יהודה והשומרון

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), תשל"ט-1979

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 1א

שינוי תוספת ומפות

Go

2

סעיף 2

ניהול המועצות האזוריות

Go

2

סעיף 2א

שמירת דינים

Go

3

סעיף 3

פרסום התקנון

Go

3

סעיף 4

תחילת תוקף

Go

3

סעיף 5

השם

Go

3

 

תוספת

Go

3

 


יהודה והשומרון

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), תשל"ט-1979*

          בתוקף סמכותי כמפקד האזור ויתר סמכויותי לפי כל דין ותחיקת בטחון, הנני מצווה בזה לאמור:

הגדרות תיקון מס' 3 (מס' 848) תש"ם-1980

1.       בצו זה –

          "מועצה אזורית" – כל אחד מאלה –

(1)   צירוף תחום הישובים אשר שמותיהם מפורטים בתוספת מתחת לשמה של אותה מועצה אזורית;

(2)   השטח הנושא את שמה של המועצה האזורית כמפורט בתוספת, המתוחם והמשורטט בצבע אדום במפה החתומה בידי מפקד האזור, למעט שטחים סגורים וקרקעות בבעלות פרטית, שאינם בתחום ישוב, אך לרבות שטחים שנתפסו לצרכים צבאיים;

תיקון מס' 8  תש"ע-2009

          "שטחים סגורים" – כמשמעותם בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009 לרבות שטחים המשמשים לאימונים או למתקנים צבאיים;

תיקון מס' 6 (מס' 1437) תשנ"ו-1996

          "תחום ישוב" – השטח הנושא את שם הישוב המתוחם בקו במפת אותו ישוב או במפת המועצה האזורית החתומה ביד מפקד האזור.

מיום 30.9.1979

תיקון מס' 2 (מס' 806) תש"ם-1979

קובץ המנשרים מס' 46 מיום 31.8.1981 עמ' 200

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

1. בצו זה –

"מועצה אזורית" – כל אחת מקבוצות הישובים המפורטות בתוספת לצו זה (להלן – התוספת) שתקרא בשם הנקוב בתוספת ואשר שטחה הוא צירוף תחום הישובים הכלולים בה והמנויים בתוספת;

"תחום ישוב" פלוני – השטח הנושא את שם הישוב והמתוחם בקו שחור במפה של אותו ישוב החתומה על ידי מפקד האזור וכפי שתתוקן מעת לעת על ידיו – העתק המפה יופקד בלשכת מפקד האזור ותהיה פתוחה לעיונו של כל מעונין.

 

מיום 15.6.1980

תיקון מס' 3 (מס' 848) תש"ם-1980

קובץ המנשרים מס' 47 מיום 30.4.1982 עמ' 450

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

1. בצו זה –

"מועצה אזורית" – כל אחד מאלה:

(1) צרוף תחום הישובים שבכל קבוצה מקבוצות הישובים כמפורט בתוספת;

(2) השטח הנושא את שמה של המועצה האזורית המתוחם והמשורטט בצבע שחור במפה החתומה בידי מפקד האזור, למעט הקרקעות שבבעלות פרטית ושטחים סגורים שבו, שאינם בתחום ישוב;

"שטחים סגורים" – כמשמעותם בצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), תש"ל-1970 לרבות שטחים המשמשים לאימונים צבאיים או למתקנים צבאיים;

"תחום ישוב" – השטח הנושא את שם הישוב המתוחם בקו שחור במפת אותו ישוב החתומה בידי מפקד האזור.

 

מיום 22.1.1996

תיקון מס' 6 (מס' 1437) תשנ"ו-1996

קובץ המנשרים מס' 165 משנת 1996 עמ' 1975

"תחום ישוב" – השטח הנושא את שם הישוב המתוחם בקו שחור במפת אותו ישוב או במפת המועצה האזורית החתומה ביד מפקד האזור.

 

מיום 2.5.2010

תיקון מס' 8 תש"ע-2009

קובץ המנשרים מס' 234 מחודש דצמבר 2009 עמ' 5991

"שטחים סגורים" – כמשמעותם בצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), תש"ל-1970 בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009 לרבות שטחים המשמשים לאימונים או למתקנים צבאיים;

שינוי תוספת ומפות תיקון מס' 2 (מס' 806) תש"ם-1979

1א.     מפקד האזור רשאי לשנות את הפירוט שבתוספת ואת התיחום במפות, כמשמעותם בסעיף 1. שינוי התוספת ייעשה בתקנות. העתקי המפות יופקדו בלשכת מפקד האזור לעיונם של המעונינים.

מיום 30.9.1979

תיקון מס' 2 (מס' 806) תש"ם-1979

קובץ המנשרים מס' 46 מיום 31.8.1981 עמ' 200

הוספת סעיף 1א

ניהול המועצות האזוריות תיקון מס' 5 (מס' 1058) תשמ"ג-1983

2.       (א)  מפקד כוחות צה"ל באזור רשאי לקבוע בתקנון כללים לניהול המועצות האזוריות וכן לקבוע בו הוראות בדבר סמכויות והסדרי מינהל והוראות בדבר הסדרת עניני תושביהן של המועצות.

תיקון מס' 2 (מס' 806) תש"ם-1979

          (ב)  (בוטל).

תיקון מס' 5 (מס' 1058) תשמ"ג-1983

          (ג)   לצורך ניהולן התקין של המועצות האזוריות ולצורך הסדרת עניני תושביהן רשאי מפקד האזור לכונן בית משפט לענינים מקומיים; סמכות בית המשפט, הדין שעל פיו ידון, הרכבו וכן כל הוראה אחרת הדרושה לפעולתו התקינה של בית המשפט יקבעו בתקנון.

תיקון מס' 7 (מס' 1633) תשס"ט-2009

          (ד)  למען הסר ספק, התקנון וכל נספח שנקבע לו לפי הוראות התקנון ייראו כאילו נקבעו בצו זה.

מיום 30.9.1979

תיקון מס' 2 (מס' 806) תש"ם-1979

קובץ המנשרים מס' 46 מיום 31.8.1981 עמ' 202

ביטול סעיף קטן 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) ההוראה האמורה בסעיף קטן (א) אינה גורעת מתחולת כל דין ותחיקת בטחון אלא אם נאמר מפורשות אחרת בצו זה או בתקנון.

 

מיום 1.3.1981

תיקון מס' 4 (מס' 897) תשמ"א-1981

קובץ המנשרים מס' 48 מיום 30.6.1982 עמ' 878

הוספת סעיף קטן 2(ג)

 

מיום 22.5.1983

תיקון מס' 5 (מס' 1058) תשמ"ג-1983

קובץ המנשרים מס' 60 מיום 1.12.1983 עמ' 14

2. (א) המועצות האזוריות תתנהלנה על פי כללים שיקבע מפקד האזור בתקנון (להלן – התקנון).

(א) מפקד כוחות צה"ל באזור רשאי לקבוע בתקנון כללים לניהול המועצות האזוריות וכן לקבוע בו הוראות בדבר סמכויות והסדרי מינהל והוראות בדבר הסדרת עניני תושביהן של המועצות.

(ב) (בוטל).

(ג) לצורך ניהולה התקין של מועצה אזורית לצורך ניהולן התקין של המועצות האזוריות ולצורך הסדרת עניני תושביהן רשאי מפקד האזור לכונן בית משפט עירוני לענייני המועצה האזורית בית משפט לענינים מקומיים; סמכות בית המשפט, הדין שעל פיו ידון, הרכבו וכן כל הוראה אחרת הדרושה לפעולתו התקינה של בית המשפט יקבעו בתקנון.

 

מיום 18.3.2009

תיקון מס' 7 (מס' 1633) תשס"ט-2009

קובץ המנשרים מס' 230 מחודש מרס 2009 עמ' 5565

הוספת סעיף קטן 2(ד)

שמירת דינים תיקון מס' 2 (מס' 806) תש"ם-1979

2א.     אין בצו זה ובתקנון כדי לגרוע מכל דין ותחיקת בטחון אלא אם נאמר מפורשות אחרת בצו זה או בתקנון.

מיום 30.9.1979

תיקון מס' 2 (מס' 806) תש"ם-1979

קובץ המנשרים מס' 46 מיום 31.8.1981 עמ' 202

הוספת סעיף 2א

פרסום התקנון

3.       התקנון יפורסם בדרך שיקבע מפקד האזור.

תחילת תוקף

4.       תחילתו של צו זה ביום חתימתו.

השם

5.       צו זה ייקרא בשם "צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), תשל"ט-1979.

 

תוספת[1]

א.       מועצה אזורית ערבות הירדן

1. ארגמן                                           11. מכורה

2. בקעות                                           12. משואה

3. גתית                                             13. משכיות

4. גלגל                                              14. נערן

5. חמדת                                            15. נעמי

6. חמרה                                            16. נתיב הגדוד

7. ייטב                                             17. פצאל

8. יפית                                              18. רועי

9. מבואות יריחו                                 19. רותם

10. מחולה                                         20. שדמות מחולה

                                                        21. תומר

ב.       מועצה אזורית גוש עציון

1. אלון שבות                                     8. מגדל עוז

2. אלעזר                                           9. מעלה עמוס

3. אספר                                            10. נוה דניאל

4. בית עין                                         11. נוקדים

5. הר גילה                                         12. קדר

6. כפר עציון                                      13. ראש צורים

7. כרמי צור                                       14. תקוע

ג.        מועצה אזורית הר חברון

1. אדורה                                           8. נגוהות

2. אשכולות                                       9. סוסיה

3. חגי                                               10. סנסנה

4. טנא                                               11. עתניאל

5. כרמל                                            12. פני חבר

6. מעון                                             13. שמעה

7. מצדות יהודה                                  14. שני

                                                        15. תלם

ד.        מועצה אזורית מגילות ים-המלח

1. אלמוג                                           4. מצפה שלם

2. בית הערבה                                    5. קליה

3. ורד יריחו

ה.       מועצה אזורית מטה בנימין

1. בית חורון                                      15. מעלה מכמש

2. גבעון החדשה                                 16. מצפה יריחו

3. גבע בנימין                                     17. מתתיהו

4. גני מודיעין                                    18. נחליאל

5. דולב                                             19. נילי

6. נוה צוף                                         20. נעלה

7. חשמונאים                                     21. עטרת

8. טלמון                                           22. עלי

9. כוכב השחר                                    23. עלמון

10. כוכב יעקב                                   24. עמיחי

11. כפר אדומים                                 25. עפרה

12. כפר האורנים                                26. פסגות

13. מבוא חורון                                  27. רימונים

14. מעלה לבונה                                 28. שילה

ו.        מועצה אזורית שומרון

1. אבני חפץ                                      15. נופים

2. איתמר                                           16. סלעית

3. אלון מורה                                      17. ענב

4. ברוכין                                           18. עלי זהב

5. ברקן                                             19. פדואל

6. ברכה                                            20. צופים

7. חיננית                                           21. קרית נטפים

8. חרמש                                           22. רבבה

9. יצהר                                             23. רחלים

10. יקיר                                            24. ריחן

11. כפר תפוח                                    25. שבי שומרון

12. מבוא דותן                                    26. שקד

13. מגדלים

14. מעלה שומרון

 

 

כ"א באדר תשל"ט (20 במרס 1979)                בנימין בן אליעזר, תת-אלוף

                                                                                      מפקד אזור יהודה והשומרון

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם קובץ המנשרים מס' 45 מיום 24.9.1980 עמ' 88.

תוקן קובץ המנשרים מס' 45 מיום 24.9.1980 עמ' 122 – תיקון מס' 1 (מס' 795) תשל"ט-1979; תחילתו ביום 29.5.1979.

קובץ המנשרים מס' 46 מיום 31.8.1981 עמ' 200 – תיקון מס' 2 (מס' 806) תש"ם-1979; תחילתו ביום 30.9.1979.

קובץ המנשרים מס' 47 מיום 30.4.1982 עמ' 450 – תיקון מס' 3 (מס' 848) תש"ם-1980; תחילתו ביום 15.6.1980.

קובץ המנשרים מס' 48 מיום 30.6.1982 עמ' 866 – תיקון מס' 3א (מס' 892) תשמ"א-1981 בסעיף 8 לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), תשמ"א-1981; תחילתו ביום 1.3.1981.

קובץ המנשרים מס' 48 מיום 30.6.1982 עמ' 878 – תיקון מס' 4 (מס' 897) תשמ"א-1981; תחילתו ביום 1.3.1981.

קובץ המנשרים מס' 60 מיום 1.12.1983 עמ' 14 – תיקון מס' 5 (מס' 1058) תשמ"ג-1983; תחילתו ביום 22.5.1983.

קובץ המנשרים מס' 165 משנת 1996 עמ' 1975 – תיקון מס' 6 (מס' 1437) תשנ"ו-1996; תחילתו ביום 22.1.1996 ור' סעיף 2 לענין תחולה.

קובץ המנשרים מס' 230 מחודש מרץ 2009 עמ' 5565 – תיקון מס' 7 (מס' 1633) תשס"ט-2009; תחילתו ביום 18.3.2009.

קובץ המנשרים מס' 234 מחודש דצמבר 2009 עמ' 5991 – תיקון מס' 8 תש"ע-2009 בסעיף 335(יז) לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), תש"ע-2009; תחילתו ביום 2.5.2010.

קובץ המנשרים מס' 240 מחודש אוגוסט 2013 עמ' 6904 – תיקון התוספת (תיקון מס' 12) תשע"ג-2013; תחילתו ביום 22.7.2013.

קובץ המנשרים מס' 245 מחודש מרץ 2018 עמ' 7679 – תיקון התוספת (תיקון מס' 18) תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 30.6.1992 [פורסם שוב בעמ' 8030, 8140, 8166, 8247].

קובץ המנשרים מס' 245 מחודש מרץ 2018 עמ' 7794 – תיקון התוספת (תיקון מס' 28) תשס"ד-2004; תחילתו ביום 9.5.2004.

קובץ המנשרים מס' 245 מחודש מרץ 2018 עמ' 7824 – תיקון התוספת (תיקון מס' 29) תשע"ב-2012; תחילתו ביום 7.8.2012.

קובץ המנשרים מס' 245 מחודש מרץ 2018 עמ' 7881 – תיקון התוספת (תיקון מס' 33) תשע"ה-2015; תחילתו ביום 21.4.2015.

קובץ המנשרים מס' 245 מחודש מרץ 2018 עמ' 8059 – תיקון התוספת (תיקון מס' 31) תשע"ג-2013; תחילתו ביום 2.5.2013.

קובץ המנשרים מס' 245 מחודש מרץ 2018 עמ' 8092 – תיקון התוספת (תיקון מס' 30) תשע"ב-2012; תחילתו ביום 4.9.2012.

קובץ המנשרים מס' 245 מחודש מרץ 2018 עמ' 8113 – תיקון התוספת (תיקון מס' 135) תשע"ז-2017; תחילתו ביום 28.5.2017 [מספר התיקון במקור].

קובץ המנשרים מס' 245 מחודש מרץ 2018 עמ' 8206 – תיקון התוספת (תיקון מס' 31) תשע"ג-2012; תחילתו ביום 19.12.2012 [הכפילות במספר התיקון במקור].

קובץ המנשרים מס' 245 מחודש מרץ 2018 עמ' 8229 – תיקון התוספת (תיקון מס' 20) תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 8.7.1992.

קובץ המנשרים מס' 245 מחודש מרץ 2018 עמ' 8232 – תיקון התוספת (תיקון מס' 34) תשע"ז-2017; תחילתו ביום 8.2.2017.

קובץ המנשרים מס' 249 מחודש מרץ 2019 עמ' 8862 – תיקון התוספת (תיקון מס' 36) תשע"ט-2019; תחילתו ביום 7.3.2019.

קובץ המנשרים מס' 252 מחודש אפריל 2020 עמ' 9541 – תיקון התוספת (תיקון מס' 37) תש"ף-2019; תחילתו ביום 27.10.2019.

קובץ המנשרים מס' 261 מחודש מאי 2022 עמ' 12150 – תקנות הסרת יישובים תשפ"ב-2022; תחילתן ביום 7.6.2022.

[1] התוספת אינה מעודכנת; לא כל תיקוני התוספת פורסמו בקמצ"מ.