נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים, תשנ"ז-1997*

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרות החוק

Go

2

סעיף 2

דיווח לכנסת

Go

2

סעיף 3

השר האחראי

Go

2

סעיף 4

הגדרות

Go

2

סעיף 5

הקמת הרשות

Go

2

סעיף 6

גיבוש תכניות על ידי הרשות ואישורן

Go

2

סעיף 7

תפקידים נוספים של הרשות

Go

2

סעיף 8

דיווח

Go

2

סעיף 9

מנהל הרשות

Go

3

סעיף 10

כשירות מנהל הרשות

Go

3

סעיף 11

מינוי מועצה

Go

3

סעיף 12

תפקידי המועצה

Go

3

סעיף 14

סדרי דיון

Go

3

סעיף 15

תקציב הרשות

Go

3

סעיף 16

תקציבים בתחום הבטיחות בדרכים

Go

3

סעיף 17

ביצוע התכנית השנתית

Go

3

סעיף 18

התקשרות בעסקאות

Go

3

סעיף 19

מועד למינוי המועצה

Go

4

סעיף 20

ביצוע ותקנות

Go

4

סעיף 21

תיקון פקודת תעבורה   מס' 44

Go

4

 


חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים, תשנ"ז-1997

מטרות החוק

1.    מטרות חוק זה הן להגביר את הבטיחות בדרכים, לצמצם את התאונות בדרכים ולהפחית את חומרתן ולשם כך להביא לתיאום בין כל משרדי הממשלה וגופים אחרים העוסקים במאבק בתאונות הדרכים, ולהעמיד לרשות הממשלה את הכלים והאמצעים הנדרשים להשגת מטרות אלה.

דיווח לכנסת

2.    (א)  ראש הממשלה ידווח לכנסת, שלוש פעמים בשנה לפחות, על ההתקדמות בהשגת מטרות החוק.

           (ב)  שר התחבורה יניח, מדי שנה, על שולחן הכנסת, במועד שבו מניחה הממשלה על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב, דין וחשבון שנתי בדבר ההתקדמות בביצוע מטרות החוק בשנה החולפת ובדבר תכניות הממשלה לשנה הקרובה.

השר האחראי

3.    שר התחבורה יפעל בשם ראש הממשלה וירכז מטעמו את מכלול הפעולות במאבק בתאונות הדרכים.

הגדרות

4.    בחוק זה –

           "מנהל הרשות" – מנהל הרשות שמונה לפי סעיף 9;

           "הרשות" – הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים שהוקמה לפי סעיף 5;

           "עבירת תעבורה" – כהגדרתה בפקודת התעבורה;

           "תקציב רגיל" – התקציב המיועד לממן את הפעילות השוטפת של הרשות;

           "תקציב לפעולות הרשות" – התקציב המיועד לממן את פעולות הרשות, במסגרת התכניות לפי חוק זה;

           "השר" – שר התחבורה.

הקמת הרשות

5.    מוקמת בזה במשרד התחבורה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

גיבוש תכניות על ידי הרשות ואישורן

6.    (א)  (1)   הרשות תגבש ותכין תכנית רב שנתית ותכנית שנתית, הנדרשות להשגת מטרות החוק, ובכלל זה –

(א)   להגברת הבטיחות בדרכים;

(ב)   לצמצום תאונות הדרכים והפחתת חומרתן;

(ג)    למניעה, לאכיפת החוק ולענישה בתחום עבירות התעבורה.

והכל תוך תיאום בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות ומוסדות וארגונים אחרים העוסקים במאבק בתאונות הדרכים;

(2)   התכנית הרב שנתית והתכנית השנתית יוגשו לאישור השר והוא יביאן לאישור הממשלה;

(3)   הממשלה תדון בתכנית השנתית ובתקציבה, לגבי כל שנת תקציב, לפני שהיא דנה בתקציב המדינה לאותה שנה; הממשלה תאשר את התכנית ואת תקציב התכנית, במסגרת אישור תקציב המדינה בממשלה, כאחד הסעיפים הראשונים לאישור.

(תיקון מס' 1) תשס"א-2001

           (ב)  (בוטל).

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 228 (ה"ח 2929)

ביטול סעיף קטן 6(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תוך שנה ממועד מינוי הנציגים לצוות ההיגוי, בהתאם להוראות סעיף 11, תכין הרשות תכנית שנתית וכן תכנית רב שנתית ראשונה מקיפה וכוללת למאבק בתאונות הדרכים ותגישן לאישור הממשלה; התכנית הרב שנתית האמורה תתייחס לתקופה של שלוש השנים הראשונות שתחילתן במועד אישורה על ידי הממשלה.

תפקידים נוספים של הרשות

7.    (א)  בכפוף להוראות סעיף 6, יכללו תפקידי הרשות גם את אלה:

(1)   לפעול לקידום יישומן של התכנית הרב שנתית והתכנית השנתית, כפי שאושרו בידי הממשלה (להלן – התכניות), ולשם כך להפעיל מערך בקרה ומעקב במשרדי הממשלה, בגופים ובמוסדות הקשורים ליישום התכניות;

(2)   לגבש מדיניות לשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות וארגונים אחרים העוסקים בבטיחות בדרכים ולקדמו;

(3)   לגבש את סדרי העדיפויות, הקדימויות וההיקפים בכל הנוגע להקצאת התקציבים להשגת מטרות חוק זה;

(4)   לגבש כללים להקצאת תקציבים לגופים השונים הפועלים בתחום הבטיחות בדרכים, מתוך תקציב התכניות;

(5)   לגבש הנחיות מקצועיות וכן הצעות לתקינה ליישום התכניות, באמצעות ועדות מקצועיות בין-משרדיות שימנה השר;

(6)   ליזום, לגבש ולתאם מדיניות לעידוד פעילותם של גופים ויחידים בתחום המאבק בתאונות הדרכים;

(7)   לתכנן ולקדם תכניות הסברה בכלי התקשורת בתחום הבטיחות בדרכים.

           (ב)  הרשות תתכנן ותגבש דרכים להפעלת מערך ארצי רב תחומי ומשולב לפינוי נפגעים בתאונות דרכים ותפקח על פעילותו.

           (ג)   הרשות תתכנן ותתאם הכשרה לתפקידי קצין בטיחות בתעבורה, רכז מטה בטיחות ברשות מקומית ולתפקידים דומים אחרים בתחום הבטיחות בדרכים.

           (ד)  הרשות תיזום פעולות של מחקר ופיתוח בתחום הבטיחות בדרכים וכן תרכז מידע בתחום זה.

           (ה)  הרשות תייעץ, באמצעות השר, לממשלה ולשרים בענינים הנוגעים למטרות חוק זה.

דיווח

8.    (א)  הרשות תגיש לממשלה באמצעות השר, אחת לשנה לפחות, דין וחשבון כולל על ביצוע התכנית השנתית; כל שר אחר רשאי להגיש לממשלה, במועד הגשת הדין וחשבון הכולל, דין וחשבון על פעילות משרדו.

           (ב)  השר ידווח לממשלה, אחת לשלושה חודשים לפחות, על התקדמות בביצוע התכניות.

(תיקון מס' 1) תשס"א-2001

           (ג)   מנהל הרשות יגיש, אחת לשישה חודשים, לשרים שנציגיהם חברים במועצה, דין וחשבון המתייחס להפעלת מערך הבקרה והמעקב.

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 228 (ה"ח 2929)

(ג) מנהל הרשות יגיש, אחת לשישה חודשים, לשרים שנציגיהם חברים בצוות ההיגוי במועצה, דין וחשבון המתייחס להפעלת מערך הבקרה והמעקב.

מנהל הרשות

9.    (א)  הממשלה, לפי הצעת השר לאחר שהתייעץ עם השר לבטחון הפנים, תמנה מנהל לרשות, שיהיה ממונה על ביצוע תפקידי הרשות.

           (ב)  חובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, לא תחול על מינויו של מנהל הרשות; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

כשירות מנהל הרשות

10.   כשיר לכהן כמנהל הרשות, אזרח ישראלי ותושב ישראל, בעל תואר אקדמי ורקע מקצועי מתאים.

מינוי מועצה (תיקון מס' 1) תשס"א-2001

11.   (א)  לרשות תהיה מועצה (להלן – המועצה), ואלה חבריה:

(1)   ארבעה נציגי משרד התחבורה;

(2)   ארבעה נציגי משרד האוצר;

(3)   נציג משרד המשפטים;

(4)   נציג משרד החינוך;

(5)   נציג המשרד לביטחון הפנים;

(6)   נציג המשרד לתשתיות לאומיות;

(7)   ארבעה נציגי ציבור שימנו שר התחבורה ושר האוצר יחד;

(8)   נציג ציבור שימנה השר לביטחון הפנים.

           (ב)  השר ימנה יושב ראש למועצה, מבין חבריה שהם עובדי המדינה.

           (ג)   נציג כל משרד ימונה על ידי השר הממונה על אותו משרד, מקרב עובדי המדינה במשרדו; לענין זה, "עובד המדינה" – לרבות שוטר.

           (ד)  לענין מינוים למועצה של נציגי ציבור, יחולו הוראות סעיפים 16א, 17, 17א ו-18 עד 18ג לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, בשינויים המחויבים, לפי הענין.

           (ה)  החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות החברים הנוכחים בדיון, ובלבד שנכחו בדיון נציג אחד של משרד התחבורה ונציג אחד של משרד האוצר.

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 228 (ה"ח 2929)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

מינוי צוות היגוי

11. (א) לרשות יהיה צוות היגוי ואלה חבריו:

(1) מנהל הרשות, שיהיה יושב ראש הצוות;

(2) נציג משרד האוצר;

(3) נציג המשרד לבטחון הפנים;

(4) נציג משרד החינוך התרבות והספורט;

(5) נציג משרד המשפטים;

(6) נציג משרד הפנים;

(7) נציג המשרד לתשתיות לאומיות.

(ב) נציג על משרד ימונה על ידי השר הממונה על אותו משרד, מקרב עובדי המדינה במשרדו; לענין זה, "עובד המדינה" – לרבות שוטר.

(ג) בצוות ההיגוי יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שניתן בנסיבות הענין.

(ד) החלטות צוות ההיגוי יתקבלו ברוב קולות נציגי הצוות הנוכחים בדיון.

תפקידי המועצה  (תיקון מס' 1) תשס"א-2001

12.   המועצה תמליץ על מדיניות המאבק בתאונות דרכים, ובכלל זה –

           (1)  תפעל לקידום מטרות חוק זה;

(2)  תציע לשר סדרי עדיפויות והיקפים בכל הנוגע להקצאת תקציבי הרשות, ותגבש את התקציב לפעולות הרשות ואת התקציב הרגיל;

(3)  תציע לשר תכנית רב שנתית ותכנית שנתית;

(4)  תעקוב אחר ביצוע התכניות שאושרו;

(5)  תבצע כל תפקיד אחר שיטיל עליה השר.

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 229 (ה"ח 2929)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

תפקידי צוות ההיגוי

12. תפקידי צוות ההיגוי הם:

(1) לפעול להגשת מטרות החוק ולביצוע תפקידי הרשות;

(2) לגבש את התכנית הרב שנתית והתכנית השנתית, ולהתאים הקצאת תקציב למימונן, לשם הגשתן לאישור השר;

(3) לאשר את התקציב הרגיל ואת התקציב לפעולות הרשות, לשם הגשתם לשר;

(4) לעקוב אחר ביצוע התכניות שיאושרו;

(5) כל תפקיד אחר שיטיל עליו השר.

(תיקון מס' 1) תשס"א-2001

13.   (בוטל).

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 229 (ה"ח 2929)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

ועדה מייעצת לרשות

13. (א) לרשות תהיה ועדה מייעצת בת 21 חברים והם:

(1) שבעה נציגים שהם:

(א) נציג משרד ראש הממשלה, שימנה ראש הממשלה;

(ב) נציג צבא הגנה לישראל, שימנה שר הבטחון;

(ג) נציג משטרת ישראל, שימנה השר לבטחון הפנים;

(ד) נציג משרד הבריאות, שימנה שר הבריאות;

(ה) נציג משרד התחבורה, שימנה השר;

(ו) נציג הנהלת בתי המשפט, שימנה מנהל בתי המשפט;

(ז) נציג השלטון המקומי, שימנה יושב ראש מרכז השלטון המקומי;

(2) שבעה נציגים, שימנה השר מקרב העובדים האקדמיים הבכירים של מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה;

(3) שבעה נציגים מקרב הציבור, שימנה השר, אשר תחום עיסוקם קשור למטרות חוק זה.

(ב) אחד עשר חברים לפחות מכלל חברי הוועדה המייעצת יהיו נשים.

(ג) השר ימנה יושב ראש לוועדה המייעצת מבין הנציגים המנויים בסעיף קטן (א)(2) ו-(3).

(ד) הרשות תתייעץ עם הוועדה המייעצת בענין התכנית הרב השנתית והתכנית השנתית, לפני הגשתן לאישור הממשלה.

(ה) יושב ראש הוועדה המייעצת יכנס את הוועדה המייעצת לפחות ארבע פעמים בשנה.

(ו) השר רשאי להטיל על הוועדה המייעצת תפקידים נוספים.

סדרי דיון (תיקון מס' 1) תשס"א-2001

14.   הועדות המקצועיות האמורות בסעיף 7(א)(5) והמועצה, יקבעו לעצמן את סדרי דיוניהן ועבודתן, ככל שלא נקבעו בתקנות.

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 229 (ה"ח 2929)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

14. הוועדות המקצועיות האמורות בסעיף 7(א)(5), צוות ההיגוי האמור בסעיף 11 ויושב ראש הוועדה המייעצת לענין הוועדה האמורה בסעיף 13, יקבעו לעצמם את סדרי דיוניהם ועבודתם, ככל שלא נקבעו בתקנות.

תקציב הרשות

15.   (א)  תקציבי הרשות השנתיים יכללו:

(1)   תקציב רגיל;

(2)   תקציב לפעולות הרשות.

           (ב)  התקציב הרגיל והתקציב לפעולות הרשות ייקבעו בחוק התקציב השנתי של המדינה, בתחום פעולה נפרד במסגרת תקציב משרד התחבורה.

תקציבים בתחום הבטיחות בדרכים

16.   (א)  חוק התקציב יכלול ויסמן את התקציבים של משרדי הממשלה המיועדים לביצוע התכניות.

           (ב)  משרד ממשלתי יגיש לרשות, אחת לחצי שנה, דין וחשבון בדבר מימוש התקציבים, כאמור בסעיף קטן (א), שיועדו לביצוע הפעולות שהוטלו עליו בתכניות; מנהל הרשות יקבע את הנהלים להגשת הדוחו"ת.

ביצוע התכנית השנתית

17.   האחריות לביצוע התכנית השנתית המאושרת תהיה בידי כל משרד ממשלתי או בידי הגוף שנקבע בתכנית.

התקשרות בעסקאות

18.   לצורך ביצוע תפקידי הרשות על פי חוק זה, שאינם בתחום התפקידים שבאחריות המשרדים והגופים כאמור בסעיף 17, מורשה מנהל הרשות, ביחד עם חשב משרד התחבורה, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו-5 לחוק נכסי המדינה, תשי"א-1951, למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.

מועד למינוי המועצה (תיקון מס' 1) תשס"א-2001

19.   חברי המועצה ימונו בידי השרים עד יום י' בסיון תשס"א (1 ביוני 2001).

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 229 (ה"ח 2929)

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

מועד למינוי צוות ההיגוי

19. נציגי המשרדים האמורים בסעיף 11 ימונו בידי השרים כחברי צוות ההיגוי, תוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

ביצוע ותקנות

20.   (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), תקנות בענינים האלה אינן טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת:

(1)   הרכבן, תחומי פעולתן, סדרי דיוניהן ועבודתן של הוועדות המקצועיות כאמור בסעיף 7(א)(5);

(2)   הגדרת התפקידים האמורים בסעיף 7(ג);

(תיקון מס' 1) תשס"א-2001

(3)   סדרי דיוניה ועבודתה של המועצה.

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 229 (ה"ח 2929)

החלפת פסקה 20(ב)(3)

הנוסח הקודם:

(3) סדרי דיוניהם ועבודתם של צוות ההיגוי האמור בסעיף 11 ושל הוועדה המייעצת האמורה בסעיף 13.

תיקון פקודת תעבורה – מס' 44

21.   בפקודת התעבורה –

(1)  סעיף 78 – בטל;

(2)  בסעיף 83 –

(א)   בסעיף קטן (א), במקום "מנהל מינהל הבטיחות בדרכים" יבוא "מנהל הרשות כהגדרתו בחוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים, תשנ"ז-1997 (להלן – מנהל הרשות)";

(ב)   בסעיף קטן (ב), במקום "מינהל הבטיחות בדרכים" יבוא "הרשות";

(ג)    בתוספת החמישית בסופה יבוא:

"(6)  מנהל הרשות שם בעל הרכב, מקום מגוריו, שנת הייצור של הרכב, תוצר הרכב, רישום אובדן גמור."

                                      בנימין נתניהו                                          יצחק לוי

                                                   ראש הממשלה                                                     שר התחבורה

            עזר ויצמן                                            דן תיכון

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ז מס' 1632 מיום 30.7.1997 עמ' 196 (ה"ח תשנ"ו מס' 2533 עמ' 681).

תוקן ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 228 (ה"ח תשס"א מס' 2929 עמ' 56) – תיקון מס' 1 בסעיף 6 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), תשס"א-2001; תחילתו ביום 1.4.2001.

בוטל ס"ח תשס"ו מס' 2062 מיום 24.7.2006 עמ' 382 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 213 עמ' 142) בסעיף 43 לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), תשס"ו-2006; תוקפו מיום 1.1.2007. תוקן ק"ת תשע"ג מס' 7244 מיום 5.5.2013 עמ' 1128. ס"ח תשע"ח מס' 2732 מיום 16.7.2018 עמ' 748 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1215 עמ' 854) – הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2018 בחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), תשע"ח-2018; תחילתו ביום 1.7.2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות