יהודה והשומרון

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות אישור הקמה ופטור מרשיון למבנה חינוך ארעי (הוראת שעה) (יהודה והשומרון), תש"ע-2010

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פטור מרשיון

Go

2

סעיף 3

אישור הצבת מבנה חינוך ארעי

Go

4

סעיף 4

תוקף הפטור

Go

4

סעיף 5

עונשין

Go

4

סעיף 6

תחילה, תחולה ופרסום

Go

4

סעיף 7

שמירת דינים

Go

4

סעיף 8

השם

Go

4

 

תוספת

Go

5

 


יהודה והשומרון

תקנות אישור הקמה ופטור מרשיון למבנה חינוך ארעי (הוראת שעה) (יהודה והשומרון), תש"ע-2010*

          בתוקף סמכותי כראש המינהל האזרחי, בהתאם לסעיף 67(4) לחוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' 79 לשנת 1966 (להלן – "החוק"), ובהמלצת מועצת התכנון העליונה, הנני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תיקון מס' 2 תשע"ב-2012

          "ועדת תכנון מיוחדת" – (נמחקה);

מיום 9.8.2012

תיקון מס' 2 תשע"ב-2012

קובץ המנשרים מס' 239 מחודש נובמבר 2012 עמ' 6747

מחיקת הגדרת "ועדת תכנון מיוחדת"

הנוסח הקודם:

"ועדת תכנון מיוחדת" – ועדת תכנון מיוחדת כמשמעה בצו;

          "מבנה יביל" – כהגדרתו בתקנות בדבר העברת טובין (הובלת מבנים יבילים) (יהודה והשומרון), התשנ"ג-1993;

          "מבנה חינוך ארעי" – מבנה יביל שאושר על ידי כמבנה ארעי המיועד לשמש מוסד חינוך;

          "מוסד חינוך" – גן ילדים, בית ספר יסודי, תלמוד תורה, חטיבת ביניים או בית ספר על-יסודי;

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

          "מועצה" – מועצה מקומית כהגדרתה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), התשמ"א-1981 או מועצה אזורית כהגדרתה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), התשל"ט-1979;

מיום 31.8.2016

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

קובץ המנשרים מס' 246 מחודש מאי 2018 עמ' 8318

הוספת הגדרת "מועצה"

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

          "מקרקעין פרטיים" – מקרקעין שאינם רכוש ממשלתי כהגדרתם בצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה והשומרון) (מס' 59), התשכ"ז-1967;

מיום 31.8.2016

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

קובץ המנשרים מס' 246 מחודש מאי 2018 עמ' 8318

הוספת הגדרת "מקרקעין פרטיים"

          "נכס" – חלקה רשומה בספרי המקרקעין, ובהיעדר רישום כאמור – קרקע תחומה לפי רשת קואורדינטות ברשת ישראל החדשה, שבה מבוקש להציב ולעשות שימוש במבנה חינוך ארעי;

          "הצו" – צו בדבר תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), תשל"א-1971;

          "רכוש ממשלתי" – כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה והשומרון) (מס' 59), תשכ"ז-1967;

          "רשיון" – רשיון על פי הפרק הרביעי לחוק.

פטור מרשיון

2.       הצבה של מבנה חינוך ארעי ושימוש בו פטורים מרשיון, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

תיקון מס' 1 תשע"א-2011 תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

(1)  הוכנה על ידי המועצה הנוגעת בדבר או ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, תכנית הצבת המבנים (להלן – "התכנית") על רקע מפה טופוגרפית מצבית על פי רשת קואורדינטות ברשת ישראל החדשה, או על רקע תצלום אוויר מיושר עדכני, בקנה מידה של 1:250 או 1:500, שבה יצויינו:

(א)   פרטי המבקש;

(ב)   נפה, כפר, גוש, חלקה או מאוקע של הנכס;

(ג)    שטח הנכס וגבולותיו לפי הרישום בספרי המקרקעין;

(ד)   הדרכים הגובלות עם הנכס ותשתיות הנדסיות בתחום הנכס ובסמוך לו;

(ה)   השימושים המותרים בנכס על פי התוכניות החלות עליו;

(ו)    תרשים סביבה המפרט את מיקום הנכס על רקע כל תוכנית תכנון שאושרה, הופקדה או הוגשה ללשכת התכנון המרכזית, החלה במקום;

(ז)    תיאור וסימון של העבודות לצורכי הצבת מבנה החינוך הארעי כמבוקש בתכנית ואופן חיבורו לתשתיות, לרבות חיבורו למערכת סילוק שפכים אם נדרש הדבר;

מיום 10.8.2011

תיקון מס' 1 תשע"א-2011

קובץ המנשרים מס' 238 מחודש מאי 2012 עמ' 6483

(1) הוכנה על ידי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, תכנית הצבת המבנים (להלן – "התכנית") על רקע מפה טופוגרפית מצבית על פי רשת קואורדינטות ברשת ישראל החדשה, או על רקע תצלום אוויר מיושר עדכני, בקנה מידה של 1:250 או 1:500, שבה יצויינו:

 

מיום 31.8.2016

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

קובץ המנשרים מס' 246 מחודש מאי 2018 עמ' 8318

(1) הוכנה על ידי הרשות המקומית הנוגעת בדבר המועצה הנוגעת בדבר או ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, תכנית הצבת המבנים (להלן – "התכנית") על רקע מפה טופוגרפית מצבית על פי רשת קואורדינטות ברשת ישראל החדשה, או על רקע תצלום אוויר מיושר עדכני, בקנה מידה של 1:250 או 1:500, שבה יצויינו:

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

(2)  מקום הצבתו של מבנה החינוך הארעי על פי התכנית יהיה במקרקעין שהינם רכוש ממשלתי או במקרקעין פרטיים, ובלבד שניתנה הסכמת הבעלים לגביהם;

מיום 31.8.2016

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

קובץ המנשרים מס' 246 מחודש מאי 2018 עמ' 8318

(2) מקום הצבתו של מבנה החינוך הארעי על פי התכנית יהיה במקרקעין שהינם רכוש ממשלתי או במקרקעין פרטיים, ובלבד שניתנה הסכמת הבעלים לגביהם;

תיקון מס' 5 תשע"ה-2015

(3)  מקום הצבתו של מבנה החינוך הארעי על פי התכנית יהיה, ככל הניתן:

(א)   בסמיכות למבנים הקיימים בפועל;

(ב)   בשטחים המיועדים למבני ציבור או מוסדות ציבור על פי תכניות תכנון שאושרו, הופקדו או הוגשו ללשכת התכנון המרכזית;

מיום 24.6.2015

תיקון מס' 5 תשע"ה-2015

קובץ המנשרים מס' 243 מחודש מרץ 2016 עמ' 7344

החלפת פסקה 2(3)

הנוסח הקודם:

(3) מקום הצבתו של מבנה החינוך הארעי על פי התכנית יהיה, ככל הניתן, בסמיכות למבנים הקיימים בפועל, ובשטחים המיועדים למבני ציבור או מוסדות ציבור על פי תוכניות תכנון שאושרו, הופקדו או הוגשו ללשכת התכנון המרכזית;

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

(4)  (א)   לתוכנית תצורף הצהרה חתומה בידי ראש המועצה הנוגעת בדבר או ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, בה יאשר ראש המועצה או ראש תחום תשתית במינהל האזרחי כי קיים הכרח בהצבת מבנה החינוך הארעי לנוכח צרכי החינוך ביישוב או במרחב הנוגע בדבר, וכי אין ביישוב האמור כל חלופה להקמת מבנה חינוך לפי תוכנית תכנון מאושרת כלשהי; לענין זה, רשאי ראש המינהל האזרחי, בהיוועצות עם יושב ראש מועצת התכנון העליונה, לדרוש מידע נוסף מראש המועצה בנושא;

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

(ב)   הוכנה התכנית על ידי המועצה, בנוסף על האמור בפסקה (א), תצורף לתכנית התחייבות, בהתאם לנוסח המובא בתוספת לתקנות אלה, של ראש המועצה הנוגעת בדבר, גזבר המועצה ומהנדס המועצה, לפרק, להרוס ולפנות את מבנה החינוך הארעי שהוקם לפי תקנות אלה בתום תקופת הפטור לפי תקנה 3, אלא אם כן ניתן בעבורו רישיון;

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

(ג)    (נמחקה);

מיום 15.8.2010

ת"ט תשע"א-2010

קובץ המנשרים מס' 237 מחודש אפריל 2011 עמ' 6349

(ג) להבטחת האמור בתקנת משנה (ב) וכתנאי למתן אישור לפי תקנה 4 תקנה 3, תיתן הרשות המקומית התחייבות בנוסח המובא בתוספת לתקנות אלה;

 

מיום 31.8.2016

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

קובץ המנשרים מס' 246 מחודש מאי 2018 עמ' 8318, 8319

(4) (א) לתוכנית תצורף הצהרה חתומה בידי ראש הרשות המקומית המועצה הנוגעת בדבר או ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, בה יאשר ראש הרשות המועצה או ראש תחום תשתית במינהל האזרחי כי קיים הכרח בהצבת מבנה החינוך הארעי לנוכח צרכי החינוך ביישוב או במרחב הנוגע בדבר, וכי אין ביישוב האמור כל חלופה להקמת מבנה חינוך לפי תוכנית תכנון מאושרת כלשהי; לענין זה, רשאי ראש המינהל האזרחי, בהיוועצות עם יושב ראש מועצת התכנון העליונה, לדרוש מידע נוסף מראש הרשות המקומית המועצה בנושא;

(ב) בנוסף על האמור בפסקה (א) תצורף לתכנית התחייבות של ראש הרשות המקומיות הנוגעת בדבר, גזבר הרשות ומהנדס הרשות, לפרק, להרוס ולפנות את מבנה החינוך הארעי שהוקם לפי תקנות אלה בתום תקופת הפטור לפי תקנה 4 אלא אם כן ניתן בעבורו רישיון;

(ב) הוכנה התכנית על ידי המועצה, בנוסף על האמור בפסקה (א), תצורף לתכנית התחייבות, בהתאם לנוסח המובא בתוספת לתקנות אלה, של ראש המועצה הנוגעת בדבר, גזבר המועצה ומהנדס המועצה, לפרק, להרוס ולפנות את מבנה החינוך הארעי שהוקם לפי תקנות אלה בתום תקופת הפטור לפי תקנה 3, אלא אם כן ניתן בעבורו רישיון;

(ג) להבטחת האמור בתקנת משנה (ב) וכתנאי למתן אישור לפי תקנה 3, תיתן הרשות המקומית התחייבות בנוסח המובא בתוספת לתקנות אלה;

(5)  על התכנית יחתמו גורמים אלה:

(א)   הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור;

(ב)   קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה במינהל האזרחי, אם נדרש הדבר;

(ג)    ראש תחום תשתית במינהל האזרחי;

תיקון מס' 1 תשע"א-2011

(ד)   מנהל לשכת התכנון המרכזית;

מיום 10.8.2011

תיקון מס' 1 תשע"א-2011

קובץ המנשרים מס' 238 מחודש מאי 2012 עמ' 6483

הוספת פסקה 2(5)(ד)

תיקון מס' 2 תשע"ב-2012

(6)  לאחר הצבת מבנה החינוך הארעי, וטרם אכלוסו, יועברו ללשכת התכנון המרכזית האישורים הבאים:

(א)   אישור מכון התקנים, לרבות ביחס לטיב המבנה;

(ב)   אישור מכבי אש, לרבות ביחס לשימוש במבנה לצרכי חינוך;

(ג)    הצהרת מהנדס בנין בדבר אחריותו ליציבות המבנה;

(ד)   הצהרת איגוד ערים לאיכות הסביבה או קצין מטה לאיכות הסביבה לעניין פתרון סילוק השפכים למבנה החינוך הארעי המבוקש בתוכנית, אם נדרש הדבר לפי העניין;

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

(ה)   הצהרת מהנדס כי התכנית להצבת המבנה נערכה בהתאם לאמות המידה הנהוגות ביחס להגשתן של בקשות להיתר בנייה, וכי התכנית עומדת בהנחיית משרד החינוך לעניין הקמתם של מוסדות חינוך;

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

(ו)    אישור קצין מטה לרישום מקרקעין במינהל האזרחי כי בעל הזכויות במקרקעין נתן הסכמתו להצבת מבנה החינוך הארעי על פי התכנית, בהתאם לתקנה 2(2), ככל שמדובר במקרקעין פרטיים;

מיום 9.8.2012

תיקון מס' 2 תשע"ב-2012

קובץ המנשרים מס' 239 מחודש נובמבר 2012 עמ' 6747

(6) לתכנית יצורפו לאחר הצבת מבנה החינוך הארעי, וטרם אכלוסו, יועברו ללשכת התכנון המרכזית האישורים הבאים:

 

מיום 31.8.2016

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

קובץ המנשרים מס' 246 מחודש מאי 2018 עמ' 8319

הוספת פסקאות 2(6)(ה), 2(6)(ו)

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

(7)  עם הגשתה של התכנית לאישור ראש המנהל האזרחי, יפורסם דבר הגשתה באמצעות תליית הודעה על לוח המודעות של מזכירות המועצה הנוגעת בדבר אם הוכנה התכנית על ידי המועצה, או במינהלת התיאום והקישור של הנפה אליה מתייחסת התכנית, אם הוכנה התכנית על ידי ראש תחום תשתית במינהל האזרחי.

מיום 31.8.2016

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

קובץ המנשרים מס' 246 מחודש מאי 2018 עמ' 8319

(7) עם הגשתה של התכנית לאישור ראש המנהל האזרחי, יפורסם דבר הגשתה באמצעות תליית הודעה על לוח המודעות של מזכירות הרשות המקומית המועצה הנוגעת בדבר אם הוכנה התכנית על ידי המועצה, או במינהלת התיאום והקישור של הנפה אליה מתייחסת התכנית, אם הוכנה התכנית על ידי ראש תחום תשתית במינהל האזרחי.

אישור הצבת מבנה חינוך ארעי תיקון מס' 1  תשע"א-2011

3.       מבנה חינוך ארעי יוצב על פי התכנית ובלבד שהתכנית אושרה על ידי ראש המינהל האזרחי; לא יינתן אישור כאמור אלא לאחר חלוף 3 ימים ממועד פרסום דבר הגשת התכנית כאמור בתקנה 2(7); לעניין תקנות אלה, יראו באישור ראש המינהל האזרחי לפי תקנה זו כמתן פטור מרשיון.

מיום 10.8.2011

תיקון מס' 1 תשע"א-2011

קובץ המנשרים מס' 238 מחודש מאי 2012 עמ' 6483

3. מבנה חינוך ארעי יוצב על פי התכנית ובלבד שהתכנית אושרה על ידי ראש המינהל האזרחי, בהיוועצות עם יושב ראש מועצת התכנון העליונה; לא יינתן אישור כאמור אלא לאחר חלוף 3 ימים ממועד פרסום דבר הגשת התכנית כאמור בתקנה 2(7); לעניין תקנות אלה, יראו באישור ראש המינהל האזרחי לפי תקנה זו כמתן פטור מרשיון.

תוקף הפטור תיקון מס' 5 תשע"ה-2015

4.       (א)  הצבה של מבנה חינוך ארעי ושימוש בו פטורים מרשיון כל עוד הם מבוצעים בהתאם לתוכנית שאושרה כאמור בתקנה 3 ובכפוף לקבוע בתקנות משנה 4(ב)-4(ג).

תיקון מס' 5 תשע"ה-2015 תיקון מס' 7 תשע"ח-2018

          (ב)  תוקפו של פטור לפי תקנות אלו הינו למשך שנה ממועד הוצאתו או עד ליום 1 בספטמבר של השנה שלאחר הוצאתו, המאוחר שביניהם.

תיקון מס' 1 תשע"א-2011 תיקון מס' 5 תשע"ה-2015 תיקון מס' 10 תשפ"ב-2021

          (ב1) רשאי ראש המינהל האזרחי להאריך תוקפו של פטור שניתן מכוח תקנות אלה, בכפוף לקבוע בתקנת משנה (ג), ובלבד שמועד תוקף הפטור לא יהיה מאוחר מיום 1 בספטמבר 2022.

 

תיקון מס' 4 תשע"ד-2014 תיקון מס' 5 תשע"ה-2015

          (ג)   רשאי ראש המינהל האזרחי, בהיוועצות עם יושב ראש מועצת התכנון העליונה, לקבוע תנאים נוספים למתן פטור, וכן רשאי לבטל פטור שאושר בעבר, אם נמצא כי אחד מתנאי מתן הפטור, לרבות תנאי אישור התוכנית כמפורט בתקנה 2, חדל להתקיים או מטעמים מיוחדים שיירשמו ולקבוע כי תוקפו של פטור יפקע במועד מוקדם מזה שייקבע על ידו מכוח תקנת משנה 4(ב).

תיקון מס' 5 תשע"ה-2015 תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

          (ד)  עם פקיעת תוקף הפטור או ביטולו, כמפורט בתקנות משנה 4(ב)-4(ג), ייהרס ויפונה מבנה החינוך הארעי שהוצב לפי תקנות אלה בידי מכין התכנית לפי תקנה 2(א)(1) לתקנות, או מי מטעמו, אלא אם כן ניתן בעבורו רשיון טרם פקיעת תוקף הפטור או ביטולו.

מיום 10.8.2011

תיקון מס' 1 תשע"א-2011

קובץ המנשרים מס' 238 מחודש מאי 2012 עמ' 6483

(ב) תוקפו של פטור זה יפקע ביום ט"ו באב תשע"א (15 באוגוסט 2011) כ"ז באב תשע"ב (15 באוגוסט 2012), אלא אם תוקפו פקע במועד מוקדם יותר, כאמור בתקנת משנה (ג).

(ב1) רשאי ראש המינהל האזרחי להאריך תוקפו של פטור שניתן מכוח תקנות אלה, בכפוף לקבוע בתקנת משנה (ג), ובלבד שמועד תוקף הפטור לא יהיה מאוחר מהמועד הקבוע בתקנת משנה (ב).

(ג) רשאי ראש המינהל האזרחי, בהיוועצות עם יושב ראש מועצת התכנון העליונה, לקבוע תנאים נוספים למתן פטור, וכן רשאי לבטל פטור שאושר בעבר, אם נמצא כי אחד מתנאי מתן הפטור, לרבות תנאי אישור התוכנית כמפורט בתקנה 2, חדל להתקיים או מטעמים מיוחדים שיירשמו ולקבוע כי תוקפו של פטור יפקע במועד מוקדם מיום ט"ו באב תשע"ט (15 באוגוסט 2011) כ"ז באב תשע"ב (15 באוגוסט 2012).

 

מיום 9.8.2012

תיקון מס' 2 תשע"ב-2012

קובץ המנשרים מס' 239 מחודש נובמבר 2012 עמ' 6747

(ב) תוקפו של פטור זה יפקע ביום כ"ז באב תשע"ב (15 באוגוסט 2012) ט' באלול תשע"ג (15 באוגוסט 2013), אלא אם תוקפו פקע במועד מוקדם יותר, כאמור בתקנת משנה (ג).

(ב1) רשאי ראש המינהל האזרחי להאריך תוקפו של פטור שניתן מכוח תקנות אלה, בכפוף לקבוע בתקנת משנה (ג), ובלבד שמועד תוקף הפטור לא יהיה מאוחר מהמועד הקבוע בתקנת משנה (ב).

(ג) רשאי ראש המינהל האזרחי, בהיוועצות עם יושב ראש מועצת התכנון העליונה, לקבוע תנאים נוספים למתן פטור, וכן רשאי לבטל פטור שאושר בעבר, אם נמצא כי אחד מתנאי מתן הפטור, לרבות תנאי אישור התוכנית כמפורט בתקנה 2, חדל להתקיים או מטעמים מיוחדים שיירשמו ולקבוע כי תוקפו של פטור יפקע במועד מוקדם מיום כ"ז באב תשע"ב (15 באוגוסט 2012) ט' באלול תשע"ג (15 באוגוסט 2013).

 

תיקון מס' 3

לא פורסם

(ב) תוקפו של פטור זה יפקע ביום ט' באלול תשע"ג (15 באוגוסט 2013) כ"א באב תשע"ד (17 באוגוסט 2014), אלא אם תוקפו פקע במועד מוקדם יותר, כאמור בתקנת משנה (ג).

(ב1) רשאי ראש המינהל האזרחי להאריך תוקפו של פטור שניתן מכוח תקנות אלה, בכפוף לקבוע בתקנת משנה (ג), ובלבד שמועד תוקף הפטור לא יהיה מאוחר מהמועד הקבוע בתקנת משנה (ב).

(ג) רשאי ראש המינהל האזרחי, בהיוועצות עם יושב ראש מועצת התכנון העליונה, לקבוע תנאים נוספים למתן פטור, וכן רשאי לבטל פטור שאושר בעבר, אם נמצא כי אחד מתנאי מתן הפטור, לרבות תנאי אישור התוכנית כמפורט בתקנה 2, חדל להתקיים או מטעמים מיוחדים שיירשמו ולקבוע כי תוקפו של פטור יפקע במועד מוקדם מיום ט' באלול תשע"ג (15 באוגוסט 2013) כ"א באב תשע"ד (17 באוגוסט 2014).

 

מיום 27.4.2014

תיקון מס' 4 תשע"ד-2014

קובץ המנשרים מס' 242 מחודש אוקטובר 2014 עמ' 7194

(ב) תוקפו של פטור זה יפקע ביום כ"א באב תשע"ד (17 באוגוסט 2014) ב' באלול תשע"ה (17 באוגוסט 2015), אלא אם תוקפו פקע במועד מוקדם יותר, כאמור בתקנת משנה (ג).

(ב1) רשאי ראש המינהל האזרחי להאריך תוקפו של פטור שניתן מכוח תקנות אלה, בכפוף לקבוע בתקנת משנה (ג), ובלבד שמועד תוקף הפטור לא יהיה מאוחר מהמועד הקבוע בתקנת משנה (ב).

(ג) רשאי ראש המינהל האזרחי, בהיוועצות עם יושב ראש מועצת התכנון העליונה, לקבוע תנאים נוספים למתן פטור, וכן רשאי לבטל פטור שאושר בעבר, אם נמצא כי אחד מתנאי מתן הפטור, לרבות תנאי אישור התוכנית כמפורט בתקנה 2, חדל להתקיים או מטעמים מיוחדים שיירשמו ולקבוע כי תוקפו של פטור יפקע במועד מוקדם מיום כ"א באב תשע"ד (17 באוגוסט 2014) ב' באלול תשע"ה (17 באוגוסט 2015).

 

מיום 24.6.2015

תיקון מס' 5 תשע"ה-2015

קובץ המנשרים מס' 243 מחודש מרץ 2016 עמ' 7344

4. (א) הצבה של מבנה חינוך ארעי ושימוש בו פטורים מרשיון כל עוד הם מבוצעים בהתאם לתוכנית שאושרה כאמור בתקנה 3 ובכפוף לקבוע בתקנות משנה (ב) ו-(ג) בתקנות משנה 4(ב)-4(ג).

(ב) תוקפו של פטור זה יפקע ביום ב' באלול תשע"ה (17 באוגוסט 2015), אלא אם תוקפו פקע במועד מוקדם יותר, כאמור בתקנת משנה (ג).

(ב) תוקפו של פטור לפי תקנות אלו הינו למשך שנה ממועד הוצאתו או עד הראשון לספטמבר של השנה שלאחר הוצאתו, המאוחר שביניהם.

(ב1) רשאי ראש המינהל האזרחי להאריך תוקפו של פטור שניתן מכוח תקנות אלה, בכפוף לקבוע בתקנת משנה (ג), ובלבד שמועד תוקף הפטור לא יהיה מאוחר מהמועד הקבוע בתקנת משנה (ב) ובלבד שמועד תוקף הפטור לא יהיה מאוחר מיום ה-1 לספטמבר 2019.

(ג) רשאי ראש המינהל האזרחי, בהיוועצות עם יושב ראש מועצת התכנון העליונה, לקבוע תנאים נוספים למתן פטור, וכן רשאי לבטל פטור שאושר בעבר, אם נמצא כי אחד מתנאי מתן הפטור, לרבות תנאי אישור התוכנית כמפורט בתקנה 2, חדל להתקיים או מטעמים מיוחדים שיירשמו ולקבוע כי תוקפו של פטור יפקע במועד מוקדם מיום ב' באלול תשע"ה (17 באוגוסט 2015) מזה שייקבע על ידו מכוח תקנת משנה 4(ב).

(ד) עם פקיעת תוקף הפטור או ביטולו, כמפורט בתקנות משנה (ב) ו-(ג) משנה 4(ב)-4(ג), ייהרס ויפונה מבנה החינוך הארעי שהוצב לפי תקנות אלה בידי יושב ראש הרשות המקומית הנוגעת בדבר, או מי מטעמו, אלא אם כן ניתן בעבורו רשיון טרם פקיעת תוקף הפטור או ביטולו.

 

מיום 31.8.2016

תיקון מס' 6 תשע"ו-2016

קובץ המנשרים מס' 246 מחודש מאי 2018 עמ' 8319

(ד) עם פקיעת תוקף הפטור או ביטולו, כמפורט בתקנות משנה 4(ב)-4(ג), ייהרס ויפונה מבנה החינוך הארעי שהוצב לפי תקנות אלה בידי יושב ראש הרשות המקומית הנוגעת בדבר בידי מכין התכנית לפי תקנה 2(א)(1) לתקנות, או מי מטעמו, אלא אם כן ניתן בעבורו רשיון טרם פקיעת תוקף הפטור או ביטולו.

 

מיום 15.10.2018

תיקון מס' 7 תשע"ח-2018

קובץ המנשרים מס' 249 מחודש מרץ 2019 עמ' 8745

(ב) תוקפו של פטור לפי תקנות אלו הינו למשך שנה ממועד הוצאתו או עד הראשון לספטמבר ליום 1 בספטמבר של השנה שלאחר הוצאתו, המאוחר שביניהם.

(ב1) רשאי ראש המינהל האזרחי להאריך תוקפו של פטור שניתן מכוח תקנות אלה, בכפוף לקבוע בתקנת משנה (ג), ובלבד שמועד תוקף הפטור לא יהיה מאוחר מיום ה-1 לספטמבר 1 בספטמבר 2019.

 

מיום 1.9.2019

תיקון מס' 8 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 255 מחודש פברואר 2021 עמ' 10759

(ב1) רשאי ראש המינהל האזרחי להאריך תוקפו של פטור שניתן מכוח תקנות אלה, בכפוף לקבוע בתקנת משנה (ג), ובלבד שמועד תוקף הפטור לא יהיה מאוחר מיום 1 בספטמבר 2019 1 בספטמבר 2020.

 

מיום 30.9.2020

תיקון מס' 9 תשפ"א-2020

קובץ המנשרים מס' 254 מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10473

(ב1) רשאי ראש המינהל האזרחי להאריך תוקפו של פטור שניתן מכוח תקנות אלה, בכפוף לקבוע בתקנת משנה (ג), ובלבד שמועד תוקף הפטור לא יהיה מאוחר מיום 1 בספטמבר 2020 1 ספטמבר 2021.

 

מיום 22.11.2021

תיקון מס' 10 תשפ"ב-2021

קובץ המנשרים מס' 258 מחודש נובמבר 2021 עמ' 11683

(ב1) רשאי ראש המינהל האזרחי להאריך תוקפו של פטור שניתן מכוח תקנות אלה, בכפוף לקבוע בתקנת משנה (ג), ובלבד שמועד תוקף הפטור לא יהיה מאוחר מיום 1 ספטמבר 2021 1 בספטמבר 2022.

עונשין

5.       מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ובתחיקת ביטחון, על המבצע עבודה, בינוי או שימוש בניגוד להוראות תקנות אלה, יחולו הוראות סעיף 37ב לחוק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' 79, לשנת 1966.

תחילה, תחולה ופרסום תיקון מס' 1 תשע"א-2011

6.       (א)  תחילתן של תקנות אלה ביום חתימתן והן תפורסמה בקובץ מנשרים צויים ומינויים.

 

תיקון מס' 5 תשע"ה-2015 תיקון מס' 10 תשפ"ב-2021

          (ב)  תוקפן של תקנות אלו עד ליום 1 בספטמבר 2022.

מיום 10.8.2011

תיקון מס' 1 תשע"א-2011

קובץ המנשרים מס' 238 מחודש מאי 2012 עמ' 6483

תחילה, תחולה ופרסום

6. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום חתימתן והן תפורסמה בקובץ מנשרים צויים ומינויים.

(ב) תקנות אלה יחולו לגבי פטור שניתן עד יום כ"ג בחשון התשע"א (31 באוקטובר 2010) ג' בחשון התשע"ב (31 באוקטובר 2011).

 

מיום 9.8.2012

תיקון מס' 2 תשע"ב-2012

קובץ המנשרים מס' 239 מחודש נובמבר 2012 עמ' 6747

(ב) תקנות אלה יחולו לגבי פטור שניתן עד יום ג' בחשון התשע"ב (31 באוקטובר 2011) ט"ו בחשון התשע"ג (31 באוקטובר 2012).

 

תיקון מס' 3

לא פורסם

(ב) תקנות אלה יחולו לגבי פטור שניתן עד יום ט"ו בחשון התשע"ג (31 באוקטובר 2012) כ"ז בחשון התשע"ד (31 באוקטובר 2013).

 

מיום 27.4.2014

תיקון מס' 4 תשע"ד-2014

קובץ המנשרים מס' 242 מחודש אוקטובר 2014 עמ' 7194

החלפת סעיף קטן 6(ב)

הנוסח הקודם: (חסר הנוסח לאחר תיקון מס' 3)

(ב) תקנות אלה יחולו לגבי פטור שניתן עד יום כ"ז בחשון התשע"ד (31 באוקטובר 2013).

 

מיום 24.6.2015

תיקון מס' 5 תשע"ה-2015

קובץ המנשרים מס' 243 מחודש מרץ 2016 עמ' 7344

החלפת סעיף קטן 6(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) (1) בקשות בהתאם לתקנות אלה יוגשו עד יום ג' בתמוז תשע"ד (1 ביולי 2014). לראש המנהל האזרחי הסמכות להאריך מועד זה, מטעמים שיירשמו, עד יום ו' באלול תשע"ד (1 בספטמבר 2014);

(2) תקנות אלה יחולו לגבי פטור שניתן עד יום כ"ג בחשון התשע"ה (16 בנובמבר 2014).

 

מיום 15.10.2018

תיקון מס' 7 תשע"ח-2018

קובץ המנשרים מס' 249 מחודש מרץ 2019 עמ' 8745

(ב) תוקפן של תקנות אלו עד ליום 31.08.2018 1 בספטמבר 2019.

 

מיום 1.9.2019

תיקון מס' 8 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 255 מחודש פברואר 2021 עמ' 10759

(ב) תוקפן של תקנות אלו 1 בספטמבר 2019 1 בספטמבר 2020.

 

מיום 30.9.2020

תיקון מס' 9 תשפ"א-2020

קובץ המנשרים מס' 254 מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10473

(ב) תוקפן של תקנות אלו עד ליום 1 בספטמבר 2020 1 בספטמבר 2021.

 

מיום 22.11.2021

תיקון מס' 10 תשפ"ב-2021

קובץ המנשרים מס' 258 מחודש נובמבר 2021 עמ' 11683

(ב) תוקפן של תקנות אלו עד ליום 1 בספטמבר 2021 1 בספטמבר 2022.

 

שמירת דינים

7.       בכפוף לאמור בסעיף 2, אין בפטור שניתן מכוח תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין ותחיקת ביטחון.

השם

8.       תקנות אלה תיקראנה: "תקנות אישור הקמה ופטור מרשיון למבנה חינוך ארעי (הוראת שעה) (יהודה והשומרון), התש"ע-2010".

 

ט"ו באלול התש"ע (15 באוגוסט 2010)                    יואב (פולי) מרדכי, תת-אלוף

                                                                                                       ראש המינהל האזרחי

                                                                                                      באזור יהודה והשומרון

 

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 7(1) לצו בדבר תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), התשל"א-1971, מועצת התכנון העליונה, בישיבתה מס' 525/3/10 ביום ט"ו באלול התש"ע (25 באוגוסט 2010) אישרה כי הבינוי העומד בדרישות תקנות אלו לקבלת פטור יהיה פטור מרשיון כמשמעו בחוק.

 

                                                                            שלמה מושקוביץ, אדריכל

                                                                                                  יו"ר מועצת התכנון העליונה

 

 

תיקון מס' 4 תשע"ד-2014 תיקון מס' 5 תשע"ה-2015 תיקון מס' 6 תשע"ו-2016 תיקון מס' 7 תשע"ח-2018

תוספת

(תקנה 2(4)(ג))

אל: ראש המינהל האזרחי באזור יהודה והשומרון

הנדון: התחייבות לפינוי מבנה יביל

הואיל  ופנינו אל ראש המינהל האזרחי בבקשה לקבלת אישור להקמה ופטור מרשיון למבנה ארעי לצרכי חינוך, כהגדרתו בתקנות אישור הקמה ופטור מרשיון למבנה חינוך ארעי (הוראת שעה) (יהודה והשומרון), התש"ע-2010 (להלן: "התקנות"), בשם המועצה הרלוונטית;

והואיל וידוע לנו כי על פי הוראות התקנות, המועצה, באמצעותנו, רשאית לפנות לראש המנהל האזרחי בבקשה לקבלת פטור מרשיון להצבת מבנה חינוך ארעי, על דרך אישור תוכנית מתאימה, כמפורט בתקנה 2 לתקנות אלו;

לפיכך, הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

1.        המבוא לכתב התחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2.        בקשתנו זו מוגשת בשם המועצה, על כל המשתמש מכך.

3.        הוראות התקנות ידועות לנו, וכן ידוע לנו כי ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע את משך תוקפו של פטור שאושר בעבר. כמו כן, ידוע לנו כי פטור זה יפקע, לכל המאוחר, ואלא אם פקע במועד מוקדם יותר, שנה ממועד הוצאתו או ביום 1 בספטמבר של השנה שלאחר הוצאתו, המאוחר שביניהם.

4.        ככל שתאושר התוכנית המבוקשת על ידנו, הרינו מתחייבים להציב את מבנה החינוך הארעי ולעשות בו שימוש התואם לתוכנית האמורה ולכל תנאי מתנאי הפטור מרשיון שניתן לנו.

5.        אנו מתחייבים בזאת לפרק, להרוס ולפנות את המבנה הארעי לצרכי חינוך שהוקם בפטור לפי תקנות אלה במועד תום הפטור, לרבות במקום בו בוטל הפטור או פקע תוקפו, מקום בו חדל להתקיים אחד או יותר מהתנאים למתן הפטור.

6.        הרינו מתחייבים להציב את מבנה החינוך הארעי באופן שיעמוד בכלל התקנים וההוראות בעניין, לרבות תקני בטיחות המקובלים בישראל, לפקח על הצבתו ועל השימוש השוטף בו והתאמת שימוש זה למטרת מתן הפטור.

7.        הרינו מתחייבים לשאת באחריות לכל נזק אשר ייגרם אגב השימוש במבנה החינוך הארעי, בין אם שימוש זה תאם לפטור ובין אם לאו. ככל שייגרם נזק כאמור לעיל, הרינו פוטרים את רשויות המינהל האזרחי, מפקד כוחות צה"ל באיו"ש וכל הפועל בשמם מכל אחריות לנזק האמור ומכל טענה העשויה לעלות בנושא.

8.        ידוע לנו, כי ככל שלא נקיים את התחייבותנו זו, עשויות רשויות האכיפה לנקוט כל צעד שימצאו לנכון, לרבות פתיחת הליך פיקוח מכוח סעיף 38 לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים, מס' 79 לשנת 1966, ולרבות הוצאת צו סופי להפסקת עבודה ולהריסה מכוח סעיף זה.

9.        ידוע לנו, כי מקום בו הוצב מבנה יביל בלא שאושרה בעניינו תוכנית וניתן לגביו פטור, או הוצב שלא בהתאם לתכנית, או מקום בו המבנה לא פורק, נהרס ופונה על-ידי המועצהבמועד שנקבע לכך בתקנה 4, והמינהל האזרחי ביצע את פעולות פינויו בעצמו, תשלם המועצה את הוצאות הפינוי שיידרשו על-ידי המינהל האזרחי ובמועד שנקבע לכך.

10.      אם לא תשלם המועצה את הוצאות הפינוי כאמור, אנו מסכימים כי המינהל האזרחי יהיה רשאי לגבות את ההוצאות מכל סכום שיעמוד לזכות המועצה בכל משרד ממשרדי הממשלה.

11.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרינו מתחייבים בזאת לשפות את המינהל האזרחי, מפקד כוחות צה"ל באיו"ש וכל הפועל בשמם ו/או מטעמם בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל סכום בו יאלצו לשאת כלפינו ו/או כלפי חליפינו על פי כל דין ותחיקת ביטחון, בקשר עם האמור בכתב התחייבות זה.

12.      אין באמור לעיל כדי לפטור אותנו מכל חובה המוטלת עלינו לפי הדין ותחיקת הביטחון.

13.      ידוע לנו, כי קיום התחייבויותינו בכתב זה הוא תנאי לכך שראש המינהל האזרחי ידון בבקשתנו לפטור.

 

       _______________          _______________       _________________

                    ראש המועצה                                מהנדס המועצה                                גזבר המועצה

 

 

                                            ____________________

                                                                              חותמת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו קובץ המנשרים מס' 237 מחודש אפריל 2011 עמ' 6343.

ת"ט קובץ המנשרים מס' 237 מחודש אפריל 2011 עמ' 6349.

תוקנו קובץ המנשרים מס' 238 מחודש מאי 2012 עמ' 6483 – תיקון מס' 1 תשע"א-2011; תחילתו ביום 10.8.2011.

קובץ המנשרים מס' 239 מחודש נובמבר 2012 עמ' 6747 – תיקון מס' 2 תשע"ב-2012; תחילתו ביום 9.8.2012.

לא פורסם – תיקון מס' 3 תשע"ג-2013.

קובץ המנשרים מס' 242 מחודש אוקטובר 2014 עמ' 7194 – תיקון מס' 4 תשע"ד-2014; תחילתו ביום 27.4.2014.

קובץ המנשרים מס' 243 מחודש מרץ 2016 עמ' 7344 – תיקון מס' 5 תשע"ה-2015; תחילתו ביום 24.6.2015.

קובץ המנשרים מס' 246 מחודש מאי 2018 עמ' 8318 – תיקון מס' 6 תשע"ו-2016; תחילתו ביום 31.8.2016.

קובץ המנשרים מס' 249 מחודש מרץ 2019 עמ' 8745 – תיקון מס' 7 תשע"ח-2018; תחילתו ביום 15.10.2018.

קובץ המנשרים מס' 255 מחודש פברואר 2021 עמ' 10759 – תיקון מס' 8 תשע"ט-2019; תחילתו ביום 1.9.2019.

קובץ המנשרים מס' 254 מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10473 – תיקון מס' 9 תשפ"א-2020; תחילתו ביום 30.9.2020.

קובץ המנשרים מס' 258 מחודש נובמבר 2021 עמ' 11683 – תיקון מס' 10 תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 22.11.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות