נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

יהודה והשומרון

תקנות בדבר העברת טובין (הובלת מבנים יבילים) (יהודה והשומרון),
תשנ"ג-1993

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הובלת מבנה יביל

Go

2

סעיף 2א

איסור שימוש ברכב

Go

2

סעיף 2ב

תפיסת מבנה יביל

Go

2

סעיף 2ג

השגה

Go

3

סעיף 2ד

שחרור מבנה יביל וביטול איסור לשימוש ברכב

Go

3

סעיף 2ה

מכירת מבנה יביל

Go

3

סעיף 3

תחילת תוקף

Go

3

סעיף 4

השם

Go

3

 


יהודה והשומרון

תקנות בדבר העברת טובין (הובלת מבנים יבילים) (יהודה והשומרון),
תשנ"ג-1993
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לצו בדבר העברת טובין (יהודה והשומרון) (מס' 1252), התשמ"ח-1988, הנני מורה בזאת לאמור:

הגדרות תיקון מס' 1  תשס"ז-2007

1.       בתקנות אלו –

          "הוצאות פינוי ואחזקה" – הוצאות תפיסת המבנה היביל, הובלתו למגרש כאמור בהוראות וכן הוצאות האחזקה של המבנה היביל, לרבות הוצאות ביטוח ושמירה, בסכום שייקבע על ידי הממונה;

תיקון מס' 3 תשע"ו-2015

          "מבנה יביל" – לרבות מגדל מים, מכולה, מבנה טרומי יצוק ומבנה יביל בלתי מושלם ולרבות חלקי מבנה יביל וכן מרכיב טרומי של מבנה, כגון קיר, גג, רצפה, תקרה או מחיצה (להלן – "חלקי מבנה יביל");

מיום 13.11.2015

תיקון מס' 3 תשע"ו-2015

קובץ המנשרים מס' 244 מחודש אוגוסט 2016 עמ' 7481

"מבנה יביל" – לרבות מגדל מים, מכולה, מבנה טרומי יצוק ומבנה יביל בלתי מושלם ולרבות חלקי מבנה יביל וכן מרכיב טרומי של מבנה, כגון קיר, גג, רצפה, תקרה או מחיצה (להלן – "חלקי מבנה יביל");

          "מגרש" – כהגדרתו בהוראות בדבר תפיסת רכוש (יהודה והשומרון), התשס"ז-2006;

תיקון מס' 3 תשע"ו-2015

          "פקח" – פקח ביחידה המרכזית לפיקוח במינהל האזרחי, חייל או שוטר.

מיום 28.1.2007

תיקון מס' 1 תשס"ז-2007

קובץ המנשרים מס' 219 מחודש אפריל 2007 עמ' 4484

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

הגדרה

1. בתקנות אלו – "מבנה יביל" – לרבות מבנה טרומי יצוק ומבנה יביל בלתי מושלם.

 

מיום 13.11.2015

תיקון מס' 3 תשע"ו-2015

קובץ המנשרים מס' 244 מחודש אוגוסט 2016 עמ' 7481

"פקח" – פקח ביחידה המרכזית לפיקוח במינהל האזרחי, חייל או שוטר.

הובלת מבנה יביל

2.       הובלתו של מבנה יביל בתוך האזור טעונה היתר.

איסור שימוש ברכב תיקון מס' 1 תשס"ז-2007

2א.     (א)  נעשתה הובלתו של מבנה יביל מבלי שניתן היתר לכך לפי תקנה 2 או בסטייה מהוראות ההיתר, רשאי פקח למסור לנהג הרכב שבאמצעותו נעשתה ההובלה או לבעל הרכב כאמור הודעה האוסרת את השימוש ברכב (להלן – הודעת איסור שימוש) לתקופה של ארבעה עשר ימים וליטול את רשיון הרכב לאותה תקופה; בהודעת איסור שימוש תצוין הסיבה לאיסור השימוש ברכב ולנטילת רשיון הרכב.

          (ב)  פקח רשאי להורות לנהג הרכב שלגביו נמסרה הודעת איסור שימוש להעמיד את הרכב במגרש או בכל מקום אחר עליו יורה.

          (ג)   לא ישתמש אדם ברכב עליו נמסרה הודעת איסור שימוש אלא לצורך נסיעה לשם ביצוע הפעולות האמורות בתקנת משנה (ב), ולא יעבירו מהמקום שנקבע להעמדת הרכב.

          (ד)  הוצאות בשל העמדת רכב במגרש בתקופת איסור השימוש לפי תקנת משנה (ב), ישולמו על ידי בעל הרכב, אלא אם איסור השימוש ברכב בוטל כאמור בתקנה 2ד(א), וניתן לעכב את הרכב עד שישולמו.

מיום 28.1.2007

תיקון מס' 1 תשס"ז-2007

קובץ המנשרים מס' 219 מחודש אפריל 2007 עמ' 4484

הוספת תקנה 2א

תפיסת מבנה יביל תיקון מס' 1 תשס"ז-2007 תיקון מס' 2 תשס"ח-2008 תיקון מס' 3 תשע"ו-2015

2ב.     (א)  נעשתה הובלתו של מבנה יביל מבלי שניתן היתר לכך לפי תקנה 2 או בסטייה מהוראות ההיתר, רשאי פקח או קצין צה"ל לתפוס את המבנה היביל ולהעבירו למגרש. הובלו חלקי מבנה יביל כהגדרתם בתקנה 1, וחוברו לכדי מבנה יביל, ייתפס המבנה היביל המחובר או יפורק לחלקי יביל, ואלו ייתפסו ויועברו למגרש.

תיקון מס' 2 תשס"ח-2008

          (ב)  למען הסר ספק, רשאי פקח או קצין צה"ל לבצע כל פעולה הדרושה לשם ביצוע תפיסת המבנה היביל והעברתו למגרש.

תיקון מס' 2 תשס"ח-2008

          (ג)   הוצב מבנה יביל על הקרקע, יהא רשאי פקח או קצין צה"ל להפעיל את סמכויותיו לפי תקנה זו, בתנאים הבאים:

תיקון מס' 2 תשס"ח-2008 תיקון מס' 3 תשע"ו-2015 תיקון מס' 4  תש"ף-2020

(1)   טרם חלפו 90 יום ממועד הצבת המבנה היביל על הקרקע, ופקח, קצין צה"ל או קצין משטרה אישר זאת, לפי ידיעתו, בהצהרה החתומה בידו; ההצהרה תיערך לפי הנוסח שבתוספת;

(2)   ניתן אישור הממונה בכתב לביצוע התפיסה, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי או נציגו.

מיום 28.1.2007

תיקון מס' 1 תשס"ז-2007

קובץ המנשרים מס' 219 מחודש אפריל 2007 עמ' 4485

הוספת תקנה 2ב

 

מיום 22.1.2008

תיקון מס' 2 תשס"ח-2008

קובץ המנשרים מס' 222 מחודש מרץ 2008 עמ' 5042

2ב. (א) נעשתה הובלתו של מבנה יביל מבלי שניתן היתר לכך לפי תקנה 2 או בסטייה מהוראות ההיתר, רשאי פקח או קצין צה"ל לתפוס את המבנה היביל ולהעבירו למגרש.

(ב) למען הסר ספק, רשאי פקח או קצין צה"ל לבצע כל פעולה הדרושה לשם ביצוע תפיסת המבנה היביל והעברתו למגרש.

(ג) הוצב מבנה יביל על הקרקע, יהא רשאי פקח או קצין צה"ל להפעיל את סמכויותיו לפי תקנה זו, בתנאים הבאים:

(1) טרם חלפו 30 יום ממועד הצבת המבנה היביל על הקרקע והפקח אישר זאת, לפי ידיעתו, בתצהיר החתום בידו;

(1) טרם חלפו 30 יום ממועד הצבת המבנה היביל על הקרקע, ופקח, קצין צה"ל או קצין משטרה אישר זאת, לפי ידיעתו, בהצהרה החתומה בידו; ההצהרה תיערך לפי הנוסח שבתוספת;

(2) ניתן אישור הממונה בכתב לביצוע התפיסה, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי או נציגו.

 

מיום 22.1.2008 עד יום 1.2.2009

הוראת שעה תשס"ח-2008

קובץ המנשרים מס' 222 מחודש מרץ 2008 עמ' 5043

(ג) הוצב מבנה יביל על הקרקע, יהא רשאי פקח או קצין צה"ל להפעיל את סמכויותיו לפי תקנה זו, בתנאים הבאים:

(1) טרם חלפו 30 45 יום ממועד הצבת המבנה היביל על הקרקע, ופקח, קצין צה"ל או קצין משטרה אישר זאת, לפי ידיעתו, בהצהרה החתומה בידו; ההצהרה תיערך לפי הנוסח שבתוספת;

 

מיום 13.11.2015

תיקון מס' 3 תשע"ו-2015

קובץ המנשרים מס' 244 מחודש אוגוסט 2016 עמ' 7481

2ב. (א) נעשתה הובלתו של מבנה יביל מבלי שניתן היתר לכך לפי תקנה 2 או בסטייה מהוראות ההיתר, רשאי פקח או קצין צה"ל לתפוס את המבנה היביל ולהעבירו למגרש. הובלו חלקי מבנה יביל כהגדרתם בתקנה 1, וחוברו לכדי מבנה יביל, ייתפס המבנה היביל המחובר או יפורק לחלקי יביל, ואלו ייתפסו ויועברו למגרש.

(ב) למען הסר ספק, רשאי פקח או קצין צה"ל לבצע כל פעולה הדרושה לשם ביצוע תפיסת המבנה היביל והעברתו למגרש.

(ג) הוצב מבנה יביל על הקרקע, יהא רשאי פקח או קצין צה"ל להפעיל את סמכויותיו לפי תקנה זו, בתנאים הבאים:

(1) טרם חלפו 30 60 יום ממועד הצבת המבנה היביל על הקרקע, ופקח, קצין צה"ל או קצין משטרה אישר זאת, לפי ידיעתו, בהצהרה החתומה בידו; ההצהרה תיערך לפי הנוסח שבתוספת;

(2) ניתן אישור הממונה בכתב לביצוע התפיסה, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי או נציגו.

 

מיום 4.8.2020

תיקון מס' 4 תש"ף-2020

קובץ המנשרים מס' 254 מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10449

(ג) הוצב מבנה יביל על הקרקע, יהא רשאי פקח או קצין צה"ל להפעיל את סמכויותיו לפי תקנה זו, בתנאים הבאים:

(1) טרם חלפו 60 90 יום ממועד הצבת המבנה היביל על הקרקע, ופקח, קצין צה"ל או קצין משטרה אישר זאת, לפי ידיעתו, בהצהרה החתומה בידו; ההצהרה תיערך לפי הנוסח שבתוספת;

השגה תיקון מס' 1  תשס"ז-2007

2ג.     (א)  נאסר שימוש ברכב וניטל רשיון הרכב כאמור בתקנה 2א, או נתפס מבנה יביל כאמור בתקנה 2ב, רשאי מי שרואה עצמו נפגע מכך להגיש השגה בכתב בפני הממונה.

          (ב)  הממונה רשאי לקבל השגה שהוגשה בפניו, כולה או מקצתה, או לדחותה.

מיום 28.1.2007

תיקון מס' 1 תשס"ז-2007

קובץ המנשרים מס' 219 מחודש אפריל 2007 עמ' 4485

הוספת תקנה 2ג

שחרור מבנה יביל וביטול איסור לשימוש ברכב תיקון מס' 1  תשס"ז-2007

2ד.     (א)  קבע הממונה כי הובלת המבנה היביל נעשתה בהיתר שניתן לפי תקנה 2 ועל פי הוראות ההיתר, יבוטל איסור השימוש ברכב ויוחזר רשיון הרכב או ישוחרר המבנה היביל לבעליו או למי שהחזיק בו בעת תפיסתו (להלן: "הבעלים הקודם").

          (ב)  קבע הממונה כי הובלת המבנה היביל נעשתה שלא בהיתר שהוצא בהתאם לתקנה 2 או בסטייה מהוראות ההיתר, רשאי הוא, בנסיבות מיוחדות, להורות על ביטול איסור השימוש ברכב, החזרת רשיון הרכב או שחרור המבנה היביל, בתנאים שיקבע, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי או נציגו.

          (ג)   הוחלט לשחרר מבנה יביל לפי תקנת משנה (ב), ישלם מי שהבמנה היביל עומד להיות משוחרר לרשותו את הוצאות הפינוי והאחזקה, וניתן לעכב את המבנה היביל עד שישולמו.

מיום 28.1.2007

תיקון מס' 1 תשס"ז-2007

קובץ המנשרים מס' 219 מחודש אפריל 2007 עמ' 4485

הוספת תקנה 2ד

מכירת מבנה יביל תיקון מס' 2 תשס"ח-2008

2ה.     על מבנה יביל שנתפס לפי תקנות אלה יחולו הוראות סעיף 5 להוראות בדבר תפיסת רכוש (יהודה והשומרון), התשס"ז-2006, בשינויים אלה:

(א)  בכל מקום, אחרי "בעל סמכות שחרור" קרי "או הממונה כמשמעותו בתקנות בדבר העברת טובין (הובלת מבנים יבילים) (יהודה והשומרון), התשנ"ג-1993;

(ב)  בסעיף קטן (א), במקום "30 יום מיום מסירת הודעה כאמור בסעיף 4(ג)" קרי "60 יום מיום התפיסה".

מיום 28.1.2007

תיקון מס' 1 תשס"ז-2007

קובץ המנשרים מס' 219 מחודש אפריל 2007 עמ' 4485

הוספת תקנה 2ה

 

מיום 22.1.2008

תיקון מס' 2 תשס"ח-2008

קובץ המנשרים מס' 222 מחודש מרץ 2008 עמ' 5042

החלפת תקנה 2ה

הנוסח הקודם:

מכירת מבנה יביל

2ה. (א) לא נתבקש שחרור מבנה יביל, תוך 60 יום מיום תפיסתו, יימכר המבנה היביל על ידי הממונה או מי מטעמו במחיר הקרוב למחיר השוק, במידת הסביר בנסיבות הענין; מדמי המכירה ינוכו הוצאות הפינוי והאחזקה והוצאות המכירה.

(ב) נתבקש שחרורו של מבנה יביל ונדרש בעליו לשלם הוצאות הפינוי והאחזקה, אך הוצאות הפינוי והאחזקה לא שולמו, במשך 30 יום ממועד מסירת דרישת התשלום, יימכר המבנה היביל על ידי הממונה, במחיר הקרוב למחיר השוק, במידת הסביר בנסיבות הענין; דמי המכירה ייזקפו על חשבון הוצאות הפינוי והאחזקה והוצאות המכירה, ויתרת דמי המכירה (להלן: "היתרה") תועבר לידי הבעלים הקודם.

(ג) מצא הממונה כי המבנה היביל הינו חסר ערך, או שמחמת ערכו הנמוך לא יהא במכירתו כדי לכסות את הוצאות הפינוי והאחזקה והוצאות המכירה, רשאי הממונה, על אף האמור בתקנה זו, להורות על חילוט המבנה היביל.

תיקון מס' 2 תשס"ח-2008

2ו.      (בוטלה).

מיום 28.1.2007

תיקון מס' 1 תשס"ז-2007

קובץ המנשרים מס' 219 מחודש אפריל 2007 עמ' 4486

הוספת תקנה 2ו

 

מיום 22.1.2008

תיקון מס' 2 תשס"ח-2008

קובץ המנשרים מס' 222 מחודש מרץ 2008 עמ' 5042

ביטול תקנה 2ו

הנוסח הקודם:

חילוט מבנה יביל

2ו. לא עלה בידי הממונה למכור מבנה יביל כאמור בתקנה 2ה תוך זמן סביר, יהא הוא רשאי לחלטו.

תיקון מס' 2 תשס"ח-2008

2ז.      (בוטלה).

מיום 28.1.2007

תיקון מס' 1 תשס"ז-2007

קובץ המנשרים מס' 219 מחודש אפריל 2007 עמ' 4486

הוספת תקנה 2ז

 

מיום 22.1.2008

תיקון מס' 2 תשס"ח-2008

קובץ המנשרים מס' 222 מחודש מרץ 2008 עמ' 5042

ביטול תקנה 2ז

הנוסח הקודם:

הודעה בדבר המכירה

2ז. נמכר מבנה יביל בהתאם לתקנות אלה, תימסר על כך הודעה לבעלים הקודם; ההודעה תפרט את דבר מכירת המבנה היביל, את זכאותו של מקבל ההודעה לקבלת היתרה, וכן את סמכותו של הממונה לחלט את היתרה; הודעה זו יכול שתיעשה באמצעות פרסום מודעה בעתון יומי בשפה העברית או הערבית, לפי הענין.

תיקון מס' 2 תשס"ח-2008

2ח.     (בוטלה).

מיום 28.1.2007

תיקון מס' 1 תשס"ז-2007

קובץ המנשרים מס' 219 מחודש אפריל 2007 עמ' 4486

הוספת תקנה 2ח

 

מיום 22.1.2008

תיקון מס' 2 תשס"ח-2008

קובץ המנשרים מס' 222 מחודש מרץ 2008 עמ' 5042

ביטול תקנה חז

הנוסח הקודם:

חילוט יתרת דמי המכירה

2ח. חלפה שנה ממועד מסירת ההודעה לפי תקנה 2ז, ולא עלה בידי הממונה להעביר לידי הבעלים הקודם את היתרה, יהיה הממונה רשאי להורות על חילוט היתרה.

תחילת תוקף

3.       תחילת תוקפן של תקנות אלה ביום חתימתן.

השם

4.       תקנות אלה תקראנה: "תקנות בדבר העברת טובין (הובלת מבנים יבילים) (יהודה והשומרון), התשנ"ג-1993.

 

 

ד' באדר התשנ"ג (25 בפברואר 1993)                                גדי זהר, תא"ל

                                                                                                        ראש המנהל האזרחי

                                                                                                      באזור יהודה והשומרון

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם קובץ המנשרים מס' 145 מחודש פברואר 1993 עמ' 1100.

תוקן קובץ המנשרים מס' 219 מחודש אפריל 2007 עמ' 4484 – תיקון מס' 1 תשס"ז-2007; תחילתו ביום 28.1.2007.

קובץ המנשרים מס' 222 מחודש מרץ 2008 עמ' 5042 – תיקון מס' 2 תשס"ח-2008; תחילתו ביום 22.1.2008 ור' תקנה 4 לענין הוראת שעה.

קובץ המנשרים מס' 244 מחודש אוגוסט 2016 עמ' 7481 – תיקון מס' 3 תשע"ו-2015; תחילתו ביום 13.11.2015.

קובץ המנשרים מס' 254 מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10449 – תיקון מס' 4 תש"ף-2020; תחילתו ביום 4.8.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות