נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), תשנ"ז-1997*

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הוראת שעה לשנת תשנ"ז

Go

2


חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), תשנ"ז-1997

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "זמן יקום מתואם" – כמשמעותו בחוק קביעת הזמן, תשנ"ב-1992 (להלן – חוק קביעת הזמן).

הוראת שעה לשנת תשנ"ז

2.    על אף הוראות סעיף 3 לחוק קביעת הזמן ובכל צו שניתן לפיו, בשנת תשנ"ז המועדים להקדמת הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות, יהיו –

מועד התחלה – ביום חמישי, אור ליום י"ב באדר ב' תשנ"ז (20 במרס 1997), בשעה 24:00;

מועד סיום – במוצאי שבת, אור ליום י"ב באלול תשנ"ז (13 בספטמבר 1997), בשעה 24:00.

                                      בנימין נתניהו                                       אליהו סויסה

                                                    ראש הממשלה                                                         שר הפנים

            עזר ויצמן                                             דן תיכון

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ז מס' 1613 מיום 6.3.1997 עמ' 78 (ה"ח תשנ"ז מס' 2578 עמ' 158).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות