הרינו מתחייבים בזה בערבות הדדית ונפרדת") לאבד לזכותה של ממשלת ישראל סך לירות.

          היום הזה בחודש שנת19.

                                                                                     (החתימה (החתימות))

תוספת שלישית

(סעיף 5(6))

טופס של הודעה על מתן רשיון להוציא לאור עתון(10)

פקודת העתונות

          נמסרה בזה מודעה כי ביום לחודש19 ניתן בחתימת הממונה על המחוז ל היושב ב

                        רשיון מס' להוציא לאור

                                     בשבוע

                                    בחודש

                                     בשנה

                              בדפוס הנמצא ב

עתון בשפה(ות) בשם ואשר ידון בנושאים

                                  ייערך בידי

          היום הזה בחודש שנת19.

                                                                                              (חתימה)

                                                                                          המזכיר הראשי

טופס של הודעה על ביטול רשיון להוציא לאור עתון(10)

פקודת העתונות

          נמסרת בזה מודעה כי בוטל הרשיון מס' שניתן ביום

בחודש שנת19 בחתימת הממונה על מחוז

ל תושב לפרסם בשבוע

                                                      בחודש

                                                       בשנה

                               בדפוס הנמצא

ב עתון בשפה(ות) בשם הדן בנושאים והנערך בידי

                                                                                              (חתימה)

                                                                                          המזכיר הראשי

------------

(10) טופס הודעה זו שונה בדרך מנהלית: הוא נחתם כעת ע"י שר הפנים.

תוספת רביעית

(סעיף 12)

טופס הצהרה מאדם שחדל להיות בעל עתון

          אני  מ  (א) בעל העתון  הוציא לאור עפ"י רשיון מס'  מיום מצהיר בזה בשבועה (או "מצהיר בהן-צדק") כי (ב)  חדל להיות בעל העתון הנ"ל.

                                                                                              (חתימה)

          ניתן בשבועה בפני היום  ע"י הנ"ל אשר אני מכירו הכרה אישית (או אשר אני מכירו הכרה אישית (או אשר מר  שאני מכירו הכרה אישית, זיהה אותו בפני בשבועה).

                                                                                    (שם המשביע ומשרתו)

(א)   רשום כאן "בתורת מנהל העסקים (או המזכיר) של חברת  שהיא", אם ההצהרה ניתנת ע"י מנהל או מזכיר של חברה (למעט חברה נכרית), או "המורשה לפעול בישראל עבור חברת  שהיא", אם ההצהרה ניתנת ע"י אדם כזה, או "יושב ראש ועד המנהלים של אגודה שהיא", אם ניתנת ההצהרה ע"י אגודה שיתופית.

(ב)   רשום כאן "חדלתי" או "החברה הנ"ל חדלה" או "האגודה השיתופית הנ"ל חדלה", הכל לפי הענין.

תוספת חמישית

(סעיף 30)

טופס של הצהרה שתצורף לבקשת רשיון להחזיק בית דפוס

          אני  מ מצהיר בזה בשבועה (או "מצהיר בהן-צדק") שיש בדעתי להחזיק (או כי חברת או אגודת יש בדעתה להחזיק) בית דפוס ב אשר ייקרא בשם דפוס

          היום

פקודת העתונות

          ניתן בפני בשבועה היום  ב ע"י  אשר אני מכירו הכרה אישית (או אשר מר  שאני מכירו הכרה אישית זיהה אותו בפני בשבועה).

                                                                                    (שם המשביע ומשרתו)

טופס של רשיון להחזיק בית דפוס

פקודת העתונות

רשיון להחזיק בית דפוס

          בהתאם לבקשה מיום  הריני נותן בזה רשות ל  הגר ב להחזיק בית דפוס ב  אשר ייקרא בשם דפוס

          היום  בחודש 19.

                                                                                       הממונה על המחוז

טופס של הודעה על מתן רשיון להחזיק בית דפוס(11)

פקודת העתונות

          נמסרת בזה הודעה כי ביום  ניתן ע"י הממונה על המחוז  ל  הגר ב  רשיון מס'  להחזיק בית דפוס הנמצא ב  והנקרא בית דפוס

          היום  בחודש 19.

                                                                                          המזכיר הראשי

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה חא"י, כרך ב' עמ' (ע) 1191, (א) 1214.

תוקנה ע"ר מס' 660 מיום 22.1.1937, תוס' 1, עמ' (ע) 1, (א) 1 (פק' 1 לש' 1937).

ע"ר מס' 892 מיום 5.6.1939, תוס' 1, עמ' (ע) 31, (א) 35 (פק' 23 לש' 1939).

ע"ר מס' 896 מיום 20.6.1939, תוס' 1, עמ' (ע) 33, (א) 37 (פק' 24 לש' 1939).

ע"ר מס' 1301 מיום 18.11.1943, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 39 (פק' 19 לש' 1943).

ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 39 (ה"ח תשי"ב מס' 123 עמ' 260) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשכ"ה מס' 464 מיום 30.7.1965 עמ' 244 (ה"ח תשכ"ג מס' 564 עמ' 286) – תיקון מס' 2 בסעיף 26(א) לחוק לשון הרע, תשכ"ה-1965.

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 82 (ה"ח תש"ס מס' 2906 עמ' 512) – תיקון מס' 3 [במקור מס' 2] בסעיף 10 לחוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), תשס"א-2001; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2120 מיום 29.11.2007 עמ' 61 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 108 עמ' 102) – תיקון מס' 4 [במקור מס' 3] בסעיף 39 לחוק הספריה הלאומית, תשס"ח-2007; תחילתו ביום 1.1.2008.

בוטלה ס"ח תשע"ז מס' 2643 מיום 8.6.2017 עמ' 986 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1115 עמ' 888) בסעיף 1 לחוק לביטול פקודת העיתונות, תשע"ז-2017.

[1] סמכויות הנציב העליון הועברו לשר הפנים: ע"ר תש"ח מס' 5 מיום 16.6.1948 עמ' 22.

[2] סעיף 60 לפקודת החוק הפלילי, 1936.

[3] סעיפים 116 עד 124 לפקודת החוק הפלילי, 1936.

[4] סעיפים 116 עד 124 לפקודת החוק הפלילי, 1936.