יהודה והשומרון

צו בדבר חוק העתיקות (יהודה והשומרון) (מס' 1166), תשמ"ו-1986

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

תיקון לסעיף 2 לחוק

Go

3

סעיף 2א

תיקון סעיף 10 לחוק

Go

3

סעיף 2ב

הוספת סעיף 10א לחוק

Go

3

סעיף 3

תיקון סעיף 15 לחוק

Go

3

סעיף 4

תיקון סעיף 21 לחוק

Go

3

סעיף 5

תיקון סעיף 24 לחוק

Go

4

סעיף 6

תיקון סעיף 25 לחוק

Go

4

סעיף 7

תיקון סעיף 31 לחוק

Go

4

סעיף 8

תיקון סעיף 36 לחוק

Go

4

סעיף 9

תיקון סעיף 37 לחוק

Go

4

סעיף 10

הוספת סעיפים 37א ו 37ב לחוק

Go

4

סעיף 11

תיקון סעיף 43 לחוק

Go

4

סעיף 12

תיקון סעיף 46 לחוק

Go

4

סעיף 13

הוספת סעיף 46א לחוק

Go

4

סעיף 14

תיקון סעיף 47 לחוק

Go

4

סעיף 15

הוספת סעיפים 47א ו 47ב לחוק

Go

4

סעיף 15א

תיקון סעיף 48 לחוק

Go

5

סעיף 16

הענקת סמכויות

Go

5

סעיף 17

דרכי פרסום

Go

5

סעיף 18

ביטולים

Go

5

סעיף 19

הוראת מעבר

Go

5

סעיף 20

תחילת תוקף

Go

5

סעיף 21

השם

Go

5

 

חוק העתיקות, מס' 51 לשנת 1966

Go

6

 

כפי תיקונו מזמן לזמן בצו מס' 1166

Go

6

 

חוק העתיקות*

Go

6

 

חוק ארעי (מס' 51), 1966

Go

6

 

פרק א' – סעיפים כלליים

Go

6

 

פרק ב' – המועצה

Go

6

 

פרק ג' – הבעלות על העתיקות וניהולן

Go

7

 

פרק ד' – העצמים והמבנים והאתרים העתיקים

Go

7

 

פרק ה' – גילוי עתיקות וזכות הקנין בהן

Go

8

 

פרק ו' – החפירות הארכיאולוגיות

Go

9

 

פרק ז' – הסחר בעתיקות

Go

11

 

פרק ח' – הוצאת רשיונות להקמת מבנים במקומות הסטוריים

Go

12

 

פרק ט' – עונשין

Go

12

 

פרק י' – התקנת תקנות

Go

13

 

פרק י"א – ביטולים

Go

13

 


יהודה והשומרון

צו בדבר חוק העתיקות (יהודה והשומרון) (מס' 1166), תשמ"ו-1986*

          בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון, אני מצווה בזה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה:

          "החוק" – חוק העתיקות, מס' 51 לשנת 1966;

          "הממונה" – קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה במינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון;

          "פקח עתיקות" – מי שהממונה מינה להיות פקח עתיקות;

תיקון מס' 2 (מס' 1812) תשע"ט-2019

          "צו בדבר הוראות הביטחון" – צו בדבר הוראות הביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), תש"ע-2009.

מיום 21.5.2019

תיקון מס' 2 (מס' 1812) תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9272

הוספת הגדרת "צו בדבר הוראות הביטחון"

תיקון לסעיף 2 לחוק

2.       בסעיף 2 לחוק:

(א)  בהגדרת "מקום היסטורי" במקום "11", יבוא: "9";

(ב)  "הממונה" – קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה במינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון.

תיקון סעיף 10 לחוק תיקון מס' 3 (מס' 1828) תש"ף-2020

2א.     בסעיף 10 לחוק, במקום המילים "ללא אישור של השר דברים אלה" יבוא: "אחד מאלה אלא באישור בכתב מאת הממונה ובהתאם לתנאיו."

מיום 10.3.2020

תיקון מס' 3 (מס' 1828) תש"ף-2020

קובץ המנשרים מס' 252 מחודש אפריל 2020 עמ' 9440

הוספת סעיף 2א

הוספת סעיף 10א לחוק תיקון מס' 4 (מס' 2007) תשפ"א-2021

2ב.     לאחר סעיף 10 לחוק יבוא:

"10א. (א) עשה אדם או תאגיד פעולה מן הפעולות המנויות בסעיף 10, שלא באישור הממונה ובהתאם לתנאיו, רשאי הממונה להורות לאותו אדם או תאגיד לנקוט בכל פעולה לשם החזרת אתר העתיקות או העתיקות הנמצאות בו למצבם הקודם.

       (ב)   לא ביצע האדם או התאגיד שניתנה לו הוראה מאת הממונה כאמור בס"ק (א) את הוראת הממונה בתוך המועד שנקבע בהוראה, רשאי הממונה, או כל מי שימנה לשם כך, לנקוט במקומו בכל האמצעים הדרושים לשם ביצוע ההוראה, ולגבות ממנו את ההוצאות שהוציא לכך; זאת, לאחר שמסר לאדם או לתאגיד הודעה בכתב; לא ניתן היה, בנסיבות העניין, למסור הודעה בכתב כאמור, רשאי הממונה להציב את ההודעה במקום בולט באתר העתיקות."

מיום 14.1.2021

תיקון מס' 4 (מס' 2007) תשפ"א-2021

קובץ המנשרים מס' 255 מחודש פברואר 2021 עמ' 10736

הוספת סעיף 2ב

תיקון סעיף 15 לחוק

3.       במקום האמור בסעיף 15 לחוק, יבוא:

"     (א)   המגלה עתיקה מכל סוג שהוא, ולא קיבל רשיון חפירה לפי סעיף 20 לחוק זה, או מחזיק בעתיקה כאמור, וכל מי שידע על גילוי או החזקה של עתיקה כאמור, ימסור הודעה על כך לממונה תוך שלושה ימים מיום שגילה את העתיקה או מיום שהגיעה להחזקתו או מיום שנודע לו כאמור.

       (ב)   הממונה או מי שהוא ימנה לכך, יתפוס את העתיקות שנתגלו כאמור.".

תיקון סעיף 21 לחוק

4.       בסעיף 21 לחוק, במקום המילים "על המבקש רשיון", יבוא: "הממונה רשאי לדרוש ממבקש הרשיון".

תיקון סעיף 24 לחוק

5.       בסעיף 24 לחוק, לאחר המילים "תמונות צבעוניות", יבוא: "או שקופיות".

תיקון סעיף 25 לחוק

6.       בסעיף 25 לחוק, בפסקה (ז), במקום המילים "על המנהל למנות נציג מטעמו", יבוא: "המנהל רשאי למנות נציג מטעמו".

תיקון סעיף 31 לחוק

7.       בסעיף 31 לחוק במקום המילים "לא ייצא אדם לחו"ל", יבוא: "לא יוציא אדם אל מחוץ לאזור", ואחרי המילים "רשיון לכך", יבוא: "או לפי היתר כללי".

תיקון סעיף 36 לחוק

8.       בסעיף 36 לחוק, במקום המילים "מחוץ לארץ", יבוא: "מחוץ לאזור".

תיקון סעיף 37 לחוק

9.       בסעיף 37 לחוק:

(א)  בסעיף קטן (ב), ימחקו המילים "או בעת העדרו על-ידי מי שהסמיכה אותו המועצה המייעצת".

(ב)  במקום סעיף קטן (ה), יבוא: "אגרה בסך 200 דינרים תיגבה עבור כל רשיון לסחור בעתיקות".

הוספת סעיפים 37א ו-37ב לחוק

10.    לאחר סעיף 37 לחוק, יבוא:

"37א. בעל רשיון לסחור בעתיקות לא יחזיק ולא יסחר בעתיקה אלא לאחר שנמסרה הודעה על החזקת אותה עתיקה או גילויה, כנדרש לפי סעיף 15 לחוק זה.

37ב.        (1)   לא ימכור אדם העתק של עתיקה או חיקוי שלה ולא יציגו למכירה בלא שסימן עליו, בדרך שנקבעה בתקנות, כי המוצג אינו עתיקה אמינה.

       (2)   לא ימכור אדם עתיקה המורכבת מחלקים שונים של עתיקות שונות – עם השלמות, או תוספות, או בלעדיהן – בלא שסימן זאת בדרך שנקבעה בתקנות.".

תיקון סעיף 43 לחוק

11.    בסעיף 43 לחוק, במקום סעיף קטן (א) ו-(ב) יבוא:

"(א) רשיון עבור דונם ראשון או חלק ממנו – 15 דינרים.

(ב)  רשיון עבור כל דונם נוסף או חלק ממנו – 15 דינרים.".

תיקון סעיף 46 לחוק

12.    (א)  בסעיף 46 לחוק, במקום "שנתיים", יבוא: "שלוש שנים", ובמקום "מאתיים דינר", יבוא: "ארבע מאות דינר".

          (ב)  בסוף סעיף 46 לחוק יבוא:

"(4)  בית המשפט רשאי לצוות על שלילת רשיונו של מי שעבר על הוראות פרק ז' לחוק זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות לפי חוק זה או לפי כל דין ותחיקת בטחון.".

הוספת סעיף 46א לחוק

13.    לאחר סעיף 46 לחוק, יבוא:

"46א. (א) הוגש כתב-אישום לפי סעיף 46(ד), רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לצוות על הנאשם להפסיק את הסחר בעתיקות.

       תוקפו של צו זה ייפקע עם ביטול כתב האישום, או עם מתן גזר הדין או במועד שבו זוכה הנאשם זיכוי סופי או בכל מועד קודם שנקבע בצו.

       (ב)   הסמכות לפי סעיף קטן (א) באה להוסיף על כל סמכות לפי כל דין או תחיקת-בטחון, ולא לגרוע ממנה.".

תיקון סעיף 47 לחוק

14.    בסעיף 47 לחוק:

(א)  בסעיף קטן (א), במקום "חודש", יבוא: "חצי שנה", ובמקום "עשרים דינר" יבוא: "מאתיים דינר".

(ב)  בסעיף קטן (ב), במקום המילים "לתקופה שלא תיפחת משלושה חודשים או לתשלום קנס בין 50 ל-200 דינרים", יבוא: "לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים או לתשלום קנס שלא יעלה על חמש מאות דינר".

הוספת סעיפים 47א ו-47ב לחוק

15.    לאחר סעיף 47 לחוק יבוא:

"47א. הנמצא במקום היסטורי כשברשותו או בסביבתו הקרובה מצויים כלי חפירה ויש להניח כי זה מקרוב נעשתה בהם עבודת חפירה באתר, או שברשותו או בסביבתו הקרובה מצוי מכשיר לגילוי מתכות, חזקה שחפר לשם גילוי עתיקות, אם לא הוכיח שלא חפר או שלא התכוון לגלות עתיקות.

47ב. תעודת הממונה שמקרקעין פלונים מכילים עתיקות או שנכס פלוני הוא עתיקה, תהיה ראיה לכאורה על כך.".

תיקון סעיף 48 לחוק תיקון מס' 3 (מס' 1828) תש"ף-2020

15א.  בסעיף 48 לחוק, לאחר סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) גביית אגרות למתן אישור פעולות באתר עתיקות לפי סעיף 10 לחוק."

מיום 10.3.2020

תיקון מס' 3 (מס' 1828) תש"ף-2020

קובץ המנשרים מס' 252 מחודש אפריל 2020 עמ' 9440

הוספת סעיף 15א

הענקת סמכויות

16.    (א)  בכפוף לאמור בצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 947), התשמ"ב-1981 ובכפוף לאמור בצו זה, יהיו לממונה כל הסמכויות שהוקנו בחוק או מכוחו, למעט הסמכויות שבסעיפים 48 ו-50 בחוק והסמכויות שהוקנו בחוק לשר בסעיפים 9, 11, 12, 17(א) ו-31.

          (ב)  ראש המינהל האזרחי רשאי להקים מועצה מייעצת ולקבוע את הרכבה, תפקידיה ודרך עבודתה.

          (ג)   הממונה יהא רשאי לקבוע בתקנות את שיעורי האגרות הנגבות לפי החוק.

תיקון מס' 2 (מס' 1812) תשע"ט-2019

          (ד)  פקח עתיקות יהיה בעל הסמכויות הנתונות לחייל על פי פרק ג' לצו בדבר הוראות הביטחון, למעט סמכויות מעצר וסמכויות חיפוש בבית מגורים או בחצרים לפי סימנים ג' ו-ה' לפרק ג' לצו בדבר הוראות ביטחון; וכן תהיה נתונה לו סמכות לחקירת עדים לפי סעיף 70 לצו בדבר הוראות הביטחון לגבי מי שעבר על הוראה מהוראות צו זה.

תיקון מס' 2 (מס' 1812) תשע"ט-2019

          (ה)  אדם שאיננו מציית לפקח עתיקות הפועל בהתאם לסמכותו על-פי הצו עובר עבירה על הצו.

מיום 2.5.2010

תיקון מס' 1 תש"ע-2009

קובץ המנשרים מס' 234 מחודש דצמבר 2009 עמ' 5992

(ד) פקח עתיקות יהיה בעל הסמכויות הנתונות לחייל על-פי הצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), תש"ל-1970 בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009, בכל הנוגע לעבירה על החוק והתקנות לפיו.

 

מיום 21.5.2019

תיקון מס' 2 (מס' 1812) תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9272

(ד) פקח עתיקות יהיה בעל הסמכויות הנתונות לחייל על-פי הצו בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009, בכל הנוגע לעבירה על החוק והתקנות לפיו.

(ד) פקח עתיקות יהיה בעל הסמכויות הנתונות לחייל על פי פרק ג' לצו בדבר הוראות הביטחון, למעט סמכויות מעצר וסמכויות חיפוש בבית מגורים או בחצרים לפי סימנים ג' ו-ה' לפרק ג' לצו בדבר הוראות ביטחון; וכן תהיה נתונה לו סמכות לחקירת עדים לפי סעיף 70 לצו בדבר הוראות הביטחון לגבי מי שעבר על הוראה מהוראות צו זה.

(ה) אדם שאיננו מציית לפקח עתיקות הפועל בהתאם לסמכותו על-פי הצו עובר עבירה על הצו.

דרכי פרסום

17.    בכל מקום בחוק בו מדובר בפרסום בעתון הרשמי, ניתן יהיה לפרסם בקובץ המנשרים כהגדרתו בצו בדבר קובץ המנשרים (יהודה והשומרון) (מס' 111), תשכ"ז-1967 או בכל דרך אחרת כפי שיקבע ראש המינהל האזרחי.

ביטולים

18.    בטלים:

(1)  צו בדבר חוק העתיקות (יהודה והשומרון) (מס' 119), תשכ"ז-1967 על תיקוניו.

(2)  צו בדבר פקחי עתיקות (יהודה והשומרון) (מס' 246), תשכ"ח-1968.

(3)  צו בדבר חוק העתיקות (תיקון מס' 5) (יהודה והשומרון) (מס' 985), התשמ"ב-1982.

(4)  צו בדבר חוק העתיקות (תיקון מס' 7) (יהודה והשומרון) (מס' 111), התשמ"ד-1984.

הוראת מעבר

19.    למרות האמור בסעיף 3 לצו זה, כל המחזיק, ערב כניסתו של צו זה לתקפו, בעתיקה כמשמעותה בסעיף 2 לחוק, לא ייחשב כעובר על הוראות סעיף 15 לחוק בדבר הודעה על החזקת עתיקה אם הודיע לממונה על החזקה זו תוך שלושה חודשים מיום כניסת צו זה לתקפו.

תחילת תוקף

20.    תחילתו של צו זה שלושים יום מיום חתימתו.

השם

21.    צו זה ייקרא: "צו בדבר חוק העתיקות (יהודה והשומרון) (מס' 1166), התשמ"ו-1986".

 

 

כ"ב בניסן התשמ"ו (1 במאי 1986)                         אהוד ברק, אלוף

                                                                                             מפקד כוחות צה"ל

                                                                                          באזור יהודה והשומרון

 

 

 


יהודה והשומרון

חוק העתיקות, מס' 51 לשנת 1966

כפי תיקונו מזמן לזמן בצו מס' 1166

 

חוק העתיקות*

חוק ארעי (מס' 51), 1966

פרק א' – סעיפים כלליים

1.       חוק ארעי זה ייקרא (חוק העתיקות 1966) ויכנס לתוקפו ביום פרסומו בעתון הרשמי.

2.       בחוק זה יהיו למונחים הבאים הפרושים כדלקמן, מלבד אם עניין הכתוב יחייב פירוש אחר.

          "עתיקה":-

א.     כל אתר היסטורי דניידי או דלא-ניידי שבני אדם בנוהו, גלמוהו, חקקוהו, הקימוהו, חשפוהו או יצרוהו ותיקנוהו קודם לשנת 1700 לספירה הנוצרית, לרבות כל חלק שהוסף עליו או נבנה מחדש בזמן מאוחר יותר;

ב.     שרידי אדם ובהמה מזמן שקדם לשנת 600 לספירה הנוצרית;

ג.     כל אתר דניידי או דלא-ניידי מזמן שלאחר שנת 1700 לספירה הנוצרית שהשר יכריזנו בצו כעתיקה.

          "סוחר" – אדם העוסק בקניה ומכירת עתיקות.

          "סחר בעתיקות" – קניתן ומכירתן של עתיקות.

          "השר" – השר שמחלקת העתיקות שייכת למשרדו (יו"ר מועצה רשות התיירות/עתיקות).

          "מקום היסטורי" – אזור שיש לו לשר יסוד סביר להאמין שהוא מכיל עתיקות או שהוא קשור במאורעות היסטוריים חשובים, בין שצויין ברשימה לפי סעיף (9) בין אם לאו.

          "מועצה מייעצת" – המועצה שהוקמה על פי פרק ב' לחוק זה.

          "הממונה" – קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה במינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון.

3.       תפקידיה של מחלקת העתיקות להתוות את מדיניות העתיקות של המדינה, לעשות למען ביצוע חפירות לגילוי עתיקות, לשמור הקיים מהן, ליפות סביבתן, להפיץ תרבות עתיקות, לייסד מוזאונים ארכיאולוגיים, היסטוריים, אומנותיים ועממיים, לעזור בסידור כל מוזיאון אחר השייך לכלל הפעילות הממשלתית בממלכה ולשתף פעולה עם מוסדות היסטוריים זרים.

פרק ב' – המועצה

4.       המועצה המייעצת תהיה מורכבת מ:-

השר – יושב ראש.

המנהל – סגן היושב ראש.

מנהל מדור העתיקות וההיסטורי באוניברסיטה הירדנית – חבר.

מנהל התיירות – חבר.

חבר אחד מבית ספר לעתיקות יתמנה לתקופה של שנתיים.

שני חברים אחרים יתמנו ע"י ראש הממשלה בהמלצת השר.

עוזרו של המנהל – מזכיר.

5.       המועצה תקיים ישיבות רגילות אחת לחודש על-פי הזמנתו של היו"ר ואפשר לקיים ישיבות נוספות בעת הצורך. נוכחותם של חמישה חברים תהווה מנין חוקי וההחלטות תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים.

6.       על המנהל לערוך התיעצות עם המועצה בכל דבר חשוב או קשור בעתיקות, ובמיוחד בדברים אלה:-

א     בקשות לרשיונות לבצוע חפירות.

ב     הצעת התקציב השנתי של מחלקת העתיקות.

ג     התכניות המוגשות לשמירת המקומות העתיקים.

ד     ההצעות המוגשות למכירת העתיקות אשר בבעלות הממשלה או השאלתן זמנית למוזיאונים ולמוסדות עתיקות זרים.

ה     הקמת מוזיאונים מקומיים חדשים.

ו     כל דבר אחר שתכליתו קידום והרחבת עניני המוזיאונים ונקיטת הצעדים האפשריים לשמור על העתיקות.

פרק ג' – הבעלות על העתיקות וניהולן

7.       א     העתיקות תיחשבנה בבעלות המדינה על-פי הוראות סעיפים הפרקים ד' ו-ה' לחוק זה.

          ב     הבעלות על האדמה אינה מקנה לבעליה זכות השימוש בעתיקות הנמצאות על פני האדמה או בתוכה וכן אינה מקנה לו זכות בביצוע חפירות אלא אם כן קיבל הרשאה לכך.

          ג     החלטתו של המנהל, אם איזה חפץ או מקום או מבנה עתיק הוא או אינו עתיק, בגדר פקודה זו, תהיה החלטה סופית.

8.       א     ניהולה של מחלקת העתיקות והפיקוח עליה יימסרו למנהל או לממלא מקומו בעת העדרו.

          ב     המנהל רשאי להוציא לאור, מזמן לזמן, פירסומים מודפסים על ענינים הקשורים בהיסטוריה ובעתיקות.

          ג     המנהל רשאי בהסכמת השר לבצע חפירות בכל מקום שבממלכה הירדנית האשמית.

פרק ד' – העצמים והמבנים והאתרים העתיקים

9.       א     על המנהל לפרסם בעתון הרשמי רשימה, בהסכמת השר, של שמות המבנים והמקומות העתיקים, והוא רשאי, מזמן לזמן, להוסיף על רשימה זו מבנים ומקומות עתיקים אחרים או לתקנה, בתנאי שהרשימות תוצגנה במרכז המחוז, הנפה או הכפר שבו נמצא המקום העתיק.

          ב     המנהל יוסמך בהסכמת השר לקבוע את תחומיהם של המקומות העתיקים.

10.    לא ייעשה אדם או תאגיד אחד מאלה אלא באישור בכתב מאת הממונה ובהתאם לתנאיו:-

א     לחפור בכל מקום עתיק הכלול ברשימה שפורסמה כאמור לעיל בסעיף 9(א) או הכלול בכל תוספת או בכל תיקון לאותה רשימה, או –

ב     לבצע פעולות חפירה, להקים מבנה, לנטוע עצים, לחצוב, להשקות, לשרוף סיד או לעשות כל מלאכה אחרת כיוצא בהן או להניח עפר או פסולת במבנים ובמקומות העתיקים או סמוך להם או להכנס לבית קברות, או –

ג     להרוס אתר, להחריב כל חלק הימנו או להעבירו או –

ד     לשנות אתר, להוסיף עליו או לתקנו או –

ה     להקים מבנים או קירות שגובהם עולה על גובה האתר או גובלים עמו.

בתנאי שהפסקאות (ד' ו-ה') לא תחולנה על מבנים היסטוריים המוקדשים לתכלית דתית והם קנינו של מוסד דתי.

10א.  (א)  עשה אדם או תאגיד פעולה מן הפעולות המנויות בסעיף 10, שלא באישור הממונה ובהתאם לתנאיו, רשאי הממונה להורות לאותו אדם או תאגיד לנקוט בכל פעולה לשם החזרת אתר העתיקות או העתיקות הנמצאות בו למצבם הקודם.

          (ב)  לא ביצע האדם או התאגיד שניתנה לו הוראה מאת הממונה כאמור בס"ק (א) את הוראת הממונה בתוך המועד שנקבע בהוראה, רשאי הממונה, או כל מי שימנה לשם כך, לנקוט במקומו בכל האמצעים הדרושים לשם ביצוע ההוראה, ולגבות ממנו את ההוצאות שהוציא לכך; זאת, לאחר שמסר לאדם או לתאגיד הודעה בכתב; לא ניתן היה, בנסיבות העניין, למסור הודעה בכתב כאמור, רשאי הממונה להציב את ההודעה במקום בולט באתר העתיקות.

11.    היו מבנה או מקום היסטורי, בין רשומים בספקי האחוזה כרכוש פרטי ובין אם לאו, רשאי המנהל בהסכמת השר:-

א     לבוא לידי הסכם עם בעליו של אותו מבנה או מקום היסטורי בדבר שמירתם, בדיקתם והחזקתם, והוא רשאי להפריש להם סכומים ולבצע כל עבודת תיקון שיראה צורך בה. ובמקרה זה יש לעשות את העבודה לפי התנאים שייקבעו ע"י המנהל בהסכמת השר.

ב     לקבות או לחכור את המקום או –

ג     לרכוש את המקום, בהעדר אפשרות של קניה או חכירה, בהתאם להוראות חוק הקרקעות (הפקעה), לאחר תשלום פיצוי צודק או –

ד     להרוס ולהעביר מבנה היסטורי כלשהו, כולו או מקצתו.

12.    השר רשאי, בהמלצת המנהל, להרשות לאגודה, למוסד או לכל אדם להחזיק ולשמור כל מבנה או מקום היסטורי בתנאים שיראו לו.

13.    על כל אדם שברשותו העתיקות או שמחזיק מבנה או מקום היסטורי להרשות למנהל או לכל פקיד אחר שהוסמך על ידו, בכל זמן סביר, לבדוק את העתיקות ולחקרן וכן להגיש לו עזרה אפשרית לערוך שרטוטים, צילומים או רפרודוקציות מהן ע"י סידור יצוקים או ע"י כל שיטה אחרת ולבצע כל עבודה אחרת הדרושה לדעתו של המנהל להחזקתה ולשמירתה של העתיקה ולצבירת ידיעות אודותיה. ואין לעשות כל שינוי באותה עתיקה או במבנה או במקום היסטורי ללא אישור בכתב מאת השר.

14.    מבלי לגרוע מהוראות חוק רישום נכסי דלא-ניידי שטרם נרשמו, מס' _ שנת 1964, יירשמו כל המקומות ההיסטוריים בשם משרד האוצר לטובת מחלקת העתיקות.

פרק ה' – גילוי עתיקות וזכות הקנין בהן

15.    (א)  המגלה עתיקה מכל סוג שהוא, ולא קיבל רשיון חפירה לפי סעיף 20 לחוק זה, או מחזיק בעתיקה כאמור, וכל מי שידע על גילוי או החזקה של עתיקה כאמור, ימסור הודעה על כך לממונה תוך שלושה ימים מיום שגילה את העתיקה או מיום שהגיעה להחזקתו או מיום שנודע לו כאמור.

          (ב)  הממונה או מי שהוא ימנה לכך, יתפוס את העתיקות שנתגלו כאמור.

16.    א     פרט לאמור בסעיף משנה (ג) לסעיף זה, זכותו של השר לרכוש עתיקה תהיה מותנית בתשלום מענק, שערכו לא יפחת מעצם ערך אותה עתיקה, לאדם שמצא אותה.

          ב     ערך זה יקבע בהסכם בין השר לבין מוצא העתיקה. לא הגיעו לידי הסכם, ייקבע הערך על-ידי בורר שיתנה מטעם הממשלה ופסקו יהיה סופי.

          ג     לא יחוייב השר לשלם למוצא את ערך העתיקה:-

1.     אם גילה העתיקה בניגוד להוראה מהוראות חוק זה או –

2.     אם סבור השר שהעתיקה צריכה להיות שמורה במקום הימצאה והכריזה עליה כאזור היסטורי, או –

3.     אם נירכשה העתיקה בדרך חלוקה שנעשתה בהתאם לסעיף 25(ד) בחוק זה.

17.    א     השר רשאי, בהמלצת המנהל, למכור את העתיקות השייכות לממשלה אם לדעתו עולות הן על צריכת המוזיאון הארכיאולוגי הירדני.

          ב     השר רשאי להשאיל לאגודות מדעיות או למוזיאונים או להחליף עמהם עתיקות השייכות לממשלה, ולמטרה זו רשאי הוא להתיר את יצואן.

          ג     חוזה השאלה לאגודה מדעית או למוזיאון יכלול הוראות מספיקות לשימורן של העתיקות, ביטוחן וקבלתן בחזרה עם תשלום ההוצאות הדרושות לכך.

18.    המנהל רשאי, בהסכמת השר, להעניק לאדם מענק כספי תמורת הודעתו למחלקת העתיקות על האדם, כאמור בסעיף (24) מחוק זה, שגילה עתיקות מטלטלות והסתיר את דבר גלוין.

פרק ו' – החפירות הארכיאולוגיות

19.    להוציא אדם כאמור בסעיף (8) לא ינקה אדם, לא יחכור, ולא יחפש עתיקות אלא אם כן קיבל הרשאה לכך בכתב מאת השר.

20.    השר יעניק רשיון חפירה, בהמלצת המועצה המיעצת, לאנשים שביכולתם להוציא על עבודות החפירה סכום כסף מספיק כדי להשיג תוצאות רצויות מבחינה ארכיאולוגית ושאגודות ומוסדות מדע מוכרים יתנו לאותם אנשים ערבות מספקת על סמכותם המדעית, בתנאי שמנהל החפירות יהיה בר סמכא ובר ידיעות בחפירות.

21.    הממונה רשאי לדרוש ממבקש הרשיון:

א     להגיש ערבות כספית בסכום הנע בין (5000-1000) דינרים כערובה להוצאה לאור של פרסומים מדעיים מלאים על תוצאות החפירות וממצאיהן.

ב     להבטיח הוצאת סכומים אלה כשכר פועלים ירדניים במקומות שעומדים לחפור בהן:-

1.     חמש מאות דינרים לגבי מקום פרה היסטורי.

2.     חמשת אלפים דינרי לגבי מקום עירוני שתאריכו מוגבל בין (שנת 2200 ושנת 330) לפני הספירה הנוצרית.

3.     אלפיים דינרים לגבי מקום מן התקופה היונית-רומאית שתאריכו נע בין (350-330) לספירה הנוצרית.

4.     אלפיים דינרים לגבי מקום מן התקופה הביזנטית שתאריכו נע בין (640-400) לספירה הנוצרית.

5.     חמש מאות דינרים לגבי מקום מן התקופה האיסלמית שתאריכו נע בין (1100-640) לספירה הנוצרית.

6.     אלף דינרים לגבי מקום שתאריכו נע בין (1700-1200) לספירה הנוצרית.

22.    על המבקש רשיון לציין:-

א     הישגיו המדעיים ונסיונותיו הקודמים.

ב     המקום בו עומד הוא לבצע חפירות עם תרשים לאותו מקום.

ג     הזמן המשוער על ידו לסיום החפירות.

ד     הסכום שביכולתו להוציאו על החפירות.

23.    המשלחת הארכיאולוגית חייבת להעסיק מודד ומשרטט.

24.    א     לא יטמין בעל רשיון חפירה את אשר חפר הוא או קודמו בכל מקום הסטורי אלא אם כן קיבל אישור בכתב לכך מאת המנהל.

          ב     על בעל רשיון חפירה להמציא למנהל אוסף תמונות צבעוניות או שקופיות ותמונות רגילות שחור-לבן של העתיקות אשר יגלה אותן.

25.    רשיון שניתן על-פי פרק זה יהיה כפוף לתנאים הבאים בנוסף לכל תנאי אחר שייקבע ע"י המנהל.

א     היתה הקרקע שניתן לגביה רשיון חפירה ברשות היחידה חייב בעל הרשיון לבוא לידי הסכם עם בעל הקרקע בדבר:-

1.     החכרתה אם תקופת החפירה מתייחסת לשתי עונות.

2.     קניתה בשם קופת האוצר/עתיקות אם תקופת החפירות תעלה על התקופה הנ"ל.

3.     אם החופר ובעל הקרקע לא יבואו לידי הסכם, רשאי המנהל, בהמלצת המועצה המיעצת, לרכוש את הקרקע, כולה או מקצתה, במקומו ועל חשבונו של בעל הרשיון או לחכרה בהתאם להוראות חוק זה.

ב     על בעל הרשיון לנקוט בכל הצעדים הסבירים לשמירת העתיקות שיתגלו על ידו.

ג     על בעל הרשיון לתת למנהל, בתום עבודת החקירה או בכל עת אחר שיקבע המנהל, אפשרות לחלק, בהתאם לסעיף (16) מחוק זה, את העתיקות שנתגלו.

ד     החלוקה תעשה בידיעתה של ועדה המורכבת מן המנהל, עוזרו הטכני ומנהל לשכת המחוז שבו בוצעה החפירה, תוך כדי דאגה לתת לבעל הרשיון חלק הגון.

ה     על בעל הרשיון להניח אצל המנהל, תוך זמן סביר, כל צלום, יציקה, טביעה או רפרודוקציה אחרת מן העתיקות שנפלו בחלקו כתוצאה מן החלוקה, ככל אשר ידרוש המנהל.

ו     על בעל הרשיון להמציא למנהל את תרשימי חפירותיו וכן, בטרם תסודר החלוקה כאמור בסעיף משנה (ג) לסעיף זה, עליו להמציא רשימות וצלומים מכל העתיקות שנתגלו על ידו ופרטים נוספים ככל אשר ידרוש המנהל.

ז     המנהל רשאי למנות נציג מטעמו כדי לפקח על החפירה אשר הוצאותיה יהיו על האדם או התאגיד או המוסד המבצע אותה חפירה, כן יהיו פעולות החפירה וכל החפצים שנתגלו בהשגחתו של אותו פקיד.

ח    נציג המחלקה כאמור בסעיף משנה (ז) לסעיף זה יקבל שכר יומי, בהתאם לתקנות הכספיות של המדינה, מבעל הרשיון בנוסף לדמי נסיעה ואש"ל.

26.    על בעל רשיון החפירה:-

א     לעשות את כל הדרוש לשמירת העתיקות שיתגלו על ידו.

ב     להמציא למנהל את תרשימי חפירותיו עם רשימה שלמה וברורה של התגליות, צילומיהן והשרטוטים שלהן.

ג     להמציא למנהל הודעה טכנית מספקת, בתקופה שלא תעלה על שנתיים מיום סיום החפירות, שתכלול הוצאות החפירות. ואם לא יעשה כן רשאי המנהל בהסכמת השר לשלול הרשיון ולהחרים את סכום הערבות.

27.    רשיון חפירה יפוג תקפו ב-31 בדצמבר מאותה שנה שניתן בה הרשיון אלא אם קבע השר תקופה קבועה לתוקפו של אותו רשיון.

28.    על בעל הרשיון לחפור לשם גילוי עתיקות, האומר להמשיך בחפירות לאחר שהרשיון יפוג תוקפו, להגיש בקשה בכתב אל המנהל לחידושו לפני חודש ימים מיום התחלת עבודות החפירה.

29.    להציג רשיון לחפירה כשיידרש על ידי פקיד מוסמך.

30.    אם עבר בעל הרשיון על תנאי אחד מהתנאים אשר לפיהם הוצא לו הרשיון לחפירה רשאי המנהל להשעות את הרשיון או לבטלו ולהחרים את העתיקות אשר נתגלו.

31.    לא יוציא אדם אל מחוץ לאזור עתיקה כלשהי אלא אם קיבל רשיון לכך או לפי היתר כללי מאת השר.

32.    א     רשיון היצוא אישי לבעליו ואינו ניתן להעברה.

          ב     ייגבה מס בשיעור 15% משווי העתיקות שהותרו ליצוא בתנאי שהמס האמור לא יפחת מ-(50) פילסים, ויש לקבל רשיון עבור כל עתיקה בנפרד, ובמקרים שיראו למנהל יוצא רשיון אחד ליצוא עתיקות מספר וזאת בהסכמת השר.

          ג     מנהל המכס יטיל על פקיד להשגיח על אריזתם של דברי עתיקות במקום הימצאם בתנאי שהיצואן ישא בהוצאות נסיעת הפקיד ושכרו.

33.    לא יגבה מס על רשיון ליצוא:-

א     עתיקות שויתר עליהן השר או נתן אותן לבעל רשיון החפירה.

ב     עתיקות שנמסרו בהשאלה או בחליפין על פי הוראות סעיף 17(ב) מחוק זה.

34.    א     על המבקש רשיון ליצוא עתיקה להפקיד אותה עתיקה בידי המנהל לבקרה ולרשמה.

          ב     הבקשות לרשיונות יצוא תוגשנה בכתב אל המנהל ועל המבקש להגיש למנהל העתיקות הודעה בה יפרט:-

1.    סוג העתיקות, שווין והמקום בו נתגלו.

2.    שם העיר שמתעתד ליצא אליה.

3.    שם הנמען וכתובתו.

4.    פרטים אחרים שידרוש המנהל.

35.    המנהל רשאי לאסור יצוא עתיקות כשהוא סבור שטובת הכלל מחייבת להשאירן בממלכה הירדנית ההאשמית.

36.    אסור ליבא עתיקות מחוץ לאזור ותופקענה עתיקות מיובאות ותימסרנה למנהל לשמרן בהיותן קנינה של המדינה.

פרק ז' – הסחר בעתיקות

37.    א     על כל בעל עתיקות הרוצה לעסוק בהן לקבל רשיון לכך מאת המנהל, ואם המנהל ויתר על זכותו בקניה יתן לו תעודה על כך.

          ב     הרשיונות למכרת עתיקות ולסחור בהן יוצאו על-ידי מנהל העתיקות.

          ג     הרשיון הניתן למכירת עתיקות ולסחור בהן רשיון אישי לבעליו ואינו ניתן להעברה.

          ד     הרשיון יינתן לתקופה של שנה אחת החל מראשית השנה הכספית ויפוג תוקפו בסיומה.

          ה     אגרה בסך 200 דינרים תיגבה עבור כל רשיון לסחור בעתיקות.

          ו     המנהל רשאי לשלול רשיון לסחור בעתיקות אם לא מילא בעל הרשיון אחר תנאי אחד מהתנאים הכלולים ברשיון או עבר עבירה על פקודה זו.

          ז     יש להציג את הרשיון כשידרש לכל פקיד מפקידי מחלקת העתיקות או לכל שוטר.

          ח    לא יעסוק אדם, שהוצא לו רשיון למכירת עתיקות ולסחור בהן, במכירת עתיקות ובסחר בהן במקום שאינו המקום שנקבע ברשיון.

37א.  בעל רשיון לסחור בעתיקות לא יחזיק ולא יסחר בעתיקה אלא לאחר שנמסרה הודעה על החזקת אותה עתיקה או גילויה, כנדרש לפי סעיף 15 לחוק זה.

37ב.  (1)  לא ימכור אדם העתק של עתיקה או חיקוי שלה ולא יציגו למכירה בלא שסימן עליו, בדרך שנקבעה בתקנות, כי המוצג אינו עתיקה אמינה.

          (2)  לא ימכור אדם עתיקה המורכבת מחלקים שונים של עתיקות שונות – עם השלמות, או תוספות, או בלעדיהן – בלא שסימן זאת בדרך שנקבעה בתקנות.

38.    ספר הרישום יכלול פרטים אלה –

א     תאור קצר לכל עתיקה ומספר סידורי מתאים למספר המוקצה לאותה עתיקה.

ב     פרטים על המקום שבו נמצאה העתיקה ודרך הגיעה לרשות המוכר.

ג     תאריך קנייתה או הגיעה לרשותו.

ד     הסכום ששולם עבורה או שווי יחסי אחר שנתן אותו המוכר לקנית העתיקה.

ה     הדבקת תמונה או שרטוט לעתיקות הרשומים ליד מספריהן בספר הרישום.

39.    א     למנהל העתיקות או למוסמכים על ידו במחוזות ובאזורים הזכות לחקור כל העתיקות שברשות בעל הרשיון ולעיין בספר הרישום כאמור בסעיף הקודם כדי לעמוד על אמיתות הרישומים.

          ב     על הפקיד אשר בודק את ספר הרישום של העתיקות במקום המורשה לציין תאריך הבדיקה ולכתוב כל הערה שתראה לו בספר הרישום.

          ג     יש לשלוח למנהל בסוף כל חודש העתק מהרישומים שצוינו בספר הרישום משך אותו חודש.

40.    לא מילא אדם אחרי הוראות פרק זה, רשאי מנהל העתיקות לשלול את הרשיון שניתן לאותו אדם.

פרק ח' – הוצאת רשיונות להקמת מבנים במקומות הסטוריים

 

41.    בקשות להקמת מבנים או העברת אבנים היסטוריות או ניקוי מערות קדומות או בארות תוגשנה על גבי הטפסים המיוחדים שתגישם מחלקת העתיקות.

42.    תקופת הרשיון ששה חודשים מיום הוצאתו ואפשר לחדשו בהסכמה בכתב מאת המנהל.

43.    תיגבנה עבור הרשיונות הנ"ל אגרות אלה:-

א     רשיון עבור דונם ראשון או חלק ממנו – 15 דינרים.

ב     רשיון עבור כל דונם נוסף או חלק ממנו – 15 דינרים.

ג     חמישה דינרים ירדניים עבור שימוש במערה קדומה או בבאר.

ד     יגבה שויה של כל אבן קדומה שהועברה ממקומה או שהשתמש בה בבניה.

1.     עשרת פילסים עבור כל אבן חלמיש.

2.     עשרים וחמישה פילסים עבור כל אבן מסוג אחד.

44.    על מגיש הבקשה לשלם הוצאות בקור מיוחד למקום שאומרים להקים בנין עליו.

45.    המנהל רשאי לסרב להסכים להקמת מבנים במקומות היסטוריים או למכירת אבניהם.

פרק ט' – עונשין

46.    כל אדם אשר:-

א     עשה פעולה אסורה לפי חוק זה או לפי צו שהוצא על פיו, או –

ב     נמנע מלעשות פעולה שנתבקש לעשותה לפי חוק זה, או –

ג     מסר פרט כוזב בבקשת הרשיון לחפירה או עבר על התנאים המותנים בהרשאה לחפור, או –

ד     סחר בעתיקות ללא רשיון או עבר על התנאים שהותנו במתן הרשיון לסחור בעתיקות או מסר פרט כוזב בבקשת רשיון כזה, או –

ה     השחית, חיבל, השמיט, העביר, או הסתיר עתיקות.

יהיה צפוי למאסר לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים או לקנס מ-עשרים עד ארבע מאות דינר, ואין להפחית את תקופת המאסר מחודשיים והקנס מעשרים דינרים כשיש נסיבות מקילות, ונוסף לכך.

1.    תוחרמנה עתיקות בגללן נעשתה העבירה או ביחס אליהן.

2.    יהרס ויסולק, על חשבון עובר העבירה, כל מבנה שהוקם או כל צמח שנשתל או כל דבר אחר שנעשה בניגוד לחוק זה.

3.    על עובר העבירה לשלם הוצאות תיקון כל נזק שנגרם על ידו לעתיקות לפי הערכת המנהל.

4.    בית המשפט רשאי לצוות על שלילת רשיונו של מי שעבר על הוראות פרק ז' לחוק זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות לפי חוק זה או לפי כל דין ותחיקת בטחון.

46א.  (א)  הוגש כתב-אישום לפי סעיף 46(ד), רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לצוות על הנאשם להפסיק את הסחר בעתיקות.

          תוקפו של צו זה ייפקע עם ביטול כתב האישום, או עם מתן גזר הדין או במועד שבו זוכה הנאשם זיכוי סופי או בכל מועד קודם שנקבע בצו.

          (ב)  הסמכות לפי סעיף קטן (א) באה להוסיף על כל סמכות לפי כל דין או תחיקת-בטחון, ולא לגרוע ממנה.

47.    א     אדם שמצא עתיקה ולא הודיע עליה ולא נקט באמצעים הדרושים לשמור עליה ולא ציין את נסיבות גלויה ומקורה של העתיקה או מסר ביודעין הודעה כוזבת על דברים אלה, יהיה צפוי למאסר לתקופה שלא תעלה על חצי שנה או לתשלום קנס שלא יעלה על מאתיים דינרים ואין להפחית את עונש המאסר משבוע אחד ואת הקנס מעשרה דינרים כשיש נסיבות מקילות.

          ב     אדם שאינו בעל רישיון חפירה הניתן על פי הוראות סעיף (20) מחוק זה, וחופר לשם גילוי עתיקות או הורס כתלים או מבנים או חפצים אחרים שהם היסטוריים בגדר פקודה זו, בין שעבודות החפירה נעשו על פני האדמה ובין מתחת לפני האדמה ובין שהיתה האדמה בבעלותו ובין שהיתה בבעלות של אחר יהיה צפוי – למאסר לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים או לתשלום קנס שלא יעלה על חמש מאות דינר. ואין להפחית את הקנס מעשרה דינרים כשיש נסיבות מקילות, כלי החפירה והעתיקות שהוצאו יוחרמו.

          ג     אדם שייצא או ניסה לייצא עתיקה שנאסר ייצואה על פי סעיף (25) לחוק זה, יהיה צפוי למאסר לתקופה שלושה חודשים עד שנתיים או לתשלום קנס בסך שבין 100 ו-300 דינרים. ומותר להחליף את הקנס בשווי העתיקה לפי הערכתו של המנהל אם היה שווי העתיקה עולה על סכום הקנס.

          ד     אדם שרימה או המנסה לרמות במזיד, קונה או פקיד ממשלתי, ע"י מסירת תיאור או הודעה או בציון אחר בדבר מקוריותה או חשיבותה של עתיקה, יהיה צפוי למאסר לתקופה שלא פחות מחודש ימים או לתשלום קנס לא פחות מ-(50) דינרים או לשני העונשים כאחד.

47א.  הנמצא במקום היסטורי כשברשותו או בסביבתו הקרובה מצויים כלי חפירה ויש להניח כי זה מקרוב נעשתה בהם עבודת חפירה באתר, או שברשותו או בסביבתו הקרובה מצוי מכשיר לגילוי מתכות, חזקה שחפר לשם גילוי עתיקות, אם לא הוכיח שלא חפר או שלא התכוון לגלות עתיקות.

47ב.  תעודת הממונה שמקרקעין פלונים מכילים עתיקות או שנכס פלוני הוא עתיקה, תהיה ראיה לכאורה על כך.

פרק י' – התקנת תקנות

48.    הממשלה לפי המלצת השר תתקין את התקנות הדרושות למלא אחרי הוראות חוק זה, ובמיוחד בדבר:-

א     הפיקוח על החפצים, מבנים ומקומות היסטוריים.

ב     הביקורים במקומות היסטוריים וקביעת האגרות לכך.

ג     גביית אגרות למתן אישור פעולות באתר עתיקות לפי סעיף 10 לחוק.

פרק י"א – ביטולים

49.    חוק זה בא לבטל כל החוקים והצווים שקדמו לו בתנאי שיראו כבני-תוקף וכאילו הוצאו על-פי חוק זה רשימות המבנים והמקומות ההיסטוריים שהוצאו על-פי פקודת העתיקות, 1935, ופקודת העתיקות הפלסתינאית או כל רשימה שתיערך למקומות ההיסטוריים או כל צו שינתן לאחר הוצאת חוק זה.

50.    ראש הממשלה, שר המשפטים והשר המוסמך לעתיקות ממונים על ביצוע הוראות חוק זה.

 

 

20.6.1966                                                                              (-)

                                                                                    חוסיין בן טלאל

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם קובץ המנשרים מס' 75 מיום 1.11.1989 עמ' 32.

תוקן קובץ המנשרים מס' 234 מחודש דצמבר 2009 עמ' 5992 – תיקון מס' 1 תש"ע-2009 בסעיף 335(כה) לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), תש"ע-2009.

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9272 – תיקון מס' 2 (מס' 1812) תשע"ט-2019; תחילתו ביום 21.5.2019.

קובץ המנשרים מס' 252 מחודש אפריל 2020 עמ' 9440 – תיקון מס' 3 (מס' 1828) תש"ף-2020; תחילתו ביום 10.3.2020.

קובץ המנשרים מס' 255 מחודש פברואר 2021 עמ' 10736 – תיקון מס' 4 (מס' 2007) תשפ"א-2021; תחילתו ביום 14.1.2021.

* פורסם ע.ר. מס' 1936 מיום 16/7/1966. המקור בלקט חוקים ירדניים קובץ יז'. נוסח זה כולל את התיקונים שנעשו בחוק בצו בדבר חוק העתיקות (יהודה והשומרון) (מס' 1166), תשמ"ו-1986.