נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

תוכן ענינים

סעיף 1

עסקים טעוני רישוי

Go

2

סעיף 2

מטרת הרישוי

Go

2

סעיף 3

ביטול

Go

2

סעיף 4

תחילה

Go

2

תוספת

Go

2


צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם שרי איכות הסביבה, המשטרה, העבודה והרווחה, החקלאות והבריאות, ובתוקף סמכותי לפי סעיף 6א לחוק, בהסכמת שרי איכות הסביבה והמשטרה, אני מצווה לאמור:

עסקים טעוני רישוי

1.    העסקים המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי.

מטרת הרישוי

2.    (א)  העסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת שמספרם הסידורי כמפורט בטור א' לצידו, סומנו בטור ג' לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם, לפי הענין, כמפורט בסעיף 1(א)(1) עד (5) לחוק.

           (ב)  היה עסק כאמור בסעיף קטן (א) טעון רישוי ללא אישור, כאמור בסעיף 6א לחוק, יבוא הסימון בעמודה הישימה, לפי הענין, שבטור ג' בתוספת, בסוגריים רבועיים.

           (ג)   עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.

מיום 30.4.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5746 מיום 30.4.1996 עמ' 782

2. (א) העסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת שמספרם הסידורי כמפורט בטור א' לצידו, סומנו בטור ג' לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם, לפי הענין, כמפורט בסעיף 1(א)(1) עד (6) לחוק עד (5) לחוק.

(ב) היה עסק כאמור בסעיף קטן (א) טעון רישוי ללא אישור, כאמור בסעיף 6א לחוק, יבוא הסימון בעמודה הישימה, לפי הענין, שבטור ג' בתוספת, בסוגריים רבועיים.

(ג) עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.

ביטול

3.    צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשל"ג-1973 - בטל.

תחילה

4.    תחילתו של צו זה ששים ימים מיום פרסומו.

תוספת

(סעיף 2)

בתוספת זו –

"בית חולים" – כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודת בריאות העם, 1940, והרשום לפי סעיף 25 לפקודה האמורה;

"גז" – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989;

"קופת חולים" – כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

"קניון" – קניון הכולל 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ"ר לפחות; לענין זה, "בתי עסק" – למעט משרדים.


טור א'

מס' סד'

טור ב'

תיאור העסק טעון רישוי

טור ג'

מטרות הרישוי

1

2

3

4

5

הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים

מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות

הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות

הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים

קבוצה 1

בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

1.1

בית מרקחת

+

+

1.2

חומרים ותכשירים קוסמטיים, תמרוקים –

א. ייצורם

+

[+]

+

ב. אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

+

1.3

חומרים ותכשירים רפואיים, לרבות חמרי גלם, וכן – למעט לענין פרט משנה ג' – אבזרים ומכשירים רפואיים וכל חומר או פריט הנלווה לשימוש בהם –

א. ייצורם

+

+

[+]

+

ב. אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

+

+

ג. מכירתם או חלוקתם

+

+

1.4

טיפולים לא רפואיים בגוף האדם –

א. טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור

+

ב. מספרה

+

ג. כתובות קעקע – מקום לעשייתן

+

ד. סאונה

+

ה. מכון עיסוי למעט במרפאות ובתי חולים

[+]

ו. ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

+

1.5

א. מעבדה לבדיקות כימיות מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם; בדיקות ללא הרס

+

+

+

ב. מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

+

+

+

1.6

מעבדה רפואית – מעבדה לבדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, 1940, בבית חולים או בקופת חולים

+

1.7

מעבדת שיניים

[+]

[+]

1.8

חדר מתים, למעט בבית-חולים

+

קבוצה 2

דלק ואנרגיה

2.1

גז

א. מילוי מכלים ומכליות

+

+

+

ב. אחסונו, למעט לצריכה עצמית כהגדרתה בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989

+

+

+

ג. מכירתו, חלוקתו

+

ד. שינועו

+

ה. תיקון מכלים

+

+

ו. חניון למכליות

+

+

ז. תחנת תדלוק

+

+

+

[+]

2.2

דלק לסוגיו –

א. תחנת דלק ותדלוק

+

+

+

[+]

ב. בית זיקוק

+

+

+

[+]

ג. שינועו

+

+

ד. אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

+

+

+

[+]

ה. מסופי דלק

+

+

+

ו. מקום אחר למכירתו

+

+

+

ז. חניון למכליות דלק

+

2.3

פחם לסוגיו

א. הכנתו, עיבודו

+

+

ב. אחסנתו לשמוש תעשיתי או יצור חשמל

+

+

ג. שינועו במסועים

+

+

2.4

תחנת כוח

+

+

קבוצה 3

חקלאות, בעלי חיים

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

+

[+]

+

+

3.2

בעלי חיים, לרבות ימיים –

א. גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

+

+

ב. הצגתם, מכירתם

+

ג. חניטתם

+

ד. הפקת זירמה, הזרעה מלאכותית

+

ה. מתן שרותי חיטוי, טילוף, כריתת קרנים, הדברת טפילים חיצוניים

+

+

ו. מספרה

+

ז. הובלתם

+

+

3.3

הדברה –

א. הדברה תברואית

+

[+]

ב. הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בדרך אחרת

+

+

+

ג. ניקוי כלים המשמשים להדברה לרבות כלי טיס ושינוע

+

[+]

3.4

חמרי הדברה, חמרי רעל לשימוש חקלאי –

א. ייצורם

+

+

+

ב. אריזתם, אחסנתם

+

+

+

ג. מכירתם

+

3.5

מזון לבעלי חיים –

א. ייצורו, עיבודו

+

+

+

ב. אחסונו

+

ג. אריזתו

+

ד. הובלתו או חלוקתו

+

ה. מכירתו

+

3.6

פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם –

א. איסופם, הובלתם

+

+

ב. עיבודם

+

+

ג. מכירתם

+

בצו זה, "פסדים" – כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), תשמ"א-1981

3.7

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי –

א. ייצורם

+

+

+

ב. אחסונם

+

+

ג. מכירתם או חלוקתם (למעט בתי מרקחת)

+

+

קבוצה 4

מזון

4.1

ביצים –

א. ריכוזן, מיונן ואחסונן

+

+

ב. עיבודן

+

+

ג. מדגרה

[+]

+

ד. הובלה

+

+

4.2

בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפרט 4.6

א. מסעדה, בית קפה

+

+

ב. בית אוכל אחר

[+]

+

+

ג. הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו למעט הסעדה כמשמעותה בפרט 4.6ה

+

4.3

בית קירור –

א. לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

+

+

+

ב. למזון אחר ומרכיביו

+

+

4.4

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם –

א. איסופם

+

+

ב. פירוקם

+

+

ג. עיבודם

[+]

[+]

+

+

ד. אריזתם

+

+

ה. איחסונם

+

+

ו. גירומם

+

+

4.5

חלב גלמי –

א. תחנת איסוף

+

+

ב. הובלתו

+

+

4.6

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם –

א. ייצורו, עיבודו

+

[+]

+

ב. אריזתו

+

ג. אחסונו

+

ד. הובלתו, הפצתו או חלוקתו

+

ה. הסעדה (קיטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים ליצור מזון), תשל"ב-1972

+

4.7

מזון לרבות משקאות –
מכירתו –

א. קיוסק

[+]

ב. מרכול (מכירת פירות וירקות, מכולת, סופרמרקט, או מקום אחר למכירת מזון)

+

ג. אטליז – מכירת בשר, עופות, או דגים שאינם קפואים

+

+

4.8

משקאות משכרים – הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

+

[+]

קבוצה 5

מים ופסולת

5.1

אשפה ופסולת

א. תחנת מעבר לאיסוף

+

[+]

ב. איסופה, הובלתה, מיונה (לרבות מקום ניהול או השליטה על העסק לרבות משרד)

+

[+]

ג. עיבודה, ניצולה, מחזורה

+

[+]

ד. אתר לסילוקה

+

[+]

ה. אתר לסילוקה שמסלקים בו גם פסדים

+

+

[+]

ו. שריפתה

+

[+]

5.2

מי שתייה – מיתקן להפקתם וטיפול בהם

[+]

+

+

5.3

שפכים –

א. אחסונם

+

+

ב. עיבודם, טיהורם

+

+

ג. הובלתם (לרבות מקום ניהול או השליטה על העסק לרבות משרד)

+

+

קבוצה 6

מסחר ושונות

6.1

א. אחסנה –

מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מ"ר ומעלה בין מקורה ובין שאינו מקורה למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונית ומשרת אותה

ב. מחסן רישוי למעט מחסן לתצוגת רכב כמשמעותם בפקודת המכס [נוסח חדש] ובתקנות המכס תשכ"ו-1965

+

6.2

חנות ששטח המכירה הוא 500 מ"ר לפחות

+

6.3

מטבעות ומדליות – מקום למכירתם שערך הפריטים בו עולה על 200,000 ש"ח

+

6.4

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבנין מגורים לשימוש הדיירים

+

[+]

[+]

6.5

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם

א. מקום למכירתם, או אחסנתם שערך המכשירים בו הוא 200,000 ש"ח לפחות

+

ב. ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים

+

+

6.6

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה – מקום לתיקונם ששטחו 25 מ"ר לפחות

6.7

פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מכירתם

6.8

קניון

א. ניהולו

+

+

+

ב. עסק המצוי בקניון למעט עסק המצוי בקניון טעון רישוי לפי סעיף קטן א'

[+]

+

+

6.9

רוכלות

א. רוכלות מזון

+

+

ב. רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו

אישור ע"פ סוג העיסוק בו עוסקת הרוכלות

ג. רוכלות אחרת

+

6.10

שליחויות – שירותי שליחות באמצעות כלי רכב

א. שליחות מזון

[+]

ב. שליחות אחרת

6.11

תקליטים, קלטות וכד', מקום למכירתם שמושמעת בו מוסיקה שלא באמצעות אזניות

6.12

עסק של אבזרי מין

א. מקום למכירתם או להשכרתם

[+]

ב. מקום הצצה על מעשה מיני

[+]

6.13

אולפן הקלטות אודיו

6.14

מוצרי טבק לסוגיו – מקום למכירה קמעונאית שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בצו זה

+

קבוצה 7

עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.1

אירוח ולינה –

א. בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

[+]

+

+

ב. השכרת חדרים על בסיס יומי או שבועי כשמספר החדרים עולה על שלושה

[+]

+

ג. בית אבות

[+]

+

ד. השכרת חדרים על בסיס חודשי המלווה במתן שירותים נלווים לשוכרים, כשמספר החדרים המיועדים להשכרה עולה על ארבעה

+

ה. שטח המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

+

[+]

+

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

+

+

7.3

(נמחק)

7.4

מים – נופש –

א. בריכת שחיה לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחיה ולנופש מים ולרבות המצויה בפארק מים

+

+

ב. פארק מים, מגלשות מים

+

+

ג. ג'אקוזי

+

ד. מקווה

+

ה. בית מרחץ, מרחצאות

+

7.5

מכון כושר, למעט מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כמשמעותם בחוק הספורט, תשמ"ח-1988, או בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה

7.6

משחקים (כהגדרתם בסעיף 2ב[ב] לחוק) מקום לעריכתם

+

7.7

עינוג ציבורי –

א. מקום לעריכת מופעים וירידים

+

+

א1. נמחק

ב. קולנוע, תיאטרון

+

+

ג. קרקס

+

+

+

ד. אצטדיון, אולם ספורט למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

+

+ בהתאם לצו רישוי עסקים (מיתקני ספורט טעוני אישור), התשע"א-2010

+

ה. אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים

+

+

ו. דיסקוטק

+

+

ז. יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

+

+

ח. כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

+

+

+

ט. מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

[+]

+

+

7.8

קייטנה, מחנה נוער

+

7.9

שמחות ואירועים –

א. אולם שמחות

[+]

+

+

ב. גני ארועים

[+]

+

+

7.10

שעשועים –

א. מיתקני שעשועים

+

ב. לונה פארק

+

ג. מקום אחר לעריכתם

+

קבוצה 8

רכב ותעבורה

8.1

בית ספר לנהיגה (לרבות מקום ניהולו והשליטה על העסק, לרבות משרד)

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה, או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

+

8.3

הובלה

א. כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

+

ב. הובלה אחרת וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

8.4

א. הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

+

+

ב. תחנת אוטובוסים מרכזית מסוף נוסעים

+

+

ג. תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

+

8.5

כלי טיס לסוגיהם

א. יצורם, תיקונם, שיפוצם

+

+

ב. השכרתם

+

8.6

כלי רכב –

א. מכירתם, השכרתם, תווך בהם

ב. חניון ששטחו מעל 500 מ"ר

+

+

ג. רחיצתו

+

ד. התקנת אבזרים בו, לרבות מערכות קול ואזעקה

[+]

ה. חניון ששטחו קטן מ-500 מ"ר, אם הכניסה אליו מותנית בתשלום

[+]

ו. ייצורם, תיקונם, שיפוצם

[+]

+

[+]

8.7

כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד – חלקים משומשים –

א. מכירתם, אחסנתם

+

ב. פירוקם מהרכב

+

+

8.8

כלי שיט –

א. השכרתם

[+]

ב. אחסנתם

ג. מעגן

+

+

ד. ייצורם, תיקונם, שיפוצם

+

+

8.9

מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב וחלקיו, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי –

א. מכונאות כללית

+

+

[+]

ב. חשמלאות

[+]

ג. פחחות וצביעה

+

+

ד. תיקון תקרים

[+]

ה. זגגות

ו. טיפול אחר ברכב

[+]

[+]

ז. טיפול ברכבים המונעים בגז

+

+

8.10

ציוד מכני הנדסי כבד –

א. מכירתו, השכרתו

ב. מתן שירות באמצעותו

+

ג. תיקונו, אחזקתו

+

[+]

ד. ייצורו, שיפוצו

[+]

+

8.11

רכבל

+

קבוצה 9

שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

9.1

כלי נשק ותחמושת –

א. מכירתם, תיקונם, אחסנתם

+

ב. מטווח ירי

+

+

+

ג. ייצורם

+

+

+

9.2

כספות או מנעולי בטחון בעלי מספר בריחים, מנעולים להתקנה בכספות –

א. ייצורם

+

+

ב. התקנתם

+

ג. מכירתם

+

ד. אחזקתם

+