שירות המדינה (מינויים)

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

בדיקת מועמד

Go

3

סעיף 3

נוהל שליחת מועמד לקופת חולים מוכרת

Go

3

סעיף 4

תוצאות הבדיקה

Go

3

סעיף 5

קביעת הרופא

Go

4

סעיף 6

העברה לראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה

Go

4

סעיף 7

ערר על קביעת רופא

Go

4

סעיף 8

ערר על קביעת ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה

Go

4

סעיף 9

הגשת ערר

Go

4

סעיף 10

פטור

Go

4

סעיף 12

חובת בדיקה

Go

5

סעיף 13

תחילה

Go

5

סעיף 14

השם

Go

5

תוספת ראשונה

Go

5

תוספת שניה

Go

12

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות), תשכ"א-1961*

בוטלו בכללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לקביעת כשירות רפואית), תשס"ט-2009.


           בתוקף סמכותה לפי סעיפים 29, 31 ו-32 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, קבעה ועדת השירות כללים אלה:

הגדרות

1.    בכללים אלה –

           "קופת חולים מוכרת" – אחת מקופות חולים אלה:

(1)   קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל;

(2)   קופת חולים לעובדים לאומיים;

(3)   קופת חולים עממית;

(4)   קופת חולים מכבי;

(5)   קופת חולים של הציונים הכלליים;

(6)   איחוד קופות חולים "אסף".

מיום 4.7.1963

כללים תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1464 מיום 4.7.1963 עמ' 1715

הוספת פסקה (6) להגדרת "קופת חולים מוכרת"

           "מועמד" – אדם המבקש להתמנות עובד המדינה לרבות אדם שהורשה להיות מועסק לשעה בהתאם לסעיף 38 לחוק;

           "רופא" – רופא ממשלתי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940, או ועדה של רופאים שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידיו;

           "ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה" – רופא אשר שר הבריאות מינה לשמש ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה;

           "חוק הגימלאות" – חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו–1955;

מיום 10.3.1966

כללים תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1851 מיום 10.3.1966 עמ' 1486

הוספת הגדרת "חוק הגימלאות"

           "מוסד מוכר" – כמשמעותו בסעיף 61 לחוק הגימלאות;

מיום 10.3.1966

כללים תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1851 מיום 10.3.1966 עמ' 1486

הוספת הגדרת "מוסד מוכר"

           "ארגון ציבורי" – כמשמעותו בפרק החמישי לחוק הגימלאות;

מיום 10.3.1966

כללים תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1851 מיום 10.3.1966 עמ' 1486

הוספת הגדרת "ארגון ציבורי"

           "חייל" – כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו–1955;

מיום 10.3.1966

כללים תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1851 מיום 10.3.1966 עמ' 1486

הוספת הגדרת "חייל"

           "שירות קבע" ו-"הרמטכ"ל" – כמשמעותם בחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954;

מיום 10.3.1966

כללים תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1851 מיום 10.3.1966 עמ' 1486

הוספת הגדרות "שירות קבע" ו-"הרמטכ"ל"

           "פיטורים של חייל" – התרת התחייבות לשירות קבע של חייל ביזמת צבא-הגנה לישראל עקב אחת מאלה:

(1)   ירידת כשרו הגופני של החייל;

(2)   צמצום המסגרת הצבאית;

(3)   ביטול תפקיד;

(4)   סיום תקופת שירות הקבע של החייל כאשר לא נתבקש לחדש את התחייבותו לשירות קבע;

מיום 10.3.1966

כללים תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1851 מיום 10.3.1966 עמ' 1486

הוספת הגדרת "פיטורים של חייל"

           "שוטר" ו"מפקח כללי" – כמשמעותם בפקודת המשטרה;

מיום 10.3.1966

כללים תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1851 מיום 10.3.1966 עמ' 1486

הוספת הגדרות "שוטר ו"מפקח כללי"

           "פקיד בית סוהר" – כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר, 1946.

מיום 10.3.1966

כללים תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1851 מיום 10.3.1966 עמ' 1486

הוספת הגדרת "פקיד בית סוהר"

בדיקת מועמד

2.    בדיקה רפואית של מועמד, כולה או חלקים ממנה, תבוצע על ידי רופא ממשלתי או ועדה של רופאים ממשלתיים שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידיו, או על ידי קופת חולים מוכרת במרפאות אשר ייקבעו מזמן לזמן בהסכם בין נציב השירות או מי שהוסמך על ידיו ובין קופת החולים המוכרת.

מיום 29.9.1961

כללים תשכ"ב-1961

ק"ת תשכ"ב מס' 1204 מיום 29.9.1961 עמ' 61

2. בדיקה רפואית של מועמד תבוצע על ידי קופת חולים מוכרת במרפאות אשר ייקבעו מזמן לזמן בהסכם בין נציב השירות או מי שהוסמך על ידיו ובין קופת החולים המוכרת.

מיום 8.10.1964

כללים תשכ"ה-1964

ק"ת תשכ"ה מס' 1634 מיום 8.10.1964 עמ' 150

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

בדיקה על ידי קופת חולים מוכרת

2. בדיקה רפואית של מועמד תבוצע על ידי קופת חולים מוכרת במרפאות אשר ייקבעו מזמן לזמן בהסכם בין נציב השירות או מי שהוסמך על ידיו ובין קופת החולים המוכרת.

נוהל שליחת מועמד לקופת חולים מוכרת

3.    לא בוצעה בדיקה רפואית של מועמד, כולה או חלקים ממנה, על ידי רופא ממשלתי או ועדה של רופאים ממשלתיים כאמור בסעיף 2, יישלח המועמד לשם ביצוע הבדיקה הרפואית או חלקים ממנה, אל קופת החולים המוכרת שאליה הוא משתייך; ואם לא היה המועמד חבר קופת חולים מוכרת, יישלח אל קופת חולים מוכרת לפי בחירתו.

מיום 8.10.1964

כללים תשכ"ה-1964

ק"ת תשכ"ה מס' 1634 מיום 8.10.1964 עמ' 150

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

נוהל שליחה לקופת- חולים מוכרת

3. (א) מועמד שהוא חבר קופת חולים מוכרת יישלח לבדיקה רפואית אל קופת החולים אליה הוא משתייך.

(ב) מועמד שאינו חבר קופת חולים מוכרת יישלח לבדיקה רפואית אל קופת חולים מוכרת לפי בחירתו.

תוצאות הבדיקה

4.    (א)  תוצאות הבדיקה הרפואית יועברו בכתב ללשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות שבשטח פעולתה נמצא מקום מגוריו של המועמד, והלשכה תביא את התוצאות בפני הרופא. הרופא רשאי, לפי שיקול דעתו, להזמין את המועמד לבדיקה רפואית נוספת על ידיו או לדרוש ממנו לעבור בדיקות רפואיות נוספות, בין בקופת חולים מוכרת ובין במוסדות רפואיים אחרים או על ידי רופאים מוסמכים, ולהמציא לו את ממצאיהן.

           (ב)  לענין סעיף זה שטח פעולתן של לשכות הבריאות המחוזיות הוא:

(1)   לשכת הבריאות המחוזית, ירושלים – מחוז ירושלים;

(2)   לשכת הבריאות המחוזית, תל-אביב – מחוזות תל-אביב, המרכז והדרום;

(3)   לשכת הבריאות המחוזית, חיפה – מחוזות חיפה והצפון.

מיום 8.10.1964

כללים תשכ"ה-1964

ק"ת תשכ"ה מס' 1634 מיום 8.10.1964 עמ' 150

(א) קופת החולים המוכרת תודיע את תוצאות הבדיקה הרפואית ללשכת הבריאות המחוזית תוצאות הבדיקה הרפואית יועברו בכתב ללשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות שבשטח פעולתה נמצא מקום מגוריו של המועמד, והלשכה תביא את התוצאות בפני הרופא. הרופא רשאי, לפי שיקול דעתו, להזמין את המועמד לבדיקה רפואית נוספת על ידיו או לדרוש ממנו לעבור בדיקות רפואיות נוספות, בין בקופת חולים מוכרת ובין במוסדות רפואיים אחרים או על ידי רופאים מוסמכים, ולהמציא לו את ממצאיהן.

קביעת הרופא

5.    הרופא יקבע, לאור תוצאות הבדיקות ולאור ידיעות או תעודות בדבר מצב בריאותו של המועמד בעבר או בהווה שנמסרו לו, אם המועמד כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה.

העברה לראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה

6.    הרופא יעביר הענין להחלטת ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה, אם הוא סבור –

(1)   שמועמד הסובל ממחלה או מליקוי גופני או מפגם בהתפתחות המנויים בתוספת הראשונה, כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה;

(2)   שמועמד שסבל ממחלה או מליקוי גופני המנויים בתוספת הראשונה כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה אך קיימת אפשרות סבירה שהמועמד יחזור ויסבול מן המחלה או הליקוי הגופני האמורים;

(3)   שמועמד למשרה מן המשרות שבטור א' בתוספת השניה שאין מצב בריאותו, או לא היה בעבר, כמתואר בטור ב' בתוספת השניה מול אותה משרה, כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה;

(4)   שמועמד אשר סובל או סבל ממחלה או מליקוי גופני או מפגם בהתפתחות שאינם מנויים בתוספת הראשונה או אשר מצב בריאותו הוא כמתואר בתוספת השניה, אינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה לאור הנסיבות הרפואיות של המקרה ולאור דרישות המשרה האמורה.

ערר על קביעת רופא

7.    מועמד שלא נתמנה עובד המדינה עקב הקביעה של הרופא כי אינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה, רשאי לערור על קביעה זו בפני ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה והחלטתו תהיה סופית.

ערר על קביעת ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה

8.    מועמד שלא נתמנה עובד המדינה עקב הקביעה של ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה לפי סעיף 6 כי אינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה, רשאי לערור על קביעה זו בפני ועדה של רופאים שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידיו והחלטתה תהיה סופית.

הגשת ערר

9.    ערר כאמור בסעיפים 7 ו-8 יוגש על ידי המועמד באמצעות מנהל היחידה שהתכוון להעסיקו תוך 14 ימים מן היום בו נמסרה לו ההודעה על הקביעה.

פטור

10.   אלה פטורים מקיום התנאים האמורים בסעיף 29 לחוק:

(1)   מי שעובר לשירות המדינה לפי החוק ממוסד מוכר, או מארגון ציבורי עקב העברת משרתו או יחידתו לשירות המדינה כשעל ההעברה חל הסכם כללי או מיוחד לפי סעיף 62א לחוק הגימלאות;

(2)   עובד בשירות המדינה בשכר יומי, בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה וכן אדם המועסק בשירות המדינה על פי חוזה מיוחד לפי סעיף 40 לחוק, העוברים ברציפות לשירות המדינה לפי החוק, בין במשרתם הקודמת ובין במשרה אחרת, אם הם נבדקו בדיקה רפואית לפי כללים אלה בתקופת שירותם הקודמת ולפי סעיף 29(א) לחוק נקבע שהם כשרים מבחינה רפואית לשרת במשרתם הקודמת;

(3)   חייל, שוטר ופקיד בית סוהר, העוברים לשירות המדינה לפי החוק ואשר נתמנו למשרתם לפי פסקאות 2, 3 או 4 להודעת שירות המדינה (מינוי למשרה בלי מכרז), תשכ"ו– 1966, או שהגישו בקשה למשרה במכרז לפי סעיף 19 לחוק (להלן – מכרז) בהסכמת הרמטכ"ל, המפקח הכללי או נציב בתי הסוהר, לפי הענין, או בהסכמת מי שנתמנה לכך על ידיהם, ונמצאו כשירים למילוי המשרה, או אם פוטרו והגישו בקשה למשרה במכרז שפורסם לפני שפוטרו ונמצאו כשירים למילוי המשרה, ובלבד שרופא אישר כי העסקתו של החייל, השוטר או פקיד בית הסוהר במשרה אינה עלולה להזיק לו או לסכן אותו או אדם אחר;

(4)   מנהל, מורה, גננת או מדריך של"ח (להלן – עובד הוראה) שעובר לשירות המדינה משירות במדינה שהחוק אינו חל עליו ושבו קיים הסדר המבטיח בדיקה רפואית של עובד בשעת קבלתו לשירות, אם עובד ההוראה נבדק למעשה בשעת קבלתו כאמור ובתנאי שעובד ההוראה ממשיך לעסוק באחד מן התפקידים המנויים בפיסקה זו בשירות המדינה.

מיום 10.3.1966

כללים תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1851 מיום 10.3.1966 עמ' 1486

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. אלה פטורים מקיום התנאים האמורים בסעיף 29 לחוק:

(1) מי שעבר לשירות המדינה בנסיבות האמורות בסעיף 61 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955 (להלן- חוק הגימלאות);

(2) חייל כמשמעותו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954, שעבר לשרת את המדינה כעובד שחוק הגימלאות חל עליו בנסיבות האמורות בסעיף 62 בו, אם סיבת פרישתו משירות קבע איננה נכות או מחלה;

(3) מי שהיה בשירות מטעם המדינה בתפקיד שחוק הגימלאות אינו חל עליו ובעת תחילת שירותו נקבע כאמור בסעיף 29 לחוק שהוא כשר מבחינה רפואית לשרת בתפקיד כאמור, והוא עבר לשרת את המדינה בתפקיד שחוק הגימלאות חל עליו בנסיבות האמורות בסעיף 62 בו;

(4) מי שהיה בשירות מטעם המדינה בתפקיד שחוק הגימלאות אינו חל עליו, ועבר לשרת את המדינה באותו תפקיד כעובד שחוק הגימלאות חל עליו בנסיבות האמורות בסעיף 62 בו.  

מיום 28.8.1977

כללים תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3754 מיום 28.8.1977 עמ' 2487

הוספת פסקה 10(4)

11.   (בוטל).

מיום 20.4.1962

כללים (מס' 2) תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1299 מיום 20.4.1962 עמ' 1758

החלפת פסקה 11(ב)(2)

הנוסח הקודם:

(2) מי שמועסק ברציפות שתי שנים לפחות, בתנאי שהוא מסוגל מבחינה רפואית למלא את המשרה בה מוצע להעסיקו; 

מיום 10.3.1966

כללים תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1851 מיום 10.3.1966 עמ' 1487

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

סייג לפטור

11. (א) על אף האמור בסעיף 10(4), מי שהיה בשירות מטעם המדינה על פי חוזה מיוחד או כעובד ארעי בשכר יומי או חדשי אינו פטור מקיום התנאים האמורים בסעיף 29 לחוק.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על עובד מן המנויים להלן אם, לדעת הרופא, המשך העסקתו בתפקידו אינו מסכן את עצמו או אדם אחר. ואלה העובדים:

(1) מי שמועסק ברציפות מלפני יום כ"ט באב תשי"א (31 באוגוסט 1951);

(2) מי שמועסק ברציפות שתי שנים לפחות, ובלבד-

(א) שהוא מסוגל מבחינה רפואית למלא את המשרה בה מוצע להעסיקו;

(ב) שעל פי הוכחות שהיו לפני הרופא לא הוכח שהוא סבל, בעת קבלתו לשירות כאמור,

מהמחלה או מהליקוי הגופני שבגללם נקבע כי הוא אינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה

הנדונה; 

(3) מי שהוכיח לשביעות רצונו של הרופא כי לא סבל בעת קבלתו לשירות כאמור מהמחלה או מהליקוי הגופני בגללם נקבע כי הוא אינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה.

חובת בדיקה

12.   נכה שסעיף 30 לחוק חל עליו ואדם העובר לשירות המדינה כאמור בפסקאות (1) ו-(3) לסעיף 10 חייבים בבדיקה רפואית ובמסירת ידיעות ותעודות בדבר מצב בריאותם כאמור בסעיף 29(א) לחוק ובכללים אלה, אולם ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה רשאי לפטור מהוראות סעיף זה אדם העובר לשירות המדינה כאמור בפסקאות (1) ו-(3) לסעיף 10.

מיום 10.3.1966

כללים תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1851 מיום 10.3.1966 עמ' 1487

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

12. נכה אשר סעיף 30 לחוק חל עליו ואדם העובר כאמור בסעיפים 10 ו-11, חייבים בבדיקה רפואית ובמסירת ידיעות ותעודות בדבר מצב בריאותם כאמור בסעיף 29 לחוק ובכללים אלה.

תחילה

13.   תחילתם של כללים אלה היא כתום 30 יום מיום פרסומם ברשומות.

השם

14.   לכללים אלה ייקרא "כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות). תשכ"א-1961".

תוספת ראשונה

1.   מחלות בלוטות הלימפה

(א)  שחפת בלוטות – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  מחלת הודג'קין.

(ג)   מחלות גושה עם הפרעות ניכרות.

(ד)   לימפוסרקומה.

2.   מחלות בלוטות ההפרשה הפנימית

(א)  הגדלת בלוטת המגן (אדנומה) בעלת ממדים גדולים שלא ניתנת להנתח או עם הפרעות ניכרות – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  תירוטוקסיקוזיס עם הפרעות ניכרות – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ג)   היפותירואידיסמוס או מיכסאדמה עם הפרעות ניכרות.

(ד)   מצב שלאחר כריתת בלוטת המגן וטרם עברו 6 חדשים מאז הניתוח.

(ה)  קרומגליה, גיגנטיזמוס.

(ו)   דיסטרופיה אדיפוזוגניטליס עם הפרעות פסיכיות.

(ז)   מחלת סימונד.

(ח)  תסמונת קושינג.

(ט)  דיבטס אינסיפידוס.

(י)   מחלת אדיסון.

(יא) טטניה, פעולות יתר של בלוטת הפרתירואיד – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(יב) מיאסתניה גראוויס.

(יג)  הפרעות קשות בפעולות הלבלב.

3.   סכרת

(א)  כל סכרת בגיל של למטה מ-18 שנה.

(ב)  סכרת בגיל שלמעלה מ-18 שנה אם מתקיימים בה אחד מאלה:

(1)  החולה זקוק ליותר מ-50 יחידות אינסולין ליום באופן קבוע.

(2)  נטיה לאצידוזיס.

(3)  ישנן תגובות תכופות וקשות לאינסולין או התנגדות קבועה לו (כגון סכרת פראית).

(4)  ישנם שינויים דגנרטיביים בלב, בכלי הדם, בכליות, ברשתיות או בעצבים.

(5)  החולה סובל גם ממחלה כרונית אחרת, כגון יתר לחץ דם, השמנה ניכרת, הפרעות אנדוקריניות וכד'.

4.   מחלות דם

(א)  לאוקמיה לכל צורותיה.

(ב)  לימפומה ממאירה.

(ג)   מיאלומה מולטיפלכס.

(ד)   המוגולובינגופתיה מלידה (אנמיה ע"ש קולי), פוליציטמיה ורה, המופיליה עם נטיה לדמם, פורפורה טרומבוציטופנית אידיופטית או נטיה לדמם בצורה קשה לכל הסוגים.

(ה)  אנמיה לכל סוגיה בצורה קשה או חוזרת.

(ו)   כל מחלת דם שהתרפאה וטרם עברו 6 חדשים מאז הריפוי  המלא.

5.   מחלות שיגרוניות

(א)  ארתריטיס אוריקה עם הפרעות ניכרות בתנועות או בכושר העבודה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  ראומטואיד ארתריטיס – כמחלה סיסטמית.

(ג)   קדחת השיגרון:

(1)  קדחת השיגרון – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(2)  קדחת השיגרון בעבר, הגיל הוא מתחת ל-18 וטרם עברו 3 שנים מאז ההתקף האחרון.

(3)  קדחת השיגרון בעבר, הגיל בין 18 ל-30 וטרם עברה שנה מאז ההתקף האחרון.

6.   מחלות הסימפונות והריאות

(א)  דלקת הסימפונות (ברונכיטיס) כרונית עם השפעה על פעולת הלב והריאות או עם הפרעות המגבילות את כושר העבודה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  התרחבות הסימפונות – (ברונכיאקטיזיס) של שתי הריאות או של אחת האונות, אשר אינה ניתנת להינתח, או עם הפרעות המגבילות את כושר העבודה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ג)   קצרת (אסתמה) – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ד)   קצרת בצורה קשה או עם התקפים תכופים והפרעות המגבילות את הכושר לעבודה.

(ה)  גוף זר בריאות עם הפרעות המגבילות את הכושר לעבודה – לגבי סעיף ט(1) בלבד.

(ו)   מצב שלאחר מחלה או פציעה של הריאות שהתרפאו אולם המגביל את הכושר לעבודה במידה ניכרת. לדוגמה: מורסה, אכינוקוקוס, פנאומוקוניוזיס ומחלות תעשייתיות אחרות של הריאות – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ז)   מצב שלאחר סגמנטאקטומיה, לובקטומיה, פנאומקטומיה, תורקופלסטיה, וטרם עברה שנה מאז הניתוח, או עם הפרעות תיפקודיות של הריאה והלב.

(ח)  אכינוקוקוס של שתי הריאות או של ריאה אחת – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ט)  שחפת הריאות במצב בלתי יציב – לפי הקלסיפיקציה של משרד הבריאות – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(י)   שחפת הריאות במצב stable-quiescent לפי הקלסיפיקציה של משרד הבריאות, וטרם עברה שנה.

(יא) התדבקויות של קרום הריאות עם הפרעות המגבילות את הכושר לעבודה במידה ניכרת לגבי תקנה 6(1) בלבד.

(יב) דלקת קרום הריאות אבסודטיבית וטרם עברה שנה מאז הריפוי.

7.   מומי שסתומי הלב

(א)  כל מום לב שמשיגרון במצב פעיל – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  כל מום לב שמשיגרון וטרם עברה שנה מאז ההתקף האחרון של קדחת השיגרון.

(ג)   כל מום לב עם תולדות של התקפי אי-ספיקה בעבר בצורה בינונית עד קשה.

(ד)   כל מום לב עם סימני אי-ספיקה בינונית עד קשה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ה)  כל מום לב הזקוק לטיפול בדיגיטליס.

(ו)   כל מום לב עם ממצאים רנטגניים בולטים, או עם הפרעות בקצב הלב, או עם יתר לחץ דם.

(ז)   כל מום לב עם תוספת של מחלה כרונית אחרת, העלולה להשפיע לרעה על מצב הלב ולהגביל את הכושר לעבודה במידה העולה על הגבלה הנובעת ממום הלב כשהוא לעצמו.

8.   מומי לב שמלידה

(א)  כל מקרה עם ממצא קליני פתולוגי העלול לפגוע בכושר לעבודה.

(ב)  קוארקטציה של אב-העורקים.

9.   מחלות שריר הלב

(א)  סטנוקרדיה או אנגינה פקטוריס עם הפרעות והגבלה בכושר לעבודה.

(ב)  סטנוקרדיה או אנגינה פקטוריס עם יתר לחץ דם או עם הפרעות בקצב הלב או עם תולדות אוטם בשריר הלב בעבר.

(ג)   אוטם בשריר הלב – היתה התקפה אחת בלבד וטרם עברה שנה מאז הריפוי הגמור.

(ד)   אוטם בשריר הלב – עברה שנה מאז ההחלמה אולם קיימים יתר לחץ דם, תופעות סטנוקרדיות או הפרעות בקצב הלב.

(ה)  יותר מהתקפה אחת בעבר של אוטם בשריר הלב.

10. הפרעות בקצב הלב

על רקע אורגני עם הפרעות העלולות לפגוע בכושר לעבודה.

11. מצבים שלאחר ניתוחי לב

(א)  מצב שלאחר ניתוח-לב בגלל מחלת לב כל שהיא וטרם עברו ששה חדשים מאז הניתוח.

(ב)  מצב שלאחר ניתוח לב בגלל מחלת-לב כל שהיא. עברו ששה חדשים ואין הטבה ניכרת במצב התיפקודי או האנטומי.

12. מחלות קרום הלב

מצב שלאחר דלקת קרום הלב עם שינויים אורגניים והפרעות קליניות העלולים לפגוע בכושר לעבודה.

 13.       יתר לחץ דם

(א)  יתר לחץ דם ממאיר.

(ב)  יתר לחץ דם בכל הגילים עם הפרעות העלולות להשפיע על הכושר לעבודה.

(ג)   יתר לחץ דם עם שינויים אורגניים בולטים בלב, בכליות, בכלי דם היקפיים או בעינים.

(ד)   יתר לחץ דם עם תוספת של מחלה כרונית אחרת כגון סכרת, העלולה להשפיע לרעה על מערכת הלב ומחזור הלב ומחזור הדם ועל הכושר לעבודה.

14. מחלות כלי דם

(א)  מצב שלאחר דלקת או נזק הורידים עם תפיחות קבועה של הגפיים שאינה יורדת במנוחה, עם כחלות אקזמה או כיבים – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  תרומבופלביטיס – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ג)   דליות קשות בשוק, עם או בלי כיבים, או עם אקזמה של השוק שאינם ניתנים להירפא – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ד)   כיב השוק – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ה)  אלפנטיאזיס של הגפיים התחתונות.

(ו)   אנבריזמה של כלי הדם הגדולים.

(ז)   מחלת רינו.

(ח)  מחלת בירגר.

(ט)  טחורים בולטים בצורה קשה עם סיבוכים – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

15. מחלות הושט, הקיבה והתריסריון

(א)  התרחבות הושט בגלל אכלזיה עם הפרעות בבליעה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  היצרות הושט כתוצאה מכוויה או פציעה עם הפרעות בבליעה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ג)   כיב הקיבה או התריסריון עם סיבוכים או עם הפרעות ניכרות העלולים להשפיע על הכושר לעבודה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ד)   מצב שלאחר ניתוח בגלל כיב הקיבה או התריסריון וטרם עברו 6 חדשים מאז הניתוח.

(ה)  כיב עכולי של המעיים עם הפרעות קשות – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

16. מחלות מעיים

(א)  דלקת מעיים כרונית עם הפרעות ניכרות בעיכול, או עם השפעה ניכרת על המצב התזונתי – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  קוליטיס אולצרוזה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ג)   קוליטיס אולצרוזה בעבר וטרם עברו ששה חדשים מאז הריפוי הגמור.

(ד)   מצב שלאחר פציעה או ניתוח מעיים טרם עברו ששה חדשים מאז הריפוי.

(ה)  אנוס פרטרנטורליס עקב גידול ממאיר או שחפת או עקב סיבות אחרות עם סימני פעילות של המחלה היסודית.

(ו)   פיסטולה של החלחולת – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ז)   צניחה שלמה של החלחולת – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ח)  גידולים בלתי ממאירים של אברי העיכול עם הפרעות ניכרות או עם סיבוכים.

17. מחלות הכבד ודרכי המרה

(א)  צירוזיס של הכבד.

(ב)  אכינוקוקוס של הכבד – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ג)   מצב שלאחר ניתוח אכינוקוקוס של הכבד וטרם עברו ששה חדשים מאז הניתוח.

(ד)   הפרעות רציניות בפעולות הכבד – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ה)  אבני כיס המרה או דלקת כרונית של דרכי המרה עם הפרעות ניכרות – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ו)   מצב שלאחר ניתוח כיס המרה – וטרם עברו ששה חדשים מאז הניתוח.

18. מחלות הטחול

(א)  טחול מוגדל עם שינויים פתולוגיים קבועים בדם ובכבד העלולים להשפיע על הכושר לעבודה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  מצב שלאחר כריתת הטחול וטרם עברו ששה חדשים מאז הניתוח.

(ג)   מצב שלאחר כריתת הטחול ועברו ששה חדשים וקיימות הפרעות העלולות להשפיע על הכושר לעבודה.

19. חלל הבטן

(א)  מצב שלאחר ניתוח בחלל הבטן (פרט לגידול ממאיר) עם סיבוכים או הפרעות ניכרות המגבילים את הכושר לעבודה.

(ב)  דלקת קרום הבטן שחפתית – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ג)   שבר בסרעפת עם הפרעות ניכרות ושאינו ניתן להינתח.

20. מחלות הכליות ודרכי השתן

(א)  כליה נודדת, צניחת הכליה או שינויים אנטומיים אחרים שמלידה – עם הפרעות וסיבוכים העלולים להשפיע על הכושר לעבודה.

(ב)  אבני דרכי השתן עם סיבוכים או התקפים לעתים קרובות – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ג)   מציאות בעבר של אבני השתן שהוצאו על ידי ניתוח וטרם עברו ששה חדשים מאז הניתוח.

(ד)   פיאלונפריטיס כרונית, פיונפרוזיס, הידרונפרוזיס – בצורה קשה או עם התקפים לעתים קרובות העלולים להשפיע על הכושר לעבודה.

(ה)  דלקת כרונית של הכליות.

(ו)   נפרוזיס.

(ז)   מצב שלאחר פציעה או ניתוח של הכליות וטרם עברו ששה חדשים מאז הריפוי.

(ח)  כריתת כליה בעבר עם פעולה בלתי תקינה של הכליה השניה.

(ט)  שחפת הכליות – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(י)   כליה פוליצסטית.

(יא) מחלות כרוניות של דרכי השתן ושל שלפוחית השתן עם ממצא אורגני פתלוגי או עם הפרעות ניכרות.

(יב) אבני שלפוחית השתן – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(יג)  פיסטולה של השלפוחית – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(יד)  פאפילומה של השלפוחית או של צינור השתן – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(טו) היצירות או ליקוי צינור השתן שאינם ניתנים להירפא או עם הפרעות ניכרות ועם סיבוכים.

(טז) הגדלת הערמונית עם הפרעות ניכרות – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(יז)  מצב שלאחר ניתוח הערמונית עם הפרעות ניכרות שאינן ניתנות להירפא.

21. מחלות מערכת העצבים

מחלות אורגניות על רקע דגנרטיבי ובעלות אופי מתקדם כגון:

(א)  מחלת פרקינסון, טבס דורסליס, מיופתיות, סקלרוזיס מולטיפלכס.

(ב)  עגבת צרברוספינלית.

(ג)   שאריות שלאחר מחלות של מערכת העצבים המרכזית העלולות לחזור כגון המיפלגיה.

(ד)   תוצאות קבועות של ליקוי, נזק או מחלה של מערכת העצבים כגון: שיתוק ילדים, דלקת קרום המוח, פולינבריטיס, עם הפרעות אביקטיביות המגבילות באופן ניכר את הכושר לעבודה.

(ה)  גידולים במערכת העצבים המרכזית או חשד רציני לקיום גידול.

(ו)   מחלת נכפה (אפילפסיה):

(1)  התקפים "גדולים" בשכיחות של יותר משני התקפים בשנה, למרות הטיפול;

(2)  התקפים "קטנים" שכיחים המגבילים את הכושר לעבודה;

(3)  עם סימני ירידה שכלית ושינויים באופי.  

מיום 19.5.1988

כללים תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 851

הוספת פסקה 21(ו)

22. מחלות רוח

(א)  מצבים מניאקו-דפריסיבים אנדוגניים.

(ב)  סכיזופרניה.

(ג)   פראנויה.

(ד)   פסיכוזיס אכסוגנית:

(1)  התקף פסיכוטי יותר מפעם אחת בעבר.

(2)  התקף פסיכוטי פעם אחת בעבר, אולם טרם עברה שנה אחר ההחלמה המלאה.

(3)  התקף פסיכוטי פעם אחת, אולם נשארו שרידים ניכרים.

(ה)  פסיכונברוזיס כפייתי בצורה בולטת.

(ו)   פסיכופתיה קלה או בינונית – עם קשיים בהסתגלות סוציאלית ובהפרעות בעבודה או פסיכופתיה קשה.

(ז)   הפרעות על רקע תהליך אורגני, כגון: ארטיוסקלרוזיס צרברלי או שיתוק מתקדם.

(ח)  התמכרות לסמים (כולל אלכוהוליזמוס):

(1)  התמכרות – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(2)  התמכרות בעבר וטרם עברו שנתיים מאז הגמילה.

מיום 19.5.1988

כללים תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 851

(ה) מחלת נכפה (אפילפסיה):

(1) התקפים "גדולים" בשכיחות של יותר משני התקפים בשנה, למרות הטיפול.

(2) התקפים "קטנים" שכיחים המגבילים את הכושר לעבודה.

(3) עם סימני ירידה שכלית ושינויים באופי.

(ו) (ה) פסיכונברוזיס כפייתי בצורה בולטת.

(ז) (ו) פסיכופתיה קלה או בינונית – עם קשיים בהסתגלות סוציאלית ובהפרעות בעבודה או פסיכופתיה קשה.

(ח) (ז) הפרעות על רקע תהליך אורגני, כגון: ארטיוסקלרוזיס צרברלי או שיתוק מתקדם.

(ט) (ח) התמכרות לסמים (כולל אלכוהוליזמוס):

(1) התמכרות – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(2) התמכרות בעבר וטרם עברו שנתיים מאז הגמילה.

23. מחלות עמוד השדרה

(א)  שינויי צורה או ליקויים של עמוד השדרה המגבילים את הכושר לעבודה במידה ניכרת, או שאינם ניתנים להירפא, או שגורמים להפרעות נוירולוגיות קשות.

(ב)  שינויי צורה או ליקויים של עמוד השדרה עם סימנים של מחלה פעילה או עם השפעה ניכרת על פעולות האברים הפנימיים.

(ג)   מחלה פעילה של עמוד השדרה: שחפת, עגבת, טיפוס, ברוצלוזיס, אוסטאומיליטיס – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ד)   מחלות רוימטיות או דגנרטיביות של עמוד השדרה, בעלות אופי מתקדם, עם הפרעות ניכרות.

(ה)  דיסקופתיה בצורה בינונית או קשה עם סימנים של פעילות המגבילים את הכושר לעבודה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ו)   דיסקופתיה בצורה בינונית או קשה בעבר, וטרם עברו ששה חדשים מההתקפה האחרונה או מאז הניתוח.

24. מחלות בית החזה

שינויים ניכרים בצורת בית החזה הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות הלב והנשימה.

25. שחפת העצמות

(א)  שחפת העצמות פעילה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  שחפת עצמות בעבר וטרם עברה שנה מאז נעלמו סימני  הפעילות.

26. אוסטיאומיאליטיס

(א)  בתהליך פעיל או עם פיסטולה או סקווסטרים או התקפות חום – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  בעבר, אולם טרם עברה שנה מאז הריפוי.

(ג)   כרונית ללא סיכויי הטבה.

27. שבר (בקע)

שבר עם הפרעות ניכרות בכושר לעבודה ושאינו ניתן להינתח.

28. מחלות אברי המין

(א)  שחפת האשכים שאינה ניתנת להירפא.

(ב)  כל מחלה פעילה של אברי המין הפנימיים והחיצוניים – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ג)   דלקת כרונית או מצב שלאחר דלקת של אברי המין, עם הפרעת ניכרות, שאינם ניתנים להירפא.

(ד)   שחפת אברי המין מלווה בשחפת באברים אחרים – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ה)  שחפת אברי המין שאינה מלווה בשחפת באברים אחרים, אבל עם הפרעות קליניות (כגון: שטפי דם או זיהום משני) – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

29. מחלות נשים

(א)  גידולים בלתי ממאירים של השחלה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  מייומה נקרוטית או בגודל העולה על רחם בהריון של שלושה חדשים או אשר גרמה לשטפי דם או אשר לוחצת על האברים בבטן ועל ידי כך גורמת להפרעות קליניות – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ג)   גידולים בלתי ממאירים באברי המין עם הפרעות מקומיות ניכרות, שאינם ניתנים להירפא.

(ד)   הפרעות בוסת בצורה קשה העלולות לגרום להפרעות בכושר לעבודה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ה)  צניחת הנרתיק בצורה קשה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ו)   פיסטולה של אברי המין – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ז)   מחלות מידבקות בעלות אופי כרוני המקפחות את כושר העבודה באופן ניכר ללא סיכויי הטבה.

30. גידולים ממאירים

(א)  כל גידול ממאיר פעיל – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  גידול ממאיר, באברים הפנימיים (קרביים) וטרם עברה שנה מזמן הטיפול הכירורגי או הרדיולוגי או שניהם יחד.

(ג)   גידול ממאיר שמקורו בעצמות וטרם עברה שנה מזמן הטיפול הכירורגי או הרדיולוגי או שניהם יחד.

(ד)   גידול ממאיר במקומות הגלויים כגון: עור, שפה, לשון, פה, צוואה הרחם או שד – וטרם עברה שנה מזמן הטיפול הכירורגי או הרדיולוגי או שניהם יחד.

31. ליקויי ראייה

(א)  ראייה פחות מ-6/24 בכל עין אחרי תיקון הראייה.

(ב)  מיופיה בעל אופי מתקדם (בדרגה) בגיל של אחר שנות העשרים עם שינויים דגנרטיביים בקוטב האחורי של הקרקעית.

(ג)   מיופיה שנעצרה, עם שינויים דגנרטיביים בקוטב האחורי של הקרקעית המשפיעים על כושר הראייה.

32. מחלות עיניים

(א)  דלקת לחמית ועפעפיים בצורה קשה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  דלקת להמית אביבית בצורה עקשנית וקשה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ג)   גרענת (טרכומה) פעילה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ד)   גרענת שהתרפאה עם סיבוכים קשים והפרעות ניכרות שאינם ניתנים להירפא.

(ה)  דלקת הענביה (אובאיטיס) פעילה – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ו)   דלקת הענביה עם התקפים חריפים תכופים וחוזרים.

(ז)   דלקת הענביה שחפתית – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ח)  היפרדות הרשתית אידיופטית – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ט)  התנוונות פיגמנטית של הרשתית (רטיניטיס פיגמנטוזה) עם שדה ראייה מצומצם.

(י)   רטינופתיות על כל סוגיהן בצורה קשה ומתקדמת.

(יא) מחלות עצם הראייה במצב פעיל או מתקדם ולפי כושר הראייה (פרט לתוצאות טראומה).

(יב) גלאוקומה בצורה קשה ומתקדמת.

(יג)  חסימת דרכי הדמעות דו-צדדית – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(יד)  צלקות קשות ותהליכים דגנרטיביים של הקרנית.

(טו) עכירות הקרנית עם פגם בכושר הראיה לפי פרט 31(א).

(טז) יירוד מתקדם (קטרקטה) על כל סוגיו.

(יז)  יירוד שאינו מתקדם עם פגם בכושר הראייה לפי פרט 31(א).

(יח) פזילה משיתוק עם ראייה כפולה שאינה ניתנת להירפא, או עם פגם בכושר הראייה לפי פרט 31(א).

(יט) פזילה מלווה בפגם בכושר הראייה לפי פרט 31(א).

(כ)   צניחה מלאה של העפעף בעין אחת עם כושר ראייה בעין שניה פחות מ-6/12.

(כא) נידה (ניסטגמוס), עין הארנבת (לוגופטלמוס), צניחת העפעף – עם פגם בכושר הראייה לפי פרט 31(א).

33. מחלות פה, אף, אוזן וגרון

(א)  אנומליות, שינויי צורה שנרכשו או מחלות כרוניות המגבילים את כשרו של המועמד למלא ביעילות את התפקיד המוצע ושיש בהם סיכון להחמרה או לסיבוך במידה גדולה.

(ב)  תהליכים דלקתיים כרוניים באוזן התיכונית, ודרגה נמוכה מאוד של כושר השמיעה.

(ג)   מחלות אורגניות של החלק הוסטיבולרי או הפרעות פונקציונליות כרוניות או חוזרות, או הפרעות האוזן הפנימית או אחרי חבלה אקוסטית – המגבילות את המועמד למלא ביעילות את התפקיד המוצע ושיש בהן סיכון להחמרה במידה גדולה.

34. מחלות עור

(א)  מחלות עור הגורמות להגבלה ניכרת בכושר העבודה, או העלולות לגרום להעדרויות רבות בעבודה, או העלולות להדביק אנשים אחרים – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  מחלות עור קשות בעבר, בעלות אופי חוזר, או מתקדם, או בלי סיכויים טובים לריפוי גמור.

35. עגבת

(א)  עגבת טריה או משנית – לגבי סעיף 6(1) בלבד.

(ב)  עגבת ישנה סימפטומטית.

(ג)   עגבת של מערכת העצבים.

תוספת שניה

מס' סידורי

טור א'

טור ב'

1

דוור

(א)   גפיים תחתונים ועמוד השדרה בלי כל מחלה או ליקוי

(ב)    העדר דליות אפילו קלות

(ג)    העדר כיב השוק בעבר ובהווה

(ד)    העדר שבר (בקע) גם בתחילתו

(ה)   לב ומערכת כלי הדם תקינים

(ו)     אין אבחנה של אפילפסיה בכל צורותיה

(ז)     העדר כל מחלה כרונית בעבר או בהווה אשר מטבעה עלולה לחזור באופן בלתי צפוי ולהוציא את העובד מעבודתו, כגון מחלות -רוימטית, אבן בדרכי השתן, כיב התריסריון או אסתמה

(ח)   ראייה תקינה בעין אחת לפחות, ולאחר תיקון

2

טלפונאי (במרכזת בין עירונית)

(א)   מערכות השמיעה ושיווי המשקל תקינות בעבר ובהווה

(ב)    העדר מחלות גרון כרוניות

(ג)    דיבור תקין ללא הפרעות

(ד)    ראיה תקינה בשתי העיניים, לאחר תיקון. הבחנת צבעים תקינה

(ה)   גפיים עליונים נורמליים. אצבעות הידים בלי  שום פגם או מחלה

(ו)     עמוד השדרה תקין. העדר כל מחלה או מצב פתלוגי העלולים לחזור

(ז)     אין אבחנה של אפילפסיה בכל צורותיה

(ח)   מצב נפשי תקין בהחלט בעבר ובהווה

3

קוון פנים, קוון חוץ, מחבר כבלים, טכנאי במרכזת טלפונים אוטומטיים ומאזן כבלים

(א)   בריאות גופנית ברמה גבוהה

(ב)    ראייה תקינה בשחי העיניים, לאחר תיקון. הבחנת צבעים תקינה

(ג)    מערכות השמיעה ושיווי המשקל תקינות בהחלט בעבר ובהווה

(ד)    גפיים עליונים ותחתונים ועמוד השדרה תקינים בעבר ובהווה, בלי שום הגבלה בתנועות ובלי כל מחלה או מצב פתלוגי העלולים לחזור

(ה)   העדר שבר (בקע), גם בתחילתו

(ו)     מצב הלב ומערכת כלי הדם תקינים

(ז)     אין אבחנה של אפילפסיה או של סכרת בכל צורותיהן

(ח)   העדר כל מחלה כרונית בעבר ובהווה אשר מטבעה עלולה לחזור באופן בלתי צפוי ולהוציא את העובד מעבודתו, או אשר הסובל בה אינו יכול לעבוד שעות נוספות, או מחוץ לעיר, או במשמרות לילה

4

עובדי חדר כוח בשירות הטלפון

(א)   מצב בריאות כמו בפרט 3

(ב)    עור בריא, ללא אקזמות או מחלות עור אלרגיות אחרות בעבר ובהווה

(ג)    העדר שחפת ושאר מחלות ריאות וסימפונות בעבר ובהווה

5

טכנאי טלפרינטרים

(א)שמיעה תקינה

(ב)    ראייה תקינה בעין אחת לפחות ולאחר תיקון

(ג)    עור ידים בריא, ללא אקזמות ומחלות עור אלרגיות אחרות בעבר ובהווה

(ד)    אין אבחנה של אפילפסיה בכל צורותיה

6

עובדי רום בשירותי ההנדסה והרדיו

(א)   מצב בריאות כמו בפרט 3

(ב)    פעולת כל החושים שלמה בהחלט

7

עובדי בדק ומשמרות בתחנות הרדיו והאולפנים, עובדי הסרטות ושידורי חוץ

(א)   ראייה תקינה בעין אחת לפחות, ולאחר תיקון, והבחנת צבעים תקינה

(ב)    שמיעה תקינה

(ג)    גפיים עליונים ותחתונים ועמוד השדרה תקינים

(ד)    אין אבחנה של אפילפסיה בכל צורותיה

(ה)   כושר ריכוז ויכולת לעבוד במשמרות יום ובמשמרות לילה גם מעל ל-8 שעות

(ו)     העדר כל מחלה כרונית בעבר ובהווה אשר מטבעה עלולה לחזור באופן בלתי צפוי ולהוציא את העובד מעבודתו, או אשר הסובל בה אינו יכול לעבוד מחוץ לעיר

8

עובדת נקיון

(א)   ראייה תקינה בעין אחת לפחות ולאחר תיקון

(ב)    מערכת שיווי משקל תקינה

(ג)    גפיים עליונים ותחתונים ועמוד השדרה תקינים בלי שום הגבלה בתנועות ובלי כל מחלה או מצב פתלוגי העלולים לחזור

(ד)    העדר דליות בכל הצורות והעדר כיב השוק בעבר ובהווה

(ה)   העדר שבר (בקע) גם בתחילתו

(ו)     העדר צניחת הרחם

(ז)            מצב בריאות ומצב כללי תקינים

9

אחיות וכוח עזר בבתי חולים כלליים

(א)   בריאות גופנית תקינה

(ב)    מצב נפשי תקין בעבר ובהווה

(ג)    אין אבחנה של אפילפסיה בכל צורותיה

(ד)    העדר דליות בכל הצורות והעדר כיב השוק בעבר ובהווה

(ה)   גפיים עליונים ותחתונים ועמוד השדרה תקינים בלי שום הגבלות בתנועות ובלי כל מחלה ומצב פתלוגי העלולים לחזור

(ו)     העדר שבר (בקע) גם תחילתו

(ז)     העדר כל מחלה כרונית בעבר ובהווה אשר מטבעה עלולה לחזור באופן בלתי צפוי ולהוציא את העובד מעבודתו, או אשר הסובל בה אינו יכול לעבוד שעות נוספות, או במשמרת לילה

10

נהג קטר ועוזרו

(א)   בריאות גופנית ברמה גבוהה, בעבר ובהווה, בלי שום הגבלה ובלי כל מחלה או מצב פתולוגי או ליקוי העלולים לחזור

(ב)    אין השמנה יותר מ-20 ק"ג על ההפרש שבין הגובה בסנטימטרים פחות 100 סנטימטרים

(ג)    שתי כליות בריאות

(ד)    אין הבחנה של אפילפסיה בכל צורותיה או אפילו חשש למחלה זו בעבר ובהווה

(ה)   אין סכרת סמויה או מצב טרום-דיאבטי

(ו)     גפיים עליונים ותחתונים ועמוד השדרה תקינים בלי שום הגבלה בתנועות ובלי כל מחלה ומצב פתולוגי העלולים לחזור

(ז)     העדר שבר (בקע) גם בתחילתו

(ח)   מערכת הדיבור תקינה

(ט)   מערכות השמיעה ושיווי המשקל תקינות בהחלט בעבר ובהווה

(י)     ראיה תקינה (6/6) בשתי העיניים, בלי משקפיים; הבחנת צבעים תקינה. אין פזילה. קרקעיות העיניים תקינות. שדה הראיה בשתי העיניים תקין

(י"א)       מצב נפשי תקין בהחלט, בעבר ובהווה

11

נהגי מוסך, עתק, אתת, סוות, שוער מפגש, מנהל תחנה עם עבודת עיתוק ובלעדיה. מפקח תפעול דיזלים, נהג קרונית מנוע, פקח- קונדוקטור.

(א)   מצב בריאות כמו בפרט 10, מלבד ראיה (פרט (י))

(ב)    ראיה תקינה (6/6-6/9) בשתי העיניים, בלי משקפיים. הבחנת צבעים תקינה. אין פזילה; קרקעיות העיניים תקינות; שדה הראיה בשתי העיניים תקין

מיום 24.8.1961

ת"ט תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1192 מיום 24.8.1961 עמ' 2687

טור א' טור ב'

מיום 28.12.1967

כללים תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2159 מיום 28.12.1967 עמ' 544

הוספת פרטים 10 ו-11

כ' באדר תשכ"א (8 במרס 1961)                            יצחק מלמד

                                                                                       יושב ראש ועדת השירות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"א מס' 1133 מיום 14.4.1961 עמ' 1594.

ת"ט ק"ת תשכ"א מס' 1192 מיום 24.8.1961 עמ' 2687.

תוקנו ק"ת תשכ"ב: מס' 1204 מיום 29.9.1961 עמ' 61 – כללים תשכ"ב-1961. מס' 1299 מיום 20.4.1962 עמ' 1758 – כללים (מס' 2) תשכ"ב-1962.

ק"ת תשכ"ג מס' 1464 מיום 4.7.1963 עמ' 1715 – כללים תשכ"ג-1963.

ק"ת תשכ"ה מס' 1630 מיום 8.10.1964 עמ' 150 – כללים תשכ"ה-1964.

ק"ת תשכ"ו מס' 1851 מיום 10.3.1966 עמ' 1486 – כללים תשכ"ו-1966.

ק"ת תשכ"ח מס' 2159 מיום 28.12.1967 עמ' 544 – כללים תשכ"ח-1967.

ק"ת תשל"ז מס' 3754 מיום 28.8.1977 עמ' 2487 – כללים תשל"ז-1977.

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 851 – כללים תשמ"ח-1988.

בוטלו ק"ת תשס"ט מס' 6772 מיום 16.4.2009 עמ' 838 בסעיף 10 לכללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לקביעת כשירות רפואית), תשס"ט-2009; תוקף הביטול מיום 16.5.2009.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות